Mądrość dziecka. Predyspozycje - przejawy - perspektywy wspierania

Autorzy

Elżbieta Płóciennik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Słowa kluczowe:

konstruktywizm społeczno-kulturowy, pedagogika emancypacyjna, mądrość dziecka, pedagogika twórczości, pedagogika pozytywna

Streszczenie

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (teaching for wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem kategorii mądrości – autorka ilustruje wielość znaczeń przypisywanych temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań autorki opartych na samodzielnie skonstruowanych narzędziach badawczych. “Przedstawione wnioski stanowią bogaty, świetny i poznawczo wartościowy materiał, także dla praktyki pedagogicznej, co odzwierciedlają umieszczone na końcu postulaty, przydatne tym bardziej, że poruszany problem ma kluczowe znaczenie dla edukacji i dużą nośność dla praktyki. Celne powiązanie uzyskanych wyników z postulatami pedagogicznymi daje świadectwo znajomości realiów, problemów i sposobów funkcjonowania współczesnego przedszkola.” Z recenzji prof. dr hab. Iwony Czai-Chudyby

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Albrecht K. (2010), Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozsądku, Wydawnictwo Helion S.A., Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Al-Khamasy D. (2006), Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Amabile T. M. (1989), Growing up Creative. Nurturing a Lifetime of Creativity, The Creative Educational Foundation, Buffalo.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewska J. (2013), Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować?, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ardelt M. (2003), Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale, „Research on Aging”, nr 25 (3), s. 275–324.
Zobacz w Google Scholar

Ardelt M., Hunhui Oh M. S. W. (2010), Wisdom. Definition, Assessment, and Relation to Successful Cognitive and Emotional Aging, [w:] Successful Cognitive and Emotional Aging, red. C. A. Depp, D. V. Jeste, American Psychiatric Publishing Inc., Arlington, VA, s. 87–114.
Zobacz w Google Scholar

Arlin P. K. (1990), The art of problem finding, [w:] Wisdom, its nature, origins, and development, red. R. J. Sternberg, Cambridge University Press, New York, s. 230–243.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Assagioli R. (2000), Psychosynthesis. A collection of basic writings, Synthesis Center, Amherst.
Zobacz w Google Scholar

Baltes P. B., Glück J., Kunzmann U. (2004), Mądrość. Jej struktura i funkcja kierowania pomyślnym rozwojem w okresie całego życia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 117–146.
Zobacz w Google Scholar

Baltes P. B., Staudinger U. (2000), Wisdom: a metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue towards excellence, „American Psychologist”, nr 55, s. 122–136.
Zobacz w Google Scholar

Bałachowicz J. (2003), Konstruktywizm w teorii i praktyce edukacji, „Edukacja”, nr 3, s. 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Bałachowicz J. (2015), Edukacja dziecka w okresie przemian kulturowych, [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, red. J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 13–37.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A. (1997), Self-Efficacy: The Exercise of Control, W. H. Freeman, New York.
Zobacz w Google Scholar

Barell J. (1991), Teaching for Thoughtfulness: Classroom Strategies to Enhance Intellectual Development, Longman, New York.
Zobacz w Google Scholar

Bassett C. (2005), Emergent wisdom: Living a life in widening circles, „ReVision. A Journal of Consciousness and Transformation”, nr 27 (4), s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Bauer J. (2008), Empatia, co potrafią lustrzane neurony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman T. (2001), Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, [w:] Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, red. T. Pilch, T. Bauman, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 267–357.
Zobacz w Google Scholar

Bauman T. (2010), Poznawczy status danych jakościowych, [w:] Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 92–105.
Zobacz w Google Scholar

Białecka-Pikul M. (2002), Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Białecka-Pikul M. (2009), Narodziny samowiedzy. Od poczucia odrębności do naiwnej teorii Ja, [w:] Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy, red. A. Niedźwieńska, J. Neckar, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, s. 35–61.
Zobacz w Google Scholar

Białecka-Pikul M. (2012), Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Białecka-Pikul M., Żarska A. (1996), Dostrzeganie i rozumienie metafor jako przejaw poznawczej sprawności komunikacyjnej, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej”, nr 2/3, s. 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Białek E. D. (2009), Zrównoważony rozwój dziecka w świecie nowych wyzwań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bloom P. (2015), To tylko dzieci, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Bluck S., Glück J. (2005), From the inside out: People’s implicit theories of wisdom, [w:] A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives, red. R. J. Sternberg, J. Jordan, Cambridge University Press Cambridge, s. 84–109.
Zobacz w Google Scholar

