Świadomość rodząca obrazy: Studia z antropologii literatury

Autorzy

Marzena Karwowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

Słowa kluczowe:

Miron Białoszewski, Ksawery Pruszyński, Gaston Bachelard, Stanisław Przybyszewski, Bolesław Leśmian, literatura polska XX w.

Streszczenie

Zamieszczone w książce studia stanowią przykład antropologicznego odczytania wybranych tekstów literatury polskiej XX wieku, poddawanych już wcześniej przez badaczy wielokrotnie procesom interpretacyjnym. Bachelardowska teoria ponadkulturowej jedności wyobraźni oraz Durandowska teoria antropologicznych struktur wyobraźni i koncepcja pluralizmu kulturowego pozwalają spojrzeć na artystę jako fenomen wyobrażeniowy, COGITO MARZĄCE, ŚWIADOMOŚĆ RODZĄCĄ OBRAZY. Zawarte w publikacji szkice mają stanowić próbę ukazania, na przykładzie konkretnych tekstów artystycznych, potencjału interpretacyjnego tkwiącego w Bachelardowsko-Durandowskiej antropologii zastosowanej do hermeneutyki dzieła literackiego.

Wprowadzenia

Monografia Marzeny Karwowskiej to wartościowa praca, wpisująca się w międzynarodowy krąg badań mających na celu poszukiwanie uwarunkowanych antropologicznie mechanizmów, którym podlega wyobraźnia artystyczna. Stanowi godną uwagi alternatywę dla dominującego w badaniach literaturoznawczych dyskursu postmodernistycznego, odrzucającego w zasadzie antropologiczną perspektywę badań nad treściami kultury. Książka jest potrzebnym, istotnym przyczynkiem do badań nad wyobraźnią twórczą w literaturze polskiej XX wieku, inspirującym do myślenia o treściach kultury jako o systemie wyobrażeń (w tym przypadku rozpatrywanych na poziomie poetyki tekstu).

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Jasionowicza

Bibliografia

Albouy P., Mythes et mythologies dans la littérature française, Armand Colin, Paris 19691.
Zobacz w Google Scholar

Albouy P., Quelques gloses sur la notion de mythe littéraire, [w:] idem, Mythographies, Corti, Paris 1976.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski B., Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznań 1980.
Zobacz w Google Scholar

Approches bachelardiennes des oeuvres littéraires, redakcja zbiorowa, Gunter Narr Verlag, Tübingen 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ariès Ph., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Ariès Ph., Miejsce dla dzieciństwa, przeł. M. Garbalińska, [w:] idem, Dzieci, t. 2, oprac. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk 1988, s. 195–225.
Zobacz w Google Scholar

Art, mythe et création, redakcja zbiorowa, Le Hameau, Dijon 1988.
Zobacz w Google Scholar

Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., L’Air et les songes, Corti, Paris 1994 (wyd. 1, Corti, Paris 1943).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., Chwila poetycka, chwila metafizyczna, przeł. H. Chudak, „Poezja” 1997, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., L’Eau et les rêves, Corti, Paris 1997 (wyd. 1, Corti, Paris 1942).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., La Flamme d’une chandelle, PUF, Paris 1961.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., Lautréamont, Corti, Paris 1939.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., Płomień świecy, przeł. J. Rogoziński, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., La Poétique de l’espace, Quadrige/PUF, Paris 2004 (wyd. 1, PUF, Paris 1957).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., La Poétique de la rêverie, Quadrige/PUF, Paris 2005 (wyd. 1, PUF, Paris 1960).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., La Psychanalyse du feu, Gallimard, Paris 1976 (wyd. 1, Gallimard, Paris 1938).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., La Terre et les rêveries de la volonté, Corti, Paris 1996 (wyd. 1, Corti, Paris 1947).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., La Terre et les rêveries du repos, Corti, Paris 1997 (wyd. 1, Corti, Paris 1948).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G., Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard dans le monde, red. J. Gayon, J.-J. Wunenburger, PUF, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bal-Nowak M., Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta Cassirera, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ballestra-Puech S., Longue Durée et Grands Espaces: le champ mythocritique, [w:] Le Comparatisme aujourd’hui, red. S. Ballestra-Puech, J.M. Maura, Université Charles-de Gaulle-Lille III, Villeneuve d’Asq 1999.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., L’Empire de signes, Éditions du Seuil, Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Mythologies, Éditions du Seuil, Paris 1957.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Znak w wyobraźni, przeł. J. Lalewicz [w:] idem, Mit i znak, oprac. J. Błoński, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Bastian Æ., Brunel P., Sisiphe et son rocher, Éd. du Rocher, Monaco 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bédier J., Dzieje Tristana i Izoldy, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Bernadie S., L’Espace imaginaire, „Recherches et Travaux” 1977, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Berry J.W., Conceptual Approches to Acculturation, [w:] Acculturation. Advances in Theory, Measurement and Applied Research, red. K.M. Chun, P.B. Organista, G. Marin, American Psychological Associacion, Washington 2003, s. 17–37.
Zobacz w Google Scholar

