Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska: Tom 3. Lata 1900–1907

Autorzy

Jędrzej Moraczewski
Ilona Florczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
https://orcid.org/0000-0001-7957-061X

Słowa kluczowe:

Galicja – przełom XIX i XX wieku, Jędrzej Moraczewski, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska, Zofia Moraczewska

Streszczenie

Jędrzej Moraczewski został zapamiętany jako premier pierwszego rządu II Rzeczypospolitej. Jego droga do objęcia jednego z najważniejszych urzędów w państwie jest często pomijana w literaturze przedmiotu. Tymczasem w listopadzie 1918 r. Moraczewski był już doświadczonym politykiem, z dużym bagażem doświadczeń w działalności społecznej i politycznej. Od 1907 r. sprawował mandat posła do parlamentu monarchii austro-węgierskiej, był członkiem władz naczelnych galicyjskiej Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej oraz znanym działaczem tamtejszego ruchu robotniczego i spółdzielczego. Prezentowany trzeci tom pierwszej części Wspomnień ukazuje, na tle barwnie opisywanych wydarzeń z początku XX w., proces dojrzewania Moraczewskiego do podjęcia decyzji o czynnym zaangażowaniu w życie polityczne Galicji. Jest on nieco odmienny od poprzednich części, w których przeważały opisy życia prywatnego. W tomie trzecim autor skupił się na analizie wydarzeń politycznych na ziemiach polskich, wiele miejsca poświęcił rozwijającym się polskim partiom politycznym i ich działaczom, nie szczędząc przykrych uwag wobec adwersarzy politycznych.

Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków budżetu miasta Sulejówek

Bibliografia

III (trzecie) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. króla Stefana Batorego we Lwowie (nr 561), lata szkolne: 1867/68–1938/39. Dokumenty przeszłości (4), oprac. Jerzy Kowalczuk, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

XLI Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki we Lwowie za rok akademicki 1901/1902, Lwów 1902.
Zobacz w Google Scholar

Album inżynierów i techników w Polsce, t. 1, cz. II: Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej (b.m.d.).
Zobacz w Google Scholar

Album inżynierów i techników w Polsce, t. 1, cz. III: Życiorysy (b.m.d.).
Zobacz w Google Scholar

Daszyński Ignacy, Niedola robotniczych Kas Chorych w Galicyi. Dosłowny przekład interpelacyi posła Ignacego Daszyńskiego, Kraków 1899.
Zobacz w Google Scholar

Daszyński Ignacy, Niedola robotniczych Kas Chorych w Galicyi, Lwów 1900.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedyja do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, ortograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym, etc., etc., t. 2, zebrał i wydał Anton Schneider, Lwów 1874.
Zobacz w Google Scholar

Księga pamiątkowa Towarzystwa „Bratniej Pomocy” Słuchaczów Politechniki we Lwowie, Lwów 1894.
Zobacz w Google Scholar

Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877–1927. Księga pamiątkowa, red. Maksymilian Matakiewicz, Lwów 1927.
Zobacz w Google Scholar

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1881–1914.
Zobacz w Google Scholar

Białynia-Chołodecki Józef, Pamiętnik powstania styczniowego. W pięćdziesiątą rocznicę wypadków, Lwów 1913.
Zobacz w Google Scholar

Daszyński Ignacy, Pamiętniki, cz. 1–2, wstęp i opracowanie Kamil Piskała, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Głąbiński Stanisław, Zamach na Uniwersytet Polski we Lwowie, Lwów 1902.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska Helena, Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914–1915), wstęp, przypisy i opracowanie Stanisław Stępień, Przemyśl 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kozicka z Gostkowskich Helena, Wspomnienia z lat 1867–1914, opracowanie Kamila Cybulska, Kielce 2015.
Zobacz w Google Scholar

Liga Narodowa (1893–1928). W ybór r elacji, wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Sikorski i Adam Wątor, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewska Zofia, Listy do siostry 1896–1933. Dziennik 1891–1895 (1950), wstęp i opracowanie Joanna Dufrat i Piotr Cichoracki, Łomianki 2018.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewski Jędrzej, Przewrót w Polsce, wstęp i opracowanie Tomasz Nałęcz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), wstęp, opracowanie i komentarze Elżbieta Orman, tłum. listów niemieckojęzycznych Elżbieta Wrońska, konsultacja językowa Ewa Gorbiel, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wolska Maryla, Obertyńska Beata, Wspomnienia, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Woyniłłowicz Edward, Wspomnienia 1847–1928. Część pierwsza, Wilno 1931.
Zobacz w Google Scholar

