Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul <p>Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego jest jednym z wiodących wydawców akademickich w Polsce. Od pięćdziesięciu lat zajmujemy się publikowaniem monografii, podręczników akademickich oraz czasopism naukowych.</p> pl-PL Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 3: 1914-1945 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/918 <p>Publikacja poświęcona jest dziejom Łodzi w latach 1914–1945, czasom, kiedy wielki przemysłowy ośrodek miejski mierzył się z dramatem dwóch wojen światowych i krótkim okresem odbudowy i rozwoju w niepodległej Rzeczypospolitej. Autorzy proponują Czytelnikowi podróż w czasie z dziewiętnastowiecznej „ziemi obiecanej” do dwudziestowiecznej nowoczesności. Podróż ta okupiona wyludnieniem, zmianą oblicza narodowościowego, stratami materialnymi i dewastacją przemysłu pokazała hart ducha oraz siłę miasta i jego mieszkańców. Nie tylko odbudowywali oni zniszczone fabryki, zakładali swoje małe rodzinne firmy, tworzyli własną administrację, budowali szkoły, przedszkola, świątynie, ofiarnie pomagali najsłabszym spośród wielkomiejskiej społeczności, ale także bawili się. Tu w oparach nieustannej walki o byt tworzyli znamienici artyści znani nie tylko w Polsce ale i na świecie. Gehenna wojny zmiotła z powierzchni ziemi ten świat i ogromną rzeszę jego mieszkańców – łodzian. Tekst główny opowiada o zniszczeniu i odrodzeniu, a uzupełniają go kapsuły zawierające fragmenty wartościowych źródeł, biogramy i ciekawostki oraz ilustracje.</p> <p>Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzi</p> Przemysław Waingertner Aneta Stawiszyńska Małgorzata Łapa Sebastian Latocha Eleonora Jedlińska Aneta Pawłowska Irmina Gadowska Agnieszka Świętosławska Karol Chylak Magdalena Makówka Sebastian Glica Marcin Szymański Krzysztof Stefański Rafał Bazaniak Kamil Piskała Katarzyna Derlatka Witold Jarno Adam Sitarek Tomasz Toborek Janusz Wróbel Michał Turski Ewa Wiatr Marek Adamczewski Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Biblioteka Miejska w Łodzi, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-06-18 2024-06-18 Rozwój zrównoważonych, inteligentnych i odpornych miejskich systemów transportowych – perspektywa mieszkańców https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/916 <p>Kierunkiem działań współczesnej miejskiej polityki transportowej jest dążenie do kształtowania zrównoważonych, inteligentnych i odpornych systemów transportowych. Równocześnie, wszechobecna dominacja samochodów osobowych jako środka mobilności prowadzi do licznych negatywnych konsekwencji jak: kongestia transportowa czy zanieczyszczenie powietrza. Władze miejskie muszą mierzyć się z tymi konsekwencjami, jednocześnie zaspokajając potrzeby użytkowników miast w zakresie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa transportu. Generalnym celem niniejszej monografii jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed współczesną polityką transportową miast, zidentyfikowanie postrzegania przez użytkowników transportu tych wyzwań oraz odpowiadających im rozwiązań wdrażanych w ramach miejskich systemów transportowych.<br>Monografia składa się z 7 rozdziałów, w których analizowano kolejno zagadnienia: kongestii transportowej, jakości usług lokalnego transportu zbiorowego, determinant korzystania z kolei aglomeracyjnej, integracji transportu kolejowego i rowerowego w aglomeracji, wdrażania inteligentnych systemów transportowych w miastach, mobilności współdzielonej w miejskich systemach transportowych oraz rozwoju elektromobilności. We wszystkich rozdziałach zaprezentowano wyniki badań prowadzonych wśród użytkowników miejskich systemów transportowych. Umożliwiło to sformułowanie ciekawych wniosków, a w konsekwencji uczyniło monografię interesującym źródłem wiedzy dla praktyków samorządowych, studentów i naukowców zainteresowanych problematyką zrównoważonej logistyki miejskiej.</p> Aldona Podgórniak-Krzykacz Justyna Przywojska Robert Łukasiewicz Aleksandra Kowalska Eliza Frankiewicz Katarzyna Oleska Maria Szymczyk Julia Pałka Zuzanna Karaś Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-06-17 2024-06-17 Pochwała złotego środka, czyli o rozwiązaniach pośrednich w gospodarce przestrzennej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/915 <p>Współcześnie nie docenia się wystarczająco dobrodziejstw rozwiązań pośrednich w społeczeństwach i gospodarkach. Gdy wymaga się od nas bycia najlepszymi i gdy każde miasto czy region mają ambicje być największymi, zwiększa się ryzyko przekroczenia i tak już mocno naruszonych granic wzrostu i frustracji, znajdujących ujście w napięciach politycznych. Odpowiedzią na to może być powrót do kultury „złotego środka” i rozwiązań pośrednich (między doskonałością a bylejakością, bogactwem a biedą, centralizacją a rozproszeniem, władzą a wolnością), jako antidotum na skrajności prowadzące do napięć i kryzysów. Laboratorium dla tych zmian mogą być samorządy lokalne, oparte na wspólnotach działających na rzecz dóbr wspólnych, dyskutujących o wspólnej przyszłości. Tytułowy „złoty środek” posiada głębokie uzasadnienie ontologiczne, etyczne, aksjologiczne i pragmatyczne, oraz znajduje zastosowanie w naukach społecznych, do których należy gospodarka przestrzenna. Autor monografii przekonuje, że przeciętni ludzie w swojej masie są kluczem dla współczesnego rozwoju, w tym dla dalszego rozwoju samorządności terytorialnej. Wymaga to jednak budowania w społeczeństwie i polityce kultury akceptacji różnorodności jako immanentnej cechy gatunku ludzkiego. Aby działania były skuteczne, muszą być akceptowane przez zwykłych ludzi. Aby były akceptowane, muszą wyjść od nich, a nie być narzucone. Aby od nich wyszły, muszą wynikać z poczucia sprawczości nawet na poziomie najmniejszych, oddolnych działań zbiorowych. Aby wzmacniać takie poczucie, należy systemy terytorialno-administracyjne decentralizować <em>de facto a</em> nie <em>de iure,</em> a terytorialną różnorodność rozwiązań instytucjonalnych, rozumianych jako wiele dróg do tego samego celu, uznać za naturalną.</p> Mariusz E. Sokołowicz Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Mariusz E. Sokołowicz, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-06-13 2024-06-13 Krall. Tkanie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/906 <p>W książce <em>Krall. Tkanie</em> przedstawiam, jak Krall zbiera odłamki lustra, nie tylko tego z Andersena, które zaraża złem, ale także Stendhala (jeśli powieść jest jak lustro, tym bardziej jest taki reportaż). Autorka zabiera czytelnika na drugą stronę lustra: w tekstach szuka dodatkowych wymiarów, bardziej zaawansowanego opisu rzeczywistości czy nowej perspektywy.</p> <p>Opisuję procesy artystyczne porządkujące jej teksty: kolaż (historii, próba ich ustalenia po stłuczeniu lustra, odtwarzanie ze zdjęć, grafik), montaż (jako proces łączenia ich w spójną całość, ewentualnie z narracją mającą na celu być niespójne), tkanie.</p> <p>Interesuje mnie (auto)biograficzne doświadczenie Hanny Krall i jego (nie)obecność w jej twórczości. Doświadczenie Krall jest oczywiście żydowskie, choć niemal przemilczała historię własnej rodziny i nie rozwinęła jej w formie reportażu w sposób bardziej szczegółowy i otwarty. Niemniej jednak z skrawki dostarczają na ten temat cennych szczegółów.</p> <p>Pierwszą część książki wyobrażałam sobie jako próbę ułożenia historii rodziny – ze ścinków tekstowych i pozatekstowych. W końcowym rozdziale pt. Sa-krall-izacja opowiadanie historii – ratunek dla pamięci – wiążę ze śladami wyczerpania i amnezji.</p> <p>Podczas ceremonii otwarcia United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie w 1993 roku Elie Wiesel powiedział: „To muzeum nie jest odpowiedzią, to znak zapytania”. Podobnie pytaniem jawi się dzieło Hanny Krall.</p> Joanna Roszak Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Joanna Roszak, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-06-06 2024-06-06 XIV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Książka abstraktów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/378 <p>W 2023 roku głównym organizatorem XIV Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycyjnie współorganizatorem Sesji jest Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczna Sesja organizowana jest pod Patronatem Honorowym Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej. Zwyczajowo celem spotkań młodych chemików jest zarówno prezentacja rezultatów badań w obszarze chemii, wymiana doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi, jak też integracja łódzkiego środowiska akademickiego. Spotkania te corocznie gromadzą kilkadziesiąt studentów i doktorantów oraz ich promotorów. W tegorocznej XIV Sesji wyniki swoich badań zaprezentują przedstawiciele: Wydziału Chemii UŁ, Wydziału Chemicznego PŁ, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytutu Biologii Medycznej PAN, oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.</p> <p><em>Pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej</em></p> Mariola Brycht Barbara Burnat Andrzej Leniart Prawa autorskie (c) 2023 Uniwersytet Łódzki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-28 2024-05-28 Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/277 <p>Prasa masowa w Królestwie Polskim, podobnie jak periodyki w całej Europie, pełniła wszystkie funkcje typowe dla mediów w dobie nowoczesnej. Miało to zasadniczy wpływ na integrację społeczeństwa i wzmocnienie więzi społecznych. Kluczowa rola prasy w XIX i na początku XX w. związana jest z jej znaczącym udziałem w transformacji społeczeństw z tradycyjnych w nowoczesne. Tworzyła podwaliny kultury masowej, która jest fenomenem nowoczesności. Była najważniejszym środkiem masowego obiegu informacji i polskiego komunikowania się społecznego. Spełniała fundamentalną rolę w opisie rzeczywistości i upowszechnianiu nowych koncepcji ładu społecznego. Propagowała działania na rzecz rozwoju edukacji, nowe standardy kształcenia i wychowania.</p> <p>Niniejsza <em>Bibliografia adnotowana</em> dotyczy problemu obecności problemów szeroko rozumianej edukacji i roli młodego pokolenia w prasie Królestwa Polskiego w okresie po rewolucji 1905–1907 oraz w czasie I wojny światowej. Obejmuje 155 periodyków społeczno-kulturalnych. Analizie poddano teksty publicystyczne, felietony, polemiki, korespondencje. Uzupełnieniem opisu zasadniczego jest umieszczona pod nim adnotacja. Każdy tekst został opatrzony słowami kluczowymi. Charakteryzują one tematykę analizowanych czasopism w zakresie szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży. Pracę opatrzono <em>Indeksem słów kluczowych</em>, który ma układ alfabetyczny. Drugim zastosowanym w bibliografii wykazem jest <em>Indeks osobowy. </em>W układzie alfabetycznym podano w nim nazwiska autorów przywołanych tekstów prasowych oraz osób występujących w tytułach bądź adnotacjach. Efektem niniejszej bibliografii jest ukazanie mnogości tematów związanych z edukacją, które były poruszane w debacie prasowej oraz uczestniczących w niej publicystów. Część 2. przedstawia czasopisma ułożone alfabetycznie, od pisma „Prawda” do pisma „Życie Żydowskie”.</p> <p>Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–2023 nr projektu 01SPN 17 0020 18 – kwota finansowania 751 222 zł</p> Renata Bednarz-Grzybek Aneta Bołdyrew Marta M. Kacprzak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-28 2024-05-28 Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905-1918 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/262 <p><span data-contrast="auto">Prasa masowa w Królestwie Polskim, podobnie jak periodyki w całej Europie, pełniła wszystkie funkcje typowe dla mediów w dobie nowoczesnej. Miało to zasadniczy wpływ na integrację społeczeństwa i wzmocnienie więzi społecznych. Kluczowa rola prasy w XIX i na początku XX w. związana jest z jej znaczącym udziałem w transformacji społeczeństw z tradycyjnych w nowoczesne. Tworzyła podwaliny kultury masowej, która jest fenomenem nowoczesności. Była najważniejszym środkiem masowego obiegu informacji i polskiego komunikowania się społecznego. Spełniała fundamentalną rolę w opisie rzeczywistości i upowszechnianiu nowych koncepcji ładu społecznego. Propagowała działania na rzecz rozwoju edukacji, nowe standardy kształcenia i wychowania. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Niniejsza </span><em><span data-contrast="auto">Bibliografia adnotowana</span></em><span data-contrast="auto"> dotyczy problemu obecności problemów szeroko rozumianej edukacji i roli młodego pokolenia w prasie Królestwa Polskiego w okresie po rewolucji 1905-1907 oraz w czasie I wojny światowej. Obejmuje 155 periodyków społeczno-kulturalnych. Analizie poddano teksty publicystyczne, felietony, polemiki, korespondencje. Uzupełnieniem opisu zasadniczego jest umieszczona pod nim adnotacja. Każdy tekst został opatrzony słowami kluczowymi. Charakteryzują one tematykę analizowanych czasopism w zakresie szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży. Pracę opatrzono </span><em><span data-contrast="auto">Indeksem słów kluczowych</span></em><span data-contrast="auto">, który ma układ alfabetyczny. Drugim zastosowanym w bibliografii wykazem jest </span><em><span data-contrast="auto">Indeks osobowy. </span></em><span data-contrast="auto">W układzie alfabetycznym podano w nim nazwiska autorów przywołanych tekstów prasowych oraz osób występujących w tytułach bądź adnotacjach. Efektem niniejszej bibliografii jest ukazanie mnogości tematów związanych z edukacją, które były poruszane w debacie prasowej oraz uczestniczących w niej publicystów. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–2023 nr projektu 01SPN 17 0020 18 kwota finansowania 751 222 zł Kierownik projektu – Aneta Bołdyrew</span></p> Aneta Bołdyrew Renata Bednarz-Grzybek Marta M. Kacprzak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-28 2024-05-28 I Ogólnopolska Konferencja Studencka CHeMoLuBNi https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/898 <p><strong>I Ogólnopolska Konferencja Studencka CHeMoLuBNi</strong> jest wydarzeniem skierowanym do studentów studiów I oraz II stopnia z całej Polski, reprezentujących dyscyplinę nauk chemicznych. Konferencja jest otwarta dla wszystkich młodych naukowców, którzy prowadzą badania podczas studiów, m. in. w ramach prac licencjackich i magisterskich, realizują granty badawcze, Indywidualny Program Studiów lub odbywają praktyki.</p> <p>Konferencja CHeMoLuBNi obejmuje różnorodne tematy, które odzwierciedlają szeroki zakres zainteresowań badawczych w dziedzinie chemii. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac badawczych lub popularno-naukowych w ramach sesji posterowej, a także wysłuchania wykładów plenarnych poprowadzonych przez doświadczonych naukowców.</p> <p>Dla wielu uczestników konferencja CHeMoLuBNi będzie pierwszym krokiem w kierunku rozwoju naukowego. Stanowi ona doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia w prezentowaniu wyników badań własnych czy popularno-naukowych, wymiany wiedzy i doświadczeń między młodymi naukowcami z całej Polski, a także do nawiązania cennych kontaktów naukowych. Spotkanie tego rodzaju umożliwi również nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.</p> <p>Jesteśmy przekonani, że I Ogólnopolska Konferencja Studencka CHeMoLuBNi stanie się stałym punktem w kalendarzu wydarzeń naukowych w Polsce dla wszystkich studentów reprezentujących dyscyplinę nauk chemicznych.</p> <p><em>Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej CHEMoLuBNi</em></p> autor zbiorowy Prawa autorskie (c) 2024 Uniwersytet Łódzki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-05-24 2024-05-24 Transport accessibility and road network load in Poland when faced with flood hazards https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/899 <p>The monograph contains the results of research devoted to determining the vulnerability of passenger road transport in Poland by identifying the nature and scale of changes in transport accessibility and changes in the network traffic load in the event of a flood (with different probabilities of occurrence), conducted under the project number 2018/29/B/HS4/01020, financed by the National Science Center in Poland. In the course of the implementation of such formulated main goal of the study, an attempt was made to achieve a group of specific objectives of a cognitive, methodological and application character. The research was conducted mainly on the basis of data on the extent of flood risk areas in Poland and their development, as well as the road network and the development of its neighborhood. The publication may be of interest to researchers dealing with the geography of transport or – more broadly – with socio-economic geography and spatial management. It can also be helpful material for students of study programs that relate to the geography of transport, transport accessibility or spatial mobility in their curriculum. The content of the thesis covers issues that can be used by specialists in crisis management or road infrastructure management in crisis situations related to the occurrence of a flood.</p> Szymon Wiśniewski Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Szymon Wiśniewski, Lodz 2024; © Copyright for this edition by University of Lodz, Lodz 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-05-24 2024-05-24 Elementy pragmatyki komunikatywistycznej w wykładach i ćwiczeniach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/897 <p><span class="TextRun SCXW252299112 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">Proponowana publikacja </span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">jest</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8"> podręcznikiem</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8"> przeznaczon</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">ym</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8"> przede wszystkim dla studentów </span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">kierunków</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">,</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8"> na których omawia się zagadnienia związane z językoznawstwem, komunikacją społeczną i dziennikarstwem.</span> <span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">Oparta na</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8"> metodologi</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">i </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW252299112 BCX8">komunikatywistycznej</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">, opisuje ona w przystępny sposób mechanizmy i reguły rządzące każdą konwersacją. Autorka podzieliła książkę na dwie części. </span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">Zarówno w pierwszej części podręcznika, wprowadzającej w różne teorie pragmatyczne, jak i drugiej, poświęconej już wyłącznie ujęciu </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW252299112 BCX8">komunikatywistycznemu</span><span class="NormalTextRun SCXW252299112 BCX8">, zachowała identyczny układ, obejmujący: merytoryczny opis zjawiska zilustrowany zasłyszanymi wypowiedziami; przykładowe analizy oparte na materiale pochodzącym z dyskursów artystycznego i publicystycznego; inspiracje dla poszukujących zachęcające do lektury pominiętych w opracowaniu metod i technik badawczych; zadania pozwalające na powtórzenie i usystematyzowanie treści merytorycznych oraz ćwiczenia oparte na autentycznych tekstach literackich i dziennikarskich; literaturę pogłębiającą omówione w rozdziale zagadnienia.</span></span><span class="EOP SCXW252299112 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Anita Grzegorzewska Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Anita Grzegorzewska, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-05-24 2024-05-24 Koszałki-opałki, czyli prawo karne w bajkach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/894 <p>Czy szczurek Wiechetek dopuścił się kradzieży z włamaniem? Czy krasnoludek Podziomek prał brudne pieniądze? Czy zjedzenie Popiela przez myszy stanowiło zbrodnię zamachu stanu? Czy Koszałek-Opałek popełnił przestępstwo paserstwa lub urzędnicze? Dlaczego król Krak dopuścił się handlu ludźmi, a szewczykowi Dratewce nie można przypisać zabicia Smoka Wawelskiego? Czy Wanda, co nie chciała Niemca, podżegała do nienawiści na tle narodowościowym? Do czego przemocą doprowadził królewicz Kopciuszka? Czy Czerwony Kapturek przejawiała oznaki demoralizacji? Czy Jaś i Małgosia dopuścili się kradzieży szczególnie zuchwałej? Za co odpowiadała sztuczna inteligencja (Al) lustra królowej, macochy Śnieżki? Dlaczego Mały Książę odrzucił stanowisko ministra sprawiedliwości? Co kryła „praktyczna baryłeczka” Kłapouchego?</p> <p>Udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania podjęli się autorzy, analizując powszechnie znane, wybrane baśnie i legendy z punktu widzenia współczesnego polskiego prawa karnego, w tym jego podstawowych zasad, sięgających fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Jak wskazuje praktyka dydaktyczna, metoda ta ułatwia zrozumienie nawet najtrudniejszych instytucji prawnokarnych. Na tych przykładach przedstawiono również wykład sprawiedliwości i sztuki sędziowania, gdyż to sędzia jest „mówiącą ustawą”. Wywód został wzbogacony o łacińskie paremie prawnicze, by ukazać ciągłość myśli sięgającą starożytności.</p> <p>Tytuł publikacji nawiązuje do zapisów, czynionych zawsze sumiennie i w dobrej wierze, choć niekoniecznie oddających naukową prawdę, przez nadwornego kronikarza w królestwie krasnoludków Koszałka-Opałka, ujętych następnie przez Marię Konopnicką w zeznaniu <em>O krasnoludkach i o sierotce Marysi</em>. Wywód trzeba przeto czytać z przymrużeniem oka, tak jak uczyniłaby to grecka Temida, gdyby na chwilę uniosła zakładaną jej, według tradycji, opaskę uniemożliwiającą widzenie, lecz ułatwiającą, <em>sine ira et studio</em>, rozstrzyganie, co słuszne i prawe, a co niegodziwe i z prawem sprzeczne.</p> Witold Kulesza Jan Kulesza Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-05-22 2024-05-22 Plenerowa rekreacja twórcza https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/889 <p>Przedmiotem badań w pracy jest organizacja miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na potrzeby rozwoju plenerowej rekreacji twórczej. Poddane analizie zostały zorganizowane przez różnorodne podmioty aktywności w czasie wolnym, o charakterze twórczym, w otwartej przestrzeni Łodzi. Jednocześnie analizie poddano rolę organizacji łódzkiej przestrzeni rekreacyjnej dla rozwoju wskazanych aktywności. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie główne: w jaki sposób organizować przestrzeń rekreacyjną miasta na potrzeby rozwoju plenerowej rekreacji twórczej?</p> <p>Postępowanie badawcze zawierało: wywiady eksperckie, kwerenda wydarzeń z zakresu plenerowej rekreacji twórczej w Łodzi w 2019 roku, sondażowe badanie uczestników plenerowej rekreacji twórczej, indywidualne wywiady swobodne z organizatorami badanych wydarzeń w Łodzi, etnograficzne badanie wizualne z wybranymi organizatorami, uzupełnione wywiadami interpretacyjnymi wskazanych przez respondentów zdjęć nt. „moich twórczych miejsc”.</p> <p>Analiza zebranych wyników pozwoliła na poszerzenie dyskusji nad zrozumieniem i funkcją rekreacji w badaniach geograficznych, przy wykorzystaniu psychopedagogicznych teorii twórczości w aspekcie jej zewnętrznych uwarunkowań. Elementy organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej odniesiono do cech miasta kreatywnego, środowiska kreatogennego oraz stymulatorów i inhibitorów twórczości. Dzięki temu wyodrębniono najważniejsze determinanty rozwoju plenerowej rekreacji twórczej. Rekreacja tym samym okazała się zjawiskiem wymagającym interdyscyplinarnych studiów. Ważne jest aktualizowanie znaczenia pojęcia, dostosowywanie jego występowania oraz form do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.</p> <p> </p> <p>Badania zostały przeprowadzone dzięki realizacji grantu z Narodowego Centrum Nauki (Preludium 16 NCN: UMO-2018/31/N/HS4/03479)<button class="pkpFormField--autosuggest__valueButton"></button></p> Aleksandra Mroczek-Żulicka Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Aleksandra Mroczek-Żulicka, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-05-17 2024-05-17 Batutą i skalpelem. Ciało w zawodach wysokospecjalistycznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/885 <p>Monografia “Batutą i skalpelem. Ciało w zawodach wysokospecjalistycznych” prezentuje wyniki socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli zawodów neurochirurga i dyrygenta orkiestrowego. W badaniach zastosowano metodologię teorii ugruntowanej oraz szereg jakościowych technik gromadzenia danych. Książka podzielona jest na sześć rozdziałów. We <em>Wprowadzeniu</em> Autorka przedstawia cel i okoliczności powstania monografii, a także jej najważniejsze założenia teoretyczne. Rozdział 2. <em>Praca w zawodzie neurochirurga</em> prezentuje historię tego zawodu, konteksty instytucjonalny, kulturowy, grupowy jego wykonywania, a także proces pracy poprzez ciało, którego główną charakterystyką jest dostosowywanie się. Rozdział 3.<em> Praca w zawodzie dyrygenta orkiestrowego</em> przedstawia historię zawodu, uwarunkowania odgrywania tej społecznej roli oraz specyfikę pracy poprzez ciało w tym zawodzie, której główną charakterystyką jest uzewnętrznianie. Rozdział 4. <em>Charakterystyka pracy poprzez ciało w badanych zawodach</em> obejmuje analizę procesu kształcenia, realizowania przywódczych aspektów roli oraz relacji pomiędzy specyfiką wykonywanego zadania a sposobem pracy poprzez ciało. We<em> Wnioskach</em> autorka proponuje koncepcję społecznego konstruowania cielesności w obszarze roli zawodowej, a także szereg empirycznie ugruntowanych pojęć składających się na tę koncepcję. Monografię zamyka rozdział 6. <em>Metodologia i naturalna historia badania</em>, w którym opisane zostały kwestie metodologiczne badań, w tym wykorzystane techniki gromadzenia danych, problemy w trakcie prowadzenia badań, kwestie etyczne czy znaczenie roli badaczki.</p> Dominika Byczkowska-Owczarek Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Dominika Byczkowska-Owczarek, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-05-15 2024-05-15 Relacyjność w stosunkach Chin z Europą Środkowo-Wschodnią https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/884 <p>Przyjęta na potrzeby niniejszej książki metoda studium przypadku koncentruje się na przykładzie Czech i odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób teoria relacyjności pozwala zrozumieć, dlaczego Chiny zdołały w Czechach zbudować, a następnie stracić, istotne wpływy. Jednocześnie intencją autora było ukazanie szerszego kontekstu zmian jakie dokonały się w stosunkach Chin z państwami regionu Europy Środkowo-Wschodniej po 2012 roku. Kluczowe dla zrozumienia chińskiego podejścia relacyjnego do Europy Środkowo-Wschodniej jest wzięcie pod uwagę peryferyjności tego regionu w percepcji chińskich elit politycznych i postrzeganie jego demokratyzacji w latach 90. XX wieku jako procesu narzuconego z zewnątrz (przez Zachód) i przyporządkowanie go do zbioru relacji z państwami rozwijającymi się (Globalnego Południa).</p> <p>Choć państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają dla Chin relatywnie niewielki potencjał jako partnerzy gospodarczy, to ze względu na domniemaną słabość (powierzchowność) i egzogenny charakter demokracji i rządów prawa, postrzegane były jako podmioty podatne na prowadzenie polityki relacyjnej i budowania poparcia dla chińskiej agendy politycznej. Autor dowodzi, że percepcja regionu jako obszaru peryferyjnego, wpływa na narzędzia polityki zagranicznej (m.in. działania nieformalne i mechanizmy pozyskiwania elit) i ekonomii politycznej, wykorzystywanej przez Chiny wobec państw rozwijających się.</p> Bartosz Kowalski Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Bartosz Kowalski, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-05-09 2024-05-09 Uczenie się stawania się osobą starą https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/882 <p>Problematyka badawcza niniejszej pracy koncentruje się na zrozumieniu tego jak człowiek uczy się stawać osobą starą, tego jak wytwarzana jest tego typu autoidentyfikacja na poziomie indywidualnym, jakie znaczenie jednostka nadaje własnej starości oraz jaki jej obraz wyłania się z narracji badanych osób. Za podstawę epistemologiczną badań posłużył konstrukcjonizm społeczny, natomiast interakcjonizm społeczny oraz podejście biograficzne uczyniono głównymi orientacjami teoretycznymi. Starano się także ukazać pozyskany materiał empiryczny w znacznie szerszych strukturach, które stanowią makroskopowe ujęcia późnej dorosłości i nawiązują do korpusu specjalistycznej wiedzy gerontologicznej. Do gromadzenia danych skorzystano z techniki wywiadu narracyjnego oraz częściowo-strukturyzowanego, techniki fotospaceru oraz obserwacji jakościowej. Badania prowadzone były w latach 2017-2022 na terenie Łodzi oraz wybranych wsiach w województwie łódzkim. W ramach niniejszego projektu łącznie przeprowadzone zostały 43 wywiady w tym 22 wywiady narracyjne i 21 częściowo-ustrukturyzowanych. W badaniu wzięło udział 43 narratorów. W wyniku przeprowadzonych badań wyłonione zostały cztery obszary sprawczości, reprezentujące różne przejawy agencyjności człowieka. Analiza pozwoliła także na wyodrębnienie wewnętrznego i zewnętrznego wymiaru doświadczania własnej starości. Wymienione wszystkie elementy posłużyły do stworzenia autorskiego modelu uczenia się stawania osobą starą, który spoczywa na ściśle określonych założeniach wywiedzionych bezpośrednio lub pośrednio z pozyskanych danych empirycznych. Uczenie to rozpatrywane jest zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym wskazując tym samym na wielowariantowość typowych scenariuszy tworzącej się identyfikacji osoby starej.</p> Marcin Muszyński Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Marcin Muszyński, Łódź 2024 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-05-08 2024-05-08 Psychologia diety https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/880 <p>Dlaczego niektórzy przybierają zbyt dużo na wadze? Dlaczego tak trudno jest schudnąć? W jaki sposób możemy wprowadzić w życie zdrowe podejście do jedzenia?</p> <p>W <em>Psychologii diety</em> przedstawiono obszerne i zrównoważone spojrzenie na przyczyny przyrostu masy ciała oraz wyzwania związane z dietą. Poprzez prezentację poznawczych, emocjonalnych i społecznych czynników sprawiających, że ludzie podejmują złe decyzje dotyczące jedzenia, autorka książki objaśnia, co to znaczy dobrze się odżywiać. Dzięki zrozumieniu ludzkiej psychiki pokazuje, jak możemy zmienić nasze niezdrowe przyzwyczajenia i potencjalnie schudnąć.</p> <p>W czasach, kiedy wiele osób ma problemy z nadwagą i otyłością, <em>Psychologia diety</em> pomaga odkryć, że nie istnieje dieta-cud, ale to nasze umysły kontrolują wybory żywieniowe, jakich dokonujemy.</p> Jane Ogden Katarzyna Piszczek Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Jane Ogden, 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024; © Copyright for Polish translation by Katarzyna Piszczek, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-05-07 2024-05-07 Kredyty zagrożone NPL oraz odpisy na straty kredytowe w sektorze bankowym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/878 <p>Działalność kredytowa to obszar działalności bankowej, stanowiący główne źródło przychodów, powiązany z ryzykiem kredytowym, którego materializacja generuje straty dla wyniku finansowego i bazy kapitałowej pojedynczych instytucji kredytowych oraz stabilności systemu bankowego i finansowania gospodarki.</p> <p>Celem opracowania jest przedstawienie, ocena i prognozowanie strat kredytowych w sektorze bankowym w Polsce, w kontekście identyfikacji prawidłowości i trendów należności kredytowych, oraz zależności przyczynowo-skutkowych między wynikiem z tytułu oczekiwanych strat kredytowych a sytuacją gospodarczą.</p> <p>Strata kredytowa wg MSSF 9 stanowi różnicę między wszystkimi, wynikającymi z umowy kredytowej przepływami pieniężnymi należnymi jednostce i wszystkimi przepływami pieniężnymi, które jednostka spodziewa się otrzymać, dyskontowaną według pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Straty kredytowe powstają w sytuacjach pogorszenia zdolności kredytowej oraz czynników po stronie instytucji kredytowej.&nbsp;</p> <p>Jako metodę badawczą zastosowano model prognostyczny, poprzedzony prezentacją czynników determinujących wynik ECL, a także wyznaczaniem wyniku ECL. Zidentyfikowano istotne zmienne makroekonomiczne a także określono założenia dla uwarunkowań makroekonomicznych w modelach oczekiwanych strat kredytowych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że sektor bankowy dość skutecznie kontroluje poziom powstających strat kredytowych, na co wskazuje malejący trend wskaźnika NPL i stosunkowo łagodne przejście okresu związanego z pandemią COVID-19. Przyczynia się do tego ostrożna polityka kredytowa i zarządzanie należnościami z utratą wartości. Należy jednak zauważyć, że gwałtowne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w krótkim czasie będzie stanowić duży problem dla sektora bankowego.</p> Iwona Dorota Czechowska Czesław Lipiński Joanna Stawska Joanna Stępińska Wojciech Zatoń Marcin Borys Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-04-29 2024-04-29 The Woman Artist: Essays in memory of Dorota Filipczak https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/874 <p>The volume, honoring Professor Dorota Filipczak, whose energetic and fruitful academic career was cut short in 2021, offers a contribution to literary criticism and culture studies, the areas on which her own scholarly endeavors centered. The theme of “the woman artist” was of particular significance both for Filipczak’s inquiry into the work of writers such as Alice Munro, Jane Urquhart, Michèle Roberts or Margaret Laurence, and for her own poetic practice.</p> <p>Rather than focus on her achievements in various fields (as scholar, writer, teacher, poet, and translator), the texts collected in this volume go beyond remembrance and the honoring of an established scholar’s remarkable feats. Despite their undeniable commemorative role, the chapters are an attempt to carry Dorota Filipczak’s academic endeavors forward, into the future, with her own texts serving as prologue and inspiration. The contributors to the volume — representing various fields of the academia — are her friends, colleagues and collaborators, and the essays eloquently testify to her intellectual influence.</p> <p>From more personal reflections and ruminations inspired by Filipczak’s life and work to articles exploring the work of a range of women artists, the volume offers an investigation of various approaches to autobiography, tensions between public personas and private selves, subversive performative personas, transcending religious frameworks of bodily discipline, as well as “toggling” between the human and the nonhuman.</p> Tomasz Dobrogoszcz Agata Handley Krzysztof Majer Tomasz Fisiak Aritha van Herk Mieke Bal David Jasper Dorota Filipczak Norman Ravvin Philip Hayward Matt Hill Mark Tardi Dorota Filipczak Jan Jędrzejewski Marta Goszczyńska Monika Kocot Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Lodz 2024; © Copyright for this edition by University of Lodz, Lodz 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-04-25 2024-04-25 Mam, jestem, mogę https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/872 <p>Książka porusza problematykę odporności psychicznej, rozpatrywaną zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W pierwszej części pracy skoncentrowano się na zagadnieniu stresu, jego obliczach ujętych w perspektywie dzieci i młodzieży, a także na zróżnicowanych sposobach radzenia sobie z nim. Zaakcentowano rolę odporności psychicznej w pokonywaniu trudności życiowych, podkreślając możliwość skutecznego wzmacniania i rozwijania jej, poprzez różnego rodzaju oddziaływania psychologiczne.</p> <p>W drugiej części monografii przedstawiono scenariusze zajęć psychoedukacyjnych. Zostały one ujęte w formie modułowej i tworzą kompendium specjalistycznej wiedzy psychologicznej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.</p> <p>Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych rekomendowane są w celu uzupełniania działań odnoszących się do kształtowania i wzmacniania odporności psychicznej młodych ludzi. Poruszane w nich zagadnienia dotyczące m.in.: integracji, rozwijania kompetencji społecznych, radzenia sobie z wieloaspektowo ujmowanym stresem, uważa się za wyjątkowo istotne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych zostały ustrukturalizowane dzięki czemu są klarowne dla nauczycieli znajdujących się na zróżnicowanych poziomach awansu zawodowego. Zaproponowane metody aktywizujące, stwarzają możliwość pracy w oparciu o interakcję i podejście podmiotowe w psychoedukacji, tym samym mogą przyczynić się do wzmacniania motywacji dzieci i młodzieży do dokonywania zmian. Zadbano o wskazanie specjalistycznej literatury z zakresu psychologii, pomocnej w realizacji poszczególnych modułów zajęć psychoedukacyjnych.</p> <p>Książka adresowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, psychologów, pedagogów, terapeutów. Stwarza ona przestrzeń do podejmowania kreatywnej aktywności oraz skłania do realizowania nowatorskich działań w obszarze psychologii stosowanej.</p> Katarzyna Walęcka-Matyja Elżbieta Napora Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Katarzyna Walęcka-Matyja i Elżbieta Napora, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-04-24 2024-04-24 Alienacja społeczna w dobie globalizacji na przykładzie twórczości Alda Novego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/871 <p>Analiza przedstawiona w monografii ma na celu dostarczenie odpowiedzi na pytania i hipotezy badawcze dotyczące fenomenu alienacji społecznej w dobie globalizacji ukazanego w utworach prozatorskich Alda Novego, włoskiego pisarza urodzonego w 1967 w Viggiù. Na podstawie współczesnej teorii o alienacji Rahel Jaeggi oraz wcześniejszych definicji tego terminu – m.in. w rozumieniu Marksa – przeanalizowane zostały wybrane utwory, które Włoch wydał od lat 90. ubiegłego stulecia do roku 2018. Książka podzielona jest na pięć rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest podejściu metodologicznemu, drugi recepcji dzieł pisarza w Polsce i na świecie, a ostatnie trzy właściwej analizie tekstów, podzielonych zgodnie z kolejnymi etapami kariery pisarza. Przedstawione badanie dowodzi, iż Nove ukazuje współczesne społeczeństwo jako wyalienowane w dobie mass-mediów oraz postępującego konsumpcjonizmu. Taki stan rzeczy przejawia się nie tylko w treści jego utworów, ale i poprzez ich formę oraz konstrukcję postaci. W ostatniej fazie swojej twórczości autor, mimo pesymistycznej wizji dzisiejszego świata, podaje możliwe remedium na stan wyalienowania człowieka. Odwołuje się w tym celu do poszukiwania przez niego transcendencji w celu nawiązania relacji ze sobą i ze światem (także tym ponadmaterialnym), co z kolei sprawia, że jego teksty mogą wpisywać się w kanon literatury post-sekularnej.</p> Dominika Kobylska Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Dominika Kobylska, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-04-23 2024-04-23 Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/866 <p>Niniejsza Księga jubileuszowa powstała dzięki wsparciu Partnerów: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Izby Notarialnej w Łodzi. Partnerzy wydania przekazali nadto Jubilatom listy gratulacyjne z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także wielu dalszych sukcesów zawodowych. Wyrażając uznanie dla stanowiącego nieocenioną pomoc w wykonywaniu zawodów prawniczych dorobku naukowego Panów Profesorów, a także dla Ich twórczego wkładu w kształtowanie orzecznictwa sądów administracyjnych, złożyli podziękowania za pasję naukową i społecznikowską, za trud nauczania młodych adeptów sztuki prawniczej, za podejmowanie działań na rzecz integrowania środowiska naukowego z ludźmi pracującymi w zawodach prawniczych i ekonomicznych, za tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy różnych grup prawników, za sympatię okazywaną samorządom zawodów prawniczych. Komitet Organizacyjny Jubileuszu składa Partnerom serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie.</p> Agnieszka Krawczyk Barbara Adamiak Tomasz Bąkowski Mariusz Bogusz Jacek Chlebny Anna Chmielarz-Grochal Paweł Dańczak Maciej Dębski Bogdan Dolnicki Zofia Duniewska Tomasz Furmanek Jacek Jagielski Agnieszka Ciesielska Joanna Wyporska-Frankiewicz Jarosław Sułkowski Marek Wierzbowski Waldemar Jagodziński Elżbieta Olechniewicz Dawid Ziółkowski Małgorzata Jaśkowska Andrzej Kabat Dariusz R. Kijowski Hanna Judyta Knysiak-Sudyka Marta Kopacz Piotr Korzeniowski Magdalena Sieniuć Monika A. Król Grzegorz Łaszczyca Andrzej Matan Łukasz Maszewski Piotr Rączka Joanna Mikołajczyk Andrzej Nędzarek Janusz Niczyporuk Włodzimierz Nykiel Wojciech Piątek Marta Romańska Robert Sawuła Ludwik Żukowski Andrzej Skoczylas Krzysztof Skotnicki Agnieszka Skóra Krzysztof Sobieralski Agnieszka Żywicka Martyna Wilbrandt-Gotowicz Jan Zimmermann Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2024 2024-04-19 2024-04-19 Beckett. Przewodnik https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/867 <p><em>Beckett. Przewodnik </em>Stanleya Gontarskiego to pozycja krytyczna stanowiąca wyczerpujące i dogłębne wprowadzenie do twórczości dramatycznej i teatralnej Samuela Becketta. Książka podzielona została na część poświęconą większym i bardziej rozpoznawalnym dramatom (<em>Eleutheria</em>, <em>Czekając na Godota</em>, <em>Końcówka</em>, <em>Ostatnia taśma </em>i <em>Szczęśliwe dni</em>) oraz na część omawiającą mniejsze i krótsze dzieła dramatyczne. Analizy Gontarskiego uzupełniają również wyjątkowo dokładnie przygotowane rozdziały dotyczące reżyserskich dokonań Becketta oraz związków jego twórczości z filmem. Opracowanie to otwiera kalendarium najważniejszych dat z życia Irlandczyka, co czyni z tej pozycji wyczerpujące wprowadzenie do pisarstwa i myśli autora <em>Czekając na Godota</em>. Ponadto Gontarski umiejętnie wykorzystuje rozległe dostępne archiwa Becketta, a także korzysta z jego manuskryptów, których opis doskonale uzupełnia omówienia poszczególnych dzieł i pogłębia ich rozumienie. Jako całość <em>Beckett. Przewodnik</em> oferuje dogłębne analizy najważniejszych tematów Beckettowskiej twórczości, ukazując ją w całej złożoności problemów, które dodatkowo łączą się z niesłychanie bogatą tradycją literatury i kultury europejskiej.</p> Stanley E. Gontarski Michał Lachman Piotr Szymor Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Stanley E. Gontarski, 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024; © Copyright for Polish translation by Piotr Szymor, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-04-19 2024-04-19 Barbara Hoff https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/861 <p>Publikacja prezentuje życie i twórczość Barbary Hoff, polskiej projektantki mody, twórczyni marki Hoffland. Bohaterka to pochodząca z przedwojennej inteligencji pracującej, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej związki z modą sięgają roku 1954, gdy podjęła stałą współpracę z tygodnikiem „Przekrój”. W piśmie tym, pracowała do 2002 r. Od lat 60. w piśmie pojawiała się jej autorska „Kolekcja Hoff”. &nbsp;W roku 1967, stworzone przez B. Hoff modele, uszyte przez warszawski Zakład Przemysłu Odzieżowego Cora, trafiły do sprzedaży w Centralnym Domu Towarowym w Warszawie. Był to początek tworzenia przez B. Hoff kolekcji modowych przeznaczonych dla masowego odbiorcy z czasów PRL-u. W roku 1969 r.&nbsp; stoisko ulokowano w CDT „Junior”, a od 1977 r. nosiło ono oficjalną nazwę „Hoffland”. W latach 70., i 80. nowoczesna i funkcjonalna a przy tym stosunkowo tania odzież, projektowana przez Hoff, odbierana była przez polskie społeczeństwo jako upragniony powiew Zachodu. Kolekcje cieszyły się niebywałym powodzeniem. &nbsp;Warto zaznaczyć, że do sukcesu marki przyczynił się promujący ją „Przekrój” i znakomici modele i modelki oraz fotografowie związani z przedsięwzięciem. Marka Hoffland kojarzy się do dziś z wieloma popularnymi wzorami jak kolorowe plastikowe sandały czy różnokolorowe podkoszulki czy bawełniane proste torby z dużym logo firmy. Choć stoisko przetrwało burzliwe latach transformacji ustrojowej, to jednak napór zachodnich koncernów modowych spowodował, iż w 2007 r. zamknięto Hoffland.</p> <p>Książka powstała w oparciu o liczne, wywiady w prasie udzielane przez Barbarę Hoff, jej własne teksty jak też zasoby archiwów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz akt Instytutu Pamięci Narodowej.</p> Joanna Dobkowska-Kubacka Aneta Pawłowska Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Joanna Dobkowska-Kubacka, Aneta Pawłowska, Łódź 2024 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-04-15 2024-04-15 Ponownie otworzyć możliwości: de-koincydencja i kolejne życie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/859 <p>Droga powstawania książki wiodła od wyśmienitej idei do jej znakomitej realizacji poprzez skuteczną pracę naukowo-seminaryjną i organizacyjną. Ta pierwsza zaowocowała na przykład ulokowanymi w perspektywie postkolonialnej, bardzo interesującymi rozwiązaniami problemów epistemologicznych podjętych przez Julliena (Ewa Marynowicz-Hetka nie tylko wybiera teksty tego wybitnego autora, ale i komponuje już nie tylko jego, lecz własny, skontekstualizowany polskimi realiami wywód; nie tylko teksty te tłumaczy, ale i redefiniuje je w świetle wiedzy lokalnej). Praca organizacyjna natomiast pozwoliła na oddanie do rąk czytelników opracowania unikatowego i zachwycającego, w którym – z jednej strony – fascynująco przemawia François Jullien, z drugiej zaś „Jullienem” przemawiają, zainspirowani jego myślą, inni uczestnicy tego niezwykłego doświadczenia: wspólnie przeżywanej, intelektualnej przygody.</p> <p>Z recenzji prof. dr hab. Marii Mendel</p> <p>Inicjatywa wydania książki jest znakomita, tekst reprezentuje znaczącą próbę naukowego (w trybie badań podstawowych) opisania – na styku historii filozofii greckiej, tradycji językowej kultury chińskiej i potrzeb rozumienia procesów rozwojowego odnoszenia się do kultury jako środowiska symbolicznego – zjawiska interesującego dla pedagogów, filozofów i kulturoznawców, szerzej wręcz – dla humanistów dokonujących refleksji metajęzykowej.</p> <p>Strategia metodologiczna Julliena jest dobrze scharakteryzowana przez dobór rozdziałów odpowiadających za kluczowe kategorie badawcze. Jest ona czytelna dodatkowo w świetle <em>Listu do polskich Przyjaciół</em>, jakim autor poprzedził zbiór swoich artykułów. Na zasadność metodologii zwracają wprost uwagę autorzy dyskutujący z Jullienem w trybie tekstów dołączonych do publikacji.</p> <p>Z recenzji prof. dra hab. Lecha Witkowskiego</p> François Jullien Ewa Marynowicz-Hetka Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright for Polish translation by Ewa Marynowicz-Hetka, Łódź 2024; © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-04-15 2024-04-15 Poetyka kulturowa a praktyka Joanny Bator https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/844 <p>Książka poświęcona jest kulturowym praktykom Joanny Bator — kulturoznawczyni, badaczki zajmującej się pisarstwem artystycznym. Jej teksty, wpisujące się w nurt literatury zaangażowanej, zostały poddane procedurom analitycznym z obszaru poetyki kulturowej. Poetyka kulturowa, zwana też nowym historycyzmem, została zainicjowana przez Stephena Greenblatta w latach 80. XX wieku i do dziś stanowi wiodącą metodę odczytywania dzieł kultury, z uwzględnieniem tła historycznego. Jako wiązka interdyscyplinarnych dyskursów daje badaczom nieskończone możliwości interpretacyjne w dziedzinach sztuki czy nauki. Artyści z kolei czerpią z Greenblattowskiej koncepcji, kreując utwory. W tekstach Bator poetyka kulturowa pełni funkcję budulca wypowiedzi, stając się konsekwentnie powtarzaną praktyką. Konfrontacja teorii z praktycznymi sposobami ujmowania problemów przez artystkę rzuca nowe światło na współistnienie i przenikanie się terminów: <em>poetyka</em> i<em> praktyka</em>. Ponadto pozwala przyjrzeć się współczesnym trendom pisarskim. <em>Poetyka a praktyka Joanny Bator</em> zawiera uzupełnienie problematyki badań w obrębie studiów kulturowych, jak również rozszerza zagadnienie <em>creative writing</em>. Jest to pierwsza monografia poświęcona całościowo twórczości Joanny Bator, podejmująca kulturoznawcze tropy, takie jak: feminizm, Inny i Obcy, mikronarracje, miejsce i nie-miejsce, konflikty pokoleniowe oraz społeczne, traumy transgeneratywne, determinizm kulturowy, relacje z rodzicami, psychoanaliza, somatopoetyka, język konstruujący rzeczywistość, podróż jako terapia, konstruowanie tożsamości, pisanie – sposób na przetrwanie, terapeutyczna rola smutku, antropologia, autoetnografia, postmodernizm, rana, blizna, brak, utrata, konsumpcjonizm, trendy lifestylowe (wegetarianizm, minimalizm, <em>wabi-sabi</em>).</p> Angelika Siniarska-Tuszyńska Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Angelika Siniarska-Tuszyńska, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-04-09 2024-04-09 Słownik samo-świato-wyrażeń https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/843 <p>Słownik został stworzony na podstawie projektu badawczego: „Kształtowanie się podmiotowości biografii jednostek w obliczu przemian neonowoczesnego społeczeństwa”.</p> <p>Wydany w koedycji Oficyny Związek Otwarty i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Napisany z perspektywy filozoficznej i socjologicznej, odwołujący się do teorii pola i metodologii terapii Gestalt:</p> <p><strong>Klasyczna metodologia wywiadu narracyjnego i zogniskowanego wywiadu grupowego w połączeniu z metodologią terapii Gestalt jest propozycją tzw. enactive research, czyli łączenia nauki i praktyki, tworzenia interwencji z obszaru aktywizmu społecznego.</strong></p> <p>W centrum uwagi jest, można powiedzieć klasycznie, podmiot i świat, jednostka i społeczeństwo, tę relację tu też opisujemy, dostrzegając konieczność uwzględnienia znaczenia szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego w rozumieniu symptomów indywidualnej biografii, w tym krytyki psychoterapii i kultury terapeutycznej, a jednocześnie otwieramy się na fenomenologiczny detal, który dezorientuje nierzadko krytyczny ogląd społeczny, nie porzucając go nigdy do końca. Z drugiej strony, w centrum uwagi jest coś bardziej aktualnego, wykraczającego poza sprawczość indywidualną czy znaczenie sił instytucjonalnych, coś co ma wektor mniej aktywny a bardziej pasywny, wiąże się z odbieraniem, rezonowaniem na innych i świat. Tym samym oznacza to przywrócenie ciału, cielesności roli w każdym naszym działaniu, myśleniu, czuciu czy postrzeganiu. Wyposażeni w takie epistemologiczne nastawienie, a także socjologiczną i filozoficzną wiedzę, jako badacze słuchamy indywidualnych biografii, dyskusji grupowych i teraźniejszych doświadczeń naszych narratorów, czyli tym samym uczestniczymy w ich stawianiu sobie pytań o to, kim byli i kim się stają w ciągu własnego życia, jaki świat chcą budować, i jaką rolę w tym pełnią inni.</p> Kamila Biały Piotr F. Piasek Paweł Pieniążek Prawa autorskie (c) 2023 Copyright © Kamila Biały, Piotr F. Piasek, Paweł Pieniążek, 2023; Copyright © for this edition by Oficyna Związek Otwarty, 2023; Copyright © for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-04-08 2024-04-08 Wielcy minores https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/835 <p>Antologia przekładów ośmiu miniatur teatralnych francuskojęzycznej Kanady w dobie belle époque ukazuje przemiany gatunkowe w ówczesnej dramaturgii. W historii Kanady okres ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem nie tylko gospodarczym i społecznym, lecz także kulturalnym. Z wybranych miniatur wyłania się obraz teatru niesłychanie różnorodnego, definiującego w pewien sposób na nowo swoją tożsamość na fali przemian społecznych i kulturowych „pięknej epoki” oraz poszukującego nowych rozwiązań dotyczących konwencjonalnej dramaturgii. Ich autorzy zaliczają się do teatralnych <em>minores</em>, jednak ich wkład w kulturę teatralną pozostaje wybitny. Przedstawione sztuki nigdy wcześniej nie ukazały się w języku polskim. Prezentują one kulturę teatralną pozostającą pod wpływem tradycji anglojęzycznych i francuskojęzycznych oraz odzwierciedlają nową koncepcję dramatu w teatrze frankokanadyjskim w schyłkowej fazie belle époque oraz przed Wielkim Kryzysem lat trzydziestych XX wieku, kiedy teatr francuskojęzyczny, dzięki dynamicznej obecności, tworzył niepowtarzalną atmosferę teatralną Montrealu.</p> Sebastian Zacharow Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-04-02 2024-04-02 Plantas medicinales y comestibles del pueblo asháninka en el Distrito de Río Tambo (Selva Central, Perú) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/833 <p>Este libro es fruto de la colaboración entre las comunidades nativas asháninkas del río Tambo (prov. Satipo, dpto. Junín), la asociación asháninka Tsipana Jampi, las investigadoras de la Universidad de Lodz (Polonia), el Museo Etnográfico de Cracovia (Polonia) y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).</p> <p>Desde 2016 hasta 2022 registramos la etnobotánica asháninka y es la síntesis de esta colaboración la que se presenta en este libro: más de 200 especies de plantas junto con sus fotos, sus nombres asháninkas, sus descripciones, su hábitat y sus usos medicinales y comestibles. El libro cuenta con información útil para los pobladores asháninkas y también para el público general interesado en la medicina tradicional y en las plantas del pueblo asháninka.</p> <p>Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu nr 2018/31/B/HS3/03019</p> Monika Kujawska Joanna Sosnowska Joaquina Albán Castillo Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-03-28 2024-03-28 Gospodarka międzynarodowa w ujęciu regionalnym. Wybrane “case studies” państw z Europy, Ameryk i Azji https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/827 <p>W monografii zaprezentowano, w formie dziewięciu case studies, badanie zmian zachodzących w najpotężniejszych gospodarkach, reprezentujących trzy regiony świata: Europę, Ameryki Północną i Południową oraz Azję. Uwzględniając kluczowe obszary, w tym aktywność międzynarodową, handel, inwestycje, biznes, podjęto się oceny międzynarodowej konkurencyjności wiodących gospodarek świata.</p> <p>W badaniu uwzględniono: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię wraz z Irlandią Północną, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Meksyk, Brazylię, Chiny, Japonię, Indie.</p> <p>Zastosowano identyczny schemat badania każdej gospodarki obejmujący: analizę podstawowych wskaźników gospodarczych; określenie przynależności do organizacji międzynarodowych; analizę struktury handlu międzynarodowego; badanie przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; identyfikację macierzystych korporacji transnarodowych i ocenę stopnia otwartości danej gospodarki narodowej. Każdą z analiz zwieńczono obszernym badaniem międzynarodowej konkurencyjności danej gospodarki na bazie modelu systemowego-zrównoważonego (autorstwa M. Rosińskiej-Bukowskiej). W ocenie konkurencyjności gospodarek dla każdego z 4 poziomów (mikro-, mezo-, makro- i metaekonomicznego) badano dla wybranych państw identyczne parametry, co pozwoliło na dokonywanie porównań.</p> <p>Analizując ujęcie regionalne wybrano po trzy gospodarki odpowiednio z Europy, obu Ameryk oraz Azji. Na bazie wskaźników porównano tempo rozwoju gospodarczego, zmiany wartości importu, eksportu, PKB i HDI, związek ich sytuacji ekonomicznej z wahaniami wybranych parametrów jak i ich zaangażowanie w międzynarodowe inicjatywy regulujące stosunki polityczne i handlowe.</p> <p>Prezentowane analizy obejmują lata 2005–2021, dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych to lata 1990–2021.</p> Magdalena Rosińska-Bukowska Klaudia Zielińska-Lont Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Magdalena Rosińska-Bukowska, Klaudia Zielińska-Lont, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-03-26 2024-03-26 Łódź. Miasto modernistyczne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/826 <p>Monografia składa się z 33 artykułów poświęconych Łodzi, miastu, które w XIX wieku w ciągu jednego pokolenia przekształciło się z niewielkiego ośrodka rolniczego w metropolię przemysłową. U schyłku XIX wieku było dla Europy Środkowej symbolem modernizacji i industrializacji, często porównywano je z Manchesterem i miastami przemysłowymi Stanów Zjednoczonych. Autorzy monografii analizują różne aspekty życia ekonomicznego, społecznego i kulturalnego Łodzi z okresu przed wybuchem II wojny światowej. Badają oblicza łódzkiej nowoczesności: tendencje modernizacyjne, metropolitalność i peryferyjność miasta, jego wielokulturowość i wieloetniczność, bowiem Łódź była atrakcyjnym miejscem osiedlenia dla Niemców, polskich chłopów, Żydów i przybyszy z głębi Cesarstwa Rosyjskiego. Ważne zjawiska to rozwój ruchu robotniczego, którego zwieńczeniem była rewolucja 1905–1907, oraz ruchy emancypacyjne. Analizie poddano miejską infrastrukturę i architekturę, zjawiska kulturalne (zwłaszcza literaturę i masową rozrywkę charakterystyczną dla miast przemysłowych), życie religijne i polityczne.</p> Katarzyna Badowska Tomasz Cieślak Krystyna Pietrych Krystyna Radziszewska Kamil Śmiechowski Inga B. Kuźma Tomasz Ferenc Marta Sikorska Rafał Matyja Przemysław Waingertner Marcin Szymański Ewelina Maria Kostrzewska Grażyna Ewa Karpińska Krzysztof Stefański Aleksandra Sumorok Małgorzata Nieszczerzewska Elżbieta Rybicka Wojciech Browarny Dorota Samborska-Kukuć Kamil Piskała Tomasz Wójcik Tomasz Majewski Elżbieta Umińska-Tytoń Aneta Pawłowska Leszek Karczewski Agnieszka Karpowicz Irmina Gadowska Piotr Olkusz Karolina Prykowska-Michalak Monika Wąsik-Linder Karolina Kołodziej Łukasz Biskupski Przemysław Owczarek Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-03-25 2024-03-25 Rozwój lokalny a polityka mieszkaniowa w gminach wiejskich https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/824 <p>Publikacja jest pokłosiem interdyscyplinarnych badań nad identyfikacją lokalnej polityki mieszkaniowej gmin wiejskich i wypełnia lukę w literaturze z zakresu socjologii, ekonomii i geografii społeczno-ekonomicznej.</p> <p>Autorzy posłużyli się metodą <em>case study</em>, opisując sześć podmiejskich gmin wiejskich województwa łódzkiego. Bazując na danych zastanych, przedstawili uwarunkowania i zakres polityki mieszkaniowej, jej znaczenie w dokumentach planistycznych oraz podmioty współrealizujące. Poszukiwali także informacji na temat relacji między poziomem rozwoju gmin a zakresem polityki mieszkaniowej.</p> <p>Analizy dowiodły, że znaczenie polityki mieszkaniowej w planach gmin jest marginalne. Główną przesłanką na rzecz rozwoju mieszkalnictwa na tych terenach jest żywiołowy napływ mieszkańców z sąsiadującego miasta. Gminy prowadzą więc politykę reaktywną, nie planują zaś prospektywnie. Głównymi jej kreatorami są władze lokalne oraz mieszkańcy. Identyfikowany zakres polityki mieszkaniowej odnosił się do wymiaru społecznego oraz rynkowego. Dominowało zainteresowanie sferą rynkową, obserwowany byt regres zakresu społecznego. Gminy, z nielicznymi wyjątkami, nie rozwijały mieszkaniowych zasobów komunalnych pomimo diagnozowania ich braku. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną były postrzegane jako kluczowe dla ich rozwoju. Relacje między poziomem rozwoju a zakresem polityki mieszkaniowej nie były jednoznaczne.</p> Anna Miklaszewska Małgorzata Marks-Krzyszkowska Paweł Starosta Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-03-22 2024-03-22 Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/666 <p><span class="TextRun SCXW223417931 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">Partnerstwo </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">p</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ubliczno-</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">p</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">rywatne to jednocześnie fascynujący</span> <span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">i frustrujący obszar badań. To nie </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">prosta </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">recepta na braki finansowe odczuwane przez podmioty publiczne, to skomplikowany mechanizm, który do sprawnego funkcjonowania wymaga </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">spełnienia wielu warunków.</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> Autorki niniejszej publikacji przedstawiają na tle istniejącego stanu wiedzy o PPP, własne przemyślenia i wnioski</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">,</span> <span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">d</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">okon</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ują także</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> autorskiej oceny poziomu dojrzałości instytucjonalnej PPP w kontekście wsparcia publicznego </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">tej formuły </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">w Polsce</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">M</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">onografi</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">a składa się z </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">sze</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ściu</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi stanowią podbudowę teoretyczną, opisuj</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ą</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> genezę i uwarunkowania instytucjonalne partnerstwa publiczno-prywatnego</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">, jego</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> przedmio</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">t</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">,</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> specyfi</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">kę</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> i znaczeni</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">e oraz</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> finansowani</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">e</span> <span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">PPP. </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">W kolejnym rozdziale</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> przedstawi</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ają</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> stan rynku PPP i uwarunkowania jego rozwoju</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">, r</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ozpoc</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">zynając</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> od rynków międzynarodowych, aby na tym tle analizować liczbę, wartość i obszary stosowania PPP w Polsce. </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">Autorki z</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">bada</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ły</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> także czynniki powodzenia projektów współpracy publiczno-prywatnej. </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">Rozdział czwarty</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> został poświęcony problematyce rewitalizacji. </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">Autorki s</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">yntetyczn</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">e </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ją </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">scharakteryzowa</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ły</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">, a</span> <span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">n</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">astępnie przedstawi</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ły</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> historyczne uwarunkowania rozwoju PPP w rewitalizacji w Wielkiej Brytanii, aby przedstawić polskie rozwiązania i problemy na tym polu. Podobnie praktyczny wymiar ma </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">rozdział piąty</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">, opisujący rozwiązania transportowe w formule PPP. </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">Autorki s</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">koncentrowa</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">ły</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8"> się w nim na przedsięwzięciach drogowych, przewozowych i transportowych, a także na infrastrukturze okołotransportowej, sięgając ponownie do rozwiązań brytyjskich, by w szczegółach odnieść się do wybranych rozwiązań polskich. Rozbudowane podsumowanie prowadzonych w pracy rozważań znalazło się w </span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">rozdziale szóstym</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">. Monografię zamyka syntetyczne zakończenie</span><span class="NormalTextRun SCXW223417931 BCX8">.</span></span><span class="EOP SCXW223417931 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p> </p> <p><span class="EOP SCXW223417931 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">*Partnerem publikacji jest Urząd Miasta Łodzi</span></p> Magdalena Załęczna Anna Wojewnik-Filipkowska Joanna Węgrzyn Katarzyna Olbińska Agata Kozłowska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-29 2024-02-29 Gospodarka międzynarodowa. Rys teoretyczny https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/612 <p>„Gospodarka międzynarodowa” to pojęcie bardzo szerokie, różnorodnie definiowane, a w XXI w. coraz bardziej złożone. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że jest to kształtujący się etapami system powiązań ekonomiczno-społeczno-kulturowych, między dynamicznie zmieniającymi się uczestnikami o coraz bardziej skomplikowanych strukturach, które stanowią ogniwa międzynarodowego procesu produkcji i wymiany dóbr, usług i idei. Proces ten obejmuje wszystkie państwa oraz regiony a realizowany jest równocześnie na wielu poziomach: mikro-, mezo-, makro- i metaekonomicznym, które wzajemnie na siebie oddziaływają.</p> <p>Celem Autorek było stworzenie zwartej bazy teoretyczno-koncepcyjnej, koniecznej do kompleksowej oceny zmian zachodzących w poszczególnych gospodarkach jak i systemie gospodarki światowej. Monografia to zasób podstawowych definicji, klasyfikacji, informacji o strukturach i mechanizmach, źródłach podstaw teoretycznych, które mogą zostać wykorzystane jako baza do pogłębionych badań.</p> <p>Przedstawiono definicje i koncepcje odnoszące się do: polityki handlowej i inwestycyjnej; międzynarodowej konkurencyjności gospodarek; rozwoju korporacji transnarodowych; znaczenia procesów globalizacji; ewolucji struktury instytucjonalnej gospodarki międzynarodowej (w tym: GATT-WTO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego).</p> <p>W opracowaniu zaprezentowano autorską koncepcję oceny międzynarodowej konkurencyjności gospodarek na bazie modelu systemowego-zrównoważonego, akcentującego znaczenie czterech poziomów budowania konkurencyjności (mikro-, mezo-, makro- i metaekonomiczny) oraz konieczność kompleksowego jej badania z uwzględnieniem konkurencyjności: bazowej (zasoby, potencjał), operacyjnej (zdolności, instrumenty), kompetencyjnej (kluczowe kompetencje, przewaga) oraz systemowej.</p> Magdalena Rosińska-Bukowska Klaudia Zielińska-Lont Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Magdalena Rosińska-Bukowska, Klaudia Zielińska-Lont, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-27 2024-02-27 Humanistyczny obraz starości. Przesłanki dla gerontologii humanistycznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/775 <p>W opracowaniu, będącym próbą naszkicowania obrazu starości w odniesieniu do wartości humanistycznych i jej holistycznego ujęcia, uwzględniono wybrane konteksty. Jednym z nich jest perspektywa trójjedni, a więc jedności ciała, psychiki i ducha, kolejnymi – połączona przestrzeń świata wewnętrznego i świata zewnętrznego oraz obiektywnego i subiektywnego wymiaru starości. W takim oglądzie nie sposób pominąć spojrzenia na starość w kontekście wielowymiarowego rozwoju oraz w perspektywie szeroko rozumianego uczenia się. Podjęto także próbę dostrzeżenia w starości piękna, choćby dlatego, że to dziś nie częsty sposób oglądu starości. Poświęcono także miejsce trudnym doświadczeniom egzystencjalnym, jakie dla człowieka starszego bywają codziennością, w szczególności chorobie Alzheimera. Kategoria „towarzyszenie w drodze” okazała się być niezwykle celna dla opisu relacji człowieka z człowiekiem na drodze ich życia i starości. Z dramatu doświadczania trosk egzystencjalnych wyprowadzona została perspektywa traktowania starości nie tylko jako zadania i wyzwania, ale także jako daru. Na starzenie się można spojrzeć także jako na dojrzewanie, stawanie się w pełni człowiekiem. I wreszcie ostatni kontekst, silnie przemawiający aktualnie, w XXI wieku – perspektywa ery cyfrowej, i tu również próba odnalezienia humanistycznej wizji starości. Wskazane konteksty uwypuklają godność osoby starszej oraz holistyczny wymiar starości, wynikający z jednostkowego doświadczania pełnego cyklu życia, zazębiania się doświadczeń na przestrzeni całego życia i splotu jednostkowych doświadczeń z bogatym spektrum wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań starości i procesów starzenia się.</p> Elżbieta Dubas Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Elżbieta Dubas, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-02-23 2024-02-23 Znaczenie innowacji społecznych w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście rozwiązań sektora obuwniczego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/762 <p>The prepared scientific monograph entitled <em>The importance of social innovations in the knowledge-based economy in the context of footwear sector solutions</em> is an attempt to further exemplify social innovations by identifying real links between social need and a specific good, service, method and process, in the context of solutions used in the footwear industry. Poland is one of the leading European footwear manufacturers, ranking 7th in terms of production volume in the EU, with a market share of 2.5%. In addition, strong competition is observed in the industry, which is conducive to the emergence of new innovations. The work contains theoretical and practical references to innovations in the industry, such as examples of modifications of footwear materials that have been used in business practice, and their measurable effect is to improve the comfort of using footwear. The authors refer to the environmental aspects of innovation, indicating the directions of utilization of production residues of the footwear and tanning industry, including composites, granules, and biostimulants for plants. The subject matter taken up in the monograph is an important contribution to the development of further scientific research covering the footwear industry and its importance in developing social innovations in Poland and the world. Based on the obtained research results and statistical data analysis, we attempted to outline the prospects for the development of social innovations in the footwear industry until 2050. The book can be an interesting study for practitioners and theoreticians, particularly for scientists representing disciplines such as economics and finance, management sciences, materials engineering, or entrepreneurs looking for opportunities to finance innovation in various areas.</p> <p><em>Publication was funded by the state budget under the program of the Ministry of Education and Science called “Science for Society” (Poland), project title “The impact of footwear design, materials and proper fit on the health of children and adolescents”, project number NdS/539367/2021/2021, amount of funding 796 964,00 PLN total value of the project 796 964,00 PLN</em></p> Robert Gajewski Katarzyna Piotrowska Małgorzata Janocha Małgorzata Starzec Joanna Kwiecień Dorota Gendaszewska Dorota Wieczorek Katarzyna Ławińska Magdalena Lasoń-Rydel Andrzej Rostocki Magda Adamczyk Katarzyna Miśkiewicz Małgorzata Jabłońska Iwona Masłowska-Lipowicz Anna Słubik Łucja Wyrębska Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Katarzyna Ławińska, Małgorzata Jabłońska, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-21 2024-02-21 Z rękopisów: Pamiętnik (1875–1954). O poczuciu malarskim w fotografice (1953) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/755 <p>Edycja pozostających w rękopisach wspomnień fotografa i malarza Włodzimierza Kirchnera (1875–1970). Jest to kontynuacja pierwszej części, która obejmowała większy szkic i inne prace o tematyce społecznej. Książka zawiera dwa dzieła: 1/ pamiętnik obejmujący dwa okresy z życia i postpamięci memuarysty – 2 połowę XIX w. oraz lata 1953–1954 z antecedencjami z międzywojnia i okresu okupacji oraz 2/ esej o fotografii, którego estetyczną ideą przewodnią jest wpływ uzdolnień plastycznych fotografa. Cenny jest zwłaszcza pamiętnik, zawiera on bowiem wspomnienia dotyczące ludzi znanych w środowiskach naukowych, a także artystycznych, m.in. Marii Skłodowskiej i jej znajomości z rodziną Żórawskich, rodziny Staffów, a także z okresu późniejszego opisy stosunków towarzyskich w Warszawie międzywojnia oraz pocz. lat 50. Dzięki współpracy z córką autora, edycja wzbogacona została w przypisy dotyczące niektórych szczegółów z życia Kirchnera.</p> Włodzimierz Kirchner Jadwiga Goniewicz Dorota Samborska-Kukuć Hanna Kirchner Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Hanna Kirchner, Łódź 2024; © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-02-15 2024-02-15 Słowo architekta https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/753 <p><em>W latach 60. i 70. człowiek siedział w domu i albo pił wódkę albo myślał. Był czas na myślenie, bo nie było co robić. Francuz, Niemiec czy Amerykanin ciągle pracował, a ten się nudził. Wobec tego robił konkursy.</em></p> <p>W ten żartobliwy sposób architekt Stefan Müller opisywał genezę międzynarodowych sukcesów polskich projektantów. Czy rzeczywiście szarzyzna peerelowskiej codzienności zmuszała do ucieczki w sferę wyobraźni, a fantastyczne wizje nowoczesnych budynków miały być odskocznią od projektowania nudnych osiedli z wielkiej płyty? A może to zasługa organizacji wielobranżowych biur projektów i doskonałej edukacji, jaką młodzi polscy projektanci odebrali od starych mistrzów?</p> <p>By spróbować odpowiedzieć na te pytania i wiele innych, autor postanowił wsłuchać się w głosy wybitnych architektów działających w latach 1945–1989. Kilkadziesiąt wywiadów, setki anegdot, różne stanowiska i wybory – to wszystko tworzy rozproszoną strukturę książki <em>Słowo architekta</em>. <em>Opowieści o architekturze Polski Ludowej</em>. Mnogość osobistych narracji i wspomnień układa się tu w wielowarstwowy obraz, w którym pojęcie „prawdy" stale podlega negocjacjom. Zamiast jednej, wiodącej ścieżki interpretacyjnej autor przedstawia wielość równoprawnych, indywidualnych mikrohistorii – fascynujących i niejednoznacznych jak architektura tamtych czasów.</p> Błażej Ciarkowski Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Błażej Ciarkowski, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-02-13 2024-02-13 Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/746 <p><span class="NormalTextRun SCXW36903734 BCX8">Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie </span><span class="NormalTextRun SCXW36903734 BCX8">miejsca i roli Krymu w polityce Rosji oraz w polityce międzynarodowej. W pracy zaprezentowano także problematykę rozwoju gospodarczego i społecznego Półwyspu Krymskiego. W pracy wykorzystano źródła z takich dyscyplin, jak historia powszechna, historia gospodarcza, politologia, geografia, socjologia, archeologia oraz ekonomia polityczna.</span></p> Natasza Duraj Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Natasza Duraj, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-08 2024-02-08 Kobieta na rynku pracy w Polsce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/598 <p>Głównym celem opisanego w książce badania była ocena funkcjonowania kobiet na rynku pracy w Polsce w aspekcie czasowym, przekrojowym i przestrzennym. Opracowanie stanowi kontynuację rozważań prezentowanych w literaturze przedmiotu. Uzupełnia je w oparciu o najnowsze informacje statystyczne, obejmujące okres pandemii COVID-19, zaczerpnięte zarówno z ogólnodostępnych, jak i niepublikowanych baz danych. W obszarach, w których jest to możliwe rozszerza je o analizy przestrzenne.<br>W pierwszym rozdziale książki zarysowano historię dochodzenia praw kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Omówiono podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy i zaprezentowano wybrane teorie ekonomiczne biorące pod uwagę czynnik płci. Przedstawiono również regulacje prawne określające funkcjonowanie kobiet na rynku pracy oraz sposoby wsparcia kobiet w tym obszarze w Polsce. W kolejnych rozdziałach książki dokonano analizy: zasobów rynku pracy i kapitału ludzkiego, sytuacji kobiet na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, pracujących w poszczególnych grupach zawodowych, bezrobocia kobiet i zróżnicowania wynagrodzeń przeciętnych według płci. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że rynek pracy kobiet w Polsce nie jest w dobrej kondycji. Mimo wprowadzonych regulacji na rzecz równości na rynku pracy, kobiety nadal otrzymują niższe wynagrodzenia za pracę niż mężczyźni. Koncentracja kobiet w zawodach niżej opłacanych, z mniejszymi szansami na rozwój zawodowy oraz niska reprezentacja na najwyższych stanowiskach wpływa na mniej korzystną pozycję kobiet na rynku pracy, w stosunku do mężczyzn. Co więcej, rynek pracy kobiet jest wyraźnie zróżnicowany przestrzennie i silnie reaguje na sytuacje kryzysowe, co świadczy o tym, że jest niestabilny.</p> Karolina Lewandowska-Gwarda Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Karolina Lewandowska-Gwarda, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-01-19 2024-01-19 Koncepcje zajęć terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/651 <p>Ideą przygotowania publikacji było przekonanie o podstawowej – aczkolwiek ciągle za mało docenianej – roli obserwacji i badań terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej. Osią przewodnią książki są różne koncepcje zajęć w terenie na przykładzie Łodzi i regionu łódzkiego. Ich szeroka tematyka i możliwość doboru miejsc realizacji oraz zróżnicowanie stopnia trudności ukazują wielość walorów poznawczych, kształcących i wychowawczych wybranych przestrzeni Łodzi i jej strefy podmiejskiej w edukacji geograficznej.</p> <p>Proponowane zajęcia są przykładami odchodzenia od podającego wzorca kształcenia, nadal dominującego w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Stanowią przeciwieństwo wykładu i narracji podczas kształcenia geograficznego, a dzięki poglądowym i sprawdzonym przykładom zachęcają do przechodzenia od biernego do aktywnego i poszukującego zdobywania wiedzy geograficznej. Ważnym założeniem metodologicznym prezentowanych zajęć terenowych jest ukazanie znaczenia wyboru tematyki, atrakcyjności sformułowania celów obserwacji oraz trafności ich dopasowania do miejsca obserwacji.</p> <p>Zamierzeniem Autorów jest przedstawienie i podkreślenie wspólnej osi łączącej tematykę badań geografów, którą stanowić może eksponowanie relacji przyroda – człowiek podczas zajęć z różnych subdyscyplin geografii. Na uwagę zasługuje znaczenie publikacji w sferze kształtowania u młodego pokolenia pożądanych postaw wobec przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.</p> <p><strong>* </strong>Publikacja finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Umowa nr NdS/542984/2021/2022 z dnia 02.05.2022 r.<button class="pkpFormField--autosuggest__valueButton"></button></p> Elżbieta Szkurłat Maria Adamczewska Barbara Dzięcioł-Kurczoba Witold Kopeć Aleksandra Mroczek-Żulicka Justyna Mokras-Grabowska Agnieszka Rochmińska Tomasz Figlus Lucyna Wachecka-Kotkowska Anna Majchrowska Krystyna Rozensztrauch-Sosnowska Przemysław Tomalski Joanna Kotlicka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-01-18 2024-01-18 Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/621 <p>W publikacji przedstawiono ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce z perspektywy zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Motywem przyświecającym powstaniu książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter. W zamyśle autora ma ona stanowić kompendium wiedzy z zakresu niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w wymiarze podejmowanych przez nie różnorodnych form aktywności.</p> <p>Publikacja jest skierowana zarówno do przedstawicieli nauki, w tym przede wszystkim studentów i doktorantów, jak i praktyków, zwłaszcza zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, instytucjach pomocowych, a także organizacjach pozarządowych, których głównym lub jednym z zasadniczych obszarów działania jest aktywizacja oraz społeczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych.</p> Jakub Niedbalski Prawa autorskie (c) 2019 © Copyright by Jakub Niedbalski, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Universität Lodz, Łódź 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-01-17 2024-01-17 Teatr bliskiego kontaktu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/636 <p>Książka <em>Teatr bliskiego kontaktu. Studia przypadków grup teatralnych</em> stanowi socjologiczną analizę działalności trzech grup teatru niezależnego: Teatru Węgajty założonego w 1986 roku przez Erdmute i Wacława Sobaszków oraz Małgorzatę i Wolfganga Niklausów; Stowarzyszenia Teatralnego Chorea zawiązanego w roku 2004 w Lublinie głównie z inicjatywy Tomasza Rodowicza, Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek (od 2009 roku funkcjonującego w Łodzi) oraz łódzkiego Teatru Szwalnia założonego przez Marcina Brzozowskiego, Ewę Łukasiewicz, Jacka Malarskiego i Wacława Mikłaszewskiego.