Stosunki przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Autorzy

Katarzyna Skorupińska-Cieślak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii,
https://orcid.org/0000-0002-8939-7360

Słowa kluczowe:

stosunki przemysłowe, partycypacja pracownicza, niezwiązkowe przedstawicielstwa pracowników, związki zawodowe, rady pracowników

Streszczenie

Celem niniejszej monografii jest określenie zmian w stosunkach przemysłowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przedstawicielskiej partycypacji pracowniczej. Realizacji powyższego celu podporządkowana została struktura pracy. W rozdziale 1 omówiono najważniejsze etapy procesu tworzenia europejskiego wymiaru stosunków przemysłowych oraz zaprezentowano główne modele tych stosunków występujące w Europie. Dokonano także analizy wybranych elementów składowych stosunków pracy w krajach Europy Środowo-Wschodniej (EŚW) przed przystąpieniem do Unii i kilka lat po tych wydarzeniu. Rozdział 2 poświecono dwóm głównym formom przedstawicielskiej partycypacji pracowniczej w krajach EŚW. W pierwszej części tego rozdziału przedstawiono trudny proces "wykształcania się" rad pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zasady działania tych instytucji partycypacji pracowniczej. Kolejna część rozdziału, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu NCN, prezentuje główne źródła słabości rad pracowników w polskich przedsiębiorstwach. W ostatniej części tego rozdziału skupiono się na omówieniu pracowniczej reprezentacji w organach nadzoru korporacyjnego zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. W 3 rozdziale książki podjęta jest analiza oddziaływania na stosunki przemysłowe trzech następujących zjawisk: globalizacji, kryzysu ekonomicznego z 2008 r. oraz pandemii koronawirusa. 

Bibliografia

Adamczyk S. (2019), Niewyśniony sen o europejskich radach zakładowych. Jak związki przegrywają z korporacjami ponadnarodowymi, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 10, s. 16–25.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk S., Surdykowska B. (2018), Prawdziwy koniec świata fordyzmu. Jak reprezentować interesy pracownicze w gąszczu robotów i mikrozatrudnionych?, [w:] J. Czarzasty, C. Kliszko (red.), Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 459–494.
Zobacz w Google Scholar

Addison J.T. (1999), Nonunion representation in Germany, "Journal of Labour Research", vol. 20(1), s. 73–91.
Zobacz w Google Scholar

Anioł W. (2010), Dywergencja i konwergencja w rozwoju europejskiej polityki społecznej, "Studia Europejskie", nr 4, s. 29–62.
Zobacz w Google Scholar

Avdagic S., Crouch C. (2006), Organized Economic Interests: Diversity and Change in an Enlarged Europe, Chapter 11, https://www.researchgate.net/publication/254096057_Organized_Economic_Interests_Diversity_and_Change_in_an_Enlarged (dostęp: 26.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Baikov A. (2014), Representation of workers in Latvia: Problems of the implementation of the works councils, [w:] R. Blanpain, N. Lyutov (red.), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York, s. 121–138.
Zobacz w Google Scholar

Bańka A. (2000), Psychologia organizacji, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 321–350.
Zobacz w Google Scholar

Behrens M., Hamann K., Hurd R. (2004), Conceptualizing labour union revitalization, [w:] C.M. Frege, J. Kelly (red.), Varieties of Unionism. Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy, Oxford University Press, Oxford, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Bednárik R., Cziria L., Keselova D., Kordasová M. (2022), Slovakia: Working life in the COVID-19 pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22026.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bednarski M. (2010), Profilowanie rad. Wnioski z badań nad radami pracowniczymi, "Dialog", nr 3, s. 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Bejaković P., Klemenčić R. (2021), Croatia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21009.pdf (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bejaković P., Klemenčić R. (2022), Croatia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22006.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Benchmarking Working Europe 2010 (2010), ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Benchmarking Working Europe 2018 (2018), ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Bernaciak M. (2015), Beyond the CEE 'black box': Crisis and industrial relations in the new EU member states, Working Paper 2015.05, ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Blanpain R., Lyutov N. (red.) (2014), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for the Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York.
Zobacz w Google Scholar

Blažienė I. (2004), European Works Councils – Law and Practice (Lithuania), https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2004/european-works-councils-law-and-practice-2
Zobacz w Google Scholar

Blažienė I. (2013), Lithuania: Impact of the Crisis on Industrial Relations, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2013/lithuania-impact-of-the-crisis-on-industrial-relations (dostep: 22.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Blažienė I., Petrylaité D. (2010), The institute of works councils: Specific theoretical and practical features. The case of Lithuania, "Issues of Business and Law", vol. 2, s. 85–94.
Zobacz w Google Scholar

