Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich: Handel polsko-arabski w latach 1918–1939

Autorzy

Konrad Banaś
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r., 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a

Słowa kluczowe:

polski handel zagraniczny, taryfa celna, mieszane izby handlowe, Afryka Północna, Azja Zachodnia, Bliski Wschód, Polska międzywojenna

Streszczenie

Publikacja dotyczy wymiany handlowej Polski z państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. Na tle ogólnej sytuacji odrodzonej Rzeczypospolitej oraz ewolucji relacji handlowych z zagranicą przedstawiono nowy układ geopolityczny w świecie arabskim uwarunkowany stopniem niezależności i potencjałem poszczególnych krajów. Ukazano sytuację polityczną i gospodarkę państw regionu, a także eksport i import między Polską a danym krajem w latach 20. i 30., co pozwoliło na wskazanie dynamiki obrotów handlowych. Podkreślono też rolę transportu i targów w rozwijaniu współpracy handlowej.

Książka jest adresowana do historyków orientalistów oraz miłośników Orientu i historii Polski międzywojennej. „To pierwsze w literaturze polskiej tak całościowe i unikalne opracowanie zagadnienia relacji handlowych Polski z regionem Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. [...] Publikacja będzie stałą pozycją w polskich badaniach nad Orientem i historią Polski w okresie międzywojennym. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Zdanowskiego

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ambasada RP w Berlinie
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ambasada RP w Londynie
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ambasada RP w Paryżu
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ambasada RP w Rzymie
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Generalny RP w Stambule
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Honorowy RP w Algierze
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Honorowy RP w Casablance
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Honorowy RP w Tunisie
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat RP w Marsylii
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej w Casablance
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polski Instytut Rozrachunkowy w Warszawie
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Poselstwo RP w Atenach
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Poselstwo RP w Teheranie
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Towarzystwo Polskiego Exsportu Żelaza SA w Hadze
Zobacz w Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Ambasada RP w Londynie
Zobacz w Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Ambasada RP w Rzymie
Zobacz w Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Konsulat Generalny RP w Tel-Awiwie
Zobacz w Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Poselstwo RP w Kairze
Zobacz w Google Scholar

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Zobacz w Google Scholar

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Wydawnictwo Prasowe Kraków–Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Narodowa w Warszawie, [Aden, saliny], [1936]
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Urlop na Bliskim Wschodzie, Gdynia 1937
Zobacz w Google Scholar

Adamkiewicz J., Stan gospodarczy Palestyny w 1923 r., Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Arabia!, [Warszawa 1941].
Zobacz w Google Scholar

Bajer K., Eksport przemysłu włókienniczego i konfekcyjnego, [w:] Konferencja eksportowa z dnia 22 i 23 czerwca 1937 roku. Referaty i przemówienia, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Bulowski L., Kolonje dla Polski, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Egipt i Palestyna. Opracowanie dla uczestników Wystawy Towarów Polskich w Kairze, Aleksandrii i Tel-Aviv, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Eksport w roku 1932. Sprawozdanie dyrektora Państwowego Instytutu Eksportowego, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Erec Israel. Jak Żydzi odbudują Palestynę, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Gadomski K., O własny dostęp do surowców kolonialnych. Referat wygłoszony na Konferencji Importowej 1939 r., Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Harbut J.S., Po prochy generała Bema. Wrażenia i rozważania z podróży przez Rumunję, Bułgarję, Turcję, Palestynę i Syrję. Z 30 fotografjami i ilustracjami, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Irak. Minarety, nafta, daktyle, oprac. W. Rajkowski, Jerozolima 1943.
Zobacz w Google Scholar

Karski P., Maroko kraj przyszłości – jego znaczenie, jako nowego terenu dla polskiej emigracji, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Klepfisz G., Produkcja pomarańcz w Palestynie, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Lewite L., Zagadnienie imigracji żydowskiej do Palestyny w świetle sytuacji gospodarczej kraju. Referat, wygłoszony dn. 29 listopada 1934 r. w Instytucie Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Makowski J., Umowy międzynarodowe Polski 1919–1934, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Memorandum submitted to the Palestine Royal Commission on behalf of the Jewish Agency for Palestine, London 1936.
Zobacz w Google Scholar

Na Targi Lewantyńskie do Palestyny polskiemi statkami „Polonia”, „Kościuszko”. Odjazdy z Konstancy 16 IV – 22 IV – 29 IV – 6 V [folder reklamowy], [Gdynia 1936].
Zobacz w Google Scholar