Bogunia-Borowska M. (red.), (2006), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brown S. C. (2004), Learning across the campus: How college facilitates the development of wisdom, „Journal of College Student Development”, nr 45 (2), s. 134–148.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S. (1971), O poznawaniu. Szkice na lewą rękę, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S. (1974), W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S. (1978), Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S. (1986), Actual minds, possible words, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S. (2010), Kultura edukacji, TAiWPN Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska A. I. (2010), Wstęp: Jerome S. Bruner: prekursor kształcenia wspomagającego rozwój, [w:] Kultura edukacji, red. J. S. Bruner, TAiWPN Universitas, Kraków, s. V–XX.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska A. I., Matejczuk J., Jankowski P., Rękosiewicz M. (red. nauk.), (2014), 6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J. (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J. (red.), (2005), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Buber M. (1992), Pradystans i relacja, [w:] Ja i TY. Wybór pism filozoficznych, red. J. Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, s. 126–137.
Zobacz w Google Scholar

Buła A. (2006), Rozwijanie wiedzy społeczno-moralnej uczniów klas początkowych przez filozofowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Buła A. (2010), Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym, [w:] Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Z. Melosik, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Carr A. (2009), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer A. (2004), Symbol i język, tłum. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Chałas K. (2012), Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E. (2004), Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1 (23), s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E. (2008), Edukacja dla społeczeństwa mądrości, [w:] E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Cholewa-Gałuszka B. (2011), Wiedza i mądrość w życiu człowieka, [w:] Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, red. B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 122–123.
Zobacz w Google Scholar

Ciechowska M., Szymańska M. (2017), Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Część I, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Craft A. (2002), Creativity and early years education. A lifewide foundation, Continuum, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Craft A., Gardner H., Claxton G. (2008), Creativity, wisdom, and Trusteeship. Exploring the Role of Education, Corwin Press, A Sage Company, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Creswell J. W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody ilościowe, jakościowe i mieszane, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cropley A. J. (2001), Creativity in education and learning. A guide for teachers and educators, Kogan Page, London.
Zobacz w Google Scholar

Csikszentmihalyi M. (1996), Przepływ: jak poprawić jakość życia: psychologia optymalnego doświadczenia, Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czaja-Chudyba I. (2005), Odkrywanie zdolności dziecka, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czaja-Chudyba I. (2017), Zagubione wartości – mądrość, krytycyzm i refleksyjność w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, red. I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków, s. 12–26.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J. (1992), Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Wydawnictwo Akademos, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J. (red.), (2004a), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J. (2004b), Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 51–102.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J. (2004c), Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 235–254.
Zobacz w Google Scholar

Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Czub M., Matejczuk J. (2015), Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa, IBE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cywińska M. (2004), Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych, UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Danilewicz W. (2005), Konsumpcyjny obraz współczesnego dzieciństwa. Wybrane aspekty, [w:] Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, Trans Humana, Białystok, s. 191–200.
Zobacz w Google Scholar

Danilewicz W. (2008), Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej, [w:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 185–192.
Zobacz w Google Scholar

Dąbkowski B. (2008), Filozofia mądrości, Flos Carmeli Sp. z o.o., Poznań.
Zobacz w Google Scholar

De Bono E. (1995), Naucz swoje dziecko myśleć, Nasza Księgarnia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), (2009), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deptuła M., Misiuk A. (2016), Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Diduszko H., Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Tworkiewicz-Bieniaś G. (1996), Dzieci i świat. Materiały pomocnicze do pracy z programem „Filozofia dla dzieci”, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dróżka W. (2010), Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, GWP, Sopot, s. 124–135.
Zobacz w Google Scholar

Dymara B. (2011), Tolerancja a potrzeba wolności, [w:] Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, red. B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 151–153.
Zobacz w Google Scholar