Blažienė I., Kasiliauskas N., Guobaitė-Kirslienė R. (2019), Lithuania: Will new legislation increase the role of social dialogue and collective bargaining?, [w:] T. Müller, K. Vandaele, J. Waddington (red.), Collective Bargaining in Europe: Towards an Endgame, vol. III, RTUI, Brussels, s. 381–402.
Zobacz w Google Scholar

Blažienė I., Miežienė R., Guobaitė-Kirslienė R. (2021), Lithuania: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21022.pdf (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk B. (1984), Od współzarządzania do samorządności. Formy uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk B. (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boboc C., Vasile V., Ghita S., Deliu A. (2022), Romania: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22025.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bohle D., Greskovits B. (2012), Capitalist Diversity on Europe's Periphery, Cornell University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Breznik M., Lužar B. (2021), Slovenia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21031.pdf (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Breznik M., Lužar B., Perko M. (2022), Slovenia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22027.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Broughton A., Voss E., Rodriguez Contreras R. (2020), Social Dialogue and HR Practices in European Global Companies, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Bujak, A. (2017), Rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku, "Logistyka", nr 6(18), s. 1338−1344.
Zobacz w Google Scholar

Carley M. (2001), Bargaining at European Level? Joint Texts Negotiated by European Works Councils, European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Carley M., Hall M. (2006), European Works Councils and Transnational Restructuring, European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Carlson A. (2018), SE Companies, Bologna 2018-03-12/13, ETUI, http://ecdb.worker-participation.eu (dostęp: 13.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Cieślik W., Jankowska E., Górniewicz G., Piotrowicz A., Redo J., Redo M., Siemiątkowski P. (2015), Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UNK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Ciompa P. (2007), Rady pracowników w Polsce – stan aktualny, problem prawne i społeczne, perspektywy zmian, [w:] R. Okraska (red.), Jesteśmy u siebie, ISO, Łódź, s. 4–18.
Zobacz w Google Scholar

Conchon A. (2011), Board-level Employee Representation Rights in Europe. Facts and Trends, Report 121, ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Covid-19 Watch. ETUC Briefing Notes. Workers' Information, Consultation and Participation (2020), 5 June 2020, https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-06/Covid-19%20Briefing%20Workers%27%20Information%20Consultation%20and%20Participation%20merged.pdf (dostęp: 19.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Cox T., Mason B. (2000), Trends and development in East Central European industrial relations, "Industrial Relations Journal", vol. 31(2), s. 97–114.
Zobacz w Google Scholar

Czarzasty J. (2016), Serpentyny dialogu społecznego, [w:] A. Zybała (red.), Polska w dialogu. Tradycje, zamiany, porównanie, perspektywy, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa, s. 27–52.
Zobacz w Google Scholar

Czarzasty J. (red.) (2017), Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA), Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Czarzasty J., Gajewska K., Mrozowicki A. (2014), Institutions and strategies: Trends and obstacles to recruiting workers into trade unions in Poland, "British Journal of Industrial Relations", vol. 52(1), s. 112–135.
Zobacz w Google Scholar

Cziria L. (2013), Slovakia: Impact of the Crisis on Industrial Relations, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2013/slovakia-impact-of-the-crisis-on-industrial-relations (dostęp: 22.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cziria L., Bednárik R., Keselova D. (2021), Slovakia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21030.pdf (dostęp; 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

De Spiegelaere S. (2017), Company restructuring across borders: With or without European works councils?, "ETUI Policy Brief. European Economic, Employment and Social Policy", no. 1.
Zobacz w Google Scholar

De Spiegelaere S., Vitols S. (2020), A Better World with More Democracy at Work, ETUI 2020, www.europeanparticipationindex.eu/betterworldmoredemocracyatwork (dostęp; 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

De Spiegelaere S., Jagodziński R., Waddington J. (2022), European Works Councils: Contested and Still in the Making, ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Doktór K. (2010), Rady pracownicze w systemie przedstawicielskim, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5(76), s. 19–31.
Zobacz w Google Scholar

Donaghey J., Carley M., Purcell J., Hall M. (2013), National Practices of Information and Consultation in Europe, Eurofound, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Donaghey J., Cullinane N., Dundon T., Wilkinson A. (2011), Reconceptualising employee silence: Problems and prognosis, "Work, Employment and Society", vol. 25(1), s. 51–67.
Zobacz w Google Scholar

Dryll I. (red.) (2006), Partycypacja w formie informacji i konsultacji: zagrożenie czy szanse?, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duda K., Potocki P. (2021), Dialog społeczny w czasie pandemii Covid-19, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego & Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dunlop J.T. (1958), Industrial Relations System, Southern Illinois University Press, Carbondale.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca podstawowe struktury informowania i konsultacji wśród pracowników we Wspólnocie Europejskiej, 2002/14/WE.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady z dnia 22 września 1994 r. dotycząca tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 94/45/WE.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej status spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, 2001/86/WE.
Zobacz w Google Scholar