Palestine Royal Comission report. Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, London 1937.
Zobacz w Google Scholar

Palestyna, Syrja i Irak (Mezopotamja). Zbiór informacyj ogólnych, Warszawa 1926.
Zobacz w Google Scholar

Palestyńsko-Polska Izba Handlowa i Przemysłowa, Tel-Aviv 1928.
Zobacz w Google Scholar

Pazdro Z., Wycieczka geologiczna do Marokka, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Pfeiffer J.M, Sierota P., Przywóz skór surowych. Przywóz garbników i ekstraktów. Przywóz skór futrzanych, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Polska–Egipt, oprac. L. Jeziorański, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Polska i Polacy w cywilizacjach świata. Słownik encyklopedyczny. Terytoria, t. 1, z. 3, red. W. Pobóg-Malinowski, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Polska–Palestyna, oprac. L. Jeziorański, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński K., Kraj, który nie zna kryzysu, [w:] Palestyna. Zbiór artykułów i przemówień o Palestynie, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Przemysł i handel dyktowy, oprac. D. Goldberg, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Rączkowski S., Handel kolonialny Francji i jego rozwój w r. 1937, „Sprawy Morskie i Kolonialne” 1938, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Reglamentacja handlu zagranicznego, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Rosiński W., O zamorski program gospodarczy Rzeczypospolitej, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Rynki zbytu, t. 4, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Sowiński Z., Przemysł metalowo-przetwórczy i przemysł mineralny, [w:] Konferencja eksportowa z dnia 22 i 23 czerwca 1937 roku. Referaty i przemówienia, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, oprac. G. Czerwiński, Białystok 2013.
Zobacz w Google Scholar

Statut Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Warszawa [1926].
Zobacz w Google Scholar

Süsswein L., Palestyna buduje się…, Kraków 1939.
Zobacz w Google Scholar

Szelenberg L., Zamoyski T., Przywóz tłuszczów zwierzęcych. Przywóz nasion oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Targi Lewantyńskie. Pawilon polski [red. J. Kincler], Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Targowski J., Biali i kolorowi, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Uzdowski I., Handel zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej wytworami rolnemi w latach 1924/1925–1928/1929, Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Wystawa Palestyńska. Łódź, luty 1926, Łódź 1926.
Zobacz w Google Scholar

Wystawa Palestyńska. Warszawa, grudzień 1925, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór traktatów i konwencji handlowych zawartych przez Polskę, t. 1, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Ziomek M.J., Handel zagraniczny okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w 1932 roku, Kraków 1933.
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Giełdowy Polskiej Agencji Telegraficznej”.
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni” 1935, 1937.
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Urzędu Emigracyjnego” 1925.
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Bulletin Trimestriel de la Chambre de Commerce Egypto-Polonaise du Caire” 1928.
Zobacz w Google Scholar

„Codzienna Gazeta Handlowa” 1934–1936, 1938.
Zobacz w Google Scholar

„Czas” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych” 1922, 1932.
Zobacz w Google Scholar

„Dziennik Ustaw” 1923–1925, 1929, 1932, 1936.
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Polska” 1930, 1933.
Zobacz w Google Scholar

„Goniec Śląski” 1932.
Zobacz w Google Scholar

„Handel Zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej” 1939.
Zobacz w Google Scholar

„Ilustrowana Republika” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Informator Eksportowy” 1933–1939.
Zobacz w Google Scholar

„Informator Handlu Polski z Palestyną i Krajami Bliskiego Wschodu” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Journal of Commerce” 1936.
Zobacz w Google Scholar

„Komunikat Informacyjny” 1928–1931.
Zobacz w Google Scholar

„Kupiec – Świat Kupiecki” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Kurier Poranny” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1936.
Zobacz w Google Scholar

„Kuryer Literacko-Naukowy” 1936.
Zobacz w Google Scholar

„Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracji i Kolonizacji oraz Przegląd Emigracyjny” 1930.
Zobacz w Google Scholar

„Morze” 1928.
Zobacz w Google Scholar

„Nasz Przegląd” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Palestyna i Bliski Wschód” 1932–1939.
Zobacz w Google Scholar

