Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku: Perspektywa politologiczna

Autorzy

Magdalena Rekść
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
https://orcid.org/0000-0002-6927-5489

Słowa kluczowe:

wyobrażenia zbiorowe, pamięć zbiorowa, Jugosławia, tożsamość bałkańska, Bałkany, kryzys gospodarczy

Streszczenie

Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania się kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do konstatacji, iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły przeważać nad optymistycznymi przesłankami, a utrzymanie stabilności regionu wymaga bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej.

Monografia, napisana z perspektywy politologicznej i oparta na danych jakościowych, łączy w sobie pierwiastki innych nauk społecznych i humanistycznych, co wydawało się konieczne do integralnego wyjaśnienia interdyscyplinarnej kategorii wyobrażeń zbiorowych. Takie poszerzone spojrzenie na skomplikowany region bałkański może przyczynić się do jego lepszego poznania i zrozumienia.

Bibliografia

Bešić M., Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori, http://www.cedem.me/images/jDownloads_new/Diskriminacija%20finalni%20izvjestaj%20-%20cg.pdf, dostęp: 11.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

Demographic Characteristics of Yugoslavia in the Late 1980s, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1188/MR1188.annex1.pdf, dostęp: 3.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Jelinčić J., Evropeizacija Srbije. Monitoring procesa evropeizacije društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije, Belgrad 2006, http://www.politickiforum.org/dokumenta/9_FOD_Evropeizacija_Srbije_Kapaciteti_organa_vlasti_i_lokalnih_organa_(samo)uprave_Monitoring_2006.pdf, dostęp: 4.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

OECD Territorial Reviews: Slovenia 2011, Paryż 2011.
Zobacz w Google Scholar

Semiotyka kultury, wybór i opracowanie E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, http://www.propisi.com/zakon-o-drzavnim-i-drugim-praznicima-u-republici-srbiji.html, dostęp: 07.07.2015.
Zobacz w Google Scholar

Abeles M., Antropologija države, Belgrad 2001.
Zobacz w Google Scholar

Acton E., Rosja. Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Al-Azmeh A., Fokas E. (red.), Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence, Cambridge 2007.
Zobacz w Google Scholar

Alcoff L.M., Hames-García M., Mohanty S.P., Moya P.M.L., Identity Politics Reconsidered, Nowy Jork–Houndmills 2006.
Zobacz w Google Scholar

Aleksijewicz S., Czasy second‑hand. Koniec czerwonego człowieka, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Aleksijewicz S., Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Aleksijewicz S., Urzeczeni śmiercią, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Alfonso C., Kokot W., Tölölyan K. (red.), Diaspora, Identity and Religion: New Directions in Theory and Research, Londyn 2004.
Zobacz w Google Scholar

Almond G.A., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 2015.
Zobacz w Google Scholar

Anastasio T.J., Ehrenberger K.A., Watson P., Zhang W., Individual and Collective Memory Consolidation: Analogous Processes on Different Levels, Cambridge 2012.
Zobacz w Google Scholar

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Andruchowycz J., Stasiuk A., Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej środkową, Wołowiec 2007.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., Myślenie, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Aronoff M.J., Kubik J., Anthropology and Political Science: A Convergent Approach, Nowy Jork–Oxford 2013.
Zobacz w Google Scholar

Askenazi M., Handbook of Japanese Mythology, Santa Barbara 2003.
Zobacz w Google Scholar

Asman A., Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti, Belgrad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Asman A., Rad na nacionalnom pamćenju. Kratka istorija nemačke ideje obrazovanja, Belgrad 2002.
Zobacz w Google Scholar

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Atanasovski S., Mapiranje Stare Srbije. Stopama putopisaca, tragom narodne pesme, Belgrad 2017.
Zobacz w Google Scholar

Baczko B., Wyobrażenia społeczne: szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Bal-Nowak M., Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Banac I., The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, Nowy Jork 1998.
Zobacz w Google Scholar

Banaś M. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i Szkice, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bandić D., Narodno pravoslavlje, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Banović D., Gavrić S. (red.), Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini. Analiza postdejtonskog političkog sistema, Sarajewo 2011.
Zobacz w Google Scholar

Barański M. (red.), Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Barański M. (red.), Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bareja-Starzyńska A., Balcerowicz P., Rogala J. (red.), Świat Orientu – Orient w świecie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bar-Tal D., Teichman Y., Stereotypes and Prejudice in Conflict. Representations of Arabs in Israeli Jewish Society, Cambridge–Nowy Jork 2005.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Mitologie, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bartl R., Dankert S., Hiepe T., Münnich I., Ostalgie in Gesellschaft und Literatur: „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Thomas Brussig, Norderstedt 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Europa niedokończona przygoda. Nowe widmo Europy – komentarz 2012, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Baumgartl B., Favell A. (red.), New Xenophobia in Europe, Londyn– Haga–Boston 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bazdulj M., Filigranski pločnici, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bazdulj M., I oni su pjevali o ratu. Odjeci raspada Jugoslavije u engleskoj i američkoj književnosti, Belgrad 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bečanović T., Glušica R., Andrijašević Ž., Jovović N., Njegoševi dani 3. Zbornik radova, Nikšić 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ben-Amos D., Weissberg L. (red.), Cultural Memory and the Construction of Identity, Detroit 1999.
Zobacz w Google Scholar

Berg C.R., Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion, and Resistance, Austin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Berting J., Europe: A Heritage, a Challenge, a Promise, Delft 2006.
Zobacz w Google Scholar

Beyersdörfer F., Multikulturelle Gesellschaft: Begriffe, Phänomene, Verhaltensregeln, Münster 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bieber F., Daskalovski Ž. (red.), Understanding the War in Kosovo, Londyn 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bieber F., Galijaš A., Archer R. (red.), Debating the End of Yugoslavia, Londyn–Nowy Jork 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bielik-Robson A., Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bielik-Robson A., Czapliński P., Michnik A., Ryś G., Tazbir J, Tokarska-Bakir J., Zagajewski A., Kim są Polacy, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bieś A.B., Chrost M., Topij-Stempińska B. (red.), Pamięć – kultura – edukacja, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bilski R., Urodziłam się z łopatą, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Biro M., Homo postcommunisticus, Belgrad 2006.
Zobacz w Google Scholar

Blagonić S., Istrijani protiv Istrana. Diskurzivna konstrukcija identiteta i simbolička natjecanja, Zagrzeb 2016.
Zobacz w Google Scholar

Blitz B.K. (red.), War and Change in the Balkans: Nationalism, Conflict and Cooperation, Nowy Jork–Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bogdani M., Loughlin J., Albania and the European Union: The Tumultuous Journey Towards Integration and Accessions, Londyn 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanović B., Tri ratne knjige, Nowy Sad 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanović J., Filipovitch Robinson L., Marjanović I. (red.), On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918–1941), Leuven 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławska M., Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Warszawa–Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławska M., Grębecka Z. (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławska M., Grębecka Z., Wróblewska-Trochimiuk E. (red.), Komunistyczni Bohaterowie, t. 1. Tradycja, kult, rytuał, Warszawa–Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Booker M.K., Postmodern Hollywood: What’s New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange, Londyn 2007.
Zobacz w Google Scholar

Boos-Nünning U., Karakasoglu Y., Viele Welten leben: Zur Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund, Münster 2005.
Zobacz w Google Scholar

Borneman J. (red.), Death of the Father. An Anthropology of the End in Political Authority, Nowy Jork–Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Borowik I., Leszczyńska K. (red.), Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Borowski M., Sugiera M., W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bose S., Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention, Londyn 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., Language and Symbolic Power, Cambridge 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Boym S., Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia, Cambridge–Londyn 1994.
Zobacz w Google Scholar

Boym S., The Future of Nostalgia, Nowy Jork 2001.
Zobacz w Google Scholar

Brady J.S., Crawford B., Wiliarty S.E. (red.), The Postwar Transformation of Germany: Democracy, Prosperity, and Nationhood, Ann Arbor 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bris E., Stekl H. (red.), Der Kampf um das Gedächtnis: Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wiedeń–Kolonia–Weimar 1997.
Zobacz w Google Scholar

Broda M., Mentalność, tradycja i bolszewicko‑komunistyczne doświadczenie Rosji, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Broda M., Nadskakuła O., Płaczek A. (red.), Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Browne R.B., Ambrosetti R.J. (red.), Continuities in Popular Culture: The Present in the Past & the Past in the Present and Future, Bowling Green 1993.
Zobacz w Google Scholar

Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, Warszawa–Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Brumen B., Baskar B. (red.), MESS, Mediterranean Ethnological Summer School, Lublana 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brunnbauer U., Troebst S. (red.), Zwischen Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa, Kolonia–Weimar–Wiedeń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan P.J., Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Buchenau K., Orthodoxie und Katholizismus in Jugoslawien 1945–1991. Ein serbisch‑kroatischer Vergleich, Wiesbaden 2004.
Zobacz w Google Scholar

Buden B., Zona prelaska. O kraju postkomunizma, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bugarski R., Evropa u jeziku, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bujnowska A., Szadura J. (red.), Stereotypy – walka z wiatrakami?, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Büllesbach D., Cillero M., Stolz L. (red.), Shifting Baselines of Europe: New Perspectives beyond Neoliberalism and Nationalism, Bielefeld 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bystroń J.S., Megalomania narodowa, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Canaparo C., Geo‑epistemology. Latin America and the Location of Knowledge, Berno 2009.
Zobacz w Google Scholar

Canetti E., Masa i władza, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Carruthers M., The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge–Nowy Jork 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Chałubiński M. (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, Pułtusk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Chaszczewicz-Rydel M., Obrazy Bałkanów. Mity stereotypy, nowa imagologia, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Chen K.H., Huat Chua B. (red.), The Inter‑Asia Cultural Studies Read­ er, Abington–Nowy Jork 2014.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska K., Wołowiec G., Opowiedzieć PRL, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski P., Szczesio S.L. (red.), Bałkany Zachodnie. Między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski P., Szczesio S.L. (red.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość–teraźniejszość–perspektywy, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Creet J., Kitzmann A. (red.), Memory and Migration: Multidisciplinary Approaches to Memory Studies, Toronto 2011.
Zobacz w Google Scholar

Crnišanin R., Sandžak između Srbije i Crne Gore, Novi Pazar 2005.
Zobacz w Google Scholar

Curanović A., Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Curtis S., Global Cities and Global Order, Oxford 2017.
Zobacz w Google Scholar

Cvitković I., Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog i građanskog, Zagrzeb–Sarajewo 2006.
Zobacz w Google Scholar

Czachur W. (red.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Czekalski T., Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego w latach 1912–1993, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Czepczyński M., Cultural Landscapes of Post‑Socialist Cities: Re‑ presentation of Powers and Needs, Altershot–Burlington 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński M., Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiek-Rogalska K., Filipowicz M. (red.), Słowiańska pamięć, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Čolović I., Bordel ratnika. Folklor, politika, rat, Belgrad 2007.
Zobacz w Google Scholar

