Wynik całkowity – jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Autorzy

Artur Sajnóg
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
https://orcid.org/0000-0001-9475-8848

Słowa kluczowe:

zysk przedsiębiorstwa, kapitał przedsiębiorstwa, sprawozdawczość finansowa, wynik całkowity, spółki giełdowe, wartość rynkowa

Streszczenie

Problematyka pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa zawsze odgrywała zasadniczą rolę w ekonomii i finansach, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Przez dekady kategoria zysku operacyjnego bądź zysku netto i wskaźniki szacowane na ich podstawie były uznawane za kluczowe mierniki oceny działania oraz rozwoju jednostek. Obowiązkowa implementacja sprawozdania z wyniku całkowitego do sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych przyczyniła się jednak do uwzględnienia wyniku całkowitego jako ważnej kategorii ekonomicznej, która może z jednej strony stanowić miernik analizy ekonomicznej jednostek o względnie wysokiej jakości informacyjnej, z drugiej zaś być użyteczna dla inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zasadniczym celem książki jest ocena jakości informacyjnej i użyteczności decyzyjnej kategorii wyniku całkowitego w porównaniu z kategorią wyniku finansowego netto spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ze Wstępu

Bibliografia

Aboody D., Barth M., Kasznik R., Revaluations of Fixed Assets and Future Firm Performance: Evidence from the UK, „Journal of Accounting and Economics” 1999, vol. 26, no. 1–3, s. 149–178.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Urbanek P., Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, „Gospodarka Narodowa” 2014, R. 25, nr 2, s. 81–102.
Zobacz w Google Scholar

Ahn T.S., Choi W.S., The Incremental Information Content of Other Comprehensive Income, „Korean Accounting Review” 2002, vol. 27, no. 1, s. 81–107.
Zobacz w Google Scholar

Alali F.A., Foote P.S., The Value Relevance of International Financial Reporting Standards: Empirical Evidence in an Emerging Market, „The International Journal of Accounting” 2012, vol. 47, no. 1, s. 85–108.
Zobacz w Google Scholar

Ali A., Hwang L.S., Country-specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting Data, „Journal of Accounting Research” 2000, vol. 38, no. 1, s. 1–21.
Zobacz w Google Scholar

Amir E., Guan Y., Oswald D., The Effect of Pension Accounting on Corporate Pension Asset Allocation, „Review of Accounting Studies” 2010, vol. 15, no. 2, s. 345–366.
Zobacz w Google Scholar

Andersen P., Petersen N.C., A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, „Management Science” 1993, vol. 39, no. 10, s. 1261–1264.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnienie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Aparicio J., Pastor J.T., Zofio J.L., How to Properly Decompose Economic Efficiency Using Technical and Allocative Criteria with Non-Homothetic DEA Technologies, „European Journal of Operational Research” 2015, vol. 240, no. 3, s. 882–891.
Zobacz w Google Scholar

Arab-Mazar Yazdi M., Radmehr K., A Survey of the Significant and Necessity of Comprehensive Income Statement in Iran, „The Iranian Accounting and Auditing Review” 2003, vol. 10, no. 31, s. 51–73.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong C. et al., Market Reaction to Events Surrounding the Adoption of IFRS in Europe, „The Accounting Review” 2010, vol. 85, no. 1, s. 31–61.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong C.S. et al., When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?, „Journal of Accounting Research” 2011, vol. 49, no. 1, s. 1–40.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Ossolineum, Wrocław 1953.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki, tłum. L. Piotrowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Asquith P., Mikhail M.B., Au A.S., Information Content of Equity Analyst Reports, „Journal of Financial Economics” 2005, vol. 75, no. 2, s. 245–282.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Podstawy badań społecznych, tłum. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Baetge J., Kirsch H.J., Thiele S., Bilanzanalyse, IDW Verlag, Düsseldorf 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bagnoli M., Liu H.T., Watts S.G., Family Firms, Debtholder-Shareholder Agency Costs and the Use of Covenants in Private Debt, „Annals of Finance” 2011, vol. 7, no. 4, s. 477–509.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K., Haslem J.A., Information Needs of Individual Investors, „The Journal of Accountancy” 1973, vol. 136, s. 64–69.
Zobacz w Google Scholar

Ball R., The Scientific Information Environment in the Next Millennium, „Library Management” 2000, vol. 21, no. 1, s. 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Ball R., Kothari S.P., Robin A., The Effect of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earnings, „Journal of Accounting and Economics” 2000, vol. 29, no. 1, s. 1–51.
Zobacz w Google Scholar

Ballwieser W., Hettich S., Das IASB-Projekt Reporting Comprehensive Income: Bedeutung für das Controlling, „Zeitschrift für Controlling und Management” 2004, Bd. 48, Hf. 8, s. 79–88.
Zobacz w Google Scholar

Balsam S., Krishnan J., Yang J.S., Auditor Industry Specialization and Earnings Quality, „Auditing” 2003, vol. 22, no. 2, s. 71–97.
Zobacz w Google Scholar

Bamber L.S. et al., Comprehensive Income: Who’s Afraid of Performance Reporting?, „The Accounting Review” 2010, vol. 85, no. 1, s. 97–126.
Zobacz w Google Scholar

Banaszyk P., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bandyopadhyay S. et al., Accounting Conservatism and the Temporal Trends in Current Earnings’ Ability to Predict Future Cash Flows versus Future Earnings: Evidence on the Trade-off between Relevance and Reliability, „Contemporary Accounting Research” 2010, vol. 27, no. 2, s. 413–460.
Zobacz w Google Scholar

Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, „Management Science” 1984, vol. 30, no. 9, s. 1078–1092.
Zobacz w Google Scholar

Baran W., System informacyjny rachunkowości w kształtowaniu wiarygodności informacji finansowej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2006, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Bareja K., Wpływ zasad wyceny aktywów na wynik finansowy, Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Barker R., Reporting Financial Performance, „Accounting Horizons” 2004, vol. 18, no. 2, s. 157–172.
Zobacz w Google Scholar

Barth M.E., Measurement in Financial Reporting: The Need for Concepts, „Accounting Horizons” 2014, vol. 28, no. 2, s. 331–352.
Zobacz w Google Scholar

Barth M.E., Beaver W.H., Landsman W.R., The Relevance of the Value-Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another View, „Journal of Accounting and Economics” 2001, vol. 31, no. 1–3, s. 77–104.
Zobacz w Google Scholar

Barth M.E., Beaver W.H., Landsman W.R., Value-Relevance of Banks’ Fair Value Disclosures under SFAS No. 107, „The Accounting Review” 1996, vol. 71, no. 4, s. 513–537.
Zobacz w Google Scholar

Barth M.E., Elliott J.A., Finn M.A., Market Rewards Associated with Patterns of Increasing Earnings, „Journal of Accounting Research” 1999, vol. 37, no. 2, s. 387–413.
Zobacz w Google Scholar

Barth M.E., Landsman W., Lang M., International Accounting Standards and Accounting Quality, „Journal of Accounting Research” 2008, vol. 46, no. 3, s. 467–498.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Barton J., Hansen T.B., Pownall G., Which Performance Measures do Investors Around the World Value the Most – and Why, „The Accounting Review” 2010, vol. 85, no. 3, s. 753–789.
Zobacz w Google Scholar

Bartov E., Goldberg S.R., Kim M., Comparative Value Relevance among German, US and International Accounting Standards: A German Stock Market Perspective, „Journal of Accounting, Auditing and Finance” 2005, vol. 20, no. 2, s. 95–119.
Zobacz w Google Scholar

Basu S., The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings, „Journal of Accounting and Economics” 1997, vol. 24, no. 1, s. 3–37.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. 4 zm., PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Analiza rentowności przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski i in., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, wyd. 6, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 59–88.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, tłum. B. Czarny i in., PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik B., Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, t. 70, nr 126, s. 7–23.
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik B., Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 59, s. 21–37.
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik B., Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Beltrattia A., Spearb N., Szabo M.D., The Value Relevance and Timeliness of Write-downs During the Financial Crisis of 2007–2009, „The International Journal of Accounting” 2013, vol. 48, no. 4, s. 467–494.
Zobacz w Google Scholar

Bergstresser D., Philippon T., CEO Incentives and Earnings Management, „Journal of Financial Economics” 2006, vol. 80, no. 3, s. 511–529.
Zobacz w Google Scholar

Berman K., Knight J., Case J., Financial Intelligence, Revised Edition: A Managers Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, 2nd ed., Harvard Business Review Press, Boston 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein P.L., Capital Ideas Evolving, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bhamomsiri S., Wiggins C., Comprehensive Income Disclosures, „The CPA Journal” 2006, vol. 71, no. 10, s. 54–56.
Zobacz w Google Scholar

Bhandari L.C., Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, „The Journal of Finance” 1988, vol. 43, no. 2, s. 507–528.
Zobacz w Google Scholar

Bhat G., Frankel R., Martin X., Panacea, Pandora’s Box or Placebo: Feedback in Mortgage-backed Security Holdings and Fair Value Accounting, „Journal of Accounting and Economics” 2011, vol. 52, no. 2–3, s. 153–173.
Zobacz w Google Scholar

Bhattacharya N. et al., Assessing the Relative Informativeness and Permanence of Pro Forma Earnings and GAAP Operating Earnings, „Journal of Accounting and Economics” 2003, vol. 36, no. 1–3, s. 285–319.
Zobacz w Google Scholar

Biddle G.C., Choi J.H., Is Comprehensive Income Useful?, „Journal of Contemporary Accounting and Economics” 2006, vol. 2, no. 1, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, tłum. J. Juruś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Black D.E., Other Comprehensive Income: A Review and Direction for Future Research, „Accounting and Finance” 2016, vol. 56, no. 1, s. 9–45.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, tłum. I. Budzyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Bless J., Das Wesen des Kapitals. Eine kapitaltheoretische Untersuchung, Buchdruckerei Konkordia, Winterthur 1945.
Zobacz w Google Scholar