Berry J.W., Contexts of Acculturation, [w:] The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, red. J.W. Berry, D.L. Sam, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 27–43.
Zobacz w Google Scholar

Bessière J., Mythe, symbole, roman, PUF, Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Białczyński Cz., Stworze i zdusze, czyli starosłowiańskie boginki i demony, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Białoszewski M., Tajny dziennik, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Białoszewski M., Teatr Osobny 1955–1963, Warszawa 1988 (wyd. 1, PIW, Warszawa 1971).
Zobacz w Google Scholar

Bible et imaginaire, red. D. Chauvin, Iris, Grenoble 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bible et mythes, red. D. Chauvin, Iris, Grenoble 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bilen M., Le Mythe de l’écriture, Paradigme, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Błędowska M., Uchodźcy, półemigranci, kosmopolici. Doświadczenie emigracyjne w prozie lat dziewięćdziesiątych, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2003, s. 369–379.
Zobacz w Google Scholar

Boia L., Entre l’ange et la bête, le mythe de l’homme différent de l’Anthiquité à nos jours, Plon, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Boia L., Pour une histoire de l’imaginaire, Les Belles Lettres, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bonaparte M., Chronos, Eros, Tanatos, PUF, Paris 1952.
Zobacz w Google Scholar

Bonaparte M., Psychanalyse et anthropologie, PUF, Paris 1952.
Zobacz w Google Scholar

Boniecki E., Struktura „nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Bonnefoy Y., Dictionnaire des mythologies, Flammarion, Paris 1981.
Zobacz w Google Scholar

Bosetti G., L’Hippogriffe et le voyage aérien dans le Roland Furieux de l’Arioste, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Boyce M., Zaratusztrianie. Wiara i życie, przeł. Z. Józefowicz, Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Brady V., French archetypal criticism. The contribution of Durand, [w:] idem, French literary criticism, University of Southern California, College of Humanities and Social Sciences, Department of Foreign Languages and Literatures, 1977.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Apollinaire entre deux mondes. Le contrepoint mythique dans „Alcools” (Mythocritique II), PUF, Paris 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Dictionnaire des mythes littéraires, Rocher, Monaco 1988.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Dix mythes au féminine, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., L’Evocation des morts et la descente aux enfer, Sedes, Paris 1974.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., L’Imaginaire du secret, Ellug, Grenoble 1998.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Le Mythe d’Électre, Armand Collin, Paris 1971.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Le Mythe de la métamorphose, Armand Collin, Paris 1974.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Mythes et littérature, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Mythopoétique des genres, PUF, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Brunel P., Mythocritique, théorie et parcours, PUF, Paris 1992.
Zobacz w Google Scholar

Brzeska-Ratuszna H., Przybyszewski i śmierć, „Kresy” 1998, z. 1, s. 210–217.
Zobacz w Google Scholar

Brzeska-Ratuszna H., Wieczność w człowieku. O młodopolskiej świadomości śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Buxton R., La Grèce de l’imaginaire. Les contextes de la mythologie, La Découverte, Paris 1966.
Zobacz w Google Scholar

Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et l’écriture, red. J. Libis, M. Perrot, J.-J. Wunenburger, Centre Gaston Bachelard, Dijon 2004 [numer specjalny].
Zobacz w Google Scholar

Caillois R., Człowiek i sacrum, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Caillois R., Le Mythe et l’homme, Gallimard, Paris 1938.
Zobacz w Google Scholar

Calme C., Ilusion de la mythologie, „Nouveaux Actes Sémiotiques” 1990, nr 12. Campbell J., Potęga mitu, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Carlier C., Grittin-Rotterdam N., Des mythes aux mythologies, Ellipses, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E., Philosophie des formes symboliques, Minuit, Paris 1972.
Zobacz w Google Scholar

Castelao-Lawless T., L’espace physique et l’espace poétique dans la phénoménologie de Gaston Bachelard, „Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et écriture” 2004 [numer specjalny].
Zobacz w Google Scholar

Chauvin D., La Bible, images, mythes et traditions, Albin Michel, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Chauvin D., L’Oeuvre de William Blake, apocalypse et transfiguration, Ellug, Grenoble 1992.
Zobacz w Google Scholar

