Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Autorzy

Paweł Kopczyński
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-5517-0555

Słowa kluczowe:

metody prognozowania upadłości, spółki giełdowe, upadłość, bankructwo, modele wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, analiza finansowa, wskaźniki finansowe

Streszczenie

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga stałego dopływu informacji. Są one niezbędne do podejmowania decyzji i monitorowania sytuacji firmy oraz analizowania kondycji jej interesariuszy. Bardzo duże znaczenie mają informacje dotyczące zagrożenia upadłością. Firma, która chce utrzymać się na rynku, powinna analizować swoją sytuację finansową w celu identyfikacji pojawiających się problemów i jak najszybciej je rozwiązywać. W przypadku pojawienia się ryzyka upadłości, należy je jak najszybciej określić i podjąć skuteczne działania zapobiegawcze.

Znajomość metod prognozowania upadłości ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, pozwala też inwestorom unikać strat związanych z nieświadomym inwestowaniem w akcje zagrożonych przedsiębiorstw. Publikacja poświęcona jest problematyce upadłości, pokazano w niej m.in. genezę i rozwój prawa upadłościowego, przedstawione zostało znaczenie tego terminu oraz terminów pokrewnych.

Prognozowanie upadłości wymaga stałego dopływu informacji, dlatego omówiono także znaczenie i rolę systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Ich efektywne funkcjonowanie nie pozwoli całkowicie wyeliminować ryzyka bankructwa, ale ułatwi jego identyfikację, a tym samym umożliwi podejmowanie działań naprawczych i restrukturyzacyjnych. Od ich skuteczności zależało będzie przetrwanie przedsiębiorstwa i jego sukces rynkowy. Kryzys dotykający firmę wymusza reorganizację, której często nie chciałoby się przeprowadzić menedżerom. Głębokie zmiany wprowadzone w przedsiębiorstwie przekładają się często na jego sukces rynkowy w przyszłości.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie wskaźników finansowych pozwalających przewidywać upadłość firm. Pokazano w niej rozwój nowoczesnych metod prognozowania bankructwa, takich jak wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna, a także ich skuteczność. Zaprezentowano wybrane modele, które można wykorzystać w praktyce. Pokazano też model wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, opracowany przez autora, który liczy na jego wykorzystanie przez przedsiębiorców. Zastosowanie tego typu metody do oceny ryzyka upadłości nie wymaga zaawansowanych umiejętności ze strony finalnego użytkownika, sprowadza się do przeprowadzenia kilku prostych obliczeń, a może przyczynić się do znaczącego usprawnienia procesu zarządzania firmą.

Bibliografia

A Dictionary of Finance and Banking, Oxford University Press, Oxford 1997.
Zobacz w Google Scholar

Abdel-Khalik R., The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Accounting, Blackwell Business, Malden-Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Adamus R., Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce, [w:] E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec (red.), Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
Zobacz w Google Scholar

Alexander D., Britton A., Jorissen A., International Financial Reporting and Analysis, Thomson Learning, London 2005.
Zobacz w Google Scholar

Allerhand M., Prawo upadłościowe; Prawo o postępowaniu układowem: komentarz, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Altman E., An emerging market credit scoring system for corporate bonds, „Emerging Markets Review” 2005, vol. 6, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Altman E., Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds, Blackwell Publishers, Malden-Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Altman E., Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic and Basel II Environment, wrzesień 2002, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Corp-Distress.pdf [data dostępu: 15.12.2013].
Zobacz w Google Scholar

Altman E., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, „Journal of Finance” 1968, vol. 23, Issue 4, wrzesień.
Zobacz w Google Scholar

Altman E., Narayanan P., Business failure classification models: An international survey,
Zobacz w Google Scholar

[w:] F. Choi (red.), International Finance and Accounting Handbook, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
Zobacz w Google Scholar