Erikson E. H. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Falkiewicz-Szult M. (2007), Przemoc symboliczna w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak E. (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak E. (2015), Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Wygotskiego, „Studia Pedagogiczne”, t. LXVIII: Dzieciństwo i wczesna edukacja: kontrowersje, problemy i poszukiwania, s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2015), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego, ArtStudio, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R. (1998), Thinking About Thinking: Developing Metacognition in Children, „Journal Early Child Development and Care”, nr 141, s. 1–15; doi: 10.1080/0300443981410101.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R. (2002), Lepszy start. Zapewnij swemu dziecku lepszy start, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Flavell J. H. (1979), Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry, „American Psychologist”, nr 34 (10), s. 906–911.
Zobacz w Google Scholar

Freese H.-L. (2008), Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Freire P. (1972), Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, London.
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T. (2009), Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T. (2013), O umiejętności życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G. (2004), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G. (2008), Wychowanie jako wychowanie siebie, [w:] Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, H.-G. Gadamer, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 258–270.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowska-Jakubik M. (2007), Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja koncepcji Ericha Fromma, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H. (1983), Frames of mind. The theory of multiple intelligences, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H. (2002), Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gawlicz K. (2009), Wrastanie w nierówność. Edukacja przedszkolna a odtwarzanie struktur dominacji i podporządkowania, [w:] Idee – diagnozy – nadzieje.
Zobacz w Google Scholar

Polska szkoła a idee równości, red. A. Męczkowska-Christiansen, P. Milkiewicz, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław, s. 83–102.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2006), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giroux H. A. (1993), Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, [w:] Spory o edukację, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Warszawa, s. 149–184.
Zobacz w Google Scholar

Giroux H. A., Witkowski L. (red.), (2010), Edukacja i sfera publiczna, idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gogacz M. (1997), Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa, http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/osoba_zadaniem_pedagogiki.pdf (dostęp: 27.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gopnik A. (2010), Dziecko filozofem. Na ścieżkach umysłu, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gopnik A., Meltzoff A. N. (1997), Words, thoughts, and theories, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Gopnik A., Meltzoff A. N., Kuhl P. K. (2004), Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gordon T. (1993), Wychowanie bez porażek w praktyce, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (2005), Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1997), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2016), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gryz K. (oprac.), (2013), Mądrość: antologia tekstów / Jan Paweł II: wybór tekstów, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Guilford J. P. (1978), Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gulla B., Tucholska K. (2007), Psychologia pozytywna. Cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposoby ich realizacji, [w:] Studia z psychologii w KUL, t. 14, red. P. Francuz, W. Obrębski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 133–152.
Zobacz w Google Scholar

Gurba E. (2014), Wczesna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 202–233.
Zobacz w Google Scholar

Guziuk-Tkacz M. (2011), Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J. (1983), Teoria i praktyka. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hajdas M. (2006), Konsument bez metryki, „Marketing w Praktyce”, t. 4, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Hall S. (2010), Wisdom: From Philosophy to Neuroscience, Vintage Books Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała B. (2008), Znaczenie przemian współczesnej rodziny dla rozwoju człowieka, „Psychologia Rozwojowa”, nr 3 (13), s. 21–27.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), (2014), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman M. L. (2006), Empatia i rozwój moralny, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Hornowska E., Brzezińska A., Appelt K., Kaliszewska-Czeremska K. (2014), Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badania, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hurlock E. B. (1985), Rozwój dziecka, t. 2, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Isen A. M. (2004), Rola neuropsychologii w zrozumieniu korzystnego wpływu afektu pozytywnego na zachowania społeczne i procesy poznawcze, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 284–302.
Zobacz w Google Scholar

Jackson N. (2004), Developing the concept of metalearning, „Innovation in Education and Teaching International”, nr 41 (4), s. 391–403.
Zobacz w Google Scholar

Jagodzińska M. (1988), Pamięć obrazów, „Psychologia Wychowawcza”, nr 2, s. 142–156.
Zobacz w Google Scholar

Jagodzińska M. (1991), Obraz w procesach poznania i uczenia się, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jahoda M. (1958), Current concepts of positive mental health, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Janke A. W. (2002), Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku, UKW, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K. (2000), Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo „Siedmioróg”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jąder M. (2005), Krok... w kierunku kreatywności. Program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowska B. (2011a), Pedagogika sokratejska szansą odbudowania duchowości współczesnego człowieka, [w:] Wychowanie, mądrość, kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, red. M. Flanczewska-Wolny, B. Jodłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 17–23.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowska B. (2011b), Kategoria mądrości w wychowaniu sokratejskim. W kręgu eleutyki i majeutyki refleksyjnej, [w:] Wychowanie, mądrość, kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, red. M. Flanczewska-Wolny, B. Jodłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowska B. (2011c), Sokrates i pedagogika, [w:] Wychowanie, mądrość, kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, red. M. Flanczewska-Wolny, B. Jodłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 25-43.
Zobacz w Google Scholar

