Przedsiębiorczość akademicka – istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju

Autorzy

Dorota Łochnicka
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
https://orcid.org/0000-0002-1863-7603

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość akademicka, uniwersytet przedsiębiorczy, uwarunkowania przedsiębiorczości akademickiej

Streszczenie

Celem głównym monografii jest określenie i przeanalizowanie aktualnych uwarunkowań przedsiębiorczości akademickiej, a także identyfikacja działań podejmowanych przez polskie uniwersytety na rzecz jej wspierania. W monografii podjęto próbę oceny szerokiego kontekstu funkcjonowania uniwersytetów w Polsce, na który składa się otoczenie społeczno-kulturowe, gospodarcze oraz działania podejmowane przez same uniwersytety. 

Bibliografia

Abreu M., Grinevich V., The nature of academic entrepreneurship in the UK: widening the focus on entrepreneurial activities, „Research Policy” 2013, no. 42.
Zobacz w Google Scholar

Ajzen I., Attitudes, traits, and actions: dispositional prediction of behaviour in social psychol-ogy, „Advances in Experimental Social Psychology” 1987, vol. 20.
Zobacz w Google Scholar

Alvarez S.A., Buzenitz L.W., The entrepreneurship of resource-based theory, „Journal of Management” 2001, vol. 27, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejczak A., Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2015, nr 4(38).
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz D., Bujnicki J., Górniak J.J., Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015–2030, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wrzesień 2015.
Zobacz w Google Scholar

Badzińska E., Perspektywy i bariery rozwoju firm spin-off w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 307.
Zobacz w Google Scholar

Barnett R., Convergence in higher education: the strange case of „entrepreneurialism”, „Higher Education Management and Policy” 2005, vol. 17(3).
Zobacz w Google Scholar

Barrow C., The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University, Palgrave Macmillan, Cham 2018.
Zobacz w Google Scholar

Berggren E., Students in academic entrepreneurship: entrepreneurship education and key actors facilitating student start-ups in the university, Halmstad University Press, Halmstad 2021.
Zobacz w Google Scholar

Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bok D., Universities in the marketplace. The commercialization of higher education, Princeton University Press, Princeton 2004, cyt. za: M. Wójcicka, Uniwersytet. Stabilność i zmiana, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bozeman B., Fay D., Slade C.P., Research collaboration in universities and academic entrepreneurship: the-state-of-the-art, „Journal of Technology Transfer” 2013, vol. 38, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna: imperatyw, dialektyka, mity i dynamika deformacji, [w:] J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
Zobacz w Google Scholar

Brendzel-Skowera K., Potencjał przedsiębiorczy uczelni na przykładzie Politechniki Częstochowskiej, „Przegląd Organizacji” 2014, nr 12(899).
Zobacz w Google Scholar

Brendzel-Skowera K., Puto A., Przedsiębiorczość akademicka a innowacyjna uczelnia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2012, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Carayannis E., Rogers E., Kurihara K., Allbritton M., High technology spin-offs from government R&D laboratories and research universities, „Technovation” 1998, no. 18(1).
Zobacz w Google Scholar

Clark B.R., Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation, Pergamon Press, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Covin J.G., Slevin D.P., A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1991, no. 16(1).
Zobacz w Google Scholar

Cunningham J.B., Lischeron J., Defining entrepreneurship, „Journal of Small Business Management” 1991, no. 29(1).
Zobacz w Google Scholar

Czerniachowicz B., Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewska M., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, z. 160.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska K., Skowron M., Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2015, t. 18, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

de Jong J.P.J., Parker S.K., Wennekers S., Wu C., Corporate entrepreneurship at the individ-ual level: measurement and determinants, EIM Research Reports, Zoetermeer 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dess G.G., Lumpkin G.T., The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship, „Academy of Management Perspectives” 2005, vol. 19(1).
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dziedzic S., Intencje podejmowania działalności gospodarczej przez studentów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 444.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz H., Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American aca-demic science, „Minerva” 1983, vol. 21(2–3).
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz H., Innovation in innovation: the triple helix of university – industry – government relations, „Social Science Information” 2003, vol. 43.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz H., Leydesdorff L., The triple helix – university – industry – government relations: a laboratory for knowledge based economy development, „EASST Review” 1995, vol. 14(1).
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz H., Zhou C., Introduction to special issue building the entrepreneurial university: a global perspective, „Science and Public Policy” 2008, no. 35(9).
Zobacz w Google Scholar