Altman E., Haldeman R., Narayanan P., A new model to identify bankruptcy risk of corporations, „Journal of Banking & Finance” 1977, vol. 1, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Altman E., Zhang L., Yen J., Corporate Financial Distress Diagnosis in China, New York University, Salomon Center, Working Paper, November 2007, https://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/WP-China.pdf [data dostępu: 11.09.2021].
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Atrill P., McLaney E., Accounting and Finance for Non-specialists, Prentice Hall, Hemel 1995.
Zobacz w Google Scholar

Babik W., Ekologia informacji – wyzwanie XXI w., „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1(37), za: W. Babik, B. Rykaczewska-Wiorogórska, Telematyka – koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1998, nr 1(71), http://www.tuo.agh.edu.pl/wba.pdf [data dostępu: 11.03.2011].
Zobacz w Google Scholar

Babik W., O niektórych chorobach powodowanych przez informacje, [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji, 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków 29–30.09.2006, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Naukowej, Kraków 2006, http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Babik.pdf [data dostępu: 13.04.2011].
Zobacz w Google Scholar

Baetge J., Bilanzanalyse, IDW – Verlag GMBH, Düsseldorf 1998.
Zobacz w Google Scholar

Baker K., Powell G., Understanding Financial Management: A Practical Guide, Blackwell Publishing, Malden 2005.
Zobacz w Google Scholar

Barnard M., The secular variation of skull character in four series of Egyptian skulls, „Annals of Eugenics” 1935, vol. 6, Issue 4, December, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/
Zobacz w Google Scholar

1111/j.1469-1809.1935.tb02117.x [data dostępu: 2.11.2022].
Zobacz w Google Scholar

Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Beaver W., Financial ratios as predictors of failure, journal of accounting research, „Empirical Research in Accounting: Selected Studies” 1966, vol. 4, https://doi.org/10.2307/2490171
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1–2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

Berg G., Biological Affinity and Sex Determination Using Morphometric and Morphoscopic Variables from the Human Mandible, rozprawa doktorska, University of Tennessee, Knoxville 2008, https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1385&context
Zobacz w Google Scholar

=utk_graddiss [data dostępu: 25.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Bernstein L., Financial Statement Analysis, Theory, Application and Interpretation, Richard D. Irwin, Homewood 1989.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bigos J., Prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich – zarys historyczny, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2018, vol. 7(2), https://doi.org/10.34616/fiuw.2018.2.25.38
Zobacz w Google Scholar

Borys A., Ewolucja polskiego prawa upadłościowego w ujęciu ogólnego schematu badań historycznoprawnych, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2019, vol. XXII, nr 41, https://doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.29-41
Zobacz w Google Scholar

Bragg S., Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.
Zobacz w Google Scholar

Brewer J.P., Geschichte Der Französischen Gerichts-Verfassung, Vom Ursprung Der Fränkischen Monarchie Bis Zu Unseren Zeiten, Aus Den Quellen Und Besten Schriftstellern Dargestellt, Zweiter teil, J.H.C. Schreiner, Düsseldorf 1837.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E., Houston J., Fundamentals of Financial Management, Concise Edition, South-
Zobacz w Google Scholar

Western Cengage Learning, Mason 2012.
Zobacz w Google Scholar

Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Byrne O., The First Six Books of the Elements of Euclid, in Which Coloured Diagrams and Symbols Are Used Instead of Letters for the Greater Ease of Learners, William Pickering, London 1847.
Zobacz w Google Scholar

Całus E., Upadłość konsumencka – doświadczenia i perspektywy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. 101, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, https://wuwr.pl/ppa/article/view/7365/7011 [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Caouette J., Altman E., Narayanan P., Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge, John Wiley and Sons, New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Chen S., Olinsky A., An application of confirmatory factor analysis to the a priori classification of financial ratios, [w:] M. Geurts, K. Lawrence (red.), Advances in Business and Management Forecasting, vol. 4, JAI Press/Elsevier, Amsterdam 2006.
Zobacz w Google Scholar