Čolović I., Dubina, Belgrad 2001.
Zobacz w Google Scholar

Čolović I., Etno. Opowieści o muzyce świata w Internecie, Sejny 2012.
Zobacz w Google Scholar

Čolović I., Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Čolović I., Rastanak s identitetom. Ogledi o političkoj antropologiji, Belgrad 2014.
Zobacz w Google Scholar

Čolović I. (red.), Zid je mrtav, živeli zidovi!, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dagerman S., Niemiecka jesień. Reportaże z podróży po Niemczech, Wołowiec 2012.
Zobacz w Google Scholar

Davidson T.K., Shields R. (red.), Ecologies of Affect. Placing Nostalgia, Desire, and Hope, Waterloo 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Partyka M., Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dejzings G., Religija i identitet na Kosovu, Belgrad 2005.
Zobacz w Google Scholar

Delumeau J., Historia raju. Ogród rozkoszy, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Demick B., W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk T.A., Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach, Cambridge 2014.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk T.A., Discourse and Power, Basingstoke–Nowy Jork 2008.
Zobacz w Google Scholar

Domachowska A.B., Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Domachowski W. (red.), Stereotypy i stereotypizacja, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Doubt K., Sociologija nakon Bosne, Sarajewo 2003.
Zobacz w Google Scholar

Draaisma D., Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, Wołowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Drakulić S., Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dubicki T., Łukomski G., Ponczek E., Myśl polityczna i propaganda. Świadomość i cele polskich zmagań w latach 1919–1945, Częstochowa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Duda I., Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Zagrzeb–Pula 2015.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny Australii, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim É., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dymkowski M., Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Džolan M. (red.), Bosna i Hercegovina – Europska zemlja bez ustava. Znastveni, etički i politički izazov, Zagrzeb–Sarajewo 2013.
Zobacz w Google Scholar

Đentile E., Religije politike. Između demokratija i totalitarizama, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Đerić G., Pr(a)vo lice množine. Kolektivno samopoimanje i predstavljanje: mitovi, karakteri, mentalne mape i stereotipi, Belgrad 2005.
Zobacz w Google Scholar

Đerić G. (red.), Intima Javnosti. Okviri predstavljanja, narativni obras­ ci, strategie i stereotipi konstruisanja Drugosti u upečatljivim događajima tokom razgradnje bivše Jugoslavije: štampa, TV, film, Belgrad 2008.
Zobacz w Google Scholar

Đorđević I., Antropolog među navijačima, Belgrad 2015.
Zobacz w Google Scholar

Eder K., Spohn W. (red.), Collective Memory in the Enlarging Europe: The Effects of Integration and Enlargement, Farnham 2005.
Zobacz w Google Scholar

Edmunds J., Turner B.S. (red.), Generational Consciousness, Narrative, and Politics, Lanham 2002.
Zobacz w Google Scholar

Eisenstadt S.N., Ahimeir O. (red.), The Welfare State and its Aftermath, Londyn 1985.
Zobacz w Google Scholar

Ekmečić M., Stvaranje Jugoslavije 1790–1918, t. 1, Belgrad 1989.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Aspekty mitu, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Mity, sny, misteria, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Erdi G., Şentürk Y. (red.), Identity, Justice and Resistance in the Neo‑ liberal City, Londyn 2017.
Zobacz w Google Scholar

Erll A., Rigney A. (red.), Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, Berlin–Nowy Jork 2009.
Zobacz w Google Scholar

Evans D., Emocje. Naukowo o uczuciach, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Filipović M., Deset predavanja o ideji Europe, Sarajewo 2000.
Zobacz w Google Scholar

Finotelli C., Illegale Einwanderung, Flüchtlingsmigration und das Ende des Nord‑Süd‑Mythos: zur funktionalen Äquivalenz des deutschen und des italienischen Einwanderungsregimes, Berlin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Fischer M., Simic O., Transitional Justice and Reconciliation: Lessons from the Balkans, Abingdon–Nowy Jork 2016.
Zobacz w Google Scholar

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (red.), Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gauß K.M., Umierający Europejczycy. Podróże do sefardyjskich Żydów z Sarajewa, Niemców z Gottschee, Arboreszów, Łużyczan i Arumunów, Wołowiec 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gavrilović L., Muzeji i granice moći, Belgrad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Genov N., Global Trends in Eastern Europe, Abingdon–Nowy Jork 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gerrits A.W.M., Wolffram D.J. (red.), Political Democracy And Ethnic Diversity in Modern European History, Stanford 2005.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Giergiel S., Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Opole 2012.
Zobacz w Google Scholar

Girard R., Kozioł ofiarny, Łódź 1991.
Zobacz w Google Scholar

Głowacki A., Szczesio S.L. (red.), Bałkany Zachodnie w systemie bezpie­ czeństwa euroatlantyckiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

le Goff J., Historia i pamięć, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E., Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Goldsworthy V., Czarnobylskie truskawki, Wołowiec 2007.
Zobacz w Google Scholar

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Górecki W., Toast za przodków, Wołowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grabowiec P., Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grandits H., Taylor K. (red.), Yugoslavia’s Sunny Side: A History of Tourism in Socialism (1950s–1980s), Budapeszt–Nowy Jork 2010.
Zobacz w Google Scholar

Griffiths S, Prognozy. Trzydziestu myślicieli o przyszłości, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Grott B., Grott O. (red.), Nacjonalizmy różnych narodów – perspektywa politologiczno‑religioznawcza, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Halili R., Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Serbów i Albańczyków, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Halilović J., War Childhood, Sarajewo 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hall S. (red.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Londyn–Thousand Oaks–Nowe Delhi 1997.
Zobacz w Google Scholar

Halpern J.M., Kideckel D.A., Neighbors at War: Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture, and History, University Park 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hammond A. (red.), The Balkans and the West. Constructing the European Other, 1945–2003, Farnham 2004.
Zobacz w Google Scholar

Hann C., Antropologia społeczna, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hebda W., Serbsko‑chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch M., Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge–Londyn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch M., The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, Nowy Jork 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hobsbawm E., Ranger T. (red.), Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hofman A., Novi život partizanskih pesama, Belgrad 2016.
Zobacz w Google Scholar

Hosking G.A., Schöpflin G. (red.), Myths and Nationhood, Londyn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hroch M., Małe narody Europy, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Hromadžić A., Samo Bosne nema. Mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i Hercegovini, Belgrad 2017.
Zobacz w Google Scholar

Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Husanović J., Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkcji i emacipativnoj politici, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hutchison E., Affective Communities in World Politics, Cambridge 2016.
Zobacz w Google Scholar

Iggers G.G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Imami P., Srbi i Albanci kroz vekove, Belgrad 2016–2017.
Zobacz w Google Scholar

Imamović M., Historija Bošnjaka, Sarajewo 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ingrao C., Emmert T.A. (red.), Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholars’ Initiative, Waszyngton 2010.
Zobacz w Google Scholar

Interview Muhameda Filipovića, Bosna i Evropa, Sarajewo 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło-Szostak A., Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło-Szostak A. (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jakelić S., Collectivistic Religions: Religion, Choice, and Identity in Late Modernity, Farnham–Burlington 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B., Sekuła E.A. (red.), Metropolie mniejszości – mniejszości w metropoliach, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jameson F., Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham 1990.
Zobacz w Google Scholar

Jančar D., Eseje, Sejny 1999.
Zobacz w Google Scholar

Janjić D., Ideologija, politika i nasilje. Kriza nacionalnoig identiteta i etnički sukobi, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jansen S., Antinacionalizam, Belgrad 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jansen S., Yearnings in the Meantime: ‘Normal Lives’ and the State in a Sarajevo Apartment Complex, Nowy Jork–Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Janssens J., State‑Building in Kosovo. A Plural Policing Perspective, Antwerpia 2015.
Zobacz w Google Scholar

Jasielska A., Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jaskułowski K., Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A., Pawlik W., Fatyga B. (red.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jawoszek A., Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jerneić M., Bitka za slobodnu Hrvatsku. Neutralna Hrvatska – slobodna Hrvatska, Zagrzeb 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jezernik B., Naga Wyspa. Gułag Tity, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jezernik B. (red.), Imaginarni Turčin, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jones T., Sny o utopii. Podróże w poszukiwaniu dobrego życia, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jonker G., The Topography of Remembrance: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia, Leiden–Nowy Jork–Kolonia 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski D., Mikołajczak M., Kulik-Kalinowska A. (red.), Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kamberović H. (red.), Historijski mitovi na Balkanu. Zbornik radova, Sarajewo 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kamberović H. (red.), Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, Sarajewo 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.D., Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, Wołowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.D., Na wschód do Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, Wołowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.D., W cieniu Europy. Dwie zimne wojny i trzydziestoletnia podróż przez Rumunię a nawet dalej, Wołowiec 2017.
Zobacz w Google Scholar

Karge H., Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje, Belgrad 2014.
Zobacz w Google Scholar

Karić A., Položaj muslimana u Evropskoj Uniji. Velika Britanija, Njemačka i Švedska, Sarajewo 2012.
Zobacz w Google Scholar

Karnat-Napieracz A., Tożsamość, czyli świadomość redivivus, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kasapović M., Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država, Zagrzeb 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kasińska-Metryka A., Gołoś M., Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kathuria S., Western Balkan Integration and the EU: An Agenda for Trade and Growth, Waszyngton 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kącka K., Piechowiak-Lamparska J., Ratke-Majewska A. (red.), Narracje pamięci: między polityką a historią, Toruń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kecmanović D., Etnička vremena, Belgrad 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kerim S., Balkan, Europa i UN. Mostovi prema budućnosti, Zagrzeb 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kilibarda N., Od mita do politike, Podgorica 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kiss C.G., Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński R.W., Zeidler-Janiszewska A. (red.), Perspektywy badań nad kulturą, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kobierecki M.M., „Sportowa wojna światowa”. Implikacje polityczne międzynarodowej rywalizacji sportowej w okresie zimnej wojny, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kolankiewicz L. (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Obecność mitu, Paryż 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziej J.K., Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K.T., Kasperczyk A. (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno‑interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewska-Wiszniewska M., Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995–2016, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewska-Wiszniewska M., Zdeb A. (red.), Bosnia and Herzegovina and its Political Kaleidoscope. General Elections 2014: Report, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewski P. (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kosman M, Kultura polityczna – kultura historyczna, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kostovicova D., Kosovo: The Politics of Identity and Space, Londyn–Nowy Jork 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kostovicova D., Bojicic-Dzelilovic V. (red.), Transnationalism in the Balkans, Abingdon–Nowy Jork 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski K., Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Krauz-Mozer B., Ścigaj P. (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Krawchuk A., Bremer T. (red.), Eastern Orthodox Encounters of Identity and Otherness: Values, Self‑Reflection, Dialogue, Nowy Jork 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Antońska Ż., Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J., Ta niewiarygodna potrzeba wiary, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński M., Krwawiąca Europa: konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kuljić T., Sećanje na titoizam. Izmedju diktata i otpora, Belgrad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kuljić T., Sociologija generacije, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewska J., Tarkowska E. (red.), Spotkania z kulturą. Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę śmierci, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kurylo A., The Communicated Stereotype: From Celebrity Vilification to Everyday Talk, Lanham–Plymouth 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), Narody & stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kusek R., Sanetra-Szeliga J. (red.), Spoglądając na stereotyp, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kuti S., Božić S., Transnacionalni socialni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske, Zagrzeb 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski P.T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lasić M., Europe now – Europa sada ili nikada, Sarajewo 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lavaty A., Orłowski H. (red.), Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

de Lazari A., Nadskakuła O., Żakowska M. (red.), Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre H., A Critique of Everyday Life, Londyn–Nowy Jork 2002.
Zobacz w Google Scholar