</p> <p>Analizy dotyczące działalności „teatrów bliskiego kontaktu”, odwołujących się do idei „intensywnej współobecności”, nawiązują do klasyków nauk społecznych (Florian Znaniecki, Bronisław Malinowski, Erving Goffman, Howard Becker), do teorii (horyzontalnego) rezonansu Hartmuta Rosy, teorii ozdrowieńczego zmęczenia Byung-Chul Hana, neotrybalizmu Michela Maffesoliego, do antykapitalistycznej krytyki Rebekki Solnit. Charakterystyki trzech teatralnych mikroświatów skonstruowane zostały w oparciu o źródła zastane i wywołane. &nbsp;</p> <p>Działanie w alternatywnym teatrze wykracza poza sferę pracy zawodowej i wynika w dużej mierze z pasji i entuzjazmu. Twórcom i twórczyniom niezależnych grup teatralnych trudno wyznaczyć granicę pomiędzy życiem a sztuką. Dla nich sztuka to tworzenie wspólnoty. Wszystkie trzy formacje to szczególnego rodzaju ośrodki kultury realizujące swój program w szerszych działaniach niż jedynie prezentowanie przedstawień. Pragną&nbsp; doprowadzić do międzyludzkiego, bliskiego kontaktu. Na łamach tej książki pozwalamy się im spotkać, choć pozostają ze sobą w bliskim kontakcie ideowym, myślowym, twórczym, a niekiedy i realnym.</p> Katarzyna Kalinowska Katarzyna Kułakowska Ewelina Wejbert-Wąsiewicz Emilia Zimnica-Kuzioła Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Authors, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-01-15 2024-01-15 System zintegrowanego planowania rozwoju w warunkach polskich https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/634 <p>Praca podejmuje zagadnienia integracji planowania przestrzennego i planowania rozwoju, w kontekście postulatów wprowadzenia w Polsce systemowych reform usprawniających procedury zarządzania rozwojem przez administrację publiczną rządowa i samorządową. Podstawą do opracowania autorskiej koncepcji systemowych rozwiązań w zakresie planowania zintegrowanego były studia literaturowe z zakresu problematyki ekonomii rozwoju, zarządzania, planowania, gospodarki przestrzennej i urbanistyki, a także filozofii oraz specjalnie zorganizowany cykl seminariów i debat naukowych w gronie ekspertów zajmujących się teorią i praktyka planowania, a także doświadczenia własne autorów wynikające z realizowanych projektów badawczych oraz prac eksperckich nad krajowymi, regionalnymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi.</p> <p>Monografia została podzielona na dwie części, z których pierwszą zatytułowano: „Teoretyczne podstawy i formalne przesłanki zintegrowanego planowania rozwoju”, a drugą: „Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju”. Na część I. składają się rozdziały 1-8 w ramach, których omówiono podstawy aksjologiczne i ustrojowe planowania, kwestię interesu publicznego w planowaniu, współczesne uwarunkowania cywilizacyjne determinujące doktrynę urbanistyczną, rozwój metod i technik planowania, zagadnienia elastyczności w planowaniu będącym instrumentem interwencji publicznej w ułomne rynki, paradygmat sustensywnego rozwoju oraz inicjatywy administracji rządowej podejmowane od roku 1989 na rzecz zreformowania systemu planowania rozwoju i planowania przestrzennego. Na część II. pracy składają się rozdziały 9-14, w których omówiono założenia ogólne rekomendowanych zmian, a następnie dokonano szczegółowej charakterystyki nowych typów dokumentów planistycznych i strategicznych postulowanych do wprowadzenia do sytemu planowania na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. W dalszej części pracy omówiono rolę i możliwą organizację publicznych służb planowania, ogólne zasady partycypacji społecznej w planowaniu oraz warunki wyjściowe i rozwiązania przejściowe związane z wprowadzeniem rekomendowanego system planowania zintegrowanego.</p> Tadeusz Markowski Dominik Drzazga Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2024-01-12 2024-01-12 Sociologie des mondes ruraux en Pologne et en France : terrains et études https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/618 <p><span data-contrast="auto">La publication présentée au lecteur est le résultat d’une collaboration entre des sociologues de l’Université de Lyon II et de l’Université de Lodz. Toutefois, des sociologues ruraux reconnus représentant les centres universitaires de Varsovie, Cracovie et Torun ont été invités à travailler conjointement. L’analyse des problèmes sociaux du milieu rural dans les sociétés françaises et polonaises contemporaines découle à la fois de l’importance de cet élément structurel pour les deux pays et de la volonté de poursuivre la longue tradition de coopération.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Le volume s’ouvre sur des textes évoquant les principaux courants de recherche entreprise sur le long terme en matière d’environnement rural, tant en France qu’en Pologne. Ensuite ce sont des présentations synthétiques de la dynamique de la structure sociale dans les zones rurales de Pologne entre 1991 et 2015, ainsi que des problèmes sociaux des zones périurbaines en France. Les textes suivants présentent une dimension empirique de la qualité de vie des agriculteurs polonais à l’ère de la mondialisation; et abordent la transformation des relations de voisinage dans les communes rurales françaises situées en zone périurbaine. Ensuite, des activités innovantes des ONG au sein des structures socio-spatiales locales; ainsi que les transformations de la culture folklorique au centre de la Pologne,&nbsp; sont présentés. Le volume se termine par un texte consacré à l’analyse de la participation civique des habitants des zones rurales en Pologne et en France sur la base des données issues de l’Enquête sociale européenne.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Les textes réunis dans cette monographie concernent la situation sociale actuelle en France et en Pologne, vu des perspectives de territoire, structure sociale, culture et l‘organisations de vie.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Josette Debroux Anna Matuchniak-Mystkowska Paweł Starosta Andrzej Kaleta Maria Halamska Zbigniew Drąg Eric Charmes Katarzyna Zajda Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Université de Łódź, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-01-02 2024-01-02 Narzędzia wojny https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/815 <p>Tematem dziewiątego tomu z serii Oblicza Wojny są narzędzia wojny. Jest to pojęcie szerokie, co znajduje odzwierciedlenie w problematyce poruszanej w publikowanych tu artykułach. Mówiąc o narzędziach wykorzystywanych podczas wojen, na myśl nasuwa się przede wszystkim różnego rodzaju broń czy uzbrojenie i to właśnie tych zagadnień dotyczy część tekstów, które oddajemy do rąk czytelników. Prezentowane przez autorów wyniki badań dotyczą różnych epok. Omówione zostało uzbrojenie jeźdźców z nadwornych oddziałów Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta oraz broń zgromadzona w arsenałach krakowskich w XVII w. Jest też artykuł dotyczący użycia pociągów pancernych przez polskie wojsko w walce a bolszewikami w latach 1919–1921. W kolejnym opracowaniu zebrano opinie pilotów o samolotach jakimi posługiwali się w latach II wojny światowej.</p> <p>W tomie znalazł się również artykuł dotyczący rzadko dotychczas poruszanego przez historyków zagadnienia, jakim jest wyposażenie wojska polskiego w okresie PRL. Omówiono także kwestię produkcji uzbrojenia w Polsce okresie międzywojennym. Bez wątpienia narzędziem wojny były także fortyfikacje. Tej problematyce poświęcono tekst omawiający umocnienia wzniesione przez walczących pod Dyrrachium w 48 r. p.n.e.</p> <p>W problematykę tomu wpisują się również opracowania dotyczące formacjom wojskowym. To im dedykowane są artykuły omawiające losy 1 pułku czołgów stacjonującego w Łodzi po I wojnie światowej, irlandzkiej partyzantce z lat 1919–1921 oraz armii Ligi Państw Arabskich. Kolejnym z narzędzi wykorzystywanych w związku z wojnami była propaganda, dlatego w tym tomie znalazł się artykuł dotyczący rosyjskiej propagandy z okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej oraz radzieckiej – z lat II wojny światowej.</p> Tadeusz Grabarczyk Michał Wilczyński Jędrzej Tomasz Kałużny Jacek Zinkiewicz Piotr Szlanta Tomasz Walkiewicz Adam Lajdenfrost Michał Maciejewski Andrzej Wojtaszak Dariusz Wybranowski Tomasz Gliniecki Robert Pietrygała Magdalena Pogońska-Pol Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by the Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-30 2023-12-30 Miasto mozaika https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/763 <p>Książka jest zbiorem tekstów o mieście. Miasto występuje w nich jako dynamiczna figura przestrzenna i wielowymiarowa kulturowo-społeczna idea. Autorzy – etnografowie, antropolodzy kultury, socjolodzy, historycy – układają miejską mozaikę, prezentując sąsiadujące ze sobą, przenikające się, a czasem i spierające się ze sobą różne strategie poznawania miasta i obejmowania go naukową refleksją. Niekiedy czynią to np. na marginesie dyskusji na temat mariażu antropologii kultury i historii. Miasto jako inspiracja jest dla nich wyzwaniem, któremu próbują sprostać, opisując i interpretując zmieniające się miejskie krajobrazy i lokalną historię budującą lokalne dziedzictwo, oraz tropiąc „miejskie wątki” w rozmaitych tekstach kultury.</p> <p>Publikacja dedykowana jest Profesor Grażynie Ewie Karpińskiej – etnografce i antropolożce kultury związanej z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. MIASTO – różnorako opisywane i interpretowane w niniejszym tomie – jest bowiem dominującym tematem oraz terenem badawczej, publikacyjnej, dydaktycznej i eksperckiej działalności tej badaczki. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. studia nad kulturą robotników przemysłowych, a także etnograficzne eksploracje oraz antropologiczny namysł nad takimi kategoriami, jak miejska codzienność czy przeszłość w krajobrazie miast i miasteczek.</p> Aleksandra Krupa-Ławrynowicz Katarzyna Orszulak-Dudkowska Jacek Jan Pawlik Krystian Darmach Katarzyna Kaniowska Marek Krajewski Tomasz Ferenc Ewa Nowina-Sroczyńska Róża Godula-Węcławowicz Tomasz Węcławowicz Renata Hołda Anna Kurpiel Sebastian Latocha Anna Weronika Brzezińska Mariola Tymochowicz Marta Sikorska Monika Kucner Blanka Soukupová Božidar Jezernik Sławomir Sikora Grzegorz Markiewicz Kamil Śmiechowski Rafał Stobiecki Anna Deredas Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-30 2023-12-30 Przestrzenie kultury książki w publikacjach z zakresu savoir-vivre’u https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/887 <p>W humanistyce problematyka książki stanowi przedmiot wieloaspektowych badań. Usytuowanie książki w systemie społecznym skierowało spojrzenie na normy zachowania się w życiu - codziennym, towarzyskim i innych, które wchodzą w zakres norm obyczajowych, przybierających również formę piśmienniczą poradników savoir-vivre. Celem ogólnym prezentowanego opracowania jest odkrycie publikacji o tematyce savoir-vivre jako lektury zawierającej treści z zakresu kultury w obszarze książki. Myślą przewodnią podjętych badań było zwrócenie uwagi na całościowość kultury osobistej, w rozumieniu której mieści się czynny kontakt z książką. Celem właściwym stało się ustalenie istnienia i rozpoznanie rodzajów wzorów zachowań związanych z książką, które zostały zaliczone do kanonu savoir-vivre. W wyniku przeprowadzonych analiz obszar wiedzy odnoszący się do relacji człowiek (czytelnik, użytkownik) – książka zostaje poszerzony i uzupełniony o zasób wiedzy na temat miejsca i sposobów obecności książki w życiu człowieka w odniesieniu do ustalonych norm obyczajowych w okresie <em>od PRL do Facebooka</em>.</p> Stanisława Kurek-Kokocińska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Stanisława Kurek-Kokocińska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-30 2023-12-30 Zagadnienia prawa konstytucyjnego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/907 <p>Profesor Krzysztof Skotnicki jest cenionym i uznanym znawcą prawa konstytucyjnego, autorem licznych publikacji, nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń prawników. W roku 2023 mieliśmy zaszczyt i przyjemność świętować rocznicę siedemdziesięciolecia urodzin Pana Profesora. Święto to stało się okazją do uhonorowania Pana Profesora, czego wyrazem jest niniejsza publikacja.</p> <p>Księga dedykowana Panu Profesorowi, przygotowana została przez przyjaciół i współpracowników z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych. Składa się z dwóch tomów, a ich struktura podyktowana została różnorodnością tematyczną tekstów nadesłanych przez ponad stu autorów. Artykuły poświęcone zostały podstawowym instytucjom ustrojowym i ich organom, demokracji, wolności, prawom człowieka i obywatela, prawu wyborczemu oraz sądownictwu. Odrębny rozdział stanowią teksty zagranicznych przyjaciół Pana Profesora opublikowane, w znacznej części, w ojczystym języku autorów.</p> <p>Życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów!</p> Aldona Domańska Małgorzata Babula Ryszard Balicki Michał Bartoszewicz Stanisław Bożyk Anna Chmielarz-Grochal Piotr Chybalski Jerzy Ciapała Krystian Complak Krzysztof Eckhardt Monika Florczak-Wątor Anna Frydrych-Depka Andrzej Sokala Tomasz Gąsior Radosław Grabowski Sabina Grabowska Marian Grzybowski Marcin Grzybowski Mariusz Jabłoński Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska Grzegorz Kuca Artur Olechno Agata Pyrzyńska Ferdynand Rymarz Konrad Składowski Piotr Tuleja Piotr Uziębło Jan Wawrzyniak Marcin M. Wiszowaty Jacek Wojnicki Magdalena Wrzalik Arkadiusz Żukowski Robert K. Adamczewski Wojciech Chróścielewski Agnieszka Krawczyk Krzysztof Grajewski Lech Jamróz Marta Kłopocka-Jasińska Paweł Kuczma Piotr Mikuli Viktoria Serzhanova Gabriela Dobrovičová Alena Krunková Eduard Bárány Ivan Halász Milan Hodas Věra Jirásková Jiří Jirásek Agnė Juškevičiūtė-Vilienė Karel Klíma Ladislav Orosz Оксана Володимирівна Щербанюк Тетяна Миколаївна Слінько Cristina Tomuleț Lívia Trellová Katarzyna Žák Krzyžanková Andrzej Bałaban Dariusz Górecki Anna Pikulska-Radomska Dagmara Skrzywanek-Jaworska Maciej Rakowski Katarzyna Dośpiał-Borysiak Anna Frankiewicz-Bodynek Katarzyna Małysa-Sulińska Radosław Olszewski Sławomir Patyra Jerzy Posłuszny Przemysław Niemczuk Jerzy Szukalski Zbigniew Witkowski Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz Paweł Wolnicki Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-30 2023-12-30 Contemporary Concepts of Administrative Procedure Between Legalism and Pragmatism https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/714 <p>The aim of this volume is to compare various types of administrative procedure and show their similarities and differences in national, European and global dimensions. The Authors’ intention is also to capture the regularities governing the development of law on administrative proceedings, including answers to the following questions:</p> <p>1) is there a genetic relationship between the three generations of procedures, or do they derive from the separate ideas of national legislatives (genetic peculiarities)?</p> <p>2) to what extent did modern procedures become the subject of national codifications?</p> <p>3) what are the characteristics of national participatory procedures?</p> <p>4) what are the national experiences in the field of “coexistence” of the three generations of administrative procedures?</p> <p>5) where is the boundary between pragmatism and legalism of administrative procedures, for example in the case of urgent or simplified, automated and mass procedures?</p> <p>6) does the increasing complexity of social life necessitate new solutions to integrate standards of the Rule of Law (traditional procedural values) with requirements of procedural pragmatism and efficiency?</p> <p>7) are the new solutions in contradiction with the idea of multi-aspect protection of interests in administrative procedure?</p> Zbigniew Kmieciak Javier Barnes Jean-Bernard Auby Herwig C.H. Hofmann Catherine Warin Marcin Kamiński Joanna Wegner Roberto Caranta Eduardo Gamero Casado Giacinto della Cananea Angela Ferrari Zumbini Dejan Vučetić Philipp Reimer Kateřina Frumarová Marek Szewczyk Ewa Szewczyk Zdeněk Kühn Dario Đerđa Csaba Molnár Bent O. Gram Mortensen Frederik Waage Bruna Žuber Ymre Schuurmans Joyce Esser Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Wolters Kluwer, Warszawa 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-30 2023-12-30 Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/785 <p>Monografia stanowi podsumowanie jubileuszowej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” zorganizowanej na Wydziale Prawa UŁ z inicjatywy prof. UŁ dra hab. Tomasza Duraja w dniach 1–2 grudnia 2022 r. przez Centrum <span data-contrast="none">Naukowe </span><span data-contrast="auto">Nietypowych Stosunków Zatrudnienia oraz Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia</span><span data-contrast="auto"> WPiA UŁ, a także Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. </span></p> <p><span data-contrast="none">Dynamiczny rozwój nietypowych form zatrudnienia prowadzi do prekaryzacji rynku pracy, generując niepewność i brak stabilności zatrudnienia wykonawców pracy zarobkowej. Skutkuje to znacznym obniżeniem standardów w zakresie: ochrony życia i zdrowia, ochrony wynagrodzenia za pracę, ochrony godności i dóbr osobistych czy ochrony przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Mając na uwadze tę sytuację, a także uwzględniając fakt, że bardzo często nietypowe formy zatrudnienia wykorzystywane są z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, autorzy publikacji zastanawiają się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Celem monografii jest próba sformułowania konstruktywnych wniosków de lege ferenda, które pozwolą na skuteczną egzekucję przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Istnieje bowiem pilna potrzeba podjęcia przez polskiego ustawodawcę konkretnych działań służących wzmocnieniu mechanizmów prawnych w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w związku ze stosowaniem nietypowych form zatrudnienia.</span></p> <p><span data-contrast="none">Zdaniem prof. WSAiB dr hab. Joanny Unterschütz „niezaprzeczalny walor proponowanej publikacji stanowi próba wychwycenia nieprawidłowości, czy wręcz naruszeń prawa związanych ze stosowaniem szeroko rozumianych nietypowych form zatrudnienia (…). Dobrą decyzją Redaktora jest uzupełnienie tekstów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o te, związane z karnym prawem zatrudnienia, w ramach którego ustawodawca ingeruje w stosunki zatrudnienia w celu ochrony praw osób pracujących”. Z kolei prof. UR dr hab. Aneta Kowalczyk wskazuje, że o wyjątkowości monografii „przesądza wieloaspektowość prezentowanych rozważań. Dzięki temu porządkuje ona ugruntowaną już wiedzę oraz ukazuje innowacyjne podejście do omawianej problematyki, dając jednocześnie przyczynek do dalszych rozważań i otwartej dyskusji”. </span></p> Tomasz Duraj Małgorzata Gersdorf Krzysztof Brzostek Janusz Żołyński Jakub Stelina Sebastian Koczur Paulina Matyjas-Łysakowska Anna Maroń Łucja Kobroń-Gąsiorowska Michał Skałka Ernestyna Pachała-Szymczyk Monika Jurkiewicz Marta Zbucka-Gargas Cláudio Iannotti da Rocha Grażyna Spytek-Bandurska Beata Dzięgo Łukasz Łaguna Monika Banaś Bartosz Kopeć Łukasz Paroń Monika Mielnik-Kurek Jakub Rzymowski Artur Brzeziński Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska Andrzej Marian Świątkowski Jacek Izydorczyk Sebastian Kowalski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-30 2023-12-30 Zagadnienia prawa konstytucyjnego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/908 <p>Profesor Krzysztof Skotnicki jest cenionym i uznanym znawcą prawa konstytucyjnego, autorem licznych publikacji, nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń prawników. W roku 2023 mieliśmy zaszczyt i przyjemność świętować rocznicę siedemdziesięciolecia urodzin Pana Profesora. Święto to stało się okazją do uhonorowania Pana Profesora, czego wyrazem jest niniejsza publikacja.</p> <p>Księga dedykowana Panu Profesorowi, przygotowana została przez przyjaciół i współpracowników z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych. Składa się z dwóch tomów, a ich struktura podyktowana została różnorodnością tematyczną tekstów nadesłanych przez ponad stu autorów. Artykuły poświęcone zostały podstawowym instytucjom ustrojowym i ich organom, demokracji, wolności, prawom człowieka i obywatela, prawu wyborczemu oraz sądownictwu. Odrębny rozdział stanowią teksty zagranicznych przyjaciół Pana Profesora opublikowane, w znacznej części, w ojczystym języku autorów.</p> <p>Życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów!</p> Aldona Domańska Piotr Tuleja Agnieszka Bień-Kacała Monika Bogucka-Felczak Patryk Kowalski Michał Bożek Anna Chorążewska Artur Biłgorajski Mirosław Granat Monika Haczkowska Adam Jamróz Wojciech J. Katner Ryszard Paweł Krawczyk Maria Kruk Katarzyna Kubuj Tomasz Milej Małgorzata Niewiadomska-Cudak Włodzimierz Nykiel Jerzy Oniszczuk Marek Piechowiak Jakub Rzymowski Mirosław Stec Hanna Suchocka Andrzej Szmyt Łukasz Jan Korporowicz Tomasz Tulejski Teresa Wyka Robert Grzeszczak Joanna Kielin-Maziarz Anna Michalak Anna Rakowska Piotr Sobański Leszek Garlicki Michał Kurowski Dorota Lis-Staranowicz Małgorzata Masternak-Kubiak Elżbieta Hanna Morawska Monika Nowak Ryszard Piotrowski Anna Rytel-Warzocha Agnieszka Gajda Jakub Stępień Joanna Uliasz Edyta Widawska Szymon Osowski Wojciech Brzozowski Ewelina Gierach Andrzej Jackiewicz Jerzy Jaskiernia Joanna Juchniewicz Jan Kulesza Grzegorz Kryszeń Jacek Mazur Wojciech Odrowąż-Sypniewski Bogusław Przywora Stanisław Sagan Maciej Serowaniec Halina Zięba-Załucka Beata Stępień-Załucka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-30 2023-12-30 ItaliAMO https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/617 <p>W 2022 roku łódzka italianistyka oraz działające przy niej Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO świętowali jubileusze swojej aktywności. W ramach obchodów tych dwóch ważnych rocznic (odpowiednio – jedenastej i dziesiątej) zorganizowany został cykl wydarzeń kulturalnych i naukowych związanych z językiem włoskim i kulturą Włoch, między innymi międzynarodowa konferencja, owocem której jest niniejsza monografia.</p> <p>Nawiązując do misji SKN ItaliAMO, jako temat przewodni konferencji wybraliśmy <em>Upowszechnianie wiedzy italianistycznej w środowisku akademickim i pozaakademickim</em>. Tom zawiera teksty naukowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Te pierwsze poświęcone są szczególnie nauczaniu języka włoskiego w różnych kontekstach, a także wpływowi języka polskiego na język włoski czy językowej polityce faszyzmu. Te z zakresu dwóch pozostałych dyscyplin zaś dotyczą między innymi takich pisarzy jak Dante, Leopardi, Artusi, Calvino, Svevo czy Romano oraz sztuki renesansowej.</p> Justyna Groblińska Dominika Kobylska Katarzyna Kowalik Anna Andreini Gianluca Biasci Francesca Capelli Mariel Angeles Pitton Straface Vittorio Capuzza Cristiana Cervini Anna Zingaro Giovanni Favata Valentina Iosco Tomasz Kaczmarek Ewa Kołodziejska Donatella La Monaca Ginevra Latini Maria Vittoria Lo Presti Chiara Nencioni Marialaura Pancini Bartłomiej Bartelmus Katarzyna Hapon Justyna Konarska Zofia Kozłowska Elżbieta Dziąg Wojciech Grodzki Krzysztof Jankowski Sara Jaruga Paulina Michalak Zuzanna Suska Wiktoria Szczepuła Miłosz Szymczak Martina Wilińska Dagmara Milińska-Tran Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-29 2023-12-29 Łódzkie geobiografie zamieszkiwania https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/615 <p>Przestrzeń jest tym co łączy tę pracę z dyscypliną naukową, w tym badania opisujące społeczeństwa w relacji z przestrzenią. Jako główny cel badawczy przyjęto zidentyfikowanie charakteru przemieszczeń wewnętrznych dotyczących zmian miejsc zamieszkiwania, a następnie wyjaśnienie co było powodem, jak często i dlaczego poddane badaniom osoby przeprowadzały się. Postawiono hipotezę, mówiącą, że dobrowolna i świadoma zmiana miejsca zamieszkiwania wynika z dążenia do poprawy jakości życia, a każde kolejne miejsce zamieszkiwania wpływa na zachowania i postawy ludzi. W pracy starano się wyjaśnić, zrozumieć, a nade wszystko ukazać, najważniejsze miejsce człowieka w przestrzeni, jakim jest jego miejsce zamieszkiwania. Z perspektywy geograficznej interesowano się konkretnym, fizycznym miejscem, które jednak nabrało nie tylko funkcjonalnych czy historycznych treści, ale również ontologicznych, a na chwilę zatrzymany czas w przestrzeni, ukazał to co nieuchwytne. Analizując historie życia starano się przedstawić jakimi powodami rządziły się poszczególne przypadki w swoich motywacjach przemieszczania się w przestrzeni. Analiza społecznego wymiaru biografii opierała się na rozpoznaniu powiązań, jakie zachodzą pomiędzy indywidualnymi losami a społecznym kontekstem opisywanych zdarzeń czy zasadami instytucjonalnymi i ogólnymi mechanizmami życia społecznego przypisanymi do konkretnych okresów historycznych. Biograficzne opowieści niczym lustro odzwierciedlają prawdziwość życia jednostek, zatem należy je traktować jako rzeczywistość społeczną widzianą z subiektywnej perspektywy.</p> Małgorzata Rejter Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Małgorzata Rejter, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-28 2023-12-28 Zofia Lipecka. Labirynty sztuki https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/605 <p>Książka <em>Zofia Lipecka</em>. <em>Labirynty sztuki</em> prezentuje niezwykle bogatą, wieloletnią twórczość malarki. Prace artystki przedstawione zostały w układzie chronologiczno-problemowym, począwszy od lat 80. po dzieła najnowsze. Polsko-francuska artystka, urodzona w Łęczycy, całe dorosłe życie spędziła w Paryżu. W stolicy Francji zdobyła wykształcenie historyczno-artystyczne na paryskiej Sorbonie, studiowała malarstwo w École des Beaux Arts. Sztuka Lipeckiej, której wybrane acz znaczące dla całość jej dorobku dzieła zostały w niniejszym opracowaniu przedstawione, stała się przyczyną by wniknąć w twórczość, którą określić można by jak twórczość odpowiedzialności etycznej i artystycznej. Idąc śladami dociekań intelektualnych artystki, światopoglądowych, ale także fascynacji, inspiracji, na które składa się tak samo sztuka – w jej najszerszym spectrum – jak filozofia, wydarzenia polityczne i społeczne, kwestie degradacji środowiska naturalnego, pamięć, historia i ostatnio wojna w Ukrainie – znajdujemy obraz w miarę kompletny postawy twórcy nieobojętnego, głęboko zaangażowanego. Artystka, której poświęcona jest książka zainteresowana jest kondycją człowieka współczesnego – traumie post-pamięci wojny i Holocaustu oraz uwikłaniu w aktualne scenariusze polityczne. W kolejnych rozdziałach przedstawione są najważniejsze punkty „zwrotne” twórczości Zofii Lipeckiej, punkty, które sytuują jej sztukę w zmiennych zależnościach teoretyczno-filozoficznych. Obrazy – tak jak ujęła ten problem autorka książki – są analizowane niejako poprzez myśl artystki, określone fakty historyczne, polityczne czy społeczne. W nich powstają znaczenia i dzieją się motywujące je wydarzenia. Jest to książka – owoc ścisłej więzi intelektualnej i emocjonalnej między krytykiem sztuki i artystą.</p> Eleonora Jedlińska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Eleonora Jedlińska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-28 2023-12-28 Etyka w systemie edukacji w wybranych krajach świata zachodniego (Francja, Hiszpania, Portugalia) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/616 <p>Książka zawiera prezentację ministerialnych programów nauczania dla przedmiotów z zakresu edukacji etycznej we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Edukacja etyczna we wspomnianych krajach przeprowadzana jest w formie edukacji obywatelskiej. Wspólny mianownik programów nauczania dla przedmiotów przedstawionych w książce jest przekonanie, że sama instytucja obywatelstwa oraz idea praw człowieka wyrażona w kolejnych deklaracjach od Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku po Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 roku jest źródłem wartości etycznych, które warto upowszechniać w edukacji szkolnej. Praca składa się z trzech części. W każdej z nich znajduje się część, w której omawiana jest krótko historia systemu szkolnictwa w danym kraju oraz historia edukacji etycznej. W tej części można znaleźć też zwięzłe omówienie historii debat prowadzonych w przestrzeni publicznej, które towarzyszyły wprowadzaniu kolejnych form edukacji etycznej w wybranych krajach. W drugiej części każdego z rozdziałów znajdują się tłumaczenia dokumentów z podstawami programowymi dla przedmiotów z zakresu edukacji etyczno-obywatelskiej realizowanych odpowiednio we Francji, Hiszpanii i Portugalii.</p> <p>Publikacja powstała jako część projektu naukowego „Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia)”. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego</p> Joanna Miksa Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Joanna Miksa, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-28 2023-12-28 Liderki gospodarki społecznej. Studia przypadków https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/614 <p>Monografia jest pokłosiem zainteresowania autora problematyką gospodarki społecznej i organizacji pozarządowych, które często bywają animatorami powstawania podmiotów gospodarki społecznej. W niniejszej pracy skupiono uwagę badawczą na liderkach prowadzących podmioty gospodarki społecznej, ich stylach zarządzania i częściowo także modelach biznesu. Po wstępnych uwagach dotyczących samej gospodarki społecznej oraz spółdzielni socjalnych uwagę skupiono na osobach liderek, w tym w kontekście dyskutowanej w literaturze kwestii cech osób na menedżerskich stanowiskach i prezentowanych przez nie stylach zarządzania. Główną częścią pracy jest prezentacja zebranych studiów przypadku. Badanie miało na celu zidentyfikowanie problemów i wyzwań zarządzania podmiotem gospodarki społecznej przez kobiety, zarówno w kontekście relacji z klientami i otoczeniem jak i zarządzania personelem. Zwrócono uwagę na czynniki sukcesu, przeszkody stojące na drodze do rozwoju organizacji, cechy liderek i ich samoocenę. Przeprowadzone wywiady skupiły się na poznaniu osobistej opinii kobiet zarządzających przedsiębiorstwem społecznym i/lub zakładających to przedsiębiorstwo społeczne oraz ich historii (herstorii). Najpierw przedstawiono serię pojedynczych studiów przypadku opartych o materiał z wywiadów a następnie dokonano ich syntezy jako wielokrotnego studium przypadku i na tej bazie sformułowano uwagi końcowe.</p> Janusz Reichel Prawa autorskie (c) 2024 © Copyright by Janusz Reichel, Łódź 2024; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2023-12-28 2023-12-28 Współczesne wyzwania transportu, spedycji oraz logistyki – wybrane aspekty https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/610 <p>Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym obserwujemy kolejne wyzwania, na które muszą reagować zarządzający przedsiębiorstwami w różnych obszarach gospodarki. Zmiany te wynikają nie tylko z postępującego upowszechniania nowych technologii, lecz także z ogólnoświatowych kryzysów i trendów. Coraz częściej podkreśla się konieczność respektowania zasad zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Z tego powodu prezentowana publikacja została poświęcona wybranym współczesnym wyzwaniom związanym z transportem, spedycją oraz logistyką właśnie w tym kontekście. Monografia stanowi owoc współpracy pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ze studentami oraz absolwentami kierunków: logistyka i logistyka w gospodarce. Dzięki temu powstało opracowanie uwzględniające doświadczenia najmłodszych generacji wchodzących na rynek pracy bądź stawiających pierwsze kroki w profesjach związanych z logistyką. Współdziałanie studentów z pracownikami pozwoliło na wyciągnięcie szeregu wniosków, które mogą stanowić cenne wskazówki zarówno dla przyszłych badaczy, jak i praktyków wdrażających różnego rodzaju rozwiązania w obszarach działalności gospodarczych związanych z transportem, spedycją oraz logistyką.</p> Łukasz Jarosław Kozar Małgorzata Matusiak Łukasz Jankowski Rafał Cwajda Łukasz Gradek Anna Dorota Goszczyńska Jan Fudali Monika Wodnicka Michał Malinowski Bartosz Królikiewicz Dagmara Skurpel Bartłomiej Tomasz Bakalarczyk Zuzanna Pakuła Anna Peruga Dominika Śnieguła Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-27 2023-12-27 Planowanie lekcji języka angielskiego, czyli to plan or not to plan https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/613 <p>Podręcznik 'PLANOWANIE LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO' stanowi cenne wsparcie dla wykładowców, studentów i praktykujących nauczycieli. Skupia się na projektowaniu skutecznych lekcji, uwzględniających cele nauczania, potrzeby uczniów i różnorodność metod dydaktycznych. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wyznaczania celów, doboru metod, przewidywania problemów lekcyjnych, projektowania zadań domowych i budowania konspektu. Publikacja składa się z dwóch części: kart pracy do praktycznego ćwiczenia planowania lekcji oraz szczegółowego poradnika z gotowymi rozwiązaniami i modelowymi odpowiedziami. Wskazówki i porady w podręczniku są oparte na solidnych podstawach teoretycznych oraz wynikają z praktycznych obserwacji rzeczywistych sytuacji lekcyjnych. Podręcznik jest efektem projektu "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim". Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18).</p> <p><em>Publikacja współfinasowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-KN55/18-00 z dnia 12.12.2018.</em></p> Anna Parr-Modrzejewska Weronika Szubko-Sitarek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-27 2023-12-27 Planowanie lekcji języka angielskiego, czyli to plan or not to plan https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/611 <p>Podręcznik 'PLANOWANIE LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO' stanowi cenne wsparcie dla wykładowców, studentów i praktykujących nauczycieli. Skupia się na projektowaniu skutecznych lekcji, uwzględniających cele nauczania, potrzeby uczniów i różnorodność metod dydaktycznych. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wyznaczania celów, doboru metod, przewidywania problemów lekcyjnych, projektowania zadań domowych i budowania konspektu. Publikacja składa się z dwóch części: kart pracy do praktycznego ćwiczenia planowania lekcji oraz szczegółowego poradnika z gotowymi rozwiązaniami i modelowymi odpowiedziami. Wskazówki i porady w podręczniku są oparte na solidnych podstawach teoretycznych oraz wynikają z praktycznych obserwacji rzeczywistych sytuacji lekcyjnych. Podręcznik jest efektem projektu "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim". Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18).</p> <p>Podręcznik jest efektem projektu "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim". Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18).</p> Anna Parr-Modrzejewska Weronika Szubko-Sitarek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-27 2023-12-27 Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/609 <p>We współczesnym świecie zdominowanym przez rozwój technologiczny granice pomiędzy obszarami geograficznymi, państwami i kulturami zdają się zacierać oraz przybierać umowny charakter. Jednocześnie przywiązanie do określonej przestrzeni zmusza nas do odpowiedzi na pytanie o jej zakres, ramy czy zmiany. W publikacji Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych młodzi badacze i badaczki analizują rezultaty oddziaływania politycznego i społecznego, bazując na przykładach pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Badane wpływy dotyczą najważniejszych zjawisk zachodzących obecnie w polityce międzynarodowej, problemu terroryzmu, dezinformacji czy walki o prawa człowieka.</p> Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska Natalia Matiaszczyk Lidia Kołodziejczyk Bartosz Kurowski Piotr Rembowski Wojciech Religa Norbert Furmańczyk Bartosz Bartoszewski Weronika Kosmala Jakub Burski Joanna Szpecińska Karolina Czapla Oliwia Suszwalak Wiktoria Bednarska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-27 2023-12-27 Ciało i społeczeństwo. Socjologia ciała w badaniach i koncepcjach teoretycznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/599 <p>Książka prezentuje zagadnienia socjologii ciała w odniesieniu do różnych sfer życia społecznego, w których procesy, wartości, normy i inne zjawiska społeczne wpływają na ludzkie ciało. Książka prezentuje założenia i najważniejsze klasyczne oraz współczesne teorie socjologiczne w odniesieniu do ciała ludzkiego. Zawiera dwanaście rozdziałów obejmujących różne obszary substantywne socjologii ciała takie jak praca, sport, piękno, media, płeć, seksualność, żywność i jedzenie, medycyna, choroba i niepełna sprawność, czas oraz religia. Każdy z rozdziałów przedstawia: najważniejsze koncepcje teoretyczne odnoszące się do omawianej tematyki, dorobek badaczy i badaczek zajmujących się danym obszarem socjologii ciała, najważniejsze, w tym klasyczne badania oraz kluczowe pojęcia.</p> <p>„Ciało i społeczeństwo. Socjologia ciała w badaniach i koncepcjach teoretycznych” to książka skierowana do socjologów różnych specjalności, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nt. socjologii ciała lub też uzupełnić informacje dotyczące roli cielesności m.in. w obszarze sportu, pracy, religii czy mediów. Została ona przygotowana przez specjalistki i specjalistów z zakresu omawianych zagadnień w ramach prac Sekcji Socjologii Ciała Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.</p> <p>Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego</p> Dominika Byczkowska-Owczarek Honorata Jakubowska Mariola Bieńko Sylwia Breczko Krystyna Dzwonkowska-Godula Emilia Garncarek Julita Czernecka Magdalena Wojciechowska Agnieszka Maj Anna Wójtewicz Magdalena Wieczorkowska Katarzyna Kowal Michał Skrzypek Monika Dorota Adamczyk Malwina Krajewska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-21 2023-12-21 The Biographical Experience of Entering the Academic Profession https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/787 <p>This book is devoted to upwardly mobile university lecturers or people who “escaped the collective fate of their class”. The upward mobility of the academic faculty is under-researched in the peripheries of global knowledge production, although there is a significant interest in the social mobility of students. Up until now, no author has explicitly raised the question of how mobility is possible in a post-socialist higher education system, what emotional mechanisms it involves, and how mobility translates into cultural practices of upwardly mobile individuals. Translating Western working-class studies into the post-socialist context poses some particular challenges because of fundamental differences between Poland and the countries where theories of class experience were coined. I draw on Bourdieusian understanding of social class, stressing that rather than analyzing narrowly understood social classes from a transhistorical perspective, sociology should investigate multidimensional social space in which power struggles take place in a particular place within a particular time. The non-reproduction under study was facilitated by some historical and structural factors (e.g. the rapid expansion of the higher education sector in the 1990s, and socialist egalitarianism), but at the same time, the declining prestige of the academic profession made interviewees question whether their career is, indeed, a typical instance of social advancement. In the book, I discuss “social anatomy” (factors facilitating mobility and turning points of the career path), “physiology” (mechanisms associated with social functioning in a new class culture), and “vivisection” of upward mobility in academic settings (cultural practices of class-mobile academics).</p> Kamil Łuczaj Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Kamil Łuczaj, Łódź 2023 © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-21 2023-12-21 Klasyczne i nieklasyczne metody analizy nierówności dochodowych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/604 <p style="text-align: justify;"><span style="color: black; background: white;">Praca podejmuje szeroko rozumianą metodologię statystyczną dotyczącą analizy rozkładu dochodów i nierówności dochodowych. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowanie badaniami nierówności, niesprawiedliwości i ubóstwa, a także wymiarem praktycznym tych badań. W monografii prezentowana jest szeroka gama mierników nierówności, wywodzących się z różnych podejść: opisowego, aksjomatycznego oraz normatywnego, w tym współczynnik Giniego, Theila i Zengi. Przeanalizowane zostały ich wzajemne związki i specyfika każdego z nich. Podkreślone została ważność i wartość mierników punktowych (w odróżnieniu od syntetycznych). Koncepcja analizy nierówności dochodowych została także rozszerzona na nierówności między rozkładami. Przedstawiona jest również szeroka gama podejść, z możliwością koncentrowania się na wybranych aspektach różnic między rozkładami – na przykład, na deprywacji wyróżnionej grupy. Opisywane są podejścia oparte na rozkładzie względnym oraz uogólnione miary dominacji ekonomicznej, a także rodzina miar nierówności między dochodami oparta na kwantylach. Obok rozważań teoretycznych przeprowadzono także empiryczne analizy oparte na danych indywidualnych, dotyczących rozkładzie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w różnych przekrojach. Analiza ta obejmowała</span><span style="color: black;"> okres 2014–2020, co pozwoliło ocenić wpływ na nierówności dochodowe z jednej strony pandemii Covid-19, a z drugiej szybkiego wzrostu gospodarczego i programów społecznych. Przeprowadzono również analizy porównawcze rozkładów dochodów w Polsce i we Włoszech, w tym analizy luki płci. </span></p> Alina Jędrzejczak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Alina Jędrzejczak, Łódź 2023;© Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-20 2023-12-20 Rethinking Asia in World Politics https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/602 <p><span data-contrast="auto">Książka bada dynamiczny i wieloaspektowy krajobraz roli Azji w sprawach światowych, ze szczególnym uwzględnieniem redystrybucji władzy i jej konsekwencji dla relacji między Azją a Europą. Jako największy kontynent na świecie, Azja zajmuje kluczowe miejsce jako globalny węzeł komunikacyjny, łączący różnorodne regiony i odgrywający kluczową rolę w międzynarodowym handlu i żegludze. Jej ogromna powierzchnia lądowa i rozległe wybrzeże sprawiają, że jest niezbędnym centrum aktywności gospodarczej i strategicznym połączeniem między Oceanem Spokojnym a Indyjskim.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Książka zagłębia się w rosnącą ekonomiczną i militarną potęgę państw azjatyckich, co spowodowało wzmożoną rywalizację o wpływy w kwestiach politycznych i ekonomicznych, znacznie wpływając na globalne bezpieczeństwo i stabilność. Rewaluacja Azji w polityce światowej przekształciła ją z odbiorcy lub obserwatora w centralnego gracza kształtującego dynamikę regionalną i globalną. Książka bada tę transformację w różnych organizacjach międzynarodowych, gdzie kraje azjatyckie aktywnie uczestniczą w procesach podejmowania decyzji, przyczyniają się do współpracy regionalnej i promują integrację.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Książka omawia implikacje sporów terytorialnych w Morzu Południowochińskim i wpływu głównych mocarstw, takich jak Chiny i Japonia, które zintensyfikowały rywalizację geopolityczną w regionie. Ponadto, porusza aktualne konflikty i wyzwania, którym stawia czoła Azja, takie jak ruchy separatystyczne i kryzysy humanitarne, mające dalekosiężne konsekwencje dla regionalnej stabilności i przyciągające uwagę społeczności międzynarodowej.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Książka wykorzystuje kompleksowe podejście badawcze, w tym przeglądy literatury, zbieranie danych, studia przypadków, analizę porównawczą i perspektywę interdyscyplinarną. Te metody zapewniają solidne podstawy do zrozumienia ewoluującego krajobrazu roli Azji w sprawach światowych oraz złożoności jej relacji z krajami europejskimi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Publikacja oferuje cenne spostrzeżenia na temat dynamicznych zmian w znaczeniu Azji na arenie międzynarodowej. Celem książki jest wnoszenie wkładu w dyskusję naukową, poprzez dostarczenie wszechstronnej analizy omawianego tematu i zachęcanie czytelników do dalszego zgłębiania złożoności i implikacji ewoluującej roli Azji w stosunkach międzynarodowych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Joanna Ciesielska-Klikowska David Arthur Jones Adrian Rafał Szumowski Anna Voloshina Bart Dessein Michal Lubina Elżbieta Majchrowska Burcu Ermeydan Elena Burova Karol Żakowski Maciej Pletnia Zachariasz Popiołek Clémence Schantz Pascale Hancart Petitet Edoardo Pieroni Lukáš Laš Bartosz Kowalski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Author, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-20 2023-12-20 Sztuka dostępna dla niewidomych i niedowidzących odbiorców w londyńskich muzeach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/603 <p>Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano doświadczenia w dziedzinie nauczania niepełnosprawnych w muzeach brytyjskich. Książka jest przykładem profesjonalizmu badacza i znajomości zagadnienia w skali światowej.</p> <p>Z recenzji prof. dr. hab. Waldemara Delugi</p> <p>Ciekawe jest zestawienie w publikacji tematów, które zazwyczaj podejmowane są oddzielnie, dotyczących audiodeskrypcji, antropologii zmysłów czy dostępności w muzeum. Interesujące jest omówienie tych trzech komponentów i niejako skonfrontowanie ich ze sobą w jednej książce. Na uwagę zasługuje również studium przypadku londyńskich muzeów, które może być szczególnie absorbujące dla polskich czytelników: historyków sztuki, muzealników, osób zajmujących się dostępnością w placówkach muzealnych. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, czerpie z badań z zakresu historii sztuki, translatoryki czy antropologii, co uważam za jej największą zaletę. Wysoko oceniam również przedstawione studium przypadku londyńskich muzeów, które może stać się przykładem dobrych praktyk dla polskich artystów, kuratorów i muzealników.</p> <p>Z recenzji dr. hab. Łukasza Chmielewskiego</p> Anna Wendorff Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Wendorff, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-20 2023-12-20 Dekodowanie konstrukcji słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na tle normy rozwojowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/597 <p>Publikacja, stanowiąca część rozprawy doktorskiej Autora, pozostaje w kręgu zainteresowania zarówno pedagogiki specjalnej, psycholingwistyki, jak i logopedii. Podjęte kroki badawcze służyły obiektywnemu zdiagnozowaniu i&nbsp;deskrypcji powiązanych ze sobą właściwości mowy dzieci, w&nbsp;tym w&nbsp;szczególności kompetencji słowotwórczej przejawiającej się w&nbsp;procesach rozumienia konstrukcji słowotwórczych, w&nbsp;odniesieniu do ich globalnego rozwoju i&nbsp;rozwoju ich rówieśników w normie. Analiza językoznawcza dotycząca dekodowania (rozumienia) konstrukcji słowotwórczych przez dzieci pięcio- i&nbsp;sześcioletnie z&nbsp;lekką niepełnosprawnością intelektualną została odniesiona do materiału zebranego wśród dzieci o typowym rozwoju, w&nbsp;tym samym bądź zbliżonym wieku umysłowym oraz metrykalnym. Aby odpowiedzieć na nurtujące pytania, m.in. o&nbsp;dynamikę rozwoju słowotwórstwa u&nbsp;dzieci z&nbsp;LNI, ewentualne opóźnienia, tożsamość bądź odmienność jakościową i&nbsp;ilościową w&nbsp;przyswajaniu reguł słowotwórczych w&nbsp;stosunku do dzieci o&nbsp;typowym rozwoju, przedmiotem badań objęto rzeczowniki stanowiące najliczniejszą klasę części mowy oraz tworzące trzon słownika. Szczegółowej analizie poddano wyłącznie derywaty mutacyjne, ze względu na dużą liczbę zebranych odpowiedzi podczas prowadzonych badań.</p> <p>Niniejsza praca stanowi próbę ukazania rozwoju umiejętności słowotwórczych w&nbsp;sytuacji wystąpienia u&nbsp;dziecka ograniczeń poznawczych w&nbsp;postaci LNI na etapie kształtowania się całego systemu językowego – tj.&nbsp;w&nbsp;okresie interlingwalnym – wyłącznie w zakresie dekodowania konstrukcji słowotwórczych. Stanowi zatem część cyklu publikacji Autora dotyczących pogłębionych badań nad rozwojem umiejętności słowotwórczych dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.</p> Mateusz Szurek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Mateusz Szurek, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-19 2023-12-19 Umysł uzewnętrzniony w komunikacji. Podstawy teoretyczne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/593 <p>Publikacja to interdyscyplinarny traktat lingwistyczno-filozoficzny zgłębiający złożone relacje na osi: umysł – język – społeczeństwo. Wywód jest prowadzony w sposób niezwykle zdyscyplinowany, a przy tym klarowny. Książka zawiera zupełnie nowe podejście do pragmatyki językowej. Nie jest poświęcona wyłącznie opisowi tego, czym dysponujemy – na ten temat wylano morze atramentu – lecz poszukiwaniu odpowiedzi na dużo ważniejsze pytania: „dlaczego?” i „po co?”.</p> <p>Niezwykła erudycja Autorów wskazuje na inspiracje wieloma ujęciami problemu: gramatyką funkcjonalną, kognitywną, szkołą Tartu, radykalnym konstruktywizmem. Powstała publikacja bezprecedensowa, przemyślana, niemająca konkurencji. Jej niezaprzeczalny atut stanowi bardzo spójna i czytelna metodologia, rozwijana od lat w kolejnych pracach Autorów. Dawna, pierwotna „mgiełka umysłowa” sprzed kilkudziesięciu lat doczekała się werbalizacji, precyzyjnie oddającej najważniejsze idee i założenia komunikatywizmu.</p> <p>Z recenzji dr. hab. Jana Pleszczyńskiego, prof. UMCS</p> Aleksy Awdiejew Grażyna Habrajska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Aleksy Awdiejew & Grażyna Habrajska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-18 2023-12-18 Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/596 <p>Prezentowana książka nie stanowi studium prozopograficznego, poświęconego wszystkim znanym wodzom działającym za czasów cesarzy Zenona i Anastazjusza. Jej cel jest zdecydowanie skromniejszy – ukazanie Czytelnikowi, nie tylko profesjonaliście , sylwetek piętnastu dowódców bizantyńskich z lat 474–518, którzy z różnych względów przyciągnęli uwagę jej autorów.</p> <p>Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono armię bizantyńską, której oddziałami dowodzili omawiani bohaterowie tej książki. W drugiej, w ogólnym zarysie, scharakteryzowani zostali przeciwnicy, z którymi się oni potykali, a więc Persowie, Goci i Izauryjczycy. Wreszcie część trzecią poświęcono tytułowym wodzom. Na ile pozwoliła na to baza źródłowa, opisano ich pochodzenie, wykształcenie, karierę (wojskową, cywilną), wizerunek w źródłach, rodzinę, ocenę dokonań w sferze militarnej.</p> <p>*</p> <p>W pracy jest wiele propozycji nowego spojrzenia na badany materiał. Autorzy nie unikają polemiki ze współczesnymi badaczami, a ich postulaty są najczęściej przekonujące.</p> <p>Z recenzji prof. Rafała Kosińskiego<br>Uniwersytet w Białymstoku</p> <p>Poczynione w wyniku przeprowadzonych badań ustalenia zostały przedstawione profesjonalnie, a przy tym w formie „przystępnej” dla szerszego grona odbiorców.</p> <p>Z recenzji prof. Ireneusza Milewskiego<br>Uniwersytet Gdański</p> Mirosław J. Leszka Szymon Wierzbiński Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-18 2023-12-18 Wychowanie fizyczne, sport i olimpizm w perspektywie pedagogicznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/592 <p>Monografia zawierającą 16 tekstów autorów z różnych ośrodków akademickich, które swoimi treściami wpisują się w obszar problemów społecznej teorii i praktyki wychowania fizycznego, sportu i olimpizmu. Traktują tym samym aktywność fizyczną wraz z promocją zdrowia realizowaną m.in. w szkolnym wychowaniu fizycznym, na zajęciach pozaszkolnych, a także w ramach dodatkowej działalności człowieka jako istotny czynnik jego holistycznego, wielowymiarowego rozwoju w różnych uwarunkowaniach. Kilku autorów zwraca szczególną uwagę na ten aspekt w warunkach trwania pandemii COVID-19, a także problematykę wad postawy wynikającą przede wszystkim z sedenteryjnego trybu życia. Przedstawione wyniki badań autorów diagnozują pedagogiczną rzeczywistość wychowania fizycznego, sportowego i olimpizmu, wskazując możliwe kierunki ich zmian, a także stawiając nowe pytania.</p> Jolanta E. Kowalska Arkadiusz Kaźmierczak Józef Lipiec Jerzy Kosiewicz Joanna Femiak Agata Korcz Jana Krzysztoszek Marlena Łopatka Michał Bronikowski Paweł Ławniczak Maryna Khorkova Łukasz Bojkowski Michał Kowalewski Małgorzata Ostrowska Joanna Jastrzębska Anna Makarczuk Bartłomiej Lassek Małgorzata Bronikowska Mateusz Ludwiczak Piotr Kędzia Barbara Pędraszewska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-18 2023-12-18 Nazwy roślin jako zwierciadło wiejskiego świata (na materiale gwary kujawskiej) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/590 <p>Monografia prezentuje nazwy roślin funkcjonujące w gwarze kujawskiej. Autorka podjęła się trudu odtworzenia procesu nominacyjnego dla 108 gatunków roślin: dziko rosnących, hodowlanych, wodnych, krzewów i krzewinek oraz drzew. Poprzez szczegółowe analizy etymologiczne i semantyczne nazw zgromadzonych podczas badań terenowych oraz odtworzenie językowego obrazu świata ukazała niezwykle bogaty i barwny świat Kujawiaków. W swoim opracowaniu udowodniła, iż sposoby tworzenia nazw, ich kategoryzowania są dla Kujawiaków odbiciem bliskiego człowiekowi świata przyrody, zwracają uwagę na jego odnawialność oraz czynią świat uporządkowanym, często na zasadzie antynomii (uprawny — nieuprawny, użyteczny — bezużyteczny, szkodliwy — nieszkodliwy, leczniczy — nieleczniczy, pachnący — śmierdzący, twardy — miękki, wielki — mały, magiczny — zwyczajny itp.). Analizowane w monografii fitonimy odkrywają czytelnikowi swoje znaczenia, ale także emocje, wierzenia ludu kujawskiego i są zwierciadłem swoistego, antropocentrycznego, utrwalonego w tradycji spojrzenia na świat i często naiwnych etymologii. Taka wizja znacznie odbiega od naukowego postrzegania rzeczywistości i wprowadza badaczy w sferę nieznaną, często trudno podlegającą jednoznacznej klasyfikacji.</p> Agnieszka Wierzbicka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Agnieszka Wierzbicka, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-15 2023-12-15 Narzędzia wojny https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/583 <p>Kolejny, ósmy tom z serii Oblicza Wojny w całości dedykowany jest Ukrainie. Publikowane studia obejmują okres od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne. Prezentowane tu artykuły dotyczą przede wszystkim historii ziem dzisiejszej Ukrainy, a ich autorami są historycy, historycy sztuki i politolodzy z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Podejmowane wątki to m.in. uzbrojenie, propaganda, losy jeńców oraz trwająca od 24 lutego 2022 r. wojna rosyjsko-ukraińska. Artykuły bazują na solidnej podstawie źródłowej oraz prezentują oryginalne poglądy autorów.</p> Tadeusz Grabarczyk Jarosław Kita Magdalena Pogońska-Pol Myroslav Voloshchuk Serhii Belinskyi Andrii Dmytrenko Yulia Ivashko Aneta Pawłowska Myroslav Voloshchuk Volodymyr Hutsul Oleg Hański Denys Toichkin Taras P’yatnychuk Wiktor Węglewicz Ihor Drohobyts’kyy Oleksandr Kolomyychuk Dmytro Tytarenko Oksana Tytarenko Jacek Stanislawski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023 © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-15 2023-12-15 Kombinatoryczne konfiguracje punktów i politopy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/589 <p>Monografia poświęcona jest badaniu kombinatorycznych konfiguracji punktowych uzyskanych z odwzorowania zbioru konfiguracji kombinatorycznych na przestrzeń euklidesową. Przedstawiono różne metody tego mapowania, wraz z typologią i właściwościami powstałych konfiguracji. Ponadto badanie dotyczy wielotopów kombinatorycznych zdefiniowanych jako wypukłe kadłuby kombinatorycznych konfiguracji punktowych. Główny nacisk położony jest na badanie konfiguracji punktów multipermutacji i częściowych punktów multipermutacji wraz z powiązanymi z nimi kombinatorycznymi politopami, znanymi jako multipermutoedry i częściowe multipermutoedry. Nasz wkład teoretyczny jest uzasadniony dowodem twierdzeń i wspierającymi je stwierdzeniami pomocniczymi. Aby ułatwić zrozumienie materiału, załączono przykłady i ilustracje.</p> Sergiy Yakovlev Oksana Pichugina Liudmyla Koliechkina Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-15 2023-12-15 Tożsamość narracyjna jako warunek autentycznej podmiotowości prawnej: Nr 21/2023 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/575 <p>Książka dotyczy dyskutowanego współcześnie w licznych kontekstach zagadnienia tożsamości, którego zrozumienie, zdaniem Autora, ma doniosłe konsekwencje m.in. dla prawnych aspektów naszego życia, gdyż dotyczy na przykład praw osób LGBTQ+ czy podmiotów marginalizowanych bądź wykluczonych z różnorodnych powodów. Tytułowa tożsamość narracyjna autentycznego podmiotu prawnego związana jest z otworzeniem się nas na innych, ale też na nas samych. Przyjęta w książce interdyscyplinarna perspektywa badawcza łączy w sobie aspekty literackie, rozważania filozoficzne, socjologiczne oraz teoretycznoprawne z analizą orzecznictwa trybunałów europejskich. Książka jest próbą ukazania tego, jak opowieść o własnym życiu jest ważna dla refleksyjnego samorozpoznania, (re)konfigurowania, (re)konstruowania czy zaakceptowania samego siebie. W przyjętej koncepcji narracji dokonuje ona syntezy różnorodnych i wieloaspektowych doświadczeń czasowych, które otwierają zarówno opowiadającego, jak i słuchającego na pluralistyczny obraz otaczającego nas świata społecznego. Ideałem demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa jest akceptacja istnienia wielu sposobów życia, przy czym wybór jest determinowany zarówno indywidualnymi preferencjami, jak również kulturowymi uwarunkowaniami, w które wpisana jest jednostka. Tożsamość narracyjna pozwala nam odkryć i wysłowić samego siebie, a owa artykulacja jest doniosła, ponieważ w dalszej perspektywie ułatwia pozostanie wiernym sobie, odnalezienie własnej drogi życia i autentycznej, pełnej podmiotowości prawnej. Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, m. in. do prawników, psychologów, socjologów, filozofów, antropologów.</p> <p>Publikacja powstała jako rezultat projektu badawczego nr 2017/27/L/HS5/03245, „Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (dec. nr DEC-2017/27/L/HS5/03245).</p> Bartosz Wojciechowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Bartosz Wojciechowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-13 2023-12-13 Dziennik 1943 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/568 <p>Prezentowana praca jest edycją krytyczną <em>Dziennika</em> Wacława Grubińskiego za rok 1943. W zapisie diarystycznym autor utrwala koleje swego losu po zwolnieniu z łagrów północnego Uralu i opuszczeniu razem z armią Andersa ZSRS; stamtąd przez Persję (Iran), Indie, afrykański Durban i Cape Town (Kapsztad) przedostał się do Szkocji i Anglii, a w maju 1943 r. zamieszkał na stałe w Londynie. Lektura dziennika dostarcza nowej wiedzy na temat wojennej biografii jego autora, oświetlając w subiektywnej perspektywie wydarzenia, przedsięwzięcia twórcze, kręgi środowiskowe, relacje osobowe, jakie nawiązał w pierwszych miesiącach po przybyciu do Wielkiej Brytanii, reprezentatywne dla czasu historycznego postawy i opinie. Tekst dziennika, obudowany komentarzem tekstologicznym oraz aparatem przypisów, poprzedza przedmowa, będąca syntetyczną prezentacją całokształtu biografii i dzieła Grubińskiego (1883–1973) — dramaturga, prozaika i publicysty — którego postać, znana dobrze w kręgach artystycznych młodopolskiej, a później także międzywojennej Warszawy, uległa po drugiej wojnie światowej powolnemu zapomnieniu. W oparciu o teksty wspomnieniowe, recenzje, wypowiedzi samego Grubińskiego przedstawiono podstawowe fakty z jego biografii i dorobku pisarskiego, jak również dzieje recepcji jego utworów w kraju i za granicą. Relacjonowanie dialogu Grubińskiego z literacką publicznością poprowadzono aż po ostatnie dni życia pisarza, który doczekał sędziwych lat i zmarł na emigracji w Londynie, a także zasygnalizowano pojawienie się zainteresowania jego twórczością w ostatnich dziesięcioleciach.</p> <p>Publikacja została przygotowana w ramach grantu wewnętrznego pt. Twórczość Wacława Grubińskiego w świetle nowych źródeł Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA Lektorzy 2021/2022 i 2022/2023, realizowanego w ośrodku Uniwersytet Sorbona IV w Paryżu.</p> Wacław Grubiński Joanna Raźny Prawa autorskie (c) 2023 Copyright by Natalia Kuzioła, Łukasz Schuch, Michał Schuch, Łódź 2023; Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-12 2023-12-12 Res publica est res populi https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/566 <p>Celem pracy jest analiza myśli polityczno-prawnej Cycerona w ujęciu holistycznym, a więc ujęciu uwzględniającym współzależność kluczowych kategorii Cycerońskiej refleksji konstytucyjnej oraz wykazanie, że zależności te mają fundamentalne znaczenia dla zrozumienia refleksji ustrojowej Cycerona. Autor dokonał analizy tych zależności w twórczości Cycerona ze szczególnym uwzględnieniem dialogów polityczno-filozoficznych – <em>De re publica</em> i <em>De legibus</em>. W Cycerońskiej refleksji trudno mówić o podziale na sferę instytucjonalną i moralną, ponieważ polityka i prawo publiczne rzeczypospolitej są sprzężone z moralnością. W konstytucyjnej refleksji Cycerona tylko w warunkach ścisłego związku (jedności) prawa i moralności realizowane może być dobro wspólne.<em> Virtus</em>, dobro wspólne, sprawiedliwość, ustrój, prawo to kategorie, które w refleksji Cycerona są głęboko współzależne. Tylko oparta na tej współzależności organizacja-konstytucja wspólnoty może uczynić tę wspólnotę wolną – wolną od tyrana.</p> Tomasz Banach Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Tomasz Banach, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-12 2023-12-12 Nauczyciele akademiccy wobec systemu oceniania okresowego pracowników https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/565 <p>W monografii poruszono ważną z punktu widzenia funkcjonowania szkoły wyższej kwestię okresowych ocen pracowniczych. Podjęto próbę zidentyfikowania czynników związanych z prezentowanymi przez nauczycieli akademickich postawami wobec oceniania, dokonano analizy problemów występujących w systemach oceniania, a także przedstawiono rekomendacje w zakresie budowania, wdrażania i wykorzystania systemów oceniania okresowego na uczelniach.</p> <p>W dobie zmian, jakim obecnie podlega szkolnictwo wyższe, publikacja może być szczególnie interesująca dla pracowników uczelni, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za wprowadzenie systemów oceniania okresowego nauczycieli akademickich.</p> Anna Michałkiewicz Prawa autorskie (c) 2020 © Copyright by Anna Michałkiewicz, Łódź 2020; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-11 2023-12-11 Różne oblicza pracy w czwartej rewolucji przemysłowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/560 <p>Żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, do niedawna walki <br>z pandemią SARS-CoV-2 i trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wszystkie te zdarzenia mają ogromny wpływ na pracę i rynek pracy. Zatrudnienie świadczone przez całe życie dla jednego pracodawcy staje się archaicznym modelem kariery, tak jak aktywność zawodowa realizowana stacjonarnie w siedzibie firmy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Celem publikacji jest szczegółowe przedstawienie modyfikacji, jakie zachodzą w obszarze pracy w czasach tzw. <em>Industry 4.0.</em> Nie tylko chodzi o omówienie, ale również pokazanie psychologicznej perspektywy tych przeobrażeń. Poświęcanie uwagi powyższym zagadnieniom jest ważne z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Jesteśmy bowiem u progu piątej rewolucji przemysłowej, a to oznacza kolejne wyzwania w obszarze pracy, zawodu i kariery. Co pojawi się w miejsce kariery hybrydowej, wielopracy i gigerów? Czy faktycznie obserwujemy dualizację rynku pracy i zmierzch średniego poziomu kompetencji? Niniejsze opracowanie jest adresowane zarówno do psychologów biznesu, badaczy pracy i praktyków zarządzania, jak również do wszystkich osób aktywnych zawodowo, osobiście doświadczających tych przekształceń. Tym samym wnosi wkład w problematykę zmian pracy i stanowi punkt wyjścia do dalszych poszukiwań z uwzględnieniem jej interdyscyplinarności i wielowymiarowości.</p> Agnieszka Lipińska-Grobelny Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Agnieszka Lipińska-Grobelny, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-07 2023-12-07 Wielojęzyczność https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/561 <p>Autor przedstawia kwestię języka i wielojęzyczności w odniesieniu do coraz bardziej wielokulturowych społeczności. Omawia nie tylko rolę języków w podróżach, pracy czy migracji w globalnym świecie, lecz także w kształtowaniu tożsamości. Pokazuje ponadto, że wielojęzyczność może prowadzić do konfliktów społecznych i politycznych, nierównych stosunków władzy i dyskusji na temat języków narodowych lub urzędowych, a nawet do walk o prawa językowe społeczności lokalnych i tubylczych. Czytelnik znajdzie tu również przegląd losów wielu zagrożonych języków, które znikają ze świata, oraz rozważania dotyczące przyczyn rozwoju lub upadku języków.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Translation</em>: A Very Short Introduction was originally published in English in 2016. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.</p> John C. Maher Weronika Szubko-Sitarek Prawa autorskie (c) 2023 © John C. Maher 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Weronika Szubko-Sitarek, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-07 2023-12-07 Psychologia teorii spiskowych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/550 <p>Kto wierzy w teorie spiskowe i dlaczego niektórzy ludzie są bardziej podatni na wiarę w nie niż inni? Jakie są konsekwencje tego typu przekonań? Czy jakakolwiek teoria spiskowa okazała się kiedykolwiek być prawdą?</p> <p><em>Psychologia teorii spiskowych </em>obala mit, jakoby teorie spiskowe były zjawiskiem nowoczesnym poprzez zbadanie szerokiego kontekstu społecznego, w jakim powstają – od polityki po miejsce pracy. W książce tej autor wyjaśnia dlaczego niektórzy ludzie są bardziej podatni na wiarę w teorie spiskowe niż inni oraz jakie procesy psychologiczne, które możemy rozpoznać i przewidzieć leżą u podstaw powstawania tego typu przekonań.</p> <p>Poprzez przytoczenie przykładów takich jak zamachy terrorystyczne z 11 września i zmiana klimatu, <em>Psychologia Teorii Spiskowych </em>pokazuje, że, podczas gdy tego typu przekonania nie zawsze są nieuzasadnione i posiadanie ich nie jest cechą patologiczną, mogą również wyrządzać wiele szkód zarówno jednostkom jak i społeczeństwu.</p> Jan-Willem van Prooijenis Katarzyna Piszczek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Jan-Willem van Prooijen, 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Katarzyna Piszczek, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-05 2023-12-05 Słowianie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/549 <p>Tom prezentuje historię kulturową Słowian, ukazując zarówno siły odśrodkowe, które doprowadziły do powstania największej liczby ludów, jaka narodziła się w obrębie jednej z europejskich grup etnicznych, jak i rozwój kulturowy świata słowiańskiego, zorientowanego po części ku łacińskiemu Zachodowi, a po części – bizantyńskiemu Wschodowi. Po krótkim zarysie sytuacji współczesnej opisano wspólne początki Słowian, śledząc ich losy w toku wielowiekowego procesu akulturacji, który wyniósł ich do pozycji bohaterów historii w dwóch ostatnich stuleciach. Tekst, wzbogacony szeregiem spostrzeżeń naukowców z różnych dziedzin i o zróżnicowanych kompetencjach, stanowi syntezę adresowaną do badaczy Europy Wschodniej, a szerzej dla tych, którzy chcą poznać świat słowiański, jego kultury i języki, zwłaszcza zaś ich średniowieczne i nowożytne korzenie.</p> Marcello Garzaniti Justyna Groblińska Katarzyna Kowalik Aleksandra Makowska-Ferenc Zofia A. Brzozowska Piotr Kręzel Jan M. Wolski Prawa autorskie (c) 2023 © 2013 by Carocci editore, Roma, new edition 2019; © Copyright for Polish translation by Justyna Groblińska, Katarzyna Kowalik Aleksandra Makowska-Ferenc, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-05 2023-12-05 Arthur Greiser https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/530 <p>Artur Greiser był modelowym funkcjonariuszem narodowosocjalistycznej partii, kierownikiem politycznym (gauleiter) tzw. Kraju Warty i namiestnikiem państwa (Reichsstatthalter) w części okupowanej Polski, włączonej do Rzeszy. Jego kariera rozpoczęła się od wstąpienia do NSDAP – jak sam powiedział – dla „chleba i pracy”. Przeszedł wszystkie szczeble awansu, do kręgu zaufanych Hitlera, wykazując własną inicjatywę w realizacji zbrodniczego planu likwidacji wszystkiego, co świadczyło o polskości ziemi, którą miał zniemczyć.</p> <p>Książka ukazuje szczegółowo etapy rozpoczętej w Gdańsku kariery oraz kształtowanie się osobowości nazistowskiego władcy, odpowiedzialnego za ludobójstwo dokonane na Polakach i Żydach. Przedstawione zostały w niej dowody zbrodni oraz złożone zagadnienia historyczne i prawne.</p> <p>Proces Greisera był pierwszym, jaki przeprowadzony został przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w 1946 r. Prekursorko określone zostały w nim zasady odpowiedzialności karnej ludobójcy, który sam, własnoręcznie nikogo nie uśmiercił. Przed Trybunałem oskarżony nie przyznał się do winy twierdząc, że nie wiedział o zarzucanych mu zbrodniach, za których dokonanie – wywodził – odpowiedzialni byli tylko Hitler i Himmler. W uczciwym procesie ważną rolę odegrał prokurator, dr Mieczysław Siewierski, profesor UŁ.”</p> Dieter Schenk Witold Kulesza Ewa Bluszcz Grzegorz Bluszcz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Dieter Schenk, Łódź 2023; © Copyright by Witold Kulesza, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Ewa i Grzegorz Bluszczowie, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-12-01 2023-12-01 Działaczki i działacze oświatowi w Królestwie Polskim u progu niepodległości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/548 <p>W Królestwie Polskim na początku XX w. edukacji przypisywano ważną rolę w procesie modernizacji społecznej. W październiku 1905 r. władze rosyjskie zezwoliły na zakładanie prywatnych szkół elementarnych i średnich z polskim językiem wykładowym. Rozpoczęło to okres intensywnego rozwoju oświaty szkolnej i pozaszkolnej. Intensywnie rozwijały się także instytucje oświatowe dla dorosłych.</p> <p>Niniejszy słownik poświęcony jest działaczkom i działaczom uczestniczącym w różnych formach upowszechniania oświaty i wiedzy w Królestwie Polskim u schyłku XIX i na początku XX w. Obejmuje kobiety i mężczyzn różnego pochodzenia społecznego, narodowości i wyznania. Byli wśród nich przedstawiciele i przedstawicielki inteligencji zawodowej – lekarze, prawnicy, uczeni i wykładowcy akademiccy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy etc., działaczki ruchu kobiecego, duchowni, osoby prowadzące działalność oświatową w środowiskach chłopskich i robotniczych, popularyzatorzy wiedzy, czytelnictwa i samokształcenie, uczestnicy debat o edukacji i polityce oświatowej. W sumie w obu tomach zamieszczono 676 haseł. Biogram zawierają także bibliografię przedmiotową i podmiotową. Wykorzystano wiele źródeł archiwalnych i drukowanych.</p> Aneta Bołdyrew Agnieszka Wałęga Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-01 2023-12-01 Działaczki i działacze oświatowi w Królestwie Polskim u progu niepodległości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/547 <p>W Królestwie Polskim na początku XX w. edukacji przypisywano ważną rolę w procesie modernizacji społecznej. W październiku 1905 r. władze rosyjskie zezwoliły na zakładanie prywatnych szkół elementarnych i średnich z polskim językiem wykładowym. Rozpoczęło to okres intensywnego rozwoju oświaty szkolnej i pozaszkolnej. Intensywnie rozwijały się także instytucje oświatowe dla dorosłych.</p> <p>Niniejszy słownik poświęcony jest działaczkom i działaczom uczestniczącym w różnych formach upowszechniania oświaty i wiedzy w Królestwie Polskim u schyłku XIX i na początku XX w. Obejmuje kobiety i mężczyzn różnego pochodzenia społecznego, narodowości i wyznania. Byli wśród nich przedstawiciele i przedstawicielki inteligencji zawodowej – lekarze, prawnicy, uczeni i wykładowcy akademiccy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy etc., działaczki ruchu kobiecego, duchowni, osoby prowadzące działalność oświatową w środowiskach chłopskich i robotniczych, popularyzatorzy wiedzy, czytelnictwa i samokształcenie, uczestnicy debat o edukacji i polityce oświatowej. W sumie w obu tomach zamieszczono 676 haseł. Biogram zawierają także bibliografię przedmiotową i podmiotową. Wykorzystano wiele źródeł archiwalnych i drukowanych.</p> Aneta Bołdyrew Agnieszka Wałęga Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-12-01 2023-12-01 Zjawiska niepożądane w zatrudnieniu z perspektywy prawa pracy – wybrane zagadnienia https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/531 <p>Monografia „Zjawiska niepożądane w zatrudnieniu z perspektywy prawa pracy – wybrane zagadnienia” została przygotowana przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy działającego przy Katedrze Prawa Pracy UŁ. Publikacja zawiera zbiór opracowań dotyczących niepożądanych zjawisk w środowisku pracy, w ramach których Autorzy poddają analizie rozwiązania prawne dotyczące m.in. <span data-ccp-parastyle="Normal (Web)">mobbingu</span><span data-ccp-parastyle="Normal (Web)"> czy dyskryminacji, zwracając przy tym uwagę na ich niedoskonałość oraz formułując postulaty <em>de lege </em></span><em>ferenda</em><span data-ccp-parastyle="Normal (Web)">. Rozważania osadzone są nie tylko na gruncie polskiego prawa pracy, ale uwzględniają także dokumenty międzynarodowe – w tym zwłaszcza </span><span data-ccp-parastyle="Normal (Web)">Konwencję nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2019 r. dotyczącą eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy, wokół której toczą się w ostatnim czasie ożywione dyskusje naukowe. Nie umknęło uwadze Autorów również zagrożenie pojawienia się nowych niepożądanych zjawisk w zatrudnieniu, mogących być konsekwencją m.in. rozwoju nowoczesnych technologii. Przygotowanie opracowania przez najmłodszych badaczy prawa pracy, pozwala na nieco inną perspektywę postrzegania przedmiotowej problematyki, co może ożywić dyskurs naukowy w tym obszarze.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">Publikacja współfinansowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi</span></p> Magdalena Paluszkiewicz Ewa Staszewska Zuzanna Bartosik Magdalena Fonderska Damian Pietrzak Paulina Piątkowska Agnieszka Zychla Aleksandra Ficner Adrian Szymanowski Justyna Drożdż Julia Bołdyrew Katarzyna Olejnik Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-11-27 2023-11-27 W metropolii i poza metropolią https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/529 <p><em>W metropolii i poza metropolią. Społeczny potencjał odrodzenia i rozwoju społeczności lokalnych</em> to monografia naukowa, na którą złożyły się teksty znakomitych polskich socjologów. Ukazuje się w charakterze Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Pawłowi Staroście z okazji pięćdziesięciolecia Jego pracy zawodowej w Uniwersytecie Łódzkim.. Jej tytuł nawiązuje do tytułów najbardziej znanych dzieł Profesora- habilitacyjnej rozprawy <em>Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego</em> oraz książki profesorskiej <em>Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych</em>- a zarazem określa ramy tematyczne publikacji.<br />Zebrane teksty odwołują się do zainteresowań naukowych dostojnego Jubilata i dotyczą problemów poruszanych na gruncie socjologii miasta i socjologii wsi. Odnoszą się do kwestii rozwoju lokalnego, przemian miejskich i wiejskich społeczności lokalnych, teorii i badań kapitału społecznego, partycypacji i integracji społecznej oraz problemów społecznych. W monografii czytelnik odnajdzie socjologiczną refleksję na temat mechanizmów, szans i zagrożeń rozwoju współczesnych miast, miejskiej rezyliencji, wspólnotowości oraz obywatelstwa. Rozważania socjologów wsi oscylują wokół znaczenia prowincji, cech i postaw mieszkańców wsi, dotykających ich problemów społecznych, kryteriów podziału na „swoich” i „obcych” oraz specyfiki rozwoju zrównoważonego.</p> Agnieszka Michalska-Żyła Katarzyna Zajda Anna Karwińska Andrzej Majer Małgorzata Dymnicka Jarosław Załęcki Maciej Kowalewski Marta Klekotko Tomasz Nawrocki Anna Śliz Marek S. Szczepański Andrzej Kaleta Jolanta Grotowska-Leder Maria Halamska Krzysztof Bierwiaczonek Ewa Rokicka Krzysztof Gorlach Grzegorz Foryś Stanisław Witold Kłopot Barbara Szczepańska Antoni Różalski Rafał Matera Kaja Kaźmierska Elżbieta Psyk-Piotrowska praca zbiorowa Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023, © Copyright by for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-11-24 2023-11-24 Accents 2023. Accent perception and production. 16th International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 30 Nov – 2 Dec, 2023. The Book of Abstracts https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/514 <p><span data-contrast="auto">"Accents" to odbywająca się corocznie konferencja organizowana przez Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza edycja konferencji "Accents" odbyła się w 2007 roku.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Wydarzenie to co roku licznie gromadzi badaczy i nauczycieli zainteresowanych rodzimymi i nierodzimymi akcentami języka angielskiego, rozpatrywanymi z różnych perspektyw teoretycznych i/lub praktycznych. Kluczowe zagadnienia omawiane każdego roku obejmują indywidualną charakterystykę akcentu, dynamikę użycia akcentu, nauczanie i uczenie się akcentu/wymowy oraz metody i narzędzia do badań nad wymową.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji Accents (2023) są liczne odmiany akcentu i ich wpływ na percepcję i tożsamość, a także rodzima i nierodzima produkcja akcentu,</span></p> Aleksandra Matysiak Prawa autorskie (c) 2023 Uniwersytet Łódzki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-11-21 2023-11-21 Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 2: 1820-1914 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/512 <p>Historia miast przeżywa obecnie wyraźny rozkwit, o czym świadczą liczne publikacje przedstawiające dzieje światowych aglomeracji i mniejszych ośrodków miejskich. Rozmaite aspekty życia miejskiego przybliżane są w naukowych monografiach, esejach, a także w historiach literackich, kryminalnych czy kulinarnych. Poszukiwanie lokalnych tożsamości stanowi przeciwwagę dla procesów kulturowej unifikacji i globalizacji – jest odkrywaniem swoistego miejskiego <em>genius loci</em>. Odnosi się to także do Łodzi, mającej od sześciu wieków prawa miejskie, a od dwóch – status jednego z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Pomimo istnienia ogromnej liczby publikacji o mieście nad Łódką, odczuwalny jest brak nowego syntetycznego opracowania jego pełnej historii.</p> <p>Monografia będąca efektem pracy ponad 20 autorów poświęcona jest dziejom Łodzi w latach 1820–1914, a więc czasom, kiedy niewielkie rolnicze miasteczko przekształciło się w wielki przemysłowy ośrodek miejski. Można w nim odnaleźć także informacje o przeszłości podłódzkich wsi, obecnie dzielnic miasta, w których wówczas zamieszkiwały dziesiątki tysięcy ludzi. Historia Łodzi przemysłowej cieszyła się od lat największym zainteresowaniem badaczy, dlatego autorzy stanęli przed trudnym zadaniem innego, nowatorskiego jej ujęcia. Porządkują zatem dotychczasowe ustalenia, ale również odkrywają przed Czytelnikiem nowe fakty. Narracja podporządkowana jest przede wszystkim przybliżeniu wieloaspektowego życia kształtującej się nowoczesnej społeczności miasta. Tekst główny uzupełniają kapsuły zawierające fragmenty wartościowych źródeł, biogramy i ciekawostki oraz ilustracje. To książka o Łodzi, która stała się „ziemią obiecaną”.</p> <p>Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzi</p> Jarosław Kita Krzysztof Paweł Woźniak Wiesław Puś Kamil Śmiechowski Violetta Wiernicka Ewelina M. Kostrzewska Marzena Iwańska Grażyna Ewa Karpińska Marta Sikorska Krzysztof Stefański Irmina Gadowska Daria Rutkowska-Siuda Piotr Gryglewski Joanna Sosnowska Grzegorz Markiewicz Karolina Kołodziej Anna Śmiechowicz Katarzyna Orszulak-Dudkowska Elżbieta Umińska-Tytoń Marek Adamczewski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Biblioteka Miejska w Łodzi, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-11-17 2023-11-17 Biała Księga https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/511 <p>Projekt zatytułowany <em>Biała Księga wydawnictw naukowych</em> w Polsce został zainicjowany przez Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Sekcję Wydawców Akademickich i Naukowych (SWAiN) Polskiej Izby Książki (PIK) w 2021 r. w związku z organizacją corocznej konferencji poświęconej problematyce publikowania naukowego w Polsce. Cel tego przedsięwzięcia stanowi zebranie i coroczne aktualizowanie danych, które umożliwi diagnozowanie problemów, formułowanie wniosków i proponowanie rozwiązań dotyczących rynku wydawnictw naukowych w Polsce. Zamiarem zespołu, który opracowuje dokument, jest – oprócz systematycznego gromadzenia danych ogólnych o rynku – syntetyczne podsumowanie zebranych za pomocą formularza ankietowego opinii i uwag środowiska wydawców dotyczących wybranych zagadnień. Zakładamy, że ankieta będzie aktywowana co roku przy okazji kolejnej konferencji, zaś jej wiodący temat będzie w tym samym cyklu – w zależności od bieżących potrzeb – modyfikowany.