Cichocka J., Nisengolc S., Vademecum księgowego firmy, Zakład Doradztwa i Wydawnictw Framax, Skierniewice 1994.
Zobacz w Google Scholar

Coenenberg A. (red.), Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Betriebswirtschaftliche, handels- und steuerrechtliche Grundlagen, Verlag Moderne Industrie AG, Landsberg am Lech 1991.
Zobacz w Google Scholar

Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey and Company Inc., John Wiley and Sons, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czajka B., Hamrol M., Piechocki M., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2004, nr 20(76).
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWE, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Danos P., Imhoff E., Introduction to Financial Accounting, Richard D. Irwin, Burr Ridge 1994.
Zobacz w Google Scholar

Davenport H., Prusak L., Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment, Oxford University Press, New York–Oxford 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Upadłość konsumencka – ujęcie teoretyczno-empiryczne, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 1(348), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a5c72a9f-5a11-4cf1-b14c-3521b8fb0748/c/IBRKK_handel_wew_1-2014.33-47.pdf [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, [w:] A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

DeThomas A., Grensing-Pophal L., Writing a Convincing Business Plan, Barron’s Educational Series, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., Zarządzanie finansami, t. 1, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Diwahar N., Wadhwa B., Theoretical Review of the Role of Financial Ratios, 30 czerwca 2019, https://doi.org/10.2139/ssrn.3472673, za: J. Horrigan, A short history of financial ratio analysis, „The Accounting Review” 1968, vol. 43(2).
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski P., Podstawy analizy finansów firm z ćwiczeniami w excelu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Drewniak J., Problematyka systemów informacyjnych przedsiębiorstw, [w:] J. Lewandowski (red.), Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011, s. 232.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 157.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Zastosowanie analizy i diagnostyki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ośrodek postępu organizacyjnego przy zarządzie oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1992.
Zobacz w Google Scholar

Durand D., Risk Elements in Consumer Instalment Financing, Technical Edition, Financial Research Program, Studies in Consumer Instalment Financing 8, National Bureau of Economic Research, New York 1941, https://econpapers.repec.org/bookchap/nbrnberbk/dura41-1.htm [data dostępu: 25.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Elton E., Gruber M., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Elwell F., Review, reviewed work: Ratio analysis of financial statements by Alexander Wall, R.W. Duning, „The Accounting Review” 1928, vol. 3(4), https://www.jstor.org/stable/239066 [data dostępu: 15.11.2020].
Zobacz w Google Scholar

Fejér-Király G., Bankruptcy prediction: A survey on evolution, critiques, and solutions, „Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business” 2015, vol. 3, Issue 1, https://doi.org/10.1515/auseb-2015-0006
Zobacz w Google Scholar

Fischer D., Jordan R., Security Analysis and Portfolio Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, „Annals of Eugenics” 1936, no. 7, September, https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/15227/1/138.pdf [data dostępu: 2.11.2022].
Zobacz w Google Scholar

Fisher T., Katsouraki E., Beyond Failure: New Essays on the Cultural History of Failure in Theatre and Performance, Routledge, Taylor and Francis Group, London 2019.
Zobacz w Google Scholar

Flaga-Gieruszyńska K., Tradycja i postęp w prawie upadłościowym, „Teka Komisji Prawniczej”, PAN Oddział w Lublinie 2008, t. 1, https://www.tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/TKP_I_2008_35-46_Flaga.pdf [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Fuller R., Farrell Jr.J., Modern Investments and Security Analysis, McGraw-Hill Book Company, Singapore 1987.
Zobacz w Google Scholar

G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris 2015, https://doi.org/10.1787/9789264236882-en
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gil I., Ponadczasowość regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 4078, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2021, t. 43, nr 4, https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.19
Zobacz w Google Scholar

Glautier M., Underdown B., Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, London 1991.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E., Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gowthorpe C., Financial Accounting for Non-specialists, Thomson Learning, London 2005.
Zobacz w Google Scholar