Bloomfield R.J., The „Incomplete Revelation Hypothesis” and Financial Reporting, „Accounting Horizons” 2002, vol. 16, no. 3, s. 233–243.
Zobacz w Google Scholar

Blumenthal R.G., Tis the Gift to be Simple: Why the 80-year-old DuPont Model Still has Fans, „CFO Magazine” 1998, January, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Błażyńska J., Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R. i in., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R. (red.), Wycena przedsiębiorstw: metody, procedury, przykłady, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Uniwersytetu Ekonomiczny, Warszawa–Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Botosan C., Plumlee M., A Re-examination of Disclosure Level and the Expected Cost of Equity Capital, „Journal of Accounting Research” 2002, vol. 40, no. 1, s. 21–40.
Zobacz w Google Scholar

Botzem S., The Politics of Accounting Regulation: Organizing Transnational Standard Setting in Financial Reporting, Edward Elgar, Cheltenham 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., The Forms of Capital, [in:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Th ory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986, s. 241–258.
Zobacz w Google Scholar

Bourguignon A., Management Accounting and Value Creation: The Profit and Loss of Reification, „Critical Perspectives on Accounting” 2005, vol. 16, no. 4, s. 353–389.
Zobacz w Google Scholar

Bowen R., Khan U., Market Reactions to Policy Deliberations on Fair Value Accounting and Impairment Rules During the Financial Crisis of 2008–2009, „Journal of Accounting and Public Policy” 2014, vol. 33, no. 3, s. 233–259.
Zobacz w Google Scholar

Bowen R.M., Davis A.K., Matsumoto D.A., Emphasis on Pro Forma versus GAAP Earnings in Quarterly Press Releases: Determinants, SEC Intervention, and Market Reactions, „The Accounting Review” 2005, vol. 80, no. 4, s. 1011–1038.
Zobacz w Google Scholar

Boyd G.M., Some Suggestions for a „New and Improved” Du Pont Model, „Journal of Financial Education” 1989, vol. 18, s. 29–32.
Zobacz w Google Scholar

Böhm-Bawerk E. von, Capital and Interest: A Critical History of Economic Theory, McMillan & Co., London–New York 1890.
Zobacz w Google Scholar

Böhm-Bawerk E. von, Kapitał i zysk z kapitału, tłum. W. Zawadzki, Gebethner i Wolff, Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Böhm-Bawerk E. von, The Positive Theory of Capital, G.E. Stechert & Co., New York 1930.
Zobacz w Google Scholar

Bradbury M.E., Discussion of „Other Comprehensive Income: A Review and Directions for Future Research”, „Accounting and Finance” 2016, vol. 56, no. 1, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Bradford D., Blueprints for Basic Tax Reform, Department of the Treasury, Washington 1977.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw M.T., How Do Analysts Use Their Earnings Forecasts in Generating Stock Recommendations?, „The Accounting Review” 2004, vol. 79, no. 1, s. 25–50.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw M.T., The Use of Target Prices to Justify Sell-side Analysts’ Stock Recommendations, „Accounting Horizons” 2002, vol. 16, no. 1, s. 27–41.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw M.T., Sloan R.G., GAAP versus The Street: An Empirical Assessment of Two Alternative Definitions of Earnings, „Journal of Accounting Research” 2002, vol. 40, no. 1, s. 41–66.
Zobacz w Google Scholar

Bragg S., The Investor Relations Guidebook, Accounting Tools, Bozeman 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bratten B., Causholli M., Khan U., Usefulness of Fair Values for Predicting Banks’ Future Earnings: Evidence from Other Comprehensive Income and its Components, „Review of Accounting Studies” 2016, vol. 21, no. 1, s. 280–315.
Zobacz w Google Scholar

Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, tłum. E.D. Żółkiewska, PIW, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bresser R. u.a., Entlassung des Vorstandsvorsitzenden und Unternehmenserfolg: Eine empirische Untersuchung der gröβten deutschen Aktiengesellschaften, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft” 2005, Bd. 75, Nr. 12, s. 1165–1192.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, tłum. M. Dyk i in., PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, tłum. M. Gołajewska i in., PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brimble M., Hodgson A., On the Inter-Temporal Value Relevance of Conventional Financial Accounting in Australia, „Accounting and Finance” 2007, vol. 47, no. 4, s. 599–622.
Zobacz w Google Scholar

Brown S., Hillegeist S.A., Disclosure Quality and Information Asymmetry, Kellogg School of Management, Evanston 2003.
Zobacz w Google Scholar

Buk H., Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 278, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Burgstahler D., Jiambalvo J., Shevlin T., Do Stock Prices Fully Reflect the Implications of Special Items for Future Earnings?, „Journal of Accounting Research” 2002, vol. 40, no. 3, s. 585–612.
Zobacz w Google Scholar

Burja V., Mărginean R., The Study of Factors that may Influence the Performance by the Dupont Analysis in the Furniture Industry, „Procedia Economics and Finance” 2014, vol. 16, s. 213–223.
Zobacz w Google Scholar

Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Bushee B., Noe C., Corporate Disclosure Practices, Institutional Investors, and Stock Return Volatility, „Journal of Accounting Research” 2000, vol. 38, supp., s. 171–202.
Zobacz w Google Scholar

Cahan S.F. et al., Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, „Journal of Business Finance & Accounting” 2000, vol. 27, no. 9–10, s. 1233–1265.
Zobacz w Google Scholar

Campbell L., Crawford D., Franz D.R., How Companies Are Complying the Comprehensive Income Disclosure Requirements, „The Ohio CPA Journal” 1999, vol. 58, no. 1, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Cannan E., Early History of the Term Capital, „The Quarterly Journal of Economics” 1921, vol. 35, no. 3, s. 469–481.
Zobacz w Google Scholar

Carell E., Unternehmergewinn und Arbeitslohn, Richard Pflaum Verlag, München 1950. Caro L., Der Wucher, Duncker & Humblot, Leipzig 1893.
Zobacz w Google Scholar

Cauwenberge P. van, de Beelde I., On the IASB Comprehensive Income Project: An Analysis of the Case for Dual Income Display, „Abacus” 2007, vol. 43, no. 1, s. 1–26.
Zobacz w Google Scholar

Cebrowska T., Bilansowe odwzorowanie wartości i płynności, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2001, nr 909, s. 9–23.
Zobacz w Google Scholar

Chambers D. et al., An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, „Review of Accounting Studies” 2007, vol. 12, no. 4, s. 557–593.
Zobacz w Google Scholar

Chambers N., Cifter A., The Effect of Scale on Productivity: An Application of Data Envelopment Analysis, [in:] J.K. Mantri (ed.), Research Methodology on Data Envelopment Analysis (DEA), Universal Publishers, Boca Raton 2008, s. 141–156.
Zobacz w Google Scholar

Chang M. et al., Does Disclosure Quality via Investor Relations Affect Information Asymmetry?, „Australian Journal of Management” 2008, vol. 33, no. 2, s. 375–390.
Zobacz w Google Scholar

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision-Making Units, „European Journal of Operational Research” 1978, vol. 2, no. 6, s. 429–444.
Zobacz w Google Scholar

Charnes A. et al., Fundations of DEA for Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Function, „Journal of Econometrics” 1985, vol. 30, no. 1–2, s. 91–107.
Zobacz w Google Scholar

Cheng C.S.A., Cheung J.K., Gopalakrishnan V., On the Usefulness of Operating Income, Net Income and Comprehensive Income in Explaining Security Returns, „Accounting and Business Research” 1993, vol. 23, no. 91, s. 195–203.
Zobacz w Google Scholar

Chisnall P., Fair Value Accounting: An Industry View, „Balance Sheet” 2001, vol. 9, no. 1, s. 27–33.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski M., Mierniki oceny powodzenia restrukturyzacji, [w:] A. Herman, J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 145–162.
Zobacz w Google Scholar

Choi J.H., Zang Y., Implication of Comprehensive Income Disclosure for Future Earnings and Analysts’ Forecasts, „Seoul Journal of Business” 2006, vol. 12, no. 2, s. 77–109.
Zobacz w Google Scholar

Christensen H.B., Nikolaev V.V., Does Fair Value Accounting for Non-Financial Assets Pass the Market Test?, „Review of Accounting Studies” 2013, vol. 18, no. 3, s. 734–775.
Zobacz w Google Scholar

Churchill N.C., Kriebel C.H., Stedry A.C., Proposed Research on Management Information Systems, Management Sciences Research Group, Management Information Systems Project, Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh 1965.
Zobacz w Google Scholar

Cimini R., Reporting Comprehensive Income Issues. Empirical Evidence from France, Germany and Italy, „Economia Aziendale Online” 2013, vol. 4, no. 1, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Clark B., Managerial perceptions of Marketing Performance: Efficiency, Adaptability, Effectiveness and Satisfaction, „Journal of Strategic Marketing” 2005, vol. 8, no. 1, s. 3–25.
Zobacz w Google Scholar

Clarkson P. et al., The Impact of IFRS Adoption on the Value Relevance of Book Value and Earnings, „Journal of Contemporary Accounting and Economics” 2011, vol. 7, no. 1, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Cook W.D., Zhu J., Data Envelopment Analysis: Modeling Operational Processes and Measuring Productivity, CreateSpace Independent Publishing Platform, San Bernardino 2008.
Zobacz w Google Scholar

Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firm, tłum. A. Kalinauskas, T. Wiazowski, WIG-Press, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Cormier D., Ledoux M.J., Molson J.H., Social and Environmental Disclosures: Substitutes or Complements?, 2009, Cahier de recherché 2009-02, http://www.cifo.uqam.ca/publications/pdf/2009-02.pdf (dostęp: 20.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Cwynar A., Cwynar W., Badania porównawcze zysku rezydualnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2006, nr 8, s. 12–20.
Zobacz w Google Scholar

Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa–Rzeszów 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L., Kubiak J., Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993–2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4 (82), s. 59–69.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J. i in., Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska T., Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Inwestycje i Nieruchomości” 2004, nr 1, s. 233–245.
Zobacz w Google Scholar

Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, tłum. T. Rzychoń, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., Return on Capital (ROC), Return on Invested Capital (ROIC) and Return on Equity (ROE): Measurement and Implications: Measurement and Implications, „Social Science Research Network Electronic Journal” 2007, March 26, s. 1–69.
Zobacz w Google Scholar

Dastgir M., Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences” 2008, no. 12, s. 1724–1739.
Zobacz w Google Scholar

Debreu G., The Coefficient of Recourse Utilization, „Econometrica” 1951, vol. 19, no. 3, s. 273–292.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P., Dichev I., The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors, „The Accounting Review” 2002, vol. 77, supp., s. 35–59.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P.M., Schrand C.M., Earnings Quality, Research Foundation of CFA Institute, Charlottesville 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P.M., Ge W., Schrand C.M., Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences, „Journal of Accounting and Economics” 2010, vol. 50, no. 2–3, s. 344–401.
Zobacz w Google Scholar

Deleney P.R. et al., GAAP 2002, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, Wiley & Sons, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dembiński P.H., Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Demir V., Bahadir O., Öncel A.G., What is the Best Measure of Financial Performance? Comprehensive Income versus Net Income: Evidence from Turkey, „Iktisat Isletme ve Finans” 2013, vol. 28, no. 323, s. 73–96.
Zobacz w Google Scholar

Denis D.J., Sarin A., Agency Theory and the Influence of Equity Ownership Structure on Corporate Diversification Strategies, „Strategic Management Journal” 1999, vol. 20, no. 11, s. 1071–1076.
Zobacz w Google Scholar

Devalle A., Magarini R., Assessing the Value Relevance of Comprehensive Income under IFRS: An Empirical Evidence from European Stock Exchanges, „International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation” 2012, vol. 8, no. 1, s. 43–68.
Zobacz w Google Scholar

Devalle A., Onali E., Magarini R., Assessing the Value Relevance of Accounting Data After the Introduction of IFRS in Europe, „Journal of International Financial Management and Accounting” 2010, vol. 21, no. 2, s. 85–119.
Zobacz w Google Scholar

Dewey D., Modern Capital Theory, Columbia University Press, New York 1965.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. 6 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R., Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, „Journal of Accounting and Economics” 1999, vol. 26, no. 1–3, s. 43–67.
Zobacz w Google Scholar

Diamond D., Verrechia W., Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital, „The Journal of Finance” 1991, vol. 46, no. 4, s. 1325–1359.
Zobacz w Google Scholar

Dichev I., Tang V.W., Earnings Volatility and Earnings Predictability, „Journal of Accounting and Economics” 2009, vol. 47, no. 1–2, s. 160–181.
Zobacz w Google Scholar

Dmitruk J., Relacje inwestorskie spółek notowanych na GPW w Warszawie w ocenie inwestorów instytucjonalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 51, s. 449–457.
Zobacz w Google Scholar

Dobb M., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, tłum. W. Rączkowska, PWE, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Abstract Nature of Capital and Money, [in:] L.M. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, ch. 4, Nova Science Publishers, New York 2007, s. 89–114.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 54, s. 53–75.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2009, nr 14, s. 321–338.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, t. 89, nr 145, s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, 2016, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf (dostęp: 1.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Domagała A., Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2007, nr 84, s. 54–76.
Zobacz w Google Scholar

Dong M., Ryan S., Zhang X., Preserving Amortized Costs Within a Fair-Value-Accounting Framework: Reclassification of Gains and Losses on Available-for-Sale Securities Upon Realization, „Review of Accounting Studies” 2014, vol. 19, no. 1, s. 242–280.
Zobacz w Google Scholar

Doyle J., Green R., Efficiency and Cross-Efficiency in DEA: Derivation, Meanings and Uses, „Journal of the Operational Research Society” 1994, vol. 45, no. 5, s. 567–578.
Zobacz w Google Scholar

Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Duraj A.N., Funkcje rezerw w przedsiębiorstwie, „Ekonomia” 2003, nr 11, s. 35–45.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. 3, Novum, Płock–Łódź 2002, s. 59–61.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Sajnóg A., Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dyckhoff H., Allen K., Theoretische Begründung einer Effizienzanalyse mittels Data Envelopment Analysis (DEA), „Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung” 1999, Bd. 51, Hf. 5, s. 411–436.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch A., Wydymus Z., Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa, „Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne” 2003, t. 48, nr 1, s. 55–68.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca dyrektywę nr 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji nr 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy nr 2004/109/WE, Dz. Urz. UE L 294 z 6 listopada 2013 r., sprost. Dz. Urz. UE L 14 z 26 listopada 2013 r.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D., Relacje inwestorskie w Polsce w opinii indywidualnych inwestorów, 2010, http://www.sii.org.pl/static/img/003203/Danuta_Dziawgo_Relacje_Inwestorskie_Akcjonariusz_1_2010.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D., Relacje inwestorskie w Polsce w opinii indywidualnych inwestorów, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D., Relacje inwestorskie: ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Eaton T.V., Easterday K.E., Rhodes M.R., The Presentation of Other Comprehensive Income: FASB’s Recent and Proposed Changes, „The CPA Journal” 2013, vol. 83, no. 3, s. 32–35.
Zobacz w Google Scholar

Eccles R.G. et al., The Value Reporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley & Sons, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Edwards E.O., Bell P.W., The Theory and Measurement of Business Income, University of California Press, Berkeley 1961.
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review” 1989, vol. 14, no. 1, s. 57–74.
Zobacz w Google Scholar

Elbanna S., Child J., The Influence of Decision, Environmental and Firm Characteristics on the Rationality of Strategic Decision-Making, „Journal of Management Studies” 2007, vol. 44, no. 4, s. 561–591.
Zobacz w Google Scholar

English J.R., Applied Equity Analysis, McGraw-Hill, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ernstberger J., The Value Relevance of Comprehensive Income under IFRS and US GAAP: Empirical Evidence from Germany, „International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation” 2008, vol. 5, no. 1, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Evans L., Language, Translation and the Problem of International Accounting Communication, „Accounting, Auditing and Accountability Journal” 2004, vol. 17, no. 2, s. 210–248.
Zobacz w Google Scholar

Evans M.E., Hodder L.D., Hopkins P.E., The Predictive Ability of Fair Values for Future Financial Performance of Commercial Banks and the Relation of Predictive Ability to Banks’ Share Prices, „Contemporary Accounting Research” 2013, vol. 31, no. 1, s. 13–44.
Zobacz w Google Scholar

Ezzamel M., Willmott H., Worthington F., Manufacturing Shareholder Value: The Role of Accounting in Organizational Transformation, „Accounting, Organizations and Society” 2008, vol. 33, no. 2–3, s. 107–140.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance” 1970, vol. 25, no. 2, s. 383–417.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., Efficient Capital Markets: II, „The Journal of Finance” 1991, vol. 46, no. 5, s. 1575–1617.
Zobacz w Google Scholar

Färe R., Grosskopf S., Lovell C.A.K., The Measurement of Efficiency of Production, Kluwer Academic Publishers, Boston 1985.
Zobacz w Google Scholar

Färe R. et al., Productivity Changes in Swedish Pharmacies 1980–1989: A Non-Parametric Malmquist Approach, „Journal of Productivity Analysis” 1992, vol. 3, no. 1–2, s. 85–101.
Zobacz w Google Scholar

Farrell M.J., The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical Society” 1957, series A (general), vol. 120, no. 3, s. 253–290.
Zobacz w Google Scholar

Feltham J., Ohlson J.A., Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities, „Contemporary Accounting Research” 1995, vol. 11, no. 2, s. 689–731.
Zobacz w Google Scholar

Fernandez F.S., Arana M.M.C., Effects of Comprehensive Income on ROE in a Context of Crisis: Empirical Evidence for IBEX-35 Listed Companies (2004–2008), „International Business & Economics Research Journal” 2010, vol. 9, no. 1, s. 117–128.
Zobacz w Google Scholar

Ferraro O., Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its Effects on Performance Indicators, „Journal of Modern Accounting and Auditing” 2011, vol. 7, no. 12, s. 1315–1328.
Zobacz w Google Scholar

Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 2006, nr 7, s. 44–59.
Zobacz w Google Scholar

Fetter F.A., Recent Discussion of the Capital Concept, „The Quarterly Journal of Economics” 1900, vol. 11, no. 1, s. 1–45.
Zobacz w Google Scholar

Files R., Swanson E.P., Tse S., Stealth Disclosure of Accounting Restatements, „The Accounting Review” 2009, vol. 84, no. 5, s. 1495–1520.
Zobacz w Google Scholar

Financial Accounting Standards Board, Elements of Financial Statements of Business Enterprises. December 1980, The Board, Stamford 1980.
Zobacz w Google Scholar

Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Fischer T.M., Becker S., Wissensorientierte Unternehmenspublizität – Ergebnisse einer empirischen Studie in deutschen börsennotierten Unternehmen, „Zeitschrift für Controlling und Management” 2005, Bd. 49, Hf. 9, s. 121–132.
Zobacz w Google Scholar

Fischer T.M., Wenzel J., Publizität von Werttreibern im Value Reporting. Ergebnisse einer empirischen Studie, „Controlling” 2004, Bd. 16, Nr. 6, s. 305–314.
Zobacz w Google Scholar

Fisher I., Precedents for Defining Capital, „The Quarterly Journal of Economics” 1908, vol. 18, no. 3, s. 386–408.
Zobacz w Google Scholar

Fisher I., The Nature of Capital and Income, Macmillan & Co., London 1906. Fisher I., The Theory of Interest, Kelly & Millman, New York 1954.
Zobacz w Google Scholar