</p> <p>Raport 2023 przygotowany został przez specjalistów pracujących w branży wydawniczej, którzy wydają publikacje naukowe polskich autorów, oraz ekspertów ze środowisk naukowych. Uważamy, że ich doświadczenie gwarantuje kompetencje niezbędne przy opisywaniu zjawisk, potrzebne do wychwycenia aktualnych trendów, problemów, potrzeb i wyzwań.</p> <p>Dane do raportu za rok 2023 pochodzą z ankiety ICI Journals Master List 2022 przygotowanej przez Index Copernicus w 2023 r., corocznego raportu Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach 2022) oraz komentarzy ekspertów.</p> Ewa Bluszcz Prawa autorskie (c) 2023 Autor; Uniwersytet Łódzki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-11-15 2023-11-15 CALL. Nauka języków wspomagana komputerowo https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/495 <p>Książka ta pełni rolę podręcznego leksykonu najważniejszych pojęć związanych z nauczaniem języków wspomaganym komputerowo (CALL). Jest ona skierowana przede wszystkim do osób nauczających języków obcych, ale wiele opisanych w niej rozwiązań można z powodzeniem zastosować w nauczaniu języka rodzimego. Każde z uporządkowanych alfabetycznie haseł zawiera krótkie wyjaśnienie wybranego pojęcia oraz – tam, gdzie było to możliwe – informacje o wynikach badań z zakresu skuteczności zastosowania danego rozwiązania do nauczania języka. Wiele haseł zawiera propozycje darmowych narzędzi oraz pomysły na ćwiczenia do wdrożenia w klasie lub w samodzielnym nauczaniu opisane w sekcji „Jak zacząć?”.</p> <p>Publikacja współfinasowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Projekt „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18</p> Marek Molenda Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marek Molenda, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-11-09 2023-11-09 Kompetencje emerytalne polskich pracowników migrujących do państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/496 <p>Monografia dotyczy jednego z najbardziej złożonych zagadnień we współczesnej debacie na temat mobilności międzynarodowej, a jednocześnie takiego, które wciąż nie doczekało się pogłębionej analizy zarówno na gruncie europejskim, jak i polskim. Celem pracy jest diagnoza kompetencji emerytalnych polskich pracowników migrujących do państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Pytania stawiane w pracy – nie tylko o poziom wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystanie jej na poziomie praktycznym oraz o postawy wobec własnej przyszłości – mają fundamentalne znaczenie dla samych migrantów. Kompetencje, o których pisze Autorka, mogą być rozumiane w dwóch kontekstach: jako niezbędne umiejętności, doświadczenie i wiedza, które dziś sygnalizowane, w przyszłości będą niezbędne, i jako te o charakterze uniwersalnym, właściwe dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W książce znajdują się wyniki badań własnych – jakościowych i ilościowych, a wypracowane przez Autorkę rekomendacje stanowią wkład w dyskusję naukową na temat ekonomicznego i prawnego wymiaru migracji zagranicznych.</p> <p>Publikacja jest adresowana do praktyków zajmujących się koordynacją systemów emerytalnych, studentów i pracowników naukowych badających problematykę rynku pracy i migracji, ale przede wszystkim zainteresuje osoby obecnie mieszkające w jednym z państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej oraz te, które po okresie pracy za granicą wróciły do Polski.</p> Monika Gzik Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Monika Gzik, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-11-09 2023-11-09 Kapitał intelektualny a konkurencyjność banków w Polsce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/488 <p><span data-contrast="auto">Współczesne banki działające w gospodarce opartej na wiedzy nieustannie poszukują źródeł poprawy swojej konkurencyjności i atrakcyjności w stosunku do sektora bankowego. Niezbędna staje się zatem umiejętność elastycznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym oraz kreatywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i doświadczeń. Współcześnie na rynku usług bankowych występuje zbliżona oferta produktowa, podobna funkcjonalność dostępnych kanałów dystrybucji, co powoduje zwrócenie uwagi zarządzających na tzw. miękkie czynniki przewagi konkurencyjnej. Kapitał intelektualny jest źródłem zasobów niematerialnych banku, takich jak wiedza, umiejętności pracowników, jakość obsługi, relacje i wizerunek społeczny oraz innowacje.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:709,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">W niniejszej monografii skupiono się na strukturze kapitału intelektualnego, a także jego wpływu na konkurencyjność banków. Przedstawiono koncepcję podziału kapitału intelektualnego banku na trzy podsystemy: kapitał organizacyjny (KORG), kapitał innowacyjny (KINN) oraz kapitał instytucjonalny (KINS). Autorka w monografii wykorzystała wielowymiarową analizę statyczną, w ramach której zbudowany został autorski miernik syntetyczny konkurencyjności banków. Obliczony został na podstawie 26 wskaźników diagnostycznych, związanych z oceną kapitału intelektualnego i ekonomicznego, które według autorki najbardziej wpływają na konkurencyjność. Dzięki temu stworzyła rankingi pod względem ich konkurencyjności, dla grupy 10 giełdowych banków komercyjnych w Polsce w latach 2009–2020.</span></p> Karolina Anielak-Sobczak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Karolina Anielak-Sobczak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-10-31 2023-10-31 Przed bitwą https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/487 <p>W siódmym tomie serii wydawniczej <em>Oblicza Wojny</em> pt. <em>Przed bitwą</em> znalazło się 14 artykułów. Ich autorami się archeolodzy i historycy z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier. Międzynarodowa obsada badaczy gwarantuje różnorodne ujęcia tematyki związanej z przygotowaniami do zmagań wojennych.</p> <p>Publikowane studia obejmują okres od wczesnego średniowiecza po II wojnę światową. Dotyczą one szeroko rozumianych przygotowań wojennych, m.in. mobilizacji i szkolenia wojsk, przez budowę fortyfikacji, po działania koncepcyjne i dyplomatyczne. Jest to publikacja godna polecenia nie tylko tym, którzy profesjonalnie zajmują się historią, ale wszystkim zainteresowanym problematyką militarną.</p> Tadeusz Grabarczyk Magdalena Pogońska-Pol Josef Hložek Petr Menšík Olgierd Ławrynowicz Myroslav Voloshchuk Silviu Oța Zoltán Szolnoki Jan Szymczak Yaroslav Andrusyak Yana Tovtyn Taras Kovalets Klára Andresová Leontiy Voitovych Taras Piatnychuk Urszula Kurcewicz David Hubený Nadezda Kruglova Helena Diakova Adam Mordzak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by the Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-10-30 2023-10-30 Dorosłe dzieci więźniów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/479 <p>W monografii zatytułowanej "Dorosłe dzieci więźniów. Analiza doświadczeń biograficznych" podjęto problematykę kryzysu penitencjarnego rodzin. Na podstawie rekonstrukcji biografii osób dorosłych, które doświadczyły uwięzienia rodzica, scharakteryzowano różne strategie odbudowy relacji rodzinnych, a także trudności i niepowodzenia związane z przerwaniem oraz utratą więzi. Przyjmując, że inkarceracja rodzica rzutuje na różne sfery funkcjonowania dorosłych dzieci więźniów skoncentrowano się na procesualnym i wielowymiarowym charakterze tego wydarzenia w życiu narratorów. Głównym celem pracy było rozpoznanie i scharakteryzowanie znaczenia izolacji penitencjarnej rodzica w doświadczeniach życiowych osób badanych. Do realizacji celu wykorzystano potencjał badań biograficznych, a w szczególności założenia socjologii biografistycznej Fritza Schützego. Na drodze gromadzenia i analizowania danych empirycznych posłużono się metodą autobiograficznego wywiadu narracyjnego. W rezultacie monografia składa się z czterech zasadniczych części: (1) przeglądu literatury przedmiotu na temat sytuacji, miejsca i roli rodzin więźniów w procesie izolacji penitencjarnej; (2) opracowania teoretyczno-metodologicznego zorientowanego na interakcyjnej perspektywie badawczej; (3) analizie wyników badań własnych ujmujących rekonstrukcję biografii narratorów oraz (4) poszerzonego komentarza na temat analizy struktur lingwistycznych.</p> Angelika Cieślikowska-Ryczko Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Angelika Cieślikowska-Ryczko, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2023-10-25 2023-10-25 Rola i efekty funkcjonowania centrów usług wspólnych w Polsce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/474 <p>Monografia poświęcona jest sektorowi nowoczesnych usług biznesowych (NUB), który stanowi jeden z ważniejszych i bardzo dynamicznie rozwijających się działów gospodarek, w tym gospodarki Polski. Ta kategoria usług stała się istotnym elementem poprawy efektywności przedsiębiorstw. Nowy potencjał w tym zakresie pojawił się wraz z równoległym funkcjonowaniem wielu filii przedsiębiorstw międzynarodowych i wynikającym stąd powielaniem niektórych działań i procesów, zwłaszcza o charak­terze pomocniczym. Zagospodarowanie tego potencjału było bezpośrednim motywem rozwoju usług biznesowych, świadczonych m.in. przez centra usług wspólnych (CUW).</p> <p>Celem badań opisanych w publikacji jest ocena korzyści ekonomicznych, jakie odnoszą CUW funkcjonujące w Polsce ze świadczenia nowoczesnych usług biznesowych. Świadczenie tych usług ma bowiem, z jednej strony, zapewnić poprawę efektywności działania przedsiębiorstw, zaś z drugiej – (zakładaną) efektywność podmiotom decydującym się podjąć ten typ działalności gospodarczej, w tym w szczególności CUW. Podmioty te, posiadające osobowość prawną i własne zarządy, traktują bowiem świadczenie omawianych usług jako pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej i oczekują w związku z tym określonych korzyści ekonomicznych. Strategicznym motywem podjęcia się realizacji tego pomysłu jest maksymalizacja wolumenu przychodów ze sprzedaży i dochodów, co jest istotną determinantą stabilnej sytuacji finansowej.</p> <p>Polska zajmuje jedną z czołowych pozycji w światowym rankingu najbardziej rozwiniętych sektorów NUB. Głównie ze względu na wykwalifikowane kadry, w Polsce podejmowane są strategiczne zadania lub elementy procesów. Prezentowana publikacja osadzona jest w problematyce zagadnień z zakresu analiz finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw oraz nowych modeli biznesowych w łańcuchach dostaw.</p> Tomasz Motowidlak Urszula Motowidlak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-10-24 2023-10-24 Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/471 <p><span class="NormalTextRun SCXW202511167 BCX0">Artykuły, które </span><span class="NormalTextRun SCXW202511167 BCX0">włączono</span><span class="NormalTextRun SCXW202511167 BCX0"> do książki, zostały pierwotnie zaprezentowane jako referaty wygłoszone w czasie konferencji naukowej zatytułowanej „Współczesne problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości”, będącej jubileuszem prof. Jolanty </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW202511167 BCX0">Grotowskiej-Leder</span><span class="NormalTextRun SCXW202511167 BCX0">. Konferencja odbyła się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2021 r. Na książkę składa się dziewięć tekstów naukowych. Większość z nich odnosi się do rzeczywistości pandemicznej, kierując naszą uwagę w stronę nowych sposobów konceptualizacji i doświadczania problemów społecznych, a także organizowania przeciwdziałania im po marcu 2020 r.</span></p> Paulina Bunio-Mroczek Andrzej Kacprzak Andrzej Słaboń Ewa Giermanowska Marek Niezabitowski Magdalena Wieczorkowska Paweł Przyłęcki Agnieszka Pawlak-Kałuzińska Agnieszka Murawska Marta Karkowska Andy Christian Körber Piotr Binder Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-10-23 2023-10-23 Psychologia prześladowań w szkole https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/466 <p>Dlaczego dzieci stają się częścią zjawiska, jakim jest prześladowanie? Czy cyberprzemoc różni się od tradycyjnego prześladowania? W jaki sposób można zapobiegać prześladowaniu w szkole?</p> <p>W <em>Psychologii prześladowań w szkole</em> zgłębiamy, czym jest prześladowanie i jakie czynniki prowadzą do tego, że dzieci wchodzą w role prześladowców, ofiar, obrońców, świadków czy też nawet kombinacje tych ról. Książka zawiera omówienie strategii zapobiegawczych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia prześladowania w szkole, a także przegląd działań, jakie placówka może podjąć, jeśli będą w niej miały miejsce incydenty związane z prześladowaniem.</p> <p>Prześladowanie ma daleko idące konsekwencje, a jego skutki są czasami tragiczne, więc niezbędne jest zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób do niego dochodzi. <em>Psychologia prześladowań w szkole</em> umożliwia poszerzenie wiedzy na ten temat w celu podejmowania efektywnych interwencji.</p> Peter K. Smith Katarzyna Piszczek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Peter K. Smith, 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Katarzyna Piszczek, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-20 2023-10-20 Aus dem evangelischen Pfarrhaus in Lodz und Umgebung https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/464 <p>W ciągu kilkudziesięciu lat powstało w Łodzi społeczeństwo o skrajnych kontrastach społecznych, w którym wiodącą rolę odgrywała obca etnicznie (niemiecka i żydowska) burżuazja. W mieście dominowały dwie warstwy, wspomniana burżuazja i robotnicy. Gdzieś na marginesie społeczeństwa istniała jeszcze ograniczona liczba inteligencji. W niewielkim stopniu była również klasa średnia, do której należeli drobni przemysłowcy, urzędnicy państwowi oraz przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, jak lekarze, nauczyciele, dziennikarze, prawnicy, pisarze. Łódź potrzebowała takich ludzi, którzy byliby ważnym nośnikiem rozwoju społecznego i siłą stabilizującą. Do tej grupy należą osoby, którym zależy na duchowym i moralnym rozwoju społeczeństwa. Ich rola opiera się na podtrzymywaniu kultury, tradycji i wierzeń oraz wpajaniu wartości etycznych.<br />Społeczeństwo łódzkie, które kształtowało się w warunkach kapitalizmu, gdzie najważniejszą wartością był pieniądz, wymagało szczególnej opieki duchowej. Z tego powodu duchowieństwo odgrywało ważną rolę w mieście. Ich celem było przede wszystkim szerzyć wiarę w społeczeństwie i troszczyć się o wartości moralne. Duchowieństwo łódzkie nie tylko nauczało wiary czy pełniło rolę autorytetu moralnego, często pełniło rolę mediatorów i inicjatorów w sferze kultury. Duchowni często chwytali za pióro, aby przelać swoje myśli na papier. Pisali teksty literackie i publicystyczne w języku niemieckim lub polskim i publikowali je w lokalnych gazetach i czasopismach lub rzadziej w formie książkowej. Dziennikarstwo i twórczość literacka cieszyły się szczególną popularnością wśród duchowieństwa luterańskiego. Pozwoliły one rozwinąć poczucie estetyczne w innej formie niż tylko niedzielne kazanie, rozbudzić zamiłowanie do piękna i doprowadzić wiernych do przyswojenia wartości estetycznych i duchowych.<br />Niniejsza antologia przedstawia niewielki wycinek obszerniejszego dorobku pastorów ewangelicko-augsburskich z Łodzi i okolic w latach 1839-1939. Główną część tomu stanowi zbiór tekstów niemieckojęzycznych pastorów-poetów, w tym Philippa Kreutza, Rudolfa Gundlacha czy Augusta Hermanna Müllera. Publikacja jest antologią opatrzoną w rozbudowany komentarz dotyczący dziejów miasta, rozwoju parafii ewangelicko-augsburskich w Łodzi i okolicach w XIX i na początku XX wieku oraz działalności duszpasterskiej wybranych pastorów.</p> Monika Kucner Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Monika Kucner, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-10-19 2023-10-19 Pogranicze folkloru i kultury popularnej w wielkomiejskiej Łodzi https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/453 <p>Zamieszczone w antologii publikacje na temat łódzkiego folkloru robotniczego, powieści odcinkowych i satyry z prasy codziennej i okolicznościowej dotyczą materiałów gromadzonych i interpretowanych w latach 60., 70. i 80. XX w. Oprócz zbiorów piosenek robotniczych i popularnych wśród szerszych mas społecznych, antologia zawiera także teksty satyryczne, gazetowe powieści odcinkowe i opowieści rysunkowe, oraz teksty reklam zamieszczanych w prasie. Towarzyszące tym treściom artykuły specjalistów i badaczy tworzą niezbędne poznawcze konteksty, dzięki którym niniejsza pozycja stara się zapełnić niezbyt spenetrowaną, kilkudziesięcioletnią lukę w refleksji nad tą sferą słabo przebadanej wielkomiejskiej kultury Łodzi. Jednocześnie jest to książka w pewnej mierze popularnonaukowa i nie rości pretensji do całościowych ujęć, nie stanowi także przykładu ujednoliconego teoretycznie podejścia opartego na ambicji stosowania najbardziej nowoczesnych strategii, metod i założeń interpretacyjnych. Jest raczej próbą mapowania dynamicznego i płynnego zjawiska, jakim w nowoczesnej Łodzi było pogranicze między robotniczym folklorem a kulturą popularną. Dlatego też stanowi przyczynek do dalszych badań dla różnych dziedzin humanistyki oraz materiał twórczy i edukacyjny, także rodzaj inspirującej bazy tekstów, z której mogą korzystać animatorzy kultury miejskiej. Antologia prezentuje zatem materiał służący dalszym odkrywczym interpretacjom.</p> Przemysław Owczarek Krystyna Radziszewska Katarzyna Badowska Bartłomiej Cieśla Karolina Kołodziej Krystyna Piątkowska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-18 2023-10-18 Wpływ korupcji na podstawowe zmienne makroekonomiczne na przykładzie państw europejskich https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/454 <p>W pracy omówiono teorie wpływu przekupstwa na wybrane wielkości makroekonomiczne. Zaprezentowane zostały najważniejsze poglądy na temat oddziaływania łapownictwa na gospodarkę. Przedstawiono kluczowe argumenty za pozytywnym jak i negatywnym wpływem korupcji na gospodarkę. Autorka omówiła również temat optymalnego poziomu przekupstwa. Teoretyczne argumenty za wpływem łapownictwa na gospodarkę zostały poparte przeglądem badań przeprowadzonych nad wpływem korupcji na wybrane zmienne makroekonomiczne. Koncepcja nieliniowego wpływu korupcji na podstawowe wielkości makroekonomiczne może dobrze godzić teoretyczne argumenty postulujące negatywne oddziaływanie przekupstwo na gospodarkę oraz możliwość wystąpienia pozytywnych skutków łapownictwa w gospodarce. Z jednej strony istotny jest fakt, że kontrola łapownictwa sprzyja wzrostowi gospodarczemu, zachęca do inwestowania, przyciąga nowe technologie, a w konsekwencji prowadzi do ograniczenia ubóstwa. Z drugiej strony, faktem jest, że całkowite wyeliminowanie korupcji nie jest możliwe, a teorie o możliwości wystąpienia pozytywnych skutków pod względem ekonomicznym korupcji są racjonalne. Spór o to, czy przekupstwo szkodzi czy wspiera gospodarkę jest bodajże najistotniejszym sporem prezentowanym w literaturze dotyczącej oddziaływania korupcji.</p> Anna Maria Pluskota Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Maria Pluskota, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-10-18 2023-10-18 Łódź https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/452 <p>Książka to zbiór studiów prezentujących specyfikę łódzkiego doświadczenia nowoczesności na tle innych miast – centrów wytwórczych doby drugiej rewolucji przemysłowej w Europie. Publikacja analizuje reprezentację przestrzeni Łodzi w literaturze, począwszy od lat 80. XIX wieku po rok 1939, w utworach napisanych po polsku, w jidysz, po niemiecku i rosyjsku, co wynika z wielokulturowości miasta. Autor uwzględnia, w mniejszym stopniu, wybraną twórczość najnowszą. Korzysta zarówno z tekstów najwybitniejszych, jak i zapomnianych, sięga także po teksty publicystyczne i literaturę popularną. Głównym celem publikacji jest rekonstrukcja składowych „tekstu łódzkiego” (na wzór „tekstu petersburskiego” Władimira Toporowa). Rozwój „tekstu łódzkiego” wiąże się z przedstawionymi chronologicznie najistotniejszymi wydarzeniami z historii miasta: rewolucji 1905–1907, I wojny światowej, Wielkiego Kryzysu, ponieważ miały one decydujący wpływ na budowanie tożsamości lokalnej. Ukształtowany na przełomie XIX i XX wieku „tekst łódzki” okazuje się być, w świetle analiz, nadal obecny i produktywny dla kolejnych generacji twórców.</p> Tomasz Cieślak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Tomasz Cieślak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-16 2023-10-16 Nadmierny optymizm analityków sporządzających rekomendacje giełdowe w wycenach przedsiębiorstw https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/448 <p><span data-contrast="auto">Monografia ma interdyscyplinarny charakter. Umiejscowiona jest bowiem na granicy dwóch obszarów badawczych finansów – finansów behawioralnych oraz bankowości inwestycyjnej. W przypadku tej ostatniej chodzi głównie o działalność instytucji finansowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw w wydawanych rekomendacjach giełdowych zarówno ujęciu teoretyczno-prawnym, jak i praktycznym podejściu uwypuklając najczęściej popełniane błędy w wycenach.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Główny cel monografii stanowi analiza psychologicznych uwarunkowań procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym, które dotyczą nie tylko racjonalnych przesłanek postrzegania wartości aktywów finansowych poprzez pryzmat formalnych modeli ich wyceny, ale również postaw, w szczególności optymizmu, który zniekształca obiektywne postrzeganie wartości, ukazując jednocześnie „ludzką naturę” finansistów. Dostarczone przez Autora wyniki analiz pozwoliły na wzbogacenie zakresu wiedzy na temat mechanizmów decyzyjnych w procesach inwestycji finansowych i ich uwarunkowań. Uzyskane wyniki mają znaczenie praktyczne zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych tj. odbiorców rekomendacji inwestycyjnych oraz samych ich autorów, co niewątpliwie stanowi jej duży walor.</span></p> Michał Radke Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Michał Radke, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-10-13 2023-10-13 Wybrane metody ilościowe w finansach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/449 <p>Zaawansowane analizy finansowe wymagają stosowania adekwatnych metod ilościowych. Dlatego w monografii omówiono wybrane zagadnienia statystyki opisowej i matematycznej, modelowania ekonometrycznego i wielowymiarowej analizy porównawczej. Większość przedstawionych metod została zilustrowana rzeczywistymi przykładami z zakresu finansów, z podkreśleniem problemów i ograniczeń stosowalności tych metod. Kolejność rozdziałów podporządkowano systematyzacji prezentowanych zagadnień.</p> <p>W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z pomiarem zjawisk społeczno-gospodarczych, metody pozyskiwania danych oraz ich właściwą prezentację. Rozdział drugi poświęcono opisom struktury danych, wskazując na ograniczenia stosowanych metod. Kolejna części pokazuje, jak uogólniać wyniki uzyskane na podstawie badania niepełnego. Czwarty rozdział dotyczy analizy współzależności. Następnie omówiono metody analiz dynamiki zjawisk. Rozdział 6. dedykowany jest klasycznym modelom ekonometrycznym, modelom zmiennych binarnych i modelom szeregów czasowych. Rozdział siódmy stanowi wprowadzenie do prognozowania, a ósmy – do wielowymiarowej analizy porównawczej. Ostatnie trzy rozdziały stanowią pogłębioną ilustrację aplikacji większości omówionych metod w finansach. Tak więc rozdział dziewiąty to opis analiz finansowych szeregów czasowych na przykładzie szeregu notowań cen akcji wybranej spółki giełdowej. Dziesiąty dotyczy dwóch zagadnień – zastosowania wybranych metod klasyfikacji do oceny wiarygodności kredytowej klientów banku oraz oceny kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z uwzględnieniem różnych aspektów ich funkcjonowania, przy zastosowaniu mierników taksonomicznych. Ostatni rozdział poświęcono budowie hedonicznych indeksów cen dzieł sztuki, które uwzględniają ich charakterystyki jakościowe.</p> Dorota Witkowska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Dorota Witkowska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-12 2023-10-12 Formy mocarstwowości we współczesnym świecie – studium przypadków https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/447 <p>Monografia analizuje mocarstwowość wybranych krajów – militarną, gospodarczą oraz polityczną. Zawiera studia przypadków poświęcone zwłaszcza tym aktorom stosunków międzynarodowych, którzy albo aspirują do roli wielkich mocarstw, albo pogodziły się ze swoją rangą „średniej potęgi”. Potencjał Unii Europejskiej czy Indii predestynuje je do zabiegania o miejsce pośród najbardziej znaczących aktorów na arenie międzynarodowej. Z kolei Japonia, Kanada czy Korea Południowa, zdając sobie sprawę z ograniczeń swojej potęgi, skupiają się raczej na wzmacnianiu istniejącego ładu międzynarodowego bądź balansowaniu między wielkimi mocarstwami.</p> Magdalena Marczuk-Karbownik Karol Żakowski Przemysław Łukasik Marcin Gabryś Joanna Beczkowska Robert Jakimowicz Grzegorz Nycz Przemysław Piotr Damski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-10-12 2023-10-12 Transhumanizm https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/440 <p>Transhumaniści argumentują, że nauka i technologia umożliwią nam pokonanie naszych biologicznych ograniczeń, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, oraz stworzenie radykalnie udoskonalonego gatunku i społeczeństwa postludzkiego. Książka analizuje wartości i wizje ożywiające dzisiejszy ruch transhumanistyczny w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie wykorzystując badania nad transhumanizmem jako sposób na wprowadzenie nowego pokolenia studentów w dyscyplinę antropologii kulturowej. Bada transhumanistyczne koncepcje rewitalizacji, nieśmiertelności, dobrego życia, jaźni, ciała, pokrewieństwa i ekonomii oraz porównuje je z systemami wierzeń ludzi żyjących w innych czasach i miejscach.</p> Jennifer Huberman Tomasz Sieczkowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Jenny Huberman, 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Tomasz Sieczkowski, 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-10 2023-10-10 Nienawiść do literatury https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/435 <p>Literatura budzi zgorszenie. Zawsze budziła. To właśnie ją określa. Czytelniku, zostałeś uprzedzony: jeżeli nie chcesz się zgorszyć, wyrzuć tę książkę, nim będzie za późno. W przeciwnym razie – witaj i wiedz. To, o czym myślisz, że jest gorszące, nie zawsze takie jest. Literaturę atakowano, opluwano, potępiano pod rozmait</p> William Marx Tomasz Stróżyński Prawa autorskie (c) 2023 © by William Marx; © by Les Éditions de Minuit, 2015; © for the Polish edition by wydawnictwo słowo/obraz terytoria; © for the Polish edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2023-10-06 2023-10-06 Życie prywatne Polaków w XIX wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/437 <p>Prezentowany, jedenasty tom z serii Życie prywatne Polaków w XIX wieku, opatrzony podtytułem „Perspektywa stołu”, przenosi uwagę na kulturowe i społeczne kwestie spożywania i jedzenia. Stanowi próbę oglądu życia prywatnego i życia codziennego epoki przez pryzmat praktyk i nawyków żywieniowych oraz szeroko pojętej kultury jedzenia. Analiza życia prywatnego dziewiętnastowiecznych Polaków „z perspektywy stołu” – w kontekście kultury kulinarnej, rytuałów konsumpcyjnych oraz społecznych uwarunkowań wyżywienia nie była do tej pory podejmowana przez badaczy. Zdecydowanie lepiej opracowane są tradycje żywieniowe w epoce nowożytnej (kuchnia staropolska) czy w dobie wieków średnich. Wiek XIX, oglądany przez pryzmat kuchni, wydaje się szczególnie interesujący. Znamionował go szybki rozwój przemysłu i komunikacji (kolej), co dało początek stopniowej niwelacji zjawiska głodu na kontynencie europejskim. Na ziemiach polskich nastąpiło zetknięcie „kuchni polskiej” z „kuchnią zaborców”. Kulturowy i społeczny kontekst wyżywienia odsłania nie tylko warunki życia codziennego, ale stwarza też grunt pod refleksje na temat przemian cywilizacyjnych, gospodarczych i kulturowych społeczeństwa polskiego. Obrazuje procesy i kierunki modernizacji oraz obszary zacofania i środowiska spauperyzowane. „Pogoń za chlebem” była głównym motywem migracji ze wsi do miast. W realiach zaborowych „kultura stołu” może być odczytywana jako kultura „własna” – narodowa i „obca”, przenikająca ze struktur o odmiennej tradycji. Praktyki kulinarne i konwenanse związane ze spożywaniem przynoszą informacje również o mentalności Polaków. Doświadczenia kulinarne podczas podróży, na emigracji czy na zesłaniu, były często ważnym wątkiem literatury wspomnieniowej, dzienników i korespondencji. Tematyka dziewiętnastowiecznej kuchni i kultury przygotowywania oraz spożywania posiłków stwarza wiele możliwości interpretacyjnych i otwiera nowe perspektywy w badaniach nad społeczeństwem polskim w dobie zaborów.</p> <p>Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie</p> Jarosław Kita Maria Korybut-Marciniak Jolanta Załęczny Kinga Fink Kinga Raińska Marta Milewska Anna Śmiechowicz Tadeusz Srogosz Krzysztof Marchlewicz Jolanta Kowalik Andrzej Szmyt Emilian Prałat Marta Kłak-Ambrożkiewicz Piotr Hubicki Karolina Studnicka-Mariańczyk Olga Morozowa Katarzyna Głowania Olga Szadkowska-Mańkowska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olszyn 2023 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2023-10-06 2023-10-06 Zdarzenia artystyczne jako impuls transformujący miasto na przykładzie Łodzi po 1989 r. https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/434 <p>W pracy problematyzowana jest rola wiedzy ukrytej w działaniach artystycznych jako impulsu transformującego miasto. Problem ten rozpatrywany jest w odniesieniu do czterech przypadków zdarzeń artystycznych, które stanowią wyzwanie dla miejskiej codzienności i norm regulujących życie zbiorowości. Stanowią próby upodmiotowienia się jednostek i grup w obliczu globalnej władzy performansu, opisanej przez performatyka Jona McKenziego. Praca składa się z dwóch części; rozdziały części I omawiają ramy metodologiczne użyte do opisu przypadków. Artystyczne próby wpływu na zbiorowość miejską podzielone zostały na dwa modele: antycypująco-wdrożeniowy, gdzie artysta planuje zorganizowaną na nowo miejską codzienność, i diagnozująco-interwencyjny, gdzie identyfikowanie i problematyzowanie sytuacji miejskiej zbiorowości ma prowadzić do zmiany norm. Przedstawione przypadki są reprezentatywne dla drugiego modelu. Kluczowe pytania dotyczą wiedzy o procesach miejskich, jaką możemy zdobyć poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych, oraz tego, jak tego rodzaju wiedza może wpływać na miasto i stawać się impulsem do jego zmiany. Część II pracy to opis i analiza czterech przypadków zdarzeń artystycznych realizowanych na terenie Łodzi zmagającej się z nową społeczno-ekonomiczną sytuacją po upadku przemysłu w 1989 roku: <em>Pomnik Kamienicy 2011</em>, Focus Łódź Biennale 2010 / <em>Tautologie Śródmiejskie</em>, akcja <em>Spüren </em>zespołu Jude (2003) i performans <em>18 rzek</em> duetu Przepraszam. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, które ukazuje działania artystyczne jako formy dystrybucji wiedzy, a rolę artystów w miejskiej zbiorowości opisuje w kontekście figury <em>challengera</em> rzucającego wyzwanie performatywnej władzy i działającego w cieniu katastrofy.</p> Błażej Filanowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Błażej Filanowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2023-10-06 2023-10-06 Od realności do wyobraźni. Ćwiczenia i warsztaty z uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/433 <p>Książka <em>Od realności do wyobraźni. Ćwiczenia i warsztaty z uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych</em> może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, metodyków, studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Będzie przydatna dla wszystkich, którzy prowadząc zajęcia grupowe poszukują atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.</p> <p>Autorzy skupiają się na świecie realnym, na przedmiotach, aby poprzez pracę z wyobraźnią dojść do podmiotowości. W sensie teoretycznym i praktycznym, proponują aktywności związane z twórczym rozwojem głównie dzieci i młodzieży ale również dorosłych. Książka zawiera szereg scenariuszy do realizacji działań profilaktycznych i interwencyjnych przy użyciu twórczego samorozwoju, twórczej terapii. Są to obszary związane z komunikowaniem się zarówno ze sobą, jak i z innymi.&nbsp;</p> <p>Publikacja składa się z czterech części.</p> <p>Pierwsza część to rozważania teoretyczne<em>. </em>Druga część <em>Niecodzienna codzienność</em> poświęcona jest istocie piękna łączącego się z subtelnością, wdziękiem i wytwornością.</p> <p>Trzecia część <em>Przedmioty</em> omawia świadome postrzeganie i istotę uwagi.</p> <p>Część czwarta publikacji to <em>Poszukiwanie piękna</em>. W tej części autorzy zachęcają do zbaczania z przyzwyczajeń percepcyjnych i instrumentalnego rozumowania. To odejście od postrzegania rzeczy i świata w sposób jednowymiarowy.</p> Wiesław Karolak Barbara Karolak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2023-10-05 2023-10-05 Słowo architekta https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/269 <p>LINK DO NOWEGO WYDANIA: <span class="value" data-asw-orgfontsize="14"><a href="https://doi.org/10.18778/8331-424-2" data-asw-orgfontsize="14">https://doi.org/10.18778/8331-424-2</a></span></p> <p>Monografia <em>Słowo architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej</em> przedstawia obraz przemian polskiej architektury lat 1945-1989 w szerokim kontekście kulturowym, społecznym, politycznym. Materiałem źródłowym były nie tylko źródła historyczne, ale przede wszystkim wywiady przeprowadzone z “budowniczymi” PRL – architektami, którzy aktywnie działali w tamtych czasach. Kilkadziesiąt głosów, wspomnienia, anegdoty, próby oceny “tamtych” czasów, różne stanowiska, różne wybory – to wszystko tworzy rozproszoną strukturę książki.<br />Poszczególne rozdziały książki opierają się na mikrohistoriach, które czasem wchodzą ze sobą w dialog, odsłaniają różne aspekty tego samego problemu, bywają wspomnienia bardzo osobiste i chłodne relacje zdarzeń. Zależało mi na utkaniu tej opowieści poza klasycznym wzorcem narracji historycznych, w którym dąży się do pewnej “wersji” historii. Jednocześnie książka ma podbudowę metodologiczną, która uprawomocnia i porządkuje taką właśnie strukturę.</p> Błażej Ciarkowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Błażej Ciarkowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-04 2023-10-04 Mądrość. Psychologia mądrych myśli, słów i czynów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/428 <p>Tłumaczenie publikacji czołowego badacza inteligencji, twórczości i mądrości, Roberta J. Sternberga z Uniwersytetu Cornella w USA oraz austriackiej badaczki z Uniwersytetu w Klagenfurcie, Judith Glück.</p> <p>Czytelnicy, szukający mądrych odpowiedzi na trudne pytania, znajdą tu pełen zestaw zagadnień związanych z mądrością: od uzasadnienia, dlaczego w dzisiejszych trudnych czasach ta tematyka jest ważna, poprzez przegląd głównych podejść teoretycznych, aż po postulaty jak rozwijać kompetencje mądrościowe, a także jak je rozpoznawać i kultywować u siebie. Lekturą z pewnością zainteresują się nie tylko badacze zdolności poznawczych i mądrości, profesjonalni psychologowie i pedagodzy oraz studenci tych kierunków, filozofowie i edukatorzy, ale także wszyscy, którzy pragną wieść mądre życie.</p> Robert J. Sternberg Judith Glück Tomasz Tesznar Krzysztof J. Szmidt Prawa autorskie (c) 2023 © Robert J. Sternberg and Judith Glück, 2022; © Copyright for Polish translation by Tomasz Tesznar, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-04 2023-10-04 Umykanie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/427 <p>Praca jest dwuautorskim przedsięwzięciem zorientowanym wokół konceptu „etnografii życia”, zaproponowanego przez Wojciecha J. Bursztę, następnie podjętego i rozwiniętego przez Marcina Kafara. Etnografia życia jest hermeneutycznym narzędziem służącym do pracy nad własną pamięcią (ujmowana jest ona za pomocą metafory „katastru”), która w procesie myślenia i pisania o niej, pozwala autorowi/autorom docierać do zdarzeń doświadczonych niegdyś, dziś natomiast ponawianych w nieustającym procesie poszukiwania znaczeń. Jego zasadniczym celem jest próba nadawania sensu własnemu życiu jako narracyjnej jedności (Paul Ricoeur), w prezentowanym dziele rozpiętej między dwoma nawzajem dopełniającymi się biegunami: życia prywatnego i życia zawodowego/naukowego (związanego z aktywnością podejmowaną w świecie Akademii).</p> <p>Wyróżnikiem publikacji jest „otwarta forma” (Umberto Eco), wymuszona specyficznymi okolicznościami jej powstawania. Podczas gdy zasadnicza część pisana była przez Wojciecha J. Bursztę, reszta tekstu przygotowana została po jego śmierci w 2021. Formuła „otwartości” nasycona została wówczas dopowiedzeniami o charakterze „gatunków zmąconych” (Clifford Geertz), przyjmujących postać auto/biograficznie zorientowanych objaśnień ukazujących wielorakie aspekty „życia i twórczości” Wojciecha J. Burszty. Obejmują one m.in. (i) ścieżkę wytrącania się konceptu „etnografii życia”, uwzględniającą jego antropologiczny i edukacyjny charakter, (ii) zaplecze formatywne dochodzenia do kluczowych zagadnień wariantu humanistyki polskiej przełomu wieków XX i XXI, ukazane za pomocą dialogowo skonstruowanych ustępów, a także (iii) wysoce osobiste, uwarunkowane kulturowo i społecznie, podłoże rozumienia siebie-człowieka jako stającego w obliczu nieuchronności własnej skończoności.</p> Wojciech Józef Burszta Marcin Kafar Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Hanna Burszta, Matylda Burszta, Jędrzej Burszta i Michał Burszta Łódź–Warszawa 2023; © Copyright by Marcin Kafar, Łódź–Warszawa 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Warszawa 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet SWPS, Łódź–Warszawa 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-10-03 2023-10-03 Transparentność dokonań uczelni wyższej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/425 <p>Transparentność to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem zarówno języka potocznego, jak i wielu teorii zarządzania (choć nie zawsze jest ona wskazywana wprost jako ich odrębny element, cecha czy funkcja). Można ją utożsamiać z dwoma aspektami: decyzjami, które są podejmowane zazwyczaj wewnątrz organizacji, oraz ze skutkami tych decyzji, czyli z dokonaniami organizacji. W niniejszej monografii skupiono się na transparentności dokonań uczelni wyższej z perspektywy jej zewnętrznych interesariuszy, co ukierunkowało prowadzone badania na aspekt informowania ich o skutkach prowadzonych przez uczelnię działań. Warto również podkreślić, że oprócz tradycyjnego utożsamiania transparentności z przejrzystością, zaufaniem i wiarygodnością, może ona być w przypadku uczelni narzędziem stymulowania i wspierania ich rozwoju oraz uwiarygodnienia pozycji lidera i mentora dla otoczenia zewnętrznego. Monografia została podzielona na wstęp, pięć rozdziałów oraz zakończenie. Celem rozdziału pierwszego było przedstawienie źródeł tradycji i kultury uniwersytetów na świecie, ich wpływu na społeczeństwo w różnych epokach historycznych oraz zrozumienie na tej podstawie specyfiki funkcjonowania tych organizacji. Rozdział drugi dotyczy podstaw teoretycznych transparentności w zarządzaniu. Kolejna część monografii miała na celu przybliżenie czytelnikowi zakresu raportowania zewnętrznego polskich uczelni wyższych. Rozdział czwarty to rozdział empiryczny, prezentujący wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej monografii. Ostatni, piąty rozdział monografii, zawiera autorską propozycję struktury informacyjnej sprawozdania uczelni – w postaci zintegrowanego raportu o jej dokonaniach - obejmującego ustandaryzowany zakres informacji, mających na celu zapewnić pełną transparentność dokonań uczelni w Polsce.</p> Jacek Kalinowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Jacek Kalinowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-29 2023-09-29 Danuta i Daniel Olędzcy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/424 <p>Biografia pary trójmiejskich architektów, Danuty i Daniela Olędzkich przedstawia obraz twórców o ponadprzeciętnych dokonaniach zawodowych, autorów obiektów, które trwale zapisały się w historii architektury polskiej XX wieku. Takie realizacje jak Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa w Gdańsku, falowce na Przymorzu, gmachy Teatru Wybrzeże czy Kieleckiego Centrum Kultury stanowią jedne z najważniejszych przykładów rodzimego budownictwa czasów Polski Ludowej. Każdy z projektów stanowi jednocześnie odrębna historię ukazującą niuanse PRL-owskiej codzienności.</p> <p>Książka poświęcona Danucie i Danielowi Olędzkim to nie tylko historia ich projektów i realizacji. Losy obojga są reprezentatywne dla całej generacji twórców, którzy urodzili się jeszcze w II Rzeczypospolitej, a w dorosłość wkraczali w nowych realiach powojennej Polski. Pełnię potencjału twórczego mogli ukazać w czasach Gomułkowskiej i Gierkowskiej stabilizacji, by finalnie mierzyć się z post-transformacyjną rzeczywistością.</p> <p>Historia dokonań Olędzkich wydaje się także ważna w świetle współczesnych losów architektonicznego dziedzictwa PRL-u. Obraz okoliczności warunkujących powstanie poszczególnych obiektów pozwala na ich pełniejszą, bardziej obiektywną ocenę, a w konsekwencji – waloryzację umożliwiającą ochronę ich szczególnych wartości.</p> Błażej Ciarkowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Błażej Ciarkowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-28 2023-09-28 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/423 <p>Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga stałego dopływu informacji. Są one niezbędne do podejmowania decyzji i monitorowania sytuacji firmy oraz analizowania kondycji jej interesariuszy. Bardzo duże znaczenie mają informacje dotyczące zagrożenia upadłością. Firma, która chce utrzymać się na rynku, powinna analizować swoją sytuację finansową w celu identyfikacji pojawiających się problemów i jak najszybciej je rozwiązywać. W przypadku pojawienia się ryzyka upadłości, należy je jak najszybciej określić i podjąć skuteczne działania zapobiegawcze.</p> <p>Znajomość metod prognozowania upadłości ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, pozwala też inwestorom unikać strat związanych z nieświadomym inwestowaniem w akcje zagrożonych przedsiębiorstw. Publikacja poświęcona jest problematyce upadłości, pokazano w niej m.in. genezę i rozwój prawa upadłościowego, przedstawione zostało znaczenie tego terminu oraz terminów pokrewnych.</p> <p>Prognozowanie upadłości wymaga stałego dopływu informacji, dlatego omówiono także znaczenie i rolę systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Ich efektywne funkcjonowanie nie pozwoli całkowicie wyeliminować ryzyka bankructwa, ale ułatwi jego identyfikację, a tym samym umożliwi podejmowanie działań naprawczych i restrukturyzacyjnych. Od ich skuteczności zależało będzie przetrwanie przedsiębiorstwa i jego sukces rynkowy. Kryzys dotykający firmę wymusza reorganizację, której często nie chciałoby się przeprowadzić menedżerom. Głębokie zmiany wprowadzone w przedsiębiorstwie przekładają się często na jego sukces rynkowy w przyszłości.</p> <p>Publikacja zawiera szczegółowe omówienie wskaźników finansowych pozwalających przewidywać upadłość firm. Pokazano w niej rozwój nowoczesnych metod prognozowania bankructwa, takich jak wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna, a także ich skuteczność. Zaprezentowano wybrane modele, które można wykorzystać w praktyce. Pokazano też model wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, opracowany przez autora, który liczy na jego wykorzystanie przez przedsiębiorców. Zastosowanie tego typu metody do oceny ryzyka upadłości nie wymaga zaawansowanych umiejętności ze strony finalnego użytkownika, sprowadza się do przeprowadzenia kilku prostych obliczeń, a może przyczynić się do znaczącego usprawnienia procesu zarządzania firmą.</p> Paweł Kopczyński Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Paweł Kopczyński, Łódź 2022 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-27 2023-09-27 Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie. Tom II https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/422 <p>Zjawiska propagandy, perswazji czy manipulacji cały czas silnie oddziałują w przestrzeni medialnej. Celem publikacji jest wskazanie mechanizmów wykorzystywanych w różnych obszarach mediasfery służących celowemu kształtowaniu sposobu myślenia i działania odbiorców masowej komunikacji zarówno współcześnie, jak i z perspektywy historycznej. W tomie wykorzystywane są różnorodne metody badawcze z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych m.in. analiza zawartości, analiza treści, studium przypadku czy analiza lingwistyczna z użyciem narzędzi cyfrowych. Autorzy poszczególnych opracowań wskazują m.in. cechy bohatera wiarygodnego w przekazach reklamowych instytucji bankowych opublikowanych w I fazie pandemii COVID-19, obserwują, jak silnie w okresie pandemii ujawnia się oddziaływanie <em>fake newsów </em>czy też jakie cechy posiadają tego rodzaju fałszywe informacje. Kolejne rozdziały pokazują także różnice w sposobie relacjonowania przebiegu operacji mającej na celu zniszczenie tzw. Żelaznego Trójkąta przez media amerykańskie, północnowietnamskie oraz polskie, metody kreowania wizerunku Józefa Piłsudskiego przez prasę w Polsce i za granicą w latach 1920–1939, skalę wzmagającej się indoktrynacji młodego pokolenia w Rosji w kontekście postaci Sergieja Połunia czy wreszcie narzędzia „call to action” wykorzystywane w działalności marketingowej na kontach Meta Business Suite. &nbsp;Z przeprowadzonych badań wynika, że repertuar środków wykorzystywanych w działaniach propagandowych, perswazyjnych czy manipulacyjnych w odniesieniu do mediów ulega ciągłym przekształceniom, dopasowując się do zmieniających się okoliczności.</p> Paulina Czarnek-Wnuk Zofia Nacewska Agnieszka Barczyk-Sitkowska Agata Paszek Barbara Sitko Katarzyna Jarzyńska Patryk Masny Robert Nowecki Anna Reglińska-Jemioł Klaudia Stępień-Kowalik Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-26 2023-09-26 Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne poprzemysłowej Łodzi https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/421 <p>Monografia poświęcona została tematyce więzi mieszkańców z miastem. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy w kształtującej się, nowej, globalizującej się rzeczywistości społecznej skazani jesteśmy na mniej lub bardziej przymusowe wykorzenienie z „małych ojczyzn” – miast i miasteczek? Rozważania prowadzone są w odniesieniu do Łodzi, która jest interesującym miejscem do zbadania poziomu miejskich więzi ze względu na swój poprzemysłowy charakter oraz krótką, acz dość intensywną przeszłość. Począwszy od procesu intensywnej industrializacji i urbanizacji, przez doświadczenia gospodarki centralnie planowanej, a skończywszy na transformacji ustrojowej oraz wolnorynkowej weryfikacji i oddziaływaniu sił globalnych.</p> <p>Uzyskane wyniki, poza walorem czysto poznawczym, mogą stanowić także cenną inspirację dla przedstawicieli władz miast do kształtowania polityk miejskich w ośrodkach, które podobnie jak Łódź pełniły rolę centrum przemysłowego, a w wyniku transformacji utraciły tą funkcję. Rezultaty badania mogą wskazywać kierunki działań, które przyczynią się do wzrostu poziomu przywiązania mieszkańców do miasta, a w rezultacie ograniczą tendecje migracyjne.</p> Kamil Brzeziński Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Kamil Brzeziński, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-25 2023-09-25 Elektrochemia: wybrane zagadnienia z ćwiczeniami https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/420 <p>Ostatnie ćwierć wieku to bardzo szybki rozwój elektrochemii we wszystkich jej obszarach. Nowoczesne elektrochemiczne źródła energii, nowe materiały, polimery przewodzące, nanomateriały, sensory i biosensory, rozwój technik pomiarowych, miniaturyzacja sprzętu wszystko to prowadzi do coraz szerszego zastosowania technologii związanych z elektrochemią we wszelkich dziedzinach życia i nauki. Wymaga to od nas ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności praktycznych. W związku z tym zagadnienia dotyczące elektrochemii i jej zastosowań są poważną częścią programów dydaktycznych współczesnych studiów chemicznych. Chcielibyśmy, aby ten podręcznik był naszym wkładem w doskonalenie procesu nauczania elektrochemii. Ma to być swego rodzaju przewodnik po wybranych zagadnieniach współczesnej elektrochemii. Z jednej strony chcemy przybliżyć teoretyczne podstawy wybranych zagadnień, tak, aby studenci w jednej publikacji dostali podstawowe informacje dotyczące wybranych zagadnień elektrochemicznych i metod pomiarowych. Z drugiej strony skrypt ma stanowić zbiór instrukcji do ćwiczeń eksperymentalnych wykonywanych w ramach Laboratorium z Elektrochemii.</p> <p>Skrypt składa się z ośmiu rozdziałów,&nbsp; w których opisano teoretyczne podstawy wybranych zagadnień elektrochemicznych. I tak rozdziały 1, 2 i 3 poświęcone zostały opisowi metod woltamperometrycznych: woltamperometrii liniowej, cyklicznej, metodom pulsowym oraz woltamperometrii strippingowej. W rozdziale 4 przedstawiono podstawowe definicje związane z korozją chemiczną i elektrochemiczną. Scharakteryzowane zostały metody badań korozji elektrochemicznej, w tym przyspieszone badania korozyjne, techniki stało- i zmiennoprądowe. Opisano sposób przeprowadzania pomiarów i możliwe sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników. Przedstawione zostały również sposoby zapobiegania korozji takie, jak modyfikacja środowiska korozyjnego, ochrona elektrochemiczna, nakładanie powłok i zastosowanie inhibitorów. W rozdziale 5 opisano podstawy elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Rozdział 6 został poświęcony procesom elektropolimeryzacji i właściwościom polimerów przewodzących. W rozdziale 7 przedstawione zostały podstawy teoretyczne pracy ogniw fotowoltaicznych, zasady ich konstrukcji oraz charakterystyka prądowo-napięciowa i sprawność ogniw. W rozdziale 8 autorzy opisali budowę i działanie wodorowych ogniw paliwowych. Omówione zostały zasady budowy, pracy, sposoby przeprowadzania elektrochemicznej charakterystyki i właściwości oraz zastosowanie ogniw paliwowych z membraną wymiany protonów, alkalicznych ogniw paliwowych, ogniw paliwowych z kwasem fosforowym, ogniw paliwowych ze stałym elektrolitem tlenkowym oraz ogniw paliwowych ze stopionym węglanem.</p> <p>We współczesnym świecie, język angielski stał się podstawowym narzędziem komunikacji dla naukowców, dlatego każdy rozdział opisujący zagadnienia teoretyczne (od 1 do 8) został zakończony słowniczkiem angielsko-polskim zawierającym specjalistyczne angielskie określenia i zwroty dotyczące tematyki opisanej w danym rozdziale. Autorzy mają nadzieję, że ułatwi to czytelnikom pracę z podręcznikami i innymi publikacjami w języku angielskim.</p> <p>Drugą część skryptu stanowi rozdział 9, w którym zebrane zostały szczegółowe instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych tematycznie bezpośrednio związanych z treściami przedstawionymi w rozdziałach 1-8. Zakończenie skryptu to rozdział 10 poświęcony oprogramowaniu pomiarowemu używanemu na Laboratorium z Elektrochemii, oraz spis literatury.</p> Paweł Krzyczmonik Barbara Burnat Sławomir Domagała Andrzej Leniart Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-22 2023-09-22 Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/392 <p>Język francuski jest postrzegany jako trudny ze względu na różnice występujące pomiędzy wymową a pisownią. Słyszymy [boku], a widzimy&nbsp;<em>beaucoup</em>. Piszemy&nbsp;<em>femme</em>, a czytamy [fam]. Systematyczne prześledzenie reguł przejścia od języka mówionego do języka pisanego pozwala jednak dostrzec, że istnieją ścisłe relacje między głoskami języka francuskiego a literami, czy grupami liter, których używamy do ich zapisu. Optymalne opanowanie systemu fonetycznego języka obcego oraz jego systemu ortograficznego sprzyja efektywnej komunikacji w mowie i piśmie. Warto więc sięgnąć po tę książkę i przekonać się, że uczenie się relacji fonogramicznych może być tak samo przyjemne, jak rozwiązywanie krzyżówek.</p> <p>Publikacja zawiera przystępny opis funkcjonowania podsystemów fonicznego i ortograficznego we współczesnej francuszczyźnie. Autor proponuje także konkretne rozwiązania metodyczne ułatwiające nauczanie oraz uczenie się fonetyki i ortografii języka obcego.</p> Mieczysław Gajos Prawa autorskie (c) 2020 © Copyright by Mieczysław Gajos, Łódź 2020; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-20 2023-09-20 Czy mamy wolną wolę? https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/397 <p>Czy naukowe i filozoficzne argumenty przeciwko wolnej woli są wystarczające, by porzucić wiarę w jej istnienie? Przeważnie wydaje nam się, że kontrolujemy nasze działania i decyzje. A jednak najnowsze odkrycia naukowe sugerują, że wolna wola to złudzenie i jesteśmy całkowicie zdeterminowani przez zdarzenia z przeszłości. W tej książce Balaguer wciąga czytelnika w intrygujące polemiki z przeciwnikami teorii o wolnej woli, analizuje rozmaite odkrycia naukowe, przypatruje się problemowi z różnych perspektyw: neuronaukowej, filozoficznej, religijnej i psychologicznej.</p> Mark Balaguer Jarosław Merecki Prawa autorskie (c) 2023 Copyright © 2014 Massachusetts Institute of Technology; © Copyright for Polish translation by Jarosław Merecki, 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-15 2023-09-15 Pisma poradnikowe dla kobiet na polskim rynku prasowym. Perspektywa retoryczna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/389 <p>Publikacja jest interdyscyplinarną monografią prezentującą zastosowanie narzędzi retorycznych i prasoznawczych do badania polskiej prasy poradnikowej dla kobiet. Wykorzystano również językoznawczą i antropologiczną perspektywę widzenia oraz wyeksponowano szczegółowe problemy z obszaru etyki dziennikarskiej związane z komodyfikacją sfery przekazów medialnych.</p> <p>Monografia synchronicznie dokumentuje zjawisko współczesnego poradnictwa prasowego dla kobiet, a także wyjaśnia jego znaczenie wobec zjawisk nowoczesnej komunikacji medialnej. Analizy obejmują wszystkie numery wydanych w 2019 roku dwutygodników: „Naj”, „Przyjaciółka”, „Pani Domu”, „Tina” i miesięczników: „Claudia”, „Dobre Rady”, „Kobieta i Życie”, „Olivia”, „Poradnik Domowy”, „Świat Kobiety”.</p> <p>Eksplikacja i uzasadnienie zastosowania koncepcji aktu retorycznego do badania wieloelementowego zbioru wydań czasopism znajduje się w rozdziale pierwszym. Trzy kolejne rozdziały skoncentrowane są wokół zagadnień konstruowania wizerunku nadawcy, strukturowania zawartości przekazu i modelowania kobiecego odbiorcy. Rozważania wypełniają lukę badawczą w zakresie analizowania związków między przekazem dziennikarskim i reklamowym (promocyjnym) w odniesieniu do treści poradnikowych oraz znaczenia takich afiliacji dla czytelników. Autorskie badania zawartości przynoszą szczegółowe dane na temat specyfiki tytułów, a zarazem pozwalają na rekonstrukcję dwóch schematów redagowania pism. Istotną część monografii stanowią analizy i konkluzje odnoszące się do roli, jaką czasopisma poradnikowe mogą odgrywać w procesie kształtowania obrazu świata oraz zbioru wartości istotnych dla czytelniczek. Wskazano przyczyny oraz możliwe skutki bardzo spójnej i konsekwentnie propagowanej na łamach periodyków koncepcji „bycia kobietą”.</p> Monika Worsowicz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Monika Worsowicz, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-14 2023-09-14 Nocne konteksty miejskiej kultury https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/365 <p>Prezentowana książka stanowi wynik kilkuletnich badań nocnych aspektów miejskiej kultury i życia nocnego. Obserwacji, uczestnictwa, wywiadów, rozmów, narracji, refleksji. Jest nawiązaniem do poprzedniej propozycji (<em>Miasto w zwierciadle nocy</em>, WUŁ 2020), jej rozwinięciem, korespondencją, ale także dziełem osobnym, pomysłem zrealizowanym w inny sposób, w innej formie, w inny sposób akcentującej przedmiot badawczych zainteresowań, interpretacyjne wybory i styl opisu. Nocne miasto wydaje się obszarem niewyczerpanym, wciąż nieopisanym, zagadkowym, czekającym na odkrycie. Tym bardziej, że (w tym m.in. upatruję największy walor prezentowanej pracy) w polskiej literaturze przedmiotu brak na ten temat systematycznej refleksji, nie prowadzono przekrojowych badań w tym obszarze, nie podejmowano także dyskusji związanych z nocnymi kontekstami miejskiej kultury.</p> <p>Materiały do naukowych rozważań zbierałem przez kilka lat, podróżując, systematycznie obserwując, metodyczne rozpatrując, rozmawiając, stosując rozmaite, dobrze znane etnograficzne strategie w nowych kontekstach, przyglądając się miejskim zjawiskom z dystansu teoretycznych koncepcji i pojęciowych kategorii, i odwrotnie przyglądając się z perspektywy miejskiego, własnego doświadczenia teoriom i badawczym koncepcjom, wreszcie uczestnicząc w nocnym życiu wybranych przeze mnie miast (Łodzi, Lizbony, San Franscisco, Nowego Jorku). Miejsc i miast, które pojawiły się w mej biografii nieprzypadkowo, w których dobrze się czuję, które znam i na nowo odkrywam, rozpoznaję, i które z wielu powodów mnie wciąż zaskakują. Są wyjątkowe dla mnie samego i dla światowej kultury.</p> Krystian Darmach Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Krystian Darmach, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-12 2023-09-12 Poruszyć miliony https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/736 <p>Książka Marka Cieślińskiego jest przykładem autorskich przemyśleń na temat człowieka – instytucji polskiego kina Jerzego Bossaka. Autor w oparciu o źródła archiwalne, filmy, teksty drukowane i wypowiedzi samego Bossaka, prasę filmową, literacko-kulturalną, wybrane tygodniki opinii i dzienniki ogólnopolskie, wywiady i wspomnienia przygotował ciekawą i oryginalną biografię tego niezapomnianego współtwórcy Polskiej Kroniki Filmowej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski”, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Zespołu Filmowego „Kamera”, dokumentalisty, publicysty, krytyka i recenzenta (…), animatora i ambasadora polskiej kultury filmowej, ale przede wszystkim profesora łódzkiej Filmówki i mentora.</p> <p>dr hab. Barbara Lena Gierszewska, prof. UJK</p> <p>Na kartach książki co rusz zostają przywołane mniej lub bardziej znane osoby z historii polskiego kina, których pojawienie się dopełnia nierzadko portret Bossaka, ale też same w sobie stają się istotnymi bohaterami, choć w tej akurat opowieści siłą rzeczy drugoplanowymi. Otrzymujemy więc książkę nie tylko o jednej z ważnych postaci polskiego kina, ale także o nim samym, o jego wielowymiarowości i skomplikowaniu.<br>Z pewnością książka ta w pełni uświadamia przestrzenie obecności Bossaka w polskim kinie, ale także jej intensywność. Nie chodzi bowiem tylko o funkcje, które sprawował (…), ale także piętno, które odcisnął zarówno na instytucjach, jak i na ludziach, z którymi przyszło mu pracować bądź ich uczyć.</p> <p>prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski</p> Marek Cieśliński Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marek Cieśliński, Łódź 2023; © Copyright for this edition by PWSFTviT, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-09-12 2023-09-12 Wprowadzenie do analizy wariancji z czynnikami losowymi https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/313 <p>Książka ta jest poświęcona problemom analizy wariancji (ANOVA) z czynnikami losowymi. Choć nie jest to problematyka nowa, jako że od lat jest obecna w piśmiennictwie statystycznym, to jednak jest względnie słabo wyeksponowana, szczególnie w wymiarze praktycznym. Z kolei w refleksji metodologicznej prowadzonej w naukach społecznych nad badaniami eksperymentalnymi jest ona praktycznie nieobecna. Celem książki jest wypełnienie tej luki i dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat planowania eksperymentów z czynnikami losowymi, a także analizowania otrzymanych danych.</p> <p>Pierwsza część książki poświęcona jest roli czynników losowych w planach eksperymentalnych. Autorka przywołuje wiele przykładów pytań problemowych pochodzących z nauk społecznych i uzasadnia, dlaczego rozwiązanie określonych problemów badawczych powinno nastąpić poprzez włączenie czynników losowych do planu eksperymentalnego. Omawia też niepoprawnie pod tym względem skonstruowane schematy badawcze, wskazując, że ich wady prowadzą do ustaleń o niskiej trafności, a nawet do ustaleń fałszywie pozytywnych.</p> <p>W drugiej części książki omawiane są procedury analityczne dla modeli ANOVA uwzględniających czynniki stałe i czynniki losowe jednocześnie. To właśnie te modele będą w wielu przypadkach poprawną alternatywą dla tak powszechnie wykorzystywanych modeli uwzględniających jedynie czynniki stałe. Prezentowana wiedza pozwoli też badaczom dowiedzieć się, jak uogólniać wnioski na kilka populacji jednocześnie – nie tylko na populację jednostek, osób, czy respondentów, ale także na inne zbiorowości, którymi równolegle mogą być populacja reklam, słów, ankieterów, itd.</p> <p>Podjęte w książce zagadnienie jest złożone, przede wszystkim od strony analitycznej. Zgodnie z tendencjami w literaturze światowej, autorka podejmuje szczególne starania, by przedstawiane treści wyłożyć w możliwie przystępny sposób.</p> Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-04 2023-09-04 Warsztaty z Geografii Turyzmu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/293 <p>Na trzynasty tom „Warsztatów z Geografii Turyzmu” składają się prace prezentujące ciekawy zestaw metod oraz narzędzi stosowanych w badaniach podstawowych z zakresu turystyki. Dobór metod przedstawionych przez autorów wynika z tego, że dobrze znają oni teren i przedmiot badań, dostępne raporty dotyczące korzystania z atrakcji turystycznych czy uzdrowiskowych, a także są świadomi wpływu technologii (np. aplikacji mobilności), która przenika i nasyca różne sfery kultury, w tym naukę.</p> Marzena Makowska-Iskierka Jolanta Wojciechowska Armina Kapusta Zygmunt Kruczek Karolina Nowak Mariusz Miedziński Paweł Stelmach Paweł Rąpała Monika Kukla Paulina Kołodziej Maria Kusiak Klaudia Chwaja Kamila Camona Natalia Strawczyńska Julia Grzelak Andrzej Matczak Krzysztof Cłapa Józef Partyka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-29 2023-08-29 Standing finansowy a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/286 <p>Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw to proces zmian ilościowych i jakościowych ukierunkowany na osiąganie korzystnych wyników w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Jednym z kluczowych czynników wpływających na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jest standing finansowy, utożsamiany z ogólną sytuacją finansowo-majątkową przedsiębiorstwa, jego wiarygodnością i zdolnością do regulowania zobowiązań.</p> <p>Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu standingu finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw wg sekcji PKD2007 w latach 2008-2019. Realizacja celu badawczego wymagała zastosowania metody krytycznego i retrospektywnego przeglądu wyselekcjonowanej literatury przedmiotu, polskiej i zagranicznej, analizy przyczynowo-skutkowej, opracowania modeli ekonometrycznych.</p> <p>Układ pracy podporządkowany został weryfikacji przyjętej hipotezy głównej – „Standing finansowy ma istotny statystycznie wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw wg sekcji PKD2007 w latach 2008-2019”.</p> <p>Monografia składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu rysunków, tabel i wykresów. Wstęp zawiera syntetyczne wprowadzenie w analizowaną problematykę, hipotezę główną oraz hipotezy pomocnicze. Pierwsze dwa rozdziały stanowią próbę omówienia podstawowych zagadnień teoretycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw oraz standingiem finansowym jako jego determinantą. W rozdziale trzecim zaprezentowano szczegółowy opis zastosowanej metodyki badawczej. Trzy kolejne rozdziały poświęcone zostały analizie empirycznej. W zakończeniu przedstawiono podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz wnioski wynikające z całokształtu badań.</p> Magdalena Kowalska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Magdalena Kowalska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-28 2023-08-28 Inny świat? https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/305 <p>Celem monografii jest analiza twórczości Doroty Kędzierzawskiej, a jeśli ubocznym skutkiem będzie przywrócenie reżyserce należnego jej miejsca w historii polskiej kinematografii, to niewątpliwie będzie to dodatkową satysfakcją. Łącząc perspektywę badań filmoznawczych, biograficznych, antropologicznych i kobiecych, zamierzam uzupełnić lukę w polskich studiach filmoznawczych. Oprócz próby interpretacji i analizy każdego z filmów podjąłem się również zadania całościowej oceny twórczości Doroty Kędzierzawskiej, biorąc pod uwagę tematykę i estetykę jej kina.</p> Marcin Radomski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marcin Radomski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by PWSFTviT, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-08-25 2023-08-25 Językowe, literackie i kulturowe refleksje na temat jedności w różnorodności https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/279 <p>Publikacja<em> Językowe, literackie i kulturowe refleksje na temat jedności w różnorodności</em>&nbsp;zawiera przemyślenia młodych naukowców i naukowczyń dotyczące aktualnie podejmowanych przez nich badań. Jej szczególny charakter objawia się w niezwykle szerokim zakresie tematycznym, który został w niej przedstawiony. Zamieszczone w książce artykuły można podzielić na trzy kategorie, obejmujące językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz kulturoznawstwo. Ich wielowymiarowość i różnorodność sprawiają, że czytelnicy i czytelniczki mogą poznać nieodkryte dotąd meandry nauki.</p> <p>Mamy nadzieję, że monografia spotka się z zainteresowaniem odbiorców i odbiorczyń oraz będzie inspirować kolejnych młodych badaczy i badaczki do prezentowania swoich przemyśleń szerszemu gronu.</p> Justyna Braszka Aleksandra Janowska Tomasz Ososiński Piotr Baleja Magdalena Tomecka Maja Knychalska Balbina Rajchelt Piotr Nachyła Olga Hołodewicz Justyna Braszka Aleksandra Janowska Andrzej Kowalczyk Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-08-25 2023-08-25 Nie(do)rzeczy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/278 <p>Przyszło nam żyć w czasach postępującej cyfryzacji i – co za tym idzie – natłoku informacji. Byung-Chul Han wychodzi z przeświadczenia, że nie zamieszkujemy już ziemi, ale Google Earth i Cloud. Informacje wyparły rzeczy – i jest to zmiana fundamentalna. Niegdyś rzeczy ze względu na swoją stałość dawały człowiekowi oparcie, miały swoją historię i budziły wspomnienia, z kolei informacje (i inne „nie(do)rzeczy”: smartfon, selfie, zdjęcie cyfrowe, chmura, sztuczna inteligencja) za sprawą swej ulotności i chwilowości zdestabilizowały ludzkie życie. W tym sensie niniejsza książka stanowi krytykę digitalizacji świata i apologię rzeczy.</p> Byung-Chul Han Marcin J. Leszczyński Prawa autorskie (c) 2023 Copyright © 2021 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Published; © Copyright for Polish translation by Marcin J. Leszczyński, 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-08-24 2023-08-24 RODO – GDPR. Ocena ryzyka, ocena skutków naruszenia ochrony danych osobowych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/272 Jakub Rzymowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Jakub Rzymowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-22 2023-08-22 Redystrybucja dochodów w świecie nierówności https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/271 <p>Przez wiele lat w dyskusjach nad przemianami w polskiej gospodarce skupiano się przede wszystkim na wzroście gospodarczym a relatywnie mało uwagi przywiązywano do rosnącego zróżnicowania dochodów. Wzrost zainteresowania w światowej literaturze problemem nierówności oraz zwiększenie zróżnicowania dochodów w Polsce skłaniają jednak do zwrócenia uwagi na sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Z tego względu w monografii dokonano analizy nierówności dochodowych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej, a także ukazano mechanizmy, poprzez które redystrybucja wpływa na obniżenie nierówności dochodowych we współczesnych gospodarkach. Z przeprowadzonych w monografii analiz wynika, że redystrybucja dochodów odbywająca się poprzez kształtowanie podatków i wydatków publicznych może stanowić skuteczne narzędzie niwelowania nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie dokonanych porównań międzynarodowych zaobserwować przy tym można, że instrumenty te w niejednakowym stopniu wykorzystywane były w różnych modelach polityki społecznej. W szczególności, przeprowadzone analizy wskazują, że podatki w niewystarczającym stopniu oddziałują na redystrybucję dochodów w Polsce. W celu skuteczniejszego niwelowania nierówności dochodowych w gospodarce polskiej wskazana jest zatem znaczna reforma systemu podatkowego, obejmująca m.in. wzrost udziału wpływów z podatków dochodowych i majątkowych w dochodach budżetowych, czy ujednolicenie zasad dotyczących stosowania progresji w ramach opodatkowania dochodów.</p> Anna Krajewska Piotr Krajewski Katarzyna Piłat Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-21 2023-08-21 Rytuał tabu w języku potocznym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/263 <p>Przedmiotem monografii jest zjawisko rytuału tabu stosowanego przez uczestników podczas sekwencji traktujących o tematach tabu. Analiza opiera się na danych empirycznych pozyskanych z transkrypcji codziennych rozmów młodych użytkowników języka polskiego. Prezentowane rozważania mają charakter konwersacyjno-interakcyjny i opierają się na założeniu, że poruszając kwestię tabu, rozmówcy stosują rytuał, o konkretnej strukturze, organizacji i bazujący na określonych mechanizmach językowych. Rytuał tabu umożliwia zatem przeprowadzenie rozmowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami społeczno-kulturowymi nie zagrażając harmonii interakcyjnej. Cel badania stanowi omówienie poszczególnych elementów na poziomie konwersacyjnym oraz interakcyjnym, takich jak typy granic rytuału, jego wewnętrzny układ czy określone mechanizmy pragmatyczne. W ten sposób rytuał tabu traktowany jest jako szczególny rodzaj sekwencji, wyróżniający się określonymi strukturami i pełniący konkretne funkcje socjopragmatyczne i interpersonalne.</p> <p>Publikacja finansowana w ramach funduszu rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego UŁ</p> Ewa Urbaniak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Ewa Urbaniak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-08-11 2023-08-11 Teorie i praktyki komunikacji https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/241 <p>Merytoryczna i metodologiczna różnorodność zawartości tomu tworzą bogatą i spójną mozaikę dzisiejszej komunikologii jako dyscypliny i jako wiedzy o komunikacji rozwijanej w innych dyscyplinach. W tomie znajdują się rozdziały, których autorzy podejmują problematykę rudymentów nauk o komunikacji i mediach, a obok nich usytuowane są teksty analizujące różne przestrzenie komunikacji.&nbsp;</p> <p>Znakomicie zrealizowano funkcję poznawczą: poszczególne opracowania są nowatorskie, innowacyjne, dobrze balansują między tradycją naukową a poszukiwaniem nowych dróg, rozwiązań, ujęć. Nie sposób pominąć ich funkcji edukacyjnej, oddziaływania formacyjnego na studentów i młodych badaczy.</p> Anna Barańska-Szmitko Anita Filipczak-Białkowska Krzysztof Grzegorzewski Włodzimierz Adamiak Jolanta Antas Jakub Pstrąg Dobrosław Bagiński Agnieszka Barczyk-Sitkowska Mariusz Bartosiak Anna Bednarczyk Barbara Bogołębska Sandra Camm Iwona Nowakowska-Kempna Wiesław Czechowski Anna Dąbrowska Karolina Dobrosz Zofia Władyka-Łuczak Michael Fleischer Michał Grech Kamil Olender Krzysztof Grzegorzewski Eliza Grzelak Iwona Hofman Aleksander Kiklewicz Rafał Leśniczak Piotr Lewiński Zdzisław Jakub Lichański Piotr Mastalerz Joanna Mikosz Elżbieta Tabakowska Zbigniew Nęcki Marek Ostrowski Krzysztof Ozga Marek Palczewski Jacek Perlin Jan Pleszczyński Jarosław Płuciennik Annette Siemes Ryszard Tokarski Alfred Marek Wierzbicki Mariusz Wszołek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź; 2023 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-08-04 2023-08-04 Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/256 <p><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">Dualistyczne herezje ukryte w tytule tego zbioru to przede wszystkim </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">bogomil</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">swo</span> <span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">i,</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0"> w mniejszym stopniu, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">paulicjanizm</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">, obecne w historii państw bałkańskich od VII wieku do końca średniowiecza. Siedem lat temu ukazał się tom źródeł słowiańskich. Niniejsza książka stanowi kolejny krok w przybliżaniu ich historii i doktryny polskiemu czytelnikowi. Zdecydowaliśmy się opublikować pierwszą polską edycję najważniejszych tekstów </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">antyheretyckich</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">, aby przybliżyć badaczom pokrewnych dyscyplin humanistycznych - a także szerszej publiczności - złożoność sporów dogmatycznych we wspólnocie bizantyńsko-słowiańskiej doby średniowiecza. Niektóre z tych zabytków są już dobrze znane specjalistom, na przykład list patriarchy </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Teofilakta</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0"> do cara Piotra; traktat polemiczny (a raczej pamflet) mnicha </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Eutymiusza</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0"> z klasztoru </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Peribleptos</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">; rozdział 27 z </span></span><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">Panoplia </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">dogmatica</span></span><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Eutymiusza</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Zigabenosa</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0"> zatytułowany </span></span><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">Przeciw </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">b</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">ogomiłom</span> </span><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">czy fragment dzieła Pseudo-</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Psellosa</span> </span><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">O demonach</span></span><span class="TextRun SCXW182290119 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">. Książka zawiera również mniej znane teksty: fragmenty XII-wiecznej anonimowej homilii na Niedzielę Wszystkich Świętych, komentarz do Boskiej Liturgii autorstwa Teodora (Mikołaja?) z </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW182290119 BCX0">Andydy</span><span class="NormalTextRun SCXW182290119 BCX0">, akta synodów, wyroki, przysięgi skruszonych heretyków i inne.</span></span><span class="EOP SCXW182290119 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:288}"> </span></p> <p><span class="EOP SCXW182290119 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:288}">Monografia powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2016/22/M/HS3/00212 (Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w.)</span></p> Georgi Minczew Anna Maciejewska Jan M. Wolski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-08-04 2023-08-04 Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/243 <p>Wystąpienia na konferencjach naukowych to stały element działalności każdego badacza, ściśle związany z niezbędnym obszarem jego pracy, polegającej między innymi na komunikowaniu wyników swoich badań środowisku. Jakość komunikacji naukowej jest podstawą efektywnego przepływu informacji, w XXI wieku połączenie jej z wizualizacją danych i wniosków staje się wręcz niezbędne i oczekiwane przez odbiorców. Jednym ze sposobów przetwarzania informacji naukowej w postać multimedialną są prezentacje, które wzbogacają komunikację ustną i umożliwiają odbiorcom przekazu uruchamianie jednocześnie dwóch kanałów sensorycznych: słuchu i wzroku. W książce sformułowano odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: „Jak przygotować dobre wystąpienie naukowe?” i „Jak przygotować dobrą prezentację wzbogacającą wystąpienie naukowe?” Publikacja ma charakter naukowy i praktyczny. Całość została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy wystąpień na konferencjach naukowych, druga prezentacji multimedialnych wykorzystywanych podczas nich, natomiast w trzeciej omówiono na konkretnych przykładach zmiany, które wprowadzili autorzy do swoich prezentacji, aby je udoskonalić i sprostać wymaganiom wystąpienia naukowego. W monografii omówiono również szereg innych zagadnień związanych z wystąpieniami publicznymi, takich jak: ubiór, savoir vivre, emisja głosu. Głównymi celami, które realizowali autorzy poszczególnych tekstów, były: poznanie i opis, ale również cel praktyczno-wdrożeniowy. Studia naukowe w zakresie tematu przewodniego zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod: bibliograficznej, analizy i krytyki piśmiennictwa, dedukcyjnej, porównawczej, heurystycznej i <em>case studies. </em>W książce wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu i odwołano się do aktualnego stanu badań na temat omawianej problematyki. Publikacja może zostać wykorzystana przez praktykujących i początkujących naukowców, doktorantów oraz studentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe.</p> Mariola Antczak Natalia Słaboń Aleksandra Staniszewska Radosław Zdaniewicz Magdalena Gozdek Barbara Hac-Rosiak Iwona Lilly Anna Sikorska Anna Setkowicz-Ryszka Małgorzata Syrek Jakub Sroka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Warszawa–Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Warszawa–Łódź 2023; © Copyright for this edition by Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa–Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-07-31 2023-07-31 Kompetencja onomastyczna w nauczaniu i użyciu języka włoskiego jako obcego. Kontekst polski https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/245 <p><span class="TextRun SCXW26305625 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">Monografia prezentuje wyniki badań przeprowadzonych dla celów glottodydaktycznych w perspektywie nauczania i uczenia się/stosowania języka włoskiego jako obcego przez użytkowników polskich. </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">A</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">utor rozwija i aktualizuje dyskusję naukową na temat zintegrowania kompetencji onomastycznej z innymi kompetencjami w procesie nauczania języka i kultury włoskiej.</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> Wykazuje </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">tezę o potrzebie wprowadzenia i bardziej aktywnego oraz świadomego wykorzystania nazw własnych w praktyce glottodydaktycznej. Kompetencja onomastyczna jest punktem wyjścia do aktywacji operacji wzbogacających znajomość języka obcego, w tym wypadku języka włoskiego – na poziomie leksykalnym</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> (słowotwórczym i kognitywnym)</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">, strukturalnym, komunikacyjno-kulturowym oraz pragmatycznym. Eseje tematyczne w</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> części teoretycznej </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">stanowią źródło zaawansowanych obserwacji glottodydaktyczno-onomastycznych oraz kluczowych informacji na temat systemu nazw własnych w języku, tym samym onomastyki jako subdyscypliny językoznawstwa zajmującej się powstawaniem i funkcjonowaniem </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">onimów</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> w rejestrze ustnym i pis</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">an</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">ym </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">języka</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">. W</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> części </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">aplikatywnej</span></span><span class="TextRun SCXW26305625 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW26305625 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> znalazły się materiały onomastyczne zgromadzone w heterogenicznym korpusie, reprezentatywnym dla bogatego uniwersum nazw własnych, wyekscerpowanych i </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">tabelarycznie </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">skatalogowanych w odniesieniu języka-kultury włoskiej</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">:</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> antroponim</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">y (imiona i nazwiska), </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">toponim</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">y (nazwy</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> miejscowe/geograficzne)</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">markonim</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">y</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> (</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">nazw</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">y </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">marek</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">)</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> oraz </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">instytucjonim</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">y</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> (nazwy instytucji i organizacji)</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">. I</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">mion</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">a</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">, toponim</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">y</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> i </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">instytucjonim</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW26305625 BCX0">y</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> w wersji włoskiej zestawiono z ekwiwalentami w języku polskim.