W poszukiwaniu harmonii istnienia: Studium porównawcze poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta

Autorzy

Maria Judyta Woźniak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpańskiej

Słowa kluczowe:

Antonio Colinas, Zbigniew Herbert, harmonia istnienia, harmonia natury

Streszczenie

Wspólną cechą Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta, wyróżniającą ich spośród wielu poetów współczesnych, jest nadzieja na ukrytą obecność harmonii istnienia – stale i wyraziście obecna w ich poetyckim świecie, nawet jeśli nie zawsze wprost wyartykułowana. Istotą poszukiwań obu twórców jest konfrontacja świadomości współczesnego człowieka, nękanego poczuciem braku sensu i doświadczeniem fragmentaryczności świata, z utrwaloną w tradycji wiarą w możliwość odzyskania utraconych wartości. Rodzaj mitycznego myślenia nieustannie towarzyszy poetom, kiedy próbują zrozumieć różne wymiary rzeczywistości: naturę, kosmos, muzykę i nade wszystko poezję. Podobieństwa łączące Colinasa i Herberta są wyraźne i nie zacierają ich nawet różnice w ekspresji: porównawcza lektura ich poezji pozwala stworzyć interesujący dialog, w którym utwory liryczne niespodziewanie się uzupełniają lub ujawniają swą polemiczność. 

Podobnie jak fragmentarycznie odczytywana tradycja, tak i harmonia objawia się w poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta jedynie momentalnie, nigdy pewnie i trwale. Hermeneutyczne czytanie nie narzuca wszakże jednoznaczności, nie wymaga prostowania pokrętnych dróg. Uświadamia natomiast jedność kultury, trwałość wątków myślowych oraz wspólnotę poszukiwań estetycznych, a nade wszystko – egzystencjalnych. 

Bibliografia

Obra poética completa, Madrid 2011.
Zobacz w Google Scholar

Canciones para una música silente, Madrid 2014. www.antoniocolinas.com (dostęp: 23.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Actualidad y esencia de lo griego, [w:] tegoż, El sentido primero de la palabra poética, Madrid 1989.
Zobacz w Google Scholar

Al lector, [w:] tegoż, Nuestra poesía en el tiempo, Madrid 2009.
Zobacz w Google Scholar

Antonio Colinas: No podemos levantar muros entre poesía y vida, „El Ciervo”, „Pliego de Poesía 118” 1997, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Antonio Colinas: „Un poema mueve las conciencias”, [w:] J. M. Gónzalez, Signos sobre la ceniza. Autores y libros en el comienzo del siglo, Alicante 2002.
Zobacz w Google Scholar

Colinas A. et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Colinas A., Lledó J., Presencia y esencia de los mitos clásicos, [w:] tychże, Mitología clásica, Madrid 1994.
Zobacz w Google Scholar

Del pensamiento inspirado, t. I i II, León 2001.
Zobacz w Google Scholar

El arte de escribir: mi experiencia personal (Autopercepción intelectual de un proceso histórico), „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

El primer Aleixandre, „ĺnsula” 1973, nr 316.
Zobacz w Google Scholar

El sentido primero de la palabra poética, Madrid 1989.
Zobacz w Google Scholar

El valor de lo auténtico. Entrevista con Antonio Colinas, „El País”, 26 czerwca 1986.
Zobacz w Google Scholar

El viaje hacia dentro, „El País”, 26 czerwca 1984.
Zobacz w Google Scholar

„Espéculo” nr 20, wywiad z Antoniem Colinasem https://webs.ucm.es/info/especulo/numero20/colinas.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Espíritu mediterráneo y creación literaria, [w:] Del pensamiento inspirado I, León 2001.
Zobacz w Google Scholar

Herbert. Poesía completa, „El Cultural”, 25 stycznia 2013.
Zobacz w Google Scholar

„La gran misión de un poeta es alimentar la llama de la armonía”, „ABC”, 13 czerwca 1991.
Zobacz w Google Scholar

Paisaje mediterráneo y teoría lírica, „ĺnsula” 1983, nr 444–445.
Zobacz w Google Scholar

Presencia y esencia de los mitos, [w:] tegoż, Del pensamiento inspirado I, León 2001.
Zobacz w Google Scholar

Razones para una poética de nuestro tiempo, [w:] S. F. Cava, Antonio Colinas, „Cuervo” 1981b, monografia nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tres tratados de armonía, Barcelona 2010.
Zobacz w Google Scholar