Granof M., Financial Accounting Principles and Issues, Prentice Hall, New Jersey 1985.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul S., Ekonomiczne i prawne czynniki oraz procedury upadłości przedsiębiorstw w Polsce – praca doktorska, Wrocław 2014, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjfy6W9por-AhUGR_EDHeZwA54QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwir.ue.wroc.pl%2Fdocstore%2Fdownload%2FWUT9f19cfbd5b364a08b8653d2ca73a03f9%2FGurgul_S_Ekonomiczne_i_prawne_czynniki_oraz_procedury.pdf&usg=AOvVaw2PgG2xVk3k_-9lqk9VLFZn [data dostępu: 11.10.2022].
Zobacz w Google Scholar

Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, „Zeszyty Naukowe”, seria II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hadasik D., Kowalski T., Transformacja makroekonomiczna a upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–1995, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, t. 59, z. 1, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/15728?mode=full [data dostępu: 1.07.2022].
Zobacz w Google Scholar

Harrison W., Horngren Ch., Financial Accounting, Prentice Hall, New Jersey 2001.
Zobacz w Google Scholar

Heck J., Krisen des fallimento: Eine historisch-rechtsvergleichende Studie zu den Entwick-
Zobacz w Google Scholar

lungsstufen des italienischen Insolvenzrechts ausgehend vom 19. Jahrhundert, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 466, Mohr Siebeck, Tübingen 2021.
Zobacz w Google Scholar

Hedderwick K., Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1992.
Zobacz w Google Scholar

Helin A., Stephens M., Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hermanson R., Edwards J., Rayburn J., Financial Accounting, Richard D. Irwin, Boston 1989.
Zobacz w Google Scholar

Historische Wörter und Redensarten, „Magazin für die Literatur des Auslandes”, Joseph Lehmann, 15, Mittwoch, den 15. April 1863, 32. Jahrgang.
Zobacz w Google Scholar

Holliwell J., The Financial Risk Manual. A Systematic Guide to Identifying and Managing Financial Risk, Pitman Publishing, London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Holmes G., Sugden A., Gee P., Interpreting Company Reports and Accounts, Prentice Hall, Harlow 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Hołda A., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa – doświadczenia światowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2001, t. 5(61).
Zobacz w Google Scholar

Hołda A., Micherda B., Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

van Horne J., Wachowicz Jr. J., Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall International, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Horngren Ch., Sundem G., Elliott J., Introduction to Financial Accounting, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.
Zobacz w Google Scholar

Horrigan J., A Short History of Financial Ratio Analysis, „The Accounting Review” 1968, vol. 43, no. 2, April, http://www.jstor.org/pss/243765 [data dostępu: 1.03.2010].
Zobacz w Google Scholar

Hrycaj A., Jakubecki A., Wiosz A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego, t. 6, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jacyszyn J., Upadły konsument, „Rejent” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jaeger E., Kommentar zur Konkursordnung und den Einführungsgesetzen, Erster band:
Zobacz w Google Scholar

KO §§ 1–46, Walter de Gruyter & Co., Berlin, Leipzig 1931.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło R., Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, „Materiały i Studia”, nr 286, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw 2013, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms286.pdf [data dostępu: 19.02.2022].
Zobacz w Google Scholar

Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L., Szychta A., Rachunkowość dla menedżerów, Rafib, Łódź 1996.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A., Marcinkowska M., Marcinkowski J., Rachunkowość finansowa banków: wzorcowy plan kont dla banków’97, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębski R., Prawo prywatne międzydzielnicowe. Zarys problematyki, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, t. 8, z. 3, https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.017.3994
Zobacz w Google Scholar

Jaślikowski M., Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej w praktyce sądów powszechnych, „Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne” 2011, t. 10, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Marek-Ja%C5%9Blikowski-Podstawy-og%C5%82oszenia-upad%C5%82o%C5%9Bci-konsumenckiej-w-praktyce-s%C4%85d%C3%B3w-powszechnych-43.pdf [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Jennings A., Financial Accounting, DP Publications, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Khan M., Jain P., Management Accounting: Text, Problems and Cases, Tata McGraw-Hill Publishing, New Delhi 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kluge F., Götze A., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Walter de Gruyter
Zobacz w Google Scholar