Fossati E., Beitrag zum Kapitalbegriff, „Zeitschrift für Nationalökonomie” 1930, Bd. 1, Hf. 5, s. 712–735.
Zobacz w Google Scholar

Francis J. et al., Costs of Equity and Earnings Attributes, „The Accounting Review” 2004, vol. 79, no. 4, s. 967–1010.
Zobacz w Google Scholar

Francis J. et al., The Market Pricing of Accruals Quality, „Journal of Accounting and Economics” 2005, vol. 39, no. 2, s. 295–327.
Zobacz w Google Scholar

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Stakeholder Capitalism, „Journal of Business Ethics” 2007, vol. 74, no. 4, s. 303–314.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.N., Tse S.Y., A Nonlinear Model of Security Price Responses to Unexpected Earnings, „Journal of Accounting Research” 1992, vol. 30, no. 2, s. 185–209.
Zobacz w Google Scholar

Frendzel M., Zyski i straty kapitałowe i ich prezentacja przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 263, s. 88–108.
Zobacz w Google Scholar

Frishammar J., Information Use in Strategic Decision Making, „Management Decision” 2003, vol. 41, no. 4, s. 318–326.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa: jednostkowe i skonsolidowane, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Forma sprawozdania z wyniku całościowego – perspektywa polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 5, s. 44–52.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, t. 75, nr 131, s. 47–68.
Zobacz w Google Scholar

Gaio C., Raposo C., Earnings Quality and Firm Valuation: International Evidence, „Accounting and Finance” 2011, vol. 51, no. 2, s. 467–499.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J., Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gazzola P., Amelio S., Is Total Comprehensive Income or Net Income Better for the Evaluation of Companies’ Financial Performance?, „Central European Review of Economic Issues” 2014, vol. 17, no. 1, s. 39–51.
Zobacz w Google Scholar

Gerbaulet C., Reporting Comprehensive Income. Die Bestrebungen des FASB, des ASB sowie des IASC, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz J., Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 314, s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz J., Reklasyfikacja kosztów i przychodów ze sprawozdania z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat – przyczyny, zakres i konsekwencje, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12, no. 2, s. 189–204.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz J., Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania współczesnej rachunkowości, [w:] H. Buk, A.M. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 115–124.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz J., Gawrońska J., Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 66, nr 122, s. 29–45.
Zobacz w Google Scholar

Glautier M., Underdown B., Morris D., Accounting Theory and Practice, 8th ed., Financial Times Prentice Hall, Harlow–New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gleadle P., Cornelius N., A Case Study of Financialization and EVA®, „Critical Perspectives of Accounting” 2008, vol. 19, no. 8, s. 1219–1238.
Zobacz w Google Scholar

Glynn J.J., Perrin J., Murphy P.P., Rachunkowość dla menedżerów, tłum. A. Stolarek, J. Stolarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Godfrey J. et al., Accounting Theory, John Wiley & Sons Australia Ltd., Milton 2006. Gołębiewski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Goncharov I., Hodgson A.C., Measuring and Reporting Income in Europe, „Journal of International Accounting Research” 2011, vol. 10, no. 1, s. 27–59.
Zobacz w Google Scholar

Goodman M.B., Today’s Corporate Communication Function, [in:] S.M. Oliver (ed.), Handbook of Corporate Communication and Public Relations, Routledge, London–New York 2004, s. 217–224.
Zobacz w Google Scholar

Gordon M.J., Dividends, Earnings and Stock Prices, „The Review of Economics and Statistics” 1959 , vol. 41, no. 2, s. 99–105.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Nauki ekonomiczne wobec globalnych i regionalnych wyzwań drugiej dekady XXI wieku, [w:] C. Zając (red.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2017, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, „Ekonomista” 1999, nr 4, s. 531–546.
Zobacz w Google Scholar

Gos W., Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji, PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarowicz A. (red.), Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Górniak S., Zasady nauki o bilansach, Wydawnictwo Horyzont, Kraków 1948. Grabińska B., Grabiński K., Propozycja interpretacji podstawowych pozycji sprawozdania z zysku całkowitego sporządzonego zgodnie z MSR 1, „Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2012, nr 13, s. 299–308.
Zobacz w Google Scholar

Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S., The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, „Journal of Accounting and Economics” 2005, vol. 40, no. 1–3, s. 3–73.
Zobacz w Google Scholar

Greenwald B.C., Stiglitz J.E., Asymmetric Information and the New Theory of the Firm: Financial Constraints and Risk Behavior, „The American Economic Review” 1990, vol. 80, no. 2, s. 160–165.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder J., Zaradny czy bezradny. Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, „Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2011, nr 9, s. 179–199.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hawawini G., Viallet C., Finance for Executives, South-Western College Publishing, Boston 1999.
Zobacz w Google Scholar

Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, tłum. J. Sawicki, PWE, Warszawa 2004. Hendriksen E.A., Breda M.F. van, Teoria rachunkowości, tłum. G. Idzikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Henry E., Presentation of Comprehensive Income: Another (Small) Step Toward Convergence, „The Journal of Corporate Accounting & Finance” 2011, vol. 23, no. 1, s. 85–90.
Zobacz w Google Scholar

Heracleous L., Lan L.L., Agency Theory, Institutional Sensitivity, and Inductive Reasoning: Towards Alegal Perspective, „Journal of Management Studies” 2002, vol. 49, no. 1, s. 223–239.
Zobacz w Google Scholar

Heracleous L., Lan L.L., Rethinking Agency Theory: The View from Law, „Academy of Management Review” 2010, vol. 35, no. 2, s. 294–314.
Zobacz w Google Scholar

Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Hicks J.R., Perspektywy ekonomii. Szkice z teorii pieniądza i teorii wzrostu, tłum. H. Góralska, J. Kochanowicz, PWE, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Hicks J.R., Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory, Clarendon Press, Oxford 1946.
Zobacz w Google Scholar

Hillegeist S.A., Penalva F., The Valuation Implications of Comprehensive Income. Working Paper (Northwestern University and University of Navarre), [za:] D. Chambers et al., An Evaluation of SFAS no. 130 Comprehensive Income Disclosures, „Review of Accounting Studies” 2007, vol. 12, no. 4, s. 557–593.
Zobacz w Google Scholar

Hirst D.E., Hopkins P.E., Comprehensive Income Reporting and Analysts’ Valuation Judgments, „Journal of Accounting Research” 1998, vol. 36, supp., s. 47–75.
Zobacz w Google Scholar

Hirst D.E., Hopkins P.E., Wahlen J.M., Fair Values, Income Measurement, and Bank Analysts’ Risk and Valuation Judgments, „The Accounting Review” 2004, vol. 79, no. 2, s. 453–472.
Zobacz w Google Scholar

Hodder L.D., Hopkins P.E., Wahlen J.M., Risk-relevance of Fair Value Income Measures for Commercial Banks, „The Accounting Review” 2006, vol. 81, no. 2, s. 337–375.
Zobacz w Google Scholar

Hodder L.D., Hopkins P.E., Wood D.A., The Effects of Financial Statement and Informational Complexity on Cash Flow Forecasts, „The Accounting Review” 2008, vol. 83, no. 4, s. 915–956.
Zobacz w Google Scholar

Hodder L.D. et al., Employee Stock Option Fair-Value Estimates: Do Managerial Discretion and Incentives Explain Accuracy?, „Contemporary Accounting Research” 2006, vol. 23, no. 4, s. 933–975.
Zobacz w Google Scholar

Hofmann C., Arnegger M., Kopitzke J., Gewinnmanagement und Arbeitsanreize bei fehlerhaften Performancemaβen, „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis” 2007, Nr. 2, s. 123–147.
Zobacz w Google Scholar

Hohoff W., Zur Geschichte des Wortes und Begriffs „Kapital”, „Vierteljahrschriftf für Sozialund Wirtschaftsgeschichte” 1918–1920, Bd. 14, Hf. 4, s. 554–574.
Zobacz w Google Scholar

Holmes K., The Concept of Income. A Multidisciplinary Analysis, International Bureau of Fiscal Documentation Publications, Amsterdam 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hoogervorst H., The Dangers of Ignoring Unrealised Income, Speech by Hans Hoogervorst, International Accounting Standards Board Chairman, IFRS Conference Tokyo, 2014, https://www.iasplus.com/en-gb/news/2014/09/hoogervorst (dostęp: 14.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Hoogervorst H., The Imprecise Nature of Accounting: Questions on Measurement, Standard Setting and the IASB’s Course for the Future, „The CPA Journal” 2012, vol. 82, no. 8, s. 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Hope O.K., Firm-Level Disclosure and the Relative Roles of Culture and Legal Origin, „Journal of International Financial Management & Accounting” 2003, vol. 14, no. 3, s. 218–248.
Zobacz w Google Scholar

Howells P., Bain K., The Economics of Money, Banking and Finance, 4th ed., Financial Times Prentice Hall, Harlow 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hsiung H.H., Wang J.L., Value Creation Potential of Intellectual Capital in the Digital Content Industry, „Investment Management and Financial Innovations” 2012, vol. 9, no. 2, s. 81–90.
Zobacz w Google Scholar

Hua J., Li A.Y., Zhang F., Does Accounting Conservatism Improve the Corporate Information Environment?, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation” 2014, vol. 23, no. 1, s. 32–43.
Zobacz w Google Scholar

Huang H.W., Lin S., Raghunandan K., The Volatility of Other Comprehensive Income and Audit Fees, „Accounting Horizons” 2016, vol. 30, no. 2, s. 195–210.
Zobacz w Google Scholar

Hülsmann S., Peters M.L., Data Envelopment Analysis im Bankgewerbe. Theorie und praktische Anwendung, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hung M., Subramanyam K.R., Financial Statement Effect of Adopting International Accounting Standards: The Case of Germany, „Review of Accounting Studies” 2007, vol. 12, no. 4, s. 623–657.
Zobacz w Google Scholar