Chauvin D., Viatiques. Essai sur l’imaginaire de Philippe Jaccottet, PUG, Grenoble 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chauvin D., Chevrel Y., Introduction à la littérature comparée: du commentaire à la dissertation, Dunod-Bordas, Paris 1996.
Zobacz w Google Scholar

Chevalier J., Gheerbrant A., Dictionnaire des symboles, Laffont/Jupiter, Paris 1975.
Zobacz w Google Scholar

Chevrel Y., Études de réception et histoire des mentalités, „Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte” 2001, nr 25(2/3).
Zobacz w Google Scholar

Chevrel Y., Les Études de réception, [w:] Y. Chevrel, P. Brunel, Précis de littérature comparée, PUF, Paris 1989.
Zobacz w Google Scholar

Chevrel Y., Méthodologie des études de réception: perspectives comparatistes, „Oeuvres et Critiques” 1986, t. 11, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chocheyras J., Pratique de l’aviation et vision du monde dans les années 30: Malraux et Saint-Exupery, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Chudak H., Fenomenologia Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Chudak H., Testament metodologiczny Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr 2, s. 87–94.
Zobacz w Google Scholar

Chudak H., Wśród studiów o metodzie Gastona Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Clément O., Ciało śmiertelne i chwalebne. Wprowadzenie do teopoetyki ciała, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Corbin H., Mundus imaginalis ou l’imaginaire et l’imaginal, „Cahiers Internationaux de Symbolisme” 1964, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Corbin H., Terre céleste et corps de résurrection, Buchet-Chastel, Paris 1960.
Zobacz w Google Scholar

Cotterell A., Słownik mitów świata, przekład zbiorowy, red. Z. Gromiec, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Couloubaristis L., Antigone et la résistance civile, red. J.F. Ost, Ousia, Bruxelles 2004.
Zobacz w Google Scholar

Czeremski M., Struktura mitów. W stronę metonimii, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dagognet F., Gaston Bachelard, PUF, Paris 1972.
Zobacz w Google Scholar

Darowski R., Filozofia człowieka, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dédéyan Ch., Le Thème de Faust dans la litérature européenne, Lettres Modernes, Paris 1961.
Zobacz w Google Scholar

Delaperrière M., Miron Białoszewski wobec awangardy, [w:] eadem, Pod znakiem antynomii. Studia i szkice o polskiej literaturze XX wieku, Kraków 2006, s. 24–33.
Zobacz w Google Scholar

Deprez S., Mircea Eliade: la philosophie du sacré, L’Harmattan, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Deremetz A., Petite histoire des définitions du mythe. Le mythe: un concept ou un nom?, [w:] Mythe et création, red. P. Cazier, Presses Universitaires de Lille, Lille 1994.
Zobacz w Google Scholar

Desautels J., Mythe et politique: un voyage au pays de l’ambigu, „Actes du Colloque de Liège” 1990.
Zobacz w Google Scholar

Desoille R., L’Exploration de l’activité subconsciente par la méthode du rêve éveillé, D’Artrey, Paris 1938.
Zobacz w Google Scholar

Desoille R., Le Rêve éveillé en psychotérapie, PUF, Paris 1945.
Zobacz w Google Scholar

Détienne M., L’Invention de la mythologie, Gallimard, Paris 1981.
Zobacz w Google Scholar

Détienne M., Transcrire les mythologies, Albin Michel, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Détoc S., La Gorgone Méduse, Éd. du Rocher, Monaco 2006.
Zobacz w Google Scholar

Deutsch H., The Psychology of Women, Grune & Stratton, New York 1944.
Zobacz w Google Scholar

Dierkens A., Dimensions du sacré dans la littératures profanes, Université de Bruxelles, Bruxelles 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dufrenne M., Estétique et philosophie, Klincksieck, Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Dumézil G., Du mythe au roman, PUF, Paris 1970.
Zobacz w Google Scholar

Dumézil G., Mythe et épopée, Gallimard, Paris 1968.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., L’Âme tigrée, Denoël/Gonthier, Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., L’Anthropologie et les structures du complexe, „Sociétés” 2007, t. 4, nr 98.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., À propos du vocabulaire de l’imaginaire, „Recherches et Travaux” 1977, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Beaux-arts et archétypes, PUF, Paris 1989.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Champs de l’imaginaire, red. D. Chauvin, Ellug, Grenoble 1996.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Figures mythiques et visages de l’oeuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Berg International, Paris 1979.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Le Grand Changement ou l’après-Bachelard (Actes du Colloque du CRI, Sorbonne, 1983), „Cahiers de l’Imaginaire” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., L’Imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image, Hatier, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., L’Imagination symbolique, PUF, Paris 1964.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Introduction à la mythodologie, Albin Michel, Paris 1996.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Psychanalyse de la neige, „Mercure de France” 1954, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Science objective et conscience symbolique dans l’oeuvre de Gaston Bachelard, „Cahiers Internationaux de Symbolisme” 1963, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Science de l’homme et tradition. Le „Nouvel Esprit Anthropologique”, Berg International, Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., La sortie du XX siècle, [w:] idem, Pensée hors du Rond, Hachette, Paris 1986.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris 1992 (wyd. 1, Bordas, Paris 1969).
Zobacz w Google Scholar