& Co., Berlin 1953.
Zobacz w Google Scholar

Koch R., Słownik zarządzania i finansów: narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks handlowy obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o spółkach z ograniczoną poręką (przekład urzędowy z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego), Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości Zbioru Ustaw Ziem Zachodnich, t. XIX, Krajowy Instytut Wydawniczy, Poznań 1924.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Kodyfikacyjna, Projekt prawa upadłościowego przyjęty przez Kolegjum Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej w dniach 3 i 4 września 1934, Projekt przepisów wprowadzających prawo upadłościowe przyjęty przez Kolegjum Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej w dniu 4 września 1934, „Zeszyt 2, Komisja Kodyfikacyjna, Podkomisja Postępowania Upadłościowego”, Warszawa 1934, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/45721/edition/46617/content [data dostępu: 10.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Komisja Kodyfikacyjna, Projekt ustawy upadłościowej uchwalony w pierwszem czytaniu przez Podkomisję Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej, Projekt przepisów wprowadzających ustawę upadłościową, „Zeszyt 1, Komisja Kodyfikacyjna, Podkomisja Postępowania Upadłościowego”, Warszawa 1934, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/46616/download [data dostępu: 10.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Komisja Kodyfikacyjna, Uzasadnienie projektu prawa upadłościowego w opracowaniu Podkomisji Postępowania Upadłościowego na podstawie referatu prof. M. Allerhanda, „Zeszyt 3, Komisja Kodyfikacyjna, Podkomisja Postępowania Upadłościowego”, Warszawa 1935, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/45722/edition/46618/content [data dostępu: 10.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kopczyńska L., Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem: podręcznik dla kandydatów na głównych księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Łódź 2009/2010.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Analiza dyskryminacyjna jako kluczowe narzędzie efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] T. Czapla, E. Walińska (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań, t. 2, Zarządzanie organizacją, zarządzanie ludźmi, zarządzanie finansami, marketing, logistyka, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Bankruptcy forecasting methods used in practice by Polish listed companies, [w:] M. Asal (red.), Contemporary Problems in Corporate Governance, Rapport Högskolan Väst, nr 2016:3, Trollhättan, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:915816/FULLTEXT02.pdf [data dostępu: 19.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Metody prognozowania upadłości wykorzystywane w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 89(145), https://doi.org/10.5604/16414381.1218244
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Prognozowanie upadłości spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Założenie kontynuacji działalności przez jednostkę a realna ocena ryzyka braku takiej zdolności, „Rachunkowość” 2017, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Zastosowanie metod prognozowania upadłości opracowanych w krajach rozwijających się dla celów prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2016, nr XXII.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Kopczyńska L., Problemy związane z zastosowaniem analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2006, t. 35(91).
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński P., Różański J., The influence of the recent financial crisis on the financial situation of Polish listed companies, „E-FINANSE” 2018, nr 13(4), s. 124–125, https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0040
Zobacz w Google Scholar

Korol T., Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, [w:] K. Kusociński, E. Mączyńska (red.), Zagrożenie upadłością, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2005, t. XCIII.
Zobacz w Google Scholar

Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003, za:
Zobacz w Google Scholar