Leksikon YU mitologie, http://www.leksikon-yu-mitologije.net/, dostęp: 3.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Levi P., Raspad Jugoslavije na filmu. Estetika i ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Linden R.H. (red.), Norms and Nannies: The Impact of International Organizations on the Central and East European States, Lanham 2002.
Zobacz w Google Scholar

Liotta P.H., Jebb C.R., Mapping Macedonia. Idea and Identity, Westport 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W. (red.), Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Lippmann W., Public Opinion, Mineola 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lloyd M., Beyond Identity Politics: Feminism, Power and Politics, Londyn–Thousand Oaks–Nowe Delhi 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lowenthal D., The Past Is a Foreign Country, Cambridge 1985.
Zobacz w Google Scholar

Lubonja F., Albania – wolność zagrożona. Wybór publicystyki z lat 1991–2002, Sejny 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lukes S., Durkheim. Życie i dzieło, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Luketić K., Balkan: od geografije do fantazije, Zagrzeb–Mostar 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Luthar B., Pušnik M. (red.), Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Waszyngtonn 2010.
Zobacz w Google Scholar

Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mac Rae C.N., Stangor C., Hewstone M. (red.), Stereotypes and Stereotyping, Nowy Jork 1996.
Zobacz w Google Scholar

Macdonald S., Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, Londyn–Nowy Jork 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mach Z., Symbols, Conflict, and Identity. Essays in Political Anthropo‑ logy, Nowy Jork 1993.
Zobacz w Google Scholar

Macrae C.N., Stangor C., Hewstone M. (red.), Stereotypy i uprzedzenia – najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Magnússo S.G., Szijártó I.M., What is Microhistory? Theory and Practice, Abington–Nowy Jork 2013.
Zobacz w Google Scholar

Majewski P., (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mak G., Most, Wołowiec 2011.
Zobacz w Google Scholar

Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Maldijeva V., Taczyńska K. (red.), Poznać Bałkany III. Historia – Polityka – Kultura – Języki, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Mannheim K., Das Problem der Generationen, 1928, http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0100_gen_de.pdf, dostęp: 30.04.2016.
Zobacz w Google Scholar

Mappes-Niediek N., Die Ehno‑Falle. Der Balkan‑Konflikt und was Europa daraus lernen kann, Berlin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Marczewska-Rytko M. (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Marczewska-Rytko M. (red.), Religion in a Changing Europe. Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Marić J., Kakvi smo mi Srbi? Prilozi za karakterologiju Srba, Belgrad 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marinković D., Ristić D., Ogledi iz geoepistemologije. Prostor – prakse – moć, Nowy Sad 2016.
Zobacz w Google Scholar

Markešić I., Religija u političkim starnkama na primjeru Bosne i Hercegovine, Zagrzeb–Sarajewo 2010.
Zobacz w Google Scholar

Marković M., Ogledi o nacionalnom i demokratskom pitanju. Postjugoslovenski slučaj Srbije, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Marković M., Srpske zablude i stradanja, Čačak 2006, s. 139.
Zobacz w Google Scholar

Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Marquard O., Apologia przypadkowości, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek-Kawa J., Wawrzyński P., Ratke-Majewska A. (red.), The Politics of Memory in Post‑Authoritarian Transitions, t. 2, Newcastle upon Tyne 2017.
Zobacz w Google Scholar

Martinić M., Mi i/ili oni, Nowy Sad 2014. Marzano M., Oblicza lęku, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Massaka I. (red.), Symbol w polityce, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Matheson D., Allan S., Dziennikarstwo wojenne online, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Matvejević P., Brewiarz śródziemnomorski, Sejny 2003.
Zobacz w Google Scholar

Maxwell A., The East‑West Discourse: Symbolic Geography and Its Consequences, Berno 2011.
Zobacz w Google Scholar

McInerney P.K., Time and Experience, Filadelfia 1991.
Zobacz w Google Scholar

McKeown, S. Haji R., Ferguson N. (red.), Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory: Contemporary Global Perspectives, Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Memić M., Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Podgorica–Sarajewo 2003.
Zobacz w Google Scholar

Merkel W., Puhle H.J., Von der Diktatur zur Demokratie. Transformationen, Erfolgbedingungen, Entwicklungspfade, Opladen–Wiesbaden 1999.
Zobacz w Google Scholar

Meštrović S.G. (red.), Genocide after Emotion. The Postemotional Balkan War, Oxon–Nowy Jork 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mihailesku V., Svakodnevnica nije više ono što je bila. Beleške jednog balkanskog antropologa u doba tranzicije, Belgrad 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mikl-Horke G., Soziologie: Historischer Kontext und soziologische Theorie‑Entwürfe, Monachium 2011.
Zobacz w Google Scholar

Milutinović Z., Getting over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture, Amsterdam 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miyazaki H., Swedberg R. (red.), The Economy of Hope, Filadelfia 2017.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewski F., Sznajderman M. (red.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002.
Zobacz w Google Scholar

Moïsi D., Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Mønnesland S., National Symbols in Multinational States: The Yugoslav Case, Oslo 2013.
Zobacz w Google Scholar

Moroz-Grzelak L., Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Moscowici C., Romanticism and Postromanticism, Lanham–Boulder– Nowy Jork–Toronto–Plymouth 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mrak M., Rojec M., Silva-Jáuregui C. (red.), Slovenia: From Yugoslavia to the European Union, Waszyngton 2004.
Zobacz w Google Scholar

Muhić F., Islamski identitet Evrope, Sarajewo 2014.
Zobacz w Google Scholar

Mujanović J. (red.), The Democratic Potential of Emerging Social Movements in Southeastern Europe, Sarajewo 2017.
Zobacz w Google Scholar

Nared J., Razpotnik Visković N. (red.), Izbrani promeri upravjanja območij s kulturno dediščino, Lublana 2014.
Zobacz w Google Scholar

Neal A.G., National Trauma And Collective Memory: Extraordinary Events In The American Experience, Nowy Jork 2005.
Zobacz w Google Scholar

Neamtu M., Dobos C., Stan M. (red.), Politics of Memory in Post‑Communist Europe, Bukareszt 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nedeljković S., Čast, krv i suze. Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Belgrad 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Newman L.S., Erber R. (red.), Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nijakowska J., Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nijakowski L., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nikolić-Ristanović M., Preživeti tranziciju. Svakodnevni život i nasilje nad ženama u postkomunističkom i postratnom društvu, Belgrad 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nincic M., Renegade Regimes: Confronting Deviant Behavior in World Politics, Nowy Jork 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nusbaum M.K., Koen D. (red.), Za ljubav domovine. Rasprava o granica­ ma patriotizma, Belgrad 1999.
Zobacz w Google Scholar

Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Oexle O.G., Społeczeństwo średniowieczne – grupy społeczne – formy życia, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Olick K., Vinitzky-Seroussi V., Levy D. (red.), The Collective Memory Reader, Nowy Jork 2011.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski E., Zieliński B. (red.), Spotkania polsko‑chorwackie, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski P., Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010.
Zobacz w Google Scholar

Orlić I., Mediterean i Bosna i Hercegovina, Sarajewo–Zagrzeb 2013.
Zobacz w Google Scholar

Orlović S. (red.), Demokratske Performanse Parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Belgrad–Sarajewo–Podgorica 2012.
Zobacz w Google Scholar

Owen D., Chorzy u władzy. Sekrety przywódców politycznych ostatnich stu lat, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pantelić I., Partizanke kao građanke. Društvena emancipacija partizanki u Srbiji 1945–1953, Belgrad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Papadakis Y., Bryant R. (red.), Cyprus and the Politics of Memory: History, Community and Conflict, Londyn–Nowy Jork 2012.
Zobacz w Google Scholar

Papuczys J., Tour de France jako przedstawienie kulturowe, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Park H., The Roman Catholic Church – A Critical Appraisal, Maitland 2008.
Zobacz w Google Scholar

Paszkiewicz J., Pentek Z. (red.), Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Paunović Ž., Civilno društvo u Srbiji – utopija i realnost, Nowy Sad 2014.
Zobacz w Google Scholar

Peddie I. (red.), Popular Music and Human Rights, Farnham–Burlington 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pejanović R., Tranzicija i nacionalna kultura, Nowy Sad 2015.
Zobacz w Google Scholar

Perica V., Balkanski idoli: religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama, Belgrad 2006.
Zobacz w Google Scholar

Perica V., Velikonja M., Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop‑kulture, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Perković A., Sedma republika. Pop kultura u YU raspadu, Zagrzeb–Belgrad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pešić V., Divlje društvo. Kako smo stigli dovde, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Petrič V., Svilanović G., Solioz K. (red.), Srbija je važna. Unutrašnje re­ forme i evropske integracije, Belgrad 2009.
Zobacz w Google Scholar

Petrović T., Srbija i njen jug. „Južnjački dijalekti” između jezika, kulture i politike, Belgrad 2015.
Zobacz w Google Scholar

Petrović T., Yuropa. Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pflaum M., Die aktive und die kontemplative Seite der Freiheit, Berlin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pickering W.S.F. (red.), Durkheim and Representations, Londyn–Nowy Jork 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek-Marković K., Rem G., Zieliński B. (red.), Widzieć Chorwa­ cję. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pilarska J., Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski K., Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość. Sytuacja młodych osób z ruchowym ograniczeniem sprawności i ich sprawnych rówieśników, Wielichowo 2013.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011. Pirjevec J., Tito, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Plate L., Smelik A. (red.), Performing Memory in Art and Popular Culture, Nowy Jork 2013.
Zobacz w Google Scholar