Hunton J.E., Libby R., Mazza C.L., Financial Reporting Transparency and Earnings Management, „The Accounting Review” 2006, vol. 81, no. 1, s. 135–157.
Zobacz w Google Scholar

Ignatowski R., Pojęcie dochodów, przychodów i zysków według MSSF i analiza praktyki ich prezentacji w sprawozdaniach finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, t. 80, nr 136, s. 131–151.
Zobacz w Google Scholar

International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRSs), IASB, London 1989.
Zobacz w Google Scholar

International Accounting Standards Board, The Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS Foundation, London 2010.
Zobacz w Google Scholar

International Accounting Standards Board, The Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS Foundation, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011. MSSF, t. 1–2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ittner C.D., Assessing Empirical Research in Managerial Accounting: A Value Based Management Perspective, „Journal of Accounting & Economics” 2011, vol. 32, no. 1–3, s. 349–410.
Zobacz w Google Scholar

Iwin-Garzyńska J., Szkice o kapitale i podatkach, Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Iwu-Egwuonwu R.C., Some Empirical Literature Evidence on the Effects of Independent Directors on Firm Performance, „Journal of Economics and International Finance” 2010, vol. 2, no. 9, s. 190–198.
Zobacz w Google Scholar

Jacoby W., Der Streit um den Kapitalbegriff seine geschichtliche Entwicklung und Versuche zu seiner Lösung, Fischer, Jena 1908.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 9, s. 42–52.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria fi ansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych – korzyści i zagrożenia, „Bank i Kredyt” 2008, nr 3, s. 34–49.
Zobacz w Google Scholar

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jeleń W., Metodyka i narzędzia analizy finansowej w praktyce, „Rachunkowość” 1998, nr 3, s. 137–142.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Self-interest, Altruism, Incentives and Agency Theory, „Journal of Applied Corporate Finance” 1994, vol. 7, no. 2, s. 40–45.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, „Journal of Applied Corporate Finance” 2001, vol. 14, no. 3, s. 8–21.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Meckling W.H., Specific and General Knowledge and Organizational Structure, [in:] M.C. Jensen (ed.), Foundations of Organizational Strategy, Harvard University Press, Cambridge 2001, s. 251–274.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, no. 4, s. 305–360.
Zobacz w Google Scholar

Jermakowicz E.K., Prather-Kinsey J., Wulf I., The Value Relevance of Accounting Income Reported by DAX-30 German Companies, „Journal of International Financial Management and Accounting” 2007, vol. 18, no. 3, s. 151–191.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M. i in., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jones D.A., Smith K.J., Comparing the Value Relevance, Predictive Value, and Persistence of Other Comprehensive Income and Special Items, „The Accounting Review” 2011, vol. 86, no. 6, s. 2047–2074.
Zobacz w Google Scholar

Jordan C.E., Clark S.J., Comprehensive Income: How Is It Being Reported and What Are Its Effects?, „The Journal of Applied Business Research” 2002, vol. 18, no. 2, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz A., Walińska E., Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 44, nr 100, s. 101–113.
Zobacz w Google Scholar

Kabir M.H., Laswad F., Properties of Net Income and Total Comprehensive Income: New Zealand Evidence, „Accounting Research Journal” 2011, vol. 24, no. 3, s. 268–289.
Zobacz w Google Scholar

Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kamela-Sowińska A., Wprowadzenie, [w:] P. Gut (red.), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. IX–XVIII.
Zobacz w Google Scholar

Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M., Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, „Journal of Accounting and Public Policy” 2009, vol. 28, no. 4, s. 349–365.
Zobacz w Google Scholar

Kang S., Zhao Y., Information Content and Value Relevance of Depreciation: A Crossindustry Analysis, „The Accounting Review” 2010, vol. 85, no. 1, s. 227–260.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, tłum. G. Łuczkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Katchova A.L., Enlow S.J., Financial Performance of Publicly-traded Agribusinesses, „Agricultural Finance Review” 2013, vol. 73, no. 1, s. 58–73.
Zobacz w Google Scholar

Keating M., An Analysis of the Value of Reporting Comprehensive Income, „Journal of Accounting Education” 1999, vol. 17, no. 2–3, s. 333–339.
Zobacz w Google Scholar

Ketz J.E., Comprehensive Income: What Do the Numbers Disclose?, „Journal of Corporate Accounting and Finance” 1999, vol. 10, no. 4, s. 79–96.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, wyd. 3, 3 dodr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Khan S., Bradbury M.E., Volatility and Risk Relevance of Comprehensive Income, „Journal of Contemporary Accounting and Economics” 2014, vol. 10, no. 1, s. 76–85.
Zobacz w Google Scholar

Kim J., Mahoney J.T., Property Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management, „Managerial and Decision Economics” 2009, vol. 26, no. 4, s. 223–242.
Zobacz w Google Scholar

King T.E., Ortegren A.K., Reed B.J., An Analysis of the Impact of Alternative Financial Statement Presentations of Comprehensive Income, „Academy of Accounting and Financial Studies Journal” 1999, vol. 3, no. 1, s. 19–42.
Zobacz w Google Scholar

Kleine A., DEA-Effizienz. Entscheidungsund produktionstheoretische Grundlagen der Data Envelopment Analysis, Deutscher Universitätverlag, Wiesbaden 2002.
Zobacz w Google Scholar

Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Schaffner & Marx, Boston 1921.
Zobacz w Google Scholar

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Koch A. i in., Prawo spółek handlowych, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Koller T., Goedhart M., Wessels D., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.
Zobacz w Google Scholar

Konchitchki Y., Patatoukas P.N., Taking the Pulse of the Real Economy Using Financial Statement Analysis: Implications for Macro Forecasting and Stock Valuation, „The Accounting Review” 2014, vol. 89, no. 2, s. 669–694.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Koonce L., Nelson K.K., Shakespeare C.M., Judging the Relevance of Fair Value for Financial Instruments, „The Accounting Review” 2011, vol. 86, no. 6, s. 2075–2098.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewski T., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000, cz. 1, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kormendi R., Lipe R., Earnings Innovations, Earnings, Persistence, and Stock Returns, „Journal of Business” 1987, vol. 60, no. 3, s. 323–345.
Zobacz w Google Scholar

Kothari S.P., The Role of Financial Reporting in Reducing Financial Risks in the Market, „Conference Series Federal Reserve Bank of Boston” 2000, no. 44, s. 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Kothari S.P., Ramanna K., Skinner D., Implications for GAAP from an Analysis of Positive Research in Accounting, „Journal of Accounting and Economics” 2010, vol. 50, no. 2–3, s. 246–286.
Zobacz w Google Scholar

Kotłowski K., Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kowal D., Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw” 2005, nr 43, s. 131–138.
Zobacz w Google Scholar

Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M., Modele analityczne jako systemowe narzędzia oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2010, nr 44, cz. 2, s. 691–700.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M., Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2008, nr 9 (1209), s. 116–124.
Zobacz w Google Scholar

Kraus K., Lind J., The Impact of the Corporate Balanced Scorecard on Corporate Control – A Research Note, „Management Accounting Research” 2010, vol. 21, no. 4, s. 265–277.
Zobacz w Google Scholar

Kronner M., Herold C., Gestaltung der Rechnungslegungsnormen zur Vermeidung manipulativer Umsatzrealisierung, „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis” 2007, Nr. 2, s. 148–167.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, tłum. A. Cieślik i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kubota K., Suda K., Takehara H., Information Content of Other Comprehensive Income and Net Income: Evidence for Japanese Firms, „Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics” 2011, vol. 18, no. 2, s. 145–168.
Zobacz w Google Scholar

Kuc B.R., Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości, Ementon, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski A., Dynamika efektywności polskich funduszy otwartych inwestujących w akcje, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2010, nr 44, cz. 2, s. 473–484.
Zobacz w Google Scholar

Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Park, Bielsko-Biała 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kufel T., Rachunkowość a wycena przedsiębiorstwa na tle przekształceń własnościowych, „Rachunkowość” 2005, nr 3, s. 52–53.
Zobacz w Google Scholar

Kvaal E., Nobes C.W., IFRS Policy Changes and the Continuation of National Patterns of IFRS Practice, „European Accounting Review” 2012, vol. 21, no. 2, s. 343–371.
Zobacz w Google Scholar

Lampe H.W., Hilgers D., Trajectories of Efficiency Measurement: A Bibliometric Analysis of DEA and SFA, „European Journal of Operational Research” 2015, vol. 240, no. 1, s. 1–21.
Zobacz w Google Scholar

Land J., Lang M.H., Empirical Evidence on the Evolution of International Earnings, „The Accounting Review” 2002, vol. 77, no. 1, s. 115–133.
Zobacz w Google Scholar

Landsman W., Maydew E., Has the Information Content of Quarterly Earnings Announcements Declined in the Past Three Decades?, „Journal of Accounting Research” 2002, vol. 40, no. 3, s. 797–808.
Zobacz w Google Scholar

Lang M., Lundholm R., Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures, „Journal of Accounting Research” 1993, vol. 31, no. 2, s. 246–271.
Zobacz w Google Scholar

Langguth H., Chahed Y., Wertorientierte Konzepte am Beispiel eines Brauereikonzerns, „Controlling” 2004, Bd. 16, Nr. 7, s. 399–412.
Zobacz w Google Scholar

Lawrence A., Individual Investors and Financial Disclosure, „Journal of Accounting and Economics” 2013, vol. 56, no. 1, s. 130–147.
Zobacz w Google Scholar

Ledoux M., Villeneuve G., Value Relevance of Discretionary Accruals in France and the UK: The Incidence of IFRS, 2011, Cahier de recherché 2011-03, http://www.cifo.uqam.ca/publications/pdf/2011-03.pdf (dostęp: 20.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lee Y.J., Petroni K.R., Shen M., Cherry Picking, Disclosure Quality, and Comprehensive Income Reporting Choices: The Case of Property-Liability Insurers, „Contemporary Accounting Research” 2006, vol. 23, no. 3, s. 655–692.
Zobacz w Google Scholar

