Wykorzystanie ICT do zwiększenia partycypacji społecznej na przykładzie wybranych spółdzielni mieszkaniowych w Łodzi

Autorzy

Michał Błaszczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Informatyki Ekonomicznej
https://orcid.org/0000-0002-7698-5307

Słowa kluczowe:

ICT, demokracja cyfrowa, spółdzielnie mieszkaniowe w Łodzi, zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Streszczenie

Spółdzielczość mieszkaniowa jest ważną formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W Polsce istnieje około 3600 tego rodzaju spółdzielni, które zrzeszają ponad 4 miliony spółdzielców. W samej Łodzi znajduje się 47 spółdzielni mieszkaniowych, skupiających prawie 168 tysięcy członków. Jak wykazały badania, tylko niewielki odsetek uprawnionych przedstawicieli tych spółdzielni korzysta z prawa do kształtowania sposobu ich funkcjonowania poprzez udział chociażby w walnych zgromadzeniach. Większa partycypacja członków mogłaby mieć wpływ na ich wiedzę na temat bieżącej działalności spółdzielni oraz pomóc w kontroli poczynań władz. To z kolei mogłoby oddziaływać zarówno na jakość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, jak i sposób ich postrzegania. Technologie informacyjne i komunikacyjne mogą być jednym ze sposobów osiągnięcia takiego wzrostu.

W publikacji zostały przedstawione wybrane zastosowania ICT w procesach demokratycznych, a także zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Przeprowadzono analizę wykorzystania i zapotrzebowania na narzędzia demokracji cyfrowej wśród członków łódzkich spółdzielni mieszkaniowych w zależności od wybranych cech socjoekonomicznych. Wykonano również analizę dostępności ICT wśród przedstawicieli wybranych łódzkich spółdzielni mieszkaniowych, co pozwoliło sprawdzić, czy bariery technologiczne mogą stanowić krytyczny czynnik ograniczający wykorzystywanie przez nich narzędzi demokracji cyfrowej. W końcu zaproponowano rozwiązanie ICT wspomagające partycypację członków w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową.

Bibliografia

Abu-Shanab E., Knight M.B., E-voting Systems: A Tool for E-Democracy, „Knowledge Management Research & Practice” 2010, t. 2(3).
Zobacz w Google Scholar

Agrawal R., Sricant R., Fast Algorithms for Mining Association Rules, IBM Almaden Research Center, San Jose 1994.
Zobacz w Google Scholar

Andruszkiewicz K., Śmiatacz K., Schulz M., Badanie opinii z wykorzystaniem ankiety telefonicznej – komórkowej (ATK), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 459.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Baiocchi G., Distato W., GRETL: Econometric Software for GNU Generation, „Journal of Applied Econometrics” 2003, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy, Making Services Work for Poor People, World Bank, Waszyngton 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Becker T., Teledemocracy: Bringing Power Back to the People, „The Futurist” 1981, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Beniger J.R., The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, Harvard University Press, Cambridge 1986.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk M., Demokracja cyfrowa w społeczeństwie informacyjnym, [w:] M. Popović, M. Błaszczyk (red.), Globalne trendy ekonomiczne, IM-Tech, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk M., Problematyka inwigilacji społeczeństwa cyfrowego, [w:] M. Popović, M. Błaszczyk (red.), Trendy ekonomiczne rynku światowego, IM-Tech, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bobowski Z., Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, WWSPiZ, Wałbrzych 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bończak-Kucharczyk E., Spółdzielnie mieszkaniowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Buregwa-Czuma S., Garwol K., Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Caldow J., E-Democracy. Putting Down Global Roots, Institute for Electronic Government, IBM, Waszyngton 2004.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., End of Millennium, The Information Age: Economy, Society, and Culture Vol. III, Wiley-Blackwell, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society, and Culture Vol. II, Wiley-Blackwell, Oxford 2009.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society, and Culture Vol. I, Wiley-Blackwell, Oxford 2009.
Zobacz w Google Scholar