Jordan J. (2005), The quest for wisdom in adulthood: a psychological perspective, [w:] A handbook of wisdom. Psychological perspectives, red. R. J. Sternberg, J. Jordan, Cambridge University Press, New, s. 160–188.
Zobacz w Google Scholar

Jurgiel A. (2009), O możliwościach poznawczych fenomenografii, „Pedagogika Kultury”, t. V, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 97–104.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk S. (2013), Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielobób A. (2014), Psychologiczne koncepcje mądrości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 68 (4), s. 63–79.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Berezowska S., Klimczak-Ziółek J. (2007), Procedury metodologii teorii ugruntowanej w badaniach społecznego świata zabaw i zabawek dzieci, [w:] Teoretyczne podstawy badań nad edukacją rodzajową, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 167–178.
Zobacz w Google Scholar

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Karczewska J. (2015), Edukacja przedszkolna w świetle warstwicowej koncepcji wychowania, Wydawnictwo UJK, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Karwowska-Struczyk M. (2012), Edukacja przedszkolna w poszukiwaniu innych rozwiązań, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski M. (red.), (2006), Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria – metodologia – diagnostyka, Wydawnictwo Psychopedagogiczne „Transgresje”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kielar-Turska M. (1992), Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kielar-Turska M. (2004), Jak dziecko interpretuje zachowania własne i innych, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 4–11.
Zobacz w Google Scholar

Kielar-Turska M. (2005), Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 3, s. 4–11.
Zobacz w Google Scholar

Kielar-Turska M. (2014), Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 83–129.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2004), Światy dziecięcych znaczeń, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2005), Wiedza proceduralna i deklaratywna. Implikacje dla nauczania, [w:] Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, red. E. Kozak-Czyżewska, D. Zdybel, B. Kępa, MAC Edukacja, Kielce, s. 73–83.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D. (2015), Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej, [w:] (Anty) edukacja wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 24–60.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D., Bronk D., Malenda A. (2011), Pedagogika wczesnej edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Dyskursy, problemy, otwarcia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), (2009), Pedagogika wczesnoszkolna. Dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T. (2012), Trening mądrości jako innowacyjna metoda wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych, [w:] Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, red. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 167–192.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T. (2013), Trening mądrości jako innowacyjna metoda rozwijania kompetencji kluczowych, [w:] Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, best practices, perspektywy, red. Z. Gach, Wydawnictwo WSEI, Lublin, s. 77–88.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T. (2014), Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, ORE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowska E. (2011), Od „społeczeństwa wiedzy” do „społeczeństwa mądrości” – którędy droga?, [w:] Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, red. B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 126–127.
Zobacz w Google Scholar

Kolańczyk A. (1999), Czuję – myślę – jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopciewicz L. (2009), Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej wymiarze codziennym, „Pedagogika Kultury”, t. V, s. 105–116.
Zobacz w Google Scholar

Kopik A. (red.), (2007), Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Wydawnictwo Tekst, Kielce–Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Korczak J. (1988), Prawidła życia – pedagogika dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo „Pelikan”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korczak J. (2002), Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krüger H.-H. (2007), Metody badań w pedagogice, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J. (1996), Nowa księga przysłów polskich, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kubicka D. (2003), Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kubielski W. (2006), Podstawy pomiaru, konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego, WSP TWP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kubinowski D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja, Wydawnictwo UMSC, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kulisz M. (2016), O mądrości – wbrew sobie, [w:] Figury i znaczenia mądrości. Studium interdyscyplinarne, red. M. Zając, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kuszak K. (2006), Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnica R. (2009), Ku dialogowi w pedagogice, [w:] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Łódź–Kraków, s. 151–166.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatek P., Bajer P. (2013), Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia), „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 17 (2), s. 227–245.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z. (2012), Pedagogie postu. Preteksty. Konteksty. Podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Laarge M. (2006), Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ledzińska M. (2010), Wiedza na temat uczniów zdolnych i jej edukacyjne konsekwencje, [w:] Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, red. A. Sękowski, W. Klinkosz, Tow. Naukowe KUL, Lublin, s. 63–79.
Zobacz w Google Scholar