R. Foulke, Practical Financial Statement Analysis, McGraw-Hill Book Publishing, New York 1957.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk L., Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, TWIGGER, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk L., Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński A., Niewypłacalność, upadłość przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego” 2013, nr 5, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15306/Przedsi%c4%99biorczo%c5%9b%c4%87%20szans%c4%85%20rozowju%20regionu%20tom%20III%20-.pdf?sequence=1&isAllowed=y [data dostępu: 10.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kuciński A., Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia płynności finansowej i zadłużenia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. XIX, z. 4, cz. 1, Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-4-1.pdf [data dostępu: 10.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kurtys E., Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Terra, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lach B., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce z wykorzystaniem metod łączenia i selekcji klasyfikatorów, praca doktorska, promotor: dr hab. B. Będowska-Sójka (prof. UEP), promotor pomocniczy: dr S. Herman, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2020, http://www.wbc.poznan.pl/Content/498339/Lach_Bartlomiej-rozprawa_doktorska.pdf [data dostępu: 11.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Lee Ch., Lee J., Lee A., Statistics for Business and Financial Economics, World Scientific Publishing, Singapore 1998.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński Z., Analiza dyskryminacyjna w przewidywaniu bankructwa firmy, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej” 1993, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lubocha-Kruglik J., Komunikacyjne i pragmatyczne aspekty przekładu tekstów prawnych i prawniczych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik” 2012, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Luty Z., Finanse spółek: Elementy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Mandal E., Barska A., Tożsamość społeczno-kulturowa płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
Zobacz w Google Scholar

Martin E., A study of an Egyptian series of mandibles, with special reference to mathematical methods of sexing, „Biometrika” 1936, vol. 28, Issue 1–2, 1 June, https://doi.org/10.2307/2334128
Zobacz w Google Scholar

Mayes T., Shank T., Financial Analysis with Microsoft Excel 2016, Cengage Learning, Boston 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 549(39).
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Predykcja bankructwa przedsiębiorstw, [w:] J. Bieliński (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, „Prace i Materiały WZ UG”, Sopot 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mendell R., How to Do Financial Asset Investigations: A Practical Guide for Private Investigators, Collections Personnel and Asset Recovery Specialists, Charles C Thomas Publisher, Springfield 2018.
Zobacz w Google Scholar

Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Misińska D., Zakres analizy finansowej dla oceny kontynuacji działalności jednostki gospodarczej. Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Materiały na konferencję naukową dedykowaną prof. zw. dr hab. L. Bednarskiemu w 50-tą rocznicę pracy twórczej, Uniwersytet Gdański, Sopot 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nehrebecka N., Derlatka K., Determinanty wskaźnika predykcji bankructwa: przegląd modeli i metaanaliza, „Ekonomista” 2016, nr 4, http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2016-4-strony-8-43.pdf [data dostępu: 1.10.2022].
Zobacz w Google Scholar

Niemczyk R., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Unimex, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nisengolc S., Sasin W., Vademecum finansisty i księgowego, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Notoria Serwis – źródło danych finansowych wykorzystanych w badaniu.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” 1996, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa: metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski D., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Analiza wskaźnikowa w procesie podejmowania decyzji finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” 1993, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę?, ODDK, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Leksykon zarządzania finansami, ODiDK, Gdańsk 1998.
Zobacz w Google Scholar

Őrsi T., French phraseological influence in Mandeville’s travels, „Verbum”, vol. 5, Issue 1,
Zobacz w Google Scholar

01.2003, s. 221–256, http://real.mtak.hu/142438/1/5-1-16.pdf [data dostępu: 1.07.2022].
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J., Analiza finansowa i wycena firmy według standardów Unii Europejskiej, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska D. (red.), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Palepu K., Healy P., Bernard V., Business Analysis and Valuation, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pazio W., Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Penman S., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill Irwin, Singapore 2001.
Zobacz w Google Scholar

Peterson Drake P., Fabozzi F., Analysis of Financial Statements, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pędracki M., Przepisy prawne najstarszych „kodeksów” mezopotamskich ustanawiające kary dla ludzi wolnych, „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 1997, t. 6, nr 2(12), https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1997-t6-n2_(12)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1997-t6-n2_(12)-s7-41/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1997-t6-n2_(12)-s7-41.pdf [data dostępu: 1.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Piątek E., Konat-Staniek M., Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 4(88), cz. 1, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475/article/4369 [data dostępu: 1.12.2020].
Zobacz w Google Scholar