Chyra R., Usługi terminalowe Windows 2000, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Coleman S., Gøtze J., Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation, Hansard Society, Londyn 2002.
Zobacz w Google Scholar

Cyran R., Luka podażowa i czynszowa na rynku mieszkaniowym a polityka mieszkaniowa państwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 316.
Zobacz w Google Scholar

Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dołęga J.M., Słowo o informacji, „Studia Philosophiae Christianae” 2004, t. 40(2).
Zobacz w Google Scholar

Domański H., Metody ilościowe w naukach społecznych, „Ask: Research and Methods” 2005, t. 14(1).
Zobacz w Google Scholar

Dylewski M., Zarządzanie finansami lokalnymi jako czynnik rozwoju lokalnego, „Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie” 2008, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dylewski M., Filipiak B., Możliwości rozwoju obszarów metropolitalnych w nowych uwarunkowaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 241.
Zobacz w Google Scholar

Fang Z., E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, „International Journal of the Computer, the Internet and Management” 2002, t. 10(2).
Zobacz w Google Scholar

Fowler M., UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (Object Technology Series), Addison-Wesley Professional, Boston 2004.
Zobacz w Google Scholar

Freeman J., Quirke S., Understanding E-Democracy: Government-led Initiatives for Democratic Reform, „eJournal of eDemocracy and Open Government” 2013, t. 5(2).
Zobacz w Google Scholar

Gajowniczek T., Elektroniczna demokracja – istota pojęcia i problemy definicyjne, [w:] W. Tomaszewski, D.M. Mościcka, A. Jurkun (red.), Demokracja a wybory. Współczesne dylematy i wyzwania, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki J., Mider D., Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, „Studia Politologiczne” 2012, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2007, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Transport – wyniki działalności w 2016 r., Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Goworek K., Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym, „Refleksje” 2015, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Gramberger M., Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych. Rządzenie, OECD, Paryż 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grodzka D., E-demokracja, [w:] D. Grodzka (red.), Społeczeństwo informacyjne, „Studia BAS” 2009, t. 3(19), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grodzka D., E-demokracja, „Infos: Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2009, t. 14(61).
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M., Mikroekonometria, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hacker K.L., van Dijk J., What Is Digital Democracy?, [w:] K.L. Hacker, J. van Dijk (red.), Digital Democracy. Issues of Theory And Practice, SAGE Publications Ltd, Londyn 2010.
Zobacz w Google Scholar

Han J., Kamber M., Pei J., Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, Waltham 2012.
Zobacz w Google Scholar

Huczek M., Zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek D., Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Jeżewski J., Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S., Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Marketingowych” 2014, nr 195.
Zobacz w Google Scholar

Kata R., Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan i współczesne wyzwania, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2016, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kęsy M., Informacja i systemy informacyjne w działalności gospodarczej, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kisiel A., Społeczeństwo Informacyjne – wybrane przykłady szans i zagrożeń, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 51.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński A., Agregatory wiadomości – remedium na przeładowanie informacyjne?, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 126.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński A., Internet przedmiotów: szanse i zagrożenia, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2014, nr 112.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński A., Rola i zasięg standardów w rozwoju oprogramowania, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 104.
Zobacz w Google Scholar

Kolsaker A., Lee-Kelle L., Mind the Gap: e-Government and e-Democracy, [w:] M.A. Wimmer, H.J. Scholl, A. Grönlund, K.V. Andersen (red.), Electronic Government. 5th International Conference, EGOV 2006, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Korczak K., Koncepcje rozwoju cybermedycyny w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym oraz indywidualnym, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2013, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Korczak K., Grabowski W., Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?, [w:] J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Monografie i Opracowania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kos-Łabędowicz J., Talar S., Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 170.
Zobacz w Google Scholar

Krause J., Mastering Windows Server 2016, Packt Publishing, Birmingham 2016.
Zobacz w Google Scholar