</span> <span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">Całość uzupełniono zestawem zadań d</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">y</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">daktycznych oraz </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">listami</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> postaci kultury włoskiej i </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">glosariuszem </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">podstawowych terminów onomastycznych.</span> <span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">Postulat wyodrębnienia </span></span><span class="TextRun SCXW26305625 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">glottodydaktyki onomastycznej</span></span><span class="TextRun SCXW26305625 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0"> jako działu edukacji językowej prowadzi do </span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">wniosku</span><span class="NormalTextRun SCXW26305625 BCX0">, że ten dział glottodydaktyki jest wynikiem współdziałania i częścią szerszej perspektywy humanistycznej, polegającej na wprowadzeniu i zintegrowaniu onomastyki z interdyscyplinarnymi obszarami nauki i dydaktyki, w tym dydaktyki języków obcych.</span></span><span class="EOP SCXW26305625 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span class="EOP SCXW26305625 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">Wydanie elektroniczne finansowane w ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN55/18 z dn. 12.12.2018 Correzione linguistica ed edizione cartacea cofinanziata dall’Associazione degli insegnanti universitari per la promozione delle culture delle lingue europee</span></p> Artur Gałkowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Artur Gałkowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-31 2023-07-31 Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815-1868 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/238 <p>Myśl Oświecenia uznająca wolność człowieka za jedno z podstawowych praw jednostki zwróciła uwagę na kwestię uwięzienia człowieka przed wyrokiem, a także przyniosła pierwsze idee dotyczące zasad stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania, których praktyczne urzeczywistnienie nastąpiło na przełomie XVIII/XIX w. Jednym z głównych postulatów było wprowadzenie reguły oddzielania osób zatrzymanych przed wyrokiem od już skazanych. Realizacją tej idei było stopniowe wprowadzanie oddzielnych ośrodków penitencjarnych przeznaczonych jedynie dla osób tymczasowo aresztowanych, a w europejskich procedurach karnych zaczęły pojawiać się przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania tych jednostek.</p> <p>W Księstwie Warszawskim od samego początku zaczęły pojawiać się głosy apelujące o stworzenie bardziej rozbudowanego systemu ośrodków pozbawienia wolności, w tym rozdziału miejsc służących do przetrzymywania osób, względem których nie zapadł jeszcze wyrok w zależności od etapu postępowania przygotowawczego. W Księstwie Warszawskim ostatecznie nie udało się wprowadzić w życie reformy więziennictwa.</p> <p>Dopiero czasy Królestwa Polskiego przyniosły realne działania centralnych organów rządowych. Zadanie to jednakże nie było łatwe, gdyż brak było zasadniczo jakichkolwiek regulacji dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek penitencjarnych.</p> <p>W pracy podjęto próbę pokazania na przykładzie rozwoju instytucji aresztów detencyjnych problemów, z jakimi mierzyły się centralne organy administracji rządowej w trakcie tworzenia od podstaw zmierzającego ku nowoczesności więziennictwa w Królestwie Polskim, w tym budowy struktur administracyjnych. Była to z jednej strony próba wdrażania rodzących się humanitarnych idei penitencjarnych, z drugiej jednak było to działanie w warunkach ograniczeń wynikających z realnej sytuacji społeczno-gospodarczej państwa.</p> Justyna Bieda Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Justyna Bieda, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-07-28 2023-07-28 Japonia wobec kryzysu humanitarnego w Ukrainie: raport Ośrodka Studiów Azjatyckich UŁ i Centrum Studiów Migracyjnych UŁ https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/235 <p>Celem raportu jest analiza dotychczasowych działań japońskiego rządu dotyczących wsparcia dla uciekinierów wojennych z Ukrainy po agresji Rosji na ten kraj w lutym 2022 r. oraz zestawienie tych aktywności z sytuacją Ukraińców na terenie Polski, czyli kraju który przyjął największą ich grupę. Dzięki identyfikacji najważniejszych potrzeb uciekinierów, organizacji pomocowych i podmiotów przyjmujących, w raporcie wskazano rekomendacje dla japońskich instytucji politycznych i humanitarnych. Ich celem ma być bardziej precyzyjne kierowanie pomocy humanitarnej do miejsc i organizacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które najbardziej jej potrzebują. Raport został sporządzony na podstawie analizy informacji płynących ze strony podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uciekającym z Ukrainy na terenie Polski i Japonii, deklaracji pomocowych płynących ze strony organów rządowych, kręgów biznesowych i organizacji pozarządowych. Znaczną uwagę poświęcono również aktywności japońskich placówek dyplomatycznych działających na terenie państw przyjmujących największą liczbę migrantów przymusowych.</p> <p>Publikacja sfinansowana ze środków Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ</p> Marcin Socha Marcin Gońda Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marcin Socha, Marcin Gońda, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-27 2023-07-27 Przekład https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/236 <p>Autor prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z przekładem, posługując się przykładami z różnych języków. Argumentuje, dlaczego przekład jest tak ważny i ukazuje, jak zmienia się on w epoce cyfrowej. Zabiera Czytelnika w podróż – od starożytnych języków po światową angielszczyznę, od św. Hieronima po tłumacza Google. Dowodzi, że przekład znacząco wpływa na nasze życie – zapewnia dostęp do zagranicznych wiadomości, dubbingowanych filmów i instrukcji korzystania z kuchenki mikrofalowej, ale również oddziałuje na światowe religie, literaturę, kulturę i języki.</p> <p> </p> <p><em>Translation</em>: A Very Short Introduction was originally published in English in 2016. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.</p> Matthew Reynolds Łukasz Bogucki Prawa autorskie (c) 2023 © Matthew Reynolds 2016; © copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © copyright for Polish translation by Łukasz Bogucki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-07-27 2023-07-27 Psychologia sztuki https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/215 <p>Psychologia sztuki zapewnia eklektyczny wstęp do niezliczonych metod, dzięki którym psychologia może pomóc w pojmowaniu i docenieniu działalności twórczej. Odkrywając, w jaki sposób postrzegamy wszystko, co nas otacza, od koloru po ruch, prezentowana książka umożliwia przyjrzenie się tworzeniu sztuki jako formie ludzkiego zachowania, które czerpie z historii jako nieustannego źródła inspiracji, konfliktu i dyskusji. Ukazuje też, jak oszustwo, technologia reprodukcji i seksizm wpływają na naszą ocenę sztuki.</p> George Mather Katarzyna Piszczek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by George Mather 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Katarzyna Piszczek, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-07-26 2023-07-26 Szkoła dla każdego od idei do realizacji. Z doświadczeń pierwszego Łódzkiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/206 <p>„W poniższej publikacji przedstawimy założenia teoretyczne edukacji dla wszystkich oraz działania, doświadczenia i dobre praktyki pierwszego, łódzkiego SCWEW-u, który powstał przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, czyli Łódzkiej Szkole dla Niewidomych i Słabowidzących „Na Dziewanny”. […] Niniejsza monografia, w pierwszej części prezentuje teoretyczne zagadnienia związane z szeroko rozumianą inkluzją: od oceny funkcjonalnej, poprzez dostępność w przestrzeni szkolnej i publicznej, do pracy w grupie zróżnicowanej, z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. W drugiej części Zespół łódzkiego SCWEW zaprezentował realizowane działania, doświadczenia, dobre praktyki, które podejmował we współpracy z siedmioma placówkami ogólnodostępnymi z województwa łódzkiego, w tym: dwoma przedszkolami, dwiema szkołami podstawowymi, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkołą branżową. Przedstawione zostały także wnioski ze współpracy międzysektorowej z partnerami projektu, w tym uczelniami wyższymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem doskonalenia nauczycieli oraz centrum polityki społecznej” – Ze Wstępu</p> Beata Jachimczak Dorota Podgórska-Jachnik Anna Tomaszewska Agnieszka Kluszczyńska Alicja Kniewska Monika Krajewska Jolanta Majkowska Agnieszka Olechowska Ewa Sobczuk Anna Sowińska Beata Wielkopolan Bogumiła Golemba Magdalena Dominiak-Szymczak Maryla Woźniak Michał Ziemniak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2023; © Copyright by for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ 2023-07-25 2023-07-25 Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 1: do 1820 roku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/165 <p>Historia miast przeżywa obecnie wyraźny rozkwit, o czym świadczą liczne, często obszerne tomy przedstawiające dzieje światowych aglomeracji i mniejszych ośrodków miejskich. Rozmaite aspekty życia miejskiego przybliżane są w naukowych monografiach, esejach, a także w historiach literackich, kryminalnych czy kulinarnych. Poszukiwanie lokalnych tożsamości stanowi przeciwwagę dla procesów kulturowej unifikacji i globalizacji – jest odkrywaniem swoistego miejskiego genius loci. Popularność badań nad przeszłością i współczesnością miast wynika także z refleksji świadomej znaczenia miejskości jako ważnego czynnika postępu cywilizacyjnego i nowoczesności. Powyższe konstatacje odnoszą się także do Łodzi, mającej od sześciu wieków prawa miejskie, a od dwóch stuleci status jednego z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Pomimo istnienia ogromnej liczby różnego typu publikacji o mieście nad Łódką, odczuwalny jest brak nowego syntetycznego opracowania jego pełnej historii. Oddawana w ręce Czytelników wielotomowa publikacja, będąca efektem prac licznego zespołu autorskiego, ma na celu zaradzić temu niedostatkowi.</p> <p>Pierwszy tom publikacji poświęcony jest dziejom Łodzi do 1820 r., a więc czasom, gdy była ona niewielkim miasteczkiem rolniczym. Opisana w nim została również przeszłość osad, które kiedyś stanowiły odrębne wioski, a obecnie znajdują się w granicach miasta. Dziś przypominają o nich jedynie nazwy poszczególnych części miasta, osiedli czy ulic. Autorzy, którzy wykorzystali wiele nieprzebadanych dotąd źródeł, nie tylko porządkują dotychczasowe ustalenia badaczy, ale również odkrywają przed Czytelnikiem wiele nowych faktów. Ta publikacja pozwala poznać przeszłość administracyjną i gospodarczą miasta, ukazuje życie codzienne jego mieszkańców w okresie staropolskim i przednowoczesnym. Tekst główny uzupełniają kapsuły zawierające fragmenty wartościowych źródeł, biogramy i ciekawostki oraz ilustracje. To książka o Łodzi, nim stała się ona „ziemią obiecaną”.</p> <p>Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzi</p> Tadeusz Grabarczyk Hanna Zdanowska Elżbieta Żądzińska Artur Ginter Radosław Janiak Marek Olędzki Janusz Pietrzak Paweł Zawilski Jan Szymczak Tadeusz Nowak Alicja Szymczakowa Łukasz Ćwikła Tadeusz Nowak Michał Kobierecki Hanka Żerek-Kleszcz Zdzisław Włodarczyk Jarosław Kita Anna Kowalska-Pietrzak Piotr Gryglewski Elżbieta Umińska-Tytoń Marek Cybulski Marek Adamczewski Adam Bartnik Krzysztof Fortuniak Marcin Jaskulski Piotr Kittel Aleksander Szmidt Wojciech Tołoczko Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Biblioteka Miejska w Łodzi, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-07-19 2023-07-19 Utile e traducibile 2. Esercizi di lessico settoriale e quotidiano https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/160 <p>Niniejsza publikacja jest podręcznikiem akademickim stworzonym przez wykładowczynie współpracujące z Zakładem Italianistyki UŁ na potrzeby zajęć z przekładu włoskich języków specjalistycznych prowadzonych dla studentów na poziomie B2+/C1 lub wyższym. Książka może służyć także innym osobom uczącym się języka włoskiego w ramach zajęć zorganizowanych lub indywidualnych. Podręcznik pozwala pogłębić wiedzę z zakresu języka związanego z urządzaniem wnętrz, modą, uczestnictwem w kulturze, sportem, rynkiem pracy i medycznym. Wprowadza elementy kultury i życia codziennego we Włoszech oraz rozwija umiejętność wyszukiwania informacji, stosowania technik redakcyjnych oraz dokonywania przekładu tekstów użytkowych ze sfery branżowej i codziennej w ramach języków włoskiego i polskiego.</p> <p>Pubblicato dalla Casa Editrice dell’Università di Łódź con il sostegno finanziario del progetto „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN55/18 z dn. 12.12.2018</p> Agnieszka Woch Katarzyna Kowalik Justyna Groblińska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-17 2023-07-17 Controlling działań marketingowych – pojęcie, narzędzia, etapy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/159 <p><span data-contrast="auto">Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie podstawowych informacji o controllingu marketingowym, jego funkcjach, narzędziach i etapach, a także zaprezentowanie niezbędnych analiz controllingowych odnoszących się do działań marketingowych przedsiębiorstwa. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano pojęcie kontroli, controllingu oraz controllingu marketingowego. Przyjęto założenie, że warunkiem koniecznym stosowania controllingu marketingowego przez przedsiębiorstwo jest posiadanie przez nie Systemu Informacji Marketingowej. W części drugiej przedstawiono analizy controllingowe odnoszące się do otoczenia przedsiębiorstwa, jego zasobów personalnych, sytuacji finansowej, strategii marketingowej i stosowanych narzędzi marketingu-mix.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Przedsiębiorstwo realizuje strategię marketingową, a jej wykonanie powinno podlegać kontroli. Podczas realizacji tej strategii gromadzone są więc informacje o stopniu osiągania celów marketingowych, stosowanych instrumentach marketingu-mix oraz pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Są one poddawane analizom controllingowym, co umożliwia podjęcie decyzji o pozostaniu na dotychczasowym rynku, obsłudze doczasowych segmentów, ewentualnych korekt strategii marketingowej lub ekspansji na nowe rynki. zaplanowanych. Na tej podstawie przygotowuje skorygowaną strategię na następny okres lub podejmuje decyzje o wycofaniu się z dotychczasowego rynku i ekspansji na nowe rynki. Analizy controllingowe są wykonywane podczas realizacji strategii marketingowej i mogą być także realizowane po&nbsp; wykonaniu strategii w ramach audytu marketingu. Ich zakres jest wtedy znacznie szerszy i obejmuje także branżę, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo i zakres geograficzny jego działania.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Wojciech Grzegorczyk Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Wojciech Grzegorczyk, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-07-17 2023-07-17 Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/214 <p>W naszym opracowaniu chcemy z jednej strony dostarczyć i uporządkować wiedzę z omawianego zakresu, z drugiej – zaprezentować praktyczne rozwiązania wdrożeniowe, które mogą zainspirować samorządowców do podejmowania działań w kierunku pożądanych zmian. Publikacja może zostać wykorzystana podczas szkoleń i w procesie doradztwa adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, realizujących w nich zadania oświatowe, jednak nie kierujemy jej wyłącznie do pracowników samorządowych. Edukacja włączająca widziana jako część szerszego ruchu włączającego w społeczeństwie jest bowiem zadaniem i wyzwaniem wieloresortowym oraz wielosektorowym. Wymaga tworzenia partnerstw, ale osią porozumienia są przede wszystkim wspólne modele myślowe, pomagające w rozwiązywaniu wyłaniających się problemów. Tych z pewnością nie zabraknie, jednak spojrzenie na nie z wielu perspektyw – w tym ze szczególnej perspektywy samorządowej – na pewno jest istotne dla wspólnych poszukiwań partnerskich instytucji.</p> <p>Publikacja powstała w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”. Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020</p> Beata Jachimczak Dorota Podgórska-Jachnik Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright for this edition by Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-07 2023-07-07 Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/56 <p><em><span data-contrast="auto">Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku</span></em><span data-contrast="auto"> […] jest obszerną pracą naukową […] poświęconą zapożyczeniom z języka i kultury włoskiej pojawiającym się na różnych poziomach – łącznie z popularnym i niekontrolowanym – w polszczyźnie ostatnich dekad. Jest to zjawisko, z którym stykamy się w literaturze, środkach masowego przekazu, podczas robienia zakupów czy wizyty w kawiarni. Autorzy wzięli więc na warsztat zjawisko częste i znaczące zarówno z perspektywy funkcjonowania społecznego, jak i na płaszczyźnie kulturowej. Dokładne porównanie z kilkoma wcześniejszymi publikacjami o podobnym profilu – przedstawione w części teoretycznej opracowania – dowodzi wyraźnie, że jest to monografia nowatorska zarówno pod względem doboru materiału, wcześniej niezarejestrowanego, jak i sposobu jego ujęcia.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Salwy</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Mimo licznych prac na temat italianizmów w języku polskim, brakuje wśród nich opracowania tak wszechstronnego, jak prezentowana publikacja. Autorzy podsumowują dotychczasowe badania w tym zakresie, uwzględniając opracowania nie tylko leksykograficzne, lecz także z socjolingwistyki, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, glottodydaktyki oraz ze studiów nad dwujęzycznością […]. Na tle dostępnej literatury przedmiotu książka stanowi wyjątkowe, bo całościowe ujęcie na temat wpływów języka włoskiego na polszczyznę – nie ma w nim braków, nie ma też powtórzeń. […] W dobie dużego oddziaływania szeroko rozumianej „włoskości” na życie codzienne w Polsce, ale również w innych krajach publikacja jest więc ze wszech miar potrzebna na polskim rynku wydawniczym.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Z recenzji dr hab. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, prof. UW</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}">Publikacja sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dyrektora Instytutu Romanistyki UŁ</span></p> Łukasz Jan Berezowski Joanna Ciesielka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Łukasz Jan Berezowski, Joanna Ciesielka, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-06-30 2023-06-30 Jastrzębie, onagry pustyni, wilki Arabii. Sąsiedzi cesarstwa wschodniorzymskiego z Półwyspu Arabskiego i ich wizerunek w źródłach. Okres przedislamski https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/51 <p><span data-contrast="auto">Książka poświęcona została kształtowaniu się i ewolucji wizerunku mieszkańców Arabii w źródłach starożytnych i wczesnośredniowiecznych. Punktem wyjścia dla Autorki jest próba ustalenia, jaki obszar był w omawianej epoce traktowany jako Arabia, które etnosy uznawano za arabskie i jakimi nazwami je określano. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Drugą część monografii otwiera rozdział na temat źródeł wiedzy Greków i Rzymian o Arabii i jej mieszkańcach. Następnie zaprezentowane zostały państwa i plemiona uznawane (słusznie lub nie) przez autorów starożytnych za arabskie oraz opinie tych ostatnich na temat mieszkańców Półwyspu Arabskiego. Autorka stara się wyjaśnić, z jakimi grupami plemiennymi i w jakich okolicznościach Grecy i Rzymianie utrzymywali kontakty i w jaki sposób płynęło to na sposób, w jaki postrzegali swych arabskich sąsiadów. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Powyższe ustalenia stanowią bazę dla trzeciej części książki, poświęconej wizerunkowi Arabów w źródłach późnoantycznych i wczesnobizantyńskich. Nakreśliwszy przemiany sytuacji geopolitycznej w pierwszych wiekach naszej ery Autorka prezentuje kształtowanie się nowej sieci sojuszy ówczesnych mocarstw – cesarstwa wschodniorzymskiego (bizantyńskiego) i imperium perskiego – z plemionami arabskimi. Sporo uwagi poświęca kwestiom religijnym, wskazując na współistnienie wierzeń pogańskich, judaizmu i różnych nurtów chrześcijaństwa na Półwyspie Arabskim przed islamem. W obszernym rozdziale omawia wizerunek jego mieszkańców w różnojęzycznych tekstach autorów piszących w cesarstwie bizantyńskim. Wskazuje na trwałość niektórych opinii, mających często charakter stereotypów i powielanych przez Bizantyńczyków w ślad za autorami antycznymi, ale też na odmienne spojrzenie na arabskich sąsiadów, będące wynikiem chrystianizacji wielu spośród nich. Książkę uzupełniają biogramy wybranych przywódców arabskich.</span></p> <p><span data-contrast="auto">Niniejsza książka powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2016/23/B/HS3/01891 (Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej)</span></p> Teresa Wolińska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Teresa Wolińska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-06-29 2023-06-29 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/44 <p>W roku 2020 Łódź obchodziła dwusetlecie swojej historii przemysłowej. Jubileusz ten stał się podstawą do zorganizowania debaty naukowej nad historią przemysłową i przyszłością naszego miasta, a pokłosiem cyklu spotkań przygotowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich jest niniejsza, druga już publikacja.</p> <p>Podczas debaty postawiliśmy wiele istotnych pytań. Jak kształtowała się przestrzeń miasta przemysłowego? Jak zmieniła się Łódź w okresie transformacji? W jakim kierunku zmierza dziś polityka przestrzenna miasta? Co wpływa na jej przeobrażenia i co zmienia Łódź współcześnie? Jak przemysłowa przeszłość determinuje przyszłość miasta? Jak zmieniła się Łódź i dokąd podąża?</p> <p>W książce zostały podjęte dwa główne wątki rozważań dotyczące transformacji oraz przestrzeni Łodzi – jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pierwsza część obejmuje procesy transformacji miasta – od wolno rozwijającej się małej wsi z okresu do XV wieku, przez czas prosperity miasta przemysłowego w XIX stuleciu, po miasto poprzemysłowe, zmierzające ku dalszej transformacji i regeneracji. Druga część koncentruje się na przestrzeni miasta Łodzi i jej przeobrażeniach, a także na czynnikach i uwarunkowaniach tych przekształceń. Spoglądając na Łódź głównie z perspektywy planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, zarządzania, ochrony środowiska, architektury i urbanistyki, chcieliśmy wzbogacić nowe interdyscyplinarne podejście do studiów miejskich.</p> Ewa M. Boryczka Kamil Śmiechowski Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz Tadeusz Markowski Tomasz Bużałek Justyna Danielewicz Dominik Drzazga Anna Aneta Tomczak Robert Warsza Marta Nalej Maria Dankowska Justyna Anders-Morawska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-06-29 2023-06-29 Polska literatura obozowa. Rekonesans https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/35 <p><span data-contrast="auto">Prezentowana książka poszerza granice polskiej literatury obozowej. Ujmowano ją dotąd nazbyt wąsko. Zadecydowały o tym: polityka, ideologia, deficyt wiedzy historycznej, brak kwerend literaturoznawczych oraz emocje, a nierzadko manipulacje, związane z określeniami </span><em><span data-contrast="auto">obóz koncentracyjny</span></em><span data-contrast="auto"> i </span><em><span data-contrast="auto">obóz zagłady</span></em><span data-contrast="auto">. Literaturę obozową ograniczano początkowo do literatury lagrowej (dotyczącej niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady), z czasem włączono do niej literaturę łagrową (odnoszącą się do </span><span data-contrast="auto">obozów sowieckich, zwłaszcza obozów pracy przymusowej). Okazuje się jednak, że polska literatura obozowa jest znacznie obszerniejsza i bogatsza.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Na niniejszą rozprawę składają się minimonografie piśmiennictwa polskiego tyczące się konkretnego obozu lub typu obozów. Rozdziały poświęcone literaturze łagrowej (Sołowieckiemu Obozowi Specjalnego Przeznaczenia) i lagrowej (Buchenwaldowi i obozom dla sowieckich jeńców wojennych) poszerzają istniejące ustalenia. Kolejne dotyczą sfer nieprzebadanych: literatury odnoszącej się do obozów polskich – sanacyjnego Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej i komunistycznego Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, hiszpańskiego (frankistowskiego) C</span><span data-contrast="auto">ampo de Concentración de Miranda de Ebro oraz japońskiej Jednostki 731 i jej </span><span data-contrast="auto">ośrodka badawczego w Pingfang, obejmującego, oprócz laboratoriów i oddziałów produkcji broni chemicznej i bakteriologicznej, więzienie, komorę gazową, krematoria.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Książka</span><span data-contrast="auto"> ta stanowić ma impuls do dalszego penetrowania nieznanych i niewystarczająco rozpoznanych obszarów polskiej literatury obozowej, zestawiania ich ze sobą, porównywania, a następnie, poprzez usytuowanie rodzimych dokonań w kontekście innych literatur narodowych, do wykreślenia mapy światowej literatury obozowej…</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Arkadiusz Morawiec Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Arkadiusz Morawiec, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-06-28 2023-06-28 Acercamientos a las poéticas de Oliverio Girondo: Estudio específico sobre un poeta de la vanguardia argentina https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/47 <p><em>Acercamientos a las poéticas de Oliverio Girondo: Estudio específico sobre un poeta de la vanguardia argentina</em> (Analiza poezji Oliveria Girondo z różnych perspektyw. Szczegółowe studium poety awangardy argentyńskiej) to tekst analizujący twórczość poetycką pisarza z dwóch perspektyw: jednej, która odwołuje się i ukazuje poezję Oliveria Girondo w ramach awangardy argentyńskiej, której był pionierem w swoim kraju i kontynencie, oraz drugiej – fenomenologicznej – która próbuje wyjaśnić imaginarium poety, opierając się na modelu analizy poetyk literackich Gastona Bachelarda. W pierwszej części książki analizie zostaje poddana poezja awangardy argentyńskiej w celu pokazania jej elementów charakterystycznych z formalnego i językowego punktu widzenia. W drugiej części natomiast dokonano pogłębionej analizy tekstów poetyckich Girondo, ale tym razem obierając za punkt wyjścia podejście Bachelarda. Analiza ta ma na celu zbadanie twórczej wyobraźni poety i określenia kształtu jego poetyckiego uniwersum oraz tworzących je elementów. Inne aspekty, które zostały poruszone w książce – oprócz tych wspomnianych powyżej – dotyczą języka, polisemicznego charakteru nadanego mu przez poetę, jak również głębokiej wartości, jaką Girondo przypisał obrazowi: elementów świadczących o tym, że prawdziwie odnowił poezję. Choć te próby odczytania czy spojrzenia na twórczość poetycką Girondo mogą początkowo wydawać się odległe od siebie, są wzajemnie uzupełniające, tworząc spójną i zróżnicowaną wizję twórczości argentyńskiego autora, otwierając jednocześnie przed czytelnikiem przestrzeń ukazującą różnorodność aspektów, z perspektywy których można odczytywać jego poezję.</p> Anna Wendorff Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Wendorff, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-06-28 2023-06-28 Kreatywność https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/55 <p><span class="TextRun SCXW98649755 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW98649755 BCX0">Autor prezentuje historię, teorię i praktykę kreatywności. Zastanawia się nad naturą i rozwojem procesu twórczego oraz analizuje przyczyny, dla których tworzymy. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy zrozumieć kreatywnych ludzi i ich twórczość w kontekście społecznym, materialnym i historycznym. Koncentruje się też na przyszłości kreatywności i badań nad kreatywnością, zastanawiając się nad rozwojem technologicznym, ewolucją społeczeństwa i ostatecznie nad naszym miejscem w świecie wypełnionym przez kreatywne istoty, twórcze idee i spotkania.</span></span><span class="EOP SCXW98649755 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p> </p> <p><span class="EOP SCXW98649755 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"><em>Creativity: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2021 This translation is published by arrangement with Oxford University Press Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.</span></p> Vlad Glăveanu Tomasz Tesznar Krzysztof J. Szmidt Prawa autorskie (c) 2023 © Vlad Glăveanu 2021 The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Tomasz Tesznar, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-06-28 2023-06-28 Rozwój gospodarczy i społeczny republik Kaukazu Południowego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/23 <p><span class="TextRun SCXW191308420 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW191308420 BCX0">Głównym</span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0"> celem </span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0">monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego republik Kaukazu Południowego. Zamysłem pracy była chęć ukazania procesów historycznych, mających miejsce w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. Przedstawiono w niej zagadnienia, dotyczące rozwoju gospodarczego</span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0"> i</span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0"> społecznego Kaukazu Południowego na tle wydarzeń, jakie rozgrywały się przede </span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0">wszystkim w </span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0">państwie rosyjskim, a także </span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0">problematykę kształtowania</span><span class="NormalTextRun SCXW191308420 BCX0"> się relacji gospodarczych między Rosją a obszarem Zakaukazia.</span></span></p> Natasza Duraj Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Natasza Duraj, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-06-20 2023-06-20 Glosy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/24 <p>Książka zawiera wyczerpujący zbiór glos profesora Witolda Broniewicza do orzeczeń Sądu Najwyższego, zamieszczanych dotychczas w wielu różnych ogólnopolskich czasopismach prawniczych, które są dzisiaj trudno dostępne ze względu na ich publikację w latach 1961–2005.</p> <p>Wartość naukowa zaprezentowanych glos jest w znakomitej części nadal aktualna, mimo zmieniającego się ustawodawstwa. Wypływająca z nich ogólna wiedza teoretyczna z dziedziny procesualistyki cywilnej ma ciągle zasadniczy wpływ na poglądy kolejnych pokoleń prawników. Ponadto urzekają one pięknem języka, przenikliwością rozważań, dużym wyczuciem potrzeb praktyki sądowej oraz umiarem w głoszeniu poglądów. Dla wielu procesualistów cywilnych – zarówno teoretyków, jak i praktyków wymiaru sprawiedliwości – mogą stanowić wzór do naśladowania w ich pracach badawczych i działalności zawodowej.</p> Andrzej Marciniak Witold Broniewicz Ireneusz Kunicki Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Author, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-06-15 2023-06-15 Korporacyjne raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/652 <p>Perspektywa wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 r. w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), strategii ESG (ang. <em>environment, social, governance</em>) oraz raportowania CSR (ang. <em>corporate sustainability reporting</em>) wymaga nowego podejścia do ujawniania informacji niefinansowych i tworzenia systemów informacyjnych. W monografii przedstawiono koncepcję korporacyjnego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, uzasadniając wykorzystanie indeksu strategicznego i strategicznej karty wyników jako narzędzi CSR.</p> <p>Zaprezentowane podejście metodyczne tworzenia indeksu strategicznego ESG z komponentami (sub-indeksami) – służącymi do integrowania środowiskowej i społecznej odpowiedzialności – wyznacza założenia do formułowania oraz realizacji strategii ESG i raportowania. Wyniki badań uzasadniają rozwój indeksu strategicznego <em>Green Real Estate Ecosystem Health</em>, tworzącego ramy systemu informacyjnego i raportowania zgodne z założeniami CSRD i wymaganiami standaryzacji ujawniania informacji o jakości środowiska zabudowanego i kapitału naturalnego o znaczeniu dla zdrowia publicznego w koncepcji <em>Environmental Health</em>.</p> Katarzyna Jelska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Katarzyna Jelska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-06-15 2023-06-15 Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w województwie łódzkim https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/26 <p>Analiza sytuacji ekonomicznej w oparciu o nierówności dochodowe i ubóstwo jest bardzo ważnym zagadnieniem, które wymaga ciągłego monitoringu. W Polsce dużo uwagi poświęca się tworzeniu licznych programów mających na celu wzrost jakości życia, co prowadzi między innymi do wzrostu dochodów różnych grup społecznych; brakuje jednak systemowej oceny efektów prowadzonej polityki. Publikacja w pewnym stopniu wypełnia tę lukę. Analiza zmian w rozkładzie dochodów przeprowadzona została dla województwa łódzkiego, które w badanym okresie, 2016-2020, było narażone z jednej strony na wpływ pandemii Covid’19, a z drugiej na szybki wzrost gospodarczy i działanie licznych programów społecznych. Pogłębiona analiza rozkładów dochodów w województwie łódzkim, oparta na porównaniach zarówno w czasie jak i w podziale na grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych, była możliwa dzięki zastosowaniu metod statystycznych opartych na rozkładach empirycznych oraz teoretycznych. Do opisu rozkładu dochodów zaprezentowane zostały wszystkie najczęściej wykorzystywane rozkłady teoretyczne: rozkład logarytmiczno-normalny, Daguma, Singha-Maddali i Pareta. Do analizy nierówności w rozkładzie dochodów wykorzystano krzywe koncentracji oraz współczynnik Giniego, Zengi, zróżnicowania kwintylowego, decylowego i skrajnych części rozkładu oraz wskaźnik maksymalnego wyrównania. Spośród miar ubóstwa do analizy zaproponowano: wskaźnik zagrożenia ubóstwem, indeks luki dochodowej ubogich, wskaźnik dotkliwości ubóstwa. Zamożność teoretycznie została opisana za pomocą granicy zamożności oraz opartego na niej wskaźnika zamożności. Analiza uzupełniona została prezentacją graficzną wyników, która pozwoliła na ocenę zmian, jakie zaszły w całym rozkładzie dochodów w województwie łódzkim na tle kraju.</p> Alina Jędrzejczak Dorota Pekasiewicz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Alina Jędrzejczak, Dorota Pekasiewicz, Łódź 2023 ;© Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-06-07 2023-06-07 W-obec śmierci https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/17 <p><em><span data-contrast="auto">W-obec śmierci. Studium intymności sytuacji granicznej</span></em><span data-contrast="auto"> jest naukową monografią wpisującą się w reaktywujący się nurt dyskursu egzystencjalnego (z akcentem na kwestie tanatyczne) w szeroko rozumianej humanistyce jak i naukach społecznych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Monografia prezentuje autorski styl myślowy o dwóch kluczowych osobach, które znalazły się w egzystencjalnej sytuacji granicznej jaką jest bycie wobec śmierci. Osobami tymi w książce są Pierwszy w-obec śmierci (przede wszystkim osoba w stanie terminalnym) i Drugi w-obec przemijania Pierwszego jako jego towarzysz z wyboru. Konotacja sytuacji granicznej została rozszerzona w stosunku do tej nadanej przez Karla Jaspersa. Dzięki temu uwypuklono przede wszystkim jej intymną „materię” w jej osobliwej dyskretności zawsze jednorazowej i kruchej, co implikuje konieczność uważnej cielesnej obecności w niej Drugiego. W odwołaniu do współczesnej myśli o ciele i cielesności, również i tym kategoriom zostały nadane inne niż zwyczajowo przyjęte znaczenia. Ma to służyć wydobyciu wielowymiarowej istotowości bycia Pierwszego w-obec śmierci i odsłonięciu architektoniki uważnej cielesnej obecności Drugiego obok niego, z nim i przy nim, a może i dla niego. W monografii&nbsp; wykorzystano fenomenologiczną redukcję do „żywego” doświadcze(a)nia sytuacji granicznej przez Pierwszego i Drugiego. Jej celem jest właśnie odsłonięcie spod kolejnych warstw oczywistości jej istotowych znaczeń.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:696,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Anna Walczak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Walczak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-30 2023-05-30 PolEnglish Revisited. Leksyka angielska w polszczyźnie XXI wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/45 <p>Przedmiotem niniejszej publikacji jest wpływ jednostek leksykalnych wywodzących się z angielskiego obszaru kulturowo-językowego na polszczyznę obecnych w dyskursie internetowym i nowych mediach ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych anglicyzmów – zarówno leksykalnych, jak i semantycznych, które trafiły do języka polskiego na przełomie wieków XX i XXI. </p> <p>Celem pracy jest ustalenie skali tego zjawiska poprzez stworzenie leksykonu zawierającego 1600 haseł opatrzonych definicjami i przykładami użycia zaczerpniętymi ze stron internetowych, mediów społecznościowych, forów i współczesnego piśmiennictwa. Istotnym elementem publikacji jest eksperymentalne badanie wpływu anglicyzmów przeprowadzone na próbie złożonej z przedstawicieli najmłodszego pokolenia użytkowników języka polskiego. </p> <p>Publikacja sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego</p> Łukasz Jan Berezowski Mikołaj Deckert Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Łukasz Jan Berezowski, Mikołaj Deckert, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-29 2023-05-29 Skazani na przestępczość? Wykluczenie społeczne i reintegracja społeczna w doświadczeniu biograficznym byłych więźniów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/43 <p><span data-contrast="auto">Książka powstała w oparciu o wywiady biograficzne z byłymi i aktualnymi więźniami. Jej celem jest ukazanie procesualnego charakteru wykluczania społecznego osób z doświadczeniem pobytu/ów w więzieniu na różnych etapach biografii: przed trafieniem do więzienia i w trakcie odbywania kary, a także ich losów po opuszczeniu placówki. Książka analizuje całościowo wszystkie elementy związane z kwestiami społecznej reintegracji więźniów – włączając do niej wszystkie etapy życia i pokazując ich związek oraz wpływ na procesy odchodzenia od przestępczości i powrotu/ów do funkcjonowania w społeczeństwie.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Książka jest adresowana zarówno do akademików reprezentujących takie dziedziny, jak socjologia, kryminologia, praca socjalna, pedagogika społeczna, polityka społeczna, jak również do praktyków zajmujących się profesjonalnym wspieraniem osób opuszczających zakłady karne. Książka obejmuje krytyczną analizę systemu resocjalizacji przestępców, który – jak wskazują prezentowane w niniejszym tomie analizy – reprodukuje przestępczość zamiast jej przeciwdziałać.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Andrzej Kacprzak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Andrzej Kacprzak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-29 2023-05-29 The Shields of the Empire: Eastern Roman Military Elites during the Reigns of the Emperors Theodosius II, Marcian and Leo I. https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/81 <p>Przedmiotem rozważań tej monografii są wschodniorzymskie elity wojskowe i ich wpływ na funkcjonowanie Imperium za czasów panowania Teodozjusza II, Marcjana i Leona I (408–471).</p> <p>Autor bada proces odtworzenia się elit wojskowych po buncie Gainasa, wzrostu ich znaczenia dzięki wojnom z początku panowania Teodozjusza II, oraz rosnącego niezadowolenia wodzów z polityki zagranicznej cesarza pod koniec jego rządów. To właśnie ta opozycja była czynnikiem zjednującym tak różne postacie jak Flawiusz Zenon, Aspar czy Apolloniusz, w wyniku czego ostatecznie doszło do wykształcenia się jednolitej grupy, jaką były elity wojskowe. Następujące po rządach Teodozjusza II panowanie cesarza Marcjana było pod wieloma względami urzeczywistnieniem ich politycznych ambicji. W ciągu tych wydarzeń, Aspar, dzięki temu, że przeżył pozostałych znaczących dowódców stał się najpotężniejszą osobą w Imperium. W wyniku tego mógł samodzielnie wybrać następcę tronu - Leona. Autor bada, w jaki sposób władza Aspara i jego rodziny przejawiała się podczas panowania cesarza, a także jak doszło do kłótni się pomiędzy cesarzem i wodzem, a następnie eskalacji ich konfliktu.</p> <p>Praca krytycznie podchodzi do wielu założeń przyjętych w nauce, zwłaszcza powszechnego w starszej literaturze wyjaśniania konfliktów między cesarzami a wodzami jako motywowanych czynnikami etnicznymi, a także przewartościowuje współczesne koncepcje, które próbują wyjaśnić dynamikę opisywanych wydarzeń w kontekście sporów dynastycznych lub religijnych.</p> <p>Autor twierdzi, że motywacje elit wojskowych należy przede wszystkim rozumieć w kategoriach politycznych, zaś wodzom zależało na tym by skutecznie chronić Imperium przed zagrożeniami. Konflikty między wodzami a cesarzami wynikały głównie z różnicy zdań co do tego, jak ten cel osiągnąć. Przedstawiciele elit wojskowych byli, co do zasady, przeciwni angażowaniu ograniczonych możliwości militarnych w ryzykowne ekspedycje wojskowe, wydaje się też, że nie poczuwali się w obowiązku do pomocy Cesarstwu Zachodniorzymskiemu, czując się odpowiedzialnymi wyłącznie za bezpieczeństwo ich własnej ojczyzny - części cesarstwa podległej władzy Konstantynopola.</p> Łukasz Pigoński Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Author, Łódź–Kraków 2023; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź–Kraków 2023; © Copyright for this edition by Jagiellonian University Press, Łódź–Kraków 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-26 2023-05-26 Wśród łódzkich Żydów. Wspomnienia o mieście młodości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/48 <p><span data-contrast="auto">Łódź była miastem barwnym i pełnym kontrastów. Odzwierciedlał to już choćby sam układ ulic: na Piotrkowskiej obok cztero-, pięciopiętrowych kompleksów domów stały drewniane parterowe chatki, obok fabryk z najnowocześniejszymi systemami maszyn [...] – prymitywne tkalnie ręczne, obok wyjątkowego dobrobytu i luksusu – biedne kwartały w północnej części miasta, na czele z Bałutami.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Tę barwną rozmaitość widać było również w strukturze społecznej, przede wszystkim na żydowskich ulicach: bogacze, którzy dorobili się majątku w jedną noc, obok żebraków z dziada pradziada. Rozgałęzione i mocno zakorzenione żydowskie życie religijne, z rabinami, uczonymi w Piśmie i instytucjami religijnymi: jesziwami, szkołami, beit midraszami, chasydzkimi sztyblami, sąsiadowało z centrami sceptycyzmu i herezji. W opozycji do praktycznego i energicznego świata fabrykantów, kupców i komiwojażerów – artystyczna warstwa literatów, malarzy, muzykantów żyła w świecie, w którym dzień zamieniał się w noc, a noc w dzień. To tam właśnie, w warsztatach ducha i wyobraźni, tkano błękitną przędzę snów, tam w małych mansardach z wysokimi oknami wyczarowywano światy z kolorów i dźwięków. Tam artystyczna jednostka czuła się wolna.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Icchak Goldkorn, </span><em><span data-contrast="auto">Łódzkie portrety</span></em><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}">Publikacja powstała w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2015–2023 nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015</span></p> Dariusz Dekiert Krystyna Radziszewska Ewa Wiatr Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors. Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-25 2023-05-25 Zagadnienia kodyfikacji rosyjskich wyrazów funkcyjnych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/20 <p>Słowniki języka rosyjskiego są głównym naukowym źródłem informacji o jego leksyce. Stanowią normatywną podstawę leksykograficzną dotyczącą morfologii, składni, semantyki, stylistyki, funkcjonowania wyrazów, terminów i pojęć. Określenie problemów kodyfikacji wyrazów funkcyjnych – partykuł, przyimków i spójników – umożliwia więc teoretykom i praktykom leksykografii prowadzenie bardziej ukierunkowanej pracy w zakresie przedruku istniejących słowników, a także projektowania i opracowywania nowych.</p> <p>W książce przedstawiono analizę zagadnień związanych z normatywnym opisem wyrazów funkcyjnych w słownikach objaśniających i specjalistycznych. Na podstawie zebranych faktów językowych i leksykograficznych zaproponowano nowe rozwiązania, a także zasady kodyfikacji przyimków, spójników i partykuł w zależności od typu słownika.</p> Aleksandr Tsoi Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Aleksandr Tsoi, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-25 2023-05-25 Dobro dziecka w ujęciu indywidualistycznym i wspólnotowym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/186 <p>Próba ustalenia jednoznacznej, uniwersalnej i niebudzącej definicji dobra dziecka jest skazana na niepowodzenie. Jednocześnie, jest to zwrot powszechnie stosowany w aktach stanowienia i stosowania prawa.</p> <p>Książka koncentruje się na usystematyzowaniu najważniejszych kwestii oraz dostarczeniu niezbędnych wskazówek dotyczących tytułowego pojęcia. Soczewką dla rozważań jest Nietzscheańska opozycja apollińsko-dionizyjska, która stanowi wszechstronną propozycję ujęcia przedstawionych w pracy filozoficzno- i teoretycznoprawnych zagadnień. Pierwiastek apolliński symbolizuje intelekt, prawo i jednostkę, natomiast dionizyjski – siłę natury, instynkt oraz wspólnotę.</p> <p>Formuła oparta na przeciwstawieniu dwóch żywiołów jest optyką przyjętą w pracy w nawiązaniu do wielu przeciwieństw: począwszy od wspólnotowego i indywidualistycznego spojrzenia na dobro i dobro dziecka, przez filozofie liberalną i komunitariańską, czy wreszcie teoretycznoprawnego omówienia koncepcji dobra dziecka jako klauzuli oraz zasady prawnej w świetle orzecznictwa sądów oraz trybunałów krajowych i międzynarodowych.</p> <p>Publikacja jest wyrazem chęci zainicjowania pogłębionej debaty dotyczącej znaczenia dobra dziecka, gdyż pojęcie to często bywa używany niedbale i nieprecyzyjnie. Chociaż nie sposób zamknąć tego terminu w ścisłe ramy, to niewątpliwie istnieje szereg czynników, które każdorazowo należy rozważyć przy dokonywaniu oceny dobra dziecka. Intencją tekstu nie jest jednak wskazanie gotowych rozwiązań czy przygotowanie recepty na ten istotny i skomplikowany proces ustalania treści pojęcia dobra dziecka przez organy stosujące prawo. Monografia ma na celu jedynie ukazanie dwoistej natury dziecka – zarówno wspólnotowej, jak i indywidualistycznej – którą to należy wziąć zawsze pod uwagę, dokonując interpretacji tego pojęcia.</p> Karolina Mendecka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Karolina Mendecka, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-23 2023-05-23 Settlement studies on Orłów County until the 16th century https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/49 <p>The book presents the territorial-administrative past, the settlement landscape, and the ownership structure in the area of former Orłów County until the 16th century. On the basis of the so far unexplored manuscript sources from the Central Archives of Historical Records in Warsaw, and the records of the metropolitan chapter in Gniezno, the landscape of medieval settlement in Orłów County has been reconstructed and the estates of the most important local noble families have been discussed. In the course of the research, it was possible to identify new settlement sites and shift the metrics of some of them. The annexes include a list of all identifiable settlement points and genealogical tables. The iconographic section and the geographical index also constitute an important element of the publication.</p> Łukasz Ćwikła Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Łukasz Ćwikła, Łódź 2023; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-19 2023-05-19 Internacjonalizacja przedsiębiorstw a procesy innowacyjne w globalnej gospodarce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/53 <p><span data-contrast="auto">Innowacje są jednym z czynników, które decydują o rozwoju współczesnej gospodarki. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Innowacyjne przedsiębiorstwa charakteryzują się wyższą konkurencyjnością na rynku krajowym, ale przede wszystkim na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie, w gospodarce światowej zachodzą procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw, co jest związane z liberalizacją światowej gospodarki. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">W literaturze krajowej, ale również zagranicznej, dość rzadko podejmowany jest problem wzajemnych związków między internacjonalizacją i innowacyjnością przedsiębiorstw. Dlatego też, przeprowadzono rozpoznanie literaturowe oraz badania, które koncentrowały się na problematyce wzajemnych związków między internacjonalizacją przedsiębiorstw, a ich innowacyjnością, na podstawie danych makroekonomicznych z 27 krajów UE. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Występowanie tych relacji ma duże znaczenie dla gospodarek poszczególnych krajów i samych przedsiębiorstw, bowiem można przyjąć hipotezę, że te dwa zjawiska wzajemnie się wspierają, w istotny sposób wpływając na tempo rozwoju światowej gospodarki i funkcjonujących w niej przedsiębiorstw. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Przeprowadzone badania wykazały występowanie istotności statystycznej, między internacjonalizacją, a innowacjami. Jednocześnie udowodniły, że nadal występują duże różnice między poziomem innowacyjności poszczególnych krajów należących do UE. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Polska jest wciąż krajem o relatywnie niskiej innowacyjności, chociaż niektóre wskaźniki innowacyjności stopniowo poprawia. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Niestety, może to też wpływać na możliwości internacjonalizacji działalności polskich przedsiębiorstw. </span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Jerzy Ryszard Różański Nataliya Voytovych Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-18 2023-05-18 Sztuka współpracy. Studium grup artystycznych w czasach PRL https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/52 <p><span class="TextRun SCXW11262908 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW11262908 BCX8">Książka powstała z myślą o potrzebie ukazania zróżnicowanego kontekstu badania grup artystycznych oraz przybliżeniu historii wybranych kolektywów. Niniejszy tom jest pierwszym i zarazem otwierającym serię monografii poświęconych grupom artystycznym. Zadanie, które sobie postawiliśmy – poza pokazaniem specyfiki konkretnych ugrupowań – ma zapoczątkować dyskusję ukierunkowaną na wypracowanie założeń teoretyczno-metodologicznych badania świata sztuki z perspektywy działania grupowego.</span></span><span class="EOP SCXW11262908 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> Tomasz Ferenc Krzysztof Olechnicki Paulina Rojek-Adamek Xawery Stańczyk Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-05-18 2023-05-18 Kontrola przepływu kapitału we współczesnej gospodarce światowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/58 <p>Zarządzanie międzynarodowymi przepływami kapitału stanowi nowe zjawisko w międzynarodowych stosunkach finansowych. Podejście instytucjonalne Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnośnie kontroli kapitału jest nową koncepcją w stosunkach międzynarodowych. W polskiej literaturze po raz pierwszy zebrane w jednolitym opracowaniu. Celem monografii jest przegląd wybranych podejść i badań na temat uwarunkowań zastosowania kontroli kapitału w gospodarce światowej z perspektywy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rewolucja finansowa, której początek sięga XX wieku, globalizacja gospodarki światowej oraz rozwój technologii stwarzają z jednej strony szanse na rozwój poszczególnych krajów, z drugiej niosą zagrożenia niespotykane w dotychczasowej historii gospodarczej świata. Nagłe zatrzymania, kryzysy finansowe lat 90. ubiegłego wieku oraz na początku XXI wieku wywołane często przepływami kapitału dały asumpt do podjęcia ich instytucjonalnego usytuowania. Po raz pierwszy w 2012 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w następstwie wybuchu światowego kryzysu finansowego, przyjął Pogląd instytucjonalny, w którym zawarto, że możliwe jest zastosowanie przez władze danych państw środków kontroli międzynarodowego przepływu kapitału.</p> <p>Pandemia COVID19 oraz wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku wpłynęły na ponowną rewizję poglądów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym na temat zarządzania międzynarodowymi przepływami kapitału. Dokonana w 2022 roku w MFW aktualizacja Poglądu instytucjonalnego stanowi, że problem kontroli kapitału jest aktualny, ważny i pilny do rozwiązania w kontekście utrzymania stabilności finansowej gospodarki światowej.</p> Iwona Maciejczyk-Bujnowicz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-15 2023-05-15 Przedsiębiorczość akademicka – istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/54 <p><span data-contrast="auto">Celem głównym monografii jest określenie i przeanalizowanie aktualnych uwarunkowań przedsiębiorczości akademickiej, a także identyfikacja działań podejmowanych przez polskie uniwersytety na rzecz jej wspierania. W monografii podjęto próbę oceny szerokiego kontekstu funkcjonowania uniwersytetów w Polsce, na który składa się otoczenie społeczno-kulturowe, gospodarcze oraz działania podejmowane przez same uniwersytety. </span></p> Dorota Łochnicka Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Dorota Łochnicka, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-15 2023-05-15 Nazwa – styl – tekst https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/510 <p>Monografia zawiera artykuły z zakresu językoznawstwa synchronicznego, językoznawstwa diachronicznego (tekstologia, onomastyka, stylistyka) i biblistyki. W opisie i analizie zróżnicowanego materiału zastosowano rozmaite metodologie badawcze, które korespondują z zainteresowaniami autorów zebranych tekstów i te zainteresowania odzwierciedlają. Celem monografii było wskazanie różnorodności zainteresowań naukowych Jubilatki. Cel ten udało się w pełni zrealizować.</p> Anetta Gajda Anita Pawłowska-Kościelniak Rafał Zarębski Ewa Woźniak Renata Marciniak-Firadza Iwona Żuraszek-Ryś Artur Rejter Władysława Bryła Irena Jaros Krystyna Szcześniak Magdalena Czachorowska Beata Grochala Edyta Pałuszyńska Mariusz Rutkowski Renata Przybylska Andrzej Sieradzki Joanna Sobczykowa Tomasz Lisowski Stanisław Koziara Maria Wojtak Iwona Pałucka-Czerniak Agnieszka Zatorska Andrzej Piotr Perzyński Janusz Lewandowicz Magdalena Jankosz Wiesław Przyczyna Katarzyna Sitkowska Izabela Kępka Lucyna Warda-Radys Rafał Leśniczak Katarzyna Sicińska Magdalena Hawrysz Irmina Kotlarska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-05-12 2023-05-12 Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/61 <p>Na publikację składają się teksty bardzo zróżnicowane pod względem podejmowanych tematów i stosowanej metodologii. Jest to specyfiką tomów jubileuszowych, które w pewien sposób scala odniesienie do osoby jubilata. W tym przypadku wszystkie teksty dobrze wkomponowują się w całość, tworzą zbiór niejednorodny, lecz ciekawy i oryginalny. Autorzy nawiązują do poruszanych przez jubilata tematów, twórczo je rozwijając lub z nimi polemizując. Pod tym względem osoba Jubilatki, Profesor Danuty Bieńkowskiej, jest gwarantem, że opisywane w publikacji zagadnienia nie mają marginalnego dla nauki charakteru. Tomem zainteresują się przede wszystkim badacze Biblii, jednak krąg potencjalnych odbiorców będzie oczywiście zdecydowanie szerszy ze względu na inne poruszane tu zagadnienia: kwestie normatywne, językoznawczo zorientowaną stylistykę, synchroniczne i diachroniczne badania nad polszczyzną. Z recenzji dr hab. Anetty Luto-Kamińskiej</p> Danuta Kowalska Anna Lenartowicz-Zagrodna Magdalena Pietrzak Ewa Woźniak Renata Marciniak-Firadza Stanisław Koziara Tomasz Lisowski Tadeusz Lewaszkiewicz Bożena Matuszczyk-Podgórska Małgorzata Nowak Anna Kozłowska Jolanta Migdał Joanna Kamper-Warejko Joanna Kulwicka-Kamińska Maria Trawińska Iwona Pałucka-Czerniak Lucyna Agnieszka Jankowiak Lucyna Warda-Radys Izabela Kępka Małgorzata Święcicka Maria Wojtak Edyta Pałuszyńska Dorota Kozaryn Leonarda Mariak Beata Grochala Agnieszka Zatorska Bożena Sieradzka-Baziur Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-05-12 2023-05-12 Niepełnosprawność i edukacja https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/87 <p><span class="TextRun SCXW139005411 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW139005411 BCX8">Kolejna czwarta z serii monografii Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS poświęcona została edukacji osób z niepełnosprawnościami. Znalazły się w niej teksty dotyczące m.in.: funkcjonowania przedszkoli i szkół integracyjnych, szkolnictwa </span><span class="NormalTextRun SCXW139005411 BCX8">specjalnego, orzecznictwa poradni psychologiczno-pedagogicznych, edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, barier edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami czy prawa osób z niepełnosprawnością w wymiarze edukacyjnym. Tematyka ta ma dziś is</span><span class="NormalTextRun SCXW139005411 BCX8">totne znaczenie. Z jednej strony wynika to z problemów, jakie dotknęły uczniów, nauczycieli oraz szkoły w dobie pandemii COVID-19. Z drugiej strony kształcenie osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny element polityki społecznej. Z tego względu w ninie</span><span class="NormalTextRun SCXW139005411 BCX8">jszej monografii zaprezentowano diagnozy i ukazano problemy związane z kształceniem osób z niepełnosprawnościami, realizacją ich potrzeb oraz wspieraniem w rozwoju. Dzięki tekstom przedstawiającym najnowszy stan wiedzy i wyniki prowadzonych badań możliwe s</span><span class="NormalTextRun SCXW139005411 BCX8">tało się również wskazanie pożądanych kierunków w kształceniu osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem potencjału, jaki do edukacji mogą wnieść najnowsze technologie.</span></span></p> <p><span class="TextRun SCXW139005411 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW139005411 BCX8">Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego</span></span></p> Grzegorz Całek Jakub Niedbalski Mariola Racław Marta Sałkowska Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz Dorota Żuchowska-Skiba Magdalena Kokot-Rybińska Tomasz Śliwowski Celina Kamecka-Antczak Mateusz Szafrański Klaudia Wos Angelika Greniuk Magda Lejzerowicz Wiktoria Boryca Katarzyna Podstawka Paulina Salska Aleksandra Sanecka Paulina Surgiel Anna Westfal-Kuczyńska Monika Wróblewska Joanna Wojtyńska Iwona Parzyńska Beata Cichy Paulina Gajoch Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-09 2023-05-09 Autyzm https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/105 <p>Co powoduje autyzm? Czy jest to zaburzenie genetyczne, a może nieznane zagrożenie środowiskowe? Jakie są jego główne objawy i jaki ma to związek z zespołem Aspergera? Autorka w przystępny sposób relacjonuje, co obecnie wiadomo na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Odnosząc się do różnych schorzeń, które kryją się za tymi etykietami, oraz przyglądając się objawom zaburzeń autystycznych, bada przyczyny wzrostu zachorowań na autyzm. Przedstawia jego powiązania z neuronauką, psychologią, rozwojem mózgu, genetyką i przyczynami środowiskowymi. Nie pomija także kwestii psychologicznych związanych z upośledzeniem społecznym i sawantyzmem. Próbuje przybliżyć czytelnikom, jak działa umysł osoby z autyzmem.</p> <p> </p> <p><em>Autism: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2008 This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.</p> Uta Frith Joanna Witkowska Eleonora Bielawska-Batorowicz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Uta Frith 2008 The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Joanna Witkowska, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-28 2023-04-28 Państwo wobec grup dominujących w gospodarce – perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/59 <p><span data-contrast="auto">Autorka przywołuje poglądy i aparat pojęciowy w pewnym nurcie nauki o społeczeństwie, przywiązującym znaczenie do działań zbiorowych i aktywności grup interesów. Ten sposób teoretyzowania, jej zdaniem, pomaga rozumieć istotę gospodarowania w otaczającym nas świecie pełniej niż metodyczny indywidualizm.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Zawartość książki adekwatnie można streścić za pomocą kilku stanowisk badawczych, a zakres wykorzystanego w niej dorobku naukowego - objaśnić dzięki przypisanym do tych stanowisk wielkim nazwiskom. Po pierwsze, aby zrozumieć efekty gospodarowania, co podkreśla między innymi&nbsp; Douglas C. North, trzeba razem rozważać i gospodarkę, i proces polityczny (</span><em><span data-contrast="auto">polity</span></em><span data-contrast="auto">), który ostatecznie&nbsp; określa prawa własności i generalną strukturę bodźców stanowiących klucz do wyników gospodarczych.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Po drugie, polityka publiczna nie jest wyłączną domeną współczesnych państw, lecz do pewnego stopnia jest też rezultatem rzecznictwa interesów. Jak to ujął Wolfgang Streeck, "kapitalizm podlega renegocjacji". W strukturach współczesnego demokratycznego państwa własne reprezentacje mają interesy pracownicze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne. Niemniej, co podkreśla na przykład w niektórych pracach John K. Galbraith, główna linia napięcia przebiega w historii kapitalizmu między nowożytnym państwem i zgrupowaniami prywatnych firm („korporacjami”). Grupy finansowo-przemysłowo-handlowe mają </span><span data-contrast="auto">nie tylko zdolność </span><em><span data-contrast="auto">uzyskiwania</span></em><span data-contrast="auto"> wyników w postaci sprzedaży czy zysków, lecz także zdolność </span><em><span data-contrast="auto">wpływania</span></em><span data-contrast="auto"> na wyniki ekonomiczne. To oznacza, że mają szczególną władzę.</span><span data-contrast="auto"> Wielopodmiotowe organizacje zaangażowane w działalność zarobkową, jak wskazuje politolożka Susan Strange, wywierają wpływ bezwiednie z racji strukturalnej władzy w gospodarce lub w sposób intencjonalny i zorganizowany w strefie publicznego wyboru. Z tego powodu zgrupowania firm penetrują społeczeństwo - a nie wyłącznie stosunki gospodarcze. To za ich sprawą w dużej mierze transakcyjne aspekty i dążenie do akumulacji nadwyżki górują nad innym przejawami aktywności społecznej.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Kontekst rozważań tworzą odniesienia do procesów zachodzących w rzeczywistym świecie. W odnośnych fragmentach przedmiotem studiów jest finansjeryzacja, rzecznictwo wąskich interesów oraz transformacja demokratycznego państwa socjalnego, które coraz bardziej zasługuje na miano państwa długu. Stare teorie rzucają światło na nowe konfiguracje.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Anna Ząbkowicz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Ząbkowicz, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-04-28 2023-04-28 Komunikacja we wspinaczce – analiza pragmatyczno-leksykalna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/232 <p><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">W </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">wyniku</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0"> rosnącego zainteresowania </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">alpinizmem</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">, a w szczególności wspinaczką, które w ostatniej dekadzie można </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">zaobserwować</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0"> nie tylko na całym świecie, ale również w Niemczech i w Polsce, rozpowszechniła się również związana z</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0"> tą dziedziną </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">komunikacja. Celem </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">niniejszej </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">pracy jest zbadanie socjolektu wspinaczy zarówno pod względem pragmatycznym, jak i leksykalnym. Analiza wskazuje na </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">występujące</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0"> konteksty komunikacyjne, analizuje standaryzowane protokoły komunikacyjne, przedstawia jakościowe i ilościowe badanie leksyk</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">i</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0"> wspinaczkowe</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">j</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">, a także ujawnia </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">motywacje nazewnicze stojące za badanymi terminami i omawia mechanizmy zapożyczeń, dzięki którym elementy te trafiły do języka niemieckiego i polskiego. W aneksie zamieszczono polsko-niemiecki </span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0">glosariusz</span><span class="NormalTextRun SCXW176801254 BCX0"> terminów wspinaczkowych.</span></p> Krzysztof Sakowski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Krzysztof Sakowski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-04-27 2023-04-27 Underground za drutami. Nieformalne ruchy młodzieżowe w PRL i wybranych krajach bloku wschodniego (1980-1989) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/229 <p>Książka jest poświęcona nieformalnym ruchom młodzieżowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku. Autor skoncentrował się na takich państwach, jak: Polska, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna i Związek Radziecki. Ukazał powstanie i rozwój subkultur muzycznych oraz młodzieżowych środowisk proekologicznych i pacyfistycznych w tych państwach. Opisał także progres nieformalnych młodzieżowych ruchów religijnych – zarówno powiązanych z wyznaniami chrześcijańskimi, jak i religiami Wschodu. Szczególny akcent położył na kwestie kontaktów i współpracy między wspomnianymi środowiskami podczas kryzysu i erozji systemu komunistycznego w krajach bloku wschodniego. Naświetlił też sytuację subkultur młodzieżowych w okresie transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90. XX wieku.</p> </p>*</p> </p>Podejście autora jest oryginalne, a badania nad zagadnieniami poruszanymi w książce są dopiero zapoczątkowane. Ambitna jest próba ujęcia kwestii nieformalnych środowisk młodzieżowych nie tylko w perspektywie jednego państwa narodowego, lecz także w szerszym kontekście – krajów bloku sowieckiego.</p> Andrzej Kobus Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Andrzej Kobus, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-21 2023-04-21 Włodzimierz Kirchner. Walka z nędzą na Bałutach i inne pisma o dobroczynności https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/230 <p>Na zawartość edycji składają się rozproszone, publikowane w gazetach codziennych i czasopismach (m.in. „Rozwój”, „Kurier Warszawski”, „Bluszcz”, „Słowo”, „Tygodnik Ilustrowany”) oraz broszurach prace księdza Włodzimierza Kirchnera, działającego w organizacjach dobroczynnych Łodzi i Warszawy przełomu XIX i XX wieku. Ich tematyka związana jest zasadniczo z kwestiami jałmużny, którą Kirchner uważa za szczególnie demoralizującą. Jako teoretyk filantropii proponuje w jej miejsce rozważne rozpatrywanie indywidualnych przypadków, zwłaszcza zastępowanie jej konkretnymi propozycjami pracy zarobkowej, mającej wpływać nie tylko na poprawę sytuacji ekonomicznej, ale i moralnej. Myśl filantropijna Kirchnera krąży wokół innych, ale bliskich głównego nurtu zagadnień: włóczęgostwa, przestępstw młodocianych (nożownictwa), prostytucji, przemocy domowej, zadań szkół zawodowych dla kobiet etc. Dzięki erudycji, doświadczeniu i koncepcjom autora jego szkice filantropijne stanowić mogą rodzaj paradygmatu teorii dobroczynności przełomu XIX i XX wieku. Edycja zawiera również dwa wstępy: naukowy – D. Samborskiej-Kukuć oraz wspomnieniowy – córki Kirchnera, prof. Hanny Kirchner.</p> Jadwiga Goniewicz Dorota Samborska-Kukuć Włodzimierz Kirchner Hanna Kirchner Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-21 2023-04-21 Gracze w kulturze https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/82 <p>Książka „Gracze w kulturze” to propozycja wskazania i przyjrzenia się wybranym aspektom funkcjonowania kultury współczesnej, w których przejawia się wyraźnie rosnące znaczenie gier (zwłaszcza gier wideo) i szeroko rozumianej ludyczności, tudzież „growości”. Kluczowym punktem odniesienia dla podjętych rozważań są gracze, rozumiani jako specyficzny typ uczestników kultury.<br />Fundamentem wywodu jest rozpoznanie przykładów i nakreślenie pola refleksji akademickiej wokół powiązań pomiędzy grami a kulturą. Następnie omówione zostają kwestie związane ze specyfiką doświadczania gier wideom (głównie w kontekście technologicznym), ale też z kompetencjami graczy oraz ich zróżnicowaniem i taksonomią. Dalej perspektywa poszerza się, zwracając w stronę kultury gier/graczy, a więc m.in. przeznaczonych dla graczy miejsc, mediów specjalistycznych, wydarzeń i innych fenomenów kształtujących tzw. „gaming”. Wywód wieńczy próba spojrzenia na kulturę (jako całość) przez pryzmat jej „ugrowienia”. Omówione są zatem przejawy „growości” poza ścisłym „gamingiem” – wpływy gier na inne gałęzie kultury (w tym przemysły rozrywkowe czy sztukę), protokoły kulturowe, życie codzienne itd., a zatem i na kompetencje służące uczestnictwu kulturowemu.</p> Kamil Jędrasiak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Kamil Jędrasiak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-20 2023-04-20 Stosunki przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/68 <p><span class="TextRun SCXW132612786 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">Celem</span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0"> niniejszej monografii jest </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">określenie zmian w stosunkach przemysłowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przedstawicielskiej partycypacji </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">pracowniczej. </span></span><span class="TextRun SCXW132612786 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">Realizacji powyższego celu podporządkowana została struktura pracy. </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">W</span></span><span class="TextRun SCXW132612786 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0"> rozdziale 1 omówiono najważniejsze etapy procesu tworzenia europejskiego wymiaru stosunków przemysłowych oraz zaprezentowano główne modele tych stosunków występujące w Europie. Dokonano także analizy wybranych elementów składowych stosunków pracy w krajach Europy Środowo-Wschodniej </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">(EŚW) </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">przed przystąpieniem do Unii i kilka lat po tych wydarzeniu. </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">Rozdział 2 poświecono dwóm głównym formom przedstawicielskiej partycypacji pracowniczej w krajach EŚW. W pierwszej części tego rozdziału przedstawiono trudny proces "wykształcania się" rad pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zasady działania tych instytucji partycypacji pracowniczej. Kolejna część rozdziału, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu NCN, prezentuje główne źródła słabości rad pracowników w polskich przedsiębiorstwach. W ostatniej części tego rozdziału </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">skupiono</span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0"> się na </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">omówieniu pracowniczej reprezentacji w organach nadzoru korporacyjnego zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">W </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">3</span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0"> rozdziale książki podjęta jest analiza oddziaływania na stosunki </span><span class="NormalTextRun SCXW132612786 BCX0">przemysłowe trzech następujących zjawisk: globalizacji, kryzysu ekonomicznego z 2008 r. oraz pandemii koronawirusa.</span></span><span class="EOP SCXW132612786 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> Katarzyna Skorupińska-Cieślak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Katarzyna Skorupińska-Cieślak, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-04-19 2023-04-19 Problem wolności i konieczności w filozofii Nietzschego. Nietzsche wobec tradycji niemieckiej mistyki panteistycznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/57 <p>Niniejsza praca ma na celu przedstawienie problemu wolności i konieczności w filozofii Nietzschego w kontekście wpływu niemieckiej mistyki panteistycznej i niemieckiego idealizmu na filozofię niemieckiego myśliciela. Aby to osiągnąć, wykorzystano w pracy metodę historyczno-analityczną, analityczno-porównawczą oraz hermeneutyczną.</p> Marcin Dżugaj Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marcin Dżugaj, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-19 2023-04-19 Krajowa Konferencja EkoBioTox - Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź 19–21.04.2023 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/255 <p>Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011–2021, w różnych miastach. Od 2023 zapraszamy Państwa do uczestnictwa w nowej odsłonie wydarzenia, związanej z umiejscowieniem konferencji na stałe w Łodzi, a przede wszystkim rozszerzeniem tematyki o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.</p> <p>Celem EkoBioTox jest promowanie najnowszych osiągnięć naukowych oraz zwiększanie wiedzy i kompetencji poprzez prezentację wyników badań, dyskusję oraz wymianę doświadczeń. W wystąpieniach ustnych i plakatowych uwzględniono aspekty wykorzystania szerokiego spektrum narzędzi bioindykacyjnych w monitoringu jakości środowiska i zdrowia człowieka od skali molekularnej do krajobrazowej. Drugim ważnym elementem konferencji jest prezentacja wszelkich rozwiązań biotechnologicznych oraz działań prowadzących do biodegradacji, bioremediacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań m.in. opartych na przyrodzie (ang. NBS – nature-based solutions).</p> <p>Wiodącymi tematami konferencji są:</p> <ol> <li>Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny jakości środowiska oraz szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.</li> <li>Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania.</li> <li>Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu.</li> <li>Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego.</li> <li>Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych.</li> <li>Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów.</li> <li>Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.</li> </ol> praca zbiorowa Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-04-18 2023-04-18 Doświadczanie międzykulturowości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/70 <p><span data-contrast="auto">W książce zostały zaprezentowane badania prowadzone w orientacji jakościowej. Przedmiot badań stanowiło doświadczanie międzykulturowości odtwarzane na podstawie narracji młodych osób dorosłych pochodzenia żydowskiego. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań była kultura, ujmowana jako całokształt warunków życia człowieka, tworzonych przez społeczność. Z kolei przebywanie w dwóch (lub więcej) kulturach polega na doświadczaniu różnic, z którymi człowiek musi sobie radzić.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:709,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Głównym celem badań była rekonstrukcja międzykulturowych doświadczeń młodych osób dorosłych pochodzenia żydowskiego. W badaniach wzięło udział 12 młodych osób dorosłych pochodzenia żydowskiego. Dane były zbierane za pomocą wywiadów swobodnych z elementami narracji. Na potrzeby analizy opracowana została językowo-narracyjna metoda, która składa się z zasad polskiej gramatyki, gramatyki komunikacyjnej i narratologii.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:709,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Poszczególne rozdziały budowane są przez trzy warstwy: teoretyczną, teoretyczno-metodologiczną i analityczną. Kwestie omówione w pierwszym rozdziale stanowią źródło założeń konstytuujących przedmiot badań i możliwości jego poznania. W drugim rozdziale przedstawione zostały założenia metodologiczne badań. W trzecim rozdziale zaprezentowane zostały cztery przypadki kluczowe, czyli losy tych narratorów, których doświadczenia były najbardziej charakterystyczne dla omawianych zagadnień. W czwartym rozdziale przedstawiona została rekonstrukcja międzykulturowych doświadczeń młodych osób dorosłych pochodzenia żydowskiego.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:709,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Prezentowane w rozdziale czwartym analizy prowadziły do wyróżnienia czterech typów radzenia sobie z doświadczaniem różnic w kontekście międzykulturowości. Analiza zaprezentowana w podsumowaniu stanowi najwyższy poziom uogólnienia, a także odnosi się bezpośrednio do przyjętego celu badań.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:709,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Agnieszka Krawczyk Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Agnieszka Krawczyk, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-18 2023-04-18 „Cud, że ręka jeszcze pisze…”. Świadectwa z łódzkiego getta z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i studentów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/69 <p><span data-contrast="auto">Innowacyjność publikacji polega nie tylko na przygotowaniu antologii literackich tekstów gettowych, które w oryginalnej wersji są rozproszone po licznych publikacjach, oraz przygotowaniu gotowych scenariuszy do pracy z młodzieżą, lecz także na poszerzeniu praktycznych propozycji dydaktycznych o konteksty historyczne – historię szkolnictwa w Łodzi, w tym szkolnictwa żydowskiego, losy dzieci w Łodzi podczas wojny oraz losy dzieci żydowskich w łódzkim getcie. To naukowe wprowadzenie pozwoli nauczycielom lub osobom pracującym z młodymi ludźmi przybliżyć realia świata, o którym opowiada literatura piękna i wspomnieniowa.