Feldman M., Siegel D.S., Wright M., New developments in innovation and entrepreneurial ecosystems, „Industrial and Corporate Change” 2019, vol. 28(4).
Zobacz w Google Scholar

Gadomska-Lila K., Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2016, nr 3(41).
Zobacz w Google Scholar

Gajewski M., Szczucki J., Witkowska J., Kubajek R., Przybyłowski M., Tamowicz P., Zamojska A., Halikowska Z., Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Gano E., Łuczka T., Determinanty intencji przedsiębiorczych studentów, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2020, nr 16(1).
Zobacz w Google Scholar

Gawlik-Kobylińska M., Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie Uniwersytetu Harvarda. Transfer doświadczeń dla kreowania bezpieczeństwa, „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2016, vol. 44, issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Gibb A., Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework, „Annals of Innovation & Entrepreneurship” 2012, vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Glinka B., Gudkova J.S., Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Głodek P., Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Głodek P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka. Procesowe modele tworzenia i rozwoju przedsięwzięć akademickich, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T., Przedsiębiorca, Wydawnictwo CEDOR, Lublin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Guerrero M., Urbano D., Kirby D.A., A literature review on entrepreneurial universities: an institutional approach, Autonomous University of Barcelona, Business Economics Department, Working Paper Series, 2006, no. 06/8.
Zobacz w Google Scholar

Gulbradsen M., Slipersæter S., The third mission and the entrepreneurial university model, [w:] A Bonaccorsi, C. Daraio (red.), Universities and strategic knowledge creation. Specialization and performance in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2007, cyt. za: K. Leja, Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery, Fundacja Forum Akademickie, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Heberla M., Bobowski S., Od uniwersytetu średniowiecznego do uniwersytetu trzeciej generacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 315.
Zobacz w Google Scholar

Hisrich R.D., Entrepreneurship/Intrapreneurship, „American Psychologist” 1990, no. 45.
Zobacz w Google Scholar

Hisrich R.D., Peters M.P., Entrepreneurship: starting, developing, and managing a new enterprise, Irvin Publishing, Chicago 1992.
Zobacz w Google Scholar

Howard J., The emerging business of knowledge transfer: from diffusion to engagement in the delivery of economic outcomes from publicly funded research, Proceedings of Triple Helix Conference: The Capitalization of Knowledge, Turin 2005, cyt. za: P. Głodek, Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Huczek M., Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Jain S., George G., Maltarich M., Academics or entrepreneurs? Investigating role identity modification of university researchers involved in commercialization activity, „Research Policy” 2009, vol. 38(6).
Zobacz w Google Scholar

Kehrer J., Friebel P., Kwieciński L., Młodzińska-Granek A., Przedsiębiorczość akademicka wywodząca się z nauk humanistycznych i społecznych w Niemczech i w Polsce. Analiza porównawcza, Fraunhofer IMW, Uniwersytet Wrocławski, Lipsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J., Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej” 2013, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Knap M., Przedsiębiorczość kompetencją przyszłości, „Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 1(298).
Zobacz w Google Scholar

Komarnicka A., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Stan, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kowal D., Modele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki spin-off w polskich uczelniach, [w:] N. Iwaszczuk (red.), Innowacyjność w działalności gospodarczej, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M., Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: a multi-country analysis, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2002, Summer.
Zobacz w Google Scholar

Kumięga P., Rola uniwersytetów w rozwoju innowacji – trzecia misja uczelni, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 3(43).
Zobacz w Google Scholar

Kurowska-Pysz J., Przedsiębiorczość akademicka jako impuls do rozwoju innowacyjnej ścieżki partnerstwa nauka–biznes, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie” 2015, nr 16(3).
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski S.M., Kompetencje przyszłości, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Landström H., Pioneers in entrepreneurship and small business research, Springer Publish-ing, Heidelberg 2010.
Zobacz w Google Scholar

Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, „Academy of Management Review” 1996, vol. 21, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lyon W., Lumpkin G.T., Dess G.G., Enhancing entrepreneurial orientation research: operationalizing and measuring a key strategic decision, „Journal of Management” 2000, vol. 26, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Łobacz K., Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Łochnicka D., Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Makieła Z.J., Model uniwersytetu trzeciej generacji XXI wieku – przedsiębiorczy, innowacyjny uniwersytet, „Folia Oeconomica Cracoviensia” 2017, vol. LVIII.
Zobacz w Google Scholar

Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2017, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Marginson S., Considine M., The enterprise university. Governance and Re-invention in australian higher education, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Matusiak M., Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 453.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Zasiadły K., Rekomendacje dla Polski, [w:] J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mazzarol T., Entrepreneurship, and innovation. Readings and cases, Tilde University Press, Prahran 2011.
Zobacz w Google Scholar

McQueen D.H., Wallmark J.T., Spin-off companies from Chalmers University of Technology, „Technovation” 1982, no. 1(4).
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewski M., Palimąka K., O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?, „Organizacja i Zarządzanie” 2018, z. 131.
Zobacz w Google Scholar

Miller D., The corelates of entrepreneurship in three types of firms, „Management Science” 1983, no. 29(7).
Zobacz w Google Scholar

MIT: The impact of Innovation, Publication of Boston Bank, March 1997, cyt. za: Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań–Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mokaya S.O., Corporate entrepreneurship and organizational performance, theoretical perspectives, approaches and outcomes, „International Journal of Arts and Commerce” 2012, vol. 1, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Morawska I., Latoch-Zielińska M., Krajka J., Kształcenie nauczycieli jako wyzwanie dla uniwersytetu, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” 2012, nr 3(59).
Zobacz w Google Scholar

Morten S., Rogers E.M., Speakman K., Spin-offs from research centers, „Research Journal of Business Venturing” 2000, vol. 15, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Murphy A.E., Richard Cantillon – entrepreneur and economist, Oxford University Press, Oxford 1986.
Zobacz w Google Scholar

Nicolaou N., Birley S., Academic networks in a trichotomous categorisation of university spinouts, „Journal of Business Venturing” 2003, no. 18(3).
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Olearnik J., Pluta-Olearnik M., Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja uczelni?, „Horyzonty Wychowania” 2016, nr 15(35).
Zobacz w Google Scholar

Olszewski M., Scientists’ attitudes towards academic entrepreneurship: the results of an empirical study, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2021, nr 17(1).
Zobacz w Google Scholar

Perkowska-Klejman A., Przegląd literatury przedmiotu: refleksyjność w kontekście uczenia się. Poszukiwanie pojęć, modeli i metod, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Perkowska-Klejman A., Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2013, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Piontek W., Kształtowanie przedsiębiorczości jako narzędzie uwalniania potencjału gospodarczego społeczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pirnay F., Surlemont B., Nlemvo F., Toward a typology of university spin-offs, „Small Business Economics” 2003, no. 21.
Zobacz w Google Scholar

Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Poznańska K., Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 183.
Zobacz w Google Scholar

Rachwał T., Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji, [w:] T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Rachwał T., Wach K., Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2016, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Rappert B., Webster A., Charles D., Making sense of diversity and reluctance: academic industrial relations and intellectual property, „Research Policy” 1999, vol. 28, no. 9.
Zobacz w Google Scholar

Ritzer G., Macdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rumelt R.P., Dobra strategia – zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie, MT Biznes, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ryzner T., The highway to the learning society: the idea of an entrepreneurial university in the twenty-first century, „Horyzonty Wychowania” 2014, vol. 13, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Samitowska W., Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej – zadanie uczelni trzeciej generacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 735.
Zobacz w Google Scholar

Santarek K., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schaeffer V., Matt M., Development of academic entrepreneurship in a non-mature context: the role of the university as a hub-organisation, „Entrepreneurship & Regional Development” 2016, November.
Zobacz w Google Scholar

Schein E.H., How can organizations learn faster?: the problem of entering the green room, „MIT Sloan Management Review” 1992, vol. 34(2).
Zobacz w Google Scholar

Sepkowska Z., System kształtowania przedsiębiorczości w Polsce w warunkach gospodarki globalnej, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Shaheen H., The Chicago handbook of university technology transfer and academic entrepreneurship, „Journal of Educational Technology & Society” 2015, vol. 18, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 6(90).
Zobacz w Google Scholar

Skuteczna współpraca nauka–biznes w opinii przedsiębiorców. Raport, Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysiak M., Wyrwa D., Przedsiębiorczość akademicka – postawy przedsiębiorcze studentów, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2016, t. XXIV.
Zobacz w Google Scholar