Durand Y., Structures de l’imaginaire et comportement, „Cahiers Internationaux de Symbolisme” 1963, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Durand G., Sun C., Mythe, thèmes et variations, Desclée de Brouwer, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Duvignaud J., Spectacle et société, Denoël-Gonthier, Paris 1970.
Zobacz w Google Scholar

Dybizbański M., Szturc W., Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Edda poetycka, przeł. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Edeline F., Le symbole et l’image selon la théorie des codes, „Cahiers Internationaux de Symbolisme” 1963, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Eigeldinger M., Lumières du mythe, PUF, Paris 1983.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski (1988); t. 2: Od Gautamy Buddy do chrześcijaństwa, przeł. S. Tokarski (1994); t. 3: Od Mahometa do wieku Reform, przeł. A. Kuryś (1995), Warszawa 1988–1995.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Images et symboles, Gallimard, Paris 1952.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturalne, przeł. I. Kania, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Sacrum i profanum: o istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Couliano I., Dictionnaire des religions, Plon, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Emrich W., Interpretacja symboli a badanie mitów, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976.
Zobacz w Google Scholar

Estetyka czterech żywiołów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Falicka K., O miejsce dla wyobraźni, „Literatura Ludowa” 1978, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ferdousi, Księga królewska, przeł. W. Dulęba, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Ferrier J.L., Le cordonnier de l’imaginaire, „Le Point” 1984, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Finz C., Les Imaginaires du Corps en Mutation: du corps enchanté au corps en chantier, L’Harmattan, Paris 2008.
Zobacz w Google Scholar

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Francastel P., La Sociologie de l’art et sa vocation interdisciplinaire, Denoël-Gonthier, Paris 1976.
Zobacz w Google Scholar

La Galaxie de l’Imaginaire. Dérive autour de l’oeuvre de G. Durand, redakcja zbiorowa, Berg International, Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Gąssowski J., Mitologia Celtów, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Genette G., Figures, Éditions du Seuil, Paris 1966.
Zobacz w Google Scholar

Genette G., Figures IV, Éditions du Seuil, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Genette G., Palimpsestes, Éditions du Seuil, Paris 1982.
Zobacz w Google Scholar

Gély V., L’Invention d’un mythe: Psyché. Allégorie et fiction, du siècle de Platon au temps de La Fontaine, Champion, Paris 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gély V., Mythes et littérature, [w:] La recherche en Littérature Générale et comparée, red. A. Tomiche, K. Zieger, Presses U. de Valenciennes, Valenciennes 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gély V., Mythes et littérature. Bilan critique, [w:] Mythes et littérature, red. S. Parizet, Lucie éditions pour la SFLGC, Paris 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gély V., La Nostalgie du moi. Écho dans la literature européenne, PUF, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gerlich G.M., Narodziny, zaślubiny, śmierć, Katowice 1984.
Zobacz w Google Scholar

Gilgamesz. Epos starożytnego Dwurzecza, przeł. R. Stiller, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ginestier P., Pour connaître Bachelard, Bordas, Paris 1987.
Zobacz w Google Scholar

Glasenapp H., Religie niechrześcijańskie, przeł. S. Lypacewicz, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Gleń A., „W tej latarni…”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Opole 2004.
Zobacz w Google Scholar

Gorer G., Pornografia śmierci, „Teksty” 1979, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Graves R., Les Mythes grecs, Fayard, Paris 1976.
Zobacz w Google Scholar

Gretkowska M., Tarot paryski, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grève C. de, Eléments de littérature comparée. Thèmes et mythes, Hachette, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Gross R., Dlaczego czerwień jest barwą miłości, przeł. A. Porębska, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Guardini R., Znaki święte, przeł. J. Birkenmajer, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Guénon R., Symboles de la science sacrée, Gallimard, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Guimbretière A., Quelques remarques préliminaires sur le symbole et le symbolisme, „Cahiers Internationaux de Symbolisme” 1963, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gusdorf G., Mythe et métaphysique, Flammarion, Paris 1953.
Zobacz w Google Scholar