Podolak M. (red.), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ponczek E., Sepkowski A. (red.), Mity historyczno‑polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, t. 2, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ponczek E., Sepkowski A., Rekść M. (red.), Mity historyczno‑polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, t. 3, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ponczek E., Sepkowski A., Rekść M. (red.), Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Puhalo S., Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine, Sarajewo 2009.
Zobacz w Google Scholar

Puszczewicz A., Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Radović S., Grad kao tekst, Belgrad 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rajtar M., Straczuk J (red.), Emocje w kulturze, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P., The Three Yugoslavias: State‑building and Legitimation, 1918–2005, Waszyngton 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P., Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P. (red.), Eastern Europe: Politics, Culture, and Society Since 1939, Bloomington–Indianapolis 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P., Borowik I. (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, Nowy Jork 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P., Hafner D.F. (red.), Democratic Transition in Slovenia: Value Transformation, Education, and Media, College Station 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P., Matić D. (red.), Democratic Transition in Croatia. Value Transformation, Education and Media, Austin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ramet S.P., Valenta M. (red.), Ethnic Minorities and Politics in Post‑Socialist Southeastern Europe, Cambridge 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rampley M. (red.), Heritage, Ideology, and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents, Woodbridge 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rapacka J., Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Rapacka J., Śródziemnomorze – Europa Środkowa – Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rathfelder E., Raskrsnica Sarajevo. Bosna i Hercegovina deset godina poslije Daytona: muslimani, pravoslavci, katolici i jevreji grade zajedničku državu, Tuzla 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rejmer M., Bukareszt, kurz i krew, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rekść M., Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ricœur P., O sobie samym jako innym, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ricœur P., Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rihtman-Auguštin D., Ulice moga grada. Antropologija domaćeg terena, Belgrad 2000.
Zobacz w Google Scholar

Riklin M., Pisma iz Moskve, Belgrad 2006.
Zobacz w Google Scholar

Riordan J., Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSRS, Cambridge–Nowy Jork–Melbourne 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ritchie L.D., Metaphor, Nowy Jork 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rogaczewska M., Gołdys A., Polacy – w pułapce autostereotypów?, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rosati M., The Making of a Postsecular Society: A Durkheimian Approach to Memory, Pluralism and Religion in Turkey, Londyn– Nowy Jork 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ross M.H., Cultural Contestation in Ethnic Conflict, Cambridge 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rot K., Od socijalizma do Evropske unije. Ogledi o svakodnevnom životu u jugoistočnoj Evropi, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rot K., Slike u glavama. Ogledi o narodnoj kultury u jugoistočnoj Evropi, Belgrad 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rush P.D., Simić O. (red.), The Arts of Transitional Justice: Culture, Activism, and Memory after Atrocity, Nowy Jork 2014.
Zobacz w Google Scholar

Russel B., Władza. Nowa analiza społeczeństwa, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Said E.W., Covering Islam. How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, Nowy Jork 1997.
Zobacz w Google Scholar

Said E.W., Kultura i imperializm, Kraków 2009. Said E.W., Orientalizm, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Saltmarshe D., Identity in a Post‑communist Balkan State: An Albanian Village Study, Abingdon–Nowy Jork 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sarnacki A. (red.), Kultura polityczna jako przedmiot badań, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Saryusz-Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Saryusz-Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka I., Sujecka J., Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – Języki – Areały – Konceptualizacje, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka I. (red.), Albanistyka polska, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Schlipphacke H.M., Nostalgia After Nazism: History, Home, and Affect in German and Austrian Literature and Film, Lewisburg 2010.
Zobacz w Google Scholar

Schubert G. (red.), Serben und Deutsche. Literarische Begegnungen, Jena 2006.
Zobacz w Google Scholar

Schubert G., Konstantinović Z., Zwiener U. (red.), Serben und Deutsche. Traditionen der Gemeinsamkeit gegen Feindbilder, Jena 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sears D.O., Huddy L., Jervis R., Psychologia polityczna, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sells M.A., The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia, Berkeley–Los Angeles–Londyn 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sepkowski A., Mity. Historia. Polityka, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sepkowski A., Od misji do krucjaty. Ewolucja amerykańskiej „religii obywatelskiej”, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sepkowski A., Początki misji. Narodziny amerykańskiej „religii obywatelskiej”, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sepkowski A., Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Shaw C., Chase M. (red.), The Imagined Past: History and Nostalgia, Manchester–Nowy Jork 1989.
Zobacz w Google Scholar

Shawver L., Nostalgic Postmodernism. Postmodern Therapy, Oakland 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sielski J., Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej, Katowice 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzan J., Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku, Katowice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Simić P., Tito. Zagadka stulecia, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Simpson L., Technology, Time, and the Conversations of Modernity, Nowy Jork–Londyn 1994.
Zobacz w Google Scholar

Składowski K., System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas Ł., Pamięć społeczna miasta – jej liderzy i odbiorcy, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Skoko B., Što Hrvati, Bošnjaci i Srbi misle jedni o drugima, a što o Bosni i Hercegovini, Sarajewo 2011.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek M. (red.), Stereotypy a Słowiańszczyzna, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Skórzyńska I., Lavrence C., Pépin C. (red.), Inscenizacje pamięci, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., Widok cudzego cierpienia, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Spaskovska L., The Last Yugoslav Generation: The Rethinking of Youth Politics and Cultures in Late Socialism, Manchester 2017.
Zobacz w Google Scholar

Spohn W. (red.), Collective Memory and European Identity: The Effects of Integration and Enlargement, Abingdon 2016.
Zobacz w Google Scholar

Staniszewski A., Tarnowska B. (red.), Folklor i pogranicza, Olsztyn 1998.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk A., Dziennik pisany później, Wołowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Stawowy-Kawka I., Albańczycy w Macedonii 1944–2001, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Stawowy-Kawka I., Kawka M. (red.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia–kultura–literatura–język–media, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Steinbach P., Opór–sprzeciw–rezystencja, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stewart P., Cohen J., Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawe­ go, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (red.), 20 lat transformacji w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowej, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Stojanović T., Balkan Worlds: The First and Last Europe, Nowy Jork 1994.
Zobacz w Google Scholar

Stojanović T., Balkanska civilizacja, Belgrad 1995.
Zobacz w Google Scholar

Stryk J., Dziekanowska M. (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stryker S., Owens T.J., White R.W. (red.), Self, Identity, and Social Movements, Minneapolis 2000.
Zobacz w Google Scholar

Stys H., Sochacki S. (red.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia–polityka–kultura, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sujecka J. (red.), Macedonia: Land, Region, Borderland, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sutton J., Bercken van der W. (red.), Orthodox Christianity and Contemporary Europe: Selected Papers of the International Conference Held at the University of Leeds, England, in June 2001, Leuven 2003.
Zobacz w Google Scholar

Svašek M. (red.), Postsocialism: Politics and Emotion in Central and Eastern Europe, Oxford–Nowy Jork 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sykulski L. (red.), Przestrzeń i polityka, Częstochowa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szczerek Z., Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Warszawa–Wołowiec 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szelenyi I., Treiman D., Wnuk-Lipiński E., Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Szklarski B., Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szklarski B. (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szpociński A., Przeszłość w dyskursie publicznym, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szpociński A. (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sztalt K., Zemło M., Formy świadomości społecznej, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sztandara M., Injac G., Kuligowski W. (red.), Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej, Opole 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ślawska M., Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Šavija-Valha N., Raja. Ironijski subject svakodnevne komunikacije u Bosni i Hercegovini i raja kao strategija življenja, Zagrzeb 2013.
Zobacz w Google Scholar

Šiber I. (red.), Hrvatska i Europa. Strahovi i nade, Zagrzeb 2011.
Zobacz w Google Scholar

Škrabec S., Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Šo Dž., Štiks I. (red.), Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Štiks I., Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj. Jedna povijest Jugoslavije i postjugoslovenskih država, Zagrzeb 2016.
Zobacz w Google Scholar

Taczyńska K., Twardowska A. (red.), Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Tanasković D., Islam i mi, Belgrad 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tappenbeck I., Phantasie und Gesellschaft: zur soziologischen Relevanz der Einbildungskraft, Würzburg 1999.
Zobacz w Google Scholar

Taylor G., The New Political Sociology. Power, Ideology and Identity in an Age of Complexity, Nowy Jork 2010.
Zobacz w Google Scholar

Teng E., Taiwan’s Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, 1683–1895, Cambridge–Londyn 2004.
Zobacz w Google Scholar

Tepe P. (red.), Politische Mythen, t. 2, Würzburg 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tepšić G., Nakarada R., Vasović M. (red.), Etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreke pomirenju u srpsko‑albanskim odnosima, Belgrad 2015.
Zobacz w Google Scholar

Thompson P., The Voice of the Past. Oral History, Nowy Jork 1986.
Zobacz w Google Scholar

Tilmans K., Vree van F., Winter J. (red.), Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe, Amsterdam 2010.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo Sovieticus, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Tismaneanu V., Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
Zobacz w Google Scholar

Todorova M., Dizanje prošlosti u vazduh. Ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Todorović D., Tito–lov–politika. Tito u lovu, lov u politici, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Traba R., Hahn H.H. (red.), Polsko‑niemieckie miejsca pamięci, t. 1, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Turner B.S., Classical Sociology, Londyn–Thousand Oaks–Nowe Delhi 1999.
Zobacz w Google Scholar

Turner J.H., Steets J.E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ugrešić D., Kultura kłamstwa. Eseje antypolityczne, Wołowiec 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ugrešić D., Nikogo nie ma w domu, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Umphlett W.L., From Television to the Internet: Postmodern Visions of American Media Culture in the Twentieth Century, Madison–Teaneck 2006.
Zobacz w Google Scholar

Varga K., Czardasz z mangalicą, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Vattimo G., Koniec nowoczesności, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Velić A., Bošnjaci i Evropa. Bošnjačko razumljevanje Evrope i zapadnoevropske kulture u periodu austrougarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom 1878–1918, Sarajewo 2013.
Zobacz w Google Scholar

Velikonja M., Evroza. Kritika novog evrocentrizma, Belgrad 2007.
Zobacz w Google Scholar

Velikonja M., Titostalgija, Belgrad 2010.
Zobacz w Google Scholar

Vervliet R., Estor A. (red.), Methods for the Study of Literature As Cultural Memory, Amsterdam–Atlanta 2000.
Zobacz w Google Scholar

Vickers E., In Search of an Identity: The Politics of History Teaching as a School Subject in Hong Kong, 1960s–2002, Nowy Jork–Londyn 2003.
Zobacz w Google Scholar