„Polska Gospodarcza” 1930, 1934, 1935, 1939.
Zobacz w Google Scholar

„Polska Zbrojna” 1928.
Zobacz w Google Scholar

„Polski Eksport–Export of Poland” 1937.
Zobacz w Google Scholar

„Polski Eksport–Import” 1938.
Zobacz w Google Scholar

„Polski Eksport–Polish Export” 1938.
Zobacz w Google Scholar

„Przegląd Handlowo Gospodarczy” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Przegląd Handlowy” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Rocznik Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej” 1922–1938.
Zobacz w Google Scholar

„Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1937.
Zobacz w Google Scholar

„Rocznik Służby Zagranicznej R.P. według stanu na 1 kwietnia 1938 r.”
Zobacz w Google Scholar

„Rozwaga” 1925.
Zobacz w Google Scholar

„Rynek Drzewny” 1934, 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Sprawozdanie Banku »Polska Kasa Opieki« S.A. z działalności w r. 1933” 1934.
Zobacz w Google Scholar

„Sprawozdanie z Działalności Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej za rok…” 1932, 1933, 1934, 1936.
Zobacz w Google Scholar

„Szkwał” 1935.
Zobacz w Google Scholar

„Tygodnik Handlowy” 1936.
Zobacz w Google Scholar

„Wiadomości Gospodarcze Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie” 1931.
Zobacz w Google Scholar

„Wiadomości Weterynaryjne” 1934.
Zobacz w Google Scholar

„Wschód” 1933.
Zobacz w Google Scholar

„Wychodźca” 1939.
Zobacz w Google Scholar

„Zbiór Traktatów Rzeczypospolitej Polskiej” 1937.
Zobacz w Google Scholar

Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1939), t. 4, oprac. J. Zarański, Londyn 1972.
Zobacz w Google Scholar

Hupka J., Przez Palestynę i Syrję oraz uwagi o kolonizacji żydowskiej w Palestynie, Kraków 1928.
Zobacz w Google Scholar

Kula M., Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lepecki M.B., Z marszałkiem Piłsudskim w Egipcie, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Makarczyk J., Przez Palestynę i Syrię. Szkice z podróży, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski A., Przemowy i deklaracje, t. 1, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

ADULT AND YOUTH LITERACY. National, regional and global trends, 1985–2015, Montreal 2013.
Zobacz w Google Scholar

Antoine L.-F., Constantine, centre économique. Marché de grains et de tissus, Toulouse 1930.
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bagiński H., Gospodarcze podstawy polskiego handlu zamorskiego, Toruń 1930.
Zobacz w Google Scholar

Bajer K., Gdynia – polskim portem bawełnianym, Łódź 1932.
Zobacz w Google Scholar

Bajer K., Przywóz surowców włókienniczych, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Bakalarz A., Polaków odkrywanie Arabii Saudyjskiej, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Banaś K., Экспорт Польши в Египет в межвоенный период, „Vade Nobiscum” 2017, vol. XIX.
Zobacz w Google Scholar

Bania R., Układ brytyjsko-kuwejcki z 1899 roku, [w:] Kuwejt. Historia i współczesność, red. K. Górak-Sosnowska, I. Szybilska, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983.
Zobacz w Google Scholar

Blottiere J., Les productions algériennes, Paris [1930].
Zobacz w Google Scholar

Błahut K., Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919–1938, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Bohdan E., Morska polityka gospodarcza Polski, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Buchwajtz M., Mandat Ligi Narodów nad Palestyną, Kraków 1939.
Zobacz w Google Scholar

Bystroń J.S., Algier, Lwów 1934.
Zobacz w Google Scholar

Chatelus M., Brève histoire du pétrole dans la Péninsule Arabique, [w:] La péninsule Arabique d’aujourd’hui, t. 1, red. P. Bonnenfant, Paris 1982.
Zobacz w Google Scholar

Chevalier A., Le dattier en Mauritanie, „Journal d’Agriculture Traditionnelle et de Botanique Appliquée” 1930, no 106.
Zobacz w Google Scholar

Chomiczewska W., Maroko, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Czechowicz E., Polski eksport hutniczy w r. 1936, Katowice 1937.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska W., Polska żegluga morska w latach II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1971.
Zobacz w Google Scholar

Dehmel H., Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe S.A. 1930–1950, Gdańsk 1969.
Zobacz w Google Scholar

Deszczyński M.P., Mazur W., Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dmitrevskij J.D., Anglo-egipetskij Sudan. Ekonomiko-geografičeskie očerki, Moskva 1951.
Zobacz w Google Scholar

