Redystrybucja dochodów w świecie nierówności

Autorzy

Anna Krajewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5
https://orcid.org/0000-0001-8895-6397
Piotr Krajewski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5
https://orcid.org/0000-0002-5377-9578
Katarzyna Piłat
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Funkcjonowania Gospodarki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
https://orcid.org/0000-0002-9364-8863

Słowa kluczowe:

nierówności dochodowe, redystrybucja, podatki, wydatki publiczne

Streszczenie

Przez wiele lat w dyskusjach nad przemianami w polskiej gospodarce skupiano się przede wszystkim na wzroście gospodarczym a relatywnie mało uwagi przywiązywano do rosnącego zróżnicowania dochodów. Wzrost zainteresowania w światowej literaturze problemem nierówności oraz zwiększenie zróżnicowania dochodów w Polsce skłaniają jednak do zwrócenia uwagi na sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Z tego względu w monografii dokonano analizy nierówności dochodowych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej, a także ukazano mechanizmy, poprzez które redystrybucja wpływa na obniżenie nierówności dochodowych we współczesnych gospodarkach. Z przeprowadzonych w monografii analiz wynika, że redystrybucja dochodów odbywająca się poprzez kształtowanie podatków i wydatków publicznych może stanowić skuteczne narzędzie niwelowania nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie dokonanych porównań międzynarodowych zaobserwować przy tym można, że instrumenty te w niejednakowym stopniu wykorzystywane były w różnych modelach polityki społecznej. W szczególności, przeprowadzone analizy wskazują, że podatki w niewystarczającym stopniu oddziałują na redystrybucję dochodów w Polsce. W celu skuteczniejszego niwelowania nierówności dochodowych w gospodarce polskiej wskazana jest zatem znaczna reforma systemu podatkowego, obejmująca m.in. wzrost udziału wpływów z podatków dochodowych i majątkowych w dochodach budżetowych, czy ujednolicenie zasad dotyczących stosowania progresji w ramach opodatkowania dochodów.

Bibliografia

Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. (2004), Efektywności sektora publicznego. Porównania międzynarodowe, Olympus, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Aldrich B. (1982), The earnings replacement rate of old age benefits in 12 countries, 1969–1980, „Social Security Bulletin”, November.
Zobacz w Google Scholar

Andersen A. (1992), A Tax Guide to Europe, Arthur Andersen & Company, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Arcidiacono P., Aln T. (2004), Minimum Wages and Job Search. What Do Employment Effects Really Measure?, Employment Policy Institute, https://epionline.org/studies/r75/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Atkinson A.B. (2017), Nierówności. Co da się zrobić?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson A.B., Voitchorsky S. (2011), The distribution of top earnings in the UK since the Second World War, „Economica”, vol. 78(311).
Zobacz w Google Scholar

Bednarski M. (red.), (2016), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Biuro Informacji Gospodarczej (2021), Opinie Polaków na temat programu Rodzina 500 plus, Info Monitor, Warszawa, https://businessinsider.com.pl (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Blanchet T., Chancel L., Gethin A. (2019), How unequal is Europe? Evidence from distribution national accounts, „WID World Working Paper”, no. 6.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Błoński Ł. (2021), Global taxes in the post-COVID-19 era, Polish Economic Institute, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boeri T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boushey H., Delong J.B., Steinbaum M. (2018), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brown C.V., Jackson P.M. (1990), Public Sector Economics, Blackwell, Oxford–Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński M. (2017a), Czy Polska jest krajem dużych nierówności, Instytut Badań Strukturalnych, „Policy Paper”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński M. (2017b), Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie – fakty, przyczyny, konsekwencje, https://www.researchgate.net/publication/320386095_Nierownosci_dochodowe_i_majatkowe_w_Europie_-_fakty_przyczyny_konsekwencje (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bugaj R. (2002), Redystrybucja dochodów w systemie podatkowo-budżetowym, [w:] T. Kowalik (red.), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buiter W. (2007), Economists forum, „Financial Times”, February 14.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski P., Novokmet F. (2020), Nierówności w Polsce na przestrzeni wieków, http://conciliumcivitas.pl/almanach-concilium-civitas-2020-2021-profesorowie-pawel-bukowski-i-filip-novokmet-nierownosci-w-polsce-na-przestrzeni-wiekow/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2021), Elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_091_21.PDF (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A. (2009), Polityka społeczna w Unii Europejskiej, [w:] D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cieślik J. (2018), Konstytucja biznesu, ulgi w ZUS, które mogą szkodzić, „Rzeczpospolita”, 15 kwietnia.
Zobacz w Google Scholar