Krauz-Mozer B., Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej, [w:] K. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo DrukTur, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, „Studia Medioznawcze” 2013, t. 4(55).
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska M., Modernizacja i rozwój społeczny w perspektywie teorii socjologicznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Luterek M., E-demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2007, t. 1(89).
Zobacz w Google Scholar

Łapczyński M., Analiza koszykowa i analiza sekwencji – wielki brat czuwa, StatSoft Polska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Maj P., Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, „Politeja” 2010, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Makowski G., Rzecz o względności prawa do partycypacji – miejscowe uregulowania w zakresie udziału obywateli w sesjach organów stanowiących samorządu terytorialnego, [w:] P. Sobiesiak-Penszko (red.), Prawo a partycypacja publiczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Markowski R., Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Masłyk T., Obywatel w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Michalak B., Zbieranek J., Partycypacja wyborcza Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce i Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Midler D., Partycypacja polityczna w Internecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mistry R., Misner S., Introducing Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Press, Redmond, Waszyngton 2012.
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Karg M., Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach – opinie Polaków, „Political Preferences” 2015, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy dotyczące e-votingu, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Karg M., Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Mytko A., Model technokratyczny demokracji informacyjnej: osobliwości i problemy stosowania, „Historia i Polityka” 2014, t. 11(18).
Zobacz w Google Scholar

Nastase B., Bondiguel T., Caplan A., Llabrés A.C., Carmo N., Walkowiak M., E-Democracy: Towards Direct Democracy in Local Communities, „Administratie Si Management Public” 2007, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki T., Wrzosek E., Modelowanie, symulacja i analiza systemów klasy klient-serwer, „Symulacja w Badaniach i Rozwoju” 2010, t. 1(3).
Zobacz w Google Scholar

Nowina-Konopka M., Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, [w:] T. Białobłocki, J. Moroz, L.W. Zacher, M.K. Nowina-Konopka (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Citizens as Partners. OECD handbook on information, consultation and public participation in policy-making, OECD, Paryż 2001.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, OECD, Paryż 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Päivärinta T., Sæbø Ø., Models of E-democracy, „Communications of the Association for Information Systems” 2006, t. 17(1).
Zobacz w Google Scholar

Piech K., Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pilone D., Pitman N., UML 2.0 Almanach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pokorski S., Gładysiak-Telecka M., Kasicka J., Zbiorcza informacja o spółdzielniach mieszkaniowych regionu łódzkiego powstałych w latach 1957–2007, Komisja Historyczna Łódzkiej Spółdzielczości Mieszkaniowej przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Popović M., Bezpieczeństwo i użyteczność aplikacji bankowości mobilnej, [w:] M. Popović, M. Błaszczyk (red.), Innowacyjne rozwiązania biznesowe V, IM-Tech, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Popović M., Biczysko D., Censoring Free Internet. Threats and Opportunities, „Information Forum of Management”, EDIS – University Publishing House, Žilina 2012.
Zobacz w Google Scholar

Porębski L., Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Porębski L., Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną demokracją, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G., The Unified Modeling Language Reference Manual, Addison-Wesley, Boston 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rychwał M., Elektroniczna demokracja a partycypacja polityczna obywateli, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Samaraweera W., Waduge C., Meththananda R., Market Basket Analysis: A Profit Based Approach to Apriori Algorithm, Proceedings in Computing, 9th International Research Conference-KDU, Sri Lanka 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sklarz J., Model finansowania spółdzielni mieszkaniowych a ewidencja kosztów, „Studia Ekonomiczne” 2005, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Skotarczak T., Blaszke M., Spółdzielnie mieszkaniowe jako deweloperzy na rynku nieruchomości, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, t. 2(45).
Zobacz w Google Scholar

Skotarczak T., Śpiewak-Szyjka M., Specyfika zarządzania spółdzielczymi lokalami mieszkalnymi na przykładzie Szczecina, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, t. 2(45).
Zobacz w Google Scholar