Un círculo que se cierra, un círculo que se abre, [w:] A. Colinas, Obra poética completa, Madrid 2011.
Zobacz w Google Scholar

Una lección continua y turbadora, „El Ciervo” 1977, nr 306–307.
Zobacz w Google Scholar

Una visión totalizadora de Antonio Machado, „El País”, 27 stycznia 1985.
Zobacz w Google Scholar

Wiersze zebrane, oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Utwory rozproszone (Rekonesans), wybór i opracowanie edytorskie R. Krynicki, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Utwory rozproszone (Rekonesans 2), wybrał, w dużej części odczytał z autografów i opracował edytorsko R. Krynicki, Kraków 2017.Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Czym byłby świat… Rozmawia Halina Murza-Stankiewicz, [w:]
Zobacz w Google Scholar

Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i opracował do druku H. Citko, red. D. J. Ćirlić, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dlaczego klasycy?, [w:] „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Miłosz Cz., Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i opracował do druku H. Citko, red. D. J. Ćirlić, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Zawieyski J., Korespondencja 1949–1967, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Jeśli masz dwie drogi… Rozmawia K. Nastulanka, [w:] Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i opracował do druku H. Citko, red. D. J. Ćirlić, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa o pisaniu wierszy, [w:] Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i opracował do druku H. Citko, red. D. J. Ćirlić, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Światło na murze. Rozmawia Marek Sołtysik, [w:] Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i opracował do druku H. Citko, red. D. J. Ćirlić, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Za nami przepaść historii. Rozmawia Zbigniew Taranienko, [w:] Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i opracował do druku H. Citko, red. D. J. Ćirlić, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Agustín Fernández S., Entre la luz y el silencio, [w:] tejże, Inventario de Antonio Colinas, Burgos 2007.
Zobacz w Google Scholar

Agustín Fernández S., Inventario de Antonio Colinas, Burgos 2007.
Zobacz w Google Scholar

Agustín Fernández S., Poesía y pensamiento en Antonio Colinas (1967–1988), Madrid 2004.
Zobacz w Google Scholar

Alonso Gutiérrez L. M., Antonio Colinas, un clásico del siglo XXI, León 2000.
Zobacz w Google Scholar

Alonso Gutiérrez L. M., El corazón desmemoriado. Claves poéticas de Antonio Colinas, León 1990.
Zobacz w Google Scholar

Alonso Gutiérrez L. M., Originalidad creadora de Antonio Colinas, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Antonio Colinas. Armonía órfica, una poética de la fusión, „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Blanco de la Lama, A., Un solo espacio: la luz en la poética de Antonio Colinas, „ĺnsula” 2008, nr 737.
Zobacz w Google Scholar

Cano J. L., Antonio Colinas, del lirismo a la meditación, „El País”, 11 lipca 1982.
Zobacz w Google Scholar

Cava S. F., Antonio Colinas, „Cuervo” 1981, monografia nr 2. Cava S. F., Encuentro con Antonio Colinas, [w:] tegoż, Antonio Colinas, „Cuervo” 1981a, monografia nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Delgado F. G., Antonio Colinas: la poesía como revelación, „ĺnsula” 1976, nr 356–357.
Zobacz w Google Scholar

Doncel D., Sobre „Tratado de armonía”, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Estévez F., La palabra nueva, [w:] S. Agustín Fernández, Inventario de Antonio Colinas, Burgos 2007.
Zobacz w Google Scholar

García Gual C., Paisajes clásicos y presencias helénicas en „Noche más allá de la noche”, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

García Martín J. L., Herencia y música de Orfeo, „Cuadernos del Sur”, 23 czerwca 1988.
Zobacz w Google Scholar

Gómez Blesa M., Zambrano-Colinas: Misterium Fascinans, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gónzalez J. M., Antonio Colinas, un maestro en la senda de la armonía, [w:] tegoż, Signos sobre la ceniza. Autores y libros en el comienzo del siglo, Alicante 2002.
Zobacz w Google Scholar

López Andrada A., El roce mágico de la naturaleza („Preludios a una noche total”), [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

López Castro A., El hilo del aire. Estudios sobre Antonio Colinas, León 2017.
Zobacz w Google Scholar

Marí A., Hacia el orden y la locura de las estrellas, „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Marí A., La voluntad expresiva, Barcelona 1990.
Zobacz w Google Scholar

Martínez Cantón C. I., Entrevista sobre métrica a Antonio Colinas 15 de octubre de 2010, [w:] tejże, Métrica y poética de Antonio Colinas, Sevilla 2011.
Zobacz w Google Scholar