Edwards P. (2003), The employment relationship and the field of industrial relations, [w:] P. Edwards (red.), Industrial Relations. Theory and Practice, Blackwell Publishing, Oxford, s. 1–36.
Zobacz w Google Scholar

Employment and Social Developments in Europe 2015 (2015), European Commission, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

ESENER 3 (2019), Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, European Agency for Safety and Health at Work, 20/11/2019, https://visualisation.osha.europa.eu (dostęp: 19.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Eurofound (2021a), COVID-19: Implications for Employment and Working Life, COVID-19 Series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Eurofound (2021b), Involvement of Social Partners in Policymaking During the COVID-19 Outbreak, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Eurofound (2022a), Moving with the Times: Emerging Practices and Provisions in Collective Bargaining, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Eurofound (2022b), Collective labour disputes in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

European Monitoring Centre of Change (2022), https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/ (dostęp: 21.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Europejski filar praw socjalnych (2017), www.ec.europa.eu (dostęp: 28.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Fetzer T. (2010), The Europeanization of employee participation: Britain and Germany in historical and contemporary perspective, "Economic and Industrial Democracy", vol. 31(3), s. 3–8.
Zobacz w Google Scholar

Florek L. (2006), Prawo pracowników do informacji i konsultacji, "Monitor Prawa Pracy", nr 5, s. 236–240.
Zobacz w Google Scholar

Fulton L. (2015), National Industrial Relations, Labour Research Department and ETUI, www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations (dostęp: 1.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Fulton L. (2021), National Industrial Relations, an update (2019-2021). Labour Research Department and ETUI, www.worker-participation.eu/National­-Industrial-Relations (dostęp: 26.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Funk L., Lesch H. (2004), Industrial relations in Central and Eastern Europe: Organisational characteristics, co-determination and labour disputes, "Intereconomics", vol. 39(5), s. 264–270.
Zobacz w Google Scholar

Gałecka-Burdziak E., Czarzasty J., Magda I., Ruzik-Sierdzińska A., Strzelecki P. (2021), Rynek pracy wobec wyzwań związanych z pandemią COVID-19 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021, SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gardawski J. (2003), Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gardawski J. (2006), Rady pracowników szansą dla związków zawodowych, [w:] I. Dryll (red.), Partycypacja w formie informacji i konsultacji: zagrożenie czy szanse?, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa, s. 13–15.
Zobacz w Google Scholar

Gardawski J. (2007), Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce, SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gardawski J. (2009), Związki zawodowe między fordyzmem a postfordyzmem. Kryzys for-dowskich związków zawodowych, [w:] J. Gardawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 437–443.
Zobacz w Google Scholar

Giedrewicz-Niewinska A. (2015), Udział pracowników w nadzorze korporacyjnym w spółce europejskiej, Institute of Economic Research Working Papers, no. 33.
Zobacz w Google Scholar

Gill C., Krieger H. (2000), Recent survey evidence on participation in Europe: Towards a European model?, "European Journal of Industrial Relations", vol. 6(1).
Zobacz w Google Scholar

Glassner V. (2013), Central and Eastern European industrial relations in the crisis: National divergence and path-dependent change, "Transfer", vol. 19(2), s. 155–169.
Zobacz w Google Scholar

Gładoch M. (2009), Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnej, "Dialog", nr 8, s. 2–7.
Zobacz w Google Scholar

Gold M. (2010), Employee participation in the EU: The long and winding road to legislation, "Economic and Industrial Democracy", vol. 31(4S), s. 9–23.
Zobacz w Google Scholar

Gold M., Hall M. (1990), Legal regulation and the practice of employee participation in the European Community, "Working Paper", no. EF/WP/90/40/EN.
Zobacz w Google Scholar

Gold M., Waddington J. (2019), Introduction: Board-level employee representation in Europe: state of play, European Journal of Industrial Relations, vol. 25(3), s. 205–218.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (2008), Europejski Model Społeczny w działaniu – droga do sprostania wyzwaniom przyszłości, "Dialog", nr 3, s. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Gospodinowa Z., Miteva N. (2021), Bulgaria: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22005.pdf (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Gospodinowa Z., Miteva N. (2022), Bulgaria: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22005.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G. (2001), Wprowadzenie, [w:] G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, s. 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G. (2008), Pozycja rady pracowników w stosunku do związków zawodowych, [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja w polskim prawie pracy, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków, s. 93–102.
Zobacz w Google Scholar

Górski R. (2015), Rady pracowników: brakujące ogniwo dialogu społecznego, "Dialog", nr 3, s. 71–73.
Zobacz w Google Scholar

