Recenzja naukowa i zasady kwalifikowania publikacji do wydania

Zgodnie z zarządzeniem nr 163 Rektora UŁ z dnia 16 czerwca 2021 r. i wcześniejszymi z dnia 10 maja oraz z dnia 23 lipca 2015 r. Wydawnictwo UŁ przygotowuje do wydania publikacje pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, do których przysługuje mu prawo pierwszeństwa opublikowania, jak i inne utwory o charakterze naukowym, dydaktycznym lub popularyzatorskim, nieobjęte tym prawem. Wszystkie publikacje wydawane w Wydawnictwie UŁ, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji przez redaktora inicjującego, kierowane są do recenzji naukowej do co najmniej dwóch recenzentów, którzy na podstawie pytań z arkusza recenzenckiego opracowują listę poprawek i  uwag dla Autora oraz jednoznaczną  opinię dla Wydawnictwa UŁ, czy praca powinna zostać opublikowana, czy nie Następnie zespół Wydawnictwa UŁ (kolegium wydawnicze), kierując się swoją najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami, podejmuje decyzję o sposobie i terminie wydania, nakładzie wersji drukowanej i możliwych sposobach upowszechniania treści publikacji, w szczególności o skierowaniu jej do odpowiednich baz zasobów naukowych. Przekazanie materiału autorskiego, opracowanego zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie UŁ, do Działu Realizacji Produkcji Wydawniczej kończy etap kwalifikowania publikacji do wydania i rozpoczyna fazę produkcji.

 

Wybór recenzenta, oświadczenie o braku konfliktu interesów
Utwory pracowników UŁ, niezależnie od tego, czy będą opublikowane w Wydawnictwie UŁ czy w wydawnictwie zewnętrznym, są kierowane do recenzji wydawniczej do dwóch lub więcej recenzentów.

Wydawnictwo UŁ kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Uniwersytetem Łódzkim i posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo UŁ może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej z Autorem,
  • bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

 

Dwustronnie anonimowa recenzja
Szczegółowa opinia na temat publikacji opracowywana jest przez recenzentów w trybie dwustronnie ślepej recenzji, w taki sposób, by tożsamość recenzentów nie była znana autorom, a tożsamość autorów recenzentom.

 

Zwiększenie liczby recenzji
Decyzję w zakresie zwiększenia liczby recenzji do więcej niż dwóch podejmuje Wydawnictwo UŁ (w przypadku monografii i publikacji pokonferencyjnych) lub redakcja czasopisma naukowego (w przypadku artykułów naukowych zawartych w czasopiśmie naukowym). Wskazaniem do tego jest interdyscyplinarny charakter publikacji.

 

Sposób opracowywania recenzji

  1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
  2. Recenzent sporządza opinię na arkuszu recenzyjnym obowiązującym w Wydawnictwie UŁ (link).
  3. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
  4. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
  5. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
  6. W przypadku recenzji, których konkluzje są rozbieżne, Wydawnictwo UŁ kieruje publikację do kolejnej recenzji.
  7. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

 

Warunkowe przyjęcie utworu do wydania
Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Ustawowy czas potrzebny na przyjęcie przez Wydawnictwo UŁ publikacji do wydania zostaje przedłużony o czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie.

Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UŁ.

 

Odmowa przyjęcia utworu do wydania
Wydawnictwo UŁ ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał który otrzymał dwie negatywne recenzje. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez Autora, podejmuje Prorektor ds. Nauki UŁ, który może, w uzasadnionych przypadkach, zasięgnąć opinii Rady Wydawniczej.