Martínez Cantón C. I., Métrica y poética de Antonio Colinas, Sevilla 2011.
Zobacz w Google Scholar

Martínez Fernández J. E., Armonía y ritmo en Antonio Colinas: ajustes métricos en „Noche más allá de la noche”, „Rhythmica. Revista española de métrica comparada” 2004, nr 2.Martínez Fernández J. E., La voz del Renacimiento en la obra de Antonio Colinas: Tradición y Actualidad, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Martínez Fernández J. E., Prometeo frente a Orfeo: Poética de la renuncia frente a poética de la plenitud, „Tropelías” 1998, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Martínez García F., El intimismo neorromántico de Antonio Colinas, „Arriba”, 24 sierpnia 1969.
Zobacz w Google Scholar

Nana Tadoun G. M., Antonio Colinas o la escritura como aventura circular: poesía y transtextualidad desde su trilogía final (1992–2002), Salamanca 2008.
Zobacz w Google Scholar

Olivio Jiménez J., Introducción, [w:] A. Colinas, Poesía (1967– 1981), Madrid 1984.
Zobacz w Google Scholar

Olivio Jiménez J., La poesía última de Antonio Colinas, „Enlace”, wrzesień 1984.
Zobacz w Google Scholar

Paulino Ayuso J., Antonio Colinas, „Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses”2002, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Pereda R. M., Antonio Colinas: „La única misión del poeta es escribir buena poesía”, „El País”, 4 stycznia 1980.
Zobacz w Google Scholar

Puerto J. L., Antonio Colinas: la poesía como itinerario de purificación, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997. Puerto J. L., Conversación con Antonio Colinas, [w:] S. Agustín Fernández, Inventario de Antonio Colinas, Burgos 2007. Puerto J. L., Imágenes de Antonio Colinas, [w:] S. Agustín Fernández, Inventario de Antonio Colinas, Burgos 2007.
Zobacz w Google Scholar

Romero Tobar L., Antonio Colinas: „Palabras de Mozart a Salieri”, [w:] Cien años de poesía. 72 poemas españoles del siglo XX: estructuras poéticas y pautas críticas, red. P. Fröhlicher, G. Güntert, R. C. Imboden, I. López Guils, Berno 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rupérez A., El ser y la unión, „ĺnsula” 1988, nr 504.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez Rosillo E., La actitud de Antonio Colinas, „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Santiago Bolaños M. F., Antonio Colinas: fuego que emerge de las ruinas del templo, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Santiago Córdoba R., En busca de la armonía perdida, „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Sepúlveda J., Notas de lectura de „Jardín de Orfeo”, [w:] A. Colinas et alii, El viaje hacia el centro, Madrid 1997.
Zobacz w Google Scholar

Siles J., Los novísimos: la tradición como ruptura; la ruptura como tradición, „Hispanorama” 1988, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Siles J., Ultimísima poesía española escrita en castellano: rasgos distintivos de un discurso en proceso y ensayo de una posible sistematización, [w:] Novísimos, postnovísimos, clásicos: la poesía de los 80 en España, red. B. Ciplijauskaité, Madrid 1991.
Zobacz w Google Scholar

Trabanco N. (red.), Coloquio con Antonio Colinas, [w:] Diálogos sobre poesía española, Frankfurt–Madrid 1994.
Zobacz w Google Scholar

Valero V., Grecia en la poesía de Antonio Colinas, „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak M. J., „Exiled Arcadians” – Presence of Myth in the Poetry of Antonio Colinas and Zbigniew Herbert, [w:] Ancient Myths in the Making of Culture, ed. M. Budzowska, J. Czerwińska, Frankfurt 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zambrano M., La poesía en Antonio Colinas, „Anthropos” 1990, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Zambrano M., Poesía y pensamiento en Antonio Colinas (1967– 1988), Madrid 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zaurín L. F., Antonio Colinas: „La poesía debe recuperar su intensidad”, „El Ciervo” 1998, nr 563.
Zobacz w Google Scholar

Álvarez A., „Nie walczysz, to umierasz”, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Badyda E., Świat barw – świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Uciekinier z Utopii, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Beltrán G., Farré X., Murcia Soriano A. A., Herbert w języku hiszpańskim i katalońskim, [w:] Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, red.
Zobacz w Google Scholar