Vučetić R., Koka‑kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Vukojev S., Tito. Fascinacije hedonizmom, Belgrad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Vulliamy E., Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki, Wołowiec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Walas T. (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Waldenfels B., Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Walder D., Postcolonial Nostalgias: Writing, Representation and Postcolonial Nostalgias, Nowy Jork 2009, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Waldrauch H., Sohler K., Migrantenorganisationen in der Grossstadt: Entstehung, Strukturen und Aktivitäten am Beispiel Wiens, Wiedeń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wallerstein I., Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Werve J. (red.), The Corruption Notebooks 2006, Waszyngton 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wielomski A., Kalita C. (red.), O źródłach państwa i władzy politycznej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wildstein B., Profile wieku, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wilmer F., The Social Construction of Man, State, and War: Identity, Conflict, and Violence in Former Yugoslavia, Nowy Jork–Londyn 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wilson J.L., Nostalgia: Sanctuary of Meaning, Lewisburg 2005.
Zobacz w Google Scholar

Winterhagen J., Transnationaler Katholizismus. Die kroatischen Migrantengemeinden in Deutschland zwischen nationalem Engagement und funktionaler Integration, Berlin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski M., Schattkowsky R. (red.), Regiony pograniczne Europy Środkowo‑Wschodniej w XVI–XX wieku. Społeczeństwo–gospodarka–polityka, Toruń 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wojnicki J., Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990–2003), Pułtusk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wojnicki J. (red.), Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wolff-Powęska A., Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka G., Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed‑rozumienia, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M.M., W rodzinie ojca mego, Wołowiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wybranowski D, Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Yates F.A., Sztuka pamięci, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Załęski P., Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Załęski P., Breslavskaia E., Włodarkiewicz M. (red.), Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim. Między dziedzictwem a tradycją wynalezioną, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zamojski A., Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji, Kielce 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zawistowska R., Miejsce Słowenii w Unii Europejskiej (integracja i prezydencja), Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zefi S., Islamization of Albanians through Centuries, Prizren 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zemszał P., Halili R., Głuszkowski M. (red.), Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, Toruń 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zenderowski R. (red.), My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ziegler J., Imperium hańby, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński B., Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński B. (red.), Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński B. (red.), Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Prawa psychologii społecznej, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Relacje społeczne i role społeczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Żarnowski J., Metamorfozy społeczne 3. Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Żuk P. (red.), Kulturowo‑polityczny Avatar. Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Żukiewicz P., Pozycja ustrojowa rządu w państwach postjugosłowiańskich. Analiza prawnoporównawcza, Wrocław 2017.
Zobacz w Google Scholar

Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Žirarde R., Politički mitovi i mitologije, Belgrad 2000.
Zobacz w Google Scholar

Žižek S., Violece. Six Sedeways Reflections, Nowy Jork 2008.
Zobacz w Google Scholar

Żurek P., Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Abedpour S., O definiranju evropskog identiteta Bošnjaka, „Bošnjačka pismohrana”, 2012, nr 34–35.
Zobacz w Google Scholar

Avineri S., Mare Nonstrum – metafora i rzeczywistość, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2014, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Bakić-Hayden M., Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, „Slavic Review”, 1995, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bartulović A., Nationalism in the Classroom: Narratives of the War in Bosnia–Herzegovina (1992–1995) in the History Textbooks of the Republic of Srpska, „Studies in Ethnicity and Nationalism”, 2006, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Bertsch G.K., Zaninovich M.G., A Factor‑Analytic Method of Identifying Different Political Cultures: The Multinational Yugoslav Case, „Comparative Politics”, 1974, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bjelić D.I., Burząc most. Bałkany jako metafora, „Krasnogruda”, 2002, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Boszkański Z., Tożsamość kolektywna a stereotypy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 1999, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Caka E., Religious Co‑existence and Interreligious Dialogue Activities in Albania, „Balkan Araştõrmalarõ Dergisi”, 2016, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Czekalski T., Spór o dziedzictwo osmańskie jako element współczesnych dyskusji tożsamościowych w Albanii, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, 2017, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński M., Chorwacja w Europie: ex occidente lux, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2013, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński M., Metafora: Wyszegrad, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2013, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński M., Stereotyp – w pułapce poznania, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2014, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Partyka M., Jad złej pamięci, „Znak”, 1995, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Dragouni O., Granica prze‑obrażona. Między Grecją a Macedonią, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2018, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Drakulić S., Chorwacja w pociągu zwanym Unią Europejską, ale w wagonie drugiej klasy, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2013, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Eisenstadt S.N., Giesen B., The Construction of Collective Identity, „European Journal of Sociology”, 1995, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Fleming K.E., Orijentalizam, Balkan i balkanska istoriografija, „Filozofija i društvo”, 2001, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Gibas-Krzak D., The Political, Economic and Cultural Influences of Neo‑Ottomanism in Post‑Yugoslavian Countries. An Analysis Illustrated with Selected Examples, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2017, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Głogowska-Balcerzak A., Kulturowy wymiar zbrodni ludobójstwa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2013, nr LXXXIX.
Zobacz w Google Scholar

Griessler C.E., The Albanians in Macedonia: The Role of International Organizations in Empowering the Ethnic Albanian Minority, „ECMI Working Paper”, 2014, nr 79.
Zobacz w Google Scholar

Gržinić M., Sztuka: Co zostało z Europy Środkowej – Słowenia, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2013, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Janev G., Narrating the Nation, Narrating the City: The Case of Skopje, „Cultural Analysis”, 2011, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Jović D., Identitet Bošnjaka/Muslimana, „Politička misao”, 2013, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Judah T., Good News for the Western Balkans, Yugoslavia is Dead – Long Live the Yugosphere, LSEE Research on South Eastern Europe, Londyn 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kalčić Š., „To je tko, kn en Johan, recimo en Johan, ampak je musliman”: Bošnjaški diskurzi o islamu v Sloveniji, „Razprave in grdivo”, 2005, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Karmolińska-Jagodzik E., Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wobec różnic kulturowych, „Studia Edukacyjne”, 2012, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Kasapović M., The Relationship between Peace, State and Democracy: Bosnia and Herzegovina as a Deviant Case, „Teoria Polityki”, 2018, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kisić I., Transitional Justice in the Western Balkans, http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/transitional_ justice_sr_11_2013_05_i_kisic.pdf, dostęp: 1.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Klepec P., Ideologija, realnost i realno – kako funkcioniše ideologija danas, „Politikon. Czasopis za istraživanje politike”, 2013, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewska-Wiszniewska M., Zjawisko jugonostalgii w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2009, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kudela W., Pamięć zbiorowa źródłem do badań nad dwudziestowieczną Polonią kazachstańską, „MASKA”, 2008, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lungu D., Paradoksalna nostalgia za komunizmem, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2013, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Łyżwa P., Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej – zarys problematyki, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2012, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Mihajlović S., Etnički autostereotipi i heterostereotipi na Kosovu, „Sociologija”, 1995, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Musaj M., Kosovo 2011 Census: Contested Census within a Contested State, „Contemporary Southeastern Europe”, 2015, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Neofitistos V.P., Beyond Stereotypes: Violence and the Porousness of Ethnic Boundaries in the Republic of Macedonia, „History and Anthropology”, 2004, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, „Representations”, 1989, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski K., Klientelizm jako forma korupcji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Palmberger M., Nostalgia Matters: Nostalgia for Yugoslavia as Potential Vision for a Better Future, „Sociologija”, 2008, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Paszkiewicz J., Główne determinanty polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Chorwacji w latach 1995–2013, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, 2013, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Patterson P.H., On the Edge of Reason: The Boundaries of Balkanism in Slovenian, Austrian and Italian Discourse, „Slavic Review”, 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pauker I., Reconciliation and Popular Culture: A Promising Development in Former Yugoslavia?, „Local–Global: Identity, Security, Community”, 2006, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Petryńska M., Skrócona ojczyzna, „Literatura na świecie”, 1994, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Planeta P., Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju?, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2017, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Pluta J., Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne postrzeganie cudzoziemca, „Opuscula Sociologica”, 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Popadić D., Biro M., Autostereotipi i heterostereotipi Srba u Srbiji, „Nova politička misao”, 1999, nr 1–2, http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/nspm/1-2/d006/html_ser_lat, dostęp: 17.04.2016.
Zobacz w Google Scholar

Przewoźnik A., Pamięć buduje tożsamość, „Scripta Comeniana Lesnensia”, 2008, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., Traba R., Zamorski K., Laboratorium mitu, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2015, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Stanisławski W., Ruritania Revisited, „Krasnogruda”, 2002–2003, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), https://tslmorawa.files.wordpress.com/2012/06/konwersatorium-rs_mk_szpocinski_miejsca-pamieci.pdf, dostęp: 29.03.2015.
Zobacz w Google Scholar

Sztumski W., Ku społeczeństwu niewiedzy i dezinformacji, „Transformacje”, 2007–2008, nr 51–57.
Zobacz w Google Scholar

Škrabec S., Bałkańska walka z przestrzenią, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2012, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Štulec I., Vučković V., Baković T., Impact of Croatian EU Accession on its Foreign Trade and Customs Systems, „Ekonomski vjesnik”, 2014, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Trzcińska I., Wyobrażenie innego w procesie symbolizacji, „The Peculiarity of Man”, 2014, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Уайт С., Прошлое и будущее: тоска по коммунизму и ее последствия в России, Белоруссии и Украине, „Мир России”, 2007, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Venovska-Antevska S., National Identities Expressed Through Intercultural Communication in the Balkans, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2017, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Wachtel A., Kada i zašto je „jugoslovenska kultura” imala smisla, „Sarajevske sveske”, 2003, nr 1, http://sveske.ba/en/content/kada-i-za-sto-je-jugoslovenska-kultura-imala-smisla, dostęp: 1.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Wierciński A., Człowiek i symbolizacja – credo antropologa, „The Peculiarity of Man”, 2014, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszek A., Enklawy, Opowieść o dwóch kosowskich miastach, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2018, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak T., Riabczuk M., Kowal P., Prochaśko J., Hałyczyna w Ukrainie, Ukraina w Europie, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2015, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

DANA SLAVE I PONOSA JUGOSLAVIJE: Na današnji dan otvorene ZOI u Sarajevu, prve Igre na kojima su učestvovali i SAD i SSSR, 8.02.2108, https://www.kurir.rs/sport/ostali-sportovi/2991095/video-12-dana-slave-i-ponosa-jugoslavije-na-danasnji-dan-otvorene-zoi-u-sarajevu-prve-igre-na-kojima-su-ucestvovali-i-sad-i-sssr, dostęp: 30.06.2018.
Zobacz w Google Scholar

Adams B., See the Nazi Signs Greek Protesters Used to Greet German Chancellor Merkel During Visit, „TheBlaze”, 9.10.2012, http://www.theblaze.com/stories/2012/10/09/see-the-nazi-signs-gree-protesters-used-to-greek-german-chancellor-merkel-during-visit/, dostęp: 20.01.2016.
Zobacz w Google Scholar