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011), Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lee W. Y., Wright S. (2017), Interlocutor-child interactions: Supporting children’s creativity in graphic-narrative-embodied play, „Australasian Journal of Early Childhood”, nr 42 (3), s. 73–81, doi: 10.23965/AJEC.42.3.09.
Zobacz w Google Scholar

Leppert R., Splitt A., Trempała J. (1991), Test Wyboru jako zobiektywizowane narzędzie pomiaru rozwoju sądów moralnych, „Studia Psychologiczne”, z. 8, s. 119–131.
Zobacz w Google Scholar

Leś T. (2016), Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Limont W. (1996), Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej: badania eksperymentalne, UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Limont W. (2002), Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 8, s. 451–454.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M. (1976), Philosophy for Children, Basil Blackwell, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S. (1997), Filozofia w szkole, tłum. В. Elwich, A. Łagodzka, CODN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland J. H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki M. (2005), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki M. (2007), W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maciuszek J. (2009), Znaczenie zdania a znaczenie implikowane. Komunikacyjno-semantyczne aspekty odbioru wypowiedzi z negacji zdaniowej i performatywnej, „Psychologia Społeczna”, t. 44 (12), s. 255–270.
Zobacz w Google Scholar

Magda M. (2000), Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Magnusson D. (1991), Wprowadzenie do teorii testów, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maritain J. (1993), Osoba ludzka i społeczeństwo, [w:] Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 42–51.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A. (1986), W stronę psychologii istnienia, przekł. I. Wyrzykowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matczak A. (1994), Diagnoza intelektu, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matczak A., Knopp K. A. (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Liberi Libri, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matthews G. B. (1984), Dialogues with Children, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Meacham J. (1990), The loss of wisdom, [w:] Wisdom. Its nature, origins, and development, red. R. J. Sternberg, Cambridge University Press, New York, s. 181–211.
Zobacz w Google Scholar

Męczkowska A. (2002), Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski S. (1993), Pedagogika wartości, Debit, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski S. (2011), Mądrość życia jako cel zabiegów edukacyjnych, [w:] Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, red. B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 111–114.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski S. Cz. (2006), Dialog z dzieckiem w pedagogice personalistycznej a budowanie wizji mądrego życia, [w:] Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, red. S. Włoch, Wydawnictwo UO, Opole, s. 183–200.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski S. Cz. (2010), Życie w rodzinie a budowanie świata wartości, [w:] Dziecko w świecie wartości. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, red. K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. Cz. Michałowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 165–219.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska M. (2014), Twórczość codzienna w narracjach pedagogów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Moroz J. (2013), Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 1, s. 33–44.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski A. (2006), Edukacja dla twórczości i przedsiębiorczości, „Pedagogika Pracy”, nr 48, s. 13–27.
Zobacz w Google Scholar

Nelson K. (2007), Young minds in social worlds: Experience, meaning, and memory, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2001), Edukacja dla twórczości, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 1, s. 451–454.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2003), Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2012), Psychologii twórczości, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006), Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niemierko B. (2005), Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nisbett R. E. (2016), Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Nosal C. S. (1990), Psychologiczne modele umysłu, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nosal C. S. (1992), Kształcenie dla twórczości, [w:] Twórcze przetwarzanie informacji, red. Cz. S. Nosal, Wydawnictwo Delta, Wrocław, s. 131–142.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Łojewska A. (2015), Efekt „widza w działaniu” czy „gapia w uśpieniu” – o przejawach edukacji społecznej młodszych uczniów w szkole, „Studia Pedagogiczne”, t. LXVIII: Dzieciństwo i wczesna edukacja: kontrowersje, problemy i poszukiwania, s. 93–104.
Zobacz w Google Scholar

Olbrycht K. (2012), Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Paedagogia Christiana”, nr 1/29, s. 89–104.
Zobacz w Google Scholar