Górski R. (2016), Jakich zmian potrzebują rady pracowników?, "Peryskop. Biuletyn dla rad pracowników", nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Greskovits B. (2015), Ten years of enlargement and the forces of labour in Central and Eastern Europe, "Transfer", vol. 21(3), s. 269–284.
Zobacz w Google Scholar

Grycuk A. (2013), Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych, "Studia BAS", nr 4(36), s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Hajn Z. (2008), Pojęcie pracodawcy w ustawie z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] A. Sobczyk, Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków, s. 39–45.
Zobacz w Google Scholar

Hall M., Purcell J. (2011), Information and Consultation Practices Across Europe Five Years After the EU Directive, www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/ (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Hárs A. (2021), Hungary: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21018.pdf (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Hárs A. (2022), Hungary: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22015.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann A., Degryse Ch., Dr Spiegelaere S., Jagodziński R., Lafuente Hernandez S., Vitols S. (2020), Democracy at work in a pandemic, [w:] Benchmarking Working Europe 2020, ETUI, Brussels, s. 137–161.
Zobacz w Google Scholar

Hůrka P., Vrajík M. (2014), Past, present and future of non-trade union employees' representation in the Czech Republic, [w:] R. Blanpain, N. Lyutov (red.), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York, s. 53–70.
Zobacz w Google Scholar

Hyman R. (2018), What future for industrial relations in Europe?, "Employee Relations", vol. 40(2), s. 569–579.
Zobacz w Google Scholar

Impact of the Crisis on Industrial Relations (2013), European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Impact on the Information and Consultative Directive on Industrial Relations (2008), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Industrial Relations in Europe 2010 (2011), European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Industrial Relations in Europe 2012 (2013), European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński R. (2010), Dialog społeczny w europejskich koncernach, "Dialog", nr 2(25), s. 16–30.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński R. (2011a), Europejskie Rady Zakładowe po piętnastu latach – sukces czy porażka, "Dialog", nr 2(29), s. 3–16.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński R. (2011b), Europejskie negocjacje zbiorowe – nowe formy dialogu na poziomie UE, "Dialog", nr 1(28), s. 27–44.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński R. (2012), Transnational collective bargaining: A literature review, [w:] I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational Collective Bargaining at Company Level. A New Component of European Industrial Relations?, ETUI, Brussels, s. 19–76.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński R. (2021), The role of EWCs in the pandemic: The results of the web survey of EWCs, prezentacja na konferencji EWPCC Conference 2021 – EWCs in the Pandemic: What role for EWCs and SE-Works Councils in addressing company policies to meet the health, employment and work organization challenges of Covid?, 10 June 2021, www.worker-participation.eu/About-WP/What-s-new/EWPCC-2021-annual-conference-EWCs-in-the-Pandemic (dostęp: 20.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Jankowska M. (2019), Zmiana ustawy o radach pracowników? To możliwe!, 19.12.19, https://instytutsprawobywatelskich.pl/zmiana-ustawy-o-radach-pracownikow-to-mozliwe/ (dostęp: 24.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Johari A., Moraru A., Totoliciu L. (2021), Comparative Executive Summary. European Works Councils in Eastern Europe, IPP, Bukareszt.
Zobacz w Google Scholar

Jorgensen C. (2011), Denmark: EIRO CAR on ‘The effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Five Years After its Transposition', https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/denmark-eiro-car-on-the-effect-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial-relations
Zobacz w Google Scholar

Kadarik I., Masso M., Laurimäe M. (2021), Estonia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22010.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kallaste E. (2019), Estonia: Simultaneous institutionalisation and waning of collective bargaining, [w:] T. Müller, K. Vandaele, J. Waddington (red.), Collective Bargaining in Europe: Towards an Endgame, vol. I, RTUI, Brussels, s. 173–196.
Zobacz w Google Scholar

Kallaste E., Woolfson C. (2013), Negotiated responses to the crisis in the Baltic countries, "Transfer", vol. 19(2), s. 253–266.
Zobacz w Google Scholar

Karnite R. (2009), The Impact of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations – Latvia, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2009/impact-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial-relations
Zobacz w Google Scholar

Karnite R. (2021), Latvia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21021.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kerckhofs P. (2006), European Works Councils. Facts and Figures, ETUI-RESH, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Kinnunen A., Gustafsson A.K. (2021), Relative Calm on the Industrial Actions Front in 2020, Published on: 8 April 2021, https://www.eurofound.europa.eu/cs/publications/article/2021/relative-calm-on-the-industrial-action-front-in-2020 (dostęp: 13.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kisilowska H. (1998), Partycypacja pracownicza w polskim przedsiębiorstwie w aspekcie integracji europejskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Knudsen H. (1995), Employee Participation in Europe, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Koczur S., Korus P. (2003), Dialog społeczny – prawo pracowników do informacji i konsultacji, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kohl H. (2009), Freedom of Association, Employees' Rights and Social Dialogue in Central and Eastern Europe and Western Balkans, Fredrich-Ebert Stiftung, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Kohl H. (2015), Convergence and divergence – 10 years since EU enlargement, "Transfer", vol. 21(3), s. 285–311.
Zobacz w Google Scholar