Pike R., Neale R., Corporate Finance and Investment: Decision and Strategies, Prentice Hall, Harlow 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pizam A., International Encyclopedia of Hospitality Management, Butterworth-Heinemann, Boston 2010.
Zobacz w Google Scholar

Podel W., Geneza instytucji syndyka masy upadłości na tle rozwoju regulacji prawa upadłościowego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2013, t. 5, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fae31f2a-9c1f-44ff-8b7e-3d5e1059b9fe/c/Podel.pdf [data dostępu: 1.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Preve L., Sarria-Allende V., Working Capital Management, Oxford University Press, Oxford–New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Prusak B., Budowa i ocena modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, [w:] K. Kusociński, E. Mączyńska (red.), Zagrożenie upadłością, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2005, t. XCIII, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ptak-Chmielewska A., Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej, „Ekonometria” 2014, nr 4(46), https://dbc.wroc.pl/Content/28939/Ptak-Chmielewska_Modele_Predykcji_Upadlosci_MSP_w_Polsce.pdf [data dostępu: 11.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Rajczakowska J., Analiza finansowa a problemy identyfikacji mocnych i słabych stron firmy, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” 1998, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Revsine L., Collins D., Johnson B., Financial Reporting and Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, Boston 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ross S., Westerfield R., Jordan B., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. z 1934 r., nr 57, poz. 502 (tekst ogłoszony), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19340570502 [data dostępu: 10.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Runcewicz W., Ordynacja podatkowa szkic systemu ordynacji podatkowej, ustawa, rozporządzenia wykonawcze, komentarz, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder R., Clark M., Cathey J., Financial Accounting Theory and Analysis, John Wiley and Sons, Inc. New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Siedlecki R., Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H.Beck, Warszawa 2007, s. 129–178.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Shapiro A., Modern Corporate Finance, Macmillan Publishing Company, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Shapiro C., Varian H., Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Har-
Zobacz w Google Scholar

vard Business Press, Boston 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sharpe W., Alexander G., Bailey J., Investments, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
Zobacz w Google Scholar

Skoczek K., Tomaszewska A., Upadłość konsumencka, „INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2008, nr 12(36), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/40A660D342295ED2C1257471002907D5/$file/infos_036.pdf [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw, „Rachunkowość – Audytor” 2004, nr 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek Cz., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Skórka S., Architektura informacji, czyli stare wino w nowej butelce, „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie” 2004, nr 19, lato, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/skorka.html [data dostępu: 11.04.2011].
Zobacz w Google Scholar

Skórka S., Wszyscy jesteśmy architektami informacji. Wywiad z prof. Ericem Reissem, „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie” 2007, nr 3–4, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/30/index.php?i=023 [data dostępu: 11.04.2011].
Zobacz w Google Scholar

Smith J., Skousen K., Intermediate Accounting, South-Western Publishing, Cincinnati 1981.
Zobacz w Google Scholar

Sori Z.I., Shamsher M., Mohamad A., Why companies fail? An analysis of corporate failures, „Akauntan Nasional: The Journal of the Malaysian Institute of Accountants” 2001, vol. 14, no. 8, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=612235 [data dostępu: 11.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa „Enronu”?, „Rachunkowość” 2003, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Stadtmüller R., Sołtys W., Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Stasiewski T., Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej” 1995, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Stevenson S., Financial statement analysis, „Haskins & Sells Bulletin” 1925, vol. 08, no. 11, październik, https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2588&context=dl_hs [data dostępu: 25.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Stickney C., Financial Reporting and Statement Analysis, Dryden Press, Fort Worth 1996.
Zobacz w Google Scholar