Levitt A., The „Numbers Game”, Speech delivered at the NYU Center for Law and Business, 1998, https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt (dostęp: 12.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lewellen W.B., Badrinath S.G., On the Measurement of Tobin’s Q, „Journal of Financial Economics” 1997, vol. 44, no. 1, s. 77–122.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka H., Wartość jako kluczowe pojęcie w dziedzinie nauk ekonomicznych, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 2, s. 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Li N., Negotiated Measurement Rules in Debt Contracts, „Journal of Accounting Research” 2010, vol. 48, no 5, s. 1103–1144.
Zobacz w Google Scholar

Libby R., Bloomfield R., Nelson M.W., Experimental Research in Financial Accounting, „Accounting, Organizations and Society” 2002, vol. 27, no. 8, s. 775–810.
Zobacz w Google Scholar

Liesz T.J., Maranville S.J., Ratio Analysis Featuring the DuPont Method: An Overlooked Topic in the Finance Module of Small Business Management and Entrepreneurship Courses, „Small Business Institute Journal” 2008, vol. 1, no. 1, s. 17–34.
Zobacz w Google Scholar

Linsmeier T.J. et al., An Issues Paper on Comprehensive Income, „Accounting Horizons” 1997, vol. 11, no. 2, s. 120–126.
Zobacz w Google Scholar

Louis H., The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment, „The Accounting Review” 2003, vol. 78, no. 4, s. 1027–1047.
Zobacz w Google Scholar

Luty Z., Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, t. 56, nr 112, s. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Łada-Cieślak M., Budżetowanie w świetle teorii agencyjnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2000, nr 56, s. 123–128.
Zobacz w Google Scholar

Łakomiak A., Definiowanie pojęć w rachunkowości a cechy jakościowe sprawozdania finansowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 314, s. 83–103.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki M., Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993, s. 125–136.
Zobacz w Google Scholar

Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mackevičius J., Senkus K., The System of Formation and Evaluation of the Information of Cash Flows, „Journal of Business Economics and Management” 2006, vol. 7, no. 4, s. 171–182.
Zobacz w Google Scholar

Maines L.A., McDaniel L.S., Effects of Comprehensive-Income Characteristics on Nonprofessional Investors’ Judgments: The Role of Financial-Statement Presentation Format, „The Accounting Review” 2000, vol. 75, no. 2, s. 179–207.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Makar S., Wang L., Alam P., The Mixed Attribute Model in SFAS 133 Cash Flow Hedge Accounting: Implications for Market Pricing, „Review of Accounting Studies” 2013, vol. 18, no. 1, s. 66–94.
Zobacz w Google Scholar

Mäkinen M., CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data, The Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki 2005.
Zobacz w Google Scholar

Marchewka K., Główne nurty w teorii kapitału, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, nr 3, s. 105–120.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Istota wyniku „całościowego” i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, t. 17, nr 73, s. 89–109.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Marcus B.W., Wallace S.L., New Dimensions in Investor Relations: Competing for Capital in the 21st Century, John Wiley & Sons, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Mariański J., Zdaniewicz W., Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Pallottinum, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Kapitał, t. 1, tłum. J. Heryng i in., wyd. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A., Principles of Economics, Macmillan & Co., New York 1890.
Zobacz w Google Scholar

Marston C., The Organization of the Investor Relations Functioning by Large UK Quoted Companies, „Omega” 1996, vol. 24, no. 4, s. 477–488.
Zobacz w Google Scholar

Marx K., Engels F., Werke, Bd. 22, 3 Aufl., Dietz Verlag, Berlin 1972.
Zobacz w Google Scholar

Masztalerz M., Pomiar wartości – w kierunku integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy M-Druk, Poznań–Wągrowiec 2012, s. 103–110.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, wyd. zm. i uzup., Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych. Grupa Finans-Servis, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11, s. 27–31.
Zobacz w Google Scholar

Mazur A., Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Pietrewicz L., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe (wyniki badań), [w:] A. Herman, J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

McKee T.E., Earnings Management. An Executive Perspective, South-Western Educational Publishing, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

McKinnon S.M., Bruns W.J., The Information Mosaic, Harvard Business School Press, Boston 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mechelli A., Accounting Harmonization and Compliance in Applying IASB Standards: An Empirical Survey about the First Time Adoption of IAS 7 by Italian Listed Firms, „Accounting in Europe” 2009, vol. 6, no. 2, s. 231–270.
Zobacz w Google Scholar

Mechelli A., Cimini R., Is Comprehensive Income Value Relevant and Does Location Matter? A European Study, „Accounting in Europe” 2014, vol. 11, no. 1, s. 59–87.
Zobacz w Google Scholar

Meitner M., The Market Approach to Comparable Company Valuation, Physica Verlag, Heidelberg 2006.
Zobacz w Google Scholar

Meyer H.W.J., The Nature of Information, and the Effective Use of Information in Rural Development, „Information Research” 2005, vol. 10, no. 2, s. 218–224.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. 1, Novum, Płock– Łódź 2000, s. 69–87.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Michelson S.E., Jordan-Wagner J., Wootton C.W., The Relationship Between the Smoothing of Reported Income and Risk-Adjusted Returns, „Journal of Economics and Finance” 2000, vol. 24, no. 2, s. 141–159.
Zobacz w Google Scholar

Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difi Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Micherda B., Górka Ł., Szulc M., Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Modigliani F., Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, „Journal of Business” 1961, vol. 34, no. 4, s. 411–433.
Zobacz w Google Scholar

Mills R.W., Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców, zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, tłum. A. Pawelska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Miłaszewicz D., Zaufanie jako wartość społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Analityk giełdowy (241301), MPiPS, CRZL, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mironiuc M., Huian M.C., Study of the Congruence between Accounting Numbers and Stock Market Variables through Comprehensive Income: Empirical Evidence for Romania Companies Quoted On the Regulated Market, „Accounting and Management Information Systems” 2016, vol. 15, no. 3, s. 498–521.
Zobacz w Google Scholar

Mitra S., Hossain M., Value-Relevance of Pension Transition Adjustments and Other Comprehensive Income Components in the Adoption Year of SFAS No. 158, „Review of Quantitative Finance and Accounting” 2009, vol. 33, no. 3, s. 279–301.
Zobacz w Google Scholar

Most K.S., Sombart’s Propositions Revisited, „The Accounting Review” 1972, vol. 47, no. 4, s. 722–734.
Zobacz w Google Scholar

Muradoglu G., Bakke M., Kvernes G.L., An Investment Strategy Based on Gearing Ratio, „Applied Economics Letters” 2005, vol. 12, no. 13, s. 801–804.
Zobacz w Google Scholar

Nahotko S., Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
Zobacz w Google Scholar

National Investor Relations Institute, Definition of Investor Relations, https://www.niri.org/about-niri (dostęp: 1.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nejad M.Y., Embong Z., Ahmad A., Value Relevance of Other Comprehensive Income and Its Available-For-Sale Financial Instruments (AFS) and Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment (REV) Components, „Asian Journal of Accounting and Governance” 2017, vol. 8, spec. iss., s. 133–143.
Zobacz w Google Scholar

Nelson M.W., Tayler W.B., Information Pursuit in Financial Statement Analysis: Effects of Choice, Effort, and Reconciliation, „The Accounting Review” 2007, vol. 82, no. 3, s. 731–758.
Zobacz w Google Scholar

Ngmenipuo I.M., Issah O., The Impact of Comprehensive Income Reporting on Financial Performance of Ghanian Firms with Public Accountability, „International Journal of Economics, Commerce and Management” 2015, vol. 3, no. 3, s. 1077–1082.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski E., Determinanty sprawnego działania w zarządzaniu, „Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie. PWSZ we Włocławku” 2011, nr 1, s. 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Niemiec A., Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, nr 12, s. 249–259.
Zobacz w Google Scholar

Niemiec A., Istotność jako podstawowe kryterium selekcji kluczowych mierników dokonań (KPIs), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 472, s. 264–275.
Zobacz w Google Scholar

Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nita B., Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, t. 71, nr 127, s. 193–209.
Zobacz w Google Scholar

Nobes C.W., Parker R., Comparative International Accounting, 11th ed., Financial Times Prentice Hall, Harlow 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Rybicki J.M., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe jako value driver, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. 5, Novum, Płock–Łódź 2004, s. 44–58.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki A., Sitarska M. (red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski S., Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2008, s. 39–46.
Zobacz w Google Scholar

O’Hanlon J., Pope P., The Value-relevance of UK Dirty Surplus Accounting Flows, „The British Accounting Review” 1999, vol. 31, no. 4, s. 459–482.
Zobacz w Google Scholar

Obradović V., Karapavlović N., Financial Reporting of Comprehensive Income in the Food and Beverage Sector in the Republic of Serbia, „Economics of Agriculture” 2017, vol. 64, no. 1, s. 113–128.
Zobacz w Google Scholar

Ohlson J.A., Earnings, Book Values, and Dividends in Security Valuation, „Contemporary Accounting Research” 1995, vol. 11, no. 2, s. 661–687.
Zobacz w Google Scholar

Ohlson J.A., On Transitory Earnings, „Review of Accounting Studies” 1999, vol. 4, no. 3–4, s. 145–162.
Zobacz w Google Scholar

Olchowicz I., Jamroży M., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Oleński J., Strategie rozwoju e-państwa w perspektywie 2030 roku, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2018, z. 48, s. 83–120.
Zobacz w Google Scholar

Osbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1182, s. 337–349.
Zobacz w Google Scholar

Osiatyński J., Kapitał, podział, wartość. Kryzys ekonomii neomarginalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J. (red. nauk.), Finanse, wyd. 6 zm., Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska E., Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Panfil M., Wprowadzenie do wyceny spółek, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s. 27–56.
Zobacz w Google Scholar

Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Park M.S., Park T., Ro B.T., Fair Value Disclosures for Investment Securities and Bank Equity: Evidence from SFAS No. 115, „Journal of Accounting, Auditing and Finance” 1999, vol. 14, no. 3, s. 347–370.
Zobacz w Google Scholar

Păşcan I., Does Comprehensive Income Tell us more about an Entity’s Performance Compared to Net Income? Study on Romanian Listed Entities, „Procedia Economics and Finance” 2014, vol. 15, s. 1077–1082.
Zobacz w Google Scholar

Patena W., W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Paton W.A., Littleton A.C., An Introduction to Corporate Accounting Standards, American Accounting Association, Chicago 1940.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, NBP, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski J., Znaczenie sprawozdawczości finansowej w opinii inwestorów indywidualnych, [w:] M. Cieślak, M. Ciołek, M. Kowalewski (red.), Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2018, s. 365–375.
Zobacz w Google Scholar

Paździor A., Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w obrocie gospodarczym i decyzjach inwestycyjnych na rynku kapitałowym, [w:] H. Żukowska, M. Zuba-Ciszewska, P. Bolibok (red.), Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 257–264.
Zobacz w Google Scholar

Petroni K.R., Wahlen J.M., Fair Values of Equity and Debt Securities and Share Prices of Property-Liability Insurers, „The Journal of Risk and Insurance” 1995, vol. 62, no. 4, s. 719–737.
Zobacz w Google Scholar

Pfaff J., Messner Z. (red. nauk.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch A., Motywy i efekty wykupu akcji własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A., Wyniki ekonomiczne a atrakcyjność inwestycji w akcje spółek wypłacających dywidendę i nabywających akcje własne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 322, s. 151–167.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pierce B., O’Dea T., Management Accounting Information and the Needs of Managers. Perceptions of Managers and Accountants Compared, „The British Accounting Review” 2003, vol. 35, no. 3, s. 257–290.
Zobacz w Google Scholar

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, tłum. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pinto J.A., How Comprehensive is Comprehensive Income? The Value Relevance of Foreign Currency Translation Adjustments, „Journal of International Financial Management & Accounting” 2005, vol. 16, no. 2, s. 97–122.
Zobacz w Google Scholar

Polski Instytut Relacji Inwestorskich, Relacje inwestorskie w Polsce. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez PIRI, 2005–2006, http://i.wp.pl/a/f/pdf/9105/piri_2_new.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowska L., Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2013, nr 130, s. 113–130.
Zobacz w Google Scholar

Portela M.S., Value and Quantity Data in Economic and Technical Efficiency Measurement, „Economics Letters” 2014, vol. 124, no. 1, s. 108–112.
Zobacz w Google Scholar

Postrach K., Transparentność informacyjna przedsiębiorstwa jako element kształtujący jego wartość, [w:] E. Urbańczyk (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, s. 961–966.
Zobacz w Google Scholar

Pratt S.P., Reilly R.F., Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
Zobacz w Google Scholar

Preiβler R.P., Betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Formel, Aussagekraft, Sollwerte, Ermittlungsintervalle, Oldenburg, München 2008.
Zobacz w Google Scholar

Prędki A., Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA, „Przegląd Statystyczny” 2005, t. 52, nr 2, s. 57–72.
Zobacz w Google Scholar

Pronobis P., Zülch H., The Predictive Power of Comprehensive Income and its Individual Components under IFRS, „Problems and Perspectives in Management” 2011, vol. 9, no. 4, s. 72–88.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski K. i in., Marketing, tłum. P. Gumola i in., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Raithatha M., Komera S., Executive Compensation and Firm Performance: Evidence from Indian Firms, „IIMB Management Review” 2006, vol. 28, no. 3, s. 160–169.
Zobacz w Google Scholar

Ramond O., Casta J.F., Lin S., Value Relevance of Comprehensive Income and its Components: Evidence from Major European Capital Markets, 2007, https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/2814 (dostęp: 26.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, tłum. M. Nowak, WIG-Press, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rawicki T., Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez relacje inwestorskie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2011, nr 4, s. 69–74.
Zobacz w Google Scholar

Rees L.L., Shane P.B., Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, „Accounting Horizons” 2012, vol. 26, no. 4, s. 789–815.
Zobacz w Google Scholar

Reisman G., Kapitał i kapitalizm XXI wieku, tłum. P. Nowakowski, Fijorr Publishing, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Richardson S., Earnings Quality and Short Sellers, „Accounting Horizons” 2003, vol. 17, supp., s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, „Bank i Kredyt” 1996, nr 9, s. 41–48.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo WSB, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rojek T., Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 46, s. 609–623.
Zobacz w Google Scholar

Roll Y., Hayuth Y., Port Performance Comparison Applying Data Envelopment Analysis (DEA), „Maritime Policy and Management” 1993, vol. 20, no. 2, s. 153–161.
Zobacz w Google Scholar

Roychowdhury S., Earnings Management through Real Activities Manipulation, „Journal of Accounting and Economics” 2006, vol. 42, no. 3, s. 335–370.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.U. UE L 243 z 11.09.2002.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, Dz.U. UE L 339 z 18.12.2008.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz.U. Nr 140, poz. 1580.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U., poz. 757.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Tworzenie i podział wartości – nowe tendencje, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 55, s. 259–280.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S. i in., Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria praktyka, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski A., Metody porównawcze w wycenach przedsiębiorstw na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Problemy Zarządzania” 2016, t. 14, nr 4, s. 57–73.
Zobacz w Google Scholar

Ryan T., Jacobs C., Hoboken N., Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation, John Wiley & Sons, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Saam N.C., Asymmetry in Information versus Asymmetry in Power: Implicit Assumptions of Agency Theory?, „The Journal of Socio-Economics” 2007, vol. 36, no. 6, s. 825–840.
Zobacz w Google Scholar

Sagan A., Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Saghroun J., Le résultat comptable: conception par les normalisateurs et perception par les analystes financiers, „Comptabilité – Contrôle – Audit” 2003, vol. 9, no. 2, [za:] A. Prauliņš, V. Bratka, An Analysis of Comprehensive Income as a Measure of Company Financial Performance, „Science and Studies of Accounting and Finance. Problems and Perspectives” 2012, vol. 8, no. 1, s. 186–189.
Zobacz w Google Scholar

Sajnóg A., Operacyjny i strategiczny wymiar oceny zróżnicowania rentowności kapitału własnego spółek przemysłowych, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 237–255.
Zobacz w Google Scholar

Sajnóg A., Porównywalność i istotność pozostałego wyniku całkowitego w sprawozdaniach finansowych banków, „Przegląd Organizacji” 2017, nr 7, s. 51–58.
Zobacz w Google Scholar

Sajnóg A., Zysk zatrzymany a wartość rynkowa przedsiębiorstwa – ujęcie sektorowe, [w:] J. Duraj (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 77–101.
Zobacz w Google Scholar

Samelak J., Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 174, s. 135–144.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, tłum. H. i K. Hagemejer, J. Czekaj, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sanbonmatsu D.M. et al., Contextual Influences on Judgment Based on Limited Information, „Organizational Behavior and Human Decision Processes” 1997, vol. 69, no. 3, s. 251–264.
Zobacz w Google Scholar

Sangajło R., Stronka D., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Say J.B., Traité d’économie politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, Guillaumin, Paris 1841.
Zobacz w Google Scholar

Say J.B., Wykład ekonomii politycznej, czyli proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, t. 2, tłum. D. Dzierożyński, Drukarnia Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, Warszawa 1821.
Zobacz w Google Scholar

Schaberl P.D., Victoravich L.M., Reporting Location and the Value Relevance of Accounting Information: The Case of Other Comprehensive Income, „Advances in Accounting” 2005, vol. 31, no. 2, s. 239–246.
Zobacz w Google Scholar

Schanz G. von, Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze, „Finanz-Archiv” 1896, Jg. 13, Hf. 1, s. 1–87.
Zobacz w Google Scholar

Schipper K., Vincent L., Earnings Quality, „Accounting Horizons” 2003, vol. 17, supp., s. 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Schruff W., Sprawozdawczość według MSSF – między prognozą przepływów pieniężnych a rozliczeniem się zarządu z powierzonych środków, b. tłum., „Rachunkowość” 2012, nr 3, s. 18–22.
Zobacz w Google Scholar

Seiford L.M., Thrall R.A., Recent Developments in DEA: The Mathematical Programming Approach to Frontier Analysis, „Journal of Econometrics” 1990, vol. 46, no. 1–2, s. 7–38.
Zobacz w Google Scholar

Seitel F.P., Public relations w praktyce, tłum. M. Albigowski, J.F. Dąbrowski, A. Święch, Felberg SJA, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sell F.L., Aktuelle Probleme der europäischen Wirtschaftspolitik, Springer Gabler, Berlin 2019.
Zobacz w Google Scholar

Serrasqueiro Z. et al., Are there Non-Linearities between SME Growth and its Determinants? A Quantile Approach, „Industrial and Corporate Change” 2010, vol. 19, no. 4, s. 1071–1108.
Zobacz w Google Scholar

Sexton T., Silkman R., Hogan A., Data Envelopment Analysis: Critique and Extensions, [in:] R. Silkman (ed.), Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis. New Directions for Program Evaluation, Jossey-Bass, San Francisco 1986, s. 73–105.
Zobacz w Google Scholar

Sharpe W.F., Investments, Prentice Hall, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sibilski W., Zmodyfikowane modele Du Pont do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 64, t. 1, s. 257–268.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Vizja Press & It, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, tłum. K. Poznański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Ocena przydatności dotychczas stosowanych mierników w zarządzaniu wartością firmy, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 274–286.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Niemiec A., Czynniki wzrostu wartości spółek giełdowych w świetle badań empirycznych – podejście deterministyczne, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. 5, Novum, Płock–Łódź 2004, s. 134–152.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Efektywność działań w TQM – koszty jakości, „Problemy Jakości” 1999, t. 31, nr 7, s. 5–13.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek S.T., Pojęcie kapitału w literaturze, nakładem Towarzystwa Naukowego, Lwów 1939.
Zobacz w Google Scholar

Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Skrzywan S. (red. nauk.), Mała encyklopedia rachunkowości, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Sloan R.G., Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?, „The Accounting Review” 1996, vol. 71, no. 3, s. 289–315.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, „Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Gospodarki Światowej” 2007, nr 21, s. 42–57.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Smith B.P., Introductory Financial Accounting and Reporting, Open University Press, Maidenhead 2010.
Zobacz w Google Scholar

Smith P.A., Tse S., Reporting Comprehensive Income: Does It Really Affect Stock Prices?, „The Journal of Corporate Accounting & Finance” 1998, vol. 9, no. 4, s. 75–86.
Zobacz w Google Scholar

Soderstrom N., Sun K., IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review, „European Accounting Review” 2007, vol. 16, no. 4, s. 675–702.
Zobacz w Google Scholar

Sokół A. i in., Analiza sprawozdań finansowych: wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sombart W., Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 1–2, Duncker & Humblot, Leipzig 1902.
Zobacz w Google Scholar

Soo B., Soo L., Accounting for the Multinational Firm: Is the Translation Process Valued by the Stock Market, „The Accounting Review” 1994, vol. 69, no. 4, s. 617–637.
Zobacz w Google Scholar

Soto H. de, Tajemnica kapitału: dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, tłum. S. Czarnik, wyd. 2, Fijor Publishing, Chicago–Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Spence M.A., Job Market Signaling, „The Quarterly Journal of Economics” 1973, vol. 87, no. 3, s. 355–374.
Zobacz w Google Scholar

Spence M.A., Market Signaling, Harvard University Press, Cambridge 1974.
Zobacz w Google Scholar

Spohr J., Essays on Earnings Management, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors 2005.
Zobacz w Google Scholar

Spremann K., Finanzanalyse und Unternehmensbewertung, Oldenbourg, München– Wien 2002.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 1, StatSoft Polska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk S., Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 243–265.
Zobacz w Google Scholar

Stark A.W., Linear Information Dynamics, Dividend Irrelevance, Corporate Valuation and the Clean Surplus Equation, „Accounting and Business Research” 1999, vol. 27, no. 3, s. 219–228.
Zobacz w Google Scholar

Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, tłum. A. Ehrlich, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów – OBI 2019, 2019, https://www.sii.org.pl/865/edukacja/badania-i-rankingi.html#ak865 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Strack R., Villis U., RAVE™. Die nächste Generation im Shareholder Value Management, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft” 2001, Bd. 71, Nr. 1, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Strojny M., Jak identyfikować i mierzyć niewidoczne zasoby przedsiębiorstwa? Zastosowanie metody The Value Explorer, „E-mentor” 2017, nr 5, s. 52–58.
Zobacz w Google Scholar

Sudgen R., Correspondence of Sentiments: An Explanation of the Pleasure of Social Interaction, [in:] L. Bruni, P.L. Porta (ed.), Economics and Happiness, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 91–115.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A., Strategie wzrostu wartości firmy, Poltext, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] A. Szablewski (red.), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000, s. 13–38.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A., Tuzimek R. (red. nauk.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltex, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny W. (red. nauk.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szewc M., Czy inwestorzy doceniają sprawozdanie finansowe?, „Rachunkowość” 2009, nr 9, s. 24–26.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A., Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 263, s. 65–88.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A., Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, t. 59, nr 115, s. 117–142.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A., Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 81–108.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A., Rosa de la D., Comprehensive Income Presentation under IAS 1: The Reporting Practices of the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 68, nr 124, s. 121–145.
Zobacz w Google Scholar

Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, t. 97, z. 2, s. 152–164.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A., Behavioral Finance and Capital Markets. How Psychology Influences Investors and Corporations, Palgrave Macmillan, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Śliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G., Więcław W. (red. nauk.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, wyd. 2, Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tarca A., Discussion of Isidro, O’Hanlon, and Young, „Abacus” 2006, vol. 42, no. 3–4, s. 345–353.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Parerga, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, b. tłum., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1957.
Zobacz w Google Scholar

Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, b. tłum., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1958.
Zobacz w Google Scholar

Thanassoulis E., Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated Software, Kluwer Academic Publishers, Norwell 2001.
Zobacz w Google Scholar

Thanassoulis E., Dyson R.G., Estimating Preferred Target Input-Output Levels Using Data Envelopment Analysis, „European Journal of Operational Research” 1992, vol. 56, no. 1, s. 80–97.
Zobacz w Google Scholar

Thinggaard F. et al., Performance Reporting – The IASB’s Proposed Formats of Financial Statements in the Exposure Draft of IAS 1, „Accounting in Europe” 2006, vol. 3, no. 1, s. 35–63.
Zobacz w Google Scholar

Tidline T., Information Overload, [in:] A. Kent, C.M. Hall (ed.), Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 72, supp. 35, Marcel Dekker, New York– Basel 2002, s. 217–234.
Zobacz w Google Scholar

Transparency requirements for listed companies, 2018, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/transparency-requirements-listed-companies_en (dostęp: 1.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Trąmpczyński W., Pojęcie kapitału, „Poznańskie Prace Ekonomiczne” 1937, nr 24, s. 1–151.
Zobacz w Google Scholar

Trzpiot G., Rozważania o p-value, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 304, s. 58–67.
Zobacz w Google Scholar

Tsuji C., Comprehensive Income and Stock Return: Evidence from the Tokyo Stock Exchange, „Journal of Management and Sustainability” 2013, vol. 3, no. 3, s. 142–147.
Zobacz w Google Scholar

Turgot A.R.J., Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, Paris 1766, https://play.google.com/books/reader?id=4b7XAAAAMAAJ&hl=pl&pg=GBS.PA3 (dostęp: 26.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Turktas B. et al., Reporting Comprehensive Income: Reasons for Reporting Choices and Investor Reactions, „International Journal of Economics and Finance” 2003, vol. 5, no. 4, s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Turyna J., Informacje dla procesów decyzyjnych, [w:] J. Kisielnicki, J. Turyna (red.), Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa 2012, s. 137–167.
Zobacz w Google Scholar

Turyna J., Rachunkowość fi ansowa, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Turyna J., Standardy rachunkowości: MSR-US GAAP – polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Turzyński M., Koncepcje zysku w retrospektywnym ujęciu Mejera Lichtensztejna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 249, s. 267–281.
Zobacz w Google Scholar

Tuttle C.A., The Real Capital Concept, „Quaterly Journal of Economics” 1903, vol. 18, no. 1, s. 54–96.
Zobacz w Google Scholar

Usarkiewicz P., Relacje inwestorskie – klasyfikacja instrumentów w zależności od adresatów, „Problemy Zarządzania” 2003, nr 1, s. 113–121.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 16, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 80, poz. 350.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. Nr 21, poz. 86, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591, z poźn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. Nr 213, poz. 2155.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U., poz. 646.
Zobacz w Google Scholar

Varmaz A., Effizienzanalyse deutscher Banken mit Data Envelopment Analysis und Stabilitätsanalysen, [in:] H.D. Haasich, H. Kopfer, J. Schönberger (hrsg.), Operations Research Proceedings 2005, Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), Bremen, Germa ny, September 7–9, 2005, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2006, s. 235–240.
Zobacz w Google Scholar

Voigt J.F., Unternehmensbewertung und Potentialanalyse. Chancen und Risiken von Unternehmen treffsicher bewerten, Gabler, Wiesbaden 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wagenhofer A., Ewert R., Externe Unternehmensrechnung, Springer, Berlin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., „Kroki milowe” w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 221–243.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 647–662.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w warunkach globalnego rynku, [w:] E. Walińska i in., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 19–22.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go rozumieć?, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 12, s. 38–42.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (red. nauk.), Rachunkowość finansowa: ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (red. nauk.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, wyd. 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Gad J., Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych, [w:] E. Walińska i in., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 50–59.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Jurewicz A., Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym, [w:] E. Walińska i in., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Walters D., The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 1999, vol. 29, no. 4, s. 240–258.
Zobacz w Google Scholar

Wang Y., Buijink W., Eken R., The Value Relevance of Dirty Surplus Accounting Flows in the Netherlands, „The International Journal of Accounting” 2006, vol. 41, no. 4, s. 387–405.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. 4 zm., PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, wyd. 3, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Wilcoxon F., Individual Comparisons by Ranking Methods, „Biometrics Bulletin” 1945, vol. 1, no. 6, s. 80–83.
Zobacz w Google Scholar

Wiszniewski Z., Wybrane zagadnienia teorii przedsiębiorstwa, [w:] M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, wyd. 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 64–102.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak K., Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Mfiles. pl, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak-Sobczak B., Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz P., Czy wynik całościowy jest potrzebny rynkowi kapitałowemu?, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 155–165.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek S., Decyzje strategiczne i bieżące a wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. 2, Novum, Płock–Łódź 2001, s. 26–32.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek S., Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1060, s. 459–462.
Zobacz w Google Scholar

Yamina A., Mohamed B., The Impact of Firm Performance on Executive Compensation in France, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2017, vol. 8, no. 2, s. 62–69.
Zobacz w Google Scholar

Yen A.C., Hirst D.E., Hopkins P.E., A Content Analysis of the Comprehensive Income Exposure Draft Comment Letters, „Research in Accounting Regulation” 2007, vol. 19, s. 53–79.
Zobacz w Google Scholar

Yu K., Does Recognition versus Disclosure Affect Value Relevance? Evidence from Pension Accounting, „The Accounting Review” 2013, vol. 88, no. 3, s. 1095–1127.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Żwirbla A., Teoretyczne podstawy metod deterministycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 lutego 2021

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-177-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-178-9