Commission of the European Communities (2002), Joint Report by the Commission and the Council of Adequate and Sustainable Pensions, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92e39555-0eba-498d-a490-bbd1729c7ab0 (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Czepulis-Rutkowska Z. (2003), Odpowiednie zabezpieczenie emerytalne – warunki i możliwości realizacji, [w:] B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deaton A. (2016), Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Denninger K., Squire L. (1996), A new data set measuring income inequality, „World Bank Economic Review”, September.
Zobacz w Google Scholar

Długosz P. (2020), Nierówności w polskim systemie edukacyjnym – raport z badań, Polski Instytut Ekonomiczny, https://cbm.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/63/2020/11/Nier%C3%B3wno%C5%9Bci-w-polskim-systemie-edukacyjnym-%E2%80%93-raport-z-bada%C5%84.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Ellis L., Smith K. (2007), The Global Upward Trend in the Profit Share, „BIS Working Papers”, no. 231.
Zobacz w Google Scholar

Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Policy Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2021), Taxation Trends in European Union, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

EY (2019), Estate, Inheritance, and Gift Taxes in Europe, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/tax/hc-alert/ey-2019-worldwide-estate-inheritance-guide.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz K., Nowosad A., Tokarski T. (2017), Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.B. (2008), Globalization and Labor, [w:] The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, „American Economic Review”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Gates W.H., Collins Ch. (2004), Wealth and Our Commonwealth. Why America Should Tax Accumulated Fortunes, Beacon Book, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gereffi G., Sturgeon T. (2013), Global Value Chain – Oriented Industrial Policy. The Role of Emerging Economies, [w:] D. Elms, P. Low (red.), Global Value Chains in a Changing World, WTO, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Goldhammer A. (2018), Fenomen Piketty’ego, [w:] H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum (red.), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), (1996), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), (1997), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (2002), Nierówności społeczne: identyfikacja i możliwość wyrównywania, [w:] Nierówności dochodowe i majątkowe, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górski K. (1983), Kierunki polityki płac w latach 1983–1985, referat na ogólnopolską konferencję naukową nt. „Model a praktyka reformy gospodarczej”, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Graniewska D. (1997), Zagrożenie ubóstwem osób starszych, [w:] S. Golinowska (red.), Polska bieda II, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grosfeld I., Senik C. (2010), The emerging aversion to inequality, „Economics of Transition”, vol. 18, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Grossman G., Oberfield E. (2022), Trying to Account for the Decline in the Labour Share, https://cepr.org/voxeu/columns/trying-account-decline-labour-share (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

GUS (1997), Wskaźniki ubóstwa w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2003), Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2007–2021), Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2007–2021), Struktura wynagrodzeń według zawodów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2013–2021), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2022), Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hałasiewicz A., Wilkin J. (red.), (2021), Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hansmeyer K.H., Mackscheidt K. (1977), Finanzpsychologie, vol. 1: Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Heidenshon K. (1969), Labour’s share in national income. A constant?, „Manchester School”, no. 37.
Zobacz w Google Scholar

Howell D.R., Fiedler K., Luce S. (2016), What’s the right minimum wage? Reframing the debate from „no job loss”, Washington Center for Equitable Growth, June.
Zobacz w Google Scholar

ILO (2019), Global Wage Report 2018/2019, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Jacukowicz Z., Sajkiewicz B.A. (1996), Nowe instrumenty polityki płac, [w:] S. Golinowska (red.), Polityka społeczna w latach 1994–1996, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz M., Kozarzewski P. (2002), Sukcesy i klęski prywatyzacji w krajach postkomunistycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaumotte F., Tytell I. (2007), How has the globalization of labor affected the labor income share in advanced coun-tries?, „IMF – Working Paper”, December.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2017), Nierówności dochodowe gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2006–2014, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, t. 17(32), z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kaldor N. (1957), A model of economic growth, „Economic Journal”, no. 57.
Zobacz w Google Scholar