Babović S., Kad neće Srpkinje, hoće Albanke, „Večernje novosti”, 08.08.2017, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:679698-Kad-nece-Srpkinje-hoce-Albanke, dostęp: 8.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Balkanski glas razuma (1): Jevrem i Balša Brković: Njegoš nije Balka­ nac, „Slobodna Dalmacija”, 31.01.2009, http://www.slobodnadalmacija.hr/Spektar/tabid/94/articleType/ArticleView/articleId/40298/ Default.aspx, dostęp: 6.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Bieber F., Ever Farther Union: Balkans and the Brexit, http://rs.n1info.com/a171681/Svet/ Region/ Fridom-haus-Dalekosezne-posledice-Bregzita-po-Balkan.html, dostęp: 10.06.2018.
Zobacz w Google Scholar

Bieber F., The Rise (and Fall) of Balkan Stabilitocracies, https://www.cirsd.org/en/horizons/ horizons-winter-2018-issue-no-10/the-rise-and-fall-of-balkan-stabilitocracies, dostęp: 10.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki T., Czy Serbia i Czarnogóra wejdą do UE?, „Gazeta Wyborcza”, 7.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Bošnjaci se uzbunili, Srbija se sprema... – je li moguć novi rat na Bal­ kanu?, https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/bosnjaci-se-uzbunili-srbija-se-sprema...-je-li-moguc-novi-rat-na-balkanu/4660622/, dostęp: 25.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Brnabić: Lex Agrokor se neće primenjivati na Srbiju, http://rs.n1info.com/a335871/Biznis/Ante-Ramnjak-u-Beogradu.html, dostęp: 28.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Casule K., Zuvela M., Macedonia Introduces Emergency Measures As Smog Chokes Capital, https://www.reuters.com/article/us-macedonia-pollution/macedonia-introduces-emergency-measures-as-smog-chokes-capital-idUSKBN1EM0XW, dostęp: 10.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

CCI: Svaki četvrti zaposleni u BiH radi u javnom sektoru, http://ba.n1info.com/a156549/Vijesti/Vijesti/CCI-Svaki-cetvrti-zaposleni-u-BiH-radi-u-javnom-sektoru.html, dostęp: 2.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Crkva analizirala uzroke iseljavanja ljudi iz BiH: strah od rata, loša politička situacija…, https://www.vecernji.ba/vijesti/crkva-analizirala-uzroke-iseljavanja-ljudi-iz-bih-strah-od-rata-losa-politicka-situacija-1214458, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Čavalić A., The Fight for Freedom Comes to Bosnia and Herzegovina, http://dailycaller.com/2014/02/17/the-fight-for-freedom-comes-to-bosnia-and-herzegovina/, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Čpajak B., Da li Hrvatska preuzima palicu „izaslanika” EU na Balkanu, „Politika”, 11.09.2013, http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Da-li-Hrvatska-preuzima-palicu-izaslanika-EU-na-Balkanu.lt.html, dostęp: 9.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Da li će Moskva na Balkanu testirati jedinstvo EU?, https://www.b92.net/info/intervju/index.php?yyyy=2015&nav_id=955788, dostęp: 19.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Da li je Hrvatska na Balkanu?, http://www.index.hr/indexforum/postovi/44470/da-li-je-hrvatska-na-balkanu-/1, dostęp: 25.05.2015.
Zobacz w Google Scholar

Da se nije raspala, Jugoslavija bi bila ‘država blagostanja’, 29.11.2012, http://www.dnevno.hr/novac/40728-da-se-nije-raspala-jugoslavija-bi-bila-drzava-blagostanja.html, dostęp: 9.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Da se SFRJ nije raspala i region i EU bi bili bolji, „Večernje Novosti”, 21.12.2013, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469622-Da-se-SFRJ-nije-raspala-i-region-i-EU-bi-bili-bolji, dostęp: 10.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Dan odluke: Europa ili Balkan. Biramo budućnost, „Večernji list”, 22.01.2012, http://www.vecernji.hr/hrvatska/dan-odluke-europa-ili-balkan-biramo-buducnost-368555, dostęp: 20.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Daskalović Z., Nema dana bez Balkana, http://www.portalnovosti.com/nema-dana-bez-balkana, dostęp: 20.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Delauney G., Controversy surrounds Belgrade Waterfront development, http://www.bbc.com/news/business-36576420, dostęp: 27.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Dežulović B., Kako će Hrvati postati Bosanci, http://pescanik.net/kakoce-hrvati-postati-bosanci/, dostęp: 23.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Djokic D., A Farewell to Yugoslavia, „Open Democracy”, 11.04.2002, https://www.opendemocracy.net/people-debate_36/article_325.jsp, dostęp: 25.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

Dodik huška Vučića na sukob sa Turskom, http://www.e-novine.com/region/region-bosna/106346-Dodik-huka-Vuia-sukob-Turskom.html, dostęp: 15.01.2016.
Zobacz w Google Scholar

Drakulić S., Turske serije rekordno gledane na Balkanu, „Nezavisne novine”, 07.02.2013, http://www.nezavisne.com/magazin/tv/Turske-serije-rekordno-gledane-na-Balkanu/178954, dostęp: 30.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Duraković E., Nije to fobija prema Arapima, ali nisu ni investicije: To je PROJEKAT od kojeg treba strahovati!, http://depo.ba/clanak/150738/nije-to-fobija-prema-arapima-ali-nisu-ni-investicije-to-je-projekat-od-kojeg-treba-strahovati, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Dva pogleda na Hrvatsku: Grabar Kitarović vidi Jugoistočnu Europu, Gauck Zapadni Balkan, http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/dva-pogleda-na-hrvatsku-grabar-kitarovic-vidi-jugoistocnu-europu-gauck-zapadni-balkan---376731.html, 17.03.2015, dostęp: 5.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Džuda T., Šta je to Jugosfera, 23.07.2011, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=996979, dostęp: 27.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Đaković N., Zavera ekstremista protiv Hrvatske i Srbije, „Blic online”, 19.01.2011, https://www.blic.rs/vesti/tema-dana/zavera-ekstremista-protiv-hrvatske-i-srbije/b967dbm, dostęp: 27.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Đukanovićev slogan: Za stabilnost i napredak Crne Gore, https://m.cdm.me/izbori-2018/predsjednicki/dukanovicev-slogan-za-stabilnost-i-napredak-crne-gore/, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Evo šta Hrvati misle o Bosancima, http://novi.ba/clanak/31416/evo-sta-hrvati-misle-o-bosancima-video, dostęp: 23.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Fazliu E., Signs of Strain in Kosovo‑Turkey Relations, http://kosovotwopointzero.com/en/signs-of-strain-in-kosovo-turkey-relations/, dostęp: 4.10.2017.
Zobacz w Google Scholar

Ferizaj A., ‘Shaci’ as another product of Albanian orientalism, „Prishtina Insight”, 30.10.2018, https://prishtinainsight.com/shaci-as-another-product-of-albanian-orientalism/, dostęp: 1.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Fukelj S., BBC o Arapima u BiH: Bogatstvo ili prijetnja?, „N1”, 23.09.2016, http://ba.n1info.com/a114179/Vijesti/Vijesti/BBC-o-Arapima-u-BiH-Bogatstvo-ili-prijetnja.html, dostęp: 28.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

Gašić R., Srpski stereotipi o Nemcima i percepcija Evrope, http://elibrary.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/1037, dostęp 15.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Gjenero D, Šta je Grabar‑Kitarović poručila regiji?, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sta-je-grabar-kitarovic-porucila-regiji, dostęp: 5.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Gligorov V., Kako ekonomski normalizovati Balkan?, http://www.dw.com/bs/kako-ekonomski-normalizovati-balkan/a-39598421, dostęp: 7.11.2017.
Zobacz w Google Scholar

Gojer – BiH je u najtežoj situaciji od rata, strah se ponovo uvukao među ljude, https://www.youtube.com/watch?v=3MPLvKQXPa8, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Goldsworthy V., Invention and In(ter)vention: The Rhetoric of Balkanization, http://www.eurozine.com/invention-and-intervention-the-rhetoric-of-balkanization/, dostęp: 20.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Grabiec K., Od florysty do aferzysty – historia chorwackiego oligarchy Ivicy Todoricia, http://www.eastbook.eu/2017/12/12/od-florysty-do-aferzysty-historia-chorwackiego-oligarchy-ivicy-todoricia/, dostęp: 28.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorek D., Belgrad na wodzie – już wkrótce!, http://balkanistyka.org/belgrad-na-wodzie-juz-wkrotce/, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Herman-Milenkovska M., Ech, gdyby Tito był żywy…, „Przegląd”, 2010, nr 26, https://www.tygodnikprzeglad.pl/ech-gdyby-tito-byl-zywy/, dostęp: 6.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

Hopper T., Local Post: President of Macedonia comes to Canada, no­ body notices, „National Post”, 24.04.2013, http://news.nationalpost.com/2013/04/24/local-post-president-of-macedonia-comes-to-canada-nobody-notices/, dostęp: 9.01.2018.
Zobacz w Google Scholar

Hrvatski specijalci u Obrenovcu: U ovaj grad duhova idete na vlasti­ tu odgovornost, „Blic”, 23.05.2014, http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/468034/Hrvatski-specijalci-u-Obrenovcu-U-ovaj-grad-duhova-idete-na-vlastitu-odgovornost, dostęp: 11.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Hyszka K., Morderstwo w czasach dialogu, czyli tło zamachu w Kosowie, http://www.eastbook.eu/2018/01/19/morderstwo-w-czasach-dialogu/, dostęp: 11.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

I. Josipović, Hrvatska može biti motor među zemljama u regiji, „Večernji list”, 5.12.2014, http://www.vecernji.hr/hrvatska/hrvatska-moze-biti-motor-medu-zemljama-u-regiji-977466, dostęp: 5.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

IBM Global Biznis Servis: Srbija lider po broju otvorenih radnih mesta, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/2852012/ibm-global-biznis-servis-srbija-lider-po-broju-otvorenih-radnih-mesta.html, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Ignjatijević M., The Collapse of the Rule of Law in Serbia: the „Savama­ la” Case, http://pointpulse.net/magazine/collapse-rule-law-serbia-savamala-case/, dostęp: 27.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Imielski R., Prezydent Macedonii: Unia zapomniała o Bałkanach. Zostaliśmy sami z problemem uchodźców, „Gazeta Wyborcza”, 18.09.2015, http://wyborcza.pl/1,75399,18845087,prezydent-macedonii-unia-zapomniala-o-balkanach-zostalismy.html, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

ISIS Struggling to Recruit from Bosnia, Experts Say, „Balkan Insight”, 07.12.2016, http://www.balkaninsight.com/en/article/isis-struggling-to-recruit-from-bosnia-experts-suggest-12-06-2016, dostęp: 14.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Ispovijest Bosanki koje nose nikab: Govore mi da sam ‘nindža’, ‘babaro­ ga’..., https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/ispovijest-bosanki-koje-nose-nikab-govorili-su-mi-nindza-babaroga/238093, dostęp: 20.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