Kohl H., Platzer H.W. (2004), Industrial Relations in Central and Eastern Europe: A Comparison of Eight New EU Member States, ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Končar P. (2014), On dual system of workers' representation in Slovenia, [w:] R. Blanpain, N. Lyutov (red.), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York, s. 213–228.
Zobacz w Google Scholar

Koryś P., Okólski M. (2004), Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, "Seria: Prace Migracyjne", nr 55, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Kovács E. (2014), Old-new concerns about the Hungarian works councils, [w:] R. Blanpain, N. Lyutov (red.), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York, s. 105–120.
Zobacz w Google Scholar

Krause R., Kühn J.W. (2020), Covid-19 and labour law: Germany, "Italian Labour Law e-Journal", vol. 13 (dostęp: 20.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Krsgyorgy S., Vamos I. (2001), The Experience of Works Councils in Hungary, European Industrial Observatory, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E. (2007), Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 11–12, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Krzyśków B. (2007), Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 1, s. 2–5.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewska U. (2018), Nowe technologie jako katalizator zmian na rynku pracy, [w:] J. Czarzasty, Cz. Kliszko (red.), Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 295–310.
Zobacz w Google Scholar

Kuruvilla S., Lakhani T. (2013), Globalization, [w:] C. Frege, J. Kelly (red.), Comparative Employment Relations in the Global Economy, Routledge, London, s. 369–389.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski E. (2007), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lechner W., Rüb H.W., Platzer W.K. (2001), European Works Councils. Developments, Types and Networking, Gower, Aldershot.
Zobacz w Google Scholar

Liberska B. (2002), Pojęcie i definicje globalizacji, [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski D. (2011), Determinanty zmian deficytu budżetowego państwa i długu publicznego w państwach Unii Europejskiej w 2010 roku, [w:] M. Krawczyk, D. Malinowski (red.), Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marginson P., Sisson K. (1996), European Works Councils: Opening the door to European collective bargaining?, "Industrielle Beziehungen", vol. 3(3), s. 229–236.
Zobacz w Google Scholar

Matla A. (2004), Refleksje nad praktyczną stroną polskiej obecności w europejskich radach zakładowych, [w:] 10 lat dyrektywy o europejskich radach zakładowych – polska perspektywa, Materiały z konferencji, Gdańsk, 7–8 czerwca 2004, s. 23–28.
Zobacz w Google Scholar

Meardi G. (2007), More voice after more exit? Unstable industrial relations in Central Eastern Europe, "Industrial Relations Journal", vol. 38(6), s. 503–523.
Zobacz w Google Scholar

Meardi G. (2012), Social Failures of EU Enlargement: A Case of Workers Voting with Their Feet, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Meisner J. (1988), Mitbestimmung w RFN, Wydawnictwo Śląskie, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Męcina J. (2009), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, MPiPS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miežienė R., Blažienė I., (2022), Lithuania: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22019.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Mihaylova T. (2011), Final Questionnaire for EIRO CAR on the Effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Five Years after its Transposition, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/final-questionnaire-for-eiro-car-on-the-effect-of-the-information-and-consultation-directive-on-1
Zobacz w Google Scholar

Mikuła-Bączek E. (2006), Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 8, s. 155–169.
Zobacz w Google Scholar

Mirończuk J. (2013), Kapitał ludzki w dobie globalizacji i integracji, "Studia Ekonomiczne", nr 139, s. 29–40.
Zobacz w Google Scholar

Mohrenweiser J., Marginson P., Backes-Gellner U. (2011), What triggers the establishment of a works council?, "Economic and Industrial Democracy", vol. 33(2), s. 295–316.
Zobacz w Google Scholar

Molina O. (2022), Collective Bargaining and Social Dialogue – Back to Normal in 2021?, Eurofound, Published: on 16 June 2022, www.eurofound.europa.eu/publications/article/2022/collective-bargaining-and-social-dialogue-back-to-normal-in-2021 (dostęp: 06.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Monitoring Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (2007).
Zobacz w Google Scholar

Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicki A. (2014), "Odczarowanie rynku"? Socjologiczne refleksje o konsekwencjach globalnego kryzysu ekonomicznego w Polsce, "Przegląd Socjologiczny", nr 63(4), s. 67–91.
Zobacz w Google Scholar