Kaldor N. (1961), Capital accumulation and economic growth, [w:] The Theory of Capital, Palgrave Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Kapellen J., Leitch S., Wildauer R. (2021), An European Wealth Tax for a Fair and Green Recovery, https://rafael-wildauer.com/wp-content/uploads/2021/04/Kapeller-Leitch-and-Wildauer-2021-Online-Appendix.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Karabarbounis L., Neiman B. (2014), The global decline of the labor share, „Quarterly Journal of Economics”, no. 129.
Zobacz w Google Scholar

Karbowiak B. (2009), Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, [w:] D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kata R. (2020), Wewnątrzsektorowe nierówności dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2004–2017, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 61(1).
Zobacz w Google Scholar

Kingston M. (2003), Rawls-v-Nozick: L. Brown, Liberty for all, or just the rich, „The Sydney Morning Herald”, September 9.
Zobacz w Google Scholar

Kokułowicz P. (2021), Rynek pracy w pandemii, „Working Paper”, nr 2, Polski Instytut Ekonomiczny.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk J. (2020), Komunitaryzm – recepta na współczesne rozłamy społeczne, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/104514/edition/108795?language=pl (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Komar A. (1996), Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I.E. (2021), Zmiany demograficzne w Polsce – jakie wyzwania rozwojowe przyniosą?, Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Idei, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik T. (2002), Dystrybucyjna sprawiedliwość w transformacji polskiej, [w:] T. Kowalik (red.), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik T. (2013), O lepszy ład społeczno-gospodarczy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalówka M. (2013), Polskie związki zawodowe w kontekście europejskim, https://rynekpracy.pl/artykuly/polskie-zwiazki-zawodowe-w-kontekscie-europejskim (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Krajewska A. (1974), Wykształcenie a zróżnicowanie płac, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska A., Krajewski P. (2020), Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolski K. (2008), Europejski model socjalny, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuznets S. (1955), Economic growth and income inequality, „The American Economic Review”, vol. 45(1).
Zobacz w Google Scholar

Lucas R.E. (2003), Macroeconomic priorities, „The American Economic Review”, vol. 93(1).
Zobacz w Google Scholar

Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska J.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J. (2019), „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian, Raport z badań strukturalnych, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Magda I., Kiełczewska A., Brandt N. (2018), The effects of large universal child benefit on female labor supply, „IZA – Discussion Paper”, no. 11652.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowska A. (2016), Wynagrodzenia w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Czy są one relatywnie niskie i co zrobić, aby przyśpieszyć ich wzrost?, [w:] M. Bednarski (red.), Wynagrodzenie w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski G.M. (2016), Nierówności i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maroń G. (2008), Sprawiedliwość według Roberta Nozicka w perspektywie libertarianizmu, „Resovia Sacra”, nr 14/15.
Zobacz w Google Scholar

Maryika J., Mischke J., Bughin J., Woetzel J., Mekala K. (2019), A new look at the declining labor share of income in the United States, „Discussion Paper”, May 22.
Zobacz w Google Scholar

Merling T. (2009), Programy antykryzysowe w krajach Unii Europejskiej, [w:] M. Księżopolski i in. (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michaud A., Rothert J. (2016), Inequality fiscal policy and business cycle anomalies in emerging market, „NBP – Working Papers”, no. 253.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewska J. (2016), Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości, „Prakseologia”, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Milanović B. (2018), Rosnący udział dochodów z kapitału w dochodzie narodowym i wpływ tego zjawiska na nierówności w obszarze dochodów osobistych, [w:] H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum (red.), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mill J.S. (1959), Utylitaryzm. O wolności, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mill J.S. (1966), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania w filozofii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Finansów (1998), Biała księga podatków, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mitra P., Stern N. (2002), International tax competition and tax reforms, Referat wygłoszony na konferencji „Beyond Transition”, CASE, 12–14.04.2002, Falenica k. Warszawy.
Zobacz w Google Scholar