ISTRAŽIVANJE Ipsos: Građani veruju Vučiću, pa onda – nikome, https://www.blic.rs/vesti/politika/istrazivanje-ipsos-gradani-veruju-vucicu-pa-onda-nikome/xtprfdh, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Istraživanje: Najviše jugonostalgičara u Bosni i Hercegovini i Srbiji, http://novi.ba/clanak/120951/istrazivanje-najvise-jugonostalgicara-u-bosni-i-hercegovini-i-srbiji, dostęp: 21.01.2018.
Zobacz w Google Scholar

Iz Srbije upozoravaju: I prošli rat u BiH je počeo referendumom, https://vijesti.ba/clanak/322695/iz-srbije-upozoravaju-i-prosli-rat-u-bih-je-poceo-referendumom, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Jauković M., Crna Gora ekološka država, http://www.monte-negrina.net/pages/pages1/crnom_gorom/ekoloska_crna_gora_marija_ jaukovic.html, dostęp: 18.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

JNA, vojska koje više nema: Čime je sve raspolagala jedna od najmoćnijih evropskih armija, https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/jna-vojska-koje-vise-nema-cime-je-sve-raspolagala-jedna-od-najmocnijih-evropskih-armija/202463, dostęp: 9.01.2018.
Zobacz w Google Scholar

Jordanovska M., True Cost of ‘Skopje 2014’ Revealed, „Balkan Insight”, 27.06.2015, http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed, dostęp: 3.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

Jovanović: Mir na Balkanu ne čuva naša pamet, već strah od rata, „Blic”, 12.01.2017, https://www.blic.rs/vesti/politika/jovanovic-mir-na-balkanu-ne-cuva-nasa-pamet-vec-strah-od-rata/90ekzh8, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Kangrga B., Šta je zajedničko Nemcima i Srbima, „Politika” 16.09.2013, http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Sta-je-zajednicko-Nemcima-i-Srbima.lt.html, dostęp: 15.03.2015.
Zobacz w Google Scholar

Karabeg O., Zašto Vučić potcenjuje inteligenciju građana Srbije?, https://www.slobodnaevropa.org/a/most-vucic-izbori-gradjani-inteligencija/28377656.html, dostęp: 17.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Kino ‘Europa’ i jedna lešina, http://amac.hrvati-amac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3593&Itemid=1, dostęp: 11.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Knezevic S., The Rural Serbian Villages Where Men Pay for Albanian Brides, „Vice”, 5.07.2017, https://www.vice.com/en_us/article/zmebnw/the-rural-villages-where-men-buy-their-brides, dostęp: 27.07.2017.
Zobacz w Google Scholar

Kosovo Includes Turkey in Its Embassy List, „Balkan Insight”, 3.07.2008, http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-includes-turkey-in-its-embassy-list, dostęp: 4.10.2017.
Zobacz w Google Scholar

Kosovo’s Bridge To Russia, https://www.rferl.org/a/kosovos-bridge-to-russia/28848504.html, dostęp: 22.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Kovacic J., Russia, Serbia and South Stream, http://www.transconflict.com/2013/11/russia-serbia-south-stream-271/, dostęp: 27.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik M., Wahabizm w Bośni i Hercegowinie rosnącym zagrożeniem, http://balkanistyka.org/wahabizm-w-bosni-i-hercegowinie-rosnacym-zagrozeniem/, dostęp: 16.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk G., Wybory prezydenckie w Chorwacji. Faworyci na cze­ le, polski wątek w tle, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wybory-prezydenckie-w-chorwacji-faworyci-na-czele-polski-watek-w-tle/pdtfn, dostęp: 18.04.2015.
Zobacz w Google Scholar

Krcić E., Korupcija je već način života, https://www.slobodnaevropa.org/a/716210.html, dostęp: 20.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Less T., The Next Balkan Wars, „New Statesman”, 6.06.2016, https://www.newstatesman.com/world/2016/06/next-balkan-wars, dostęp: 25.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Lynch L., Croatia’s Far‑Right Rewrites Tito Out of History, „Balkanist”, 3.09.2017, http://balkanist.net/rewriting-tito-out-of-croatias-history/, dostęp: 20.10.2017.
Zobacz w Google Scholar

Łomanowski A., Przestańcie się mścić na Rosjanach, „Rzeczpospolita”, 06.03.2015, http://www4.rp.pl/apps/pbcs.dll/article?avis=RP&date=20150306&category=PLUSMINUS&lopenr=303069987&Ref=AR&profile=1089&page=4, dostęp: 03.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Marusic S.J., Macedonia Parties Trade Blame Over Deadly Smog, „Balkan Insight”, 6.01.2017, http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonians-trade-blame-over-deadly-smog-01-05-2017, dostęp: 10.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Marusic S.J., Macedonians Give ‘Skopje 2014’ Thumbs Down, „Balkan Insight”, 16.11.2013, http://www.balkaninsight.com/en/article/survey-macedonians-disapprove-skopje-2014-revamp, dostęp: 3.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

Matyjanka M., Belgrad na wodzie, http://krytykapolityczna.pl/swiat/belgrad-na-wodzie/, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Mihajlović B., Stižu ruski mediji: Russia Today na srpskom, http://www.slobodnaevropa.org/content/medijski-prostor-moskve/26659775. html, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Nikolić M., ‘Fašizam koji živimo u BiH’, https://www.slobodnaevropa.org/a/radikalizam-europa-balkan/28770958.html, dostęp: 3.01.2017.
Zobacz w Google Scholar

Nišavić D., Saradnja na prostoru bivše Jugoslavije neminovnost, „Blic”, 1.12.2009, http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/123260/Saradnja-na-prostoru-bivse-Jugoslavije--neminovnost, dostęp: 28.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

O naszej Europie, „Newsweek”, 28.08.2004, http://www.newsweek.pl/europa/o-naszej-europie,45872,1,1.html, dostęp: 15.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Odwaga w teatrze stała się estetyką. Rozmowa z Oliverem Frljiciem, „dwutygodnik.com”, 2011, nr 69, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2844-odwaga-w-teatrze-stala-sie-estetyka.html, dostęp: 27.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Pamuła A., Imigranci we Francji głosują na Front Narodowy, „Gazeta Wyborcza. Duży format”, 2.04.2015, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,144489,17690500,Imigranci_we_Francji_glosuja_na_Front_Narodowy.html, dostęp: 30.07.2016.
Zobacz w Google Scholar

Panjkov T., Pominjanje rata – grubi eksperiment kao moćno sredstvo manipulacije građanima, http://www.appi.ba/pominjanje-rata-grubi-eksperiment-kao-mocno-sredstvo-manipulacije-gradanima/, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Patria Scandal: From Plans to Equip Army to Verdicts and Retrial, „The Slovenia Times”, 23.04.2015, http://www.sloveniatimes.com/patria-scandal-from-plans-to-equip-army-to-verdicts-and-retrial, dostęp: 12.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Pavlović P., Kolinda dijeli Sarajevo, „Oslobođenje”, 7.03.2015, http://www.oslobodjenje.ba/pogledi/kolinda-dijeli-sarajevo, dostęp: 15.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Peci E., Srpski spomenici uništavani širom Kosova, http://www.balkaninsight.com/en/article/srpski-spomenici-unistavani-sirom-kosova, dostęp: 20.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Pojam BALKAN >> Zašto Hrvatska nije balkanska zemlja?, 18.04.2012, http://politika.hr/hrvatska/8849-pojam-balkan-gg-zasto-hrvatska-nije-balkanska-zemlja, dostęp: 5.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Polacy tęsknią za PRL, „Gazeta Wyborcza”, 25.05.2004, http://wyborcza.pl/1,75248,2092611.html, dostęp: 10.01.2016.
Zobacz w Google Scholar

Poljski recept za uspeh, http://www.euractiv.rs/eu-prioriteti/7729-poljski-recept-za-uspeh-, dostęp: 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Pozitivan stav prema migrantima ima 43 odsto građana Srbije, „Vesti”, 19.06.2017, http://rs.n1info.com/a277073/Vesti/Vesti/Gradjani-Srbije-o-migrantima.html, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Predsjednica odgovorila na dramatično pismo Milorada Pupovca: ‘Slažem se s Vama, u Hrvatskoj raste nesnošljivost’, „Dnevnik”, 13.02.2016, https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednica-kolinda-grabar-kitarovic-odgovorila-na-pismo-milorada-pupovca---426412.html, dostęp: 15.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Priča o jugoslavenskim ikonama, „Nacional”, 30.08.2011, http://arhiva.nacional.hr/clanak/115340/prica-o-jugoslovenskim-ikonama, dostęp: 27.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Proces Brdo–Brioni na izdisaju, http://www.dw.com/sr/proces-brdo-brioni-na-izdisaju/a-39228023, dostęp: 1.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Przybilla S., Silicon Serbia, „Süddeutsche Zeitung”, 10.10.2017, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/start-ups-silicon-serbia-1.3702209, dostęp: 12.10.2017.
Zobacz w Google Scholar

RASTE OPASNOST OD TERORIZMA U REGIJI: ‘Premalo se pazi na Balkan, dvije zemlje su posebno ugrožene’, https://net.hr/danas/ hrvatska/raste-opasnost-od-terorizma-u-regiji-premalo-se-pazi-na-balkan-ove-dvije-zemlje-su-posebno-ugrozene/, dostęp: 15.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Recite javno, kome su još sankcije Rusiji donele dobro: Srbija u Briselu lobira protiv sankcija Rusiji, http://www.vestinet.rs/tema-dana/recite-javno-kome-su-jos-sankcije-rusiji-donele-dobro-srbija-u-briselu-lobira-protiv-sankcija-rusiji, dostęp: 27.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

Rezultati popisa: U BiH živi 3.531.159 stanovnika, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/bih-danas-rezultati-popisa-iz-2013-godine, dostęp: 21.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Rupel: Slovenija nije na Balkanu, http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/rupel_slovenija_nije_na_balkanu.12.html?news_id=288201, dostęp: 20.05.2015.
Zobacz w Google Scholar

Rusija čuva Srbiju samo ako ne uđe u NATO, „Vesti online”, 22.12.2013, http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/369739/Rusija-cuva-Srbiju-samo-ako-ne-ude-u-NATO, dostęp: 27.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Lasyk K., Ekologiczna ściema, http://yugolski.pl/?p=2663&fbclid=IwAR15WEAopWgvcrC8FjFM6aAZ4uJmxIRJdrXsaCIFSEkH7BfypHOhdoDftcs, dostęp: 18.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski R., Prezydencja Słowenii w Unii Europejskiej, „BEST OSW”, 4.12.2007, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2007-12-05/prezydencja-slowenii-w-unii-europejskiej, dostęp: 15.05.2012.
Zobacz w Google Scholar