Żygulski Kazimierz, Jestem z lwowskiego etapu, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

„Czasopismo Techniczne. Organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie” 1910, 1911.
Zobacz w Google Scholar

„Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego” 1894.
Zobacz w Google Scholar

„Inżynier Kolejowy” 1928.
Zobacz w Google Scholar

„Kraj” (Petersburg) 1904.
Zobacz w Google Scholar

„Naprzód” 1904–1906.
Zobacz w Google Scholar

„Przedświt” 1904.
Zobacz w Google Scholar

„Przemysł Naftowy” 1928, R. III.
Zobacz w Google Scholar

„Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie na rok 1895/1896” 1896.
Zobacz w Google Scholar

„Tygodnik Samborsko-Drohobycki” 1906, R. VII.
Zobacz w Google Scholar

Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. 4: Województwo wileńskie, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. 7: Województwo ruskie, ziemia halicka i lwowska, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. 9: Województwo podolskie, Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

Baczkowski Krzysztof, W służbie dworu habsburskiego. Antoni Walewski (1805–1876), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2005, z. 132, s. 99–108.
Zobacz w Google Scholar

Baczkowski Michał, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868–1914, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Biblia w rycinach Gustave’a Dore. Stary i Nowy Testament, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Broński Krzysztof, Rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1841–1914 (zarys problematyki), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 749, s. 75–92.
Zobacz w Google Scholar

Broszkowska Izabela, Szlenkierowie. Warszawski ród, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Brzoza Czesław, Stepan Kamil, Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Buszko Józef, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Chodubski Andrzej, Historia polskiego przemysłu naftowego, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Chrząszcz Czesław, Wychowanie elit. Działalność katechetów galicyjskich szkół średnich w latach 1867–1918, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. M–N, red. Krzysztof Stopka, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cybulska Kamila, Wiktoria Niedziałkowska i jej zakłady wychowawcze we Lwowie, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. L. Michalska-Bracha i M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 65–86.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski Mateusz, Naczelny Komitet Narodowy (1914–1918). Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dudek Tomasz, Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego (1906–1908), „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012, t. 16, s. 89–109.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Borkowski Jerzy, Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Warszawa–Lwów [1908].
Zobacz w Google Scholar

Dylewski Adam, Historia kolei w Polsce, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dziadzio Andrzej, Mataniak Mateusz, Namiestnictwo galicyjskie (1854–1914). Organizacja i zadania, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2018, t. 11, nr 1, s. 137–167.
Zobacz w Google Scholar

Dziedzic Stanisław, Józef Bilczewski – arcypasterz i włodarz, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje, red. Krzysztof Karolczak, Łukasz T. Sroka, Kraków 2010, s. 292–304.
Zobacz w Google Scholar

Filozof Tomasz, Przemysł naftowy na terenie zachodniej Ukrainy w XX wieku, „Nowa Ukraina” 2013, nr 13, s. 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Florczak Ilona, Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek Piotr, Galicja Wschodnia – ekonomiczne i organizacyjne centrum przemysłu naftowego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. Renata Król-Mazur, Michał Lubina, Kraków 2014, s. 185–192.
Zobacz w Google Scholar

Frank Flieg Alison, Oil Empire. V isions of P rosperity in Austrian G alicia, Harvard University Press, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gajak-Toczek Małgorzata, Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 1772–1914, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, t. 13, s. 349–358.
Zobacz w Google Scholar

Galicja a powstanie styczniowe, red. Mariola Hoszowska, Agnieszka Kawalec, Leonid Zaszkilniak, Warszawa–Rzeszów 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewska Barbara, Inżynier Edmund Libański – popularyzator nauki i techniki we Lwowie w początkach XX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2004, t. 49, nr 2, s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Głosy prasy polskiej: o udziale sześćdziesięciu szlachciców litewskich w uroczystości odsłonięcia pomnika Katarzyny w Wilnie, Lwów 1904.
Zobacz w Google Scholar