Dmowski A., Warunki rozwoju handlu zagranicznego Polski w okresie kryzysu, [w:] Materiały do seminariów z najnowszej historii gospodarczej Polski, red. J. Kaliński, Z. Landau, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyński W.T., Egipt współczesny, Warszawa [1927].
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936–1939, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński A., Historia Maroka, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Fronczek-Kwarta A., Polityka finansowa i gospodarcza rządu Władysława Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923–1925), Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gazeł A., Handel zagraniczny Polski z uwzględnieniem ruchu przez porty, Gdynia 1939.
Zobacz w Google Scholar

Głuski J., Stosunki polsko-arabskie po II wojnie światowej, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Gołąbek S., Wychodźstwo polskie do Afryki (do 1939 r.), „Przegląd Orientalistyczny” 1972, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gołąbek S., Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Gregorowicz G., Działalność Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej w II RP, [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70. Rocznicę Urodzin uczniowie, red. J. Pietrzak, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Grohmann A. von, Südarabien als Wirtschaftsgebiet, t. 2, Brünn 1930.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk B., Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku, „Studia Maritima” 2015, vol. XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Haliżak E., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Issawi Ch., Egypt at mid-century. An economic survey, London 1954.
Zobacz w Google Scholar

Jabre A., O działalności ekonomicznej Arabów w Palestynie, [w:] Arabski przemysł i handel w Palestynie, oprac. R. Sładowski, Jerozolima 1944.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki A., Rozwój zbytu węgla z kopalń zagłębia polskiego w dziesięcioleciu 1925–1935, Katowice 1937.
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak J., Polityka celna jako wyraz interwencji gospodarczej państwa polskiego w latach 1929–1939, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1974, nr 35.
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak J., Reglamentacja obrotów zagranicznych jako forma polityki interwencyjnej rządu polskiego w latach 1929–1939, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1974, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński L.J., Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jeliński Cz., Irak, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Kania K., Stosunki handlowe polsko-angielskie w latach 1918–1939, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2006, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kapiszewski A., Establishing relations between Poland and Saudi Arabia. Count Raczyński’s visit to King Abdulaziz in 1930 and Prince Faisal’s visit to Warsaw in 1932, „Państwo i Społeczeństwo” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kapiszewski A., Stosunki polsko-saudyjskie w okresie międzywojennym, „Przegląd Orientalistyczny” 2001, nr 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Kasprowicz B., Kierunki polskiego handlu zagranicznego w latach 1929–1935 ze szczególnym uwzględnieniem udziału i roli Gdyni, Gdynia 1936.
Zobacz w Google Scholar

Kawczyński J., Przywóz owoców południowych, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Khadduri M., Independent Iraq 1932–1958. A study in Iraqi politics, London 1960.
Zobacz w Google Scholar

Klimiuk Z., Stosunki handlowe Polski i Niemiec w okresie międzywojennym (1918–1939), Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Knakiewicz Z., Deflacja polska 1930–1935, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Knopek J., Kontakty Polski i Polaków z Afryką Północną w latach 1918–1939, „Studia Polonijne” 2004, t. 25.
Zobacz w Google Scholar

Knopek J., Polsko-północnoafrykańskie relacje kulturalne w okresie międzywojennym, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2001, t. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kończyk G., Zdanowski J., Zarys historii i przemian społeczno-ekonomicznych Kuwejtu, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Korwin-Pawłowski S., Stosunki Polski z Ziemią Świętą, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Kosowski A.P., Stosunki polsko-egipskie w latach 1927–1945, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kościałkowski S., Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym, Bejrut 1949.
Zobacz w Google Scholar

Kotiużyński A., Rolnictwo palestyńskie i osadnictwo żydowskie w Palestynie, Jerozolima 1942.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Lewicka A., Mauretania, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski M.A., Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska A., Egipt darem Nilu. Opowiadania przyrodniczo-geograficzne o Egipcie i uprawie roślin południowych, Poznań [1930].
Zobacz w Google Scholar

Królikowski S.F., Zarys polskiej polityki handlowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki celnej, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki J., Handel zagraniczny Polski, cz. 1, Warszawa 1951.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki J., Problemy handlu zagranicznego Polski 1918–1939 i 1945–1955, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kupiecki R., Szczepanik K., Polityka zagraniczna Polski 1918–1994, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski W., Tryjest i jego znaczenie dla handlu z Polską, Tryjest 1923.
Zobacz w Google Scholar