Sandić-Hadžihasanović G., Sjećanja na Olimpijadu u Sarajevu: Svi živjeli kao jedan, https://www.slobodnaevropa.org/a/sjecanja-na-olimpijadu-u-sarajevu-jos-su-ziva/24896872.html, dostęp: 31.01.2018.
Zobacz w Google Scholar

Sassi L., Amighetti E., Kosovo: A Young Country, Being Shaped by Its Youth, „Politico”, 16.02.2018, https://www.politico.eu/interactive/in-pictures-kosovo-10th-anniversary-future-being-shaped-by-its-youth/, dostęp: 12.06.2018.
Zobacz w Google Scholar

SLOVENCI: Korupcija je naš način života, naučio nas Tito!, http://www.telegraf.rs/vesti/507677-slovenci-korupcija-je-nas-nacin-zivota-naucio-nas-tito, dostęp: 12.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Slovenia is not Slovakia, http://www.slovak-republic.org/slovenia/, dostęp: 18.04.2015.
Zobacz w Google Scholar

Slovenija i Hrvatska u žestokom i otworenom turističkom ratu. Borba za „dio Jadrana i dio Srba”, „Glas Javnosti”, 27.05.2009, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/svet/glas-javnosti-27-05-2009/borba-za-dio-jadrana-i-dio-srba, dostęp: 15.05.2012.
Zobacz w Google Scholar

Smith H., Flights between Greece and Macedonia resume after 12‑year blockade, „The Guardian”, 1.11.2018, https://www.theguardian. com/world/2018/nov/01/flights-between-greece-and-macedonia-resume-after-12-year-blockade, dostęp: 1.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Smith H., Macedonian PM issues ultimatum in name‑change battle, „The Guardian”, 1.10.2018, https://www.theguardian.com/world/2018/oct/01/macedonian-pm-issues-ultimatum-in-name-change-battle, dostęp: 3.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Soudil E., Prijetnja Balkanu nisu Rusi i rat, nego autokrati i korupcija, „Glas Slavonije”, 4.07.2017, http://www.glas-slavonije.hr/337213/1/Prijetnja-Balkanu-nisu-Rusi-i-rat-nego-autokrati-i-korupcija, dostęp: 2.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Stysiak M., Niemieckie proszki są lepsze niż polskie? Jak tanio prać ubrania, http://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/1,134698,14832397,Niemieckie_proszki_sa_lepsze_niz_polskie__Jak_tanio.html, dostęp: 9.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Surk B., To Build Dubai of the Balkans, Serbia Deploys Bulldozers and Baseball Bats, „The New York Times”, 29.04.2018, https://www.nytimes.com/2018/04/29/world/europe/serbia-belgrade-water- front-uae-aleksandar-vucic.html, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Szczepkowska J., Na drugie mam Saïd, „Rzeczpospolita”, 17.01.2015, http://www.rp.pl/artykul/61991,1171729-Na-drugie-mam-Said. html, dostęp: 28.02.2015.
Zobacz w Google Scholar

Šešelj na osječkoj televiziji podržao Josipovića: Našao sam zaobilazni put do javnosti – preko Hrvatske, „Blic”, 27.11.2014, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/514691/Seselj-na-osjeckoj-televiziji-podrzao-Josipovica-Nasao-sam-zaobilazni-put-do-javnosti--preko-Hrvatske, dostęp: 16.10.2015.
Zobacz w Google Scholar

Tcherneva V., It is high time for the EU to move beyond ‘stabilocracy’ and stand up to ethnic nationalist kleptocrat political leaders, https://www.ecfr.eu/article/commentary_what_europe_can_do_for_the_western_balkans_7238, dostęp: 25.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Tcherneva V., Wesslau F., MacMeltdown: Understanding the politi­ cal crisis in Macedonia, https://www.ecfr.eu/article/commentary_macmeltdown_understanding_the_political_crisis_in_macedonia_7284, dostęp: 25.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Todorova M., Daring to Remember Bulgaria, pre–1989, „The Guardian”, 9.11.2009, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/nov/09/1989-communism-bulgaria, dostęp: 27.07.2016.
Zobacz w Google Scholar

Todorović D., Ljudi na vlasti nekad i sad, „Danas”, 20.07.2014, http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/ljudi_na_vlasti_nekad_i_sad.46.html?news_id=285795, dostęp: 28.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Tomičić L., Luketić: Hrvatska je u zabludi ako misli da može pobjeći od Balkana, „Novi list”, 14.07.2013, http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Luketic-Hrvatska-je-u-zabludi-ako-misli-da-moze-pobjeci-od-Balkana, dostęp: 3.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Tomovic D., Sleepy Montenegrins Win Village’s ‘Laziness’ Olympics, „Balkan Insight”, 21.08.2018, http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-awards-four-for-laziness--08-20-2018, dostęp: 15.09.2018.
Zobacz w Google Scholar

Trivić B., Ruski vrući krompir u Nišu, https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-rusija-nis/28956588.html, dostęp: 19.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Ustav Crne Gore, https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/ustav-crnegore.html, dostęp: 18.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Uticaj ‘Islamske Države’ u BiH, http://www.dw.de/uticaj-islamske-dr%C5%BEave-u-bih/a-18331079, dostęp: 16.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Velebit V., Russian influence in Macedonia: A credible threat?, https://europeanwesternbalkans.com/2017/11/14/russian-influence-macedonia-credible-threat/, dostęp: 10.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Veliko istraživanje u Hrvatskoj. Kolindi raste podrška, Plenkoviću opa­ da, „Blic”, 27.07.2017, https://www.blic.rs/vesti/svet/veliko-istrazivanje-u-hrvatskoj-kolindi-raste-podrska-plenkovicu-opada/ve8f214, dostęp: 15.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Voda „prekrila” i granice među ljudima, http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2014&mm=05&dd=25&nav_id=852532, dostęp: 11.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

Vučić otkrio šta mu je Putin šapnuo tokom parade u Moskvi, „Blic”, 9.05.2018, https://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-otkrio-sta-mu-je-putin-sapnuo-tokom-parade-u-moskvi/1n9jr0f, dostęp: 28.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Vučić razočaran, Srbija plaća cenu velikih, „Večernje novosti”, 2.12.2014, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:522318-Vucic-razocaran-Srbija-placa-cenu-velikih, dostęp: 27.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

Wantuch D., U nas nie trują o smogu, „Gazeta Wyborcza”, 10–11.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik J., Bassam Tibi: Integracja islamu w Niemczech się nie powiedzie, https://opinie.wp.pl/bassam-tibi-integracja-islamu-w-niemczech-sie-nie-powiedzie-6200764052809345a, dostęp: 22.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

YU prostor sećanja. Rozmowa z Dino Mustaficiem, http://www.b92.net/kultura/intervjui.php?nav_category=1083&nav_id=468155, dostęp: 27.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Заев во официјална посета на Косово, ќе се сретне со Харадинај и со Тачи на 12 декември, http://meta.mk/zaev-vo-ofitsijalna-poseta-na-kosovo-ke-se-sretne-so-haradinaj-tachi-i-veseli-na-12-dekemvri/, dostęp: 2.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Zvanični rezultati popisa: Crnogoraca 44,98 odsto, Srba 28,73 odsto, http://www.vijesti.me/tv/zvanicni-rezultati-popisa-crnogoraca-4498-odsto-srba-2873-odsto-28461, dostęp: 10.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2014, dostęp: 9.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

http://classiques.uqac.ca/contemporains/debord_guy/societe_du_spec-tacle/societe_du_spectacle.pdf, dostęp: 15.03.2016.
Zobacz w Google Scholar

http://davidsbeenhere.com/2014/12/05/four-ottoman-bridges-must-visit-bosnia-herzegovina/, dostęp: 16.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

http://depo.ba/clanak/153609/sarajevo-resort-osenik-ovo-je-prvi-arapski-grad-u-bih-ali-dok-su-vlasnici-kuca-tu-ulaz-bosancima-nije-dozvoljen, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://forum.b92.net/topic/42917-poziv-na-bojkot-slovenacke-robe/page- 38, dostęp: 5.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

http://jugoslaven-sam.info/2017/05/08/zasto-je-bivsa-sfrj-odbila-ponudu-za-brzi-ulazak-u-eu-i-5-milijardi-pomoci/, dostęp: 17.01.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://sjp.pwn.pl/szukaj/wyobra%C5%BCenie.html, dostęp: 3.02.2015.
Zobacz w Google Scholar

http://www.arslege.pl/glowne-wartosci-unii/ k78/a11010/, dostęp: 22.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_093_09.PDF, dostęp: 10.01.2016.
Zobacz w Google Scholar

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614582/EPRS_ATA(2017)614582_EN.pdf, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://www.fes-prishtina.org/wb/pages/english/archive/activities-2012. php?lang=EN, dostęp: 4.10.2017.
Zobacz w Google Scholar

http://www.fipa.gov.ba/informacije/statistike/investicije/default.aspx?id=180&langTag=hr-HR, dostęp: 28.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=Vijesti&id=263701, dostęp: 13.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://www.juga.com/index.html, dostęp: 25.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://www.kinoeye.org/01/08/pozun08.php, dostęp: 10.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy/foreign_policy/western_balkans/, dostęp: 2.11.2013.
Zobacz w Google Scholar

http://www.rtvbn.com/3872907/arapi-se-planski-naseljavaju-u-bih, dostęp: 12.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://www.slovak-republic.org/slovenia/, dostęp: 18.04.2015.
Zobacz w Google Scholar

http://www.spottedbylocals.com/blog/alpha-beta-and-gamma-cities/, dostęp: 28.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

http://www.telegraf.rs/vesti/izbori-u-beogradu/2935967-gde-je-gradona-celnik-ovako-sns-vidi-grad-beograd-ako-pobede-djilas-ili-sapic-video, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

http://www.youtube.com/watch?v=V_G5rnIlyhM, dostęp: 27.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

https://aa.com.tr/ ba/arhiva/otvoren-srpsko-ruski-humanitarni-centar/371426?amp=1, dostęp: 19.04.2018.
Zobacz w Google Scholar

https://www.abc.ba/licnost/11573/haris-rahmanovic-priki, dostęp: 28.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

https://www.ask-zagreb.org/index.htm, dostęp: 4.01.2018.
Zobacz w Google Scholar

https://www.fpzg.unizg.hr/o_nama, dostęp: 10.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=dQRGHAdQjR0, dostęp: 4.10.2017.
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=gfMv8O4dfZQ, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=I9zohYKzpZI, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=MJXr3xxTk7o, dostęp: 10.06.2018.
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=Y1auekSwf9c, dostęp: 1.11.2008.
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=-P7rm3K_bsI, dostęp: 26.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-291-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-292-5

Inne prace tego samego autora