Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej

Autorzy

Iwona Czaja-Chudyba
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej, 30-060 Kraków, ul. R. Ingardena 4

Słowa kluczowe:

myślenie krytyczne, krytyka, krytycyzm destruktywny, krytycyzm konstruktywny, edukacja wczesnoszkolna

Streszczenie

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe, a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko.

Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi – umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 4–8 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie, ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie.

Bibliografia

Arendt H. (1994), Kryzys edukacji?, [w:] H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arlin P. K. (1990), Wisdom: The Art of Problem Finding, [w:] R. Sternberg (red.), Wisdom. Its Nature, Origins and Development, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Bilińska-Suchanek E. (2006), Przestrzenie oporu w edukacji, [w:] E. Bilińska-Suchanek (red.), Przestrzenie oporu w edukacji, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk–Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Bloom A. (1997), Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z. (1997), Stereotypy i kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla UW, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Brookfield S. D. (1995), Becoming a Critically Reflective Teacher, John Willey & Sons, Inc., San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Brookfield S. D. (2003), Critical Thinking in Adulthood, [w:] D. Fasco (red.), Critical Thinking and Reasoning. Current Research, Theory and Practice, Hampton Press Inc., Cresskill.
Zobacz w Google Scholar

Cotrell S. (2007), Podręcznik umiejętności studiowania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czerepaniak-Walczak M. (1995), Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe UniwersytetuSzczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J. (1988), Jak myślimy?, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dudzikowa M. (1998), Autorytet (nauczyciela) jako problem pedagogiczny końca wieku, [w:] A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj J. (2019), Po piśmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Elder L. (2006), The Miniature Guide to Critical Thinking for Children, Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa.
Zobacz w Google Scholar

Elder L., Paul R. (2007), Lepiej myślisz, lepiej żyjesz!, Bauer-Weltbild Media. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ennis R. H. (2001), Goals for a Critical Thinking Curriculum and Its Assessment, [w:] A. L. Costa (red.), Developing Minds. A Resource Book for Teaching Thinking, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria.
Zobacz w Google Scholar

Ennis R. H. (2003), Critical Thinking Assessment, [w:] D. Fasco (red.), Critical Thinking and Reasoning. Current Research, Theory, and Practice, Hampton Press, Inc., Cresskill.
Zobacz w Google Scholar

Freese H.-L. (2008), Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Freire P. (2000), „Bankowa” koncepcja edukacji jako narzędzie opresji, [w:] K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fromm E. (1997), Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T. (2013), W podziemiach mądrości. Z Tadeuszem Gadaczem rozmawiają Anna Goc i Marcin Żyła, „Tygodnik Powszechny”, nr 21, 26.05.2013.
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T. (2014), Bez mądrości zginiemy, „Gazeta Wyborcza”, 30–31.08.
Zobacz w Google Scholar

Garstka T., Śliwerski A. (2019), Psychopedagogiczne mity cz. 2. Dlaczego warto pytać o dowody, Wolter Kluwers.
Zobacz w Google Scholar

Gołębniak B. D. (2008) (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gopnik A. (2010), Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Halpern D. F. (2003a), The „How” and „Why” of Critical Thinking Assessment, [w:] D. Fasco (red.), Critical Thinking and Reasoning. Current Research, Theory and Practice, Hampton Press, Inc., Cresskill.
Zobacz w Google Scholar

Halpern D. F. (2003b), Thinking Critically about Creative Thinking, [w]: M. A. Runco (red.), Critical Creative Processes, Hampton Press, Inc., Cresskill.
Zobacz w Google Scholar

Hanus A. (2018), Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu, OW ATUT, Wrocław–Dresden.
Zobacz w Google Scholar

Kincheloe J. (2004), The New Childhood and Critical Thinking, [w:] J. L. Kincheloe, D. Weil (red.), Critical Thinking and Learning. An Encyclopedia for Parents and Teachers, Greenwood Press, Westport–London.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2005), Bariery zmiany szkolnej kultury dydaktycznej, [w:] A. Sajak (red), Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2006), Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2009), Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1996), Człowiek oświecony czy innowacyjny, [w:] J. Kozielecki (red.), Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krauze-Sikorska H. (2006), Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska H. (2003), Ontologia działania pedagogicznego inspiracją kształcenia nauczycieli, [w:] D. Ekiert-Oldroyd (red.), Problemy współczesnej pedeutologii.
Zobacz w Google Scholar

Teoria – praktyka – perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Labouvie-Vief G. (1990), Wisdom as Integrated Thought: Historical and Developmental Perspectives, [w:] R. J. Sternberg (red.), Wisdom. Its Nature, Origins and Development, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Langer E. (1993), Problemy uświadamiania. Konsekwencje refleksyjności i bezrefleksyjności, [w:] T. Matuszewski (red.), Poznanie. Afekt. Zachowanie, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lifton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Limont W. (1994), Synektyka a zdolności twórcze, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M. (1991), Thinking in Education, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M. (1996), Czym jest krytyczne myślenie?, [w:] B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M. i in. (2008), Filozofia w szkole, CODN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martens E. (1996a), Filozofowanie z dziećmi jako impuls (choć nie tylko) lekcji etyki, [w:] B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martens E. (1996b), Orientować się w myśleniu. Pierwsze kroki w filozofowaniu z dziećmi, [w:] B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matthews G. (1996), Teoria rozwoju poznawczego J. Piageta a filozofowanie dzieci, [w:] B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