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Z recenzji prof. Magdaleny Ruty</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p>Publikacja powstała w ramach funduszu rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego w latach 2020–2021</p> <p>Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach Copernicus Award COP/01/2022</p> Krystyna Radziszewska Sasha Feuchert Hans-Jürgen Bömelburg Monika Kucner Jennifer Ehrhardt Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-12 2023-04-12 Czeska edukacja i myśl społeczna. Studia i szkice pedagogiczne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/72 <p><span class="TextRun SCXW241399518 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">Studia i szkice pedagoga współpracującego z uczonymi i pedagogami z Czeskiej Republiki są </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">analizą </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">transformacji w naukach społecznych i humanistycznych tego kraju oraz przemian i wyzwań oświatowych. Autor przybliża mało obecną w polskiej humanistyce myśl pedagogiczną i społeczną sąsiedniego kraju, </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">która jest </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">niezwykle blisk</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8"> polski</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ej kulturze i </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">tradycj</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">i</span> <span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">badawczej</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">. Nieznajomość języka czeskiego w Polsce jest jedynie kompensowana przekładami dzieł literatury pięknej. Brakuje jednak wglądu w </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">pedagogiczne </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">badania naukowe, znakomite publikacje i projekty reform szkolnych, które stanowią przykład kierowania się w ich realizacji uniwersalizmem i racjonalnością pedagogiczną. Niniejsze studia są za</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">razem </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">zachętą dla polskich nauczycieli, polityków i władz oświatowych, samorządowców oraz badaczy do konfrontowania własnych podejść, orientacji czy paradygmatów badawczych z kulturotwórczą myślą i </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">profesjonalną </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">pragmatyką Czechów. </span></span><span class="TextRun SCXW241399518 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">Czytelnicy znajdą tu </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">rekonstrukcj</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ę</span> <span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">czeskich </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">rozpraw z </span></span><span class="TextRun SCXW241399518 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">antropologii kulturowej, etnologii, filozofii, socjologii</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">, które </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">to nauki </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">stanowią </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">cenne </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">źródło </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">dla </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">rozwoju </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">idei kształcenia i wychowania młodych pokoleń. </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">Pedagodzy poznają </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">najnowsze podejścia teoretyczne </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">z </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">filozofi</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8"> edukacji, dydaktyk</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">i ogólnej</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">, pedagogik</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8"> społeczn</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ej</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">, porównawcz</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ej</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">pedagogiki </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">szkoln</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ej</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">. </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">Z uwagi na silny związek w tym kraju między nauką a praktyką edukacyjną nie pominięto dokonań pedagogiki szkolnictwa wyższego, w tym etycznych warunków prowadzenia badań empirycznych. </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">Badania </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">myśli </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">pedagogiczn</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ej </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">wymagają </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">interpretacji, </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">poznania </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">tkwiących w nich zapożyczeń </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">i podobieństw</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">, kontekstów </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">kulturowy</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">ch, by można było </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">lepiej </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">zrozumieć założenia </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">reform </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">szkolnych</span> <span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">twórców </span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">doktryn i kierunków</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8"> pedagogicznych</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8"> w Czechach</span><span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW241399518 BCX8">Całość wieńczą studia z prognostyki pedagogicznej i politycznej.</span></span></p> Bogusław Śliwerski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Bogusław Śliwerski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-12 2023-04-12 Niestabilne parlamenty. Chwiejność wewnątrzparlamentarna w Serbii i Wojwodinie w latach 2016–2020 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/65 <p><span data-contrast="auto">Głównym celem niniejszej monografii było przeanalizowanie genezy skali oraz dynamiki zjawiska fluktuacji w wykonywaniu mandatu deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii oraz Zgromadzenia Autonomicznej Prowincji Wojwodiny. Analizie poddane zostały parlamenty na poziomie centralnym i regionalnym, chcąc dowiedzieć się, na ile fluktuacje w sprawowaniu mandatu deputowanych interferują w Serbii na tych dwóch poziomach (innymi słowy: jak często deputowani regionalni „przechodzą” do parlamentu krajowego – i na odwrót). Celem dodatkowym pracy było także prześledzenie dynamiki w ewolucji systemów partyjnych Serbii i Wojwodiny, by wykazać, że w istocie systemy te pozostają sfragmentaryzowane i ekstremalnie spolaryzowane, co ma znaczenie dla skali i dynamiki fluktuacji w wykonywaniu mandatów deputowanych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Analizując fluktuacje wewnątrzparlamentarne na poziomie osobowym, zbadane zostały zarówno zmiany afiliacji partyjnych (</span><em><span data-contrast="auto">party-switching</span></em><span data-contrast="auto">), jak i zastąpienia deputowanych wynikłe z wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji (</span><em><span data-contrast="auto">replacement</span></em><span data-contrast="auto">). Dotychczasowe ustalenia badaczy – skupione wokół systemów demokracji skonsolidowanej oraz parlamentów na poziomie krajowym – odniesione zostały do przypadku demokracji nieskonsolidowanej oraz do parlamentów na różnych poziomach: centralnym i regionalnym.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2017/27/B/HS5/00507 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki</span></p> Katarzyna Domagała Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Katarzyna Domagała, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-04-12 2023-04-12 Kontrasty w humanistyce: literatura, język, kultura https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/254 <p><span data-contrast="auto">Publikacja stanowi próbę opisania (bez ambicji do wyczerpania tematu) zjawiska kontrastu w języku, literaturze i kulturze. Tak szerokie ujęcie wspomnianej problematyki pozwala na wykazanie wielości możliwych interpretacji, zapewniając jednocześnie interdyscyplinarne podejście do zagadnienia.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">O naukowym charakterze publikacji decyduje dobór i układ treści, analizujących opisaną problematykę w oparciu o szeroki korpus tekstów z różnych epok i krajów, przy zastosowaniu wielu metodologii i wykorzystaniu obszernej, starannie dobranej bibliografii.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, literaturoznawców, filologów, miłośników literatury i znawców języka francuskiego, w którym częściowo jest zredagowana. </span><span data-contrast="auto">Stwarza to możliwość wywarcia znaczącego wpływu społecznego.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720}">&nbsp;</span></p> Eliza Sasin Anita Staroń Michał Gniadek Oussama Amrani Tomasz Zielnik Anna Skibińska Sebastian Tauer Karolina Kopańska Oskar Czapiewski Magdalena Wylężek David Taquet Jakub Zbądzki Małgorzata Sojak Paulina Materka Weronika Lesiak Emilia Antkiewicz Eliza Sasin Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-04-06 2023-04-06 Stanisław Bareja. Jego czasy i filmy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/227 <p>"Stanisława Bareję można uznać chyba za najbardziej konsekwentnego reżysera działającego w okresie PRL. Realizował wyłącznie filmy i seriale należące do gatunków rozrywkowych. W jego dorobku są przede wszystkim komedie, ale też kryminały. Brak dramatów społecznych, wojennych, historycznych… Już ta niezwykła konsekwencja jest wystarczającym powodem, aby przyjrzeć się bliżej Stanisławowi Barei. Gdyby bowiem żył i tworzył w tym samym okresie historycznym, lecz w jakimś innym zachodnim kraju, nie byłoby niczego dziwnego w tym, że specjalizował się on w kinie rozrywkowym, które w dodatku przynosi zyski. Jednak w PRL niekoniecznie musiało to być najłatwiejsze i oczywiste. Od sztuki i jej twórców wymagano zaangażowania i stosownej powagi. Gatunków rozrywkowych – w filmie, ale również w literaturze – nie ceniono. Jednocześnie nieustannie apelowano i nawoływano do tworzenia socjalistycznej kultury masowej, do produkcji utworów rozrywkowych, które jednak będą wierne ideologicznym pryncypiom. Później, jakże często, narzekano na gotowe już komedie czy kryminały".</p> <p>Ze Wstępu</p> Dorota Skotarczak Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Dorota Skotarczak, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-04-03 2023-04-03 Stanisław Brzozowski w kręgu „Kultury” paryskiej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/98 <p>Od przeszło stu lat liczni polscy intelektualiści (pisarze, krytycy, filozofowie i historycy, kulturo- i literaturoznawcy) odwołują się do młodopolskiego krytyka literackiego, filozofa kultury i pisarza Stanisława Brzozowskiego (1878-1911).<br />Po II wojnie światowej wielu polskich intelektualistów na obczyźnie wybrało go za wzór sposobu patrzenia na świat, a zwłaszcza na Polskę.<br />Na łamach paryskiej „Kultury” nazwisko Brzozowskiego pojawiło się już w pierwszym numerze pisma. Pojawiło się także w ostatnim 637 numerze. To dość symboliczne. Można powiedzieć, że ramy rozpoczęcia i zakończenia działalności pisma to również ramy obecności w nim Brzozowskiego. A obecność ta była intensywna. W roku 1948, w numerze piątym „Kultury”, opublikowane zostały fragmenty „Pamiętnika” Brzozowskiego i niemal w każdym kolejnym roku, z wyjątkiem lat 1955, 1957, 1990, w „Kulturze” publikowane były teksty, w których pojawiał się lub przynajmniej był wspomniany autor „Idei”.<br />Biorąc pod uwagę tę regularną obecność Brzozowskiego w istniejącej przeszło pół wieku „Kulturze”, nie sposób oceniać działalności skupionych wokół niej ludzi, określanych dalej w tej pracy mianem ‘kręgu „Kultury” paryskiej’, bez zbadania wpływu, jaki wywarł na nich Brzozowski. W czym tkwiła specyficzna siła przyciągania postaci i myśli Brzozowskiego dla tego kręgu „Kultury”? Nadal rośnie liczba opracowań dotyczących „Kultury”. Niemniej jednak dotychczas nie powstała praca na temat recepcji Brzozowskiego w kręgu „Kultury” paryskiej. Wyzwanie to podejmuje ta książka, która bada szczególne zainteresowanie niektórych najważniejszych postaci z kręgu „Kultury” osobą i twórczością Brzozowskiego takich, jak: Jerzy Giedroyc (1906-2000), Józef Czapski (1896-1993), Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) i Czesław Miłosz (1911-2004).</p> Monika Anna Noga Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Monika Anna Noga, Łódź–Paryż 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Paryż 2023; © Copyright for this edition by Association Institut Litteraire Kultura, Łódź–Paryż 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-30 2023-03-30 Jan Brzechwa, Wiersze o śmierci https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/62 <p>Ostatni tom Brzechwy, <em>Liryka mego życia</em>, ma interesujący układ, odwrotnie chronologiczny. Rozpoczynają go liryki pisane przed śmiercią i z nią związane, kończą wiersze młodzieńcze. Tym samym czytel­nik rozpoczyna lekturę od ,,ostatniego słowa” – tekstów, które traktować można jako próbę rozrachunku i poetyckiego podsumowania.</p> <p>Między filozofią życia Brzechwy a Bergsonowskim <em>élan vital </em>istnieje wiele powiązań, eksponujących się silnie w wierszach o śmierci. Poeta żył intensywnie, nawet choroba kardiologiczna nie udaremniła jego działań. Także jego bohater poetycki podlegał nieustannemu rozwojowi i dynamizmowi, godząc się z przemijaniem. Poezja i miłość stały się jego literackim testamentem.</p> <p>Śmierć, silnie wypierana już w XX wieku z życia społecznego, została tam przez Brzechwę przywrócona poprzez materię poetycką, jako fenomen należący do ciągłości praw fizycznych. Poeta nie monumentalizuje jej, pisze o niej ironicznie i dowcipnie. Testament poetycki nie pomieścił moralnego przesłania, a jedynie krótkie, żartobliwe dyspozycje, dotyczące ceremonii pogrzebowej, która powinna być krótka i niekłopotliwa dla żałobników. Jako odpowiedź na myśl o śmierci pojawia się poetycka praca do ostatniej chwili. Literackie trwanie przezwycięża niejako śmierć — dzieło utrwala to, co śmierć dematerializuje. Tak rozumiana literatura wpisuje się w kosmologię życia, trwania oraz przemijania. Miejsce melancholii zajmuje budujące tworzenie. Za fenomenologami można przyjąć, że wobec niedostępności śmierci jako doświadczenia bezpośredniego, mamy do czynienia w hermeneutyką umierania, z ,,jeszcze-nie” śmieci. W lirykach Brzechwy trudny smutek odchodzenia przekuwa się w liryczny uśmiech, wypełnione czułością i miłością wspomnienia:</p> <p>Widzisz, sam sobie przeczę. I ty sobie przecz,</p> <p>Gdy serce moje nagle o północy uśnie;</p> <p>Pomyśl: „To taka zwykła, naturalna rzecz”.</p> <p>I liryka się zmieni w obopólny uśmiech. (<em>Liryczny uśmiech</em>).</p> Monika Urbańska Jowita Podwysocka Jan Brzechwa Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Spadkobiercy Jana Brzechwy, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-30 2023-03-30 Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/226 <p>Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi kompleksowe opracowanie o charakterze monograficznym zagadnień związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa wyznaczających kształt tych konstrukcji prawnych. Publikacja powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej przez Autorkę na Uniwersytecie Jagiellońskim i posiada istotne walory naukowe. Jej zakres tematyczny jest bardzo interesujący, budzący liczne kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze oraz aktualny. Oprócz przedstawienia stanu dyskursu prawnego oraz orzecznictwa, Autorka formułuje propozycje szczegółowych rozwiązań normatywnych. W związku z rosnącą na przestrzeni lat potrzebą szerszej partycypacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym poszukuje odpowiedzi na pytanie o aktualny standard dostępu do sądu administracyjnego. W monografii przedstawia propozycję współczesnej formy ochrony grup interesów w ramach modelu legitymacji skargowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zaprezentowane w publikacji spostrzeżenia stanowią wkład zarówno w rozwój nauki, jak i potencjalnie praktyki orzeczniczej. </p> Anna Górska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Górska, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-29 2023-03-29 Szkoła jutra? Tradycja i (r)ewolucje w edukacji https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/125 <p>Niniejsza publikacja jest owocem pogłębionych refleksji, efektem bogatych obserwacji szkoły i uczniów, ukazaniem różnych perspektyw badawczych. Wielowymiarowość zagadnień zaprezentowanych przez Autorów uświadamia, jak wiele wyzwań, ale też możliwości, pojawia się przed każdą osobą pracującą z dziećmi i młodzieżą. Tematyka artykułów dotyczy elementów psychologii i terapii w edukacji, nauczania zdalnego wywołanego pandemią koronawirusa, przestrzeni w szkole, praktycznych rozwiązań dydaktycznych czy weryfikowania kompetencji.</p> Klaudia Jeznach Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza Agata Karolczyk-Kozyra Katarzyna Zalisz Marta Grześko-Nyczka Jakub Niewiński Anna Konarzewska Katarzyna Rukojć Anna Kuśmierek Tomasz Dobrowolski Jolanta Maciąg Weronika Kisiel Dorota Kujawa-Weinke Marcin Miłko Katarzyna Wojtowicz Gracja Cimaszewska-Kuniniec Maciej Celiński Anna Matecka Justyna Potempska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-29 2023-03-29 W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/74 <p><span data-contrast="auto">Geografia polityczna, pomimo propagowania u swojego zarania dogmatycznych i abstrakcyjnych teorii, dźwigania brzemienia grzechów będącej jej praktycznym zastosowaniem geopolityki oraz wtłaczania w ideologiczny gorset przez pozbawione demokratycznego mandatu rządy, to dziś pełnoprawna, uznana i nieustannie poszukująca kolejnych wyzwań naukowych członkini rodziny geograficznej.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Na to wabiące, choć nieokreślone, grząskie i nie dość bezpieczne pole badawcze wkroczył kilkadziesiąt lat temu z niepohamowaną skłonnością do jego dalszej penetracji – przy zachowaniu pokory wobec dokonań poprzedników i szacunku dla nie zawsze chwalebnej tradycji – Profesor Marek Sobczyński. Liczne strumyki refleksji poznawczej i badawczej przenoszone przez pokolenia geografów politycznych ujął on w indywidualny nurt naukowej eksploracji.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Materialnym wyrazem docenienia ogromnego i niezwykle cennego wkładu Profesora w rozwój tej dyscypliny naukowej jest niniejsza jubileuszowa książka. Jej struktura odzwierciedla spektrum zainteresowań badawczych autorów zamieszczonych w niej tekstów. Różnorodność podjętych tematów jest zarazem ilustracją wszechstronności naukowej Jubilata.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> Andrzej Rykała Jan A. Wendt Roman Matykowski Kamila Zmudzińska Krystian Heffner Marek Barwiński Gideon Biger Roman Szul Alessandro Vitale Mariusz Kowalski Ryszard Żelichowski Izabela Lewandowska Tadeusz Marszał Jernej Zupančič Joanna Szczepankiewicz-Battek Magdalena Baranowska-Deptuła Tomasz Figlus Łukasz Musiaka Krystyna Krawiec-Złotkowska Antonio Violante Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-27 2023-03-27 Opowiedzieć historię https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/362 <p>Publikacja <em>Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku</em> stanowi próbę analizy narracji historycznych w polskim teatrze i dramacie najnowszym. Wychodząc od klasycznego kanonu badań nad pamięcią, ukształtowanego przez badaczy takich jak Pierre Nora, Marianne Hirsch, Jan i Aleida Assmannowie czy Maurice Halbwachs, młode badaczki teatru przyglądają się metodom, przyczynom, celom i efektom włączania historyczno-pamięciowych narracji do przedstawień teatralnych oraz tekstów dramatycznych. W powodu różnorodności ujęć badawczych i tematów podejmowanych zarówno przez autorki artykułów, jak i twórców teatralnych, temat opowiadania historii w polskim teatrze i dramacie został potraktowany przekrojowo. W tomie poruszane są m.in. wątki historii ludowych, historii związanych z miejscem, pamięci dziedziczonej przez kolejne pokolenia, a także feministyczne rewizji historii. Na przykładach wybranych tekstów dramatycznych oraz spektakli (nie tylko reprezentujących teatr dramatyczny, ale także muzyczny, lalkowy czy fizyczny) analizowane są konwencje dramaturgiczne i strategie narracyjne zastosowane przez twórców teatralnych, wpływające na konstrukcję opowieści o przeszłości.</p> Joanna Królikowska Weronika Żyła Krystyna Berkan Karolina Kosieradzka Joanna Tarasińska Joanna Adamiec Judyta Pogonowicz Oleksandra Vasylieva Małgorzata Woźniak Alicja Zalewska Adrianna Wolińska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-23 2023-03-23 Terapia poznawczo-behawioralna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/103 <p>Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą terapii psychologicznej. To "Krótkie Wprowadzenie" zawiera przegląd tego, czym jest CBT, skąd się wzięła, czym się zajmuje i kiedy może być stosowana. Analizuje również, jak musi się ona nadal rozwijać, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Patrząc w przyszłość, Freda McManus omawia również, w jaki sposób skala problemów ze zdrowiem psychicznym i koszty tradycyjnych form terapii skłoniły ją do badań alternatywnych form CBT, które mają potencjał dotarcia do szerszej publiczności na całym świecie.</p> <p> </p> <p><em>Cognitive Behavioural Therapy: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2022. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> Freda McManus Jan Halbersztat Andrzej Śliwerski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Freda McManus 2022 The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Jan Halbersztat, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-20 2023-03-20 Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/225 Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne to regionalne biblioteki specjalne, które odgrywają istotną rolę w upowszechnianiu technologii informacyjno­komunikacyjnych w oświacie, inspirowaniu i organizowaniu edukacji czytelniczej i medialnej, prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej, a także gromadzeniu literatury naukowej i fachowej dla nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych. W publikacji omówiono wykorzystani e technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań bibliotek pedagogicznych na przykładzie dużych regionalnych książnic w latach 2019–2020. Ponadto uporządkowano i zebrano kwestie terminologiczne oraz prawne związane z funkcjonowaniem nowych technologii w tego typu bibliotekach. Dodatkową wartość monografii stanowi autorska analiza struktury organizacyjnej wojewódzkich książnic pedagogicznych na terenie kraju.</p> Monika Wachowicz Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Monika Wachowicz, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-17 2023-03-17 Transcendentne kino Darrena Aronofsky’ego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/67 <p><span class="TextRun SCXW188686800 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">Książka o transcendentnym kinie </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">Darrena</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">Aronofsky</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">’</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">ego</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0"> zabiera czytelnika w podróż po wybranej filmografii tego wybitnego amerykańskiego reżysera. Monografia, poświęcona w całości jego niezwykłej twórczości, mającej pośród filmoznawców oraz publiczności filmowej tak grono oddanych wielbicieli, jak i krytyków. Mocny, wręcz anarchistyczny akcent pada tu na typ przedstawianego bohatera filmowego, żyjącego na marginesie społeczeństwa i świadomie odrzucającego jego normatywne struktury. </span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">Filmy, </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">jak również</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0"> literatura, do której</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0"> książka się</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0"> odwołuj</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">e</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">, są wyrazem postawy krytycznej wobec przemocy symbolicznej i narzucania jednostce ograniczających ją twórczo norm kulturowych, nakazujących takie, a nie inne rozumienie i przeżywanie otaczającego świata. Wnikliwy obserwator twórczości </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">Darrena</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">Aronofsk</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">y</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">’</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">ego</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0"> dostrzeże istnienie w niej problematyki metafizycznej, niekiedy wprost zwróconej w stronę zagadnień religijnych. </span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">Taki rodzaj kina możemy nazwać transcendentnym. To kino tylko pozornie pesymistyczne w swej wymowie. Warto szukać mitycznych opowieści, by próbować usłyszeć i zrozumieć to, co mają nam one do zaoferowania. Warto zwrócić się ku transcendencji i próbować wyrażać niewyrażalne, także w sztuce filmowej, tak jak czyni to </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">Darren</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">Aronofsky</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">, który pragnie być powiernikiem wielkich narracji mitycznych. Te cechy, tak charakterystyczne dla reżysera, dają się dostrzec, w mniejszym lub </span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">większym stopniu, we wszystkich jego filmach, a zwłaszcza tych, przywoływanych w niniejszej monografii. </span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0">Będzie ona interesująca dla czytelnika oczekującego od współczesnego kina czegoś </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW188686800 BCX0">więcej,</span><span class="NormalTextRun SCXW188686800 BCX0"> niż niewyszukanej rozrywki i pragnącego wyjść poza jego ludyczny wymiar. </span></span></p> Marcin Kępiński Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marcin Kępiński, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-13 2023-03-13 Logika https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/102 <p>Może się wydawać, że logika nie ma wiele wspólnego z filozofią, a tym bardziej z prawdziwym życiem. Graham Priest pokazuje, jak bardzo ta koncepcja jest błędna. Bada filozoficzne korzenie, pokazuje, jak współczesna logika formalna radzi sobie z takimi zagadnieniami, jak istnienie Boga, rzeczywistość, paradoksy teorii prawdopodobieństwa i decyzji. W przystępny sposób wyjaśnia jej podstawy, pokazując, że logika jest ważną częścią współczesnej filozofii, a także jak może być przydatna w codziennym życiu i komunikacji – pozwala klarownie i skutecznie argumentować. Priest podejmuje również tematy związane z algorytmami i aksjomatami oraz dowodami matematycznymi.</p> <p> </p> <p><em>Logic: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2017. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> <p> </p> Graham Priest Elżbieta Drozdowska Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Graham Priest 2017 The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023; © Copyright for Polish translation by Elżbieta Drozdowska, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-03-02 2023-03-02 Łódzki remake poematu Aleksandra Puszkina "Eugeniusz Oniegin" https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/41 <p>Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest utwór N.G. Kuzmicza „Mój wujek”, który został opublikowany w gazecie „Łodzinskij Listok” w 1896 r. Jest to remake odwołujący się do poematu „Eugeniusz Oniegin” Aleksandra Puszkina.</p> <p>Utwór został omówiony pod kątem formy gatunkowej – remake’u i konfrontacji z Puszkinowskim prototypem. Autor osadził akcję utworu w Łodzi, a bohaterami są postaci znane z poematu Puszkina, ale różniące się od swych prototypów charakterem, wyglądem i funkcją. Utwór Kuzmicza stanowi jedną z regionalnych przeróbek „Eugeniusza Oniegina”, która w tym przypadku jest związana z wielokulturową, industrialną Łodzią końca XIX wieku. W monografii zaprezentowana została też najbardziej poczytna i najdłużej wydawana w Łodzi rosyjskojęzyczna gazeta – „Łodzinskij Listok” (1894-1914), w której opublikowany był utwór Kuzmicza. Omówiony został gatenek remake’u jako forma nawiązania do klasyki oraz przeróbki i kontynuacje dzieła Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin”. Analizie została też poddana rama literacka utworu „Mój wujek” oraz adekwatne cząstki wstępne obecne w pierwowzorze Puszkina. Rozpatrzono też przedstawiony w utworze Kuzmicza oraz w felietonach gazety „Łodzinskij Listok” obraz Łodzi. W analityczno-opisowej części monografii uwaga została skupiona na trzech głównych bohaterach utworu Kuzmicza: wujku, Tatianie i Eugeniuszu oraz ich prototypach wykreowanych przez Puszkina. Odrębny rozdział został poświęcony postaci narratora, który pełni w utworze zarówno rolę tradycyjnego, wszechwiedzącego narratora, ale też, podobnie jak bohaterowie, uczestniczy w ich świecie i nie zawsze ujawnia swą wiedzę na ich temat. Pracę finalizuje aneks zawierający oryginalny tekst „Mojego wujka” N. G. Kuzmicza oraz jego tłumaczenie na język polski.</p> Anna Warda Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Warda, Łódź 2023, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-02-27 2023-02-27 Podzielone społeczeństwo w obrazie mediów III i IV RP https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/64 <p>Książka dotyczy podziałów społecznych, w szczególności procesu ich konstruowania we współczesnych polskich tożsamościowych mediach. Wytwarzane w środkach masowego przekazu obrazy odnoszące się do stron politycznego sporu wzmacniają upraszczający, dychotomiczny wizerunek spolaryzowanego społeczeństwa. W publikacji znajdują się analizy prezentujące mechanizmy wykorzystywane w procesie dyskursywnego wytwarzania podziałów społecznych. Na przykładzie artykułów z polskich tygodników opinii omówiono stosowane w tożsamościowej prasie narracje, praktyki ramowania oraz kategoryzacje, służące do legitymizowania własnych opisów rzeczywistości i odmowy prawomocności dla wypowiedzi politycznych i medialnych oponentów. Dominacja dyskursu polaryzacyjnego w mediach skutkuje powstaniem obrazu podzielonego społeczeństwa, dla którego coraz bliższy wydaje się scenariusz długotrwałego rozłamu.</p> <p>Publikacja jest adresowana do badaczy społecznych, a przede wszystkim socjologów i studentów socjologii zainteresowanych dyskursywnie konstruowanymi podziałami w polskim społeczeństwie, a także do osób, które chcą poznać mechanizmy wytwarzania podziałów społecznych w mediach.</p> Marcin Kotras Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Marcin Kotras, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-02-27 2023-02-27 Biologia medyczna w ćwiczeniach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/123 <p><em>Biologia medyczna w ćwiczeniach</em> to podręcznik przeznaczony dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach medycznych i biologicznych, przede wszystkim dla słuchaczy kursów medycznych prowadzonych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.</p> <p>Składa się z dwunastu rozdziałów, których tematyka jest skorelowana z przyjętym w tej jednostce autorskim programem nauczania. Zawarte w książce informacje umożliwiają utrwalenie wiedzy z zakresu biologii przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności językowych. Zaprezentowane zadania dotyczą zagadnień związanych z cytologią, histologią, odpornością, narządami zmysłów czy genetyką klasyczną, a także układami: ruchu, oddechowym, krążenia, pokarmowym, nerwowym, hormonalnym, moczowym i rozrodczym.</p> <p>Ćwiczenia reprezentują różny poziom trudności i kształtują takie umiejętności, jak: tworzenie krótkich wypowiedzi na zadany temat, czytanie ze zrozumieniem, odczytywanie informacji z wykresów lub tabel czy wybór poprawnej odpowiedzi z kilku podanych możliwości. W każdym rozdziale znajduje się też co najmniej jedno zadanie o charakterze typowo językowym (oznaczone gwiazdkami).</p> <p>Celem podręcznika jest podniesienie umiejętności językowych korzystających z niego słuchaczy do poziomu B2 z elementami C1, co jest warunkiem podjęcia studiów w języku polskim na uczelniach medycznych.</p> Joanna Kaźmierczak Dorota Michalska-Hejduk Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-02-24 2023-02-24 Zarys pedagogiki sportu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/71 <p>Podręcznik podejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki sportu mające na celu pogłębienie wiedzy podstawowej z tego , przydatnej zwłaszcza dla studentów nauk społecznych i medycznych, ze szczególnym wskazaniem kierunków i specjalności pedagogicznych oraz wychowania fizycznego. Treści pierwszego wydania podręcznika odnosiły się do zagadnień pedagogiki sportu w kontekście jej historycznych, społeczno-kulturowych, inkluzyjnych, resocjalizacyjnych oraz etycznych uwarunkowań oraz do znaczenia idei olimpizmu, a także zasady fair play w sporcie i życiu społecznym.&nbsp; Natomiast wydanie drugie podręcznika, opracowane przez autora i jego współpracowników z Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zostało udoskonalone o zagadnienia odnoszące się do perspektywy historycznego rozwoju sportu na tle jego zmian w środowisku łódzkim, roli trenera jako nauczyciela/wychowawcy w procesie treningu sportowego, społecznych wartości uczestnictwa kobiet w aktywności sportowej, zdrowotnych kontekstów wysiłku fizycznego i jego wpływu na ludzki organizm oraz społecznej potrzeby wychowania do odbioru wydarzeń sportowych.&nbsp;</p> <p>Drugie wydanie podręcznika, rozszerzone o wskazaną tematykę, zapewne umożliwi studentom pełniejsze zrozumienie znaczenia sportu w przestrzeni społecznej, ze szczególnym wskazaniem jego pedagogicznych wartości.&nbsp;</p> Arkadiusz Kaźmierczak Piotr Kędzia Jolanta Kowalska Paweł Ławniczak Anna Makarczuk Anna Maszorek-Szymala Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-02-17 2023-02-17 Reinhardt, Schlemmer i inni. Studia i szkice o dramacie i teatrze niemieckojęzycznym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/224 <p>Główna wartość książki leży nie tyle w oryginalności stawianych tez, ile w prezentacji nieznanych faktów i ich powiązań, w rysowaniu zapoznanego pejzażu kulturowego, którego obecność była niezwykłe ważna także dla polskiego teatru XX wieku. [...] Jest to bardzo cenna publikacja. Autorka opisuje zarówno twórczość pierwszorzędnych postaci dwudziestowiecznego teatru, wciąż słabo u nas znanych (Reinhardt Schlemmer), jak i proponuje nowe spojrzenie na zjawiska i osoby prezentowane u nas wielokrotnie (Brecht, Turrini). Ponadto ukazuje mało dotąd poznane wątki polsko-niemieckie – wczesne role Poli Negri, niemieckie interakcje Leona Schillera czy Ryszarda Ordyńskiego. Prof. dr hab. Tomasz Kubikowski</p> <p>Książka składa się z trzech logicznie skomponowanych części. Pierwsza dotyczy aktywności Maxa Reinhardta jako wybitnego artysty i skutecznego menedżera. W zakres tego kręgu tematycznego wchodzą wyjątkowo cenne artykuły dotyczące kontekstów polskich. […] Drugi korpus tekstów składa się z dogłębnych analiz twórczości Oskara Schlemmera połączonych z doskonałymi opisami rekreacji Baletu triadycznego i Tańców Bauhausu. Trzecia część ma charakter „eklektyczny” (Piscator, Wolf, Brecht, Bausch, Jonke, Turrini, Nestroy). [...] Atrakcyjność publikacji wynika z nowego naświetlenia wielu aspektów historii teatru niemieckojęzycznego oraz wprowadzenia do polskiego dyskursu naukowego działalności artystycznej takich twórców, jak Reinhardt, Schlemmer czy Gert Jonke. Dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK</p> Małgorzata Leyko Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Małgorzata Leyko, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-02-14 2023-02-14 Le Romanesque ténébreux d’Étienne-Léon de Lamothe-Langon https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/223 <p> Étienne-Léon de Lamothe-Langon (1786-1864) to bez wątpienia prawdziwy gigant literatury popularnej pierwszej połowy XIX wieku. Jako jeden z najpłodniejszych autorów swoich czasów potrafił on dostosować się do gustów literackich publiczności od schyłku epoki napoleońskiej do upadku monarchii lipcowej. Pierwszy rozdział niniejszej książki przedstawia biografię tego w dużej mierze zapomnianego pisarza, co stanowi kluczowy czynnik dla zrozumienia jego kariery literackiej, oraz ogólny zarys jego twórczości. Szczególny nacisk położony został w tej części książki na pamiętnik pisarza z 1809 roku, po przedstawieniu którego analizie poddano recepcję powieści Lamothe’a-Langona w prasie tego okresu, a także literacką spuściznę autora. Kolejny rozdział skupia się na analizie paratekstu, istotnego czynnika rzucającego światło na wiele ukrytych aspektów wybranego korpusu, na który składa się jedenaście utworów Lamothe’a-Langon należących do gatunku powieści gotyckiej. Trzecia część książki poświęcona jest mrocznemu, ale fascynującemu światu powieści Lamothe’a-Langona charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym doborem postaci poruszających się w ramach czasoprzestrzeni, na którą składa się cały szereg zjawisk typowych dla literatury gotyckiej. Ostatnia część monografii poświęcona jest hybrydyczności badanych utworów, zarówno pod względem formalnym, jak i gatunkowym. Analizie poddane zostają także liczne związki istniejące pomiędzy powieściami należącymi do korpusu a dominującymi w okresie ich powstania gatunkami literackimi, takimi jak fantastyka, powieść gotycka, powieść sentymentalna czy powieść historyczna. </p> Łukasz Szkopiński Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Łukasz Szkopiński, Łódź 2023 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-10 2023-02-10 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego rosyjskiego Dalekiego Wschodu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/221 <p><span data-contrast="auto">Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego rosyjskiego Dalekiego Wschodu.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Monografia adresowana jest dla szerokiego kręgu odbiorców, interesujących się problematyką rozwoju gospodarczego Rosji i rosyjskiego Dalekiego Wschodu.</span></p> Natasza Duraj Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Natasza Duraj, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-06 2023-02-06 Smaki życia razem. Metafory wizualne w dyskursie dziecięcym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/220 Celem pracy jest stworzenie przestrzeni teoretycznej dla działań w zakresie krytycznej rewizji założeń obecnie dominującego systemu edukacji. Pierwsza część ma charakter teoretyczny i poświęcona jest omówieniu głównych założeń oraz ścieżki rozwój językoznawstwa kognitywnego z którego wyrasta kognitywna teoria metafory. Rozdział pierwszy wprowadza w problematykę metafory. Rozdział drugi wprowadza w założenia językoznawstwa kognitywnego oraz w proces jego rozwoju na tle dwóch wielkich szkół filozofii języka: behawioryzmu Leonarda Bloomfielda i generatywizmu Noama Chomsky’ego. Trzeci rozdział omawia główne założenia i podstawowe problemy kognitywnej teorii metafory, która w dalszej części pracy zostaje użyta w roli teoretycznego paradygmatu prowadzonych badań. Druga część ma charakter empiryczny. Jej naczelnym celem była analiza dziecięcych predyspozycji metaforyzacyjnych, w tym zwłaszcza procesów rozumienia, rozpoznawania i kreacji metafor, na przykładzie procesu konceptualizacji pojęcia wspólnoty. Podjęta w badaniach rekonstrukcja dziecięcych wyidealizowanych modeli poznawczych zmierzała do rozpoznania kulturowo uwarunkowanych wzorców konceptualizacji doświadczenia wspólnoty, zawartych implicite w metaforycznych strukturach językowych. Modele te określają – zazwyczaj poza świadomością mówiącego – sposoby jego myślenia i działania. Rekonstrukcja tych społeczno-kulturowych form symbolicznych miała na celu ich dalsze zestawienie z naturalnymi i spontanicznymi sposobami metaforycznej twórczości dzieci. Czwarty rozdział pracy ma na celu określenie założeń metodologicznych pozyskiwania materiału badawczego, w tym zwłaszcza określeniu metod, technik i narzędzi badawczych oraz opracowanie organizacji i przebiegu samego badania, któremu poświęcony jest rozdział piąty. Aleksander Gemel Monika Wiśniewska-Kin Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-02-06 2023-02-06 Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamościowy wymiar samostanowienia i (nie)zależności w kontekście życia rodzinnego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/29 <p>Przejście w dorosłość dla młodych osób jest powszechnie kojarzone z przesunięciem relacji społecznych z rodzin pochodzenia do relacji intymnych i własnej rodziny; przejście ze szkoły do pracy; przejście od zależności ekonomicznej do niezależności ekonomicznej; oraz przejście w kierunku przejmowania odpowiedzialności. Dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną takie ‘kamienie milowe’ są jednak często trudne do osiągnięcia, a status osoby dorosłej pozostaje iluzoryczny.</p> <p>W związku z tym przedmiotem badań uczyniono doświadczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin (głównie rodziców) dotyczące procesu usamodzielniania się i osiągania przez te osoby życiowej autonomii i niezależności, a także bariery i przeszkody, które stały na drodze do ich osiągnięcia. Na tej podstawie starano się określić, co owe doświadczenia oznaczają dla poszczególnych osób i jak je rozumieją. Zainteresowania badawcze skupiono wokół działań i codziennych praktyk osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, podejmowanych w ramach interakcji dotyczących sytuacji życiowych w drodze ku dorosłości. Tym samym analizie poddano procesualny charakter przemian dokonujących się w rodzinach generacyjnych związanych z dorastaniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.</p> <p>Wyniki tego badania poszerzają wiedzę na temat wchodzenia w dorosłość młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez badanie procesu negocjowania autonomii w rodzinie z perspektywy samych młodych dorosłych i ich rodziców. W ten sposób niniejsze badanie wykazało, że młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko mają określone potrzeby, ale też poglądy na temat swoich relacji z rodzicami. Dzięki temu wyniki badań mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością w rodzinie, zapewniając wgląd w to, w jaki sposób i w jakim stopniu młodzi dorośli z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wsparcia w niezwykle istotnym momencie ich życia, jakim jest okres dorastania. Może mieć to szczególne znaczenie nie tylko dla samych rodziców, ale też określonych instytucji oraz służb społecznych, które zostały powołane do udzielania wsparcia tych osób i ich rodzin.</p> <p>Środki na publikację pochodzą z dofinansowania Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Dyrektora Instytutu Socjologii UŁ oraz Kierownika Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania</p> Jakub Niedbalski Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Jakub Niedbalski, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-01-18 2023-01-18 A Vocabulary Companion to Practical English 1 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/233 <p><em>A Vocabulary Companion to Practical English 1</em> stanowi zbiór ćwiczeń leksykalnych stworzony na potrzeby kursu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego oferowanego studentom studiów magisterskich w semestrze zimowym przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom kursu materiałów przeznaczonych do pracy własnej, które wspomogą ich w procesie wzbogacania słownictwa i utrwalania treści omawianych w czasie zajęć.</p> <p>Zagadnienia leksykalne na poziomie zaawansowanym zebrane w niniejszej publikacji dotyczą pięciu bloków tematycznych: <em>Prejudice and Discrimination</em>, <em>The Culture of The Image</em>, <em>Marketing</em>, <em>Work and Success</em> oraz <em>Demography</em>. Ćwiczenia koncentrują się na wykształceniu umiejętności praktycznego zastosowania kolokacji, idiomów, wyrażeń przyimkowych, słowotwórstwa oraz czasowników frazalnych.</p> Anna Ewa Wieczorek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Wieczorek, Łódź 2023 © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-01-10 2023-01-10 A Vocabulary Companion to Practical English 2 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/234 <p><em>A Vocabulary Companion to Practical English 2</em> stanowi zbiór ćwiczeń leksykalnych stworzony na potrzeby kursu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego oferowanego studentom studiów magisterskich w semestrze letnim przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom kursu materiałów przeznaczonych do pracy własnej, które wspomogą ich w procesie wzbogacania słownictwa i utrwalania treści omawianych w czasie zajęć.</p> <p>Zagadnienia leksykalne na poziomie zaawansowanym zebrane w niniejszej publikacji dotyczą pięciu bloków tematycznych: <em>Health and Fitness</em>, <em>Politeness</em>, <em>Sociobiology</em>, <em>Gender Issues</em>, and <em>Happiness</em>. Ćwiczenia koncentrują się na wykształceniu umiejętności praktycznego zastosowania kolokacji, idiomów, wyrażeń przyimkowych, słowotwórstwa oraz czasowników frazalnych.</p> Anna Ewa Wieczorek Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Anna Wieczorek, Łódź 2023 © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-01-10 2023-01-10 Podstawy biolingwistyki https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/320 <p>Najnowsza pozycja w serii Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego poświęcona jest biolingwistyce – dziedzinie, która współcześnie ma charakter interdyscyplinarny, wpływają na nią lingwistyka i psycholingwistyka, neuronauka i psychologia poznawcza, eksperymentalne badania nad poznaniem i komunikacją (również zwierząt), badania nad ewolucją języka oraz szereg innych dyscyplin i dokonań. W takim szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu biolingwistyka bada przede wszystkim biologiczne podstawy języka. Możliwe jest również węższe, bardziej lingwistyczne spojrzenie na biolingwistykę jako realizację paradygmatu mentalistycznego we współczesnym językoznawstwie, paradygmatu związanego przede wszystkim z dokonaniami Noama Chomsky’ego i językoznawstwem generatywnym. W tak rozumianej biolingwistyce głównym celem badań są swoiste właściwości języka i kompetencji językowej. Prace zebrane w niniejszym tomie prezentują autorskie spojrzenia na to węższe rozumienie biolingwistyki i mogą mieć ważne implikacje dla zrozumienia współczesnego językoznawstwa, a także dla teorii języka oraz filozofii językoznawstwa.</p> Piotr Stalmaszczyk Władysław Zabrocki Paweł Dziedziul Przemysław Tajsner Paweł Mecner Henryk Kardela Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2023-01-01 2023-01-01 Saga rodzinna w literaturze polskiej XXI wieku. Konwencja czy kontestacja? https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/690 <p>Publikacja redefiniuje gatunek sagi rodzinnej, konfrontując najnowsze reprezentacje literackie z modelem tradycyjnej powieści rodzinnej, i bada zależności między ewolucją gatunku a przeobrażeniami zachodzącymi w modelu rodziny. Funkcjonujące w nauce definicje sagi rodzinnej (powieści rodzinnej) są niewystarczające, by określać najnowszy materiał literacki, czyli powieści o tematyce rodzinnej powstające na początku XXI w. Saga rodzinna jako gatunek silnie związany z życiem pozaliterackim rozwija się wraz ze zmianami zachodzącymi w modelu rodziny – stanowią one kulturowy kontekst badań, w których wykorzystano metodologię literaturoznawczą (genologia, poetyka), z zakresu studiów kulturowych i nauk społecznych (m.in. feminizm i <em>gender studies</em>). Analizie poddane zostały wybrane polskie utwory literackie powstałe w latach 2005–2015: <em>Piaskowa Góra</em> (Joanna Bator), <em>Saturn</em> (Jacek Dehnel), <em>Stulecie Winnych</em> (trylogia; Ałbena Grabowska), <em>Dom na rozlewiskiem</em> (trylogia mazurska; Małgorzata Kalicińska), <em>Rodzina O.</em> (Ewa Madeyska), <em>Chochoły</em> (Wit Szostak), <em>Włoskie szpilki</em> i <em>Szum</em> (Magdalena Tulli). Badania te wskazują na dwie drogi ewolucji gatunku: pierwsza stanowi kontynuację tradycyjnego modelu sagi rodzinnej, a należące do niej reprezentacje literackie (sagi konwencjonalne) zachowują wierność wypracowanemu wówczas modelowi rodziny i powielają większość elementów z zakresu poetyki; na drugiej drodze znalazły się utwory (sagi kontestacyjne), które czerpią z tradycji genologicznej, ale dokonują jej krytycznej reinterpretacji. W zakończeniu zaproponowano wprowadzenie dla nich terminu „antysaga”, dotąd niefunkcjonującego w dyskursie naukowym. Analiza materiału literackiego pozwala wykazać związek między rozwojem badań kulturowych i ewolucją modelu rodziny a sagą rodzinną.</p> <p>&nbsp;</p> Anna Zatora Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Anna Zatora, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-12-30 2022-12-30 Odczarowanie talentu. Socjografia stawania się uznanym artystą https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/63 <p><strong>Jak się zostaje wybitnym artystą? </strong></p> <p>Ta książka to portret zbiorowy nowych klasyków współczesnych sztuk wizualnych – ikon polskiej sztuki lat 90. i 2000. Powstał na podstawie wielogodzinnych opowieści autobiograficznych takich postaci, jak Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra czy Wilhelm Sasnal.</p> <p>Autor szuka nowych sposobów na opowiadanie o społecznych, kulturowych i ekonomicznych uwikłaniach pracy artystycznej. Proponuje też zestaw pojęć przydatnych w analizie historii życia, światów społecznych i pracy konceptualnej związanej z produkcją kulturową. Podważa przy tym modernistyczne wyobrażenia o twórcy jako samotnym geniuszu.</p> <p>Wśród rozmówców odnajdziemy kilka przypadków spektakularnego społecznego awansu, dlatego w książce ważne miejsce ma problematyka klasowa oraz motyw wielowymiarowej biograficznej mobilności. Kluczowe rozdziały dotyczą poza-indywidualnych, poza-cielesnych, nie-ludzkich i materialnych pokładów kształtującej się artystycznej podmiotowości.</p> <p>Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS2/05085</p> Piotr Szenajch Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Piotr Szenajch, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/30 <p>Monografia traktuje o ustrojowo-prawnych podstawach funkcjonowania asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości po przywróceniu tego urzędu w 2016 r. Obecny model asesury sądowej jest efektem prac legislacyjnych będących następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 7/06, w którym orzeczono o niekonstytucyjności instytucji asesury w ówczesnym kształcie. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy założony przez polskiego ustawodawcę model ustrojowo-prawny asesury sądowej odpowiada standardom konstytucyjnym. W publikacji przeanalizowano ustrojowe zasady funkcjonowania asesorów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności przyjętych rozwiązań z konstytucyjną zasadą sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji prawa do sądu z art. 45 Konstytucji RP.</p> <p>Wydanie publikacji współfinansowane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Łódzki</p> Anna Chmielarz-Grochal Ewa Wójcicka Jakub Żurek Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 "Nowe Ateny" ks. Benedykta Chmielowskiego – kompendium wiedzy barokowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/294 <p>Publikacja stanowi wszechstronną prezentację pierwszej polskiej encyklopedii późnobarokowej, czterotomowego dzieła Benedykta Chmielowskiego Nowe Ateny. Ponieważ to kompendium było przyjęte przez współczesnych z uznaniem, zaś przez potomnych, a w szczególności badaczy, oceniane lekceważąco, autorka podjęła próbę pokazania jego rzeczywistej wartości, zaprezentowania go w wielu aspektach, przeprowadzenia jego wielokierunkowej analizy i na tej podstawie przywrócenia mu należnego miejsca na kartach historii literatury polskiej. Autorka pokazuje encyklopedię jako kompendium wiedzy późnobarokowej, a także przedstawia Chmielowskiego jako uczonego rzetelnie prezentującego stan nauki swoich czasów i polihistora.</p> Maria Wichowa Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Maria Wichowa, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Każdą iskrą rozpaleni… https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/387 <p>Pojęcie żydowskiej „nowej sztuki” określa dokonania twórców reprezentujących różne środowiska, działających w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku, którzy poszukując oryginalnych form artystycznej wypowiedzi, sięgali z jednej strony do tradycji, z drugiej – do aktualnych nurtów sztuki zachodnioeuropejskiej. W Łodzi pierwszym przejawem zachodzących zmian była działalność grupy Jung Idysz. Książka stanowi próbę podsumowania i poszerzenia wiedzy o znaczeniu tej grupy dla żydowskiego środowiska artystycznego. Zebrane w tomie artykuły obejmują różnorodny zakres tematyczny, reprezentują zróżnicowane metody badawcze i interdyscyplinarne sposoby ujęcia zjawisk: od osadzonych w szerokim kontekście przemian społeczno-politycznych rozważań o drogach rozwoju nowej kultury żydowskiej, przez refleksje nad kwestią tożsamości i narodowości, po charakterystykę wybranych aspektów twórczości poszczególnych artystów. Autorzy tekstów prezentują nowe ustalenia i interpretacje, wysuwają hipotezy i stawiają postulaty, które pozwalają z nowej perspektywy spojrzeć na barwny okres tworzenia żydowskiej „nowej sztuki”.</p> <p>Publikacja powstała w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2018–2023 nr 0376/NPRH7/H11/86/2018</p> Irmina Gadowska Agnieszka Świętosławska Krystyna Radziszewska Małgorzata Geron Jerzy Malinowski Tamara Sztyma Teresa Śmiechowska Agnieszka Salamon-Radecka Lidia Głuchowska Dariusz Dekiert Renata Piątkowska Joanna Podolska Krzysztof Stefański Karol Jóźwiak Eleonora Jedlińska William Gilcher Adam Sitarek Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Arktyka https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/28 <p>Arktyka domaga się uwagi. Ogrzewa się, topnieje i rozmraża, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla społeczności, które ją nazywają domem. O wpływy na Arktyce rywalizują mocarstwa: USA, Chiny, Rosja. Arktyka to złożona przestrzeń. W publikacji omówione są najważniejsze problemy regionu w różnych aspektach – od geopolitycznego po środowiskowy. Autorzy badają przyczyny, czynniki napędzające i skutki zmian kulturowych, fizycznych, politycznych i gospodarczych oraz zastanawiają się nad przyszłością Arktyki. Jest to przyszłość nie tylko bieguna północnego, lecz także nas wszystkich.</p> <p><br /><em>The Arctic: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2021. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> Klaus Dodds Jamie Woodward Piotr Piotrowski Prawa autorskie (c) 2022 © Klaus Dodds and Jamie Woodward 2021. The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022; © Copyright for Polish translation by Piotr Piotrowski, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Międzymorze – wizja, iluzja, czy… racja stanu? Z dziejów polskiej myśli i praktyki politycznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/66 <p><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">Próby budowy bezpieczeństwa politycznego i militarnego oraz korzystnych warunków gospodarczego rozwoju Polski poprzez konstruowanie szerszego ładu politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, sięgają okresu późnego średniowiecza. </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">Piastowie </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">budowali </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">bezpieczeństw</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">o</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> swej domeny przez zwycięskie wojny, poszerzanie granic i traktaty z sąsiadami</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">S</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">chyłek panowania </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">tej </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">dynastii </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">naz</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">naczony został próbą zbudowania</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">personalnej unii polsko-węgierskiej. </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">W 1385 r. została zrealizowana idea </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">personalnej </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">unii polsko-litewskiej</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">.</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> W 1569 r. została </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">ona </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">zastąpiona</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> unią</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> realną</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> i budową Rzeczypospolitej Obojga Narodów</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">Po okresie rozbiorów </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">Polska międzywojenna</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> próbował</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> zrealizować</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">ideę federacji Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">;</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> związku państw pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">;</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> wreszcie propozycję tzw. Trzeciej Europy</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">.</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> W </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">latach II wojny światowej i powojennego podziału Starego Kontynentu, polska emigracja polityczna nie rezygnowała z koncepcji integracyjnych dla Europy Środkowo-Wschodniej. </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">B</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">ankructw</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">o</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> komunizmu, upad</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">ek i</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> rozpad ZSRS oraz Bloku Wschodniego </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">sprzyjały </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">restytu</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">cji podmiotowości Polski i państw Europy Wschodnie</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">j i </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">obrani</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">u</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> przez region wspólnego</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">, zakończonego</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">sukcesem</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">,</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">kursu na przyłączenie się do </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">NATO i UE.</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> W 1991 r. powstała </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">Grup</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> Wyszehradzk</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">. </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">O</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">d 2015 r. Rzeczpospolita realizuje projekt </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW174513224 BCX8">Trójmorza</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> (ABC)</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">.</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> U jego podstaw legła </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">realna wspólnota interesów ekonomicznych</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">, politycznych i obronnych</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">regionu. „Międzymorze” to trwała, ambitna</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">, geopolityczn</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> wizj</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">. Bywało również iluzją, weryfikowaną </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">negatywnie</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> przez historię. </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">N</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">ade wszystko jednak</span> <span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">to </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">koncepcja </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">wynikająca z</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> stanu Rzeczypospolitej</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">, prowadząca do </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">wzmocnienia jej bezpieczeństwa</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">,</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8"> podmiotowości </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">i potencjału gospodarczego </span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">na arenie międzynarodowej</span><span class="NormalTextRun SCXW174513224 BCX8">.</span></p> Andrzej Waingertner Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Przemysław Waingertner, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Władysław Bieńkowski – krytyk „realnego socjalizmu” (1906-1991) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/143 <p>Zapalczywy, ugnieciony jakby z siarki i saletry, duch wiecznej Negacji w ciele satyra (był ogromnie brzydki, ale tą typową brzydotą, o której się mówi, że jest „fascynująca”). Wolność była dla niego bogiem. Najulubieńszym fragmentem Żeromskiego był dla niego monolog Czarowica „Puśćcie mnie kraty…” […]. Bieńkowskiego mi szczerze żal, bo wiem, jaki jest zdolny, wiem, jaki żywy, godny Odrodzenia, umysł się zmarnował.</p> <p>J. Kowalewski, Gdy ministrowie byli wywrotowcami [cz. II], „Kultura” 1949, nr 9/26, s. 132</p> <p>Obecnie Władysława Bieńkowskiego, poza historykami zajmującymi się PRL, nikt nie kojarzy. Najczęściej w opisie jego działalności podaje się, że był ministrem oświaty oraz współpracownikiem Władysława Gomułki. W pełnym paradoksów życiu Bieńkowskiego zawiera się jednak przede wszystkim opowieść o dwudziestowiecznej historii Polski. Z jakich powodów wspierał nauczanie religii w PRL-owskich szkołach? Czy jako komunista mógł być krytykiem komunizmu w Polsce? Dlaczego wreszcie były współpracownik Gomułki wspierał opozycję demokratyczną?</p> <p>Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2016/20/S/HS3/00311</p> Bartłomiej Kapica Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Bartłomiej Kapica, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Wybrane źródła finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/33 <p><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">P</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">rzedsiębiorstwa</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0"> funkcjonują w konkurencyjnym i niestabilnym otoczeniu, co w gospodarce wolnokonkurencyjnej jest uznawane za normalne zjawisko. </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">N</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">ieustann</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">ie</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0"> poszuk</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">ują </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">coraz to lepszych rozwiązań dla efektywnego funkcjonowania działalności. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP) to kluczowy element każdej gospodarki rynkowej. Podmioty te postrzegane są jako grupa napotykająca na liczne </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">bariery</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">, występujące zarówno w momencie ich </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">tworzenia </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">jak i dalsz</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">ego</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0"> funkcjonowaniu. Jedn</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">ym</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0"> z kluczowych </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">ograniczeń</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">, często warunkujących powstanie lub kontynuowanie działalności, jest utrudniony dostęp do źródeł finansowania. Niniejsza publikacja skupiła się zatem wokół wybranych, współcześnie dogodnych dla sektora MMSP metod pozyskania kapitału. Analizie i ocenie poddane zostały instrumenty takie jak: crowdfunding skierowany do przedsiębiorstw, pożyczki i kredyty, rozważane z perspektywy </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW148804814 BCX0">mikrofinansów</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">, a także kredyt hipoteczny jako sposób na finansowanie projektów inwestycyjnych</span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">. Wszystkie wymienione formy łączy wspólna idea – </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">wsparcia finansowego sektora MMSP w dostępie do kapitału. Celem głównym opracowania było wzbogacenie wiedzy na temat wskazanych instrumentów finansowych, zwarte przedstawienie ich funkcjonowania w Polsce oraz weryfikacja ich bieżącej struktury i dostępności dla przedsiębiorstw. Należy również podkreślić, że wszystkie omawiane instrumenty mogą być wykorzystywane w okresie rozkwitu gospodarki, lecz nabierają szczególnego znaczenia w okresie dekoniunktury. </span><span class="NormalTextRun SCXW148804814 BCX0">Okres objęty analizą to perspektywa ostatnich kilkunastu lat, zaś zakres geograficzny obejmuje Polskę, z odwołaniem do przykładów występujących w innych krajach.</span></p> Joanna Fila Elżbieta Grzegorczyk Marta Paduszyńska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Przysłówkowe wyrażenia frazeologiczne o budowie fraz przyimkowych, kwantyfikujące w stopniu najwyższym dodatnim https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/390 <p><span data-contrast="auto">Monografia jest poświęcona semantyce i składni hiszpańskich frazeologicznych wyrażeń przysłówkowych wprowadzanych przez przyimki i kwantyfikujących w stopniu najwyższym dodatnim. Są one określane w pracy skrótem LACSP-FP, pochodzącym od nazwy w języku hiszpańskim. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Książka składa się z czterech rozdziałów, z których trzy pierwsze przedstawiają i porządkują zagadnienia istotne dla podjętego tematu oraz późniejszego przebiegu analizy badanych wyrażeń. I tak, rozdział pierwszy dotyczy pojęcia </span><em><span data-contrast="auto">wyrażenie frazeologiczne</span></em><span data-contrast="auto"> w językoznawstwie hiszpańskim i prezentuje jego definicje oraz klasyfikacje tego typu wyrażeń, jak również ich charakterystykę formalną, cechy składniowe i semantyczne.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">W rozdziale drugim omawiane są cechy formalne, składniowe i semantyczne zarówno przysłówka jak i frazeologicznych wyrażeń przysłówkowych w języku hiszpańskim. Natomiast rozdział trzeci jest poświęcony zjawisku kwantyfikacji i porównuje się w nim ‘kwantyfikację językową’ z innymi terminami bliskoznacznymi, jak również przedstawiane są typy kwantyfikacji według kryteriów morfologicznych, semantycznych, składniowych oraz modelu referencyjnego kwantyfikacji.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Czwarty rozdział książki jest poświęcony analizie stu dwudziestu siedmiu LACSP-FP wyekscerpowanych z sześciu współczesnych słowników hiszpańskojęzycznych. Analiza składa się z dwóch części: w pierwszej omawiane są cechy leksykalno-semantyczne badanych jednostek w ujęciu kognitywistycznym, natomiast druga część traktuje o ich cechach składniowych. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><em>Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Szczeciński</em></p> Monika Lisowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Monika Lisowska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Mistyczne marzenie. O „Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej na tle kobiecej literatury dawnej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/290 <p>Książka poświęcona jest utworom Konstancji Benisławskiej (1747-1806), osiemnastowiecznej poetki z Inflant Polskich. Jej zbiór poetycki „Pieśni sobie śpiewane” stanowi przykład religijnej literatury autorstwa kobiety świeckiej, należącej do jednego z pierwszych pokoleń nieanonimowych pisarek. Analiza utworów Benisławskiej została przeprowadzona na tle staropolskiej literatury kobiecej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości dawnych mistyczek oraz klimatu światopoglądowego, w którym kobieca twórczość literacka się kształtowała. <br>Szczegółowej analizie poddano tu tradycję literacką, na której „Pieśni” się ukształtowały, obraz świata przedstawionego oraz charakter drogi mistycznej, której doświadcza podmiot utworów Benisławskiej.</p> <p>Co najmniej od lat dziewięćdziesiątych XX wieku podkreśla się potrzebę bardziej szczegółowych badań nad staropolską twórczością kobiet, w większości na lata została zupełnie „zapomnianej”. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań rewizjonistycznych i zarazem hermeneutycznych nad dawną literaturą kobiecą, a jej celem jest poszerzenie wiedzy nie tylko o poezji Benisławskiej, ale także o kulturowym pejzażu, na którym poezja ta powstała.</p> Kamila Żukowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Kamila Żukowska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 „Małe rewitalizacje podwórek”. Społeczno-pedagogiczne badania-działania https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/31 <p>Książka powstała w efekcie teoretyzacji procesu trójstronnego (akademia /studenci + młodzi mieszkańcy miejskich defaworyzowanych sąsiedztw + pracownicy instytucji zaangażowanych w system wsparcia mieszkańców takich miejsc) współtworzenia przestrzeni miejsca życia w przebiegu partycypacyjnego badania-działania (PAR) prowadzonego w latach 2018-2021. W jego genezie uwidacznia się związek prac teoretycznych z klinicznym praktykowaniem i edukacją akademicką, charakterystyczny dla działań teoriotwórczych w łódzkim modelu rozwoju pracy społecznej.</p> <p>Książka prezentuje złożone uzasadnienia i bogate w empiryczne ilustracje, rezultaty tego badania.</p> <p>Trzy pierwsze rozdziały obejmują teoretyczne uzasadnienia społeczno-pedagogicznie zorientowanego PAR z dziećmi i młodzieżą z defaworyzowanych miejskich sąsiedztw. Czwarty wyjaśnia metodologiczne założenia pracy ze szczególną dbałością uzasadnia wybór metody, problematykę badawczą, techniki zbierania danych w badaniu jakościowym regulowanym prawidłowościami partycypacyjnej strategii badawczej. Wprowadza w teren badań oraz w ich przebieg.</p> <p>Kolejne obejmują rezultaty badania:</p> <ul> <li class="show">typologiczny opis sąsiedztw;</li> <li class="show">siły ludzkie, społeczne, historyczne i ekonomiczne zdiagnozowane w tych miejscach;</li> <li class="show">rekonstrukcję procesu współtworzenia społeczno-pedagogicznej rewitalizacji środowiska życia śródmiejskich sąsiedztw (nazwaną przez Autorów „małą rewitalizacją podwórek”).</li> </ul> <p>W końcowej części pracy Czytelnik/czka znajdzie elementy refleksji na temat zmian opracowanych odrębnie dla wybranych grup podmiotów uczestniczących w tym kolektywnym akcie poznania i działania organizowanego w formacie partycypacyjnie konstruowanej zmiany rewitalizacyjnej czerpiącej inspiracje z źródłowej tożsamości pedagogiki społecznej oraz refleksję krytyczną.</p> Anita Gulczyńska Mariusz Granosik Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Strategie komunikacyjne i procesy twórcze https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/491 <p><span class="NormalTextRun SCXW223218109 BCX8">Zebrane w inicjującej serię monografii teksty obejmują zróżnicowaną problematykę teoretyczną i metodologiczną – ich wspólnym motywem jest szeroko rozumiana korelacja nauki i sztuki. Sztuka nie jest traktowana jedynie jako przedmiot naukowego badania, ale również jako przestrzeń doświadczania procesu twórczego</span> <span class="NormalTextRun SCXW223218109 BCX8">i komunikacyjnego. Tak pomyślane forum wymiany obejmuje wzajemne uzupełnianie się humanistycznych badań naukowych</span> <span class="NormalTextRun SCXW223218109 BCX8">z twórczą praktyką artystyczną i komunikacyjną w kształtowaniu szerokiej perspektywy poznawczej.</span></p> Mariusz Bartosiak Elżbieta Tabakowska Justyna Fruzińska Błażej Filanowski Piotr Ostrowski Daniel Jerzy Żyżniewski Jarosław Janowski Dobrosław Bagiński Annette Siemes Anita Grzegorzewska Ewa Kępa Tomasz Adamski Katarzyna Citko Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-12-30 2022-12-30 Influencer Marketing. Potencjał cyfrowych twórców w kształtowaniu relacji konsumentów z markami https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/40 <p><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8">Z uwagi na rosnące zainteresowanie </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencer</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> marketingiem i rolą </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencerów</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> w budowaniu relacji pomiędzy markami i ich potencjalnymi odbiorcami umiejętność oceny potencjału cyfrowych i wirtualnych twórców stała się niezwykle pożądana. W monografii omówiono zagadnienia tradycyjnych </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencerów</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> i twórców cyfrowych a także </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencerów</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> wirtualnych, których aktywność generowana jest komputerowo, między innymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i algorytmów. Publikacja podsumowuje aktualny stan wiedzy w obu obszarach a także wskazuje skuteczne praktyki pomocne w przygotowywaniu strategii komunikacji z wykorzystaniem cyfrowych i wirtualnych </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencerów</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8">. Autorka systematyzuje zagadnienia związane z konsumentem i marką w gospodarce cyfrowej, co stanowi punkt wyjścia do zaprezentowania istoty i charakteru </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencer</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> marketingu oraz obszarów niezbędnych do opracowania strategii </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencer</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> marketingu. Książka adresowana jest do każdego, kto chce poznać, ugruntować i pogłębić wiedzę i kompetencje związane z </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW130566938 BCX8">influencer</span><span class="NormalTextRun SCXW130566938 BCX8"> marketingiem.</span></p> Anna Łaszkiewicz Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Anna Łaszkiewicz, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Słownik tańca współczesnego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/78 <p><em><span data-contrast="auto">Słownik tańca współczesnego</span></em><span data-contrast="auto"> to znakomita inicjatywa naukowa i redakcyjna. Zrealizowany projekt jest właściwym odpowiednikiem europejskich wydawnictw z różnych dziedzin sztuki, mogącym śmiało z nimi dialogować. Spowodowana wieloletnim historycznym opóźnieniem luka ma szansę zapełnić się pracą kumulującą wiedzę zarówno o czasach przeszłych, jak i zjawiskach bieżących, często wypływających z tradycji. Zaproponowany układ tematyczny haseł pozwala na wnikliwe dotarcie do treści poznawczych, często dotyczących zagadnień dotąd w Polsce niedefiniowanych. Tym większa odpowiedzialność stanęła przed zespołem redakcyjnym, który musiał podjąć kluczowe decyzje nie tylko na etapie redagowania haseł, ale już podczas wstępnego wyboru i selekcji uwzględnianych informacji.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Prof. dr hab. Ewa Wycichowska</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">W minionych dwóch dekadach sztuka tańca współczesnego w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać, czemu towarzyszy także rozwój badań nad tańcem. Świetnym efektem tego zjawiska jest </span><em><span data-contrast="auto">Słownik tańca współczesnego</span></em><span data-contrast="auto"> zrealizowany w ramach zespołowego projektu naukowego. Jest to publikacja niezmiernie potrzebna praktykom – tancerzom i choreografom, adeptom sztuki tańca – oraz badaczom, ale zapewne spotka się też z zainteresowaniem studentów kierunków humanistycznych i artystycznych oraz szerokiego grona miłośników tańca. Zespół autorów gwarantuje wysoki poziom tej publikacji, gdyż tworzą go doświadczeni badacze teatru/tańca, redaktorzy, którzy dowiedli już swoich kompetencji wydawniczych oraz osoby posiadające przygotowanie praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem wydaje mi się także opublikowanie wersji elektronicznej </span><em><span data-contrast="auto">Słownika</span></em><span data-contrast="auto">, co przedłuży jego żywot i poszerzy krąg odbiorców.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Celowość wydania </span><em><span data-contrast="auto">Słownika tańca współczesnego</span></em><span data-contrast="auto"> jest poza wszelką dyskusją. Jest to przedsięwzięcie ze wszech miar pionierskie, nie ma bowiem w Polsce tego typu publikacji. W ogóle opracowań dotyczących tańca współczesnego, głównych jego nurtów, kierunków rozwoju, a przede wszystkim biogramów najważniejszych artystów, charakterystyki ośrodków sztuki tanecznej, szkół artystycznych sprofilowanych pod kątem tańca i instytucji wspierających jego rozwój nie tylko w Polsce, lecz także na świecie po prostu brak. Książka ta, ze względu na proponowane w niej ujęcie tańca od początku XX wieku, zarówno wypełnia poważną lukę w badaniach nad tańcem w Polsce, inspirując do ich rozwoju, jak i bez wątpienia przyczyni się do wzrostu świadomości na temat sztuki tanecznej w szerokich kręgach.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}">Publikacja dofinansowana z budżetu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego<button class="pkpFormField--autosuggest__valueButton"><span class="-screenReader">Usuń Publikacja dofinansowana z budżetu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego</span></button></span></p> Małgorzata Leyko Joanna Szymajda Tomasz Ciesielski Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/118 <p>W XVI wieku chrześcijańska Europa przeżywała coraz większe niepokoje związane z postępującą w głąb kontynentu ekspansją Imperium Osmańskiego. Odpowiedzią na zagrożenie ze strony azjatyckiej potęgi była obfita literatura antyturecka.<br />Jednym z autorów pism tego rodzaju (tzw. turcyków), był Bartłomiej Georgiewicz, z pochodzenia Chorwat, poddany węgierski. Po bitwie pod Mohaczem został pojmany i sprzedany do pracy w głąb Azji. Po ryzykownej ucieczce, kończącej blisko dziesięć lat niewoli, powrócił do Europy i poświęcił się całkowicie antytureckiej propagandzie. <br />Opisywał orientalną rzeczywistość Imperium Osmańskiego, którą oglądał na własne oczy, a zarazem surowo oceniał. Podawał Europejczykom wiadomości o ustroju, armii, religii, obyczajach i podstawowym słownictwie tureckim. Najoryginalniejszy koncept to analiza arabskiej basmali jako znaku trynitarnego, ukrytego w Koranie.<br />Pisma Georgiewicza, publikowane w całej Europie po łacinie i w językach narodowych, zostały wydane również w Krakowie w 1548 roku, w wersji łacińskiej i polskiej; zawładnęły wyobraźnią polskich czytelników i naszych rodzimych twórców.<br />Niniejsza edycja zabytku polskiego piśmiennictwa zawiera wstęp, objaśnienia i słowniki. Adresatami publikacji są filolodzy (nie tylko polscy i tureccy), językoznawcy, bibliolodzy, bibliotekarze i bibliotekoznawcy, edytorzy, religioznawcy, historycy.</p> Bartłomiej Georgiewicz Aleksandra Kunikowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Aleksandra Kunikowska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Narodowe kultury biznesowe i korporacyjne Polski i Ukrainy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/633 <p><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Znaczna część monografii została opracowana w kontekście realizacji przez autorów złożonego projektu badawczego o temacie: „Narodowe kultury biznesowe Polski i Ukrainy: doskonalenie naukowych i praktycznych podstaw współpracy na rynkach europejskich i światowych”; w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy jako wspólnego polsko-ukraińskiego projektu w latach 2020–2021. Poszczególne części monografii zostały opracowane w kontekście realizacji współpracy obu krajów na polu naukowym, edukacyjnym i innowacyjnym. Podrozdział 4.5. tej monografii wpisuje się w realizację tematu „Teoria i praktyka analizy porównawczej profili przedsiębiorców (na przykładzie Polski i Ukrainy)”, w ramach projektu Konkurs na stypendium dla Ukrainy IDUB „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ”, realizowanym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podrozdział 3.3. został opracowany jako element tematu „Kultura korporacyjna w czasach kryzysu: treść przemian transformacyjnych jako podstawa modyfikacji zarządzania” w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki dla Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce po 24.02.2022 r.