Gołota Janusz, Jędrzej Moraczewski. Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, Ostrołęka 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gomoła Jan, Joachim Traczyk, nie tylko inżynier, „Wiek Nafty” 2013, R. XXII, nr 1, s. 31–38.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski Andrzej, Nawrocki Mateusz, Karol Roman Nałęcz-Brudzewski (1868–1935) – znaczący polski okulista i utalentowany rzeźbiarz, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2018, t. 81, s. 100–112.
Zobacz w Google Scholar

Gzella Grażyna, Lwowskie czasopisma studenckie w dobie autonomii, [w:] Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. IX, cz. 2, red. Halina Kosętka, Barbara Góra, Ewa Wójcik, Kraków 2009, s. 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Haptaś Krzysztof, Feliks Szlachtowski (1820–1896) prezydent miasta Krakowa w latach 1884–1893. W 115. rocznicę śmierci, [w:] Ci, co odeszli, „Rocznik Milecki” 2011/2012, t. 14/15, s. 359–363.
Zobacz w Google Scholar

Henryk Wereszycki (1898–1990). Historia w życiu historyka, red. Elżbieta Orman, Antoni Cetnarowicz, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Hickiewicz Jacek, Roman Dzieślewski (1863–1924), „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne” 2013, nr 2, s. 321–322.
Zobacz w Google Scholar

Historia polskiego przemysłu naftowego, red. Maciej Boryń, Andrzej Chodubski, Bartosz Duraj, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hoff Jadwiga, Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie galicyjskim, Rzeszów 2005.
Zobacz w Google Scholar

Homola Irena, Kraków za prezydentury Mikołaja Zyblikiewicza (1874–1881), Kraków 1976.
Zobacz w Google Scholar

Hoszowska Mariola, Działalność Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882–1894, „Galicja. Studia i Materiały” 2015, t. 1, s. 134–152.
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz Ireneusz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, R. 7, s. 99–124.
Zobacz w Google Scholar

Ilgiewicz Henryka, Udział ziemian w wileńskich towarzystwach rolniczych i technicznych na początku XX wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2010, t. VII, s. 187–201.
Zobacz w Google Scholar

Isakowicz-Zaleski Tadeusz, Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w latach 1750–2000, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska Urszula, Wacław Wolski – niezwykła kariera polskiego nafciarza, [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa. Tom II dedykowany Profesorowi Jerzemu Myślińskiemu, red. Urszula Jakubowska, Warszawa 2014, s. 107–115.
Zobacz w Google Scholar

Janusz Bohdan, „Mons Pius” Ormian lwowskich, Lwów 1928.
Zobacz w Google Scholar

Jarowiecki Jerzy, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 r., Kraków–Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jarowiecki Jerzy, Prasa lwowska w dobie popowstaniowej, [w:] Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki w XIX i XX w., t. III, red. Jerzy Jarowiecki, Kraków 1996, s. 98–116.
Zobacz w Google Scholar

Jaśkiewicz Leszek, Carat i kwestia polska na początku XX wieku, „Przegląd Historyczny” 1995, t. 86, nr 1, s. 29–46.
Zobacz w Google Scholar

Judek Jacek, Kazimierz Panek. Życie, działalność i dorobek naukowy, Bydgoszcz 2018.
Zobacz w Google Scholar

Jurkowski Roman, Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jurkowski Roman, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kokociński Lech, Z dziejów Mieszczańskiego Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie, Kraków–Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kolendo Ireneusz T., Łotwa. Zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski Józef, „Tkacze” Hauptmanna w polskiej kulturze robotniczej. Przegląd materiałów źródłowych, „Pamiętnik Literacki” 1978, t. 69, nr 2, s. 227–242.
Zobacz w Google Scholar

Kraj Kazimierz, Rosyjski system antyterrorystyczny, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Książkiewicz Stanisław Bonawentura, Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1815–1918, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kto był kim w II Rzeczypospolitej, red. Jacek Majchrowski, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kuberski Leszek, Stanisław Szczepanowski 1846–1900. Przemysłowiec, polityk, publicysta, Opole 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kühnel Artur, Szkoła Kosińskiego, „Czasopismo Techniczne. Organ Ministerstwa Robót Publicznych i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego” 25 kwietnia 1923 r., nr 8, s. 87–88.
Zobacz w Google Scholar

Litwin-Lewandowska Dorota, O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867–1918), Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lorenz Krzysztof, Lorenz-Szwed Jarosława, Ślusarczyk Stanisław, Rozwój i upadek przemysłu naftowego w Galicji, „Hereditas Minariorum” 2017, t. 4, s. 201–207.
Zobacz w Google Scholar