Sporn B., Adaptive university structures: An analysis of adaptation to socioeconomic envir-onments of US and European universities, J. Kingsley Publishers, London–Philadelphia 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sporn B., Building adaptive universities: Emerging organisational forms based on experiences of European and US universities, „Tertiary Education and Management” 2001, vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Steffensen M., Rogers E.M., Speakman K., Spin-offs from research centers at a research university, „Journal of Business Venturing” 2000, no. 15(1).
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sypniewska B.A., Cechy i postawy przedsiębiorcze szansą własnej działalności gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 422.
Zobacz w Google Scholar

Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Teichler U., The future of higher education and the future of higher education research, „Tertiary Education and Management” 2003, vol. 9(3).
Zobacz w Google Scholar

Trujillo Dávila M.A., Vásquez A.G., Intra/Entrepreneurship: a review of the theoretical construct, its implications, and an agenda for future, „Cuadernos de Administración” 2008, vol. 21, no. 35.
Zobacz w Google Scholar

Turker D., Selcuk S.S., Which factors affect entrepreneurial intention of university students?, „Journal of European Industrial Training” 2009, vol. 33, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Tutko A., Academic entrepreneurship in the development strategies of Polish universities, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2020, nr 16(1).
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Urmański J., Komercjalizacja badań naukowych. Spojrzenie inwestorów i naukowców, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, „Horyzonty Wychowania” 2014, t. 13, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2015, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Bilan S., Public support and administration barriers towards entrepreneurial intentions of students in Poland, „Administratie si Management Public” 2021, vol. 36.
Zobacz w Google Scholar

Wales W., Monsen E., McKelvie A., The organizational pervasiveness of entrepreneurial orientation, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2011, vol. 35(5).
Zobacz w Google Scholar

Waśkiewicz J., Przedsiębiorczość: istota, pojęcie i jej rodzaje, „Zarządzanie. Przedsiębiorczość. Innowacyjność” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stefana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wissema J.G., Technostarterzy dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wissema J.G., Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo Zante, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipińska E., Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Karpacz A., Rudawska J., Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 419.
Zobacz w Google Scholar

Zachariasz A.L., Ruina uniwersytetu czy uniwersytet w ruinie?, „ΣΟΦΙΑ” 2017, vol. 17.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna Wolters Kluwer busienss, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz D., Stopniowe różnicowanie systemu szkolnictwa wyższego i jego konsekwencje, Seria Raportów Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, Poznań 2019.
Zobacz w Google Scholar

Determinanty przedsiębiorczości studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w świetle przeprowadzonych badań, Raport z badań, UMCS, https://www.umcs.pl/pl/szukaj,1.html?q=Determinanty+przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci+student%C3%B3w+Uniwersytetu+Marii+Curie-Sk%C5%82odowskiej+w+Lublinie+w+%C5%9Bwietle+przeprowadzonych+bada%C5%84 [dostęp: 14.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin 2021.
Zobacz w Google Scholar

Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań–Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022. Global Report Opportunity Amid Disruption, GEM, London 2022.
Zobacz w Google Scholar

Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Global Entrepreneurship Monitor Polska 2021, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis, World Intellectual Property Organization, Geneva 2021.
Zobacz w Google Scholar

Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities, OECD, December 2012.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nauka i technika w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin 2022.
Zobacz w Google Scholar

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport z badania 2021, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań 2021.
Zobacz w Google Scholar

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zobacz w Google Scholar

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Sp. z o.o., https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/archiwum/35205/powolanie_spolki_celowej_ukw [dostęp: 23.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, https://www.imp.gda.pl/bkee [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Baza Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP, https://www.sooipp.org.pl/baza-osrodkow [dostęp: 28.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

BioNanoPark, http://bionanopark.pl/o-nas [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Bydgoski Klaster Informatyczny, https://bki.org.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Bydgoski Klaster Przemysłowy, https://klaster.bydgoszcz.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Centra Badawcze na UR, https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/nauka/centra-badawcze [dostęp: 21.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Centra badawcze US, https://us.edu.pl/nauka-i-badania/centra-badawcze [dostęp: 21.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Centres of Vocational Excellence, European Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501 [dostęp: 22.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku, https://centrumeksperckie.uwb.edu.pl [dostęp: 23.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E., University without walls. A vision for 2030, „Gazeta SGH. Życie Uczelni” 16.05.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/meritum/university-without-walls-vision-2030 [dostęp: 1.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European strategy for universities, European Commission, Strasbourg, 18.01.2022.
Zobacz w Google Scholar

ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, https://www.umcs.pl/pl/ecotech-complex.htm [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, http://www.euro-centrum.com.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

European University Association, https://eua.eu [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

The future of work, European Commission, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/future-work_en#why [dostęp: 22.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, https://gpnt.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

HEInnovative, https://www.heinnovate.eu/en [dostęp: 24.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

Jagiellońskie Centrum Innowacji, https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl [dostęp: 24.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kielecki Park Technologiczny, https://www.technopark.kielce.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster browarniczy, http://www.uwm.edu.pl/wnz/nauka-wspolpraca/dzialalnosc-naukowo-badawcza [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster ICT Interizon, https://interizon.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster ICT Polska Centralna, https://www.ictcluster.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Life Science Kraków, https://lifescience.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ–Południe, https://www.klasterlogtrans.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Lubelska Medycyna, https://medycyna.lublin.eu [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Metalowy Metalika, https://klastermetalika.pl/klaster-metalowy-metalika [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Morski Pomorza Zachodniego, http://klastermorski.com [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Nutribiomed, http://www.nutribiomed.pl/o-klastrze/partnerzy [dostęp: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Obróbki Metali, https://metalklaster.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych, https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/klaster-q-klaster-technologii-kwantowych [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Przemysłowy (COP), Współpraca UŁ z Klastrem Przemysłowym, https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/wspolpraca-ul-z-klastrem-przemyslowym [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster skazany na sukces, https://uni.opole.pl/page/1060/klaster-skazany-na-sukces [dostęp: 26.04.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Systemów Bezzałogowych, https://klaster.systemybezzalogowe.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Technologii Informacyjnych, https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/902-klaster-technologii-informacyjnych [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, https://www.ict-cluster.wroc.pl/?c=members [dostęp: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klaster Zaawansowanych Usług Biznesowych, http://www.bpo.wzieu.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klastry, Uniwersytet Zielonogórski filia w Sulechowie, http://www.wzs.uz.zgora.pl/wspolpraca-z-regionem-2/klastry [dostęp: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Klastry wiedzy, https://uni.wroc.pl/biznes__trashed-2/biznes/klastry-wiedzy [dostęp: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Krakowski Park Technologiczny, https://www.kpt.krakow.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości. Przewodnik dla osób kształcących, Komisja Europejska, Bruksela 2014.
Zobacz w Google Scholar

Lubelski Klaster Biotechnologiczny, http://lkbio.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, http://lke.fundacja.lublin.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Lubelski Klaster Lotniczy, https://www.lkl.lublin.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Łódzki Klaster Gamedev, https://larr.pl/lodzki-klaster-gamedev [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Meduniv Sp. z o.o., https://meduniv.ujk.edu.pl [dostęp: 22.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Misja i strategia rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://bip.amu.edu.pl/dokumenty/strategia-uczelni [dostęp: 20.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, https://cnt.edu.pl/projekty/mcb [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Olsztyn. Powstał regionalny klaster energii odnawialnej, https://cire.pl [dostęp: 25.02.2013].
Zobacz w Google Scholar

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, https://opnt.olsztyn.eu [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Park Naukowo Technologiczny ,,Technopark” Gliwice, https://technopark.gliwice.pl/kontakt [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, https://energia.rzeszow.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, https://aeropolis.com.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Polski Klaster Budowlany, http://www.budowlanyklaster.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Powołano Zielonogórski Klaster Energii, 06.06.2017, https://www.gramwzielone.pl/trendy/26920/powolano-zielonogorski-klaster-energii [dostęp: 24.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Powstaje klaster mleczarski, 20.09.2007, https://www.olsztyn24.com/news/184-powstaje-klaster-mleczarski.html [dostęp: 20.09.2007].
Zobacz w Google Scholar

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, https://ppnt.poznan.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, http://www.spnt.sosnowiec.pl [dostęp: 25.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

SpinPlace, https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/spinplace [dostęp: 21.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

SPIN-US Sp. z o.o., https://spinus.pl [dostęp: 21.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy, https://www.lubuskiklaster.pl [dostęp: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r., https://www.uj.edu.pl/strategia2030 [dostęp: 17.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata 2021–2024, Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2021, https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_1_20211.html [dostęp: 20.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022–2025, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6hd7qluL5AhWm-yoKHZIkBtkQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fmonitor.uksw.edu.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

15 maja 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-138-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-139-5