</span></p> <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Książka ta powstała jako rezultat wielostronnych działań Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina, utworzonego przez autorów w 2016 roku na bazie Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Ekonomiki, Marketingu i Przedsiębiorczości Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (monografia ta jest w pewnym stopniu logiczną kontynuacją monografii B. Glinkowska-Krauze, B. Kaczmarek, V. Chebotarov, <em>Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka</em>, Łódź 2020).</span></p> Beata Glinkowska-Krauze Bogusław Kaczmarek Iegor Chebotarov Viacheslav Chebotarov Prawa autorskie (c) 2023 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/704 <p>Artykuły w tomie umieszczono w obrębie dwóch części. Pierwsza, pt. Aktywizacja i innowacja a nauczanie zdalne, zawiera sześć artykułów poświęconych różnorodnym aspektom nauczania zdalnego: aplikacjom, kanałom na YouTube, portalom edukacyjnym pomocnym w nauce języka polskiego jako obcego lub języków obcych oraz opisom cennych doświadczeń nauczycieli w pracy zdalnej. […] W części drugiej, pt. Inspiracje a metody nauczania, znajduje się osiem artykułów o rozmaitym charakterze. Autorzy prezentują w nich różnorodne inspiracje (psychologię pozytywną, warsztaty z dociekań filozoficznych), strategie, metody aktywizacji i samooceny, a także analizy materiałów dydaktycznych oraz propozycje metodyczne do zwrócenia uwagi na trudności nauki w Polsce dzieci reemigrantów.</p> Beata Grochala Michalina Pokorska Małgorzata Syrek Agnieszka Kruszyńska Paulina Kaźmierczak Jakub Sroka Paulina Lehmkuhl Agnieszka Banach Małgorzata Dębska Michalina Pokorska Laura Santoo Paula Góralczyk-Mowczan Rafał Maćkowiak Sylwia Niewczas Paulina Zwolińska Monika Nowicka Monika Gryboś Patrycja Kownacka Agnieszka Kusz Anna Gaudy Anna Rogala Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Migrations in the Slavic Cultural Space. From the Middle Ages to the Present Day https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/350 <p>The volume consists of materials that were presented during the international scientific conference entitled Migrations in the Slavic Cultural Space, held at the Department of Slavic Philology of the University of Lodz on May 6, 2022, in cooperation with researchers from the Institute of History Belgrade.</p> <p>This symposium received an extraordinary amount of attention in the circles of specialists representing various disciplines of the humanities and social sciences. The volume has a three-part structure. The first, which has a strictly monographic character, is comprised of five articles addressing the issue of migration of the Serbian ethnos in the 16th–13th centuries. The texts included in the other two sections provide a historical, cultural, and literary background for the topic explored in the first part, broadening the reader’ s knowledge about the hi story of Southern, Western and Eastern Slavs from the Middle Ages to the 21 st century.</p> <p>The phenomenon of migration has been interpreted here on many semantic levels, situated in various discourses, and examined in diverse categories, such as historical and political, economic and social, religious and cultural. It has been studied directly and indirectly in the ideological, spiritual, emotional, and intellectual spaces. It is from such a wide-ranging perspective that this monograph presents the phenomenon of migration, referred to and identified within the boundaries of the entire Slavic region, defined through the prism of fixed and variable, universal and local categories and cultural implications.</p> <p>Part of the research project financed by the National Science Centre Decision number: DEC-2019/32/C/HS2/00452 (Cultural implications of the migrations of Serbs in the early modern era)</p> Zofia A. Brzozowska Piotr Kręzel Izabela Lis-Wielgosz Isidora Točanac Radović Szvetlána Borál Jelena Ilić Mandić Nino Delić Aleksandar Krstić Michal Franko Krzysztof Popek Joanna Kulpińska Przemysław Mitka Aleksandra Tutko Julia Dural Anna Pachowicz Angelika Zanki Marina Bantiou Wojciech Mądry Janusz Mieczkowski Jovana Šaljić Ratković Sofija D. Filipov Radulović Dejan V. Dejan V. Aleksandra Korda-Petrović Magdalena Dąbrowska Nel Bielniak Daniel Kalinowski Angela Espinosa Ruiz Wojciech Jóźwiak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/34 <p>Monografia porusza wybrane społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju w branży TSL. Wpisuje się w rozważania na temat takiego wychodzenia naprzeciw potrzebom współczesnych pokoleń, aby nie ograniczać możliwości ich zaspokojenia przez przyszłe generacje. Publikacja złożona jest z dziewięciu rozdziałów oraz suplementu. Zawiera rozwiązania ukierunkowane na zrównoważony rozwój, inicjowane oraz wdrażane w życie przez instytucje publiczne, a także przez przedsiębiorstwa związane z branżą TSL. Zamieszczono w niej również przekrojowe analizy dotyczące całej branży TSL.</p> <p>Zaprezentowane wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, iż ze względu na strategiczne znaczenie branży TSL w gospodarce istnieje pilna potrzeba zaangażowania decydentów z tego sektora w inicjatywy ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Transformacja podmiotów z branży TSL w kierunku zrównoważonego rozwoju jest jednak niemożliwa bez odpowiedniego, wielowymiarowego zaangażowani a w ten proces ich pracowników. Oprócz wdrażania wewnątrzorganizacyjnych regulacji prośrodowiskowych czy rozwiązań o charakterze technicznym oraz technologicznym istotne staje się zwrócenie uwagi na odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim w poszczególnych organizacjach z branży TSL.</p> Łukasz Jarosław Kozar Agata Matuszewska-Kubicz Bogusława Urbaniak Cezary Szydłowski Anna Dorota Goszczyńska Anna Rogozińska-Pawełczyk Małgorzata Matusiak Katarzyna Bednarkiewicz Agnieszka Sitarska-Piwko Maria Szymczyk Izabela Warwas Wioletta Bartos Łukasz Jarosław Kozar Łukasz Jankowski Piotr Oleksiak Agata Matuszewska-Kubicz Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/379 <p>Mija właśnie 200 lat, od kiedy Łódź przeistoczyła się z zapomnianego miasteczka w osadę przemysłową, która miała z czasem wyrosnąć na największy ośrodek włókiennictwa w tej części Europy. Jubileusz ten stał się podstawą do zorganizowania debaty naukowej nad historią przemysłową i przyszłością naszego miasta, a pokłosiem cyklu spotkań zorganizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich w roku jubileuszowym jest niniejsza publikacja.</p> <p>W podtekście debaty postawiliśmy sobie kilka pytań. Jak przemysłowa przeszłość determinuje przyszłość? W jaki sposób jest ona przenoszona do przyszłości? Jak wygląda pamięć społeczna i pisana? Jaką rolę odgrywa stereotyp i co z tego wynika dla przyszłości miasta?</p> <p>Nie jest to całkiem spójna narracja, ale nie jest to także celem publikacji, bowiem spoglądając na miasto z różnych perspektyw chcieliśmy, aby każde spojrzenie odbywało się poprzez pryzmat dyscypliny naukowej autora. Dzięki temu uważamy, że prezentujemy – tak potrzebne – nowe, interdyscyplinarne podejście do studiów miejskich i przekazujemy bogatszą wiedzę mieszkańcom Łodzi i wszystkim zainteresowanym jej rozwojem.</p> Kamil Śmiechowski Tadeusz Markowski Przemysław Żurawski vel Grajewski Jarosław Kita Krzysztof Lesiakowski Marta Sikorska Monika Kucner Anna Warda Dariusz Dekiert Krystyna Radziszewska Elżbieta Umińska-Tytoń Julia Sowińska-Heim Paulina Bunio-Mroczek Jolanta Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Poezje i przekłady https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/121 <p>Twórczość Antoniego Korwina Kossakowskiego do tej pory pozostawała nieznana szerszemu gronu odbiorców. Literacka spuścizna poety – sekretarza gabinetu Stanisława Augusta Poniatowskiego – obfituje w wiersze laudacyjne apologizujące panowanie ostatniego władcy Rzeczpospolitej. Zawiera także utwory okolicznościowe, nierzadko panegiryczne, dedykowane przedstawicielom ówczesnych rodów magnackich, z którymi poeta był w jakimś stopniu związany.<br />Twórczość poety zwanego Moliwdą zachowała się głównie pod postacią druczków ulotnych oraz publikacji na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, które mieszczą niektóre jego wiersze oryginalne i przekłady z autorów antycznych. W niewielkim stopniu jego dzieła znane są z przekazów rękopiśmiennych.<br />Oddawany do rąk czytelników tom zawiera zarówno wyrosłe z tradycji barokowej rymowania, jak też utrzymane w innych estetykach utwory autora: oryginalne, tłumaczone i parafrazowane, wśród których szczególne miejsce zajmuje przekład komedii Katarzyny II <em>Obmanszczik</em> (<em>Oszukaniec</em>). Prezentowane wydanie krytyczne utworów Kossakowskiego wzbogaca wiedzę o kulturze literackiej epoki, zwłaszcza czasów stanisławowskich.</p> Antoni Korwin Kossakowski Małgorzata Pawlata Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Małgorzata Pawlata, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Polityka, kultura i społeczeństwo w czasach pandemii https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/834 <p>Pandemia koronawirusa wywołała daleko idące zmiany w funkcjonowaniu świata na każdej płaszczyźnie. Obostrzenia wymuszające modyfikację zachowań zwykłych obywateli, przerwane łańcuchy dostaw powodujące problemy z dostępnością towarów i usług czy głębokie zmiany w sferze polityki krajowej oraz międzynarodowej to tylko niektóre skutki pandemii.</p> <p>Książka jest efektem prac interdyscyplinarnego zespołu badawczego, który przeprowadził dogłębną analizę współczesnego świata z różnych perspektyw. Składa się z dziesięciu rozdziałów opisujących zmiany, jakie zaszły w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy w obrębie dyplomacji, polityki oraz kwestii społecznych. Zasygnalizowano w niej także perspektywę środowisk lokalnych na przykładzie miasta Łodzi.</p> <p>Publikacja jest skierowana do osób, które szukają rzetelnej i zwięzłej analizy przemian, które zaszły w ostatnich latach w wyniku pandemii koronawirusa. Otrzymują one szerokie spektrum wiedzy zaprezentowanej w przejrzysty i zrozumiały sposób.</p> Michał Sędkowski Michał Stelmach Bartosz Kurowski Michał Zaręba Marcin Socha Natalia Matiaszczyk Marek Sempach Patrycja Chudzicka-Dudzik Maria Antonina Łukowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-12-30 2022-12-30 Dynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/270 <p>Monografia wieloautorska <em>Dynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju. Szanse i ograniczenia realizacji </em> reprezentuje podejście interdyscyplinarne, łącząc różne perspektywy naukowe reprezentowane przez pedagogikę społeczną, socjologię i antropologię kulturową.</p> <p>Publikacja jest wynikiem prac badawczych autorów na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi. Projekt ten dotyczył modelowania nowo powstającej jednostki, świadczącej specjalistyczne usługi społeczne na obszarze poddawanym rewitalizacji.</p> <p>Założeniem publikacji jest przyjrzenie się procesom rewitalizacyjnym oraz ich realizacji na przykładzie projektu, w jaki byli zaangażowani autorzy. W książce znajdują się więc analizy i interpretacje materiałów po badaniach projektowych, gdzie uwzględnione zostały m.in. warunki przestrzenno-społeczne wpływające na projektowaną instytucję, różnorodność jej przyszłych beneficjentów i aktorów społecznych z terenu nowo powoływanej jednostki. Praca podejmuje także kwestię innowacyjności w polityce społecznej miasta.</p> <p>Publikacja powstała w ramach działań badawczych Centrum Innowacji Społecznych UŁ</p> Andrzej Kacprzak Małgorzata Kostrzyńska Inga B. Kuźma Alicja Piotrowska Małgorzata Potoczna Monika Wojtczak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Tańczymy zaczarowani taniec młodości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/386 <p><span data-contrast="auto">Trzy publikacje: </span><em><span data-contrast="auto">Ojf wajtkajten krajznde fal ich</span></em><span data-contrast="auto"> Dawida Zytmana, </span><em><span data-contrast="auto">Himlen in opgrunt</span></em><span data-contrast="auto"> Chaima Króla i </span><em><span data-contrast="auto">Zwischen dem Abend- und Morgenrot</span></em><span data-contrast="auto"> Rahel Lipstein to niezwykłe tomiki poetyckie, które ukazały się w 1921 roku w łódzkim efemerycznym wydawnictwie Achrid. Ich wyjątkowość wiąże się nie tylko z literackimi poszukiwaniami autorów, ale bardziej jeszcze z techniką publikacji: tomiki zostały opracowane graficznie przez trzy młode artystki żydowskie, Idę Brauner, Esterę Karp i Dinę Matus, które wykonały linoryty poszczególnych stron opatrując tekst poetycki bogatymi elementami graficznymi, strony te następnie, po wykonaniu odbitek, były ręcznie kolorowane. Niezwykły zamysł typograficzny wynikał z powiązań twórców tych publikacji z żydowską awangardową grupą Jung Idysz, której aktywność, choć krótkotrwała, bo obejmująca lata 1918–1921, była swoistym „okresem burzy i naporu” w młodej twórczości żydowskiej na terenie Łodzi.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Niniejsze wydawnictwo jest próbą wydobycia z niepamięci i zaprezentowania współczesnym czytelnikom twórczości przedstawicieli łódzkiej awangardy żydowskiej z początku okresu międzywojennego. Upamiętnia setną rocznicę opublikowania przez wydawnictwo Achrid niezwykłych tomików, które dzisiaj są już bibliofilskimi „białymi krukami”.</span></p> <p><span data-contrast="auto">Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2018–2023 nr 0376/NPRH7/H11/86/2018</span></p> Dariusz Dekiert Irmina Gadowska Krystyna Radziszewska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for translations by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Data science: najseksowniejszy zawód XXI wieku w Polsce. Big data, sztuczna inteligencja i PowerPoint https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/50 <p><span class="NormalTextRun SCXW115949742 BCX8">Czy sztuczna inteligencja pozbawia nas pracy? Algorytmy przejmują władzę nad światem? Czy big data sprawia, że jesteśmy bezustannie inwigilowani? Czy ogromna ilość danych zastępuje ekspertów i naukowców? Cokolwiek sądzimy na te tematy, jedno jest pewne – istnieje heterogeniczne środowisko ludzi, zajmujących się tzw. „sztuczną inteligencją” czy tzw. „big data” od strony technicznej i metodologicznej. Pole ich działania nazywane jest data science, a oni data </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW115949742 BCX8">scientists</span><span class="NormalTextRun SCXW115949742 BCX8">. Ta książka poświęcona jest właśnie im, polskiemu środowisku data science.</span> <span class="NormalTextRun SCXW115949742 BCX8">Jest to pierwsza monografia socjologiczna dotycząca data science i pierwsza praca w naukach społecznych, w której data science zostało zbadane jako społeczny świat w rozumieniu Adele E. Clarke. To podejście pozwala spojrzeć na data science, nazwane dekadę wstecz w Harvard Business </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW115949742 BCX8">Review</span><span class="NormalTextRun SCXW115949742 BCX8"> „najseksowniejszym zawodem XXI w.”, zarówno z perspektywy jego uczestników jak i z lotu ptaka, w relacji do akademii, biznesu, prawa, mediów czy polityki.</span></p> Remigiusz Żulicki Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Remigiusz Żulicki, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Contemporary challenges of spatial planning in tourism destinations https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/60 <p>Celem anglojęzycznej książki zatytułowanej “Contemporary challenges of spatial planning in tourism destinations” (Współczesne wyzwania planowania przestrzennego destynacji turystycznych) jest porównanie różnych kontekstów planowania przestrzennego ważnych z perspektywy rozwoju turystyki w wybranych krajach europejskich (Włoszech, Norwegii, Polsce, Portugalii i Turcji). Każdy z rozdziałów rozpoczyna się prezentacją najważniejszych informacji na temat badanego kraju. W dalszej kolejności omawiane są różne wymiary planowania przestrzennego destynacji turystycznych: regulacje prawne planowania przestrzennego, długookresowa strategia planowania przestrzennego, znaczenie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym oraz główne wyzwania planowania przestrzennego destynacji turystycznych. Całą publikację podsumowuje ogólna dyskusja nad czynnikami, które współcześnie mają największy wpływ na zrównoważone planowanie przestrzenne destynacji turystycznych w badanych krajach. Książkę zredagowali Tomasz Napierała i Katarzyna Leśniewska-Napierała (oboje z Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Giancarlo Cotella (Politecnico di Torino). Publikacja powstała w efekcie realizacji międzynarodowego projektu SPOT – Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations, dofinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (2019-1-PL01-KA203-064946).</p> Tomasz Napierała Katarzyna Leśniewska-Napierała Giancarlo Cotella Tomasz Napierała Katarzyna Leśniewska-Napierała Giancarlo Cotella Even Tjørve Iwona Pielesiak Jacek Kaczmarek João Paulo Jorge Verónica Oliveira Fernanda Oliveira Luís Lima Santos Ana Sofia Viana Cátia Malheiros Tolga Levent Yasemin Sarikaya Levent Kemal Birdir Sevda Sahilli Birdir Denis Cerić Konrad Czapiewski Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2022;© This publication belongs to the output O3 “Theoretical framework on European tourism planning” of the project SPOT Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations, granted by European Commission under the Erasmus+ Programme (2019-1-PL01-KA203-064946).| www.spot-erasmus.eu | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-30 2022-12-30 Życie prywatne Polaków w XIX wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/353 <p>Kolejny, jubileuszowy już, dziesiąty tom serii wydawniczej <em>Życie prywatne Polaków w XIX wieku</em>, podobnie jak wcześniejsze tomy, również zrodził się z potrzeby innego opowiadania o przeszłości. Tym razem proponujemy nową perspektywę poznawczą życia prywatnego i życia codziennego epoki – jego ogląd – przez pryzmat materialnego otoczenia ludzi. Prywatność „w zwierciadle rzeczy”, czyli skoncentrowanie uwagi na środowisku materialnym, w którym upływało życie Polaków pod zaborami, pozwoliło na przybliżenie indywidualnych, prywatnych światów, ukazanie scen i rytmu życia codziennego, krajobrazów kulturowych, przestrzeni życia, które pozostawały w cieniu. Przedmioty otaczające człowieka można analizować przez pryzmat ich użyteczności, typologii, genezy, zasięgu terytorialnego. Tradycyjne badania kultury materialnej gubiły często kontekst społeczny artefaktów. Warto przyjrzeć się ich roli w szerszej perspektywie. Z pozoru bezgłośne przedmioty, gromadzone przez życie, otaczające człowieka, selekcjonowane, chronione, odrzucane stanowią zwierciadło, które przy odpowiednim zestawie pytań potrafi przemówić. Świat rzeczy otaczających człowieka odzwierciedla realia jego codziennej egzystencji, jego mentalność, standard życia, wyznawane wartości, upodobania estetyczne, więzi rodzinne, charakter codziennych zajęć, sposoby spędzania wolnego czasu, przynależność grupową, stosunek do mody, religii, przemian cywilizacyjnych.</p> <p>Redaktorzy mają świadomość, że prezentowany tom nie wyczerpuje tematyki i prowokuje jedynie do dalszego dyskursu nad życiem prywatnym Polaków w XIX stuleciu. Pryzmat „rzeczy” otworzył dodatkowe spektrum możliwości badawczych sfery życia codziennego i intymnego społeczeństwa polskiego pod zaborami. W artykułach nie zabrakło refleksji dotyczących mentalności ludzi epoki, do której drzwi otwierały właśnie źródła materialne. Otaczające Polaków w XIX wieku formy dały możliwość obserwacji zmian w obrębie kultury, umożliwiły wniknięcie do niedostępnych środowisk społecznych, a ukazanie biografii poprzez „rzeczy” rzuciło nowe światło na postaci badane dotychczas wyłącznie za pośrednictwem źródeł pisanych. „Zwierciadło rzeczy” może stać się inspiracją do dalszych studiów nad społeczeństwem polskim w dobie rozbiorów.</p> <p>Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Współwydawcą jest Instytut Historii UWM</p> Jarosław Kita Maria Korybut-Marciniak Marta Milewska Daria Domarańczyk-Cieślak Anita Napierała Anna Malinowska Dariusz Złotkowski Ilona Florczak Krzysztof Marchlewicz Marta Kłak-Ambrożkiewicz Aldona Łyszkowska Izabela Lewandowska Kinga Raińska Alicja Adamus Karolina Studnicka-Mariańczyk Jolanta Załęczny Jolanta Kowalik Emilian Prałat Wojciech Jerzy Górczyk Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Filozofia https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/27 <p>Jak powinniśmy żyć? Co naprawdę istnieje? Skąd wiemy to, co wiemy? Autor omawia kluczowe pytania, którymi zajmuje się filozofia. Pokazuje wybrane ważne tematy dotyczące etyki, natury bytu oraz wiedzy za pomocą lektury Platona, Hume’a, Kartezjusza, Kanta, a także pisarzy buddyjskich. Tomik stanowi wprowadzenie do filozofii rozumianej nie tylko jako profesjonalne, naukowe badania, lecz także jako codzienne doświadczenie egzystencjalne każdego człowieka. Autor zaprasza czytelnika do filozofowania, zachęcając, by nie bał się stawiać pytań czy być krytycznym – filozofia pokazana w tym tomiku jest blisko codziennego doświadczenia.</p> <p><br /><em>Philosophy: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2020 This translation is published by arrangement with Oxford University Press Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> Edward Craig Marcin J. Leszczyński Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Edward Craig 2020. The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022; © Copyright for Polish translation by Marcin Leszczyński, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Przestrzeń Ziemi Świętej w szesnastowiecznych deskrypcjach polskich pielgrzymów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/291 <p>Ziemia Święta to obszar traktowany przede wszystkim jako miejsce wydarzeń opisanych w Biblii i w tym właśnie charakterze poznawany i przedstawiany już od połowy II wieku. Żaden inny region nie może pochwalić się tyloma geograficznymi, historycznymi oraz literackimi reprezentacjami. Do jednych z ciekawszych źródeł obrazów tego obszaru należą deskrypcje, będące piśmienniczą pamiątką z peregrynacji do miejsc świętych. Diariusze, relacje, chorografie czy też przewodniki dla pielgrzymów stanowią pokaźną część zachodnioeuropejskiej, późnośredniowiecznej literatury podróżniczej. Do tej grupy należą również cztery, wyjątkowe deskrypcje Ziemi Świętej pióra polskich autorów: <em>Terrae sancte et urbis Hierusalem descriptio fratris Anzelmi ordinis Minorum de observantia</em> Anzelma Polaka, itinerarium Jana Tarnowskiego, diariusz Jana Goryńskiego oraz opis podroży do Ziemi Świętej Syrii i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki. Wszystkie ukazały się dopiero w XVI wieku, więc w porównaniu do dzieł włoskich czy niemieckich są dość późne, tak więc czy rodzime deskrypcje znacząco odbiegają od zachodnioeuropejskiej tradycji prezentowania obszaru Palestyny? W jaki sposób polscy autorzy opisali Ziemię Świętą, co było dla nich interesujące? Na czym polega wyjątkowość polskich zabytków traktujących o eksploracji miejsc świętych? Czy są one jedynie nośnikami sakralnego oblicza Palestyny, czy może ujęto w nich również naturalny charakter orientalnego obszaru?</p> <p>W książce podjęto próbę odpowiedzi na te i inne pytania, które rodzą się w kontekście wąskiej, ale jakże oryginalnej grupy pierwszych opisów Ziemi Świętej sporządzonych przez Polaków – pielgrzymów – eksploratorów bliskowschodniej kultury i natury.</p> Katarzyna Ossowska-Kulińska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Katarzyna Ossowska-Kulińska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Eseje o Szekspirze https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/32 <p><span class="TextRun SCXW30640643 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">The book examines the reception of Shakespeare and his works in Poland and worldwide in the context of literature, theater, cinema, culture, history, and politics. It draws attention to the significance of national sources of his works, the sixteenth-century cult of </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">Lucrece</span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0"> in Poland and in Europe, and selected aspects of Shakespeare’s presence in Poland during World War II and under the communist regime. Some space is devoted to Ira Aldridge and Helena </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">Modrzejewska</span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">, two eminent performers, who </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">greatly contributed</span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0"> to Shakespeare’s promotion in the 19</span></span><span class="TextRun SCXW30640643 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun Superscript SCXW30640643 BCX0" data-fontsize="12">th</span></span><span class="TextRun SCXW30640643 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0"> century and who built their careers upon his fame. </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">The work also presents the question of the authorship </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">of his works </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">in the context of ongoing </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">debates over centuries</span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">.&nbsp;</span> <span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">The book </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">demonstrates</span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0"> the poet’s relevance to contemporary cultural and socio-political issues, ranging widely across his plays and poems, and their presentations in the theater</span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">.&nbsp; </span><span class="NormalTextRun SCXW30640643 BCX0">It points toward new directions in Shakespeare’s studies while uniting human experiences in various places, spaces, and times.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW30640643 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> Krystyna Kujawińska Courtney Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Krystyna Kujawińska Courtney, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-30 2022-12-30 Leksykon zintegrowanego planowania rozwoju https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/450 <p><span data-contrast="auto">Konieczność zintegrowanego podejścia do współczesnej polityki rozwoju narzuca potrzebę wprowadzenia do języka naukowego i praktyki planistycznej nowych pojęć, pozostających dotychczas poza bezpośrednią sferą praktyki planistycznej i decyzyjnej lub wykorzystywanych tylko w wąskich ujęciach sektorowych. Szybkie zmiany paradygmatów i koncepcji współczesnego planowania rozwoju zaowocowały rozbieżną interpretacją stosowanych pojęć, wynikającą między innymi z dość dowolnej i różnorodnej lingwistycznej interpretacji terminów wprowadzonych przez liderujące kraje Unii Europejskiej w dziedzinie doskonalenia publicznych polityk na rzecz rozwoju. Konieczność jednoznacznego rozumienia pojęć i zjawisk jest niezbędnym warunkiem sprawnego procesu planistycznego, wpływa nie tylko na budowanie konsensusu społecznego i podejmowanie trafniejszych decyzji, lecz także na poprawę działania instytucji publicznych, rządowych i samorządowych, odpowiedzialnych za rozwój zrównoważony.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Leksykon jest pierwszym opracowaniem mającym na celu uporządkowanie terminologii związanej ze zintegrowanym planowaniem rozwoju. Wyodrębniono w nim ponad sto pojęć budzących pewne wątpliwości interpretacyjne oraz zaproponowano sposoby ich rozumienia nawiązujące do najnowszych badań z zakresu teorii rozwoju regionalnego i lokalnego. W publikacji zaprezentowano nie tylko podstawowe znaczenie poszczególnych terminów, lecz także ukazano fundamentalne zasady oraz wyzwania współczesnej polityki rozwoju i pragmatyki planistycznej.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Odbiorcami leksykonu mogą być pracownicy samorządowi i rządowi, nauczyciele akademiccy czy studenci, szczególnie kierunków związanych z gospodarką przestrzenną, geografią ekonomiczną, urbanistyką, administracją i prawem, a także nauk z zakresu polityki i zarządzania publicznego. Książka jest również adresowana do szkół średnich ekonomicznych i firm doradczych specjalizujących się w przygotowywaniu koncepcji, planów oraz strategii rozwoju dla jednostek terytorialnych.</span></p> Tadeusz Markowski Małgorzata Żak-Skwierczyńska Maciej J. Nowak Małgorzata Blaszke Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-29 2022-12-29 Państwo, które działa. O fińskich politykach publicznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/456 <p>Książka „Państwo, które działa. O fińskich politykach publicznych” podsumowuje kilka lat badań autora dotyczących różnych aspektów funkcjonowania fińskiego państwa, ukazując je w szerokiej, historyczno-kulturowej perspektywie.</p> <p>Celem książki jest omówienie i analiza przede wszystkim wewnętrznych czynników związanych z procesami politycznymi oraz planowaniem polityk publicznych, które umożliwiły Finlandii bezprecedensowy rozwój i awans do grupy najbardziej rozwiniętych gospodarczo i technologicznie krajów świata. Udało się to osiągnąć, pomimo, że jeszcze w połowie XX wieku, Finlandia była państwem peryferyjnym z gospodarką opartą o prostą produkcję i eksport drewna, jedynego masowo dostępnego surowca naturalnego.</p> <p>We wprowadzeniu autor omawia problematykę kluczowych geograficznych, historycznych i kulturowych czynników determinujących budowanie instytucji oraz sytuację fińskiego społeczeństwa w czasach poprzedzających uzyskanie niepodległości w 1917 roku oraz w pierwszych dekadach suwerennego państwa fińskiego.</p> <p>W kolejnych częściach poświęconych polityce gospodarczej, edukacyjnej i społecznej autor opisuje proces polityczny oraz konkretne rozwiązania przyjęte w tych obszarach, które na przełomie XX i XXI wieku umożliwiły osiągnięcie wspomnianego sukcesu oraz podniesienie zamożności oraz jakości życia fińskiego społeczeństwa.</p> <p>W kończącym książkę rozdziale autor zwraca szczególną uwagę na rolę edukacji, wiedzy i nauki w planowaniu i wdrażaniu polityk publicznych w Finlandii jako kluczowych czynników umożliwiających radykalną transformację fińskiej gospodarki i społeczeństwa. Książka kończy się rozważaniami o najważniejszych współczesnych wyzwaniach stojących przed fińskim państwem i społeczeństwem oraz najbardziej obiecujących polach badawczych dotyczących tej problematyki.</p> Wojciech Woźniak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Wojciech Woźniak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-29 2022-12-29 Materiał dowodowy. Szkice drugie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/99 </p>Reedycja tomu zawierającego szkice Romana Zimanda wydane w wyborze i z przedmową Doroty Siwickiej nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu w 1992 roku. Czytelnik znajdzie tu autobiograficzny zapis prywatnej historii myślenia Zimanda i zarazem dokument do dziejów kształtowania się świadomości inteligencji polskiej w PRL, intelektualnego formowania się antytotalitarnej opozycji. W posłowiu Jan Olaszek przedstawia zarys historii współpracy Zimanda z Instytutem Literackim w Paryżu, okoliczności powstania tego zbioru, a także naświetla problem stosunku Zimanda do jego komunistycznej przeszłości.</p> Roman Zimand Jan Olaszek Dorota Siwicka Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright for this edition by Association Institut Littéraire Kultura, Łódź–Paryż 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Paryż 2022; © Copyright for scientific editing and afterword by Jan Olaszek, Łódź–Paryż 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-29 2022-12-29 Verba volant, scripta manent https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/792 <p>Książka jest zbiorem dwudziestu jeden wartościowych merytorycznie i nowatorskich studiów opartych na obszernej bazie źródłowej i piśmienniczej. Zawiera wyniki najnowszych badań z historii Polski i dziejów powszechnych w czasach nowożytnych. W kręgu zainteresowań Autorów znalazły się zagadnienia polityczne, militarne, społeczne i gospodarcze. Nie zabrakło również prac dotyczących szeroko pojętej dyplomacji, prasoznawstwa oraz kultury i obyczajowości. Publikacja skierowana jest nie tylko do specjalistów – znawców dziejów Rzeczypospolitej i powszechnych doby nowożytnej, lecz także do doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych historią. Ciekawa problematyka, jasność przekazu i barwny język narracji pozwalają żywić nadzieję, że książka znajdzie uznanie u wielu odbiorców.</p> Małgorzata Karkocha Piotr Robak Andrzej K. Link-Lenczowski Mirosław Nagielski Robert Kołodziej Adam Perłakowski Tomasz Ciesielski Dariusz Nawrot Dariusz Rolnik Witold Filipczak Filip Wolański Andrzej Stroynowski Joanna Orzeł Barbara Krysztopa-Czupryńska Jacek Pielas Karol Łopatecki Aleksandra Skrzypietz Jolanta A. Daszyńska Katarzyna Kuras Jacek Wijaczka Tadeusz Srogosz Ewa Kiełb Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-12-28 2022-12-28 O twórczości Andrzeja Zimniaka https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/314 <p>Zarys monograficzny poświęcony jest twórczości Andrzeja Zimniaka. Jest to pisarz aktywny twórczo od 1980 roku. Uwzględniono&nbsp; nie tylko najbardziej znany aspekt jego pisarstwa, tj. fantastykę naukową; przypomniano również eseistykę popularnonaukową twórcy, która łączy się z twórczością beletrystyczną oraz niezbyt znaną poezję (Zimniak jest autorem jednego tomiku, zatytułowanego <em>Fraszki rubaszne</em>, 2012). Nadrzędnym celem monografii było ukazanie ewolucji wybranych motywów, najbardziej charakterystycznych dla prozy Zimniaka, które jednocześnie znajdują odzwierciedlenie w refleksji popularnonaukowej tego pisarza (należą do nich m.in możliwość kontaktu z pozaziemską cywilizacją, potencjalne drogi autoewolucji człowieka do poziomu <em>homo superior</em>, wątki ekologiczne i namysł nad wyzwaniami, które stawia przed współczesnością ekspansywny – a jednocześnie w coraz mniejszym stopniu możliwy do kontroli – postęp technologiczny. Wyszczególnione tu zagadnienia zostały omówione w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych, w istotny sposób wpływających na Zimniaka jako pisarza i popularyzatora nauki, aktywnego od 1980 roku do dziś. Kontekstowi temu towarzyszy rekonstrukcja ewolucji poglądów filozoficznych i antropologicznych pisarza, będących odzwierciedleniem czasów, w których tworzył.</p> <p>Do monografii dołączono bibliografię skonstruowaną w taki sposób, aby nie tylko poświadczała przywoływane w rozważaniach prace. Przede wszystkim ma ona stanowić punkt wyjścia dla własnych poszukiwań lekturowych czytelnika zainteresowanego pogłębieniem wiedzy na tematy poruszane w opracowaniu.</p> Adam Mazurkiewicz Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Adam Mazurkiewicz, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-20 2022-12-20 Censorship of Literature in Post-War Poland https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/483 <p>The author’s focus on a relatively neglected field of censorship research – the bulletins – and attempt to provide a systematic account of their role and nature marks the key innovative aspect of the work. I deeply appreciate and admire the colossal labour that the author has undertaken to produce the text, especially in the extremely difficult circumstances that we have had to endure these past two years.</p> Anna Wiśniewska-Grabarczyk Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Anna Wiśniewska-Grabarczyk, Łódź–Kraków 2022, © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź–Kraków 2022, © Copyright for this edition by Jagiellonian University, Łódź–Kraków 2022, © Copyright for the English translation by Katarzyna Szuster-Tardi, Łódź–Kraków 2022 https://press.uni.lodz.pl/index.php/wul/no_license 2022-12-19 2022-12-19 Miasto i wojna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/217 <p>Oblicza Wojny to interdyscyplinarna seria poświęcona różnym aspektom konfliktów zbrojnych. Niniejszy tom pod tytułem <em>Miasto i wojna</em>, zawiera artykuły naukowców z Węgier, Polski i Rumunii – historyków, archeologów i muzealników. Teksty te dotyczą funkcjonowania formacji wojskowych w miastach, a także ich roli jako zaplecza bądź teatru działań wojennych. Omówiono również powinności wojskowe mieszczan i ich zasoby uzbrojenia. Pod względem chronologicznym opracowania zamieszczone w tym tomie obejmują okres od średniowiecza po czasy współczesne.</p> Tadeusz Grabarczyk Magdalena Pogońska-Pol Ferenc Sebők Zoltán Szolnoki Piotr Strzyż Maciej Talaga Aleksander Bołdyrew István Petrovics Silviu Oța Jacek Zinkiewicz Robert Gaweł István Tóth Beata Kozaczyńska Agnieszka Kita Marek Brylew Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-14 2022-12-14 Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/95 <p>Edukacja dla mądrości, przykłady sytuacji edukacyjnych służących rozwijaniu mądrości, scenariusze zajęć sprzyjających rozwojowi mądrości na początkowych etapach kształcenia.</p> </p>Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych, służących rozwijaniu inteligencji analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy. </p> Elżbieta Płóciennik Prawa autorskie (c) 2016 © Copyright by Elżbieta Płóciennik, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-09 2022-12-09 Umysł, mózg i wolna wola https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/161 <p>Czy ludzkie zachowanie jest całkowicie zdeterminowane? Czym jest substancja mentalna? Co czyni nasze przekonania prawdziwymi?</p> <p>Richard Swinburne broni dualizmu substancji, czyli poglądu, że dusza i ciało to dwie różne i oddzielne – na poziomie metafizycznym (bytowym) – substancje. W książce Umysł, mózg i wolna wola rozważa, czy człowiek jest jedynie skomplikowaną maszyną, a może duszą wchodzącą w interakcje z ciałami. Czy mamy więc wolną wolę, która czyni nas moralnie odpowiedzialnymi za własne czyny? Wielu muzułmanów i znacznie mniejsza liczba chrześcijan wierzy, że ludzkie czyny są całkowicie zdeterminowane przez Boga, a wielu z nich mogłoby zgodzić się z tezą, że Bóg z góry zdeterminował nasze czyny poprzez działanie przyczyn naturalnych (na przykład przez spowodowanie, że zdarzenia mózgowe są przyczynami tych czynów zgodnie z prawami natury). Kilku wczesnych myślicie/i greckich i rzymskich, a także wielu naukowców i filozofów od XVI/ wieku twierdziło, że ludzie są tylko bytami fizycznymi działającymi zgodnie z prawami fizycznymi, nie bardziej moralnie odpowiedzialnymi za swoje działania niż maszyna jest moralnie odpowiedzialna za swoje ruchy. Jednak, pomimo tych przeciwnych poglądów, podejrzewam, że większość zwykłych ludzi, przynajmniej w krajach zachodnich, nadal wyznaje założony w prawie karnym pogląd, że (z pewnymi wyjątkami) ludzie nie są w pełni zdeterminowani do popełniania czynów, które popełniają, oraz są moralnie odpowiedzialni za swoje działania; a także wyznają pogląd, że ludzie składają się z dwóch części – duszy i ciała, więc nawet jeśli w rzeczywistości nie ma życia po śmierci, założenie, że nasze dusze (istotowa część nas) mogą przetrwać śmierć, nie jest niespójne. W tej książce argumentuję, że tradycyjne spojrzenie większości mieszkańców Zachodu na te kwestie jest poglądem słusznym. Fragment książki Umysł, mózg i wolna wola.</p> Richard Swinburne Tomasz Sieczkowski Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Richard Swinburne, 2013; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022; © Copyright for Polish translation by Tomasz Sieczkowski, 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-09 2022-12-09 Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/96 <p>Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie o charakterze twórczym. Znajdzie ponadto propozycje konkretnych ćwiczeń oraz sytuacji edukacyjnych, możliwych do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (choć Czytelnik zapewne dostrzeże ich uniwersalność). Książka z pewnością zainteresuje studentów i nauczycieli akademickich, wychowawców i pedagogów pracujących w różnych instytucjach oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców, którym zależy na efektywnej edukacji dzieci. W kolejnych tomach zostaną przedstawione scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych. </p> Elżbieta Płóciennik Prawa autorskie (c) 2016 © Copyright by Elżbieta Płóciennik, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-09 2022-12-09 Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/83 <p>Publikacja ta jest zapowiadaną trzecią częścią monografii metody edukacyjnej, tzw. warsztatów z dociekań filozoficznych (dalej WDF). O ile dwie pierwsze części wydane w jednym tomie pt. „Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, 283 s.) traktują o podstawach teoretycznych i metodycznych przywołanych zajęć, to ta część zawiera ich opatrzone szczegółowymi informacjami scenariusze.</p> <p>„Warsztaty z dociekań filozoficznych” są dla polskiego czytelnika relatywnie nowym narzędziem. Mówiąc najogólniej, służy ono do wyrabiania umiejętności, motywacji oraz społecznych i poznawczych postaw związanych ze zdobyciem intelektualnej i moralnej samodzielności ({j. umiejętność stawiania pytań problemowych, formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytycznego myślenia, wrażliwość, wyobraźni, kreatywności i wielu innych).</p> <p>Badania wskazują, że polska młodzież przejawia niedostatki w zakresie wymienionych powyżej kompetencji miękkich, co istotnie zmniejsza jej zdolności przystosowania się do realiów współczesnego świata. Zdalne nauczanie w okresie pandemii pogłębiło te deficyty i nauczyciele potrzebują środków do zaradzenia tej sytuacji. Wykorzystanie WDF w edukacji może przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy. </p> <p>WDF są narzędziem uniwersalnym w dwojakim sensie. Raz – można je stosować na każdym poziomie nauczania (od przedszkola do uniwersytetu III wieku) w różnych placówkach kształceniowych i wychowawczych. Pełnią bowiem swoją rolę niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego uczestników. Dwa – nadają się do pracy na wszystkich przedmiotach, a szczególnie sprawdzają się na lekcjach etyki.</p> Aldona Pobojewska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Aldona Pobojewska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-09 2022-12-09 Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/97 <p>Prezentowana publikacja stanowi praktyczny przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjów i liceów zakresie rozwijania mądrości dzieci. Kolejny tom po publikacji dla przedszkoli i szkół podstawowych. W książce zaprezentowano syntetycznie koncepcję edukacji dla mądrości oraz dostarczono nauczycielom konkretnych narzędzi do wykorzystania w pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą w postaci ćwiczeń proponowanych w codziennych sytuacjach edukacyjnych oraz scenariuszy zajęć. Ćwiczenia i scenariusze służą: doskonaleniu kompetencji nauczycieli i wychowawców, wyzwalaniu aktywności i refleksyjności; praktycznemu przygotowaniu ucznia do życia; wsparciu w procesie dojrzewania do samodzielności; autorefleksji, samopoznaniu, podejmowaniu wyborów również odnośnie do przyszłej drogi zawodowej; integracji; profilaktyce negatywnych zjawisk w środowisku rówieśniczym uczniów; terapii nacechowanych agresją oraz negatywnymi emocjami relacji i modyfikowaniu pracy szkoły w kierunku właściwego realizowania funkcji wychowawczej i edukacyjnej.</p> Elżbieta Płóciennik Prawa autorskie (c) 2016 © Copyright by Elżbieta Płóciennik, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-12-09 2022-12-09 Przekształcenia współczesnych miast https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/321 <p>Współczesny świat jest zdominowany przez miasta, które są motorem jego rozwoju. Ulegają one jednak ciągłym przemianom, a współcześnie – w okresie intensywnych, dynamicznych zmian geopolitycznych i społeczno-gospodarczych – borykają się z wieloma trudnościami. Problemy rozwoju miast są poważnym wyzwaniem, wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz umiejętności zintegrowanego zarządzania i sterowania.</p> <p>Celem monografii jest przedstawienie wybranych nurtów, metod, narzędzi oraz działań determinujących przekształcenia współczesnych miast, które traktuje się tutaj jako złożone systemy powiązań gospodarki, społeczeństwa, środowiska i przestrzeni. W publikacji wyróżniono przede wszystkim te kwestie, które służą polepszeniu funkcjonowania współczesnych miast, poprawie jakości życia ich mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwiązania wielu złożonych problemów.</p> <p>Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i urbanistyki. Do jej lektury zaproszeni są również studenci oraz absolwenci w szczególności takich kierunków, jak: gospodarka przestrzenna, studia miejskie, ekomiasto, prawo, geografia urbanistyczna, ekonomia, urbanistyka, socjologia miast czy ochrona środowiska. Monografia dedykowana jest więc osobom, które interesują się miastami i procesami ich rozwoju.</p> Ewa M. Boryczka Wiktor Wróblewski Jakub Zasina Anna Domańska Magdalena Michalak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-08 2022-12-08 Filozofia fizyki https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/109 <p>Filozofia fizyki zajmuje się najważniejszymi teoriami współczesnej fizyki – teorią kwantów, teoriami przestrzeni, czasu i symetrii oraz fizyką termiczną – i ich zadziwiającymi implikacjami pojęciowymi. Głębsze zrozumienie tych teorii pomaga nie tylko fizyce, wskazując drogę do nowych teorii i nowych zastosowań, lecz także filozofii, dostrzegając, jak zmienia się nasz światopogląd w świetle tego, czego uczymy się z fizyki.</p> <p><br /><em>Philosophy of Physics: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2021. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> Dawid Wallace Wojciech Sady Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by David Wallace 2021 The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022; © Copyright for Polish translation by Wojciech Sady, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-11-29 2022-11-29 Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/841 <p><span class="TextRun SCXW62760503 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW62760503 BCX8">Tom </span></span><em><span class="TextRun SCXW62760503 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW62760503 BCX8">Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich</span></span></em><span class="TextRun SCXW62760503 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW62760503 BCX8"> jest efektem rozważań przedstawicieli różnych dyscyplin nad Biblią i jej ekumenicznym wymiarem. Otwiera nowe perspektywy badawcze, ukazuje pewne aspekty tłumaczenia tekstu biblijnego, które miałoby spełniać funkcję ekumeniczną, ilustruje przejawy idei ekumenizmu w aspekcie historycznym i regionalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest </span></span><em><span class="TextRun SCXW62760503 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW62760503 BCX8">Biblia Ekumeniczna</span></span></em><span class="TextRun SCXW62760503 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW62760503 BCX8"> jako dzieło realizujące potrzebę tłumaczenia Pisma Świętego wspólnego dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od przynależności konfesyjnej.</span></span></p> Grażyna Habrajska Anita Filipczak-Białkowska Andrzej Perzyński Elżbieta Żądzińska Sławomir Sosnowski Antoni Różalski Przemysław Sawa Jadwiga Zalisz Adam Palion Bernard Sawicki Bożena Matuszczyk-Podgórska Jacek Salij Jarosław Płuciennik Maria Wichowa Elżbieta Laskowska Paweł Beyga Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-11-28 2022-11-28 Krzysztof Koehler. Uczestnictwo https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/194 Autor odkrywa postawę twórczą Krzysztofa Koehlera jako kogoś, kto rozpoznaje rzeczywistość, tłumaczy ją i koryguje – przybliża do prawdy, piękna i dobra. Pokazuje przy tym Jakub Beczek narodziny autorskiej formuły klasycyzmu rozumianej jako odpowiedzialne uczestnictwo w kulturze. Podróż przez kolejne etapy życia i twórczości Koehlera to także odsłanianie przyjmowanych przez poetę ról: od estetyzującego turysty z wczesnych utworów, przez podejmującego metafizyczne ryzyko pielgrzyma i „partyzanta prawdy”, aż po uważnego rekonstruktora wspólnotowości. Autor śledzi stałość i zmienność formuły klasycyzmu, a także pokazuje towarzyszące im przemiany poetyki. W wędrówce tej kreśli również historię publicznej działalności poety i buduje jego wiarygodny portret – pełnego pasji pisarza, publicysty, naukowca, nieustannie porządkującego chaos nowoczesnego Sarmaty. Jakub Beczek Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Jakub Beczek, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-17 2022-11-17 Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/187 <p>Niniejsza monografia stanowi podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” zorganizowanej dnia 3 grudnia 2020 r. przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Tomasza Duraja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca tymczasowa to jedna z najlepiej rozwijających się nietypowych form aktywności zarobkowej na polskim rynku pracy. Tematem książki jest ocena prawnej regulacji zatrudnienia tymczasowego po nowelizacji obowiązującej od 1 czerwca 2017 r., dokonana zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Doniosłość, złożoność, wielowątkowość i aktualność tego zagadnienia potwierdza zestaw artykułów składających się na monografię. Dotykają one fundamentalnych dla tej tematyki problemów prawnych. Zdaniem dra hab. Marcina Wujczyka (Uniwersytet Jagielloński) „praca z pewnością stanowi istotny wkład w rozwój nauki w tym zakresie. Jest ona cennym źródłem informacji zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa zainteresowanych problematyką zatrudnienia tymczasowego. […] Tezy sformułowane w analizowanym opracowaniu są ciekawe i nowatorskie. Autorzy trafnie identyfikują istotne problemy oraz określają najważniejsze obszary badawcze. Dzięki temu recenzowana książka wyróżnia się na tle innych opracowań poruszających zagadnienia pracy tymczasowej. […] Nie znajduję na rynku publikacji, która tak wieloaspektowo, jak niniejsza monografia traktowałaby o pracy tymczasowej w Polsce”.</p> Tomasz Duraj Krzysztof Walczak Liliana Strupp Grażyna Spytek-Bandurska Dariusz Górski Michał Szypniewski Wojciech Bigaj Joanna Unterschütz Joanna Ceglarska-Jóźwiak Marta Zbucka-Gargas Małgorzata Mędrala Łucja Kobroń-Gąsiorowska Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska Iwona Jaroszewska-Ignatowska Andrzej Marian Świątkowski Olga Maczasek Kinga Moras-Olaś Krzysztof Krysiak Anna Reda-Ciszewska Barbara Antczak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-11-14 2022-11-14 Francuski teatr kontestacji społecznej na przełomie XIX i XX wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/451 <p><span class="TextRun SCXW250828285 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">W </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">przedstawianej monografii</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> autor analizuje dramaty</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> francuskiego </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">teatru sprzeciwu społecznego</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">, który tworzony był również przez kobiety walczące o swoje prawa</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> obywatelskie</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">. </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">Antologia poświęcona jest trzem </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">autorkom</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> (</span></span><span class="TextRun SCXW250828285 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">Louise Michel, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW250828285 BCX8">Véra</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW250828285 BCX8">Starkoff</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">, Nelly Roussel)</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">, który</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">ch</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> dramaty zostały po raz pierwszy przełożone na język polski</span></span><span class="TextRun SCXW250828285 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">Większość jest przekonana</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">, że </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">teatr feministyczny</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> pojawił się na początku lat 1970, kiedy nastąpiła rewolucja obyczajowa,</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> tymczasem kobiety już sto lat temu próbowały przebić się </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">przez</span> <span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">mieszczańską cenzurę. </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">Zainspirowana Tołstojem, Zolą i </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">I</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">bsenem, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW250828285 BCX8">Starkoff</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> napisała kilka </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">sztuk dydaktycznych, w których poruszała problem nierówności mię</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">dzy mężczyznami i kobietami</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">. </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">W przeciwieństwie do tej </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">pisarki Roussel </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">obnaża w bezwzględny sposób ówczesne społeczeństwo, </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">wyśmiewa rzekome wartości wp</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">jane przez Kościół katolicki</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">, które </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">zniewalają nie tylko kobiety, a</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> każde indywidualne myślenie</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">,</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8"> Michel</span> <span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">zaś </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">opisuje </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">opresyjny system kapitalistyczny, </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">który </span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">opiera się przede wszystkim na przemocy</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">.</span><span class="NormalTextRun SCXW250828285 BCX8">&nbsp;</span></span></p> Tomasz Kaczmarek Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022 ©; Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-11-03 2022-11-03 W poszukiwaniu zielonego ładu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/501 <p>Powstała w ramach inicjatywy EKOEkSoc książka <em>W poszukiwaniu zielonego ładu</em> jest efektem pracy autorów związanych zawodowo z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w swej aktywności badawczej i dydaktycznej podejmują zagadnienia związane z problemami wyrastającymi na styku systemów społeczno-gospodarczych i środowiska przyrodniczego. Jak zazieleniać zarządzanie zasobami czynników produkcji? Jak koegzystować z innymi gatunkami? Dlaczego warto poznawać ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania miast, sektorów gospodarczych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych? Do czego mogą się przydać zielone podatki? Jak policzyć ślad węglowy i finansować proekologiczne rozwiązania? Czy wzrost PKB zawsze jest miarą sukcesu, a zwrot w kierunku zielonej gospodarki będzie inkluzywny? To przykładowe pytania, które postawiliśmy w publikacji. Znalezienie odpowiedzi wymagało wyjścia poza utarte schematy myślenia, o których już wiemy, że zbyt często prowadzą do praktyk destrukcyjnych nie tylko wobec przyrody, lecz także nas samych. Zapraszamy do lektury i aktywnego poszukiwania sposobów bar­ dziej harmonijnego układania relacji z naturą.</p> Małgorzata Burchard-Dziubińska Małgorzata Matusiak Aleksandra Baszczyńska Alina Jędrzejczak Jakub Boratyńsk Iwona D. Świeczewska Jarosław Neneman Agnieszka Matuszewska-Pierzynka Bogusława Urbaniak Łukasz Kozar Zofia Wysokińska Natalia Szubska-Włodarczyk Łucja Lange Ewa Boryczka Agnieszka Rzeńca Jakub Zasina Urszula Motowidlak Daniel Tokarski Dorota Michalak Anna Rydz-Żbikowska Michał Soliwoda Marlena Grzelczak Ewa Kulińska-Sadłocha Kamil Kruszyński Prawa autorskie (c) 2020 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-10-24 2022-10-24 Wybrane zagadnienia z frazeologii rosyjskiej wraz ze słownikiem rosyjskich jednostek stałych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/371 <p>Niniejsza publikacja w bezpośredni sposób nawiązuje do problemów poruszonych w <em>Zarysie frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne)</em>, który w 2021 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Niektóre kwestie były we wspomnianym opracowaniu zaledwie zasygnalizowane. Teraz postanowiłam zaprezentować je w sposób bardziej pogłębiony, sięgając po wybrane teorie frazeologiczne. Są to następujące zagadnienia: wąskie i szerokie rozumienie frazeologii, znaczenie frazeologii w nauczaniu języka, relacja między przysłowiem a klasycznym frazeologizmem w różnych teoriach frazeologicznych, synonimy i warianty leksykalne.</p> <p>Praca łączy cechy monografii i podręcznika, a zatem jest dobrą pomocą podczas realizacji wszelkiego typu kursów akademickich o profilu językoznawczym lub kulturologicznym i wraz z <em>Zarysem frazeologii...</em> tworzy kompendium, po które powinien sięgnąć każdy student filologii rosyjskiej. Opracowanie może być pomocne podczas zajęć z gramatyki opisowej języka rosyjskiego. Część teoretyczna została przygotowana w dwóch wariantach językowych i pozwala na zapoznanie się z niełatwymi problemami lingwistycznymi zarówno początkującym studentom-rusycystom, jak i tym, którzy zdecydują się kontynuować studia na poziomie magisterskim. W <em>Zarysie frazeologii...</em> umieściłam kilkadziesiąt ćwiczeń sprawdzających umiejętności wykorzystywania różnych frazeologizmów w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Teraz natomiast, oprócz nie tak już licznego zestawu ćwiczeń, przygotowałam słownik zawierający 1000 popularnych i często używanych stałych związków wyrazowych, po które użytkownicy języka rosyjskiego chętnie sięgają, by dodać swoim wypowiedziom kolorytu i ekspresji.</p> Agata Piasecka Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Agata Piasecka, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-10-11 2022-10-11 Islam, Arabowie i wizerunek kalifów w przekazach "Chronografii" Teofanesa Wyznawcy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/174 „Chronografia” Teofanesa Wyznawcy jest z pewnością jednym z najważniejszych źródeł bizantyńskich zawierających informacje na temat historii początków muzułmańskiej państwowości, kalifatu, w bizantyńskim kręgu kulturowym. Praca zawiera wiele bardzo istotnych passusów skupiających się wokół postaci Muhammada, twórcy islamu, muzułmanów, a także osób reprezentujących kalifat, z jego władcami na czele. W kontekście informacji przekazanych przez Teofanesa na temat Proroka starałem się konfrontować je z wynikami współczesnych badań nad początkami islamu. W ten sposób, o ile to możliwe, mogłem spojrzeć na tę narrację z nieco szerszej perspektywy, nie ograniczając się jedynie do wyliczenia oczywistych oskarżeń formułowanych wobec Muhammada przez bizantyńskiego kronikarza. W drugim rozdziale postanowiłem omówić też zagadnienia, w których wierni Allahowi posłużyli Teofanesowi za punkt odniesienia dla opisów wewnętrznej historii cesarstwa bizantyńskiego temat monofizyckiej, syryjskiej i koptyjskiej współpracy z muzułmanami podczas pierwszej inwazji, zagadnienie ikonoklastyczne, czy kwestia muzułmańskich prześladowań chrześcijan. W trzecim rozdziale podjąłem się omówienia w jaki sposób Teofanes sportretował poszczególnych kalifów. Podzieliłem ten materiał zgodnie z obowiązującą obecnie chronologią, zauważyłem jednak te elementy w „Chronografii”, które nie zgadzają się z powszechnie przyjętymi schematami. Błażej Cecota Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Błażej Cecota, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-28 2022-09-28 Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/188 <p>Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia odnoszą się do zachowań, których kryminalizacja budzić wątpliwości, ponieważ obejmują czyny jedynie potencjalnie prowadzące do powstania negatywnych następstw dla dóbr prawnych. Dlatego w doktrynie prawa karnego podkreśla się, że przestępstwa te stanowią przejaw kryminalizacji na tzw. przedpolu naruszenia dóbr prawnych. Relatywnie prosta konstrukcja przestępstw formalnych budzi jednak wątpliwości natury teoretycznej, czy brak zagrożenia dla dobra prawnego może być rozpatrywany w ramach kategorii przestępstw abstrakcyjnego narażenia o charakterze formalnym. W pracy udzielono na nie odpowiedzi pozytywnej, przedstawiając model teoretyczny podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwa abstrakcyjnego narażenia, dla których konieczne jest uwzględnienie kontekstu aksjologiczno-normatywnego przy wykorzystaniu figur zagrożenia dla dobra prawnego i reguł postępowania z dobrem prawnym. W odniesieniu do przestępstw formalnych abstrakcyjnego narażenia dóbr konkretno-indywidualnych kauzalnie rozumiana możliwość (zdatność) naruszenia dobra jest koniecznym elementem zastosowania normy sankcjonującej, a którego weryfikacja sprowadza się do dokonania zawężającej wykładni funkcjonalnej (prokonstytucyjnej) znamion ustawowych i oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu realizującego znamiona ustawowe. Pogłębiona analiza z wykorzystaniem dobra prawnego, pozwoliła na przedstawianie konkluzji dotyczących podziału dóbr na dobra konkretno-indywidualne, dobra kolektywny i agregat dóbr konkretno-indywidualnych, które mają znaczenie nie tylko dla zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa abstrakcyjnego narażenia, ale stanowi wkład w ogólną analizę podstaw teoretycznych odpowiedzialności karnej.</p> Mateusz Filipczak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Mateusz Filipczak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-09-28 2022-09-28 Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19 https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/679 <p><span data-contrast="auto">W monografii p.t. </span><em><span data-contrast="auto">Unia Europejska</span></em> <em><span data-contrast="auto">w Gospodarce światowej</span></em><span data-contrast="auto"> zaprezentowane zostały wyniki analizy i oceny </span><span data-contrast="none">pozycji Unii Europejskiej (UE) we współczesnej gospodarce światowej w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w procesach globalizacji i międzynarodowej integracji gospodarczej. </span><span data-contrast="auto">Gospodarka światowa definiowana jest tu jako system trwałych powiązań ekonomicznych, włączających gospodarki narodowe poszczególnych krajów w procesy produkcji i wymiany o zasięgu globalnym.</span><span data-contrast="none"> </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559740&quot;:360}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">W ostatnim 20-leciu należy podkreślić szczególnie silną pozycję UE we współczesnym świecie z punktu widzenia wspierania przez nią koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także jej roli jako prekursora we wdrażaniu Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030. Komisja Europejska, jako główny organ wykonawczy UE promuje rozwój ukierunkowany na zwiększenie wykorzystania technologii niskoemisyjnych i źródeł czystej energii oraz aktualizuje przepisy, aby ułatwić niezbędne inwestycje prywatne i publiczne w tych dziedzinach. Jest to bowiem korzystne nie tylko dla planety jako całości, lecz również dla poszczególnych gospodarek oraz konsumentów.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:709,&quot;335559740&quot;:360}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Idea zrównoważonego rozwoju stała się punktem wyjścia na drodze do gospodarki cyrkularnej, jako tej koncepcji, która odchodzi od dotychczasowego modelu gospodarczego, opierającego się na stałym wzroście i czerpie z wzorca rozwoju, w ramach którego nic się nie marnuje, a odpady, jeśli powstają, są wykorzystywane jako surowiec.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559740&quot;:360}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559740&quot;:360}">Publikacja dofinansowana przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego</span></p> Zofia Wysokińska Janina Witkowska Anna Rydz-Żbikowska Radosław Dziuba Tomasz Czajkowski Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-09-19 2022-09-19 W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/842 <p>Księga ma charakter szczególny, związany z jubileuszem naukowym Profesora Jarosława Wierzbińskiego – rusycysty, językoznawcy, wieloletniego Dyrektora Instytutu Rusycystyki, Kierownika Zakładu Językoznawstwa. Jest ona wyrazem uznania środowiska naukowego dla osiągnięć Jubilata, którego dorobek obejmuje badania, między innymi, z zakresu lingwistyki tekstu, lingwistyki kulturowej, lingwistyki kognitywnej, semantyki i stylistyki, językowej organizacji tekstu literackiego, funkcjonowania kategorii semantyki leksykalnej, stylu artystycznego, dyskursu politycznego.</p> <p>Autorami poszczególnych rozdziałów są przyjaciele, koledzy i współpracownicy Profesora – rusycyści, poloniści, slawiści, angliści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych ośrodków w kraju i za granicą, którzy tekstami zechcieli wyrazić Jubilatowi swój szacunek, uznanie, sympatię, życzliwość, wdzięczność.</p> <p>W Księdze znalazły się prace językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze. Pomimo różnorodnej problematyki łączy je temat przewodni oraz osoba Adresata, któremu Autorzy dedykowali efekty swoich badań.</p> Krystyna Ratajczyk Agata Piasecka Anna Bednarczyk Piotr Czerwiński Эмине Инанир Irena Jaros Aleksander Kiklewicz Zoja Kuca Aleksy Kucy Małgorzata Leyko Renata Marciniak-Firadza Bogdan Mazan Julia Mazurkiewicz-Sułkowska Елена Невзорова-Кмеч Beata Rycielska Dorota Samborska-Kukuć Piotr Stalmaszczyk Ewa Straś Anna Warda Maria Wichowa Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-09-16 2022-09-16 Logistyka zaopatrzenia https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/701 <p><span class="TextRun SCXW154632177 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW154632177 BCX8">Skrypt zawiera treści dotyczące pozyskiwania dóbr niezbędnych do bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Procesy zaopatrzenia przedsiębiorstw aktualnie są bardzo złożone. Krótki cykl życia wielu produktów z jednej strony i konieczność zachowania minimalnych kosztów z drugiej potęgują tę trudność. Identyfikacja potrzeb, wybór dostawców, negocjacje warunków zakupu, wybór rodzaju transportu, czy koszty zaopatrzenia, tworzenia i utrzymania zapasów, to liczne składowe procesu zaopatrzenia. Jego efektywność przekłada się na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Oszczędności poczynione na początkowym etapie, ale także popełnione wtedy błędy – rzutują na wszystkie kolejne etapy produkcji czy świadczenia usług. Aby zrównoważyć </span><span class="NormalTextRun SCXW154632177 BCX8">podaż i popyt na produkty przedsiębiorstwa, należy przeanalizować wiele informacji pochodzących z różnych źródeł, a do tego niezbędne są wykwalifikowane kadry o wysokich kompetencjach analitycznych. W ich dyspozycji pozostają narzędzia w postaci systemów informatycznych wspomagających planowanie potrzeb materiałowych i innych zasobów przedsiębiorstwa. </span></span><span class="EOP SCXW154632177 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:60,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> Małgorzata Matusiak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Małgorzata Matusiak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-09-14 2022-09-14 L’art de vivre, de survivre, de revivre. Approches linguistiques. Le 50e anniversaire des études romanes à l’Université de Łódź https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/700 <p>Le volume que voici a été conçu pour commémorer le 50e anniver-saire de la réactivation des études romanes à l’Université de Łódź, menées aujourd’hui au sein de l’Institut d’Études Romanes. Fondée en 1945, la première unité de recherche dans le domaine de la langue et de la littérature françaises dans notre université a été suspendue en 1951 à l’époque de la guerre froide, par les instances communistes. Si la recherche dans le domaine de la littérature française a été autorisée et poursuivie dans le cadre administratif du Département de Théorie de la Littérature, la formation de futurs enseignants de français (et plus tard d’italien et d’espagnol) n’a repris que vingt ans plus tard, en 1971. Signalons que l’année 2021 offre encore une autre occasion de célébrer, car c’est également le 10e anniversaire de la création, au sein de l’Institut d’Études Romanes, du Département de Philologie Italienne.</p> <p>Notre dessin de fêter ce double anniversaire par l’organisation d’un colloque scientifique, réunissant nos collègues et amis, a été, on le sait, brutalement freiné par la pandémie de Covid-19 qui a profondément bouleversé non seulement nos projets, mais qui a eu un impact significatif sur l’ensemble de la planète.</p> <p>La rupture opérée par cet événement sans précédent dans notre monde globalisé du 21e siècle, avec le confinement en tant que mode de fonctionnement obligatoire pendant de longues semaines, voire des mois, a sans doute entraîné une nouvelle perception de la vie et de ce que représente le fait de vivre. Pour plus d’un, ce tracé épais qui sépare notre existence d’avant et d’après le Covid-19 constitue un memento incitant à se demander comment vivre la pandémie et pendant la pandémie, comment y survivre et s’il sera possible de (re)vivre « normalement » quand elle aura pris sa fin.</p> Magdalena Lipińska Magdalena Szeflińska-Baran Alicja Kacprzak Xavier Blanco Anna Bobińska Anna Bochnakowa Marc Bonhomme Antoni Brosa Rodríguez Joanna Cholewa Catalina Fuentes Rodríguez Jean-Pierre Goudaillier Monika Grabowska Witold Ucherek Christine Jacquet-Pfau Magdalena Księcikowska Lucyna Marcol-Cacoń Dominika Dykta Lucia di Pace Rossella Pannain Montserrat Planelles Iváñez Elena Sandakova Nuria Rodríguez Pedreira Agnieszka Konowska Elżbieta Skibińska Maciej Smuk Jolanta Sujecka-Zając Dávid Szabó Beata Katarzyna Szpingier Dorota Śliwa Teresa Tomaszkiewicz Antonino Velez Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-08-23 2022-08-23 Rzeczywistość Włoch pozjednoczeniowych w dziełach Alfreda Orianiego. Analiza historycznoliteracka przypadku recepcji autora zawłaszczonego przez reżim polityczny https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/708 <p><span data-contrast="auto">Monografia </span><em><span data-contrast="auto">La realtà dell’Italia post-unitaria nelle opere di Alfredo Oriani. </span></em><em><span data-contrast="auto">L’analisi storicoletteraria del caso della ricezione di un autore preteso dal regime politico</span></em><span data-contrast="auto"> podejmuje rzadko opisywany do tej pory na gruncie studiów italianistycznych temat wyjątkowego zjawiska w dziejach literatury włoskiej, jakim była ewoluująca recepcja twórczości pisarza, dziennikarza i historyka Alfreda Orianiego (Faenza, 1852 – Casola Valsenio, 1909). Mało znany nawet wśród włoskich czytelników i nieczęsto wspominany w podręcznikach literatury, ignorowany przez krytykę literacką w trakcie swojego życia, zmuszany do wydawania kolejnych tekstów za własne środki i w nielicznych recenzjach określany jako twórca obsceniczny i grafoman, w okresie dwudziestolecia międzywojennego został otoczony kultem prekursora ideologii faszystowskiej i dzięki osobistemu zaangażowaniu Benita Mussoliniego wywyższony do rangi jednego z najwybitniejszych literatów w historii Włoch.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">W rozprawie podjęte zostały dwa wątki. Pierwszy z nich stanowi analiza pięciu powieści Orianiego pod kątem ukazanego w nich obrazu włoskiej rzeczywistości po 1861 r. Drugim poruszanym w pracy zagadnieniem jest niezwykły literacki </span><em><span data-contrast="auto">casus</span></em><span data-contrast="auto"> pisarza, którego zmieniająca się na przestrzeni dziesięcioleci recepcja silnie powiązana była z przywłaszczeniem sobie jego dorobku przez reżim faszystowski, poszukujący intelektualnych podstaw dla swojej ideologiczno-politycznej działalności. Założenia metodologiczne dysertacji opierają się na refleksji na temat pozycji autora w recepcji dzieła literackiego i kwestii intencjonalności w jego interpretacji.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Katarzyna Kowalik Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Katarzyna Kowalik, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-08-19 2022-08-19 Warsztaty z Geografii Turyzmu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/789 <p>Prace opublikowane w 12. Tomie monografii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” poszerzają perspektywę dla co najmniej kilku zagadnień badawczych podejmowanych w turystyce. Tymi zagadnieniami wyznaczonymi przez osiem oryginalnych prac są:</p> <p>– aktywność fizyczna mieszkańców Polski w czasie pandemii COVID-19;&nbsp;</p> <p>– rozwój bazy noclegowej w Kołobrzegu i jego najbliższym zapleczu podczas dwóch lat trwania pandemii;&nbsp;</p> <p>– kreowanie w okresie pandemii turystyki w Łodzi poprzez medialny przekaz;&nbsp;</p> <p>– świadomość zrównoważonego rozwoju wśród studentów na kierunku turystyka i rekreacja;&nbsp;</p> <p>– turystyczny wizerunek Polski w percepcji studentów programu Erasmus+;&nbsp;</p> <p>– międzynarodowe systemy hotelowe w polskiej i zagranicznej literaturze naukowej;&nbsp;</p> <p>– lokalne i regionalne produkty żywnościowe w pięciogwiazdkowych hotelach w Polsce;&nbsp;</p> <p>– <em>groundspotting</em> w przestrzeni turystycznej Łodzi.&nbsp;</p> <p>Najogólniej problematykę badawczą zaprezentowaną w niniejszym tomie można odnieść do takich trzech nurtów, jak: pandemia COVID-19, percepcja turystyki oraz hotele i <em>groundspotting </em>w przestrzeni turystycznej Łodzi. Stanowią one tytuły dla trzech wyznaczonych w monografii części. Opublikowane prace zachęcają do namysłu, a także niejednokrotnie prowokują do zastanowienia się nad postawieniem kolejnych, czy nawet nowych, pytań badawczych.&nbsp;</p> Marzena Makowska-Iskierka Jolanta Wojciechowska Krystyna Krzyżanowska Mariusz Miedziński Andrzej Matczak Joanna Bik Karolina Dynkowska Joanna Paprzycka Ewelina Stępowska Anna Żak Anna Staszewska Jan Zawadka Joanna Pietrzak-Zawadka Sylwia Ziemińska Małgorzata Janiak Anna Poreda Bartłomiej Łuć Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-08-19 2022-08-19 Geopolityka https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/108 <p>Geopolityka pozwala zrozumieć sens aktualnych zdarzeń i zjawisk, w tym konfliktów, kryzysów, porozumień i projektów, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. W jaki sposób rozumienie geografii kształtuje politykę i ekonomię? Skąd bierze się populizm? Jak kino, Internet i media społecznościowe wpływają na mapy świata? Odpowiedzi na te pytania Czytelnik znajdzie w tej publikacji.</p> <p><br /><em>Geopolitics: A Very Short Introduction</em> was originally published in English in 2019. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> Klaus Dodds Piotr Wilczyński Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Klaus Dodds 2019 The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022; © Copyright for Polish translation by Piotr Wilczyński, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-08-19 2022-08-19 Estetyka sprawczości w grach wideo https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/363 <p>Dlaczego gramy w gry wideo? Bez wątpienia jednym z potencjalnych powodów jest towarzyszące nam wówczas satysfakcjonujące poczucie sprawczości. To właśnie temu, silnie związanemu z uczestnictwem w rozgrywce fenomenowi poświęcono niniejszą publikację. Jej zadaniem jest przybliżenie, za pośrednictwem groznawczej perspektywy, estetycznego wymiaru sprawstwa gracza, omówienie czynników wzmacniających i osłabiających jego odczuwanie, a także wskazanie oraz przeanalizowanie na wybranych przykładach, ujawniających się podczas rozgrywki, warstw sprawczości kształtujących nasze doświadczenie odbiorcze.</p> <p>Książka bardzo udanie łączy pracę teoretyczną wysokiej próby (bo co do świetnej orientacji autora we współczesnych studiach nad grami nie można mieć żadnych wątpliwości) ze studiami przypadku ilustrującymi przydatność wypracowanego modelu badań. To dobra książka naukowa, jak w wypadku większości publikacji dotyczących gier potencjalnie interesująca także dla ambitnych miłośników spoza kręgów akademickich.</p> <p>Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Filiciaka</p> <p>Praca to przejaw nowego, świeżego spojrzenia na naukową refleksję nad sprawczością w grach wideo, a właściwie nie tylko naukową, ponieważ ujęcie autora ma też pewne walory przydatne w procesie projektowania gier. Monografia jest świadectwem udanego koncepcyjnego mariażu sprawczości i estetyki w grach.</p> <p>Z recenzji prof. dr. hab. Jana Stasieńki</p> Marcin M. Chojnacki Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Marcin M. Chojnacki, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-08-17 2022-08-17 Problemy społeczne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/788 <p>Do udziału w tworzeniu prezentowanej księgi pamiątkowej zaproszono znamienite grono polskich socjologów, polityków społecznych, ekonomistów i demografów. Koleżanki i koledzy Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder z różnych ośrodków akademickich nawiązują w swych tekstach do tematyki badawczej podejmowanej przez Jubilatkę. Wskazują na trwałość, ale jednocześnie zmienność problemów społecznych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.</p> Andrzej Kacprzak Marcin Gońda Iwona Kudlińska-Chróścicka Ryszard Szarfenberg Ewa Kantowicz Irena E. Kotowska Paweł Starosta Marcjanna Nóżka Lucjan Miś Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Kamil Kruszyński Katarzyna Ornacka Piotr Szukalski Krystyna Leśniak-Moczuk Bogusława Urbaniak Anna Kotlarska-Michalska Monika Podkowińska Zofia Kawczyńska-Butrym Krystyna Faliszek Krzysztof Piątek Kazimiera Wódz Małgorzata Potoczna Grażyna Mikołajczyk-Lerman Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-08-11 2022-08-11 Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/401 <p>Jednym z podstawowych składników historii recepcji literatury ludowej kręgu <em>Slavia Orthodoxa</em> w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis i szczegółowa analiza wymaga zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficznych na temat istniejących tłumaczeń przedmiotowej literatury. Temu właśnie poświęcona jest niniejsza publikacja.</p> <p><em>Bibliografia</em> porządkuje polskie przekłady tekstów ludowych, powstałych na terenie obszaru <em>Slavia Orthodoxa</em>. Pierwotny podział materiału źródłowego warunkuje terytorium geograficzne, z jakiego pochodzą: Słowiańszczyzna Południowa oraz Słowiańszczyzna Wschodnia. Wewnątrz tych dwóch grup utwory zostały podzielone według sposobu ich przekazu lub wykonania na utwory prozatorskie, przeznaczone do opowiadania (bajki, legendy, podania itd.) oraz utwory o charakterze poetyckim, przeznaczone do śpiewu lub recytacji (pieśni, w tym także pieśni epickie, ballady, dumy, byliny i in.). Informacja bibliograficzna na temat istniejących tłumaczeń została uporządkowana w kolejności chronologicznej. Bibliografii towarzyszą analityczno-opisowe studia szczegółowe.</p> Agata Kawecka Karolina Krzeszewska Izabela Lis-Wielgosz Ivan N. Petrov Małgorzata Skowronek Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-08-11 2022-08-11 20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/699 <p><span data-contrast="auto">Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie zostało przygotowane z okazji jubileuszu 20-lecia — przypadającego w roku 2020. Wydział jest unikatową interdyscyplinarną jednostką akademicką, kształcącą studentów polskich i zagranicznych z blisko 50 różnych krajów. Wyróżnia się bardzo silną orientacją międzynarodową — widoczną na wszystkich polach działalności naukowej oraz dydaktycznej. Prowadzi też unikatowe programy kształcenia studentów w językach obcych: angielskim i francuskim na studiach dziennych i podyplomowych typu MBA. Kształci studentów w zakresie stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowych studiów kulturowych, International and Political Studies, International Marketing.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">W zakresie badań naukowych pracownicy Wydziału zajmują się szeroko rozumianą problematyką stosunków międzynarodowych w odniesieniu do relacji politycznych, ekonomicznych i społecznych w przekroju różnych obszarów geograficznych (Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Rosji i krajów byłego ZSRR, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Australii) oraz w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowego biznesu. Wydział prowadzi również studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce i administracji. WSMiP posiada również szeroką sieć kontaktów partnerskich z uczelniami na całym świecie. Celem jednostki jest świadczenie szerokiego wachlarza usług doradczych i eksperckich w zakresie stosunków międzynarodowych na rzecz otoczenia lokalnego, regionalnego i centralnego.