Łapot Mirosław, Szkolnictwo ludowe w Galicji u progu działalności Rady Szkolnej Krajowej (w stupięćdziesięciolecie jej powołania), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2017, t. XXVI, nr 2, s. 237–259.
Zobacz w Google Scholar

Łapot Mirosław, Uczniowie żydowscy w szkołach średnich we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, „Prace Naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie” 2016, t. XXVI, nr 1, s. 309–322.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Piotr, Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. III: K–Ł, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Piotr, Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. IV: M–P, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski Ludwik, Druga Rzeczpospolita: ludzie władzy i polityki, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Małecki Marian, Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Meissner Andrzej, Tatomir Lucjan herbu Sas (1836–1901) – pedagog, geograf, historyk. Szkic do portretu, „Studia i Prace Pedagogiczne” 2016, nr 3, s. 183–192.
Zobacz w Google Scholar

Melbechowska-Luty Aleksandra, Widmo. Ż ycie i t wórczość L udwika d e L aveaux (1868–1894), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Mich Włodzimierz, Związek Ziemian w Warszawie (1916–1926). Organizacja i wpływy, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Bracha Lidia, Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno-politycznym Galicji w dobie autonomicznej. Aspekty źródłowe badań i ich perspektywy, [w:] Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1, red. Agnieszka Kawalec, Wacław Wierzbieniec, Leonid Zaszkilniak, wstęp Jerzy Maternicki, Rzeszów 2011, s. 360–371.
Zobacz w Google Scholar

Mierzecki Roman, Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku, „Annalecta” 1999, nr 8/2 (16), s. 55–71.
Zobacz w Google Scholar

Mleczko Wojciech, Arcybiskup Józef Teodorowicz – przyjaciel zmartwychwstańców i znawca duchowości semenenkowskiej, [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko i zmartwychwstańcza szkoła duchowości. Materiały z sympozjum, red. Wojciech Misztal, Wojciech Mleczko, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Morawski Wojciech, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Myśliński Jerzy, „Ognisko” (1889–1890) na tle losów Czytelni Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1962, nr 1, s. 184–203.
Zobacz w Google Scholar

Myśliński Jerzy, Wysłouchowie – twórcy prasy ludowej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, t. 30, z. 3–4, s. 145–152.
Zobacz w Google Scholar

Najdus Walentyna, Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Najdus Walentyna, Klasowe związki zawodowe w Galicji, „Przegląd Historyczny” 1960, t. 51, nr 1, s. 123–154.
Zobacz w Google Scholar

Najdus Walentyna, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Najdus Walentyna, Rozwój ruchu strajkowego w Galicji w latach 1900–1914, „Przegląd Historyczny” 1957, t. 48, z. 3, s. 460–490.
Zobacz w Google Scholar

Najdus Walentyna, Ruch robotniczy w Galicji w latach 1890–1900, „Przegląd Historyczny” 1962, nr 1, t. 53, s. 86–118.
Zobacz w Google Scholar

Nicieja Stanisław Sławomir, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986, wyd. 2 popr., Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda. H istoria i m itologia m iast k resowych, t. VII: Drobobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko, Turka, Opole 2015.
Zobacz w Google Scholar

Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowe Trójmiasta. Truskawiec – Drohobycz – Borysław, wyd. 2, Opole 2018.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski Tomasz, Armia austro-węgierska 1908–1918, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Obertyńska Beata, Perepelniki, Goszyce 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ochenduszko Tadeusz, Leksykon kadry kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ochenduszko Tadeusz, Leksykon nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem, Rzeszów 2010.
Zobacz w Google Scholar

Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918–1939, red. Janusz Faryś, Adam Wątor, Henryk Walczak, Szczecin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pałka Zbigniew ks., Ks. Leon P astor (1846–1912), „Rocznik Kolbuszowski” 2011, nr 11, s. 97–106.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki Henryk, Sekcja Żydowska PPSD i Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna 1892–1919/20, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.
Zobacz w Google Scholar

Pol Krzysztof, Poczet prawników polskich XIX i XX wieku, wyd. 2, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Polski słownik biograficzny, t. 1–53, Kraków–Wrocław–Warszawa 1935–2020.
Zobacz w Google Scholar

Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia – ludzie, t. 1–2, oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ponarski Zenowiusz, Wokół sprawy polskiej na Wschodzie, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Zbysław, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Purchla Jacek, Jan Zawiejski – architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Puszka Alicja, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868–1914), Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rędziński Kazimierz, Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Lwowskiego (1865–1918), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2015, t. XVII, s. 85–112.
Zobacz w Google Scholar

Rędziński Kazimierz, Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Studentów Politechniki Lwowskiej (1861–1918), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2014, t. XVI, s. 423–443.
Zobacz w Google Scholar

Rybicki Stanisław, Ś w. p. inż. Stanisław Rawicz Kosiński, „Czasopismo Techniczne. Organ Ministerstwa Robót Publicznych i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego” 25 kwietnia 1923 r., nr 8, s. 85–87.
Zobacz w Google Scholar

Rydel Jan, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868–1918, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Siadkowski Marcin, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku, czyli Galicja od nowa, [w:] Galicyjskie spotkania 2011. Zbiór studiów, red. Urszula Jakubowska, Zabrze 2012, s. 123–141.
Zobacz w Google Scholar

Sierotwiński Stanisław, Maryla Wolska. Środowisko, życie, twórczość, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyński Józef, Rozwój sieci kolejowej pod zaborem austriackim, „Inżynier Kolejowy” 1926, nr 8–9, s. 215–219.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu ludowego, red. Józef Dancygier, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1–3, red. Feliks Tych, Warszawa 1985–1992.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. Mieczysław Pater, Katowice 1996.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego, t. 1–3, red. Ryszard Bender, Lublin 1994–1995.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. Andrzej Meissner, Władysława Szulakiewicz, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. Witold Doroszewski, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939–1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, red. Hanna Michalska, Maria Stopień, Bożenna Tazbir-Tomaszewska, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Snopko Jan, Oblicze ideowo-polityczne „Sokoła” galicyjskiego w latach 1867–1914, „Kwartalnik Historyczny” 1992, nr 4, s. 35–55.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska Magdalena, Baran Alicja, Odnaleziona korespondencja Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat), [w:] Józef Kremer (1806–1975). Studia i materiały, red. Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj, Kraków 2016, s. 457–466.
Zobacz w Google Scholar

Sroka Łukasz Tomasz, Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sroka Łukasz Tomasz, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850–1918, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Starnawski Jerzy, Polonica w „Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien (1850–1918)”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica” 2002, nr 3, s. 191–218.
Zobacz w Google Scholar

Staroń Mateusz, Władysław Ignacy Milko (1881–1914), „Rocznik Przemyski” 2008, t. XLIV, z. 1, s. 223–230.
Zobacz w Google Scholar

Subotin Stojan, Legenda i prawda o powieściach południowosłowiańskich Teodora Tomasza Jeża, „Pamiętnik Literacki” 1969, t. 60, z. 2, s. 41–63.
Zobacz w Google Scholar

Suleja Włodzimierz, Jędrzej Edward Moraczewski, premier Republiki Polskiej 18 XI–16 I 1919, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Chojnowski, Warszawa 1996, s. 88–99.
Zobacz w Google Scholar

Sysak Marzena, Władysław Długosz w 80. rocznicę śmierci, „Wiek Nafty” 2017, nr 3 (98), s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Szemczyszyn Magdalena, Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867–1906, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szemczyszyn Magdalena, Specyfika kampanii wyborczych do Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Galicji Wschodniej w latach 1867–1901, [w:] Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, red. Waldemar Łazuga, Sebastian Paczos, Poznań 2015, s. 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Szordykowska Barbara, Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec problematyki polskiej w Rosji w latach 1905–1907, „Przegląd Wschodni” 2014, t. XIII, z. 1, s. 21–40.
Zobacz w Google Scholar

Szordykowska Barbara, Polityka rządu carskiego wobec Wielkiego Księstwa Finlandzkiego na przełomie XIX i XX wieku, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej” 1985, t. XXI, s. 63–82.
Zobacz w Google Scholar

Szulińska Margerita, Szuliński Jan, Zieliński Jarosław, Skała nad Zbruczem. Dzieje, architektura, budownictwo, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szuro Stanisław, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Koleje w Galicji w latach 1847–1914, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak Damian, Między Galicją a Wiedniem. Ministrowie do spraw Galicji w latach 1871–1918, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli – „W obcym mundurze”, red. Lidia Michalska-Bracha, Maria Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 241–252.
Zobacz w Google Scholar