Słociński B., Żelaznowski P., E-partycypacja – uczestnictwo w epoce ICT, „Metropolitan” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Śniegocka-Łusiewicz M., Analiza koszykowa w badaniach marketingowych, „Equilibrium” 2009, t. 2(1).
Zobacz w Google Scholar

UN Global Alliance for ICT and Development, ICT in Health for Development, UNDESA-GAID, Nowy Jork 2009.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, E-Government Survey 2012, Nowy Jork 2012.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, E-Government Survey 2014, Nowy Jork 2014.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, E-Government Survey 2016, Nowy Jork 2016.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Regulacji Komunikacji, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Regulacji Komunikacji, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Van Dijk J., Digital Democracy: Vision and Reality, „Innovation and the Public Sector” 2012, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Widera W., Internet jako interaktywne narzędzie pozycjonowania ofert politycznych, „Political Preferences” 2016, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Witten I.H., Frank E., Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques, Elsevier, San Francisco 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wociór D., Działalność spółdzielni mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak M., Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel I., Szwajcarskie doświadczenia w głosowaniu przez Internet na przykładzie kantonu Zurych – wnioski dla Polski, „CBKE e-Biuletyn” 2008, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Zajdel R., Lis B., Dane, informacje, wiadomości, [w:] R. Zajdel, E. Kęcki, P. Szczepaniak, M. Kurzyński, Kompendium informatyki medycznej, Wydawnictwo Medyczne α-medica press, Bielsko-Biała 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ziemba E., Prolegomena do badań nad wykorzystaniem ICT w Polsce, [w:] E. Ziemba (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Żelazo M., Kwestionariusz wywiadu jako narzędzie badawcze, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2013, t. 2(6).
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACA 1068/16.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 marca 2012 r., sygn. akt I CSK 303/11.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1596).
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy, Definition of E-Government, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATION ANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html (dostęp: 09.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy, New Country Classifications, https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications (dostęp: 08.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Bąkowski I., Statut spółdzielni, http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/nieruchomosci/spoldzielnia-mieszkaniowa/691157,Statut-spoldzielni.html (dostęp: 21.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Business Insider, Here’s what will happen when 30 billion devices are connected to the internet, http://www.businessinsider.com/sc/what-will-happen-when-30-billion-devices-connect-online?IR=T (dostęp: 09.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dmitroca-Wilkos S., Rozliczanie kosztów w spółdzielni mieszkaniowej, http://www.administrator24.info/artykul/id3285,rozliczanie-kosztow-w-spoldzielni-mieszkaniowej (dostęp: 11.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Miasta największe pod względem liczby ludności, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/ (dostęp: 10.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1893,pojecie.html (dostęp: 01.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Uwagi analityczne, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_uwagi_analityczne_akt_ekonom.pdf (dostęp: 01.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Hanszke E., Telefony stacjonarne odchodzą do lamusa, http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/telefony-stacjonarne-odchodza-do-lamusa,10141538/ (dostęp: 08.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Hinsberg H., Awards – Osale: the Estonian eParticipation tool (Osale), https://joinup.ec.europa.eu/document/awards-osale-estonian-eparticipation-tool-osale (dostęp: 01.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Public Services, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-services#Article (dostęp: 01.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Komitet Standardów Rachunkowości, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego, https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=38567de3-eb6c-4d8c-b72c 69db93984d16&groupId=764034 (dostęp: 18.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Marszałek A., Martwe prawo – lista 5 nieużywanych w praktyce przepisów prawa, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/472691,martwe-prawo-lista-5-nieuzywanych-w-praktyce-przepisow-prawa.html (dostęp: 01.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Microsoft, Microsoft Visio 2010, https://products.office.com/pl-pl/microsoft-visio-2010 (dostęp: 25.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, https://mac.gov.pl/files/program_operacyjny_polska_cyfrowa_05122014.pdf (dostęp: 01.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Działanie 1–1, http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/dzialanie-11/ (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Oracle, Oracle Database SQL Reference, https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200.pdf (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