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Tomasz Domański Alicja Stępień-Kuczyńska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-08-11 2022-08-11 Jakub Przyłuski (1512–1554) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/295 <p>W tomie nakreślono biografię Jakuba Przyłuskiego. Powiązano z nią charakterystykę jego twórczości poetyckiej. Na tle stanu badań dokonano prezentacji wybranych elementów głównego dzieła pisarza i prawnika, czyli <span data-contrast="auto">Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae</span><span data-contrast="auto">. Badaniami objęto także działalność autora w roli pisarza grodzkiego w Przemyślu z uwzględnieniem jako tła, funkcjonowania sprawowanego przez niego urzędu. Omówiono także korespondencję Przyłuskiego ze Stanisławem Orzechowskim w kontekście środowiska Piotra Kmity, w którego kręgu mecenasowskim pozostawał, oraz związki z Reformacją. Dokonano także analiz fragmentów </span><span data-contrast="auto">Mowy do szlachty polskiej </span><span data-contrast="auto">Orzechowskiego pełniącej rolę swego rodzaju wstępu do dzieła Przyłuskiego </span><span data-contrast="auto">Ustawy, statuty i przywileje Królestwa Polskiego</span><span data-contrast="auto">. W tomie przybliżono też dzieje jeżowskiego klasztoru benedyktynów, który ukazano jako tło kulturowe lat dzieciństwa i młodości późniejszego pisarza przemyskiego i krakowskiego.</span></p> <p><span data-contrast="auto">Publikacja powstała we współpracy z Łódzkim Towarzystwem Naukowym i przy wsparciu finansowym gminy Jeżów oraz firmy Ege Food Sp. z o.o.</span></p> Michał Kuran Maria Wichowa Mariusz Czesław Guzicki Andrzej Wicher Anna Ryś Ewa Grin-Piszczek Tomasz z Stolarczyk Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-08-01 2022-08-01 Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/797 <p>Autorzy proponują nowe spojrzenie na temat niepisanej konstytucji. Analizując historyczne przykłady Republiki Rzymskiej i Anglii (Wielkiej Brytanii) wskazują, że konstytucja niepisana charakteryzuje się trzema istotnymi cechami. Po pierwsze ma charakter konstytucji historycznej. Oznacza to, że głównym sposobem jej legitymizacji jest starożytne pochodzenie. Po drugie, konstytucja niepisana ma charakter polityczny, a zatem wywodzi się z praktyki danego systemu politycznego. Zmiany konstytucyjne wymuszane są przez wystąpienie kryzysu politycznego lub społecznego lub istotne zmiany społeczne, których nie da się rozwiązać w ramach obecnego konstytucyjnego status quo. Po trzecie konsekwencją wspomnianych cech jest niepowtarzalność źródeł niepisanej konstytucji, na którą składają się normy o różnym charakterze, zwykle niejednolite ontologicznie.</p> Tomasz Tulejski Tomasz Banach Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-07-13 2022-07-13 Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/769 <p>Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego Syberii. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których zaprezentowano historię gospodarek poszczególnych syberyjskich jednostek administracyjnych oraz ukazano obecną sytuację w każdej z nich.</p> Natasza Duraj Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Natasza Duraj, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-07-06 2022-07-06 Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/793 <p>Książka stanowi prezentację teoretycznych założeń dobrych i najlepszych praktyk zarządzania marketingowego oraz przykładów ich implementacji w biznesie. Dobrane przykłady stanowią ilustrację aktualnych wyzwań, jakie stoją przed organizacjami polskimi i międzynarodowymi, a także odpowiedzi organizacji&nbsp;<em>for profit</em>&nbsp;i&nbsp;<em>non profit</em>, które mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych podmiotów. Publikacja stanowi kontynuację podręcznika wydanego pod redakcją Grażyny Golik-Góreckiej pod tytułem&nbsp;<em>Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków</em>&nbsp;(Wyd. UŁ, Łódź 2020). Niniejszy podręcznik powstał dzięki współpracy pracowników naukowych z Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, praktyków biznesu oraz byłych już studentów programów Erasmus i Mobility, którzy uczestniczyli w warsztatach „Marketing Management in Practice” na Wydziale Zarządzania UŁ.</p> Kamila Szymańska Grażyna Golik-Górecka Wojciech Grzegorczyk Emilian Gwiaździński Aron-Axel Wadlewski Wioletta Krawiec Aneta Olejniczak Anna Sibińska Jacek Dąbrowski Wioletta Fabicka Małgorzata Michałus Oliwia Skonieczka Maimoona Selinah Mabena Geraldine Tatiana Diaz Riaño Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-07-01 2022-07-01 Practica et Speculativa https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/756 <p>Ofiarowany Profesorowi Andrzejowi M. Kaniowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin tom nosi tytuł&nbsp;<em>Practica et Speculativa</em>. Głównym przedmiotem zainteresowania Jubilata jest wprawdzie filozofia praktyczna – etyka, filozofia państwa i prawa, filozofia polityczna i społeczna – jednakże Jego refleksja nad&nbsp;<em>praxis</em>&nbsp;osadzona jest zawsze w szerszym, teoretycznym kontekście. Artykuły zamieszczone w książce dotyczą różnorodnej tematyki i także o nich można powiedzieć, że obejmują dwa przenikające się pola refleksji: praktyczne i teoretyczne. Niemal oczywistymi bohaterami tak zarysowanego zderzenia ludzkich aktywności są Immanuel Kant i Jürgen Habermas, których koncepcjom poświęcono tu najwięcej uwagi.</p> Marek Gensler Agnieszka Gralińska-Toborek Wioletta Kazimierska-Jerzyk Krzysztof Kędziora Joanna Miksa Monika Mansfeld Włodzimierz Galewicz Artur Banaszkiewicz Leon Miodoński Paweł Pieniążek Andrzej Szahaj Tadeusz Szubka Józef Piórczyński Ryszard Kleszcz Janusz Maciaszek Joanna Madalińska-Michalak Marek Nikodem Jakubowski Joanna Jabłkowska Christoph Horn Rainer Adolphi Georg Lohmann Jan C. Joerden Manfred Stöckler Winfried Franzen Matthias Kaufmann Florian Steger Marcin Orzechowski Stephan Grätzel Aldona Pobojewska Ryszard Panasiuk Paul Guyer Alessandro Pinzani Ewa Wyrębska-Đermanović Dariusz Aleksandrowicz Gunnar Skirbekk Ewa Nowak Kinga Ciereszko Alicja Dłużewicz Karolina Napiwodzka Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-06-29 2022-06-29 Śmierć krytyka https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/809 <p><span data-contrast="auto">Teza o zmierzchu krytyki powraca od końca lat 90., czyli od zmiany paradygmatu kultury z analogowego na cyfrowy, która doprowadziła też do zmian w obiegu krytycznym na rzecz elektronicznego i amatorskiego, co odbyło się kosztem obiegu tradycyjnego (prasowego) i elitarności zawodu krytyka. Początek XXI wieku zaowocował diagnozami stanu krytyki literackiej, filmowej, teatralnej, ale nie znajduję żadnej publikacji, która ukazałaby to zjawisko w tak szerokiej gamie: od ujęcia językoznawczego, przez krytykę literacką i filmową, kuratorsko-artystyczną i krytyki instytucji, po krytykę gier planszowych.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Z recenzji prof. dr hab. Moniki Talarczyk</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;335551550&quot;:3,&quot;335551620&quot;:3}">&nbsp;</span></p> Alicja Górska Edyta Janiak Kamil Jędrasiak Daniel Sunderland Magdalena Pałka Emil Sowiński Szymon Góźdź Iwona Grodź Katarzyna Kurowska Zofia Ulańska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-06-23 2022-06-23 A frequency dictionary of Old English prose for learners of Old English and historical linguists https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/706 <p><span class="TextRun SCXW82218889 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">A Frequency </span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">D</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">ictionary of Old</span> <span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">English Prose</span></span><span class="TextRun SCXW82218889 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8"> is a list of Old English words a</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">rra</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">nged according to their frequency, covering the whole York</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">–</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">Toronto</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">–</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (Taylor et al.</span> <span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">2003), </span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">i.e.</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8"> an electronic collection of all prose texts written in Old English. Thus, if you want to get a quick insight into a prose text written in Old English, you should start your study with the first entries.</span> <span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">The dictionary includes all the words which occur at least 25 times in the corpus (over 2,700 entries altogether). Each lexical item is accompanied by its part of speech classification,</span> <span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">translation into Modem English, an authentic example from the corpus (carefully handpicked</span> <span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">to include the most basi</span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">c </span><span class="NormalTextRun SCXW82218889 BCX8">words and thus be understandable even to beginners), the absolute frequency of the word in the corpus and the number of texts where it appears at least once.</span></span><span class="EOP SCXW82218889 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span class="EOP SCXW82218889 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">This book was financially supported by the National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki)</span></p> Anna Cichosz Piotr Pęzik Maciej Grabski Sylwia Karasińska Michał Adamczyk Paulina Rybińska Aneta Ostrowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by University of Łódź, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-06-08 2022-06-08 Safe assets w międzynarodowym systemie finansowym https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/808 <p>Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku opracowanie poświęcone problematyce funkcjonowania aktywów bezpiecznych (ang. <em>safe assets</em>) w międzynarodowym systemie finansowym. Pojęcie<em> safe assets </em>jest coraz powszechniej wykorzystywane w odniesieniu do zjawisk zachodzących na rynkach finansowych, w tym na rynkach długu, jednakże nie podjęto dotychczas próby kompleksowego wytłumaczenia jego złożonej, wielowątkowej natury.</p> <p>Autorki monografii podejmują pionierską próbę usystematyzowania pojęcia <em>safe assets</em>, osadzenia go w polskiej literaturze przedmiotu poprzez wskazanie atrybutów i funkcji tej kategorii aktywów. Przyjmują dwie perspektywy badawcze: popytową i podażową. Perspektywa podażowa, stanowiącą obszerniejszą część monografii, podkreśla dominującą pozycję publicznych aktywów bezpiecznych w stosunku do instrumentów emitowanych przez sektor prywatny. Perspektywa popytowa ukazuje główne podmioty akumulujące <em>safe assets </em>- ich motywy, zakres wykorzystania, tendencje.</p> <p>Ze względu na ograniczoną możliwość podaży bezpiecznego długu publicznego oraz rosnący popyt, powstaje kluczowe pytanie o alternatywne źródła dostarczania tych aktywów. Mając świadomość, że niedopasowania popytowo-podażowe na rynku aktywów bezpiecznych stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego, Autorki wskazują na szczególny potencjał do zwiększania puli <em>safe assets</em> w ramach europejskiej unii walutowej oraz w Chinach.</p> <p>Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla ekonomistów, doktorantów i studentów na kierunkach: finanse, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także dla praktyków rynku finansowego, zainteresowanych tą kategorią aktywów.</p> Joanna Bogołębska Ewa Feder-Sempach Ewa Stawasz-Grabowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-06-08 2022-06-08 Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/807 <p><em><span data-contrast="auto">Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych. Kapitał, wycena, zarządzanie</span></em><span data-contrast="auto"> to pozycja wpisująca się w szeroki nurt badań nad przestrzenią miejską. Autorzy wychodzą jednak poza prowadzone dotychczas badania na gruncie architektury i socjologii. W książce przedstawiona została bowiem perspektywa ekonomiczna w badaniach przestrzeni publicznych, która potraktowana została jako dobro ekonomiczne. Celem książki jest identyfikacja:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <ol> <li class="show" data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">obszarów kumulacji kapitałów, które posiadają wymierną, ekonomiczną wartość i znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></li> <li class="show" data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">sposobów szacowania wartości przestrzeni publicznych w celu ekonomicznego dowodzenia ich znaczenia i wagi w procesach rozwoju;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></li> <li class="show" data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">technik i sposobów koordynacji procesów zarządzania, czyli modeli efektywnego gospodarowania przestrzeniami publicznymi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></li> </ol> <p><span data-contrast="auto">W publikacji zidentyfikowano podstawowe kapitały zawarte w przestrzeniach publicznych (marki, dziedzictwa kulturowego, sieci, społeczny, kreatywny i rzeczowy), które determinują jej wartość ekonomiczną. Logiczną konsekwencją rozważań jest druga część książki, poświęcona metodom ekonomicznej wyceny wartości przestrzeni publicznych. Świadomość ekonomicznej wartości przestrzeni publicznych jest podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania. Stąd w trzeciej części czytelnik znajdzie szczegółowo zaprezentowane i zilustrowane przykładami biznesowe modele efektywnego zarządzania przestrzeniami publicznymi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Jagoda Adamus Zbigniew Przygodzki Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Jagoda Adamus, Zbigniew Przygodzki, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-06-07 2022-06-07 Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/796 <p><span class="TextRun SCXW164244483 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">Monografia</span> </span><span class="TextRun SCXW164244483 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">Zjawiska</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">propagandy</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">manipulacji</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">w</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">prasie,</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">t</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">elewizji</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">,</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">radiu</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">Internecie</span></span><span class="TextRun SCXW164244483 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">jest</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">zbiorem</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">tekstów</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">uczestn</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ków</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">konferencji,</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">którzy</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">omawiali</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">tematy</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">zw</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ązane</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">m.in.</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">z</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">manipulacją</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">wizerunkiem,</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">prozodycznośc</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ą</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ope</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ratorów</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">oraz</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">przekazywan</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">em</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">informacji</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">na</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">porta</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">l</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ach</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">społecznośc</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">owych.</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">Publikacja</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ma</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">na</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">celu</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">zwrócen</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">e</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">uwagi</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">na</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">pogłęb</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ającą</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">się</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">utratę</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">zaufania</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">wobec</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">mediów</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">masowych</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ze</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">wzg</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">l</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ędu</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">na</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">działania</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">o</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">charakterze</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">manipu</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">l</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">acyjnym,</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">a</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">także</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">problem</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">doszukiwania</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">się</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">sedna</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">prawdy</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">w</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">św</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">ec</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">e</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">fake</span> <span class="NormalTextRun SCXW164244483 BCX8">newsów.</span></span><span class="EOP SCXW164244483 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> Paulina Czarnek-Wnuk Zofia Nacewska Robert Wyrębski Anita Grzegorzewska Magdalena Gwioździk Karol Płaczkiewicz Aleksandra Kujawiak Klaudia Stępień-Kowalik Diana Szwajcer Patryk Zadworny Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-06-01 2022-06-01 Religion, Reim und Regiment. Germanica der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Lodzer Universitätsbibliothek. Ausstellungskatalog / Religia, rym i regiment. Germanica z pierwszej połowy XVII wieku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Katalog wystawy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/829 <p>Niniejszy tom jest katalogiem wystawy, która zostanie zaprezentowana w Łodzi na przełomie czerwca i lipca 2022 roku oraz w Gießen na przełomie lutego i marca 2023 roku. Wystawa jest podsumowaniem projektu mającego na celu udostępnienie zbiorów wczesnych druków niemieckojęzycznych z pierwszej połowy XVII wieku, które po II wojnie światowej zostały zabezpieczone ze zbiorów pomorskich i pruskich i znajdują się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Przykładowe woluminy z kolekcji służą do przedstawienia ważnych tendencji w niemieckiej historii literatury i druku z tego okresu. Czy to w opisach historii i krajobrazów regionalnych, literaturze konfesyjnej, nowej kulturze świątecznej, nowej duchowości, emblematyce, pracy towarzystw językowych, rozkwicie przekładów czy literaturze medycznej: wszędzie widać dynamizację dialogu między starymi i nowymi tradycjami, na co wpływ miały nie tylko doświadczenia wojny trzydziestoletniej i towarzyszące jej epidemie, ale także wynalazki techniczne. Katalog nie jest jednak poświęcony literaturze, pyta również o właścicieli prezentowanych w nim woluminów i ich zainteresowania kolekcjonerskie.</p> Cora Dietl Małgorzata Kubisiak Tomasz Ososiński Dorota Bartnik Tomasz Piestrzyński Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-05-31 2022-05-31 Organizacje wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/806 <p><span data-contrast="auto">Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w organizacjach idei zrównoważonego rozwoju. W prezentowanej książce autorzy podkreślają, iż w kontekście zrównoważonego rozwoju organizacji dochodzi na gruncie naukowym do ścierania się licznych poglądów oraz powstawania nowych teorii. Stąd też książkę należy traktować nie jako wyczerpującą swoją treścią analizę omawianych aspektów, a jako przyczynek do dyskusji dotyczącej problematyki zmian we współczesnych organizacjach wobec stawianych przed nimi wyzwań zrównoważonego rozwoju. Jej podstawowym celem jest identyfikacja rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowanych na wspieranie zrównoważonego rozwoju organizacji.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Na postawie przeanalizowanych wybranych aspektów przedstawiono jakie zmiany dokonywać może współczesna organizacja chcąc wejść na drogę zrównoważonego rozwoju. Istotne miejsce w podjętych rozważaniach zostało poświęcone problematyce zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy zwracają uwagę, iż transformacja organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju jest niemożliwa bez zaangażowania w ten proces jej pracowników. Tym osoby zarządzające organizacjami powinny swoją uwagę ukierunkować na kreowanie zielonych kompetencji pracowników.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Łukasz Jarosław Kozar Piotr Oleksiak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Łukasz Jarosław Kozar, Piotr Oleksiak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-05-30 2022-05-30 Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/664 <p>Książka&nbsp;<em>Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich</em>&nbsp;jest opracowaniem naukowym, które zostało poparte badaniami empirycznymi i studiami przypadków. Monografia ta jest rezultatem wspólnych i indywidualnych międzynarodowych prac badających trendy, problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami wschodnimi, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa biznesu. Cykliczność publikowania wyników badań zapewnia ciągłość i aktualność uczestniczenia w problematyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w międzynarodowym, turbulentnym otoczeniu. Poprzednie publikacje, które powstały w ramach współpracy studentów, doktorantów, pracowników naukowo­badawczych, przedstawicieli samorządów i biznesu, były koordynowane przez Centrum Współpracy Naukowo­Badawczej: Polska–Ukraina, istniejące na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i w Ługańskim Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki na Ukrainie. W aktualną koordynację bardzo aktywnie włączyło się Studenckie Koło Naukowe ManageTeam oraz Katedra Grup Dyspozycyjnych z Uniwersytetu Wrocławskiego. W realizacji kompleksowych badań pomógł międzynarodowy projekt NAWA, dotyczący mobilności naukowej Polska–Ukraina na lata 2020/2021. Monografia zawiera tylko część rezultatów badań w postaci popularnonaukowych artykułów. Pozostała część zaprezentowana została na III Międzynarodowej Konferencji Naukowo­Badawczej w obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości w dniu 27 kwietnia 2021 roku oraz na VI Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu międzynarodowego” w dniu 1 czerwca 2021 roku w Kijowie.</p> <p>Dołożono starań, aby książka miała kompleksowy charakter i stanowiła istotny wkład teorii i praktyki w kształtowanie bezpieczeństwa biznesu w gospodarkach wschodnich.</p> Beata Glinkowska-Krauze Robert Majkut Jolanta Bieńkowska Victor Tsekhanovych Mykola Rohoza Valentyna Stolyarchuk Arkadiusz Tybura Viacheslav Liashenko Iryna Petrova Viacheslav Chebotarov Iegor Chebotarov Andriy Kolosov Олексій Калінін Михайло Решетов Viacheslav Chebotarov Daria Pierkova Olga Novikova Oksana Pankova Olena Hrechyshkina Maryia Samakhavets Patrycja Melon Vyacheslav Chebotarov Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-05-26 2022-05-26 Decentralizacja fiskalna jako ograniczenie zjawiska Lewiatana https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/805 <p><span data-contrast="auto">Monografia zawiera problematykę poświęconą decentralizacji fiskalnej i jej ograniczającej roli w zjawisku rozrastania się sektora publicznego, które określa się Lewiatanem. Nawiązano w niej do tzw. hipotezy Lewiatana sformułowanej przez J.M Buchanana w odniesieniu do zdecentralizowanych struktur finansów publicznych. Przedmiotem rozważań są procesy decentralizacji fiskalnej w szerokim ujęciu: ekonomicznym, politycznym, administracyjnym, socjologicznym i przestrzennym. Analizy oparto w dużym stopniu na dorobku federalizmu fiskalnego.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Celem monografii jest pogłębienie dorobku teoretycznego w zakresie wykorzystania procesów decentralizacji fiskalnej jako mechanizmu ograniczania i hamowania niebezpiecznego zjawiska Lewiatana. Dokonano przeglądu dotychczasowych badań empirycznych oraz zweryfikowano pozytywnie następujące hipotezy badawcze:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <ol> <li class="show"><span data-contrast="auto">Decentralizacja fiskalna oparta na wypracowanych w doktrynie założeniach jakościowych ma pozytywny wpływ na efektywność sektora publicznego oraz ogranicza zjawisko Lewiatana.</span></li> <li class="show"><span data-contrast="auto">W warunkach tendencji centralizujących państwo, będących efektem działań pokryzysowych zawiązanych z konsekwencjami pandemii, decentralizacja i decentralizacja fiskalna mogą być mechanizmami ograniczającymi zjawisko Lewiatana.</span></li> <li class="show"><span data-contrast="auto">Wielowymiarowy charakter decentralizacji fiskalnej powoduje, że jej ograniczający wpływ na zjawisko Lewiatana nie jest potwierdzany empirycznie w każdych warunkach miejsca i czasu.&nbsp;</span></li> <li class="show"><span data-contrast="auto">Decentralizacja fiskalna jest istotnym elementem formułowania nowego paradygmatu finansów zrównoważonych w okresie po pandemii.&nbsp;&nbsp;</span></li> </ol> <p><span data-contrast="auto">W opracowaniu uwzględniono współczesne wyzwania procesów decentralizacji fiskalnej, takie koncepcję ESG (Environmental-Social-Governance) oraz konsekwencje pandemii. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny i kończą się propozycją włączenia procesów decentralizacji fiskalnej do nowego paradygmatu finansów zrównoważonych.</span></p> Beata Guziejewska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Beata Guziejewska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-05-26 2022-05-26 Jacek Hugo-Bader. Włóczęga https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/195 <p>Reporterów podzielić można na poważnych i niepoważnych, salonowych i trotuarowych. Jacek Hugo-Bader to najbardziej znany polski przedstawiciel dziennikarstwa awanturniczego. Król reportażu wcieleniowego, dowcipny kronikarz polskiej transformacji i niestrudzony eksplorator rozkładającego się Imperium. Surwiwalowiec i żartowniś. Przez lata dorobił się stalkerów, szukających w jego tekstach pomyłek i nieścisłości, oraz wielkich fanów, porwanych szczerością i bezkompromisowością autora niebojącego się wchodzić w cudze buty i przyglądającego się światu „z perspektywy mrówki”. „Jeśli reportaż uznać za owoc mezaliansu literatury z brukowcem, to akurat to dziecko bardzo niewiele odziedziczyło po swoim brutalnym ojcu w klapkach, bokserkach i podkoszulku” – pisał Hugo-Bader o reportażu Remigiusza Ryzińskiego <em>Foucault w Warszawie</em>. Jego własne reporterskie dzieci byłyby krzyżówką nonszalanckiego backpackersa z Ryszardem Kapuścińskim po wypiciu kilku szklanek rosyjskiej wódki.</p> <p>Topos włóczęgi jako dominanty interpretacyjnej swojego życiopisania autor podrzucił czytelnikom sam, w wielu tekstach odwołując się do motywu „wałęsającego się psa”. Badając pisarski potencjał drzemiący w włóczędze i trampowaniu, autorka sięga m.in. do tekstów Rebekki Solnit oraz tradycji literatury plebejskiej i pikareski, wykorzystując narzędzia wypracowane w literaturoznawstwie w konsekwencji tzw. zwrotu przestrzennego. Pomysł na kompozycję książki oparty jest na wektorach (centrum/prowincja, Wschód/Zachód, „podziemie”/„odloty”). To nie tylko pierwsza całościowa próba prezentacji dokonań reporterskich Hugo-Badera, również cząstkowa biografia autora, który nie lubi o sobie mówić i skąpi czytelnikom wypisów z życiorysu, choć odpryski życia rodzinnego przedostają się niekiedy do jego tekstów. Autorka nie przeprowadza śledztwa, jak Artur Domosławski, gdy „sprawdzał” Kapuścińskiego czy Bill Steigerwald, wyruszający tropem Steinbecka. Jej intencją nie jest ani audyt, ani skupianie się na reporterskich czy życiowych „skuchach”. To prezentacja tekstowego show ioculatora, wędrownego aktora i sztukmistrza, trickstera polskiego reportażu.</p> <p> </p> Izabella Adamczewska-Baranowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Izabella Adamczewska-Baranowska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-05-20 2022-05-20 Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/860 <p>W prezentowanej monografii skupiamy się przede wszystkim na wpływie, jaki zachodzące obecnie procesy i ich dynamika mają na osoby z niepełnosprawnościami. Jakie jest życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA? Czy doświadczenia izolacji, niepewności jutra i utraty kontroli w trakcie pandemii zmieniły coś w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i w ich rzeczywistościach? Czy na skutek pandemii mamy do czynienia z kolejnymi wymiarami wykluczenia? Jakie są sposoby rozwiązywania dylematów codzienności i strategie radzenia sobie osób z niepełnosprawnością z elementami świata VUCA? Jak definiują siebie, tworzą tożsamości i odnajdują swoje miejsce w „płynnej nowoczesności”?</p> <p>Autorzy poszczególnych rozdziałów – naukowcy, praktycy i osoby z niepełnosprawnościami – próbują odpowiedzieć na te pytania.</p> Grażyna Mikołajczyk-Lerman Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz Ireneusz Białek Zbigniew Głąb Milena Trojanowska Katarzyna Skalska Anisa Wykin Anna Laska-Leśniewicz Grzegorz Zwoliński Dorota Kamińska Jakub Niedbalski Anna Gutowska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-05-20 2022-05-20 Nazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/372 <p>Książka <em>Nomi delle organizzazioni non profit in Italia nella prospettiva crematonomastica</em> [<em>Nazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznej</em>] składa się z dwóch głównych części. Pierwsza jest o charakterze teoretycznym (początkowe rozdziały, rozważania na temat funkcji marketingowej nazw organizacji non profit oraz rozdział końcowy), a druga analityczna, stanowiąca centralną część monografii (rozdział <em>Analisi del corpus</em>), podzielona na 5 części (onomastyczną, formalną, retoryczną, semantyczną i tematyczną).</p> <p>Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć: ustalenie funkcji marketingowej nazw organizacji non profit i – ogólniej – chrematonimów społecznościowych, a co za tym idzie ich podobieństwo w tym aspekcie do chrematonimów marketingowych; potwierdzenie chrematonomastycznej użyteczności w dydaktyce języka obcego (choćby na podstawie szerokiej gamy typów semantycznych, ale i tych formalnych); bogaty zasób kreacji nazewniczej i – ogólniej – językowej twórców włoskich nazw organizacji non profit, wpisującej się w obecne tendencje współczesnego języka włoskiego; wykazanie ogólnych tendencji nazewniczych w badanym materiale, a wraz z nimi podanie ilościowych danych szczególnie częstych (np. tych opartych na przysłówku <em>insieme</em>, na imionach Jana Pawła II) lub rzadkich (np. oronim <em>Appennini</em>) użyć niektórych typów nazewniczych; ustalenie istotnych wskazówek w procesie tworzenia nowego chrematonimu społecznościowego, w szczególności nazwy organizacji non profit; potwierdzenie istoty badań chrematonomastycznych, jej równorzędności względem antroponomastyki i toponomastyki, szczególnie w dobie współczesnych zmian cywilizacyjnych oraz zaprzeczenie konceptowi chrematonomastycznego „kosza na śmieci” w badaniach onomastycznych formalną, retoryczną, semantyczną i tematyczną).</p> <p>Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć: ustalenie funkcji marketingowej nazw organizacji non profit i – ogólniej – chrematonimów społecznościowych, a co za tym idzie ich podobieństwo w tym aspekcie do chrematonimów marketingowych; potwierdzenie chrematonomastycznej użyteczności w dydaktyce języka obcego (choćby na podstawie szerokiej gamy typów semantycznych, ale i tych formalnych); bogaty zasób kreacji nazewniczej i – ogólniej – językowej twórców włoskich nazw organizacji non profit, wpisującej się w obecne tendencje współczesnego języka włoskiego; wykazanie ogólnych tendencji nazewniczych w badanym materiale, a wraz z nimi podanie ilościowych danych szczególnie częstych (np. tych opartych na przysłówku <em>insieme</em>, na imionach Jana Pawła II) lub rzadkich (np. oronim <em>Appennini</em>) użyć niektórych typów nazewniczych; ustalenie istotnych wskazówek w procesie tworzenia nowego chrematonimu społecznościowego, w szczególności nazwy organizacji non profit; potwierdzenie istoty badań chrematonomastycznych, jej równorzędności względem antroponomastyki i toponomastyki, szczególnie w dobie współczesnych zmian cywilizacyjnych oraz zaprzeczenie konceptowi chrematonomastycznego „kosza na śmieci” w badaniach onomastycznych.</p> Justyna Groblińska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Justyna Groblińska, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-19 2022-05-19 To, co naturalne. Eseje antropologiczne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/154 <p><span class="TextRun SCXW239408709 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW239408709 BCX8">Książka Roberta </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW239408709 BCX8">Spaemanna</span> </span><span class="TextRun SCXW239408709 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW239408709 BCX8">To, co naturalne</span></span><span class="TextRun SCXW239408709 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW239408709 BCX8"> składa się z czterech, powiązanych ze sobą tematycznie esejów: „O pojęciu natury człowieka”, „Bycie i stawanie się. Co wyjaśnia teoria ewolucji?”, „O pojęciu godności człowieka” oraz „To, co naturalne, i to, co rozumne”. Pojęciem, które łączy wszystkie te eseje, jest pojęcie natury. Nie jest ono rozumiane w sensie pr</span><span class="NormalTextRun SCXW239408709 BCX8">zyjętym w nowożytnych naukach przyrodniczych jako czysta dana, która może być materiałem dla działania człowieka, lecz w Arystotelesowskim sensie wyposażonej we własną celowość „fizis”. Według </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW239408709 BCX8">Spaemanna</span><span class="NormalTextRun SCXW239408709 BCX8"> w naszym pojmowaniu rzeczywistości stoimy przed alternatywą: albo będziemy ją pojmowali antropomorficznie jako podobne do naszego ludzkiego istnienia bycie w sobie, albo będziemy ją pojmować antropocentrycznie jako otoczenie człowieka. Nowożytność i rozwijana w jej ramach nauka są antropocentryczne w tym sensie, że nie pytają o to, czym rzeczy są same w sobie, lecz o to, czym są dla człowieka, a przede wszystkim o to, co możemy z nimi zrobić. Rzeczywistość traci wówczas charakter bytu wsobnego, a widziana jest wyłącznie jako przedmiot dla nas, jej bytowość wyczerpuje się w tym, że jest przedmiotem aktów ludzkiego poznania i działania. Antropomorficzne pojmowanie rzeczywistości oznacza natomiast, że za paradygmat tego, czym jest byt, przyjmuje się bycie bytu świadomego. Możemy zrozumieć, czym jest bycie tylko wówczas, gdy za punkt wyjścia i za model obierzemy ten rodzaj bycia, który jako jedyny przeżywamy od wewnątrz, tj. nasze własne bycie. Życiu pozaludzkiemu, a także przedmiotom nieożywionym, możemy oddać sprawiedliwość tylko wówczas, gdy pojmiemy je jako bycie analogiczne do bycia świadomego – z tym tylko, że pozbawione świadomości.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW239408709 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Robert Spaemann Jarosław Merecki Prawa autorskie (c) 2022 Copyright © 2010 Robert Spaemann, of the English original version by Robert Spaemann. This edition licensed by special permission of Wipf and Stock Publishers; www.wipfandstock.com; © Copyright for Polish translation by Jarosław Merecki, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-05-18 2022-05-18 "Przez zarzuconą subtelną bawełnicę…" – cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/298 <p>Przedmiotem rozprawy jest <em>cognitio symbolica</em> obecna w twórczości kaznodziejskiej reformata Antoniego Węgrzynowicza. Przejawia się ona w posługiwaniu się przez autora strukturami symbolicznymi (tu <em>senso largo</em>, obejmującymi alegorię, metaforę i inne struktury oparte na analogii). W tytule pracy pojawiają się trzy terminy: źródła, zastosowania, konteksty. Tak więc „myślenie symboliczne” pokazane zostaje nie tylko jako technika twórcza (<em>zastosowania</em>), ale opisane zostają także jego geneza (<em>źródła</em>) i towarzyszące mu, nie zawsze oczywiste, konteksty. Na początku przybliżono sylwetkę Węgrzynowicza. Jego postać ukazano w nieco szerszym kontekście, m.in. rodu, z którego się wywodził, miasta, w którym się wychował, licznych umiejętności, które zdobył, oraz podejmowanych przez niego aktywności. W charakterystyce wykorzystano jego kazania, a także opinie współczesnych.</p> Magdalena Kuran Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Magdalena Kuran, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-05-13 2022-05-13 Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/346 <p><span data-contrast="auto">Monografia podejmuje ważna i aktualną tematykę skuteczności tworzenia i funkcjonowania łańcuchów dostaw w zmiennej, niepewnej i złożonej rzeczywistości. Przedstawia wyniki analiz dotyczące zwiększania adaptacyjności łańcuchów dostaw. Autorzy koncentrują się na poszukiwaniu odpowiedzi na główne pytanie badawcze dotyczące budowania odporności przy zachowaniu efektywności operacyjnej i racjonalności kosztowej z jednej strony, z drugiej zaś, będąc przygotowanym na zawirowania w dłuższej perspektywie. Co istotne, nie chodzi o kolejną ewentualną falę pandemii, ale o klęski żywiołowe, zmiana klimatyczne, cyberataki czy ograniczony dostęp do niektórych zasobów, które wpływają na efektywność łańcuchów dostaw obsługujących procesy społeczno-gospodarcze.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:708,&quot;335559731&quot;:285,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Wyniki badań ujęto w czterech rozdziałach i dotyczą one:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:273,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">teoriopoznawczych rozważań zmierzających do zbadania ewolucji łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń oraz kształtowania głównych filarów adaptacyjności łańcuchów w turbulentnym otoczeniu,</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">ekonomicznych aspektów adaptacyjności łańcuchów dostaw wraz z jego podatnością determinowaną odgórnie (m.in. za sprawa czynnika politycznego),</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></li> </ul> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">doskonalenia łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej, w kontekście wzrostu adaptacyjnych relacji w obliczu nasilającej się niestabilności otoczenia,</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie adaptacyjnych łańcuchów dostaw produktów leczniczych, w tym m.in. szczepionek przeciw COVID-19 oraz problematyki ryzyka zakłóceń w odniesieniu do substancji czynnych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></li> </ul> <p><span data-contrast="auto">Poruszana problematyka powinna zainteresować nie tylko uczelnie wyższe i instytucje badawcze, ale także menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie łańcuchów dostaw, podmioty ochrony zdrowia i jednostki medyczne obsługujące dostawy oraz osoby zainteresowane logistyką, transportem i innowacjami.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233279&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:851,&quot;335559731&quot;:229,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska Jakub Doński-Lesiuk Tomasz Adam Karkowski Urszula Motowidlak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 Język widowisk artystycznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/804 <p><span class="TextRun SCXW27744738 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">Publikacja stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętego widowiska artystycznego, które zostało ujęte i opracowane w swoich różnorodnych formach, a mianowicie jako teatr, kino, telewizja i radio, jak również: taniec, muzyka, cyrk, prasa</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">, sztuka</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">. O naukowym charakterze pracy decyduje nie tylko część teoretyczna, która wprowadza czytelnika w świat widowisk artystycznych nakreślając jednocześnie ich rys historyczny, ale również interdyscyplinarn</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">y i kompleksowy charakter</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8"> prezentowanego korpusu</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8"> i </span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">bardzo</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8"> skrupulatnie dobrana, wyczerpująca i</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8"> bogata bibliografia</span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">. Publikacja skierowana jest do niezwykle szerokiego grona odbiorców (tłumaczy, studentów, literaturoznawców, językoznawców, miłośników różnego typu widowisk artystycznych) i </span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">dzięki temu </span><span class="NormalTextRun SCXW27744738 BCX8">ma potencjał, aby wywrzeć znaczący wpływ społeczny.</span></span><span class="EOP SCXW27744738 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span class="EOP SCXW27744738 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">Publikacja sfinansowana w ramach projektu badawczego z Funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego UŁ</span></p> Tomasz Kaczmarek Anna Jarosz Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Tomasz Kaczmarek and Anna Jarosz, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-05-04 2022-05-04 Russia pivot to (Southeast) Asia. Polityka Rosji wobec Azji Południowo-Wschodniej w XXI wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/799 <p><span class="TextRun SCXW238291952 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Tytuł książki nawiązuje do hasła, które pojawiło się w debacie politycznej na początku drugiej dekady XXI w. Hasło jest prowokacyjne bowiem z jednej strony parafrazuje amerykański powrót do Azji (</span></span><span class="TextRun SCXW238291952 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">US </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW238291952 BCX8">pivot</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> to Asia</span></span><span class="TextRun SCXW238291952 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">), a z drugiej strony przypomina nie tylko o </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW238291952 BCX8">geograficznej</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> ale i politycznej obecności Rosji w Azji. Dla Rosji, ze względu na jej bezpieczeństwo najważniejszym </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">pozostaje</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> region Azji Północno-Wschodniej</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">, ale w drugiej dekadzie XXI wieku coraz aktywniej </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">FR </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">działała w regionie Azji Południowo-Wschodniej.</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">&nbsp; </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Państwa ASEAN za</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">częły rozwijać się szybko</span> <span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> podję</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">ły</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> szereg działań sprzyjających ściślejszej integracji. Rosnące znaczenie Azji Południowo-Wschodniej skłoniło Rosję do wypracowania </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW238291952 BCX8">strategii</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> wobec tego subregionu. Jest on elementem szerszej gry geopolitycznej Rosji i </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">należy postrzegać</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> go</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> przez pryzmat budowania równowagi między najważniejszymi mocarstwami regionalnymi: USA, Chinami, Japonią i Indiami</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> z jednej strony a poszukiwaniem własnego miejsca na tej „szachownicy”.&nbsp;</span> <span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Najbardziej znaczące dziedziny współpracy z </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">ASEAN</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> to kwestie bezpieczeństwa i handel bronią, energetyka</span> <span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">i surowce energetyczne. Pomimo deklaracji współpraca gospodarcza i handlowa rozwija się wolno. Przykładem ostatniej inicjatywy, która została zgłoszona przez prezydenta Władimira Putina jest </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Wielkie Partnerstw</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">o</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8"> Eurazjatyckie</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Oceniam, że na tym etapie inicjatywa </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">jest mało realna, zwłaszcza ze względu na ekonomiczne ograniczenia ze strony Rosji</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">, choć działania dyplomatyczne trwają</span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Pewną niewiadomą pozostaje w tym wypadku czynnik chiński, bowiem Wielka Eurazja odwołuje się geograficznie do chińskiego projektu Pasa i Szlaku. </span><span class="NormalTextRun SCXW238291952 BCX8">Najważniejszym partnerem Rosji w regionie pozostaje Wietnam, a oprócz niego do grona większych partnerów handlowych należy Singapur, Indonezja, Tajlandia i Malezja.</span></span></p> Małgorzata Pietrasiak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Małgorzata Pietrasiak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-04-12 2022-04-12 Specyfika języka światów Iwana Bunina https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/692 <p><span class="TextRun SCXW141065658 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW141065658 BCX8">W monografii autor analizuje twórczość klasyka literatury rosyjskiej I. Bunina z punktu widzenia mediacji. Wbrew obiegowej opinii, że pisarz w swej twórczości skupiał się tylko na dwóch głównych tematach miłości i śmierci, autor kwestionuje kategoryczne sądy i przekonuje, że za prekursory mediacji należy uznać przyjęte przez artystę literackie zasady przeciwstawiania się rewolucyjnemu rozlewowi krwi. Myśli pisarza, odzwierciedlone w jego pamiętnikach, poezji i prozie, przesiąknięte są chęcią zapobieżenia zniszczeniu państwa, znalezienia kompromisu, zachowania rosyjskiej kultury, czystości języka, więc samej Rosji. Opublikowane na początku ubiegłego wieku prace filozoficzne </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW141065658 BCX8">Rozano</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW141065658 BCX8">v</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW141065658 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW141065658 BCX8"> o ludziach „trzeciej płci” pozwalają nam przemyśleć naturę psychologicznych, estetycznych i erotycznych składników pociągu seksualnego w dziełach rosyjskiej literatury klasycznej, w szczególności krótkiej Bunina opowiadanie „Łatwy oddech”. </span></span><span class="EOP SCXW141065658 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> Ivan Smirnov Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Ivan Smirnov, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-04-11 2022-04-11 Bizancjum https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/113 <p>Publikacja stanowi syntezę dziejów i znaczenia Bizancjum, które po przetrwaniu upadku zachodnioeuropejskiego Cesarstwa Rzymskiego w V w. rozkwitało jako jedna z najpotężniejszych sił gospodarczych, kulturalnych i militarnych w Europie przez tysiąc lat. Peter Sarris przedstawia wyjątkowe połączenie rzymskiej kultury politycznej, greckiej tradycji intelektualnej i wiary chrześcijańskiej, które złączyły się w cesarskiej stolicy Bizancjum za panowania cesarza Konstantyna i jego spadkobierców. Analizując wpływ wojny ze światami perskimi i islamskimi, bada kreatywność bizantyńskiego państwa i jego strategii.</p> <p> </p> <p><em>Byzantium</em>: A Very Short Introduction was originally published in English in 2015. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon</p> Peter Sarris Andrzej Kompa Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Peter Sarris 2015. The moral rights of the author have been asserted; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022; © Copyright for Polish translation by Andrzej Kompa, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-04-08 2022-04-08 Komes Marcellin, vir clarissimus. Historyk i jego dzieło https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/173 <p>Książka poświęcona jest komesowi Marcellinowi i jego „Kronice”. „Kronika” komesa Marcellina, pochodząca z pierwszej połowy wieku VI, a obejmująca okres od 379 do 534 r. i uzupełniona przez anonimowego autora po rok 548, stanowi dzieło ważne dla badaczy zajmujących się dziejami wczesnego Bizancjum. Choć Marcellin pisał swoją „Kronikę” w Konstantynopolu, w środowisku, którego podstawowym językiem była greka, to napisał ją po łacinie, w swym języku ojczystym. Swoją narrację ogniskował wokół spraw wschodniej części Imperium Romanum, na świat patrzył w dużej mierze oczyma mieszkańca Miasta i z pewnością można uznać go za konstantynopolitańskiego pisarza.</p> <p>Książka podzielona została na trzy podstawowe części. Pierwsza z nich („Autor”) poświęcona jest samemu komesowi Marcellinowi. Druga część książki („Kronika”) poświęcona jest „Kronice” Marcellina. W jej pierwszej partii przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. zasad jej kompozycji, źródeł czy głównych tematów. Drugą partię stanowi szeroko komentowany przekład Kroniki na język polski, poprzedzony tekstem łacińskim. Trzecia część książki („Kontynuacja Kroniki Marcellina Komesa”) poświęcona jest anonimowej kontynuacji „Kroniki” Marcellina, obejmującej okres od 534 po 548 r. Zamieszczono w niej charakterystykę tego dziełka, tekst łaciński i tłumaczenie na język polski wraz z komentarzem.</p> <p>Niniejsza książka powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2018/31/B/HS3/03038</p> Mirosław J. Leszka Szymon Wierzbiński Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-03-16 2022-03-16 Kierunki ewolucji procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/689 <p><span data-contrast="none">O unikatowości publikacji świadczy jej tematyka. Monografia wskazuje bowiem na najważniejsze kierunki ewolucji i zjawiska w procesach integracyjnych w XXI w., koncentrując się głównie na ostatniej dekadzie. Na rynku wydawniczym brakuje obecnie pozycji, która w sposób tak kompleksowy przedstawiałaby aktualne problemy i wyzwania (m.in. Brexit, pandemia COVID-19, rozpad NAFTA) stojące przez integrującymi się gospodarczo regionami na całym świecie. Treść publikacji zawiera nie tylko typowo akademickie rozważania, ale stanowi źródło licznych przykładów i odwołań do rzeczywistych procesów integracyjnych. Tym samym uwiarygadnia przedstawione w opracowaniu teorie i poglądy, omawiane w literaturze przedmiotu.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:284,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="none">W monografii dokonano krytycznego przeglądu teorii, dokumentów źródłowych i badań empirycznych dotyczących omawianego zagadnienia. Przegląd ten ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w odniesieniu do procesów integracyjnych konieczne jest badanie zarówno kwestii politycznych, jak i gospodarczych, społecznych oraz prawnych.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:284,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:284,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:240}"><span class="TextRun SCXW265379718 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW265379718 BCX8">Praktyczne ujęcie tematu sprawia, że odbiorcą książki może być szerokie grono Czytelników, m.in. akademicy, studenci kierunków ekonomicznych, w tym specjalności o profilu międzynarodowym, czy każdy zainteresowany problematyką integracji gospodarczej we współczesnym świecie. Publikacja</span> <span class="NormalTextRun SCXW265379718 BCX8">jest zatem przydatna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się badaniem zjawisk i skutków procesów integracyjnych, może być również wykorzystana jako podręcznik akademicki.</span></span><span class="TextRun SCXW265379718 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW265379718 BCX8"> </span></span><span class="EOP SCXW265379718 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:284,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></span></p> Joanna Bogołębska Anetta Kuna-Marszałek Małgorzata Misiak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2022-03-16 2022-03-16 Czytanie interaktywnych obrazów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/364 <p>Gry komputerowe są obecnie jednymi z najgwałtowniej i najciekawiej rozwijających się mediów. Książka łączy w sobie perspektywy badawcze teorii gier, filmu i literatury, groznawstwa aby dyskutować o tym, czym gry komputerowe są, w jaki sposób tworzą się relacje między nimi a graczami, a przede wszystkim jak funkcjonują one jak teksty i tworzą znaczenia. Są w niej również zaproponowane narzędzia analityczne dotyczące zarówno ich warstwy tekstowej, jak i procesu recepcji, ukazując w &nbsp;jaki sposób na styku tych strategii badawczych rodzi się bardziej zrozumiały obraz grywalnych tekstów oraz kultur, które się wokół nich tworzą. Jednym z problemów poruszanych w książce jest kwestia przestrzennych własności gier, które mogą ewokować opowiadania ze względu na angażujące oraz interpretacyjne procesy, którym podlega gracz oraz że możliwym jest postrzeganie środowiska gry nie tylko jako wizualnego spektaklu, ale lokacji, która generuje znaczenie. W książce pojawia się także zagadnienie tworzenia medialnych reprezentacji światów, które generują opowiadania oraz dostarczają różnorodnych sposobów ich doświadczania, będąc głosem w dyskusji wokół problematyki związanej ze świadomą medialnie narratologią.</p> Katarzyna Prajzner Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Katarzyna Prajzner, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-03-08 2022-03-08 Poeta ze średniowiecznej ekstazy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/319 <p>Książka zawiera rozprawy i szkice o życiu i twórczości młodopolskiego poety i dramatopisarza Antoniego Szandlerowskiego (1878-1911). To twórca nietuzinkowy i pełen sprzeczności. Był księdzem, ale – zgodnie z duchem modernizmu katolickiego, zdecydowanie potępianego przez Kościół – nad dogmatyzm przedkładał myślenie o teologii i religii jako o ekspresji uczuć ludzi wierzących. Talent literacki realizował nie w twórczości religijnej, lecz – wywołując tym dezaprobatę władz kościelnych – w utworach beletrystycznych, na dodatek silnie inspirowanych dziełami Stanisława Przybyszewskiego, uznawanego za gorszyciela, erotomana i satanistę. Nad środowiska duszpasterskie przedkładał towarzystwo ludzi sztuki. Złożył śluby czystości, lecz złamał celibat. Żył na plebanii z kobietą (i to Żydówką), lecz nie zrzucił sutanny. Skonfliktowany z przełożonymi, zamiast okazać im posłuszeństwo, wystąpił przeciw nim z paszkwilem. Został pochowany bez krzyża, ponieważ taka była jego ostatnia wola, w przypadku księdza – niewątpliwie skandalizująca. I co najważniejsze – jednym z dominujących tematów twórczości Szandlerowskiego stała się miłość zmysłowa, ujmowana jako doznanie sakralne i mistyczne.</p> <p>Twórczość księdza-poety oraz jej recepcja rozpięta między uwielbieniem a zapomnieniem to interesujące zagadnienie badawcze. Zwłaszcza w Łodzi, gdzie Szandlerowski – jako wikary w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża – odnosił pierwsze, i od razu znaczące, sukcesy literacko-dramaturgiczne.</p> Katarzyna Badowska Dorota Samborska-Kukuć Dorota Samborska-Kukuć Karolina Kołodziej Grażyna Legutko Krzysztof Biliński Aleksandra Mikinka Grzegorz Igliński Katarzyna Badowska Bartosz Ejzak Małgorzata Domagalska Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-02-24 2022-02-24 Rozwój gospodarczy Azji Środkowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/791 <p>Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego pięciu państw: Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Kirgistanu. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których zaprezentowano historię gospodarek poszczególnych republik oraz ukazano obecną sytuację w każdym z analizowanych krajów.</p> Natasza Duraj Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Natasza Duraj, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-02-15 2022-02-15 Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz reintegracja osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/222 <p>Publikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014–2020 na rok 2022”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.</p> <p>Opracowanie przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach umowy nr 5/RPOPT.ROIS/2021 na wykonanie prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Reintegracja i rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim zrealizowanej przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na zlecenie Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W publikacji wykorzystano fragmenty raportu końcowego z badania autorstwa Eweliny Dąbrowskiej-Nowak, Malwiny Pietrzyk i Eweliny Baryły-Zapały.</p> <p>Publikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2022”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.</p> Dorota Podgórska-Jachnik Edyta Żmurkow Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2022 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-14 2022-02-14 „Już nie Żydowica, a ocalona” https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/790 <p><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">Monografia</span> <span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW96665373 BCX8">„»Już</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> nie Żydowica, a </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW96665373 BCX8">ocalona«</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">.&nbsp; </span></span><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych</span></span><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"> <span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">stanowi konsekwencję wniosków i refleksji obecnych w </span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">poprzedniej publikacji</span> </span><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej</span></span><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">. Przedmiot badawczych zainteresowań – artystyczne opowieści audialne poświęcone Shoah – otworzył pole analiz będące dotychczas białą plamą na gruncie badań </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW96665373 BCX8">radioznawczych</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> i medioznawczych</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">. Radiowe reportaże artystyczne oraz teatr wyobraźni skupiające w swym centrum Zagładę</span> <span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">stanowią doskonały sposób do intymnego opowiadania o „epoce pieców”.</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> Niniejsza publikacja w centrum zainteresowania stawia kobietę i </span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">sposób</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">, w jaki</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> kobiety ukazywane są w artystycznych opowieściach </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW96665373 BCX8">zagładowych</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> – jakie konteksty dominują w opowieściach, z jakimi przymiotami bohaterki zostają scalone, jakie są ich role i w historii, i w samej audycji. </span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">D</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">la </span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">dogłębnego</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> opowiedzenia o kobietach Shoah w sztuce dźwięku obligatoryjne </span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">stało się</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> włączenie w obszar badań </span></span><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW96665373 BCX8">women</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW96665373 BCX8">studies</span></span><span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">.</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> Książka powstała w oparciu o metodę badań jakościowych – analizę zawartości i treści.</span></span> <span class="TextRun SCXW96665373 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8">Literatura audialna poddana deskrypcji pochodzi z lat 1950-2021</span><span class="NormalTextRun SCXW96665373 BCX8"> z archiwów Polskiego Radia w Warszawie oraz rozgłośni regionalnych – Radia Lublin i Radia Łódź.</span></span><span class="EOP SCXW96665373 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Joanna Bachura-Wojtasik Eliza Matusiak Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-01-18 2022-01-18 Pogłosy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/399 <p>Autorka książki <em>Pogłosy. Polska i hiszpańska proza potransformacyjna z perspektywy postzależnościowej</em> prezentuje zastosowanie wspólnej perspektywy badawczej dla polskiej i hiszpańskiej prozy powstającej po 1989 i 1975 roku, czyli od momentu rozpoczęcia procesów transformacyjnych w obydwu krajach. Wspomniana perspektywa zaproponowana została przez polskich badaczy z kręgu studiów postzależnościowych. Postzależność została wypracowana, aby uwidocznić i zrozumieć kondycję podporządkowania, cechującą rozległe peryferie Europy Wschodniej. Autorka przywołuje argumenty historyczne i historiograficzne, które uzasadniają możliwość zastosowania metodologii studiów postzależnościowych do badania kultury współczesnej Hiszpanii. Istotnym punktem odniesienia dla kultury polskiej i hiszpańskiej jest doświadczenie rządów autorytarnych – frankizmu w Hiszpanii i komunizmu w Polsce. Zasadniczą część publikacji stanowi dwanaście komparatystycznych analiz prozy polskiej i hiszpańskiej, która została pogrupowana w trzy bloki tematyczne: panoptyzm i przemoc, kapitalizm oraz dyskursywne strategie emancypacyjne kobiet. Szczegółowej analizie poddane zostały wybrane dzieła takich twórców, jak: Antonio Muñoz Molina, Juan José Millás, Andrzej Stasiuk, Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski, Piotr Siemion, Manuel Vázquez Montalbán, Rosa Montero, Carmen Martín Gaite, Montserrat Roig, Izabela Filipiak i Dorota Masłowska. Przeprowadzone analizy są z jednej strony propozycją uzupełnienia polskiej mapy postzależności, z drugiej zaś – wstępnym rozpoznaniem topografii hiszpańskiego dyskursu postzależnościowego.</p> <p>Książka powstała w ramach dofinansowania projektu badawczego z Funduszu Rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.</p> Agnieszka Kłosińska-Nachin Prawa autorskie (c) 2022 © Copyright by Agnieszka Kłosińska-Nachin, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-01-16 2022-01-16 Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/100 Książka jest reedycją tomu wydanego przez Adama Ciołkosza w paryskim Instytucie Literackim w 1961 r. Polemika polskiego socjalisty z polsko-niemiecką rewolucjonistką to fragment sporu toczonego w obrębie twórców myśli i ruchu socjalistycznego w XX wieku. Praca składa się z trzech części: komentarza A. Ciołkosza, tekstu R. Luksemburg, posłowia oraz wyboru uaktualnionej bibliografii. Adam Ciołkosz Sławomir M. Nowinowski Rafał Stobiecki Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright for this edition by Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Łódź–Paryż 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Paryż 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2022-01-03 2022-01-03 Samoorganizacja i samoświadczenie usług w organizacjach publicznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/348 <p><span data-contrast="auto">Współczesne organizacje należące do sektora publicznego, realizując cele dla których zostały powołane, działają w bardzo dynamicznym i zmiennym otoczeniu. Ze względu na pojawianie się coraz to nowych wyzwań i wynikających z nich szans i zagrożeń, zmianom ulega również sposób organizacji i dostarczania usług publicznych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:696,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Przedmiotem rozważań podejmowanych w publikacji jest problematyka samozarządzania w strukturach organizacyjnych instytucji publicznych oraz wykorzystywania alternatywnych form dostarczania usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem, tych, które angażują w te procesy samych obywateli. Jej celem jest przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy w tych dwóch obszarach, zdefiniowanie powiązanych z nimi podstawowych pojęć i procesów oraz klasyfikacja opisywanych rozwiązań.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:696,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Logika prowadzonych w publikacji analiz ma charakter ewolucyjny, wskazujący w ujęciu chronologicznym stopniowe zmiany zachodzące w ramach poszczególnych koncepcji zarządzania organizacjami publicznymi oraz zapewniania dostępu do usług publicznych. Takie podejście pozwala wyeksponować pojawiające się przewagi i korzyści innowacyjnych praktyk zarządzania w instytucjach publicznych oraz nowoczesnych, włączających form świadczenia usług publicznych. W praktyce, procesy samoorganizacji w zarządzaniu zespołowym oraz samoświadczenia w usługach publicznych mogą w istotny sposób wpływać na rezyliencję lokalnych wspólnot oraz zrównoważony charakter procesów ich rozwoju.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:696,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze, do środowiska praktyków z sektora publicznego (przedstawicieli władz oraz pracowników administracji publicznej). Po drugie, przyszłych praktyków – studentów wybranych kierunków szkół wyższych. Po trzecie zaś, mieszkańców, jako prosumentów usług publicznych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559731&quot;:696,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Jacek Chądzyński Justyna Trippner-Hrabi Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Jacek Chądzyński, Justyna Trippner-Hrabi, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/382 <p>Publikacja ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zawiera zarys wiadomości związanych z frazeologią rosyjską. Znalazły się w niej informacje dotyczące rozwoju frazeologii na gruncie rosyjskim, pokrótce omówiono aparat terminologiczny stosowany w tej dyscyplinie naukowej, przedstawiono relacje między frazeologizmem a słowem, cechy stylistyczne, strukturalne, morfologiczne i semantyczne frazeologizmów rosyjskich, ich pochodzenie i związki z kulturą. Każde zagadnienie zostało zilustrowane bogatym materiałem językowym wyekscerpowanym z najnowszych opracowań leksykograficznych, naukowych oraz z publicystyki. Składają się na niego przysłowia, porzekadła, skrzydlate słowa, idiomy, wyrażenia terminologiczne i inne jednostki frazeologiczne.</p> <p>Kompendium może być przydatne podczas zajęć ze współczesnego języka rosyjskiego o profilu językoznawczym na każdym etapie nauki na kierunku filologia rosyjska, a także na lektoratach czy kursach języka rosyjskiego. Zostało pomyślane w taki sposób, aby zarówno studenci z podstawową znajomością języka rosyjskiego, jak i ci bardziej zaawansowani byli w stanie samodzielnie zorientować się w prezentowanej problematyce badawczej. Celowi temu służy opracowanie części teoretycznej w dwóch wariantach językowych. O ile bowiem takie działy językoznawstwa rosyjskiego, jak fonetyka, morfologia czy składnia doczekały się opracowań napisanych w języku polskim, o tyle frazeologia niekoniecznie.</p> <p>Dodatkowo w książce zamieszczono wykaz prac poświęconych frazeologii rosyjskiej i polskiej. Zawiera on monografie naukowe, opracowania zbiorowe, słowniki i podręczniki. Część ta może być z powodzeniem wykorzystana przez studentów podczas pisania prac licencjackich czy magisterskich.</p> Agata Piasecka Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Agata Piasecka, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Łódzkie festiwale teatralne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/467 <p>Książka dotyczy łódzkich festiwali teatralnych i obejmuje wydarzenia organizowane w teatrach dramatycznych, offowych, lalkowych, dziecięcych i młodzieżowych oraz w teatrze operowym, a także w innych instytucjach kultury. Przeglądy te odbywały się w Łodzi od lat 60. XX wieku po rok 2016.</p> <p>Festiwalom, powstałym z inicjatywy regionalnych środowisk artystycznych i wpisującym się w dzieje łódzkiej i polskiej kultury, przyglądają się studenci/studentki – dziś absolwenci/absolwentki – specjalności teatrologicznej na kierunku kulturoznawstwo, prowadzonym w Instytucie Kultury Współczesnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.</p> Irena Jajte-Lewkowicz Sebastian Szajner Joanna Królikowska Martyna Kołodziejczak Anna Perek Klaudia Żułcińska Paulina Chołys Wojciech R. Pionko Wiktor Moraczewski Ewa Otomańska Katarzyna Mańko Maria Janus Nena Stańczuk Anna Maria Dolińska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Rzym a Półwysep Iberyjski https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/410 <p><span class="TextRun SCXW203218290 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW203218290 BCX0">The monograph</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> book </span></span><em><span class="TextRun SCXW203218290 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">Rome and Iberia. Inspirations and </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">C</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">onnections throughout </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">H</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">istory</span></span></em><span class="TextRun SCXW203218290 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> tries to fill a gap in the market of scientific publications, showing the connections between ancient Rome and the Iberian Peninsula. These relations still interest researchers </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">representing</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> various scientific disciplines, both in Poland and abroad. The book opens with a part devoted to linguistic issues, focused on the heritage of Latin in Spanish. The second part deals with literature in its broadest sense, from the works of authors such as </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">Martialis</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> and Pliny, through the Latin love songs of Ripoll, the fifteenth-century work of John of </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW203218290 BCX0">Stobnica</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">, to the ancient ekphrasis present in the literature of seventeenth-century Spain. Also represented is the literature of Portugal, which looked to ancient mythology for the origins of the country. </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">Subsequent</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> chapters of the book deal with history and archaeology, introducing - </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">on the basis of</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> literary texts and archaeological remains, </span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0">inscriptions</span><span class="NormalTextRun SCXW203218290 BCX0"> or coins - studies of the imperial cult in the Spanish provinces of Rome, military issues, political coalitions, Roman law, as well as contemporary evocations of ancient figures as personal models for later European leaders. The monograph also includes chapters on amphorae and temples, which are tangible traces of the relationships studied, left over from ancient cultural and commercial exchanges. </span></span><span class="EOP SCXW203218290 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559740&quot;:360}"> </span></p> Adriana Grzelak-Krzymianowska Maria Judyta Woźniak Tomás Jiménez Juliá Wiaczesław Nowikow Aneta Pawlak Xavier Pascual-López Zbigniew Danek Jordi Pérez González Robert K. Zawadzki Isabel Dans Álvarez de Sotomayor Anna Działak-Szubińska Jokin Lanz Damian Sideł Alberto Barrón Ruiz de la Cuesta Emilia Twarowska-Antczak Oliver Baldwin Iwona Modrzewska-Pianetti Edoardo Radaelli Anna Zimnowodzka Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź–Kraków 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Kraków 2021; © Copyright for this edition by AGENT PR, Łódź–Kraków 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Bauhaus – nauczanie / nowy człowiek https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/783 <p>Książka <em>Bauhaus –nauczanie/nowy człowiek</em> zawiera wystąpienia prezentowane podczas seminarium naukowego, które odbyło się 16 listopada 2019 r. w Łodzi. Jego organizatorami było Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Pod koniec roku 2019, kiedy niemal cały świat artystyczny i naukowy obchodził szumnie 100-lecie Bauhausu i kiedy odbyły się setki wystaw, seminariów i konferencji poświęconych tej wyjątkowej instytucji artystyczno­edukacyjnej, także w Łodzi chcieliśmy włączyć się w te obchody i – może na mniejszą skalę – dać sygnał o związkach naszej awangardy z praktyką i teorią sztuki wypracowaną w Bauhausie. […] Artyści związani z tą uczelnią nie tylko byli nauczycielami eksperymentującymi z nowymi metodami kształcenia, ale także wychowywali kolejne pokolenia twórców, którzy zakładali ośrodki edukacyjne zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Dlatego nasze seminarium poświęciliśmy refleksji nad tą częścią spuścizny Bauhausu, rozumianego jako szkoła projektowania działająca w określonym czasie, ale też jako ośrodek, którego wpływ manifestował się także w edukacji.</p> <p>Publikacja powstała przy współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.</p> Małgorzata Leyko Claudia Fleischle-Braun Przemysław Strożek Andrzej Gwóźdź Agnieszka Rejniak-Majewska Anke Blümm Paulina Kurc-Maj Anna Saciuk-Gąsowska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Analizy i prognozy polskiego rynku pracy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/720 <p>Rynek pracy jest konglomeratem wielu subrynków, a jednym z kluczowych kryteriów podziału jest kryterium przestrzenne. Problematyka niniejszej monografii obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z ilościową analizą rynku pracy w Polsce w ujęciu powiatowym. Badania przeprowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych metod ilościowych (m.in. eksploracyjna analiza danych przestrzennych, metody wielokryterialnej klasyfikacji obiektów, niestrukturalne metody prognozowania) pozwoliły na identyfikację homogenicznych pod względem profilu gospodarczego klastrów powiatów oraz krótkookresową prognozę zatrudnienia w wyodrębnionych klastrach. Poszczególne działy gospodarki charakteryzują się odmiennymi prawidłowościami rozwojowymi i odmienną wrażliwością na zmiany koniunkturalne. Perspektywy rozwoju nie są jednakowe dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, co determinuje sytuację na rynku pracy.</p> <p>Monografia stanowi nowatorskie oraz rzetelne opracowanie dotyczące modelowania sytuacji na regionalnych rynkach pracy. […] Podjęta w pracy problematyka jest istotna nie tylko dla rozważań teoretycznych prowadzących do nowych rozwiązań dla funkcjonowania rynku pracy, ale przede wszystkim dla przestrzennych badań ekonomicznych.</p> Iwona Laskowska Agata Żółtaszek Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Iwona Laskowska, Agata Żółtaszek, Łódź–Kraków 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Kraków 2021; © Copyright for this edition by AGENT PR, Łódź–Kraków 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Język(i) w czasie i przestrzeni https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/339 <p>Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, sposoby pojmowania czasu i przestrzeni w szerokiej perspektywie lingwistycznej. Poszczególne rozdziały koncentrują się na wybranych aspektach użycia języka w przestrzeni internetowej i multimedialnej, na języku w przestrzeni miejskiej i państwowej. Kolejne teksty analizują język w różnych perspektywach czasowych, związanych z ewolucją języka i kontaktami międzyjęzykowymi, a także badają relacje zachodzące pomiędzy językiem a pamięcią, przedstawiają uwarunkowania zmian językowych w procesie afazji, przyglądają się przestrzeni teoretycznej, w której uprawiane jest językoznawstwo, oraz proponują rozważania o charakterze ogólnohumanistycznym.</p> <p>Autorzy koncentrują się na badaniach poszczególnych interesujących zjawisk i jednostkowych przypadków, a rozważania teoretyczno-metodologiczne splatają się z analizami zagadnień bardziej praktycznych. W niektórych tekstach pojawia się nawiązanie do aktualnych wydarzeń i ograniczeń, ale także nowych możliwości spowodowanych pandemią.</p> Piotr Stalmaszczyk Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Katarzyna Burska Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz Mikołaj Deckert Małgorzata Święcicka Marta Pawlikowska Alicja Witalisz Aleksandra Szczepańska Aleksandra Poniewierska Sławomir Wacewicz Przemysław Żywiczyński Waldemar Czachur Marta Wójcicka Jolanta Panasiuk Natalia Lemann Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Zrozumieć niepełnosprawność https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/465 <p>W książce ukazano niepełnosprawność jako zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, pozostające w polu zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Znalazły się w niej rozdziały poświęcone: rozwiązaniom systemowym i politykom w obszarze niepełnosprawności, roli i znaczeniu instytucji w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, społeczeństwu i społecznościom wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, interakcyjnemu wymiarowi niepełnosprawności, a także niepełnosprawności jako doświadczeniu osobistemu.</p> <p>Publikacja, poza jej wymiarem naukowym, ma również istotny walor społeczny poprzez jej praktyczny i aplikacyjny charakter. Proponowana książka jest zatem skierowana zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego, przede wszystkim socjologów i pedagogów zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, jak i praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia tej grupie klientów pomocy społecznej, a także tych wszystkich, którzy w życiu codziennym stykają się z ludźmi z niepełnosprawnościami, ich bliskimi oraz członkami rodzin.</p> <p>Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego</p> Grzegorz Całek Jakub Niedbalski Mariola Racław Dorota Żuchowska-Skiba Dorota Pufund Magdalena Kokot Magda Lejzerowicz Katarzyna Podstawka Joanna Stawowy Milena Trojanowska Karolina Goede Kamila Albin Anna Dobrychłop Agnieszka Kamyk-Wawryszuk Adrianna Krzywik Iwona Nowakowska Angelika Greniuk Wojciech Figiel Zbigniew Głąb Magdalena Kocejko Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Traduttologia e Traduzioni, vol. II https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/476 <p>“Questo volume […] offre un ricco panorama di contributi su un tema di grande attualità: l’identità linguistica e culturale nel campo delle traduzioni. Il libro offre aggiornamenti preziosi e stimolanti sia per gli studiosi di linguistica, sia per i traduttologi più interessati airambito letterario. Chi in futuro si occuperà del tema deU’identità linguistica e culturale non potrà non tenere conto delle ricerche raccolte in questo volume”.