Gutmann A., The Challenge of Multiculturalism in Political Ethics, „Philosophy & Public Affairs” 1993, t. 22, nr 3, s. 171–206.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski W., Konstelacja Przybyszewskiego, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Haeffner G., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, przeł. W. Szymona, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Heidmann U., Poétiques comparées des mythes. De l’antiquité á la modernité, Payot, Lausanne–Nadir 2004.
Zobacz w Google Scholar

Herder J.G., Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967.
Zobacz w Google Scholar

Herder J.G., Outlines of a Philosophy of the History of Man, Bergman Publishers, New York 1966.
Zobacz w Google Scholar

Hymny Rigwedy, przeł. F. Michalski, Wrocław 1971.
Zobacz w Google Scholar

Imaginaires des points cardinaux: aux quatre angles du monde, red. M. Viegnes, Imago, Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Imaginaires du vent, red. M. Viegnes, Imago, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Intertekstualność i wyobraźniowość, red. B. Sosień, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Introduction aux méthodologies de l’imaginaire, red. J. Thomas, Ellipses, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976, s. 23–36.
Zobacz w Google Scholar

Jasionowicz S., Roland Barthes – Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jauss H.R., Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris 1978.
Zobacz w Google Scholar

Joël T., Introduction aux méthodologies de l’imaginaire, Ellipses, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jolles A., Formes simples, Éditions du Seuil, Paris 1972.
Zobacz w Google Scholar

Joy M., Images: Images and Imagination. The Platonist view of Imaginations in the Work of Gilbert Durand, [w:] The Encyclopedia of Religion, t. 12, red. M. Eliade, Macmillan, New York 1987.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G., Archetypy i symbole. Pisma zebrane, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G., Fenomenologia archetypu dziecka, przeł. M. Garbalińska, [w:] Dzieci, t. 2, oprac. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk 1988, s. 255–270.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G., Symbole przemiany, przeł. R. Reszke, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G., Kerenyi C., Introduction à l’essence de la mythologie, Payot, Paris 2001.
Zobacz w Google Scholar

Karwowska M., Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Karwowska M., Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Karwowska M., Symbole Apokalipsy. Studia z antropologii wyobraźni, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kawalec P., Stanisław Przybyszewski w czeskim świecie literackim i artystycznym, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kępińska A., Żywioł i mit, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Klik M., Teorie mitu, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Klimis S., Le Statut du mythe dans la poétique d’Aristote. Les fondements philosophique de la tragédie, Ousia, Bruxelles 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska J., Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Eros i kostucha, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Śmierć. Próba uporządkowania znaczeń w kulturze magicznej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 2, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Woda żywa, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Koźniewski K., Przekorni, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Krąpiec M., Ja – człowiek, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krokiewicz A., Studia orfickie, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma E., Kategorie mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Künstler M.J., Mitologia chińska, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kürbis B., O smoku wawelskim i innych smokach, [w:] Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 163–178.
Zobacz w Google Scholar

Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, oprac. I. Krońska, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Lambert J., Pieri G., Symboles et rites de l’ancestralité et de l’immortalité: le vent, la pierre, l’eau et le feu dans la mythologie, EUD, Dijon 1999.
Zobacz w Google Scholar

Leach E., Greimas A.J., Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Lectures politiques des mythes littéraires au XXe siècle, red. S. Parizet, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris 2009.
Zobacz w Google Scholar

Leeuw van der G., Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, przeł. W. Grajewski, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lelito A., Człowiek – animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego, Tarnów 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lempen-Ricci S., „Les structures anthropologiques de l’imaginaire” de Gilbert Durand, [w:] Le Sens de l’Imagination, Librairie de l’Université Georg, Genève 1985.
Zobacz w Google Scholar

Leociak J., Tekst wobec zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Klechdy polskie, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Klechdy sezamowe, il. J. Lenica, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Legendy tęsknoty. Baśń o Rycerzu Pańskim, „Chimera” 1904, z. 19–20/21, s. 42–58.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Poezje zebrane, red. A. Madyda, Toruń 1995.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Skrzypek Opętany, oprac. R.H. Stone, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, oprac. J. Trznadel, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Libera Z., Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała, Tarnów 1999.
Zobacz w Google Scholar

Libis J., Bachelard et la mélancolie: l’ombre de Schopenhauer dans la philosophie de Gaston Bachelard, Presses Universitaires du Septentrion, Paris 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza L., „Klechdy polskie” Bolesława Leśmiana na tle folklorystycznym, „Pamiętnik Literacki” 1968, t. 59, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Lorenc I., Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Lubaszewska A., Życie, śmierć i doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lubas-Bartoszyńska R., Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Lupasco S., L’Énergie et la matière vivante, Julliard, Paris 1962.
Zobacz w Google Scholar