Olczak A. (2010), Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik M. (2014), Średnia dorosłość. Wiek średni, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 234–262.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski M. (2014), Przedmowa, [w:] Oblicza mądrości, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków, s. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Pachociński R. (1999), Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. (2006), Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. (1989), Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne, „Ruch Pedagogiczny” nr 1, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. (1997), Epistemologiczne podstawy ilościowego i jakościowego badania efektów kształcenia szkolnego, [w:] Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, red. K. Duraj-Nowakowa, WSP, Kraków, s. 63–70.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. (2018), Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Patzlaff R. (2008), Zastygłe spojrzenie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Paul R., Elder L. (2005), Critical Thinking Competency Standards. Standards, Principles, Performance Indicators, and Outcomes With a Critical Thinking Master Rubric. A Guide For Educators, Foundation for Critical Thinking, Tomales, CA.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak J. (2009), Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Peterson Ch., Park N. (2007), Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P. A. Linley, S. S. Joseph, PWN, Warszawa, s. 263–283.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J. (1967), Rozwój ocen moralnych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J. (2006), Jak sobie dziecko wyobraża świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (1998), Oblicza mądrości, „Charaktery”, nr 3 (14), s. 20–22.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (2000), Czy dzieci można nauczyć mądrości?, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, red. M. Partyka, CMPP-P MEN, Warszawa, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (2001), Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (2008), Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Wydawnictwo CIS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E. (2010), Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E. (2016a), Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E. (2016b), Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E. (2016c), Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E. (2017), Divergent tasks in the Diagnosis of Wisdom in older Preschool Children, „The New Educational Review”, nr 1 (47), s. 279–291.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Just M., Dobrakowska A., Woźniak J. (2009), Metoda i wyobraźnia.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik nauczyciela. Lekcje twórczości w klasie I, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A. (red.), (2012), Filozofia. Edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, Stentor, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Radziwiłłowicz W. (2004), Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rapley T. (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Renzulli J. S. (1994), Schools for talent development: A practical plan for total school improvement, Creative Learning Press, Connecticut.
Zobacz w Google Scholar

Reykowski J. (1979), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Runco M. A. (2005), Creative Giftedness, [w:] Conceptions of giftedness, red. R. J. Sternberg, J. E. Davidson, Cambridge University Press, New York, s. 295–311.
Zobacz w Google Scholar

Sajdera J. (2003), Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Schaffer H. R. (2012), Psychologia dziecka, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A. (1974), Aforyzmy o mądrości życia, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schütz A. (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa, s. 137–192.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M. (2004), Psychologia pozytywna, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 18–32.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M. (2010), Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M., Ernst R., Gillham J., Reivich K., Linkins M. (2009), Positive education: positive psychology and classroom interventions, „Oxford Review of Education”, nr 34 (3), s. 293–311.
Zobacz w Google Scholar

Sędek S. (1995), Bezradność intelektualna w szkole, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A. (2001), Osiągnięcia uczniów zdolnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A. (2004), Inteligencja, twórczość, mądrość a zdolności, [w:] Psychologia zdolności, red. A. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 173–192.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A. (2006), Stymulowanie rozwoju zdolności w świetle teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu Roberta J. Sternberga, „Roczniki Psychologiczne”, t. IX, nr 1, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Michalak A., Wojniłko O. (red.), (1998), Słownik współczesnego języka polskiego, Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2010), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Simonton D. K. (2008), Creative Wisdom: Similarities, Contrasts, Integration, and Application, [w:] Creativity, Wisdom, and Trusteeship. Exploring the Role of Education, red. A. Craft, H. Gardner, G. Claxton, Corwin Press, A Sage Company, Thousand Oaks, s. 68–76.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyńska K. (1978), Studia nad spostrzeganiem osób: regulacyjna funkcja informacji centralnych, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska M. (2010), Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smółka L. (2016), Co filozofowie sądzą o mądrości, a co dzieci, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, t. 4, nr 2 (8), s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Smykowski B. (2005), Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka, [w:] Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Sopot, s. 165–205.
Zobacz w Google Scholar