Świątek Tadeusz Władysław, Chwiszczuk Rafał, Warszawski ruch społecznikowski, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Toczek Alfred, Czasopisma polskiej młodzieży akademickiej w okresie popowstaniowym (1865–1918). Przegląd informacyjno-bibliograficzny, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2015, folia 188, s. 52–74.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk Ryszard, Galicyjskie korzenie polskiej lewicy parlamentarnej, [w:] Lewica polska. Dziedzictwo i współczesność, red. Ryszard Tomczyk, Szczecin 2013, s. 19–68.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk Ryszard, Z dziejów ukraińskiego ruchu paramilitarnego w Galicji. Towarzystwo Gimnastyczne i Straży Ogniowej „Sicz”, „Przegląd Zachodniopomorski” 2009, t. 24, z. 4, s. 129–164.
Zobacz w Google Scholar

Tomicki Jan, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Tymieniecka Aleksandra, Jędrzej Edward Moraczewski (szkic biografii politycznej), „Z Pola Walki” 1968, nr 3 (43), s. 135–163.
Zobacz w Google Scholar

Uniwersytet Ludowy im. Mickiewicza, „Kultura Polska” 1910, nr 2, s. 3–5.
Zobacz w Google Scholar

Wacięga Sebastian, Galicyjscy pionierzy przemysłu naftowego w II połowie XIX wieku, „Rocznik Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny” 2016, R. XVIII, s. 127–159.
Zobacz w Google Scholar

Waingertner Przemysław, Ekspozytury i wpływy Związku Młodzieży Polskiej „Zet” w okresie zaborów (1886–1914), „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 1, s. 137–165.
Zobacz w Google Scholar

Wais Tadeusz, Strajk naftowców w 1904 roku, „Wiek Nafty” 2017, nr 2, s. 20–26.
Zobacz w Google Scholar

Wątor Adam, Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wątor Adam, Słownik działaczy Narodowej Demokracji w Galicji, Szczecin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wątor Adam, Spis większych właścicieli ziemskich należących do Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w dzielnicy austriackiej, „Galicja. Studia i Materiały” 2015, t. 1, s. 328–342.
Zobacz w Google Scholar

Wielkopolski słownik biograficzny, red. Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski, Warszawa–Poznań 1981.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyński Włodzimierz, Leksykon kultury ukraińskiej, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska Małgorzata, Związek Strzelecki (1910–1939), Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Włocławski słownik biograficzny, t. II–III, red. Stanisław Kunikowski, Włocławek 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wołczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, „Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego i Kultury Katolickiej w Polsce” 1997, t. 87, s. 323–374.
Zobacz w Google Scholar

Wołczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa i sióstr zakonnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, „Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego i Kultury Katolickiej w Polsce” 1997, t. 88, s. 255–294.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia. Opowieść o ludziach niezwykłego miasta, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wydarzenia wrzesińskie w roku 1901, red. Zdzisław Grot, Poznań 1964.
Zobacz w Google Scholar

Zaczyński Marian, „Młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały”. Z dziejów ruchu niepodległościowego w Galicji (o lwowskim „Promieniu”), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1984, z. 53, s. 143–167.
Zobacz w Google Scholar

Zając Grzegorz, Socjaliści zachodniogalicyjscy wobec ruchu chłopskiego i jego liderów w latach 1892–1897, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2005, z. 132, s. 125–146.
Zobacz w Google Scholar

Zoll Andrzej, Zollowie. Opowieść rodzinna, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski Przemysław, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2012, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

http://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/senatorowie-ii-rp/ (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ipsb.nina.gov.pl (dostęp: 11.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.jhi.pl/nauka (dostęp: 13.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.sejm-wielki.pl/ (dostęp: 10.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://in-memoriam.uj.edu.pl/lista-pamieci (dostęp: 24.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://nowyobywatel.pl/2012/04/13/w-imie-dobra-wspolnego-leopold-caro-teoretyk-solidaryzmu-chrzescijanskiego/ (dostęp: 25.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.parlament.gv.at/WWER/PARL/J1848/ (dostęp: 23.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Miński Kazimierz, Życiorysy nafciarzy, http://bc.inig.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=378&from=pubstats (dostęp: 11.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 grudnia 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-391-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-404-9

Inne prace tego samego autora