M. Heydel, E. Wójcik-Leese, M. Woźniak, Kraków 2010. Bieńkowski Z., W obronie gliny ludzkiej, „Nowe Książki” 1972, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski J., Antyk Herberta, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski J., Czytanie Tucydydesa. Wokół wiersza „Dlaczego klasycy”, [w:] Wiersze i komentarze, oprac. naukowe i techniczne K. Poklewska, T. Cieślak, J. Wiśniewski, Łódź 1992.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski J., „Epilog burzy”, [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski J., „Pan Cogito”, [w:] Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński P., Śmierć, czyli o niedoskonałości, [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dedecius K., Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości, [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dybciak K., W poszukiwaniu istoty i utraconych wartości, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Filipczuk M., „Trwać niewzruszenie nad ruchem elementów...”. Wątki presokratejskie w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Fiut A., Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Fiut A., Język wiary i niewiary, [w:] Poznawanie Herberta, red. A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek A., Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek A. (wybór i wstęp), Poznawanie Herberta, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek A. (wybór i wstęp), Poznawanie Herberta 2, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Garbol T., „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski W., [Wypowiedź w: Dyskusja], [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Heydel, E. Wójcik-Leese, M. Woźniak, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski A., Gry Pana Cogito, Kraków 1982.
Zobacz w Google Scholar

Kosturek J., „Żeby tylko nie anioł…”. Konkret i abstrakcja w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski J., Klerk mężny, „Życie Literackie” 1957, nr 40. Legeżyńska A., Pożegnania w twórczości Zbigniewa Herberta, [w:] tejże, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza W., Elegie Zbigniewa Herberta, [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza W., Herbert a muzyka, [w:] Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002. Ligęza W., Historia muzyki według Pana Cogito, [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005. Ligęza W. (red. przy współudziale M. Cichej), Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lisicki P., Puste niebo Pana Cogito, [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., Ostatnie książki Herberta, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak M., Od Orfeusza do Arijona. Pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2. Mikołajczak M., Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak M., Wstęp, [w:] Z. Herbert, Wybór poezji, wstęp i oprac. M. Mikołajczak, Wrocław 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak M. (red.), Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Opacka-Walasek D., O „nieprzerwanym szumie ogromnej klepsydry”. Obrazy czasu w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005. Panas W., Tajemnica siódmego anioła, „Roczniki Humanistyczne” 1999, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pietrych K., W strefie lirycznej, [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Potkański J., Rola przerzutni w wierszach Zbigniewa Herberta, [w:] Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Między cierpieniem a formą, [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Ruszar J.M., Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Serraller Calvo A., Metafizyka codzienności. O losach twórczości Zbigniewa Herberta w Hiszpanii, [w:] Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito, J. M. Ruszar i D. Siwor (red.), Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sioma R., Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T., Herbert. Szymborska. Różewicz. Studia stylistyczne, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sobotka P., Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta, [w:] Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak, J. M. Ruszar, R. Sioma, Toruń– Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., Rok 1983: głos poety, [w:] tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., W cieniu dębów. Nie tylko o jednym wierszu Zbigniewa Herberta, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Stelmaszczyk B., Epilog na odejście, [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński P., Niepokój, „Polonistyka” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński P., Poezja czyli bunt, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak-Łabieniec M., Wiśniewski J. (red.), Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak-Łabieniec M., Wiśniewski J. (red.), Twórczość Zbigniewa Herberta, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik O., Ku wnętrzu. Rzecz o świetle z poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wyka K., Składniki świetlnej struny, [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zieniewicz A., Poetyka odejścia. Wobec przygodności, [w:] Herbert. Poetyka, wartości, konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Damrosch D., Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Delaperrière M., Komparatystyka jako odkrywanie inności (Literatura narodowa w kontekście kultur obcych), [w:] Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6–8 lutego 1997 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Guillén C., Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona 1985.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Tradycja literacka (próba zarysowania problematyki), [w:] Problemy teorii literatury, oprac. H. Markiewicz, seria I, prace z lat 1947–1964, Wrocław 1987.
Zobacz w Google Scholar

Janaszek-Ivaničkowa H. (red.), Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jost F., Komparatystyka literacka jako filozofia kultury, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničkowa, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kasperski E., O teorii komparatystyki, [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kasperski E., Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystyki, [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Komparatystyka literacka – zakres i treść pojęcia. Status naukowy badań porównawczych, [w:] Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6–8 lutego 1997 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lam A., Komparatystyka literacka – zakres pojęcia. Wybory metodologiczne a cele badań porównawczych dawniej (w kontekście narodowym) i dziś (w perspektywie jednoczącej się Europy), [w:] Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6–8 lutego 1997 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Jeżowa A. (red.), Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6–8 lutego 1997 r., Izabelin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Poesía de la literatura y literatura comparada. Actualidad de la expresión literaria, „Anthropos” 2002, nr 196.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsna E., Kasperski E. (red.), Komparatystyka dzisiaj, tom I: Problemy teoretyczne, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zelenka M., Komparatystyka a badania interkulturowe, [w:] Komparatystyka dzisiaj, tom I: Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Abramowska J., Czy to jest klasycyzm?, [w:] tejże, Rekonstrukcje i konstrukcje. Studia literackie, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