OSALE.EE, https://www.osale.ee/ (dostęp: 01.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Padmanabhan B., Unified Modeling Language (UML) overview, https://people.eecs.ku.edu/~hossein/Teaching/Fa13/810/Readings/UML-diagrams.pdf (dostęp: 01.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Pogrebinschi T., Does digital democracy improve democracy?, https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/thamy-pogrebinschi/does-digital-democracy-improve-democracy (dostęp: 01.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Puch P., Prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej przez spółdzielnie mieszkaniowe, http://www.administrator24.info/artykul/id8134,prowadzenie-dzialalnosci-spolecznej-kulturalnej-i-oswiatowej-przez-spoldzielnie-mieszkaniowe (dostęp: 01.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

RPO, Województwo Lubelskie na lata 2007–2013, http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/52/ (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Sawicka M., Anonimowość w debatach online: implikacje praktyczne, http://www.wdialogu.uw.edu.pl/images/Rezultaty/Anonimowosc.pdf (dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Segan A., Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w Statistica, StatSoft Polska, https://www.statsoft l/wp-content/uploads/2017/05/wprowadzenie_do_modelowania_zjawisk_spolecznych.pdf (dostęp: 01.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Nowik A., Odpowiedzialność cywilna w mieszkalnictwie, http://riskfocus.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-w-mieszkalnictwie/ (dostęp: 01.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Słowik P., Sąd Najwyższy: Spółdzielnia mieszkaniowa to przedsiębiorca, a spółdzielca to konsument, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1025971,sn-spoldzielnia-mieszkaniowa-to-przedsiebiorca-a-spoldzielca-to-konsument.html (dostęp: 01.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

StatSoft Polska, Analiza koszykowa, https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstassrul.html (dostęp: 15.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

StatSoft Polska, Electronic Statistics Textbook, https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (dostęp: 01.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Admireo, http://www.admireo.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania AS – program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży, http://www.inwestprojekt.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania IAN – Interaktywna Administracja Nieruchomości, http://www.ntatlai.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Lokale, http://www.mmsoft.com.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania PerseusWM, http://www.perseus.com.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Sułtan, http://www.sultan.api-link.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania TelekomBud Nieruchomości, http://www.progpol.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Tristan, http://www.tron.net.pl (dostęp: 12.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Weles3, http://www.e-adm.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Wirtualne Osiedle, http://www.wirtualneosiedle.pl (dostęp: 11.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania Wspólnoty Mieszkaniowe & FK BazaN, http://www.bazan.com.pl (dostęp: 12.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Batory”, http://www.smbatory.pl/ (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Chrobry”, http://www.smchrobry.lodz.pl (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Czerwony Rynek”, https://www.czerwony-rynek.com.pl/ (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Dąbrowa”, https://www.smdabrowa.pl/ (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM im. M. Reja, http://smreja.pl/ (dostęp: 01.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM im. W. Jagiełły, http://www.smjagiello.pl/ (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM im. W. Jagiełły, telewizja kablowa i Internet, http://www.smjagiello.pl/cennik.html (dostęp: 20.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Radogoszcz-Wschód” – telewizja kablowa, http://www.smrw.lodz.pl/pl,268_telewizja.html (dostęp: 01.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Radogoszcz-Wschód”, http://www.smrw.lodz.pl (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Zagajnik”, http://www.smzagajnik.com/ (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa SM „Zarzew”, http://zarzew.pl/ (dostęp: 08.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Tablice statystyczne, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/Documents/Tablice_statystyczne.pdf (dostęp: 01.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Usenet.org, What is Usenet?, http://www.usenet.org/ (dostęp: 01.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/23140-6g0.pdf (dostęp: 21.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.040/23040-d10.zip (dostęp: 21.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

https://joinup.ec.europa.eu/document/awards-osale-estonian-eparticipation-tool-osale (dostęp: 12.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-169-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-170-3