L’Égypte. Mémento économiquem, Paris 1950.
Zobacz w Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929–1989, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 1, W dobie inflacji 1918–1923, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 2, Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924–1929, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 3, Wielki kryzys 1930–1935, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 4, Lata interwencjonizmu państwowego 1936–1939, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska C., Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Longrigg S.H., Syria and Lebanon under French mandate, London 1958.
Zobacz w Google Scholar

Łapa M., Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Łapa M., Reglamentacja handlu zagranicznego w Polsce w latach trzydziestych XX wieku, „Zeszyty Wiejskie” 2016.
Zobacz w Google Scholar

Łazor J., Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Łazor J., Import i eksport polskiego węgla w okresie międzywojennym, [w:] Problemy energetyczne Polski, cz. I: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Łazor J., Wywóz polskiego sprzętu wojskowego do Palestyny w okresie międzywojennym, [w:] Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Łazor J., Żydowska emigracja a polskie stosunki gospodarcze z Palestyną w okresie międzywojennym, [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Łopieński Z., Polski handel zamorski. Obroty z krajami pozaeuropejskimi, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Łopieński Z., Zasady polskiego rozrachunku (clearing z zagranicą), Warszawa [1938].
Zobacz w Google Scholar

Łossowski P., Polska w Europie i świecie 1918–1939. Szkice z dziejów polityki zagranicznej i położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Łucki W.B., Kraje arabskie w jarzmie kolonialnym, [w:] Historia nowożytna krajów Azji i Afryki, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Main E., Iraq. From mandate to independence, London 1935.
Zobacz w Google Scholar

Megglé A., Le Maroc. Terre française, Paris 1931.
Zobacz w Google Scholar

Melezin A., Niektóre zdobycze żydowskiej kolonizacji w Palestynie i jej perspektywy na przyszłość, Kraków 1938.
Zobacz w Google Scholar

[Młotek M.], Irak. Jego przeszłość i teraźniejszość, [b.m.w.] 1943.
Zobacz w Google Scholar

Morawski W., Polityka pieniężna, [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowska A., Polacy w Algierii (do 1945 r.), „Przegląd Informacji o Afryce” 1976, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Nieduszyński T., O działalności gospodarczej urzędów zagranicznych, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Nowoczesny Egipt, Sudan, Abisynia, [Paryż] 1941.
Zobacz w Google Scholar

O’Zoux R., Les états du levant sous mandat français, Paris 1931.
Zobacz w Google Scholar

Pałyga E.J., Stosunki dyplomatyczno-konsularne Drugiej Rzeczypospolitej z krajami Afryki, „Przegląd Orientalistyczny” 1973, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pałyga E.J., Umowy handlowe sprzed 1 IX 1939 roku w praktyce polskiej po II wojnie światowej, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1976, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Parkes J., Palestine, Oxford 1940.
Zobacz w Google Scholar

Pinner F., Das neue Palästina. Volkswirtschaftliche Studien, Berlin 1926.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz R., Kolonizacyjny i polityczny eksperyment Italii w Libii, „Przegląd Powszechny” 1937, t. 214, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Polkowski B., Handel zagraniczny Polski w roku 1938 i udział w nim portów Gdyni i Gdańska, Gdynia 1939.
Zobacz w Google Scholar

Polkowski B., Światowy handel zagraniczny i udział w nim Polski, Gdynia 1936.
Zobacz w Google Scholar

Przypkowski M., Nowa klasyfikacja towarowa w polskiej statystyce handlu zagranicznego, „Kwartalnik Statystyczny” 1934, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ratyńska B., Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919–1930, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Rościszewski M., Aden, „Encyklopedia Współczesna” 1959, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Rzepecki B., Handel zagraniczny Polski, [w:] Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej, t. 2, red. S.L. Zaleski, W. Schramm, E. Taylor, Poznań 1929.
Zobacz w Google Scholar

Schulze R., A modern history of the islamic world, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sebag P., La Tunisie. Essai de monographie, Paris 1951.
Zobacz w Google Scholar

Sidky A.H., L’Égypte économique d’aujourd’hui, Paris 1931.
Zobacz w Google Scholar

Skiba J., Reglamentacja dewizowa w Polsce w latach 1936–1939, [w:] Miedzy stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Skóra W., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń W., Import towarów kolonialnych przez porty polskie, Gdynia 1939.
Zobacz w Google Scholar