Muda M. (2014), The status of non-union employees' representation in Estonia, [w:] R. Blanpain, N. Lyutov (red.), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York, s. 71–84.
Zobacz w Google Scholar

Munkholm N.V. (2018), Board Level Employee Representation in Europe: an Overview, https://eu.eventscloud.com/file_uploads/e0bd9a01e363e66c18f92cf50aa88485_Munkholm_Final_EN.pdf (dostęp: 01.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Müller T., Platzer H.W., Rüb S. (2013), Transnational Company Agreements and the Role of European Works Councils in Negotiations. A Quantitative Analysis in the Metalworking Sector, Report 127, ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Müller T., Vandaele K., Galgóczi B., Rasnaĉa Z. (2018), Wages and collective bargaining: a new attempt to ensure fair wages and adequate minimum wages, [w:] Benchmarking Working Europe 2018, ETUI, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Naumann L. (2006), New Company Act Reduces Role of Board-level Employee Representatives, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2006/new-company-act-reduces-role-of-board-level-employee-representatives
Zobacz w Google Scholar

Nölke A., Vliegenthart A. (2009), Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe, "World Politics", vol. 61(4), s. 670–702.
Zobacz w Google Scholar

Nurmela K., Kallaste E. (2009), The Impact of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations – Estonia, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/estonia-eiro-car-on-the-effect-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial-relations
Zobacz w Google Scholar

Okraska R. (red.) (2007), Jesteśmy u siebie, ISO, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan dotycząca projektu Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (2005), 20 grudnia 2005, http://www.konfederacjalewiatan.pl/upload/plik/opinia-konsultacja
Zobacz w Google Scholar

Ost D. (2000), Illusory corporatism in Eastern Europe: Neoliberal tripartism and postcommunist class identities, "Policies and Society", vol. 28(4), s. 503–530.
Zobacz w Google Scholar

Ost D. (2009), The end of postcommunism. Trade unions in Eastern Europe's future, "East European Politics and Societies", vol. 23(1), s. 13–33.
Zobacz w Google Scholar

Owczarek D., Pańkow M., Pławecka D. (2021), Czas na uczestnictwo. Zaangażowanie pracowników w transgraniczne przekształcenia korporacji – praktyki w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Petrylaité D. (2014), Workers representation in Lithuania: Works Councils' role, [w:] R. Blanpain, N. Lyutov (red.), Workers' Representation in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities for Works Councils' System, Wolters Kluwer Law and Business, New York, s. 139–150.
Zobacz w Google Scholar

Philips K., Eamets R. (2009), Impact of globalisation on industrial relations, "Estonian Discussion on Economic Policy", vol. 17, s. 176–195.
Zobacz w Google Scholar

Piasna A., Galgóczi B., Rainone S., Zwysen W. (2020), Labour market and social developments: from shock to crisis, [w:] N. Countouris, R. Jagodziński (red.), Benchmarking Working Europe 2020, ETUI, Brussels, s. 43–75.
Zobacz w Google Scholar

Pilarska Cz. (2006), Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, "Zeszyty Naukowe", nr 4, s. 45–75.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski K., Świątkowski M. (2000), Kierowanie zespołami ludzi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Plachtej B. (2011), Slovenia: EIRO CAR on ‘The Effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Five Years After its Transposition', https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/slovenia-eiro-car-on-the-effect-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. (2007), Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poutsma E. (2001), Recent Trends in Employee Financial Participation in the EU, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Prezentacja metod i rezultatów projektu. Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej (2011), NSZZ Solidarność, OPZZ, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pries L., Seelinger M. (2013), Work and employment relations in a globalized world: The emerging texture of transnational labour regulations, "Global Labour Journal", vol. 4(1), s. 26–47.
Zobacz w Google Scholar

Projekt ustawy o informowaniu i konsultacji pracowników (2004), 1 grudnia 2004, http://www.zpds.com.pl
Zobacz w Google Scholar

Przybylski B. (2010), Rada pracowników jako próba odpowiedzi na zjawisko desyndykalizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5(76), s. 33–48.
Zobacz w Google Scholar

Radaelli C.M. (2004), Europeanisation: Solution or problem? "European Integration online Paper", vol. 8(16), s. 1–23.
Zobacz w Google Scholar