McLaren P. (1991), Język, struktura społeczna i tworzenie podmiotowości, [w:] Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy. Cz. 1, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Meacham J. A. (1990), The Loss of Wisdom, [w:] R. J. Sternberg (red.), Wisdom. Its Nature, Origins and Development, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Melosik Z. (2002), Młodzież w kulturze współczesnej. Paradoksy pop-tożsamości, [w:] E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (1998), Trening twórczości, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (1999), Proces twórczy i jego ograniczenia, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2003), Creative Interaction: A Conceptual Schema for the Process of Producing Ideas and Judging the Outcomes, [w:] M. A. Runco (red.), Critical Creative Processes, Hampton Press, Inc., Cresskill.
Zobacz w Google Scholar

Niemierko B. (2002), Opowieści dydaktyczne dla profesorów i studentów, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka M. (2009), Socjalizacja ukryta w procesie dydaktycznym – między wsparciem a hamowaniem rozwoju tożsamości ucznia. Z inspiracji koncepcją Jürgena Habermasa, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Patzlaff R. (2008), Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Paul R. (1996), Dwie przeciwstawne teorie wiedzy, uczenia się i wykształcenia: dydaktyczna i krytyczna, [w:] B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paul R., Elder L. (2005), The Nature and Functions of Critical & Creative Thinking, The Foundation for Critical Thinking, Dillon Beach.
Zobacz w Google Scholar

Paul R., Binker A. J. A., Weil D. (1995), Critical Thinking Handbook: K-3rd Grades, Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa.
Zobacz w Google Scholar

Pearson A. T. (1994), Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Perkins D. (1994), The intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art, The Getty Education Institute for the Arts (Occasional Paper 4), Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Perkins D. (2001), The Social Side of Thinking, [w:] A. L. Costa (red.), Developing Minds. A Resource Book for Teaching Thinking, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J. (1992), Mowa i myślenie u dziecka, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J. (2006), Jak sobie dziecko wyobraża świat?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (2001), Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E. (2018), Mądrość dziecka. Predyspozycje – przejawy – perspektywy wspierania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Popper K. (2002), Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Postman N. (2004), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pratkanis A., Aronson E. (2003), Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Reeves B., Nass C. (2000), Media i ludzie, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Runco M. (2006), Reasoning and Personal Creativity, [w:] J. Kaufman, J. Baer (red.), Creativity and Reason in Cognitive Development, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowiak J. (1995), Edukacyjna świadomość nauczycieli; intelektualizacja pracy nauczycielskiej jako wyzwanie czasu transformacji, [w:] J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Schaffer H. R. (2006), Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stangeor Ch., Schaller M. (1999), Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe, [w:] C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Starko A. J. (2005), Creativity in the Classroom. Schools of Curious Delight, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. (1990), Wisdom and its Relations to Intelligence and Creativity, [w:] R. J. Sternberg (red.), Wisdom. Its Nature, Origins and Development, Cambridge University Press, Cambridge–New York.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R., Spear-Swerling L. (2003), Jak nauczyć dzieci myślenia, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Jarvin L., Grigorienko E. L. (2009), Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity and Success, Corwin, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2004), Tropami dziecięcych pytań filozoficznych, [w:] D. Klus-Stańska (red.), Światy dziecięcych znaczeń, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2006), Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2009), Dociekania filozoficzne z dziećmi, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek T. (2000a), Wyzwanie pedagogiki krytycznej, [w:] T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek T. (2000b), Wyzwanie „trzeciego paradygmatu”. Dylematy konstrukcji i dekonstrukcji teorii pedagogicznych, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, IBE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. (2002), Mądrość jako cel kształcenia. Stary problem w świetle nowych teorii, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(19).
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. (2006), Teoretyczne i metodyczne podstawy procesu rozwijania zdolności „myślenia pytajnego”, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. (2007), Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. (2009), Trening kreatywności, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. (2018), Criticism in Pedagogical Research – Six Bad Practices (Discussion Article) Krytyka w badaniach pedagogicznych – sześć niedobrych praktyk (Artykuł dyskusyjny), „Przegląd Badań Edukacyjnych Educational Studies Review”, vol. 27, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (2007), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Tom 2. Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (2008), Wyspy oporu edukacyjnego, OW Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J. (1992), Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tyszka T. (1999), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Uszyńska‑Jarmoc J. (2005), Myślenie twórczo-syntetyczne, krytyczno-analityczne i praktyczno-kontekstualne a sukcesy w szkole dzieci ośmioletnich, „Psychologia Rozwojowa”, t. 10, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska-Kamińska E. (2016), Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Weil D. (2004), Educational Relevance, Personalized Education, and Critical Thinking, [w:] J. L. Kincheloe, D. Weil (red.), Critical Thinking and Learning. An Encyclopedia for Parents and Teachers, Greenwood Press, Westport–London.
Zobacz w Google Scholar

Włoch R., Śledziewska K. (2019), Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, Polski Fundusz Rozwoju–DELab UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wood D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg Z. (2009/10), Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych, „Nauczanie Początkowe”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg Z. (2010), Aktywowanie myślenia krytycznego uczniów wobec różnorodności przekazów tekstowych, [w:] T. Gumuła, T. Dyrda (red.), Szkoły – Nauczyciele – Uczniowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce–Radom.
Zobacz w Google Scholar

Zoller E. (2009), A dlaczego? Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

26 czerwca 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-930-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-931-3