Sokulski H., Wojna celna Rzeszy przeciwko Polsce w latach 1925–1934, „Sprawy Międzynarodowe” 1955, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Staniewicz W., Deflacja polska w latach 1929–1936, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stendig S., Polska a Palestyna. Stosunki wzajemne w dobie obecnej, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Stendig S., Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze, „Przegląd Współczesny” 1935, t. 54.
Zobacz w Google Scholar

Stewart Ch.F., The economy of Morocco 1912–1962, Cambridge 1964.
Zobacz w Google Scholar

Sur S., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Švakov A.V., Istoriâ, èkonomika i politika stran Aravijskogo poluostrova (Bahrejn, JAR, Katar, Kuvejt, NDRJ, OAÈ, Oman, Saudovskaâ Araviâ) 1946–1980, Moskva 1983.
Zobacz w Google Scholar

Szaflarski J., Rozwój osadnictwa włoskiego w Libii, „Wiadomości Geograficzne” 1937, nr 3/4.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański A., Kierunki eksportu wytworów przemysłu górno-śląskiego, Katowice 1937.
Zobacz w Google Scholar

Szymański J., Polsko-skandynawska współpraca w zakresie żeglugi w okresie międzywojennym (1919–1939), Gdańsk 1988.
Zobacz w Google Scholar

Szymański J., Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919–1939, Gdańsk 1978.
Zobacz w Google Scholar

Świderski K., Ziemniaki. Monografja eksportowa, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Tartakower A., Sytuacja gospodarcza Palestyny, [w:] Palestyna współczesna w obrazach, z. 2, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.W., Egypt. Economic and commercial conditions in Egypt, London 1948.
Zobacz w Google Scholar

Terrier A., Le Maroc, Paris 1931.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita Polska wobec Palestyny, „Almanach Żydowski” 1999/2000, t. 16.
Zobacz w Google Scholar

Tuchscherer M., La formation d’un état. La République Démocratique et Populaire du Yémen (1839–1981), [w:] La péninsule Arabique d’aujourd’hui, t. 2, red. P. Bonnenfant, Paris 1982.
Zobacz w Google Scholar

Turski M., Handel zamorski, jego istota i znaczenie dla Polski, Toruń [1930].
Zobacz w Google Scholar

Twitchell K.S, Jurji E.J., Saudi Arabia. With an Account of the Development of its Natural Resources, Princeton 1953.
Zobacz w Google Scholar

Wasserman P., Rozwój gospodarki palestyńskiej, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Wierzejski B.K., Forty na piasku, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Zdanowski J., Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M., Konsulat Honorowy RP w Casablance. Wstęp do inwentarza (1926) 1931–1944, Warszawa 1971 [maszynopis, Archiwum Akt Nowych].
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz B., Wstęp do inwentarza Polskiego Instytutu Rozrachunkowego w Warszawie 1934–1945, Warszawa 1975 [maszynopis w Archiwum Akt Nowych].
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowski J., Francuska Afryka Północna i jej handel z Polską, Warszawa 1935 [praca dyplomowa, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej].
Zobacz w Google Scholar

Krycki T., Maroko, j ego z naczenie g ospodarcze i p olityczne d la F rancji, Warszawa 1930/1931 [praca dyplomowa, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej].
Zobacz w Google Scholar

Miszewski Cz., Handel zagraniczny Egiptu ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Warszawa 1937 [praca dyplomowa, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej].
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz S., Widoki handlu Polski z Północną Afryką Francuską, Warszawa 1936 [praca dyplomowa, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej].
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski K., Syria współczesna i Liban, Warszawa 1934 [praca dyplomowa, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej].
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska J., Inwentarz zespołu/zbioru akt: Konsulat Honorowy RP w Tunisie z lat: (1931) 1932–1945, Warszawa 1972 [maszynopis, Archiwum Akt Nowych].
Zobacz w Google Scholar

Białecki K.P., Dorosz A., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981, t. 1 i 2.
Zobacz w Google Scholar

Informator morski i kolonialny, red. Cz. Zagórski, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Podbielkowski Z., Słownik roślin użytkowych, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Popularna encyklopedia powszechna, t. 4 i 5, Kraków–Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/slowniki/esparto.html [dostęp: 28.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

29 lipca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-293-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-294-9

Inne prace tego samego autora