Stefańska-Klar R. (2014), Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 130–162.
Zobacz w Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz K. (1996), Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla UW, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (1985), Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (1996), Successful intelligence: How practical and creative intelligence determine success in life, Simon & Schuster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (2001a), Psychologia poznawcza, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (2001b), Próba wersyfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4 (44), s. 375–405.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (2001c), Why Schools Should Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings, „Educational Psychologist”, nr 4 (36), s. 227–245.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (2003), Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (2005), Older but not wiser? The relationship between age and wisdom, „Ageing International”, nr 1 (30), s. 5–26.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (red.), (1990), Wisdom: Its nature, origins, and development, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Davidson J. E. (2005), Conceptions of giftedness, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Ferrari M., Clinkenbeard P. R., Grigorenko E. L. (1996), Identification, instruction, and assessment of gifted children: A construct validation of a triarchic model, „Gifted Child Quarterly”, nr 40, s. 129–137.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Jarvin L., Grigorienko E. L. (2009), Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success, Corwin Press, A Sage Company, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Steuden S. (2012), Z rozważań nad mądrością, [w:] Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej, red. I. Ulfik-Jaworska, A. Gała, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 533–548.
Zobacz w Google Scholar

Steuden S., Brudek P., Izdebski P. (2016), Polska adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt, „Roczniki Psychologiczne”, t. XIX, nr 4, s. 745–768.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J. (1980), Sprawy ludzkie, wyd. II, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2006), Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem?, [w:] Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk, Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 98–115.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2008), Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1, s. 5–31.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk K. (2013), Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2002), Mądrość jako cel kształcenia. Stary problem w świetle nowych teorii, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (19), s. 47–64.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2003), Czy twórczość można zmierzyć? Spory wokół psychometrycznych metod badania twórczości, [w:] Twórczość – wyzwanie XXI wieku, red. E. Dombrowska, A. Niedźwiecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 39–59.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2004), Jak stymulować zdolności „Myślenia Pytającego” uczniów, „Życie Szkoły”, nr 7, s. 465–470.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2013a), Pedagogika twórczości, GWP, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2013b), Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone, [w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 13–40.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak J. (2015), Refleksyjność, [w:] Raport tematyczny z badań. Rozwijanie gotowości studentów do wdrażania modelu nauczania rozwijającego według koncepcji L. S. Wygotskiego we wczesnej edukacji, red. E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska, Wydawnictwo ArtStudio, Bydgoszcz, s. 94–100.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (1993a), Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (1993b), Dzieci – choć nie ryby – głosu nie mają: czyli walka antypedagogiki o emancypację i równouprawnienie nieletnich, [w:] Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, red. T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 54–71.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (2001), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (2012), Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tarricone P. (2011), The Taxonomy of Metacognition, Psychology Press, Hove.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz A. (1985), Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Trempała J., Czyżowska D. (2014), Rozwój moralny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 3: Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 106–130.
Zobacz w Google Scholar

Trzebińska E. (2008), Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tucholska K., Gulla B. (2007), Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji, [w:] Studia z psychologii w KUL, t. 14, red. P. Francuz, W. Otrębski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 107–131.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkowa M. (2014), Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 1: Zagadnienia ogólne, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Uchnast Z. (2006), Mądrość: inteligencja praktyczna – kompetencja osobowa, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, red. J. C. Czabała, E. Zasępa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Vasta R., Haith M. M., Miller S. A. (2004), Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ventegodt S., Merrick J., Andersen N. J. (2003), Quality of life Theory. The IQOL Theory: An Integrative Theory of the Global Quality of Life Concept, „The Scientific World Journal”, nr 3, s. 1020–1040.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek D. (1994), Prawo dziecka do współdecydowania o sobie w procesie wychowania, ODN, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, WNAP, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek D. (2009), Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek D. (red.), (2011a), Przestrzeń i czas dialogu w edukacji, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek D. (2011b), Mądrość (i, czy) wiedza? Rozważania kategorialne, [w:] Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, red. B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek D. (2014), Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wilowski W. (2012), Utracona mądrość, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska-Kin M. (2007), Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć – rozumienie pojęć przez dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska-Kin M. (2009), Miłość jest jak wiatrak, czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska-Kin M. (2015), Co łączy krzesło z koniem, czyli o „dwoistym” ujmowaniu świata w metaforach dzieci w wieku przedszkolnym, „Studia Pedagogiczne”, t. LXVIII: Dzieciństwo i wczesna edukacja: kontrowersje, problemy i poszukiwania, s. 247–260.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2009), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wydawnictwo WSEZ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn-Spirka W. (2008), Mądrość jako zasada budowania stosunków wychowawczych w rodzinie. Perspektywa etyki realistycznej, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A. Janke, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 74–82.
Zobacz w Google Scholar