Myck M. (2016), Estimating labor supply response to the introduction of the family 500+ Programme, „Working Paper”, no. 1, CenEA.
Zobacz w Google Scholar

Myck M., Król A., Trzciński K., Oczkowska M. (2021), Świadczenie wychowawcze po pięciu latach: 500 plus ile?, Komentarze CenEA, 31 marca.
Zobacz w Google Scholar

Nozick R. (2010), Anarchia, państwo, utopia, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

OECD (1988), Revenue Statistics of OECD Member Countries, 1965–1986, Paris.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2015), The Labor Share in G20 Economies, Report for G20, Employment Working Group, Antalya, Turkey, February 26–27.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2018), Employment Outlook, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S. (2015), Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 3/70.
Zobacz w Google Scholar

Partia Razem (2020), Jak multimilionerzy mogą pomóc w ratowaniu klimatu?, https://partiarazem.pl/stanowiska/2020/01/20/jak-multimilionerzy-moga-pomoc-w-ratowaniu-klimatu (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Phillips D. (1993), Looking Backward. A Critical Appraisal of Communitarian Thought, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piketty T. (2022), Kapitał i ideologia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska M. (2009), Nierówność szans. Zagrożenia dla rozwoju gospodarczego, [w:] B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Porwit K. (1985), Lepsze – „niezasłużone”, gorsze – „niezawinione”, „Polityka”, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

PWC (2019), Praca w UE – podatki i składki, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/praca-w-ue-podatki-i-skladki.html (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosati D. (red.), (2009), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sadurski D., Sierakowski S. (2021), Koniec hegemonii 500 plus, Krytyka Polityczna, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saez E. (2018), Program badań po kapitale w XXI wieku, [w:] H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum (red.), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Serres A., Scarpeta S., Maisonneure C. (2001), Failing wage share in Europe and the United States, „Empirica”, no. 28.
Zobacz w Google Scholar

Solow R.M. (2003), Dumb and Dumber in Macroeconomics, https://www.scribd.com/document/467904830/Solow-Dumb-and-Dumber-in-Macroeconomics-pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Solow R.M. (2018), Thomas Piketty ma rację, [w:] H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum (red.), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E. (2015), Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Supińska J. (2008), Style i instrumenty polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Swedenborg B. (2010), Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej, [w:] W. Bieńkowski, M.J. Radło, Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szwarc K., Isański J., Michalski M. (2022), Program Rodzina 500+ w świetle ogólnopolskiego badania rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak P. (2004), Komunitarianie. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

The State of Tax Justice (2020), Tax Justice Network, https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Therborn G. (2015), Nierówność, która zabija, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thurow L.C. (1983), Dangerous Currents. The State of Economics, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Tomkiewicz J. (2017), Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tyson L., Spence M. (2018), Wpływ technologii na nierówności dochodowe i majątkowe, [w:] H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum (red.), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wade R.H. (2015), Fenomen Piketty’ego i przyszłość nierówności, [w:] Nierówności, „Krytyka Polityczna”, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Weil D. (2018), Nierówności dochodów, kształtowanie poziomu płac i spękany rynek pracy, [w:] H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum (red.), Piketty i co dalej?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska A. (2017), Rynek pracy w Polsce przed i po wprowadzeniu świadczenia Rodzina 500+, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyna A. (2009), Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn A. (2020), Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn A., Wysocki F. (2014), Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce, „Roczniki Naukowe”, t. 16(6).
Zobacz w Google Scholar

Wójcik P. (2020), Jak zabrać bogatym i dlaczego trzeba, https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/jak-zmniejszyc-nierownosci-majatkowe-w-polsce/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Wroński M. (2021), Czy podatek majątkowy może uzdrowić finanse publiczne i zmniejszyć nierówności majątkowe w Polsce?, Instytut Badań Strukturalnych, seria IBS Policy Paper 03.
Zobacz w Google Scholar

Zwiech P. (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Żuławski M. (2011), Reformowanie systemu emerytalnego w Polsce: 1989–2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 173.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

21 sierpnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-253-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-254-5

Inne prace tego samego autora