</p> Joanna Ciesielka Giulia Baselica Anna Ciostek Łukasz Jan Berezowski Elena Morandi Daniela Allocca Gabriella Sgambati Lelia Vitali Stéphane Nowak Marta Fumi Sonia Maria Melchiorre Federico Gobbo Davide Astori Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/781 <p>Transformacja cyfrowa to kierunek, który zmienia nie tylko biznesowy sposób funkcjonowania, ale ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej w organizacjach.</p> <p>W monografii zawarto rozważania teoretyczne dotyczące potencjału przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie efektywności energetycznej oraz wpływu cyfryzacji na jego wykorzystanie. W sposób holistyczny przedstawiono w niej zagadnienia związane z cyfryzacją energetyki w powiązaniu z działaniami, jakie na rzecz efektywności mogą podejmować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o różnym rodzaju działalności. Oprócz rozważań teoretycznych autorka przedstawia wyniki badań dotyczące zainteresowania i stopnia zaangażowania polskich przedsiębiorstw sektora MŚP w działania na rzecz EE. Monografia jest przeznaczona dla środowiska naukowego, ale szeroki zakres wiedzy znajdą w niej właściciele firm lub menadżerowie zainteresowani wprowadzaniem działań na rzecz EE.</p> Anna Pamuła Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Anna Pamuła, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021; © Copyright for this edition by AGENT PR, Kraków 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/257 <p>Jędrzej Moraczewski został zapamiętany jako premier pierwszego rządu II Rzeczypospolitej. Jego droga do objęcia jednego z najważniejszych urzędów w państwie jest często pomijana w literaturze przedmiotu. Tymczasem w listopadzie 1918 r. Moraczewski był już doświadczonym politykiem, z dużym bagażem doświadczeń w działalności społecznej i politycznej. Od 1907 r. sprawował mandat posła do parlamentu monarchii austro-węgierskiej, był członkiem władz naczelnych galicyjskiej Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej oraz znanym działaczem tamtejszego ruchu robotniczego i spółdzielczego. Prezentowany trzeci tom pierwszej części <em>Wspomnień</em> ukazuje, na tle barwnie opisywanych wydarzeń z początku XX w., proces dojrzewania Moraczewskiego do podjęcia decyzji o czynnym zaangażowaniu w życie polityczne Galicji. Jest on nieco odmienny od poprzednich części, w których przeważały opisy życia prywatnego. W tomie trzecim autor skupił się na analizie wydarzeń politycznych na ziemiach polskich, wiele miejsca poświęcił rozwijającym się polskim partiom politycznym i ich działaczom, nie szczędząc przykrych uwag wobec adwersarzy politycznych.</p> <p>Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków budżetu miasta Sulejówek</p> Jędrzej Moraczewski Ilona Florczak Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Ilona Florczak, Łódź 2021; © C`52opyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Prozodia jako składnik sensu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/385 <p><span data-contrast="auto">Odkrywanie mechanizmów rządzących komponowaniem sensu w procesie odbioru komunikatów znalazło się w kręgu zainteresowań badawczych twórców polskiej szkoły gramatyki komunikacyjnej – Aleksego Awdiejewa i Grażyny Habrajskiej. Wśród opisanych etapów uzyskiwania sensu interakcyjnego zabrakło rozważań dotyczących prozodii. Celem publikacji jest uzupełnienie owej luki w badaniach.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Autorka, odwołując się do założeń metodologicznych wypracowanych w ramach komunikatywizmu, przygląda się procesowi konfigurowania sensu przy użyciu elementów suprasegmentalnych (akcent, intonacja) i segmentalnych (pauza). Jednostkę materiałową wyabstrahowaną z szesnastu audiobooków poddaje analizie audytywnej. Opracowanie znaków wizualizujących elementy prozodyczne pozwala na uchwycenie i utrwalenie wartości brzmieniowej komunikatów. Aplikacja systemu prozodycznego nie stanowi celu samego w sobie, lecz służy do przeprowadzenia kompleksowej analizy ramy prozodycznej.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:708,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Ujęcie komunikatywistyczne prozodii przyczyniło się do zainicjowania nowej dziedziny badań – pragmatyki prozodii. W jej ramach Autorka opisuje prozodię nieingerującą w moc interakcyjną aktu (prozodia odczytana), wyostrzającą, osłabiającą bądź modyfikującą moc interakcyjną aktu mowy (prozodia wywiedziona lub wyinterpretowana); wyodrębnia i klasyfikuje poszczególne cechy prozodyczne w ramach tworzonych przez nie grup operatorów interakcyjnych; odtwarza proces wspomagania komponowania sensu przy użyciu prozodii, kontrastując ze sobą pierwotną (autor) i wtórną (aktor) interpretację prozodyczną tekstu; wyznacza klasy zjawisk, przy pomocy których odbiorcy budują w swojej wyobraźni pewien obszar sensu.</span></p> Anita Grzegorzewska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Anita Grzegorzewska, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/468 <p>This monograph is an outcome of research completed within <strong>the Visegrad Grant “Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia” – WhistlePro (2020–2021)</strong>, financed from the International Visegrad Fund. The project aims to contribute to the improvement of the legal framework in the Visegrad countries concerning the protection of workplace whistleblowers and, indirectly, to the change of workers’ attitudes towards whistleblowing.</p> <p>Contributions prepared by legal experts from various countries and universities concern matters of universal importance such as freedom of expression relative to whistleblowing, personal scope of the EU Whistleblower Protection Directive (2019/1937) or personal data protection. They also discuss the legal situation concerning whistleblower protection in the Visegrad countries, France and Slovenia and present recommendations for changes in the respective countries. The monograph culminates with a summary of proposals for the improvement of the legal situation of persons disclosing breaches of law in the work-related context.</p> <p>Given its topicality and in-depth analysis of legal problems related to adequate whistleblower protection, the book may be of interest to academics, practitioners, social partners, non-governmental organisations (NGOs) and policy makers in the process of the EU Whistleblower Protection Directive transposition in Member States.</p> <p><em>This publication was made possible through Visegrad Grant (No. 21930021) Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro) from the International Visegrad Fund</em></p> Dagmara Skupień Marcin Górski Zbigniew Hajn Gwenola Bargain Darja Senčur Peček Jakub Morávek Jan Pichrt Attila Kun Edyta Bielak-Jomaa Peter Varga Veronika Zoričáková Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź–Warszawa 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Warszawa 2021; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Łódź–Warszawa 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Długowieczność w zdrowiu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/318 <p>Droga do zachowania sprawności w wieku senioralnym nie jest łatwa, ale możliwa. Piotr Błajet zwraca uwagę na trzy aspekty życia, które warto pielęgnować mimo upływających lat – radość, sport i seks. Poza rozważaniami teoretycznymi proponuje proste ćwiczenia i praktyki, które na długo pozwalają zachować aktywność fizyczną, a także psychiczną i duchową. Publikacja jest kierowana do seniorów i ich rodzin oraz do instytucji opiekuńczych, by pomóc w zrozumieniu, czym jest zdrowie i w jaki sposób o nie dbać, aby cieszyć się nim jak najdłużej.</p> Piotr Błajet Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Piotr Błajet, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 „Historio, historio, cóżeś ty za pani” https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/784 <p>Tytuł książki świadomie nawiązuje do wiersza Agnieszki Osieckiej. Poetka odsłania przed nami tę twarz historii, której często nie chcemy widzieć, którą podświadomie odrzucamy. Nie dostojnej muzy Klio, ale historii będącej ciężarem, obezwładniającej, pretensjonalnej, bezwzględnej, oskarżającej.</p> <p>Ale jest jeszcze inna twarz przeszłości. To historia pokrzepiająca, przeszłość jako bajka opowiadana przez zwycięzców i moralistów, w gruncie rzeczy niewiele znacząca poza samą sobą. Zdając sobie sprawę z pewnej przewrotności, która towarzyszy naszym zmaganiom z historią, w niniejszej pracy chciałbym upomnieć się o ten rodzaj historii, który przeciwstawia się dwóm wcześniej wymienionym, zwrócić uwagę na potrzebę historii refleksyjnej, krytycznej, świadomej swoich ograniczeń. Zebrane w książce teksty zdecydowałem się podzielić na trzy dopełniające się części.</p> <p>Pierwsza z nich dotyczy historiografii, druga koncentruje się na zjawisku pamięci zbiorowej/pamięci historycznej, trzecia grupuje wypowiedzi na temat szeroko dyskutowanej ostatnio kategorii „polityki historycznej”, tej dawnej i tej współczesnej. Ideą spajającą zebrane w tej książce szkice jest przeświadczenie o różnych formach obecności przeszłości w kulturze. W zależności od kontekstu może ona służyć celom poznawczym, emancypacyjnym, ludycznym czy propagandowym. Ów nadmiar historii i różne użytki, które z niej czynimy, są znakiem epoki.</p> Rafał Stobiecki Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Rafał Stobiecki, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Analizy i prognozy polskiego rynku pracy https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/721 <p>Monografia stanowi próbę wszechstronnego omówienia sytuacji na wojewódzkich rynkach pracy w Polsce. Opracowanie naukowe oferuje przegląd istniejących badań, umiejscawiając wyniki pracy naukowej autorów w szerokim kontekście. Szczegółowe analizy przestrzenne i czasowe poziomu zatrudnienia, a także powiązanych zmiennych ekonomicznych opisują sytuację na wojewódzkich rynkach pracy. Głównym celem monografii jest jednak modelowanie liczby pracujących w województwach w latach 1995–2018. Zbudowano modele ekonometryczne badanego zjawiska: model panelowy oraz model o równaniach pozornie niezależnych. Pozwala to nie tylko na opis powiązań ekonomicznych pomiędzy analizowanymi zmiennymi, ale także opracowanie możliwych trajektorii kształtowania się poziomu zatrudnienia w województwach do roku 2050.</p> <p>Ze względu na przeprowadzone badania na poziomie regionalnym publikacja wypada niezwykle atrakcyjnie na tle konkurencji. Dodatkowo publikacja ma bardzo wysoki poziom merytoryczny, co również wyróżnia ją pod względem monografii naukowych.</p> Barbara Dańska-Borsiak Alicja Olejnik Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Barbara Dańska-Borsiak, Alicja Olejnik, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódz 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Współczesne oblicza medialnych rozmów o sporcie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/381 <p><span class="TextRun SCXW238892722 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">Celem monografii jest scharakteryzowanie gatunków i </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW238892722 BCX0">subgatunków</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> medialnych</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> opartych</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> na interakcji między dziennikarzem a sportowcem oraz przedstawienie ich konkretnych realizacji na przykładzie rozmów z siatkarzami. W analizie wykorzystano metodologię genologii lingwistycznej </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">opracowaną przez </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">Mari</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ę</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW238892722 BCX0">Wojtak</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">. Na podstawie 71 wymian werbalnych ze sportowcami</span> <span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">wyróżni</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ono</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> najważniejsze cechy współczesnej rozmowy medialnej z uwzględnieniem taki</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ch</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> czynnik</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ów</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> jak</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">:</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> tematyka, struktura, styl wypowiedzi rozmówców</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> czy</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> funkcjonalność.</span> <span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">Pierwszy rozdział publikacji </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">stanowi próbę usystematyzowania badań na temat rozmowy jako gatunku wypowiedzi.</span> <span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">P</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">rzedstawi</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ono</span> <span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">w nim </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">główne problemy </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">związane </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">z </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">rozróżnieniem</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> pokrewnych gatunków mowy opartych na wymianie: </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">rozmowy, </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">konwersacji, dialogu i dyskusji. Dokon</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ano</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> przeglądu definicji tych terminów występujących w literaturze, </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ukazano podstawowe klasyfikacje rozmowy, a także s</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">charakteryz</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">owano</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> rozmowę medialną</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">. Rozdział drugi to przegląd publikacji naukowych (psychologicznych, socjologicznych, medioznawczych, lingwistycznych), w których sport jest tematem wiodącym. </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">R</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ozdział trzeci </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">poświęcono</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> z kolei</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW238892722 BCX0">językowokomunikacyjnej</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> analizie medialnych rozmów z siatkarzami</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> — </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">wywiad</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">u</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> w postaci </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">klasycznej</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> (wywiad prasowy, radiowy i internetowy), rozm</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">owy </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">typow</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ej</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> dla dziennikarstwa sportowego (</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW238892722 BCX0">mikrowywiad</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> pomeczowy)</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> oraz </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">najnowsz</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">ych</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> form komunikacji z zawodnikami (wywiad</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> kwestionariuszowy</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> w formie wideo, rozmow</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">a</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> w </span></span><em><span class="TextRun SCXW238892722 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">talk show</span></span></em><span class="TextRun SCXW238892722 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">, </span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">rozmowa</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW238892722 BCX0">prywatno</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">-publiczn</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">a w wideoblogu</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0">).</span><span class="NormalTextRun SCXW238892722 BCX0"> W ten sposób przedstawiono współczesne oblicza medialnych rozmów o sporcie.</span></span><span class="EOP SCXW238892722 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Beata Kacperska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Beata Kacperska, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Szkice z metodologii językoznawstwa i filozofii języka https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/340 <p>Niniejsze szkice podejmują problematykę splotu językoznawstwa i filozofii języka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonania generatywizmu w językoznawstwie (w duchu Noama Chomsky’ego i Raya Jackendoffa) oraz analitycznej filozofii języka (nawiązującej do tradycji sięgającej Gottloba Fregego, Ludwiga Wittgensteina i Bertranda Russella).</p> <p>Pierwszy rozdział przywołuje trylemat Gorgiasza i wskazuje na jego konsekwencje dla typologii nauk oraz dla zrozumienia uniwersalności języka. Po omówieniu zagadnienia postępu w filozofii, w drugim rozdziale przedstawione zostaje pojęcie paradygmatu i jego użyteczność w naukach humanistycznych i społecznych, a przede wszystkim w językoznawstwie. Paradygmat jest tu postrzegany jako sposób porządkowania i opisywania świata. Kolejne rozdziały poświęcone są paradygmatom językoznawstwa generatywnego (zwłaszcza przejściu od paradygmatu formalnego do mentalistycznego), podstawowym pojęciom z zakresu filozofii języka i językoznawstwa, a także rozwojowi współczesnej pragmatyki. Dalsze rozdziały proponują rozszerzenie semantyki pojęciowej o element pragmatyczny, a także elementarną semantykę kategorialną dla predykacji.</p> <p>Pracę zamykają uwagi na temat rozszerzenia pola badań w kognitywno-analitycznej tradycji filozofii nowożytnej. Jednym z celów książki jest historiograficzny i porządkujący przegląd wybranych idei i teorii, co pociąga za sobą obfitość cytatów i omówień literatury źródłowej, a także obszerna końcowa bibliografia (ze szczególnym uwzględnieniem istotnych, a nierzadko wymagających przypomnienia, pozycji w języku polskim). Tak obszerna bibliografia pozwala również na umieszczenie prowadzonych rozważań w odpowiednim kontekście historycznym i metodologicznym.</p> Piotr Stalmaszczyk Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Piotr Stalmaszczyk, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Miasto i wojna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/242 <p>Piąty tom serii wydawniczej Oblicza Wojny ma tak jak poprzednie charakter interdyscyplinarny, plasując się na styku badań historycznych, archeologicznych, antropologicznych, architektonicznych i muzealniczych. Znajdziemy w nim różne ujęcia metodologiczne dotyczące szerokiego spektrum zagadnień wynikających z kontekstu tematu –&nbsp;<em>Miasto i wojna</em>. Począwszy od najdawniejszych czasów, miasta wielokrotnie odgrywały kluczową rolę w kontekście działań zbrojnych. W całym okresie dziejowym można wskazać na niejeden moment, kiedy spory o nie stawały się przyczynami poważnych lokalnych konfliktów i długotrwałych wojen. Ważne ośrodki miejskie z punktu widzenia politycznego, wojskowego czy gospodarczego stawały się celami strategicznymi podejmowanych operacji, a wielokrotnie bywały terenem orężnych zmagań. Należy także podkreślić, iż nie mniej istotną rolę odgrywały one jako miejsca stacjonowania jednostek i działalności instytucji wojskowych bądź jako ośrodki produkcyjne i zaopatrzeniowe dla armii. Na przestrzeni wieków to właśnie mieszkańcy miast w znaczącym stopniu dźwigali na swoich barkach ciężar wojen, a infrastruktura miejska nieraz dotkliwie doświadczała skutków konfliktów zbrojnych.</p> <p>Różnorodność metod i ujęć kluczowej roli miast na przestrzeni wieków w kontekście działań wojennych daje w efekcie publikację pogłębiającą dotychczasową wiedzę w zakresie badań nad wojskowością polską i powszechną od czasów wczesnośredniowiecznych po współczesne. Redaktorzy monografii liczą więc na to, iż stanie się ona przyczynkiem do dalszych analiz, nowatorskich prób odczytania znanych źródeł i poszukiwania nowych materiałów, a przede wszystkim okaże się wartościową i inspirującą lekturą.</p> Witold Jarno Jarosław Kita Maciej Gdaniec Jarosław Sochacki Myroslav Voloshchuk Izabela Śliwińska-Słomska Konstantin Kupchenko Natalya Nikitina Jolanta A. Daszyńska Piotr Opaliński Kamil Śmiechowski Anna Jakimowicz Marcin Michnicki Halina Łach Leontiy Voitovych Sergey Stelnikovich Mateusz Drozdowski Marta Frączkiewicz Dariusz Złotkowski Anna Polańska Hanna Grzeszczuk-Brendel Andrzej Wojcieszak Joanna Nikel Jan Salm Prawa autorskie (c) 2021 Witold Jarno, Jarosław Kita https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Traduttologia e Traduzioni, vol. III https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/478 <p>Nel suo complesso il volume <em>Interdisciplinarietà della traduzione</em>, curato da tukasz Jan Berezowski, offre una rassegna ricca e aggiornata di studi che analizzano, dalle prospettive più diverse, i risvolti interdisciplinari della traduzione e della traduttologia. Si tratta di una pubblicazione utile non solo per gli specialisti di traduttologia, ma anche per i letterati, i linguisti e i culturologi interessati al dialogo e al confronto tra le culture. Tra i meriti del libro, che presenta contributi in varie lingue, c’è anche l’ampio spettro dei testi e dei contesti presi in considerazione che rendono questa pubblicazione preziosa per una ideale biblioteca europea.</p> <p>La pubblicazione è stata finanziata con i fondi del preside della Facoltà di Lingue e Lettere dell’Università di Łódź e del direttore dell’Istituto di Romanistica del medesimo ateneo</p> Łukasz Jan Berezowski Roberto Menin Sonia Maria Melchiorre Wanda Józwikowska Marina Höfinghoff-Vornberg Tomasz Kaczmarek Gloria Branca Kateřina Štroblová Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-30 2021-12-30 Design thinking dla edukatorów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/782 <p>Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy doświadczamy przełomowych sytuacji, generujących nowe problemy, do rozwiązania których brakuje gotowych recept i procedur.</p> <p>Punktem wyjścia do jej powstania jest przekonanie, że każda aktywność edukacyjna może być traktowana jako projekt, który dzięki swej strukturze, wykorzystanym narzędziom i technikom pozwala na realizację określonych celów i osiąganie pożądanych efektów oraz znajdowanie trafnych rozwiązań, skrojonych na miarę potrzeb.</p> <p>Publikacja jest wynikiem połączenia teorii z praktyką stosowania metody design thinking. Bazę stanowią naukowe inspiracje z zakresu: zarządzania, pedagogiki, psychodydaktyki, neuronauk, socjologii – jest to zatem opracowanie o charakterze interdyscyplinarnym.</p> <p>Krok po kroku pokazane jest, w jaki sposób przejść przez proces z wykorzystaniem metodyki design thinking (DT), jednak książka napisana jest tak, aby dać także możliwość wyboru opisanych w niej metod, narzędzi, inspiracji przydatnych w danej sytuacji, które będą wsparciem w projektach, jakie realizują czytelniczki i czytelnicy.</p> Piotr Grocholiński Monika Just Małgorzata Kołodziejczak Beata Michalska-Dominiak Agnieszka Michalska-Żyła Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Koszty współczesnych kryzysów https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/489 <p><span class="TextRun SCXW241022721 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW241022721 BCX8">Współczesne badania politologiczne chętnie podejmują temat zmian wywołanych kryzysem. Ujmując interdyscyplinarnie wątki różnorakich załamań, impasów, gwałtownych przeobrażeń, zderzono ze sobą heterogeniczne ujęcia warunków, w jakich się odbywały i wywołanych rezultatów. Biorąc pod uwagę sfery, jakich poszczególne zjawiska dotyczyły, przedstawiono kryzysy polityczne, rządowe, gospodarcze, społeczne – wymagające wyjścia poza stosowane dotychczas rozwiązania i kulturowe – wynikające z ewaluacji systemów wartości. Dziesięć rozdziałów charakteryzuje przebieg i konsekwencje współczesnych sytuacji kryzysowych w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Szeregując uwarunkowania i następstwa opisywanych impasów, wymieniono ich główne kategorie. Wśród nich globalne i regionalne zmiany sojuszów, finansowe i gospodarcze skutki przemian, a także sposób ich prezentowania w debacie publicznej. Ważną grupą są koszty społeczne ponoszone przez jednostki i wykluczenia dotyczące różnych regionów świata. W prezentowanych badaniach często pojawia się wątek zarządzania kryzysem i tworzenia wokół niego właściwej dla określonych sił politycznych narracji, która legitymizuje podejmowane środki zaradcze lub ich brak.</span></span><span class="EOP SCXW241022721 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska Anna Patecka-Frauenfelder Marek Sempach Zuzanna Kowalczyk Michał Sędkowski Marcin Socha Dawid Sawa Maciej Paszyn Joanna Pietraszczyk-Sękowska Maria Antonina Łukowska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Tuwim. Pęknięcie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/196 <p>Monografia jest opowieścią o Julianie Tuwimie (1894–1953), wybitnym poecie, twórcy znakomitych wierszy dziecięcych, Żydzie polskim – podzieloną na trzy zasadnicze odsłony zatytułowane: dziecięcość wyobraźni, żydowskość losu, obywatelskie (nie)posłuszeństwo. To próba nowego, innego niż dotychczas, czytania Tuwima i bardzo wyraźne odnowienie jego obecności w polskiej świadomości oraz wyobraźni zbiorowej. Nicią przewodnią książki pozostaje myślenie o poecie, bibliofilu, tłumaczu, miłośniku osobliwości, autorze tekstów kabaretowych – czyli (jak sam siebie nazywał) „słowowiercy” – jako o twórcy, który doświadczył tragicznego losu życiowego i z tym doświadczeniem egzystencji odważnie, poetycko się zmagał. Tytuł monografii dotyka także choroby Tuwima i jego śmierci, tematu pęknięcia w poezji i dramatycznego losu Żyda polskiego. Anakruzą uczyniono partię poświęconą szczególnej predylekcji autora <em>Balu w Operze</em> do postaci Chrystusa i do Fryderyka Chopina. Wśród kwestii naświetlonych na nowo, choć istniejących już w literaturze przedmiotu, trzeba wymienić: rewolucyjność w kontekście recepcji Rimbauda, re-lekturę poety jako piszącego dziecięco, fragmenty o miastach, próbę interpretacji manifestu <em>My, Żydzi polscy</em>. Pozycję wzbogacono o niepublikowane fragmenty rękopiśmiennych zapisków siostry poety, Ireny Tuwim – także poetki i uznanej tłumaczki – oraz inne, niewykorzystane w dotychczasowych ujęciach monograficznych, źródła.</p> Katarzyna Kuczyńska-Koschany Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/402 <p><span data-contrast="auto">Jednym z podstawowych składników historii recepcji piśmiennictwa kręgu </span><em><span data-contrast="auto">Slavia Orthodoxa</span></em><span data-contrast="auto"> w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis oraz szczegółowa analiza wymaga zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficznych na temat istniejących tłumaczeń przedmiotowego piśmiennictwa. Temu właśnie poświęcony jest kolejny tom „Series Ceranea”.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Bibliografia uwzględnia teksty powstałe i/lub funkcjonujące w kręgu Słowiańszczyzny obrządku wschodniego między schyłkiem IX a XXI wiekiem, które zostały przełożone na język polski z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, oraz redakcji (odmian lokalnych) języka cerkiewnosłowiańskiego. Opisem objęto zarówno utwory, których autorstwo jest możliwe do określenia, jak i piśmiennictwo anonimowe. Bibliografii towarzyszy kilkanaście analityczno-opisowych studiów szczegółowych.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">&nbsp;</span></p> Ivan N. Petrov Agata Kawecka Izabela Lis-Wielgosz Małgorzata Skowronek Jan Stradomski Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/680 <p>Artykuły zaprezentowane w monografii są odpowiedzią na sytuację, jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami odnoszącymi się zarówno do obecności technologii informatycznych we wszystkich obszarach życia społecznego, jak i powszechności ich wykorzystania. Celem publikacji jest więc zobrazowanie złożoności i dynamiki zachodzących procesów wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, także z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń związanych ze światową epidemią.</p> <p>Poszczególne rozdziały książki koncentrują się m.in. na: sposobach wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami, edukacji online i kompetencjach cyfrowych osób z niepełnosprawnościami, wirtualnej aktywności obywatelskiej oraz aktywności społecznej i politycznej osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Istotny nacisk został też położony na wymiar aplikacyjny przygotowywanych tekstów. Publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i wnioski mające charakter rekomendacji.</p> <p>Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego towarzystwa Socjologicznego</p> Grzegorz Całek Kamila Albin Edyta Górska Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz Anna Gutowska Joanna Wojtyńska Monika Dubiel Zbigniew Głąb Rafał Maciąg Justyna Migacz Katarzyna Binder-Olibrowska Tomasz Sahaj Dorota Żuchowska-Skiba Mariola Racław Jakub Niedbalski Aleksandra Różycka Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by uniwersytet łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-30 2021-12-30 Aleksandra Piłsudska (1882–1963) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/780 <p>[…] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza – Jolanty, Kingi, Jadwigi, przez które przejdą renesansowe cienie mądrej Bony i kochliwej Barbary, barokowe, sarmackie Reginy Żółkiewskiej, Barbary Chrzanowskiej, jeśli znajdą się tu i wielkie damy romantyzmu polskiego z tą, która była „polskim mariażem” Napoleona i z tą, dla której zrzekł się największej korony świata kałmucki cesarzewicz z Belwederu, jeśli zapamięta się kobiety w czerni 1863 roku i te, co za zesłańcami ciągnęły na Sybir, to historia do tego wspaniałego albumu, tak wspaniałego, że nie posiada takiego niejeden wielki naród, wniesie jeszcze wizerunek czarno ubranej pani Aleksandry Piłsudskiej.</p> Marta Sikorska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Marta Sikorska, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Diabeł Boruta w dawnej kulturze polskiej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/296 <p>Tom oddawany do rąk czytelników powstał w wyniku współpracy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum w Łęczycy, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej. Należy żywić nadzieję, że wzbogaci on w sposób znaczący wiedzę o diable Borucie w dawnej kulturze polskiej, rozpatrywanej w różnych aspektach, przede wszystkim zaś w twórczości literackiej autorów XIX stulecia i początku wieku XX. Analizowane tutaj teksty długo czekały na swych badaczy, skupiających uwagę na postaci i sposobie kreacji ich głównego bohatera – Boruty (Maria Wichowa, UŁ).</p> Maria Wichowa Stanisław Pawlak Anita Filipczak-Białkowska Andrzej Wicher Anna Warda Małgorzata Domagalska Tadeusz Nowak Tomasz Stolarczyk Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź–Płock 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Płock 2021; © Copyright for this edition by Towarzystwo Naukowe Płockie – Oddział w Łęczycy Łódź–Płock 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-30 2021-12-30 Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/893 <p>Przedmiotem moich dociekań naukowych była działalność Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953) – instytucji powołanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla realizacji interdyscyplinarnych badań nad genezą i funkcjonowaniem państwa pierwszych Piastów, które podjęto (już rok wcześniej) w związku z koniecznością uczczenia 1000-lecia państwa polskiego i jego chrztu. Akcja „przygotowania wielkiej rocznicy” – choć inaczej tę rocznicę rozumiał Kościół, inaczej Państwo, a jej cele naukowe splatały się z politycznymi – była największym przedsięwzięciem w dziejach polskiej humanistyki w okresie powojennym. Program badań milenijnych zmienił stan naszej wiedzy o czasach początków polskiej państwowości i miejscu Polski na mapie wczesnośredniowiecznej Europy. Odegrał również ważną rolę w kreowaniu nowej świadomości narodowej społeczeństwa polskiego po zmianie granic w 1945 roku.</p> <p>Rozpatrując działalność Kierownictwa, wzięłam pod uwagę takie zagadnienia, jak: stan wiedzy na temat początków państwa polskiego przed „akcją milenijną”, geneza badań nad początkami państwa polskiego, struktura organizacyjna Kierownictwa i podstawy finansowe jego działalności, problematyka badawcza i założenia metodologiczne, formy pracy naukowej, a także dalsze losy badań milenijnych po likwidacji Kierownictwa w 1953 roku (grupa w nim pracująca została włączona w strukturę nowo utworzonego Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN). Gruntowne opracowanie dokonań Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego jest niezbędne do określenia wpływu tej instytucji na rozwój polskiej archeologii jako dyscypliny naukowej i szerzej – polskiej humanistyki. Problematyka ta, mimo upływu blisko 70 lat od zainicjowania programu milenijnego przez środowisko naukowe, nie została wcześniej w pełni opracowana.</p> Adrianna Szczerba Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Adrianna Szczerba, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-27 2021-12-27 Z bawełny i dymu https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/207 <p><span data-contrast="auto">W książce została przedstawiona Łódź – niegdysiejsze centrum polskiego przemysłu włókienniczego, którego wielka przemysłowa kariera rozpoczęła się w XIX wieku i trwała aż do upadku PRL. Historia Łodzi to opowieść o zmaganiach z nowoczesnymi przeobrażeniami ekonomicznymi i społecznymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy odważnie rzucają wyzwanie polskiej wyobraźni kulturowej opartej o romantyczne i postszlacheckie wzorce, proponując w zamian odmienną drogę do zrozumienia konfrontacji z nowoczesnością, jakiej doświadczali mieszkańcy tego regionu.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:397,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Publikacja stanowi analizę debat w lokalnej prasie w czterech kluczowych przełomach dziejowych, z których każdy stymulował autorefleksję nad ideą nowoczesnego miasta. Są to: szybki rozwój przemysłu w Królestwie Polskim </span><span data-contrast="auto">pod berłem carów; tworzenie nowoczesnego państwa narodowego po I wojnie światowej; socjalistyczna przebudowa gospodarki i społeczeństwa po 1945 roku; transformacja gospodarcza i dezindustrializacja po 1989 roku. Analizy te tworzą wielopłaszczyznowy portret dwudziestowiecznego doświadczenia pozametropolitalnej miejskości w różnych kontekstach historycznych.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:397,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Ta innowacyjna, interdyscyplinarna książka zręcznie integruje historię miejską i kulturową, socjologię historyczną i analizę dyskursu. Może być przydatna dla polonistów i judaistów oraz specjalistów z zakresu studiów wschodnioeuropejskich i slawistyki. Nawiązuje również do podstawowych debat intelektualnych, które toczyły się w XX wieku na świecie w obrębie szeroko rozumianej urbanistyki, studiów nad nowoczesnością i analizy dyskursu historycznego.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:397,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:397,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">Realizacja tego projektu badawczego była możliwa dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Opus 2, realizowanego pod opieką prof. Kai Kaźmierskiej na Uniwersytecie Łódzkim (UMO-2011/03/B/HS6/01874).</span></p> Agata Zysiak Kamil Piskała Jacek Burski Kamil Śmiechowski Wiktor Marzec Kaja Kaźmierska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-23 2021-12-23 Kobiety na naukowym Olimpie? https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/903 <p>Prezentowana monografia stanowi kontynuację, pogłębienie analiz, ilustrację ustaleń zawartych w książce <em>Kobiety w drodze na naukowy Olimp… Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989)</em>, Łódź 2020. To swoiste <em>case study</em> prezentujące kariery naukowe i biografie historyczek zatrudnionych w latach 1945–1989 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Na książkę składa się osiem szkiców, których bohaterkami są nieprzeciętne, dokonujące transgresji w wielu obszarach historyczki: Natalia Gąsiorowska­Grabowska, Gryzelda Missalowa, Halina Evert-Kappesowa, Helena Brodowska-Kubicz, Krystyna Śreniowska, Zofia Libiszowska, Alina Barszczewska-Krupa i Barbara Wachowska. Rozważania o łódzkich adeptkach Klio wpisują się zarówno w portret środowiska, jak i dzieje polskiej historiografii okresu PRL. Stanowią egzemplifikację kobiecych karier naukowych w Polsce Ludowej oraz przyczynek do szerszej dyskusji o wpływie płci żeńskiej na kształt uprawianych przez nią dyscyplin i samej Akademii.</p> Jolanta Kolbuszewska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Jolanta Kolbuszewska, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-23 2021-12-23 Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/101 <p>Książka jest rezultatem kilkuletnich studiów nad życiem i twórczością Michaiła Hellera – urodzonego w Związku Sowieckim historyka o żydowskim pochodzeniu, emigranta szczególnie blisko związanego z Polską, polskimi instytucjami emigracyjnymi oraz Polakami w kraju i za granicą.</p> <p>Michaił Heller, poprzez swe relacje osobiste, formalne i naukowe, był jednym z niewielu Rosjan, dla których Polska – zarówno mu współczesna, jak i ta z kart historii – nie była jednym z potencjalnych terytoriów rosyjskich, ale wspaniałym ośrodkiem cywilizacji łacińskiej, o bogatej kulturze i historii, jedynym krajem, z którym Rosja była tak silnie związana. Heller mawiał, że „jedyna historia Rosji, jaką jesteśmy w stanie napisać, to historia rosyjsko-polska” oraz uważał, że normalizacja stosunków pomiędzy Polakami a Rosjanami powinna być jednym z najważniejszych celów obu emigracji po drugiej wojnie światowej.</p> <p>To właśnie idea pogodzenia Polski i Rosji była głównym, obok krytyki komunizmu, obiektem zainteresowania Hellera przez ponad trzydzieści lat, które spędził na emigracji we Francji. Był związany z dwoma polskimi ośrodkami emigracyjnymi: Instytutem Literackim Jerzego Giedroycia i wydawnictwem Overseas Publications Interchange Andrzeja Stypułkowskiego. W środowisku polskim odnalazł bliskich przyjaciół, przede wszystkim Józefa Czapskiego, którego uważał za najwybitniejszego przedstawiciela „srebrnego wieku”, łączącego idealne cechy Rosjanina, Polaka i Europejczyka.</p> <p>Michaił Heller, nieustępliwy antykomunista, zagorzały krytyk pierestrojki i Michaiła Gorbaczowa, badacz problematyki „homo sovieticusa”, utalentowany historyk, literaturoznawca i kronikarz-publicysta, dokumentujący z właściwą sobie ostrością pióra rzeczywistość Związku Sowieckiego, był wielkim przyjacielem Polski, a niniejsza książka ma na celu opowiedzenie historii tej przyjaźni.</p> <p><em>Publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w III edycji konkursu Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.</em></p> Jędrzej Piekara Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Jędrzej Piekara, Łódź–Paryż 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Paryż 2021; © Copyright for this edition by Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Łódź–Paryż 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-23 2021-12-23 Logika, metafilozofia, filozofia religii. Siedem studiów filozoficznych https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/208 <p>Książka Ryszarda Kleszcza jest zbiorem artykułów, z których większość była już wcześniej publikowana. Artykuły te nie stanowią jednak swoistego filozoficznego jarmarku różności, lecz składają się na spójną całość, w której autor od ogólnych rozważań metodologicznych dotyczących krytycyzmu i granic poznania naukowego przechodzi do ustaleń metafilozoficznych w sprawie statusu i natury myślenia filozoficznego. Dopełnieniem tych dociekań są uwagi o pojęciu Boga i jego atrybutach, odgrywających kluczową rolę w teistycznym wyjaśnianiu świata. Autor umiejętnie łączy typowo analityczne uprawianie filozofii z próbami syntetycznego myślenia. Stanowiska, których broni, są umiarkowane i wyważone, dalekie od dogmatycznej dezynwoltury, charakterystycznej dla filozofii analitycznej w wydaniu scjentystycznym.</p> <p>Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)</p> <p> </p> <p>Dla kogoś, kto obcuje ze współczesną literaturą filozoficzną, także tą analityczną, lektura książki Ryszarda Kleszcza będzie jak łyk czystego powietrza w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Podejmuje on bowiem problemy ważne i czyni to w sposób klarowny, precyzyjny, nie epatując czytelników zbędnymi formalizmami, zawiłościami czy niepotrzebnymi dygresjami. W jego pisarstwie jest zarazem wzbudzająca szacunek dostojność i budzący zaufanie autokrytycyzm powiązany z wszechstronnością oraz szerokością spojrzenia na podejmowane kwestie.</p> <p>Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)</p> Ryszard Kleszcz Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Ryszard Kleszcz, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-23 2021-12-23 Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/315 <p>Truizmem jest mówienie o tym, że ludność świata coraz bardziej się starzeje. Na ulicy, w pracy, w bankach i w polityce coraz częściej spotykamy osoby starsze. Ale właściwie kogo mamy na myśli, używając tego pojęcia? Czy utarte przed wieloma laty określenie odnoszące się do osób, które z racji wieku usuwają się z życia społecznego, stają się mniej lub bardziej niesamodzielne, nazywane w mediach staruszkami, choć ukończyły dopiero 60 lat życia, pozostaje nadal aktualne? Jeśli tak, to w jakim zakresie, bo na procesy starzenia się człowieka nieco inaczej patrzy geriatra, psycholog, demograf czy polityk społeczny. Odzwierciedlenie naszego stosunku do starości i ludzi starszych znajdziemy w używanym języku, w polszczyźnie. Rozważaniom nad dylematami związanymi z definiowaniem człowieka starszego, tym instytucjonalnym i potocznym, jest poświęcona prezentowana monografia. Jest to pierwsza w polskim piśmiennictwie publikacja, w której autorzy, reprezentujący różne dziedziny nauki, próbują odnieść się do – z jednej strony – pewnych uniwersalnych cech procesów starzenia się człowieka, a z drugiej – wskazać na zachodzące współcześnie zmiany, które mają wpływ na weryfikację tradycyjnych ujęć w definiowaniu człowieka starszego. Książka jest adresowana przede wszystkim do tych, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z osobami starszymi jako klientami, współpracownikami, pacjentami, podopiecznymi. Składa się z sześciu rozdziałów, w których autorzy podejmują m.in. kwestie podwójnego starzenia się ludności, eufeminizowania starości i ageizmu.</p> <p>Publikacja dofinansowana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownictwo Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego</p> Bogusława Urbaniak Marek Chałas Piotr Szukalski Rafał Zimny Robert Błaszczak Magdalena Zadworna Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź–Kraków 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Kraków 2021; © Copyright for this edition by AGENT PR, Łódź–Kraków 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-12-21 2021-12-21 Miasto i wojna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/246 <p>Tom, który oddajemy w Państwa ręce, zawiera osiemnaście artykułów autorstwa naukowców z Polski, Rosji i Ukrainy. </p> <p><span data-contrast="auto">Inspiracją do ich przygotowania była V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Wojny”, która odbyła się w Formie online w dniach 26–27 listopada 2020 r., zorganizowana przez historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Jej temat przewodni brzmiał: </span><em><span data-contrast="auto">Miasto i wojna</span></em><span data-contrast="auto">. Zaproponowana problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">W zamieszczonych w tym tomie artykułach wpływ wojen I wojska na funkcjonowanie miast i ich mieszkańców przedstawiony został wieloaspektowo. Autorzy ukazują teren zurbanizowany jako miejsce walk, prezentują sposoby zdobywania miast, omawiają umiejscowione w miastach obozy, w których przetrzymywano jeńców i internowanych. W tomie znalazły się artykuły opisujące wpływ na miasta stacjonujących w nich garnizonów, które z jednej strony przyczyniały się do rozwoju tych miejscowości, z drugiej natomiast – bywały dla mieszczan uciążliwe. Nie zabrakło też tekstów, w których przedstawione zostało życie mieszkańców miast w okresie wojen – głód, choroby, przesiedlenia były ich codziennością.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto">Poruszono również problematykę powojennej odbudowy Warszawy, na którą wpływ miała również komunistyczna ideologia. Artykuły te, choć różnorodne pod względem podejmowanej tematyki, łączy solidny warsztat autorów oraz oryginalność prezentowanych treści. W większości przypadków wykorzystano bowiem nieprzebadane dotąd źródła. Jeśli natomiast badacze sięgali po te już znane, potrafili wydobyć z nich treści dotychczas niedostatecznie zgłębione czy wręcz pominięte. Wszystko to czyni z tego tomu pozycję godną polecenia zarówno profesjonalistom, jak i miłośnikom historii.</span><span data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> Tadeusz Grabarczyk Magdalena Pogońska-Pol Patrycja Matusiak Myroslav Voloshchuk Łukasz Ćwikła Radosław Skrycki Zdzisław Włodarczyk Krzysztof Augustyniak Krzysztof Ślusarek Marta Milewska Antonina Pawłowska Andrzej Wojtaszak Aleksey Gavrilenkov Witold Jarno Monika Tomkiewicz Barbara Łochowska Joanna Lusek Denis Aleksiejev Aleksey Kozhemyakin Yuliya Minutina-Lobanova Urszula Kurcewicz Sławomir Lucjan Szczesio Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by the Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-20 2021-12-20 Społeczne oraz instytucjonalne wymiary uznania w teorii Axela Honnetha https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/193 <p>Celem tejże książki jest przeprowadzenie analizy pojęcia uznania i zrekonstruowanie różnych konceptualizacji tegoż pojęcia dokonywanych przez Axela Honnetha. W toku rozważań identyfikuję wewnętrzne niejasności teorii uznania oraz wskazuję są najważniejsze punkty ewolucji myśli Honnetha. Jako zaplecze analityczne wykorzystuję pojęcia indywidualizacji i uniwersalizacji opracowane przez Marka Jana Siemka, które są zastosowane, do usystematyzowania teorii Honnetha i rozwiązania jej wyjściowych niejasności. W książce wyróżniam cztery podstawowe konteksty użycia pojęcia uznania. Konteksty te odnoszą się do czterech poziomów struktury społecznej, w obrębie których Honneth dokonuje refleksji (poziom subiektywny, poziom intersubiektywnych relacji, poziom instytucjonalny i poziom wartości). Przeprowadzone badania wskazują na występowanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy tymi poziomami. W kolejnych rozdziałach przechodzę od wprowadzenia czytelnika w tematykę teorii uznania (formułując główne założenia teoretyczne oraz wprowadzając w wykorzystywane narzędzia badawcze) do systematycznego przedstawienia sprzężenia zachodzącego pomiędzy wyróżnionymi poziomami struktury społecznej Przeprowadzone analizy umożliwiają finalnie przedstawienie syntetycznej charakterystyki różnych poziomów struktury społecznej, w ramach których stosuje się pojęcie uznania w filozofii Axeal Honnetha. Skonfrontowanie ze sobą dotąd rozproszonych tez dotyczących pojęcia uznania, co pozwala na dokładniejsze oddzielenie tez deskryptywnych teorii od jej tez normatywnych. Co jednak najważniejsze, analizy zawarte w tejże książce pozwalają na bardziej świadome operowanie pojęciem uznania w rożnych kontekstach rzeczywistości społecznej – pozwalają zwiększyć skuteczność i dynamikę inicjowanych przemian społecznych.</p> <p>Badania w ramach niniejszego projektu zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (projekt badawczy DAINA 2017/27/L/HS5/03245)</p> Marcin Jan Byczyński Prawa autorskie (c) 2021 Copyright by Marcin J. Byczyński, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-17 2021-12-17 Myślenie w edukacji https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/84 <p>Tłumaczenie publikacji M. Lipmana (1923–2010) – klasyka teorii edukacji, twórcy programu <em>Philosophy for Children</em>, który zapoczątkował nowy ruch edukacyjny ukierunkowany na rozwijanie myślenia. Książka stanowi syntezę wiedzy na ten temat. Autor skupia się na trzech formach myślenia: twórczym, krytycznym I troskliwym oraz sposobach Ich rozwijania.</p> <p>Publikacja dla pedagogów, nauczycieli, edukatorów, studentów pedagogiki i innych kierunków humanistyczno-społecznych, badaczy edukacji, filozofów – dla wszystkich zainteresowanych sposobami postępowania umożliwiającymi uczniom na wszystkich poziomach kształcenia stanie się ludźmi bardziej refleksyjnymi, rozumniejszymi i rozsądniejszymi.</p> <p>Lipman nie tylko przedstawia podstawy rzemiosła myślenia i sądzenia, ale pokazuje również, jak podstawowe narzędzie ukierunkowywania edukacji na myślenie – wspólnotę dociekania – można wykorzystać do zmniejszenia przemocy w klasie szkolnej i udoskonalenia kształcenia dzieci z grup ryzyka.</p> <p>Dla praktyki pedagogicznej cenne są zwłaszcza przykłady naturalnych sytuacji szkolnych (instruktażowe dialogi, cytowane pytania). Mogą one dostarczyć nauczycielom ogólnych wskazówek, w jaki sposób konstruował własną praktykę edukacyjną ukierunkowaną na myślenie.</p> <p>Parafrazując tytuł książki i łącząc go z serią wydawniczą: edukacja ukierunkowana na myślenie to mądra edukacja – taka, która w przemyślany sposób prowadzi uczniów i nauczycieli ku mądrości.</p> <p>Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP</p> Matthew Lipman Anna Łagodzka Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Matthew S. Lipman 2003; © Copyright for Polish translation by Anna Łagodzka, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-12-15 2021-12-15 „Kłopotliwe” ciała https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/304 <p>W ramach prężnie rozwijających się od około trzydziestu lat badań nad niepełnosprawnością (ang. <em>disability studies</em>) szczególnie chętnie omawiane zjawisko stanowią reprezentacje „anormalności” fizycznej obecne w mediach audiowizualnych. Jednakże w literaturze naukowej najwięcej uwagi poświęca się porządkowi fabularnemu i ogólnie pojętej zdarzeniowości przedstawionym w tekście: cechom osobowym bohatera z niepełnosprawnością, jego statusowi społecznemu, działaniom, introspekcji czy relacjom ze społeczeństwem. Problemy środków wyrazowych, rozwiązań narracyjnych oraz estetycznych aspektów ekranowej konstrukcji „anormalnego” ciała z reguły nie mieszczą się w obszarze zainteresowań badaczy. Celem publikacji jest rozwinięcie refleksji nad oferowanymi przez współczesny film fikcji obrazami fizycznej „nieprawidłowości” o analizę filmoznawczą. Autor rozprawy sięga do wybranych zagadnień z neoformalno-kognitywnej teorii filmu. Koncepcje strategii narracyjnej, dominanty diegetycznej oraz zaangażowania widza w postać pozwoliły autorowi na wskazanie przykładów wykorzystania ciała stanowiącego atrybut piętna w charakterze atrakcji wizualnej, wyodrębnienie czterech trybów opowiadania we współczesnym filmie fikcji, omówienie ich związków z długą historią portretowania „oczywistej odmienności” oraz przybliżenie sposobów zarządzania „kłopotliwymi” ciałami przez instancje narracyjne.</p> <p>Część badań sfinansowano w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019. Nr 0073/NPRH4/H2b/83/2016.</p> Adam Cybulski Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Adam Cybulski, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-11-16 2021-11-16 Karol Potkański w życiu i nauce (1861–1907) https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/901 <p>Prezentowana publikacja jest rozprawą naukową. Dotyczy postaci ważnej dla rozwoju polskiej historiografii, jaką był Karol Potkański, a zapomnianej jakby nieco we współczesnych studiach nad narodzinami i rozwojem nowych prądów w obrębie polskiego historyzmu końca XIX i początków XX wieku. Ogromną zaletą pracy jest przypomnienie i dowartościowanie zapoczątkowanych przez niego studiów nad historią osadnictwa. W sensie metodologicznym książka rozwija interesujące i ważne rozważania prof. Jolanty Kolbuszewskiej o nurcie modernizacyjnym w polskiej historiografii epoki. Nie bez znaczenia dla wartości poznawczej rozprawy pozostaje też fakt, że autor poprzez analizę wielu ciekawych, słabo dotąd poznanych źródeł spojrzał na Karola Potkańskiego również z perspektywy krakowskiego środowiska młodopolskiego, podkreślił znaczenie tej postaci dla podtrzymania i rozwoju rodzącej się pasji tatrzańskiego ruchu turystycznego.</p> Andrzej Kobak Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Andrzej Kobak, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-11-10 2021-11-10 Miasto i wojna https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/252 <p>Kolejny tom serii wydawniczej „Oblicza Wojny” ma charakter interdyscyplinarny, plasując się na styku badań historycznych, archeologicznych, antropologicznych i muzealniczych.</p> <p>Znajdziemy w nim różne ujęcia metodologiczne dotyczące szerokiego spectrum zagadnień wynikających z kontekstu tematu – miasto i wojna. Siedemnastu autorów reprezentujących różne ośrodki badawcze z czterech państw podjęło w monografii interesujące zagadnienia, m.in. otrzymujemy informacje o dziejach miast garnizonowych i twierdz (Ilurat, Kamieniec Podolski, Moskwa, Kraków, Lwów, Grodno, Orzysz), o losach ośrodków miejskich (Adrianopol, Jagielnica, Ułaszkowce, Warszawa, Sieradz, Wilno, Gdańsk, Berlin) podczas różnych wojen poprzez aspekt życia mieszkańców, infrastruktury, wojennej propagandy i wspomnień stacjonujących w nich żołnierzy, a ponadto omówiono jeszcze kilka innych kwestii.</p> <p>Różnorodność metod i ujęć kluczowej roli miast na przestrzeni wieków w kontekście działań wojennych daje w efekcie monografię pogłębiającą dotychczasową wiedzę w zakresie badań nad wojskowością polską i powszechną od czasów starożytnych po wiek XX. Redaktorzy publikacji żywią więc nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do dalszych analiz, nowatorskich prób odczytania znanych źródeł i poszukiwania nowych materiałów, a przede wszystkim okaże się wartościową i inspirującą lekturą.</p> Witold Jarno Jarosław Kita Vladimir A. Goroncharovskiy Oleg Hański Denis Toiczkin Maksim Mojsiejew Jakub Puziuk Dariusz Faszcza Volodymyr Dolinovskyi Jolanta Załęczny Konrad Aleksander Czernielewski Anna Ambrochowicz-Gajownik Agnieszka Jędrzejewska Krzysztof Lesiakowski Vitalija Stravinskienė Tomasz Gliniecki Paulina Fronczak-Chruściel Marcin Grad Wiesław Bolesław Łach Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by the Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-10 2021-11-10 Narodziny medium https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/366 <p>Tematem książki jest analiza przemian kulturowych sprawiających, że gry wideo zyskały w Polsce status osobnego medium przynależącego do kultury popularnej. Publikacja zawiera także analizę kształtowania się tożsamości polskiego użytkownika gier. Zjawiska te z największą intensywnością występowały w okresie od drugiej połowy lat 80. XX wieku do końca lat 90. XX wieku, dlatego istotną funkcję w badaniach pełnią polskie czasopisma hobbystyczne wydawane w tym okresie. Treść tychże magazynów wpływała bowiem na kompetencje nabywane przez graczy, wiedzę o interaktywnym medium, a także oczekiwania względem elektronicznej rozrywki.</p> <p>W pierwszym rozdziale przedstawiono metodologię przeprowadzonych badań, korzystając z koncepcji habitusu, pola oraz kapitału kulturowego Pierre’a Bourdieu, a także analiz przeprowadzonych przez Graeme’a Kirkpatricka i Jaakko Suominena, którzy opisali, w jaki sposób czasopisma brytyjskie oraz fińskie wpłynęły na formowanie specyficznego dyskursu dotyczącego gier wideo. Omówiono związek pomiędzy treścią czasopism hobbystycznych a ich wpływem na rozwój szeroko pojętej kultury gier. W części tej zawarto też komentarz odnoszący się do różnic pomiędzy ówczesną prasą dla graczy wydawaną w Europie Zachodniej a polskimi magazynami powstającymi w okresie transformacji ustrojowej.</p> <p>W kolejnych rozdziałach książki opisano, jak polskie czasopisma hobbystyczne realizowały funkcję edukacyjną poprzez publikowanie artykułów na temat korzyści płynących z kontaktu z grami wideo, ale także tekstów poświęconych specyfice medium, dzięki którym czytelnicy zyskiwali kompetencje pozwalające na ewaluację interaktywnych produkcji, stosowanie charakterystycznych pojęć i terminów określających gry oraz umiejscowienie ich wśród wytworów kultury popularnej.</p> Dominika Staszenko-Chojnacka Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Dominika Staszenko-Chojnacka, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-11-10 2021-11-10 Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/902 <p>Samorząd jako forma decentralizacji administracji publicznej wykonywany jest samodzielnie przez związki publiczno-prawne utworzone na mocy ustaw szczególnych. W tej formie obywatele sprawują administrację i mają możliwość rzeczywistego wpływania na bieg spraw publicznych. Obecność podmiotów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych jest cechą współczesnych ustrojów społeczno-gospodarczych opartych na zasadzie pomocniczości, przedsiębiorczości, decentralizacji i partycypacji obywatelskiej. Uczestnictwo przedsiębiorców w organizacjach samorządu zawodowego zostało uznane za źródło wiedzy o mechanizmach i stanie gospodarki oraz podstawę kształtowania rozwiązań normatywnych. Dla stosunków społeczno-gospodarczych w rolnictwie – tak historycznie, jak i obecnie – fundamentalne znaczenie przypisane zostało izbom rolniczym, uznając, że spójny rozwój rolnictwa wymaga aktywnego partnerstwa organizacji samorządu zawodowego z wyspecjalizowanymi publicznymi instytucjami i agendami rolnymi. Izby rolnicze są przez część przedstawicieli doktryny zaliczane do samorządu gospodarczego, ale często też określane są jako samorząd nietypowy, łączący cechy samorządu zawodowego i gospodarczego. W Polsce koncepcję samorządu gospodarczego rolników realizuje ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Po upływie 25 lat obowiązywania przepisów należy podjąć próbę oceny statusu prawnego izb rolniczych, ich miejsca w strukturach administracji rolnej, znaczenia gospodarczego, społecznego i reprezentatywnego dla rolników, a także zakreślić dalszą perspektywę, która musi uwzględnić nowe okoliczności, w jakich funkcjonować będzie polskie rolnictwo.</p> Beata Jeżyńska Monika A. Król Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-10-15 2021-10-15 Dlaczego mnie zostawiasz? https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/895 <p>Szoah stało się zakwestionowaniem oraz kulturowo-aksjologicznym i duchowym wyjałowieniem całej cywilizacji w jej fundamentach. Pytania o człowieka i Boga po Zagładzie, zrewidowane i skonfrontowane przez Hannah Arendt i Hansa Jonasa, ujawniły nieprzewidywalną, wręcz bezgraniczną potęgę ludzkiego działania i ludzkiej wolności. Jeśli Szoah miało miejsce, to znaczy, że może powtórzyć się w przyszłości. Imperatyw odpowiedzialności i przekonanie o elementarnym prawie człowieka do posiadania praw brzmią w tym kontekście jako swoiste memento wobec apokaliptycznej wizji możliwości powtórzenia się Zagłady. Człowiek może bowiem wiele dokonać, jest nawet w stanie zrealizować wymierzony w samego siebie plan samozagłady.</p> <p>Prezentowanej książce przyświecają dwa cele badawcze. Po pierwsze doświadczenie zła w postaci historycznego wydarzenia Szoah jest momentem, który stał się impulsem do nowego stawiania pytań o Boga i człowieka względem dotychczasowej tradycji filozoficznej. Po drugie chodzi o pokazanie, że filozoficzne zagadnienie Boga oraz filozoficzna problematyka człowieka nie są od siebie odrębne, a wręcz przeciwnie – są komplementarne.</p> <p>Takie zagadnienia, jak doświadczenie fenomenu zła, idea Boga, natura ludzka czy kwestia sankcjonowanego przez człowieka systemu politycznego, są tymi problemami, które zostają związane z filozoficzną refleksją. Wiele z tych pytań – o czym świadczą artefakty współczesnej kultury oraz myśli humanistycznej – domagało się i nadal domaga ponownej konfrontacji, rewizji po historycznym wydarzeniu Zagłady. Rozmach systemowego wyniszczania rzesz ludzi wywołał paraliżujący stan niemocy, a niekiedy podważył też funkcjonujące dotychczas tradycyjne systemy intelektualne. Cały ten proces, wykalkulowany, starannie zaplanowany, systemowy i posiadający legitymację prawną, usankcjonowaną przez politycznych decydentów-sprawców oraz przez indywidualnych ludzi, nie miał precedensu w historii Zachodu.</p> Artur Kołodziejczyk Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Artur Kołodziejczyk, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-10-07 2021-10-07 Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia warsztaty projekty dla dzieci i młodzieży https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/11 <p>Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy to rozważania związane z istotą najprostszej jednostki dydaktycznej i treningowej, jaką są ćwiczenia. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze i opisy realizacji piętnastu przykładowych ćwiczeń.</p> <p>Drugi rozdział zawiera rozważania związane z istotą większej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są warsztaty. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze zajęć warsztatowych z dokumentacją fotograficzną i opisami.</p> <p>Trzeci rozdział zawiera rozważania związane z istotą najbardziej rozbudowanej, a zarazem dość skomplikowanej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są projekty. W tym rozdziale – podobnie jak w dwóch poprzednich – prezentowane są scenariusze, opisy wybranych projektów wraz z dokumentacją fotograficzną i opisami.</p> <p>Książka może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, jak również studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy, prowadząc różne grupy zajęć, poszukują atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.</p> Wiesław Karolak Barbara Karolak Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-09-20 2021-09-20 Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/396 <p>Książka jest owocem pracy projektach z obszaru edukacji obywatelskiej, herstorii i polityki pamięci, poświęconych udziałowi kobiet w konfliktach zbrojnych oraz kwestii upamiętniania i politycznego wykorzystania ich symbolicznego potencjału.</p> <p>Herstoria to praca nad pamięcią mniejszościową, opowieściami, których się „nie opowiada”, to praca z wielością narracji, które przeglądają się w sobie. Dlatego myślenie herstoryczne jest elastyczne i dopuszcza także inne metody, również sztukę czy działania animacyjne, które pomagają wydobyć to, co przemilczane.</p> <p>Autorki starają się zmieścić w metodologicznych ramach refleksji hermeneutycznej, gdzie dopiero w dialogu ujawnia się milczenie i niemożność nadania formy temu, co było dotąd przemilczane. Odnoszą się do wypowiedzi wspomnieniowych, auto- i biograficznych, świadectw, tekstów politycznych, prawnych czy „świeckich hagiografii” tworzonych oddolnie. W polu ich zainteresowań mieszczą się także procesy społeczne i zbiorowa pamięć oraz formy mentalności społecznej. Odwołują się do zasobów antropologii politycznej zainteresowanej tożsamościami zbiorowymi, narracjami kulturowymi, znaczeniem i interpretacją symboli, budujących metafory i wyobrażenia, toposy. Przyświeca nam idea, że pamięć jest polityczna, a to, jak o niej myślimy, mówimy i ją tworzymy, jest zagadnieniem politycznym, objawiającym się w tekstach i praktykach kulturowych, których herstoria jest przykładem, a które stanowią mobilizujące uprawomocnienie zbiorowych wizji wspólnoty.</p> Inga B. Kuźma Edyta B. Pietrzak Prawa autorskie (c) 2021 Autor; Uniwersytet Łódzki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-09-17 2021-09-17 Życie prywatne Polaków w XIX wieku https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/417 <p><span class="TextRun SCXW3110217 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW3110217 BCX8">„Marginesy” – podtytuł czwartego tomu serii wydawniczej </span></span><span class="TextRun SCXW3110217 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW3110217 BCX8">Życie prywatne Polaków w XIX wieku</span></span><span class="TextRun SCXW3110217 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW3110217 BCX8"> – wymaga wyjaśnienia. Wydane do tej pory tomy koncentrowały się wokół problematyki prywatności i codzienności Polaków widzianej przez pryzmat ról w społeczeństwie i rodzinie, zjawiska mody, brały pod uwagę perspektywę życia prywatnego autorów kolekcji listów, odsłaniały prywatną stronę karier Polaków. Bazę źródłową tych opracowań stanowiły w przeważającej mierze materiały prywatne wytworzone przez elity społeczne (ziemiaństwo, arystokrację, inteligencję). Wyłaniający się z nich obraz życia społecznego, w odczuciu redaktorów serii, wydawał się niepełny i zniekształcony, pomijano bowiem prywatność najliczniejszych, a jednocześnie pozostawiających najbardziej enigmatyczny ślad w źródłach, niższych warstw społecznych. Problematyka relacji społecznych i realiów życia codziennego mieszkańców wsi, miasteczek, ubogich dzielnic rozrastających się miast na ziemiach polskich w XIX stuleciu stanowi ważny i ciągle niedostatecznie zbadany obszar. Autorzy zamieszonych artykułów ukazali nie tylko różne, niedoświetlone areny życia społecznego Polaków: koszary żołnierzy polskich walczących u boku Napoleona, robotnicze dzielnice Łodzi z przełomu wieku XIX i XX, wsie w guberni płockiej w dobie pouwłaszczeniowej, biura guberni grodzieńskiej i ubogie dzielnice Wilna w I połowie XIX w., warmińskie chaty, miasteczka Królestwa Polskiego, prowincjonalne szpitale, przytułki. Podjęli również dociekania na temat warunków socjalno-bytowych, kwestii higienicznych i zdrowotnych, patologii społecznych, rytmu życia codziennego niższych warstw społecznych, świątecznych rytuałów, stosunku do śmierci, edukacji, subsydiarności. Tom obejmuje </span><span class="NormalTextRun SCXW3110217 BCX8">też problematykę pogranicza kulturowego i grup etnicznych znajdujących się na marginesie społeczeństwa zamieszkującego ziemie polskie. Nowe obszary badawcze wymagały wglądu w nowe źródła historyczne lub wykorzystania w innym kontekście i dla innych celów źródeł już wcześniej badanych. Pośród nich znajdziemy zapisy testamentowe reprezentantów różnych grup społecznych, źródła prasowe, formularze osobowe urzędników, źródła epistolarne, pamiętniki</span> <span class="NormalTextRun SCXW3110217 BCX8">i wspomnienia, protokoły instytucji pomocowych.</span></span><span class="EOP SCXW3110217 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}"> </span></p> <p><span class="EOP SCXW3110217 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false}">Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie<button class="pkpFormField--autosuggest__valueButton"><span class="-screenReader">Usuń Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie</span></button></span></p> Jarosław Kita Maria Korybut-Marciniak Tadeusz Srogosz Dariusz Złotkowski Jolanta Kowalik Adrianna Czekalska Kinga Raińska Marta Milewska Anna Czerniecka‑Haberko Wojciech Jerzy Górczyk Marcin Sebastian Halicki Izabela Lewandowska Grażyna Czerniak Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-09-16 2021-09-16 Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/888 <p><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW255052453 BCX8">Finansjalizacja</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> przeobraża dotychczasowe prawa, kierunki i reguły funkcjonowania wielu płaszczyzn gospodarki, w tym rynku surowcowego.</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">Aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych </span></span><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW255052453 BCX8">futures</span></span><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> od początku XXI wieku </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">zaczęła </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">decydować o tendencjach cenowych surowców.</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> Implementacja rozwiązań oraz instrumentów rynku finansowego do struktury rynku surowcowego stanowi współczesny wymiar </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW255052453 BCX8">finansjalizacji</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> tego obszaru. </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">Badaniu </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">został </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">poddany </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">wpływ inwestorów finansowych</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">na</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">rynku surowcowych kontraktów terminowych </span></span><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW255052453 BCX8">futures</span></span><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> na kształtowanie się cen </span></span><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">spot</span></span><span class="TextRun SCXW255052453 BCX8" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="none"> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">pięciu badanych surowców</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">:</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> złota, srebra, mied</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">zi</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">, </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">ropy naftowej WTI</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> i gazu ziemnego</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">Analiza wpływu czynników rynku terminowego na </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">rynek </span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">bieżący</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> –</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> przeprowadzona</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> metodą przyczynowości w sensie </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW255052453 BCX8">Grangera</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> –</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8"> ma na celu określenie kolejności interakcji między obiema płaszczyznami obrotu.</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">Obecne tendencje i przeobrażenia rynku surowcow</span><span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">ego</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">ukazują nieustanną transformację całej gospodarki</span> <span class="NormalTextRun SCXW255052453 BCX8">światowej, która zaczyna być coraz bardziej zależna od systemów oraz instrumentów finansowych.</span></span><span class="EOP SCXW255052453 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Marcin Złoty Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Marcin Złoty, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-09-15 2021-09-15 Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/904 <p>We wszystkich przywołanych w książce tekstach da się zaobserwował podstawową łączącą je kwestię (można ją dostrzec także w innych utworach mierzących się z kanonem): każdy z nich dotyczy szeroko pojmowanej utraty „niewinnego spojrzenia” na wizualne pre-teksty, sposoby myślenia, których są wytworami, kanoniczne interpretacje, a także na idealizowanie i fetyszyzowanie samych obrazów, ich twórców oraz bohaterów. Apokryficzne prze-pisywanie dzieł sztuki – co jedynie pozornie oczywiste – ułatwia postrzeganie ich jako przedmiotów nie tylko estetycznych, ale także (a może nawet przede wszystkim) jako przedmiotów nacechowanych etycznie.</p> <p>Z <em>Zakończenia</em></p> Julia Dynkowska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Julia Dynkowska, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-08-31 2021-08-31 Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/891 <p>W książce analizuję teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ale pomimo tego jej recepcja podejmowana jest głównie poza granicami naszego kraju. Zajmuje się ona procesem ontogenetycznego rozwoju człowieka. Na tle innych tego typu teorii wyróżnia się tym, że w pozytywny sposób pojmuje dużą część zaburzeń psychicznych, zwłaszcza nerwice i psychonerwice. W inny sposób definiuje też zdrowie psychiczne i chorobę psychiczną. Zgodnie z nią część zaburzeń psychicznych dezintegrujących psychikę człowieka ma kluczowe znaczenie dla jego przyspieszonego rozwoju. Ten tok rozumowania teoria ta przenosi również na obszar zagadnień związanych z edukacją, zwłaszcza na problematykę uczniów zdolnych i związanych z nimi oddziaływań wychowawczych. Daje to rozległe pedagogiczne implikacje.</p> <p>Głównym celem publikacji jest przedstawienie oryginalnej koncepcji wybitnego polskiego badacza w kontekście edukacyjnym. Poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy jej aplikacja w pedagogice i edukacji jest korzystna, czy też jest to koncepcja przestarzała, nieznajdująca już zastosowania.</p> <p>Metodą badawczą, którą stosuję w tej monografii, jest hermeneutyczna analiza rozpraw Dąbrowskiego, która polega na interpretacji i rozumieniu zobiektywizowanych źródeł kulturowych, jakimi są jego teksty. Analizuję zatem prace autora teorii dezintegracji pozytywnej i wydobywam z nich te treści, które dają mi możliwość wglądu w to, w jaki sposób rozumiał on kwestie edukacyjne i społeczne oraz jak wpisują się one dzisiaj w nauki społeczne i praktykę oświatową.</p> Dominik Chojnowski Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Dominik Chojnowski, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-08-20 2021-08-20 Zależne Zwierzęta Rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/147 <p>Alasdair MacIntyre sprzeciwia się stanowiskom akcentującym istnienie radykalnej, jakościowej różnicy między kondycją zwierzęcą i ludzką. Zwraca uwagę na różne formy wspólnotowego życia, które odgrywają istotną rolę w wielogłosie współczesnych dyskusji w dziedzinie filozofii moralności, a także w kształtowaniu i utrzymywaniu naszych zdolności do prowadzenia dobrego życia.</p> Alasdair MacIntyre Wojciech Szymański Prawa autorskie (c) 2021 Copyright © 1999 by Carus Publishing Company; © Copyright for Polish translation by Wojciech Szymański, 2020; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-08-13 2021-08-13 Chadidża i jej czarnookie siostry. Obraz kobiet bliskowschodnich z epoki narodzin islamu w średniowiecznej literaturze kręgu bizantyńsko-słowiańskiego https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/175 <p>Monografia stawia sobie za cel ukazanie literackich wizerunków Arabek i Persjanek z IV–VIII w., pojawiających się w tekstach staroruskich z XI–XVI w. W trzech pierwszych rozdziałach znajdzie Czytelnik omówienie obrazu kobiet, żyjących na Bliskim Wschodzie w erze przedmuzułmańskiej: mieszkanek perskiego imperium Sasanidów, ale nade wszystko – członkiń wielu plemion arabskich, znajdujących się w interesującym nas tu okresie na różnym stopniu rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Rozdział czwarty poświęcony został pierwszym muzułmankom, tj. żonom i córkom proroka Mahometa, a piąty – Arabkom z epoki ekspansji militarnej wyznawców islamu w basenie Morza Śródziemnego, w której pozostawali oni pod panowaniem przedstawicieli dynastii Umajjadów (661–750).</p> <p>Materiał badawczy stanowią natomiast teksty, powstałe kilka stuleci po opisywanych w nich wydarzeniach i na odmiennym kulturowo obszarze, tj. w środowisku Słowian, którzy przyjąwszy chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, weszli w sferę bezpośredniego oddziaływania cywilizacji bizantyńskiej (Bułgarzy, Serbowie, Rusini). Tłumacząc – od IX stulecia – na język staro-cerkiewno-słowiański utwory, spisane po grecku na terytorium cesarstwa wschodniorzymskiego, mieli oni możliwość zapoznać się z wieloma przekazami, zawierającymi informacje o ludach zamieszkujących tereny Bliskiego Wschodu w IV–VIII w., z których niektóre były nawet przekładami lub parafrazami wcześniejszych źródeł syryjskich, arabskich, perskich czy koptyjskich.</p> <p>Niniejsza książka powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2016/23/B/HS3/01891(Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej)</p> Zofia A. Brzozowska Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Zofia A. Brzozowska, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://www.press.uni.lodz.pl/wul/no_license 2021-07-26 2021-07-26 Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/900 <p>Idea tej pracy zrodziła się m.in. w wyniku zainteresowania dyskusją o specyfice badawczej geografii człowieka, zwłaszcza we współczesnych uwarunkowaniach instytucjonalnych, oraz jako potrzeba poszukiwania alternatywy dla panujących powszechnie tendencji dezintegracyjnych w naukach społecznych. W związku z tym, podjęto próbę określenia pola przedmiotowego geografii człowieka, wskazując – jako kluczowe – koncepcje i modele przestrzeni, na które można spojrzeć w kontekście różnych form zamieszkiwania ludzi, ich zmiany w czasie oraz w odniesieniu do przemian cywilizacyjnych. W tym przypadku są to nawarstwiające się w czasie ujęcia teoretyczno-metodologiczne, które można odnieść do trzech zasadniczych typów analizy zjawisk w przestrzeni wyróżnionych przez M. Foucaulta, tj. umiejscowienia, rozciągłości i usytuowania. Poszczególne rozdziały, które odpowiadają trzem przypadkom badan nad osadnictwem wiejskim, prezentują kwestie odnoszące się do wyjaśnienia relacji człowieka z przestrzenią rozumianą jako podłoże jego egzystencji (ziemia). We wszystkich badaniach przeplatają się trzy kluczowe dla geografii człowieka kwestie, tj. problemy określenia stanu i przekształceń krajobrazu kulturowego, tożsamości terytorialnej oraz miejsca człowieka i społeczności lokalnych w przestrzeni. W pracy oceniono możliwości poznawcze przedstawionej problematyki badawczej oraz ich rolę w kształtowaniu podstaw odrębności teoretyczno-metodologicznej geografii człowieka. Wskazano również podstawowe kwestie dotyczące przemian społeczno-kulturowych przestrzeni wiejskiej. Jest to o tyle istotne, że wieś podlega bardzo istotnym przekształceniom, co w tym zakresie wpływa na jej inne cechy osadnicze, zwłaszcza fizjonomiczne i funkcjonalne.</p> Marcin Wójcik Prawa autorskie (c) 2021 © Copyright by Marcin Wójcik, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2021-07-19 2021-07-19 Panoply in Defense of Orthodoxy. The Case of Moldavian Manuscript BAR Ms. Slav. 636, 16th Century https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/book/403 <p><span class="TextRun SCXW265611837 BCX0" lang="PL-PL" xml:lang="PL-PL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0">The </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">monograph</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">is</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">dedicated</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> to the Slavic </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">manuscript</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> BAR Ms. </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Slav</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0">. 636 from the Library of the </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Romanian</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Academy</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> in </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Bucharest</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0">, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">compiled</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> in the </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Principality</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> of </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Moldavia</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> in 1557 </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">during</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> the </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">reign</span><span class="NormalTextRun SCXW265611837 BCX0"> of the </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Moldavian</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">ruler</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">Alexandru</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">L</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">ă</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">pu</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">ş</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW265611837 BCX0">neanu</span><span class="NormalTextRun SCX