Lurker M., Przesłanie symboli. W mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989.
Zobacz w Google Scholar

Łoziński R., Gaston Bachelard: koncepcja poznania i filozofii, „Studia Filozoficzne” 1969, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszuk-Piekara M., „niby-ja”: o poezji Białoszewskiego, Lublin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli M., Animal symbolicum. Imaginaire et symbole chez Gilbert Durand, „Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques” 1981, nr 65.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli M., La Galaxie de l’imaginaire, dérives autour de l’oeuvre de Gilbert Durand, Berg International, Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Malraux A., Ponadczasowe. Przemiany bogów, t. 3, przeł. J. Lisowski, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mansuy M., Gaston Bachelard et les éléments, Corti, Paris 1967.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Marcondes Cesar C., Herméneutique, phénoménologie et langage chez Gaston Bachelard, „Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et écriture” 2004 [numer specjalny].
Zobacz w Google Scholar

Margolin J.-C., Bachelard, Éditions du Seuil, Paris 1974.
Zobacz w Google Scholar

Martin R., Dialectique et esprit scientifique chez Gaston Bachelard, „Études Philosophiques” 1963, nr 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Matuszek G., Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

Mieletinski E., Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Mindell A., Śniące ciało. Rola ciała w odkrywaniu Jaźni, przeł. B. Szymkiewicz-Kowalska, T. Teodorczyk, Opole 1984.
Zobacz w Google Scholar

Minkowski E., Métaphore et symbole, „Cahiers Internationaux de Symbolisme” 1964, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Miron. Wspomnienia o poecie, red. H. Kirchner, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Mit, człowiek, literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Monneyron F., Le Mythe et le mythique: bilan et perspective d’une herméneutique, „Cahiers de l’Imaginaire”, 1992, s. 123–138.
Zobacz w Google Scholar

Monneyron F., Thomas J., Mythes et littérature, PUF, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mortier D., Mythe littéraire et estétique de la réception, [w:] P. Brunel, Mythes et Littérature, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Moskwin A., Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX–początku XX wieku, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Le Mythe en littérature. Mélanges offerts à Pierre Brunel, red. C. Dumoulié, Y. Chevrel, PUF, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mythe et création, red. P. Cazier, Presses Universitaires de Lille, Lille 1994.
Zobacz w Google Scholar

Mythe et modernité: théories et méthodes, red. D. Chauvin, Iris, Grenoble 1993.
Zobacz w Google Scholar

Le Mythe et le Mythique. Colloque de Cerisy, red. A. Faivre, F. Tristan, Albin Michel, Paris 1987.
Zobacz w Google Scholar

Mythe et récit poétique, red. V. Gely-Ghedira, Université de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand 1999.
Zobacz w Google Scholar

Mythes et litérature, red. S. Parizet, Lucie éditions pour la SFLGC, Paris 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Warszawa 1910–1911.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1909–1910.
Zobacz w Google Scholar

Niżnik J., Mit jako kategoria metodologiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Noris Ch., Structure and genesis in scientifique theory: Husserl, Bachelard, Derrida, „British Journal for the History of Philosophy” 2000, nr 8(1).
Zobacz w Google Scholar

Opowieści okrągłego stołu, przeł. K. Dolatowska, T. Komendant, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz, Przemiany, przeł. B. Kiciński, Wrocław 1953.
Zobacz w Google Scholar

Pachter M., Gilbert Durand, „Sociétés” 1985, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Pacławski J., Ksawery Pruszyński, Warszawa–Kraków 1974.
Zobacz w Google Scholar

Pankowski M., Leśmian. La Révolte d’un poète contre les limites, Bruxelles 1967.
Zobacz w Google Scholar

Parinaud A., Gaston Bachelard, Flammarion, Paris 1996.
Zobacz w Google Scholar

Pełka L., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Perrot M., Bachelard et la poétique du temps, P. Lang, Berne 2000.
Zobacz w Google Scholar

Perrot M., Les Mots du rêveur, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 1987.
Zobacz w Google Scholar

Pichois C., Rousseau A.M., La Littérature comparée, Armand Colin, Paris 1967.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzykowski M., Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Pire F., De l’Imagination poétique dans l’oeuvre de Gaston Bachelard, Corti, Paris 1967.
Zobacz w Google Scholar

Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Popiel M., Wzniosłość – retoryka cierpienia. O prozie Stanisława Przybyszewskiego, „Ruch Literacki” 1996, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Potęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. K. Falicka, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Poulet G., Metamorfozy czasu: szkice krytyczne, przeł. W. Błońska, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński K., Trzynaście opowieści, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski S., Listy, t. 1, oprac. S. Helsztyński, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski S., Nad morzem, oprac. M. Kruszewska, Gdańsk 1978.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski S., Poematy prozą, oprac. G. Matuszek, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pułaczewska H., Postmodernizm i polskość w powieściach Manueli Gretkowskiej, „Teksty Drugie” 1998, z. 6, s. 155–169.
Zobacz w Google Scholar

Questions de mythocritique. Dictionnaire, red. D. Chauvin, A. Siganos, Ph. Walter, Imago, Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Quillet P., Bachelard, Editions Seghers, Paris 1964.
Zobacz w Google Scholar

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2, przeł. E. Zieliński, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Renard P., Cyrano ou la chevauchée fantastique du savoir, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Le Retour du mythe, redakcja zbiorowa, Bibliothèque de l’Imaginaire, PUG, Grenoble 1980.
Zobacz w Google Scholar

Les Représentations de la Terre dans la littérature et l’art européens. Imaginaire et Idéologie. Actes du colloque des 18-19-20 mars 2004 en Sorbonne, red. D. Chauvin, D. Knysz-Tomaszewska, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” 2005, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka, oprac. J. Cichowicz, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. K. Rosner, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Roux J.P., Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Rudhardt J., Cohérence et inconhérence de la structure mythique: sa fonction symbolique, „Diogène” 1972, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Schaettel M., Gaston Bachelard – le rêve et la raison, Michaut, Paris 1984.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Istota i forma sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Ordo amoris, przeł. A. Węgrzecki, [w:] O miłości. Antologia, red. M. Grabowski, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Resentyment a moralność, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., O kobietach, przeł. M. Uliński, „Principia” 1992, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., O podstawie moralności, przeł. Z. Bossakówna, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., Psychologia miłości, przeł. A.L., Warszawa 1901.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sciences et archétypes, red. M. Taleb, Dervy, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sellier P., Le Mythe du héros, Bordas, Paris 1970.
Zobacz w Google Scholar

Sellier P., Qu’est-ce qu’un mythe littéraire?, [w:] Littérature, Larousse, Paris 1984, s. 111–126.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz J., Ludowość i literackość w „Klechdach sezamowych” Bolesława Leśmiana, „Literatura Ludowa” 1999, nr 3, s. 3–16.
Zobacz w Google Scholar

Siganos A., Le Minotaure et son mythe, PUF, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

Siganos A., Mythe et écriture: la nostalgie de l’archaïque, PUF, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Siganos A., Vierne S., Montagnes imaginées, montagnes représentées, Ellug, Grenoble 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sironneau J.P., Figures de l’imaginaire religieux et dérives idéologique, L’Harmattan, Paris 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sironneau J.P., Métamorphoses du mythe et de la croyance, L’Harmattan, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński J., Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Sobolczyk P., Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Teoria recepcji i recepcja krytycznoliteracka, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska A., Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski T., Człowiek Miron, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sokół L., Metafizyka płci: Strindberg, Weininger, Witkacy, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Sorel R., Critique de la raison mythologique, PUF, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sosień B., L’Espace, la théârtalité et l’imaginaire, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sosień B., Images, symboles, mythes et poétique de l’ascension, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sosień B., Imaginer le jardin, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Souzenelle A. de, Le Symbolisme du corps humain. De l’arbre de vie au schéma corporel, Editions Dangles & Albin Michel, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sójka J., O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Stanzel F., Typowe formy powieści, [w:] Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, oprac. i przekł. R. Handke, Kraków 1980, s. 237–287.
Zobacz w Google Scholar

Le Statut de l’imaginaire dans l’oeuvre de Gilbert Durand, red. J. Pierre, Quebec 1990.
Zobacz w Google Scholar

Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Szóstak A., Fantastyka „Klechd sezamowych”, [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Kraków 2000, s. 295–302.
Zobacz w Google Scholar

Szturc W., Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Szturc W., „Faust” Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Śliwa A., Czy lingwistyczny oznacza hermetyczny. Recepcja twórczości Białoszewskiego w świecie, [w:] Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice 2006, s. 179–186.
Zobacz w Google Scholar

Śliwa A., Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarska J., Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarska J., Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarska J., Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarska J., Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarska J., W świetle symboli, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Świrek A., Z gatunkiem czy bez…: o twórczości Mirona Białoszewskiego, Zielona Góra 1997.
Zobacz w Google Scholar