Ribarova E., Ivanova V. (2021), Bulgaria: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://euagenda.eu/upload/publications/wpef21008.pdf (dostęp: 19.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Rogalewski A. (2020), Cyfryzacja i praca platformowa. Informator dla pracodawców, Friedrich-Ebert-Stiftung, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogers J., Streeck W. (1995), The study of works councils: Concepts and problems, [w:] J. Rogers, W. Streeck (red.), Works Councils: Consultation, Representation, and Cooperation in Industrial Relations, The University of Chicago Press, Chicago, s. 3–26.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S. (1994), Działania integracyjne wspólnoty europejskiej w zakresie partycypacji pracowniczej (Europejskie Rady Zakładowe), "Przegląd Socjologiczny", t. XLIII, s. 184–199.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S. (2007), Pośrednie formy partycypacji pracowniczej w nowych krajach UE, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 161–178.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S. (2012), Partycypacja a globalizacja, [w:] Trzydzieści lat ustawy samorządzie zakładu przedsiębiorstwa państwowego, Kancelaria Senatu, Warszawa, s. 193–209.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S. (2018), Udział przedstawicielstwa załogi w nadzorze korporacyjnym. Tendencje zmian, "Zarządzanie i Finanse", nr 16(2), s. 171–187.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E. (2006), Jubileusz europejskiego dialogu społecznego, "Dialog", nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Salamon M. (1987), Industrial relations. Theory and Practice, Prentice Hall, London.
Zobacz w Google Scholar

Sandor K., Kren I. (2011), Hungary: EIRO CAR on ‘The effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Five Years After its Transposition', https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/hungary-eiro-car-on-the-effect-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial-relations
Zobacz w Google Scholar

Schömann I. (2012), Transnational company agreements: Towards an internationalisation of industrial relations, [w:] I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational Collective Bargaining at Company Level. A New Component of European Industrial Relations?, ETUI, Brussels, s. 197–217.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska K. (2009a), Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska K. (2009b), Conditions of workers' participation in the European context: Works councils' structures in the Central and Eastern Europe, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", no. 12(3), s. 29–45.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska K. (2016), The impact of the economic crisis on the changes in industrial relations in the countries of the central and eastern Europe, "Economics and Law", vol. 15(2), s. 219–233.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska K. (2018a), Towards a Europeanization of indirect employee participation: Polish experiences, "Economic and Industrial Democracy", vol. 39(1), s. 6–26.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska K. (2018b), The failure of a new form of employee representation: Polish works councils in comparative perspective, "European Journal of Industrial Relations", vol. 24(2), s. 163–178.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska-Cieślak K. (2018c), What determines the presence of works councils in Polish companies?, "Employee Relations", vol. 40(5), s. 787–800.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska-Cieślak K. (2018d), Stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa porównawcza, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. CIX, s. 303–326.
Zobacz w Google Scholar

Skorupińska-Cieślak K. (2021), What determines the role and position of works councils? Models of councils in Polish organisations, "Economic and Industrial Democracy", vol. 42(4), s. 1123–1148.
Zobacz w Google Scholar

Smaga M. (2007), Strategia Lizbońska – nowy europejski model społeczno-gospodarczy, [w:] J. Zarzeczny (red.), Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 104–130.
Zobacz w Google Scholar

Smusz-Kulesza M. (2008), Pojęcie działalności gospodarczej w określeniu pracodawcy w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] A. Sobczyk, Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków, s. 46–76.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk M. (2007), Kilka lekcji z Europy: prawo zatrudnionych do informacji i konsultacji w miejscu pracy, [w:] R. Okraska (red.), Jesteśmy u siebie, ISO, Łódź, s. 35–46.
Zobacz w Google Scholar

Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2012), Ocena wykonania ustawy antykryzysowej, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Sroka J. (2006), Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 167–192.
Zobacz w Google Scholar

Sroka J. (2007), Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w warunkach globalizacji i europeizacji, [w:] J. Zarzeczny (red.), Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 61–84.
Zobacz w Google Scholar

Sroka J. (2019), Dekompozycja stosunków przemysłowych w Europie jako preludium gospodarki 4.0, "Przegląd Europejski", nr 2, s. 9–29.
Zobacz w Google Scholar

Stanojević M., Klarič M. (2013), The impact of socio-economic shocks on social dialogue in Slovenia, "Transfer", vol. 19(2), s. 217–226.
Zobacz w Google Scholar

Stegemann K. (2011), Polskie związki zawodowe a zbiorowe prawo pracy do roku 1989, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stelina J. (2008), Pojęcie i procedura konsultacji z radą pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Musica Iagellonica, Kraków, s. 128–139.
Zobacz w Google Scholar

Streeck W. (1997), Neither European nor Works Council. A reply to Paul Knutsen, "Economic and Industrial Democracy", vol. 17(2), s. 325–337.
Zobacz w Google Scholar

Summer J., Hyman J. (2005), Employee Participation and Company Performance: A Review of the Literature, Joseph Rowntree Foundation.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju w 2021 r. (2022), GUS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szabó I. (2013), Between polarization and statism: Effects of the crisis on collective bargaining process and outcomes in Hungary, "Transfer", vol. 19(2), s. 205–215.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański M. (2020), Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu "czarny łabędź", "Przegląd Ekonomiczny", nr 20, s. 8–20.
Zobacz w Google Scholar