Wood D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wood D. J., Bruner J. S., Ross G. (1976), The role of tutoring in problem solving, „Journal of Child Psychiatry and Psychology”, nr 17 (2), s. 89–100.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska M. (2015), Kompetencje twórcze i zachowania transgresyjne jako korelaty sukcesu, [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, red. J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 242–254.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L. S. (1971), Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L. S. (1989), Mowa i myślenie, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L. S. (2002), Kryzys siódmego roku życia, [w:] Wybrane prace psychologiczne II, red. A. Brzezińska, M. Marchow, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, s. 131–140.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L. S. (2005), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka E. (2013), Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Yin R. K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zając M. (2016), Wokół mądrości. Słowo wstępne, [w:] Figury i znaczenia mądrości.
Zobacz w Google Scholar

Studium interdyscyplinarne, red. M. Zając, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 7–12.
Zobacz w Google Scholar

Zarębianka Z., Dybeł K. (red.), (2014), Oblicza mądrości, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zimbardo P. (2014), Projekt bohaterskiej wyobraźni, „Parezja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Zwicky J. (2003), Wisdom & Metaphor, Gaspereau Press, Kentville.
Zobacz w Google Scholar

Zwiernik J. (1996), Alternatywa w edukacji przedszkolnej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo UW, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zwiernik J. (2015), Podejście badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka, [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, red. J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Zwiernik J. (2017), Badania z dziećmi. Dziecięcy obraz szkoły, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 20, nr 1 (77), s. 61–74.
Zobacz w Google Scholar

Żaba-Żabińska W. (2011), Tablice demonstracyjne. Prawie wszystko o bezpieczeństwie, ilustr. A. Niedźwiadek, A. Nowocińska-Kwiatkowska, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A., Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Bellinger G., Castro D., Mills A. (2004), Data, Information, Knowledge, and Wisdom, http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm (dostęp: 22.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Cieciuch J. (2013), Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, www.liberilibri.pl/cieciuch/item/download/9_0875dc6b8aa1369de8036f4df 9a87dc2 (dostęp: 9.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 28.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Etwich B., Łagodzka A., PytkowskaKapulkin B. (1999), Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą. Opis programu edukacyjnego, Agencja Wydawniczo-Reklamowa PETIT, numer dopuszczenia przez MEN: DKW401428/99, http://phronesis.org.pl/wpcontent/uploads/2013/11/program.pdf (dostęp 10.03.2015).
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T. (2012), Pochwała mądrości, http://www.iumw.pl/o-madrosci/articles/wyklad-prof-gadacz.html (dostęp: 30.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T. (2005), Nędza humanistyki. Nie ma szczęścia bez myślenia. Profesor Tadeusz Gadacz, filozof, w rozmowie z Jackiem Żakowskim, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/166201,1,nedza-humanistyki.read?page=58&moduleId=4686 (dostęp: 11.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2013.00405/full (dostęp: 23.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://www.theguardian.com/education/2015/jul/10/philosophy-for-children-pupils-maths-literacy (dostęp: 22.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Glück J., König S., Naschenweng K., Redzanowski U., Dorner L., Straßer I., Wiedermann W. (2013), How to measure wisdom: content, reliability, and validity of five measures, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00405 (dostęp: 3.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Hamilton S. J. (2005), Development in Reflective Thinking, http://www.reap.ac.uk/reap07/portals/2/csl/trydy%20banta/Development_in_ (dostęp: 4.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Juńczyk T. (2013), Model współpracy z młodzieżą oparty na założeniach psychologii pozytywnej, „Internetowe Czasopismo Edukacyjne Trendy”, nr 2, http://pracowniarozwoju.org/files/Mlodziez_dobrostan.pdf (dostęp: 12.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lucas P. (2013), Critical reflection. What do we really mean?, http://acen.edu.au/2012conference/wp-content/uploads/2012/11/92_Critical-reflection.pdf (dostęp: 4.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Seligman M. E. P., Csikszentmihalyi M. (2000), Positive Psychology – An Introduction, „American Psychologist”, nr 55 (1), s. 5–14, http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5 (dostęp: 12.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Webster J. D. (2007), Measuring the character strength of wisdom, „The International Journal of Aging and Human Development”, nr 65, s. 163–183, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/AG.65.2.d (dostęp: 3.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

21 grudnia 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-936-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-937-8