Tadié J.Y., Gilbert Durand et l’imagination symbolique, [w:] idem, Sociologie contemporaine, Vigot, Paris 1989.
Zobacz w Google Scholar

Thiboutot C., Martinez A., Jager D., Gaston Bachelard and phenomenology, „Journal of Phenomenological Psychology” 1999, nr 30/1.
Zobacz w Google Scholar

Thomas J., Structures de l’imaginaire dans l’Énéide, Les Belles Lettres, Paris 1981.
Zobacz w Google Scholar

Toudoire-Surlapierre F., Hamlet, l’ombre et la mémoire, Éd. du Rocher, Monaco 2004.
Zobacz w Google Scholar

Trousson R., Le Thème de Prométhée dans la littérature européenne, Droz, Genève 1964.
Zobacz w Google Scholar

Trousson R., Un problème de littérature comparée: les études et thèmes, Minard, Paris 1965.
Zobacz w Google Scholar

Trznadel J., Twórczość Leśmiana. Próba przekroju, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz J., Mitologia Japonii, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tylor E.D., Cywilizacja pierwotna, przeł. Z. Kowerska, Warszawa 1898.
Zobacz w Google Scholar

Uliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Vadée M., Bachelard ou le nouvel idéalisme épistémologique, Edition Sociales, Paris 1975.
Zobacz w Google Scholar

Verjat A., De l’archétype et du mythe. Une approche nouvelle, [w:] Mythe et modernité. Théories et méthodes, „Iris” 1993, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Vernant J.P., Figures, idoles, masques, Juillard, Paris 1990.
Zobacz w Google Scholar

Vernant J.P., Mythe et pensée chez les Grecs, La Découvert, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Vernant J.P., Mythe et société en Grèce ancienne, Maspero, Paris 1974.
Zobacz w Google Scholar

Veyne P., Les Grecs ont-ils cru á leurs mythes?, Éditions du Seuil, Paris 1983.
Zobacz w Google Scholar

Vierne S., Itinéraires imaginaires, Ellug, Grenoble 1986.
Zobacz w Google Scholar

Vierne S., Rite, roman, initiation, PUG, Grenoble 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wais J., Gilgamesz i Psyche. Z antropologii przemiany duchowej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Walter Ph., Arthur, l’ours et le roi, Imago, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Walter Ph., Galaad, le pommier et le Graal, Imago, Paris 2004.
Zobacz w Google Scholar

Walter Ph., Merlin ou le savoir du monde, Imago, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Walter Ph., La Mythologie chrétienne, fêtes, rites et mythes du Moyen Âge, Imago, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Walter Ph., Perceval, le pêcheur et le Graal, Imago, Paris 2004.
Zobacz w Google Scholar

Weininger O., Płeć i charakter. Rozbiór zasadniczy, przeł. O. Ortwin, Łódź 1921.
Zobacz w Google Scholar

Weinrich H., Struktury narracyjne mitu, przeł. M. Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki” 1973, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W., Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, przeł. z j. ang. K. Wilkoszewska, [w:] Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004, s. 31–43.
Zobacz w Google Scholar

Wiedemann A., Tarot jest światem, a świat wariatem, „Czas Kultury” 1993, nr 4, s. 93–95.
Zobacz w Google Scholar

Wierciński A., Magia i religia. Szkice o antropologii religii, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Winiecka E., Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar J., Gastona Bachelarda estetyka twórczej wyobraźni, „Studia Estetyczne” 1996, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska V., „Klechdy sezamowe” Bolesława Leśmiana jako cykl baśniowy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1999, nr 52, s. 79–101.
Zobacz w Google Scholar

Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, red. Z. Jastrzębski, Lublin 1966.
Zobacz w Google Scholar

Wunenburger J.-J., Les Figures du temps, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wunenburger J.-J., Gilbert Durand, [w:] Encyclopédie philosophique universelle III, Les oeuvres philosophiques, vol. 2, PUF, Paris 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wunenburger J.-J., Philosophie des images, PUF, Paris 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wunenburger J.-J., Principes d’une Imagination mytho-poïetique, [w:] Mythe et création, red. P. Cazier, Presses Universitaires de Lille, Lille 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wunenburger J.-J., La Vie des images, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1995.
Zobacz w Google Scholar

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku. O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku. Światy, zaświaty, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler A., Sztuka, mit, hermeneutyka, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Ziątek Z., Ksawery Pruszyński, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Zieniewicz A., Małe iluminacje: formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Zimand R., Preliminaria do „Klechd”, [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971, s. 382–394.
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

24 kwietnia 2020

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-741-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-742-5

Inne prace tego samego autora