August-Zarębska A., Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Jak pachnie na Litwie Mickiewicza?, [w:] Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, red. H. Krukowska, Białystok 1993.
Zobacz w Google Scholar

Barnatán M.-R., La polémica de Venecia, „ĺnsula” 1989, nr 508. Barthes R., Przyjemność tekstu, tłum. A. Lewańska, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Biała A., Literatura a muzyka, Warszawa–Bielsko-Biała 2011. Białoszewski M., Rozkurz, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Białoszewski M., Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Czym był, czym mógł być klasycyzm, [w:] Wszystko co literackie. Pisma wybrane, wybór i oprac. J. Jarzębski, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Carnero G., Culturalismo y poesía „novísima”. Un poema de Pedro Gimferrer: „Cascabeles”, de „Arde el mar”, [w:] Novísimos, postnovísimos, clásicos. La poesía de los 80 en España, red. B. Ciplijauskaité, Madrid 1991.
Zobacz w Google Scholar

Castellet J. M., Nueve novísimos poetas españoles, Barcelona 1970. Ciplijauskaité B. (red.), Novísimos, postnovísimos, clásicos. La poesía de los 80 en España, Madrid 1991.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem, przeł. K. Środa, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

García Berrio A., El imaginario cultural en al estética de los „novísimos”, „ĺnsula” 1989, nr 508.
Zobacz w Google Scholar

Gingerich O., Boski wszechświat, przeł. J. Włodarczyk, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Greinert A., Jazzowo kolorowo. A na początku było słowo. Opis pracy doktorskiej (doktorat niepublikowany), Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Muzyka wieczorem, 1980.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

James J., Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, tłum. M. Godyń, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Koehler K., Wysychające kałuże, „Nowy Nurt” 1995, nr 25. Kołakowski L., Obecność mitu, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Krukowska H., „Pan Tadeusz” jako poezja czysta, [w:] Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, red. H. Krukowska, Białystok 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma E., Kategoria mitu w badaniach literackich, [w:] Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., Jeśli nie klasycyzm, to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej po 1989 roku, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., Uparty duch klasycyzmu (w młodej poezji polskiej po 1989 roku), „Polonistyka” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., Śliwiński P., Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski K., Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Literatura a mity, [w:] tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz, A., Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Wrocław–Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Spór z klasycyzmem, [w:] tegoż, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Olivio Jiménez J., Variedad y riqueza de una estética brillante, „ĺnsula” 1989, nr 505.
Zobacz w Google Scholar

Piszczek Z. (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Pociej B., Bach – muzyka i wielkość, Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Poprawa, A., Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm, „Polonistyka” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowska L., Druga połowa XX wieku, [w:] Poetyka. Tom 1, wybór i wstęp D. Ulicka, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., To jest klasycyzm, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Metafora i symbol, przeł. K. Rosner, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Rilke R. M., Elegie Duinejskie, tłum. M. Jastrun, Kraków 1962. Rodowska K., Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykańskich, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 1995. Rymkiewicz M., Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Schulz B., Proza, Kraków 1964.
Zobacz w Google Scholar

Siwicka D., Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., Tercet metafizyczny, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Skrendo A., Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2005. Szałek P., Psychoterapia analityczna. Między naturalizmem a kulturalizmem, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1983. Śliwiński P., Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia estetyki. Estetyka starożytna, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., O znaczeniu słowa klasycyzm, [w:] Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr. Stanisława Lorentza, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Wielkość i upadek piękna, „Studia Filozoficzne” 1970, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Tatarova I., Ergo sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960–1990, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska D., 13-zgłoskowiec polski jako odpowiednik aleksandrynu w XIX-wiecznych przekładach V. Hugo, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Wencel W., Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec okresu dojrzewania, „Polonistyka” 2001, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski J., Miron Białoszewski i muzyka, Łódź 2004. Villena L. A. de, Postnovísimos, Madrid 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zagajewski A., Obrona żarliwości, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

25 maja 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-682-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-683-1

Inne prace tego samego autora