Telljohann V., da Costa I., Müller T., Rehfeldt U., Zimmer R., Welz Ch. (2009), European and International Framework Agreements: Practical Experiences and Strategic Approaches, European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Tholen J. (2007), Labour Relations in Central Europe: The Impact of Multinationals' Money, Ashgate, Aldershot.
Zobacz w Google Scholar

Transnational Company Agreements: Realising the Potential of Social Dialogue (2012), Commission Staff Working Document, European Commission, Brussels, SWD(2012) 264 final.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (2005), Dz.U. nr 62, poz. 551.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (2006), Dz.U. nr 79, poz. 550.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. (1996), Dz.U. nr 118, poz. 561.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13 lipca 1990 r. (1990), Dz.U. nr 51, poz. 298.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego z dnia 25.09. 1981 r. (1981), Dz.U. nr 24, poz. 123.
Zobacz w Google Scholar

Uścińska G. (2017), Europejski filar praw socjalnych, "Polityka Społeczna", nr 5–6, s. 2–8.
Zobacz w Google Scholar

Vandaele K. (2022), Strike map in Europe, European Trade Union Institute, https://www.etui.org/strikes-map (dostęp: 11.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Vasile V., Boboc C., Ghita S. (2021), Romania: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21029.pdf (dostęp: 14.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Veverková S., Vánová J. (2022), Czechia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2021, Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef22008.pdf (dostęp: 12.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Visser J., Data Base on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts, 1960-2011 (ICTWSS) (2013), Version 4.0.
Zobacz w Google Scholar

Vitols S. (2010), The European Participation Index (EPI): A Tool for Cross-National Quantitative Comparison, Background paper, ETUI.
Zobacz w Google Scholar

Vogel S. (2015), Germany: Survey on Works Council Elections in 1600 Companies, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditionindustrialrelations/germany-survey-on-works-council-elections-in-1600-companies
Zobacz w Google Scholar

Vos K.J. (2006), Europeanization and convergence in industrial relations, "European Journal of Industrial Relations", vol. 12(3), s. 311–327.
Zobacz w Google Scholar

Voss E. (2016), European Works Councils Assessments and Requirements – Report to the ETUC, Results of a survey of EWCS Coordinators prepared in the context of the project ‘ETUC Action on Worker Participation', ETUC, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Waddington J. (2006), Revision of EWC directive. How EWC members see it, "Mitbestimmung", vol. 8.
Zobacz w Google Scholar

Weinstein M. (2000), Solidarity's abandonment of worker councils: Redefining employee stakeholder rights in post-socialist Poland, "British Journal of Industrial Relations", vol. 38(1), s. 49–73.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J. (1994), Partycypacja pracownicza w prawie europejskim. Rozwój wśród przeciwieństw, IPiSS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J. (2002), Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J. (2008), Partycypacja pracownicza po europejsku, "Dialog", nr 2, s. 51–58.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J. (2010a), Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego. Przedstawiciele pracowników w przedsiębiorstwach postpaństwowych, [w:] J. Wratny, M. Bednarski (red.), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, IPiSS, Warszawa, s. 59–85.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J. (2010b), Partycypacyjne rachuby, "Dialog", nr 3(26), s. 27–32.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J. (2019), Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Bednarski M. (red.) (2010), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, IPiSS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. (1991), Techniki zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zybała A. (2019), Board-level employee representation in the Visegrád Countries, "European Journal of Industrial Relations", vol. 25(3), s. 261–273.
Zobacz w Google Scholar

Annual Economic Report. Growth, employment and convergence on the road to EMU, (1997), Commission of the European Communities, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Analiza zgłoszonych do ministerstwa właściwego do spraw pracy informacji o radach pracowników, http://www.gov.pl/web/dialog/rady-pracownikow2 (dostęp: 24.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 27.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

EWC database, ETUI, https://ewcdb.eu/stats-and-graphs (dostęp: 15.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

ICTWSS database (2013), Version 4, https://www.ictwss.org (dostęp: 20.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

ILOSTAT data, https://ilostat.ilo.org/topics/collective-bargaining/ (dostęp: 03.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

OECD/AIAS ICTWSS database, https://www.oecd.org/employment/ictwss-database (dostęp: 20.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

The World Bank Data, https://data.worldbank.org (dostęp: 02.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://www.worker-participation.eu/About-WP/European-Participation-Index-EPI (dostęp: 27.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://www.worker-participation.eu (dostęp: 06.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

19 kwietnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: książka

książka

ISBN-13 (15)

978-83-8331-108-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: e-book

e-book

ISBN-13 (15)

978-83-8331-109-8