Strauß G., Kämper-Jensen H., Nortmeyer I., Schnerrer R., Vietze O., Deutsches Fremdwörterbuch, Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, Band 3: Baby – Cutter, Walter de Gruyter & Co., Berlin–New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Stroińska E., Społeczeństwo informacyjne a hipoteza o końcu pracy, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. II, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/061-074.pdf [data dostępu: 11.04.2011].
Zobacz w Google Scholar

Swoboda K., Upadłość konsumencka, „Acta Erasmiana. Z Badań nad Prawem i Administracją” 2014, t. 7, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/59858/edition/66281/content?ref=struct [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Thompson A., Strickland A., Crafting and Implementing Strategy: Text and Readings, Irwin/McGraw-Holl, Boston 1998.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski A., Kierunki ewolucji systemu upadłościowego w Polsce, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2015, t. 11, Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, https://p-e.up.krakow.pl/article/view/2749/2423 [data dostępu: 11.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Tokarski A., Tokarski M., Przebieg procesu upadłościowego przedsiębiorstw polskich w XXI w., „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2019, nr 15(2), https://doi.org/10.24917/20833296.152.17
Zobacz w Google Scholar

Tyran M., Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. z 2006 r., nr 158, poz. 1121 (tekst ujednolicony), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061581121 [data dostępu: 10.03.2022].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978 (tekst ujednolicony), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000978 [data dostępu: 11.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 535 (tekst ujednolicony), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030600535 [data dostępu: 10.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Vaga T., Profiting from Chaos: Using Chaos Theory for Market Timing, Stock Selection, and Option Valuation, McGraw-Hill, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Voltaire, Philosophical Dictionary (reprint), tłum. H. Woolf, Courier Corporation/Dover Publications, Mineola, New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem,
Zobacz w Google Scholar

Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Walgenbach P., Hanson E., Hamre J., Principles of Accounting, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1990.
Zobacz w Google Scholar

Walsch C., Key Management Ratios, Prentice Hall, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Warren C., Fees P., Reeve J., Financial Accounting, South-Western College Publishing, Cincinnati 1996.
Zobacz w Google Scholar

Warren C., Reeve J., Duchac J., Accounting, Chapters 1–13, Cengage Learning 2016.
Zobacz w Google Scholar

Warren C., Reeve J., Duchac J., Financial & Managerial Accounting, Cengage Learning 2018.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Weaver S., Weston J., Finance and Accounting for Non-Financial Managers, McGraw-Hill, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska
Zobacz w Google Scholar

Sp. z o.o., Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2004, t. 19(75).
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością – wnioski badań polskich, „Rachunkowość” 2004, nr 3(8).
Zobacz w Google Scholar

Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych: teoria i badania empiryczne, WSEI w Warszawie, Warszawa 2000, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wiginton J., A note on the comparison of logit and discriminant models of consumer credit behavior, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1980, vol. 15, no. 3, wrzesień, https://www.jstor.org/stable/2330408 [data dostępu: 25.09.2022].
Zobacz w Google Scholar

Włoszczowski B., Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, „Rachunkowość” 1994, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Woelfel Ch., Encyclopedia of Banking and Finance, Irwin, Chicago 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar J., Analiza porównawcza modelowania logitowego i liniowej funkcji dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości spółek giełdowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2015, t. XVI, nr 4, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwian5XN6vf7AhWH_ioKHdjpBQEQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fbibliotekanauki.pl%2Farticles%2F453469.pdf&usg=AOvVaw0KEdeGUUaQJaNKQ-JgxE17 [data dostępu: 11.10.2020].
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek S. (red.), Analiza finansowa. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Yadav R., Financial Ratios and the Prediction of Corporate Failure, Concept Publishing Company, New Delhi 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki A., Tendencje zmian regulacji pojęcia niewypłacalności w polskim prawie upadłościowym, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. 28, nr 3, https://doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-9
Zobacz w Google Scholar

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Ministerstwo Skarbu Państwa 2004, https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/34656740.pdf [data dostępu: 20.06.2020].
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

27 września 2023

Serie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-231-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-232-3

Inne prace tego samego autora