Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie: Wymiary – modele – ocena

Autorzy

Michał Comporek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-1402-2505

Słowa kluczowe:

finanse przedsiębiorstwa, spółki giełdowe, zarządzanie zyskiem, przepływy pieniężne, bezpieczeństwo finansowe

Streszczenie

W publikacji zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do analizy i oceny zjawiska earnings management w przemysłowych spółkach akcyjnych. Z jednej strony nawiązuje ono do koncepcji księgowego kształtowania wyniku finansowego oraz związanego z nim postulatu twórczej i niestandardowej interpretacji obowiązujących zasad rachunkowości wraz z podniesionymi obawami naruszenia standardów sprawozdawczości finansowej w procesach przetwarzania i prezentacji zdarzeń gospodarczych. Z drugiej strony zaś dotyka ono zagadnień z zakresu problematyki realnego (rzeczowego) zarządzania zyskiem, która znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w ingerencjach w wartość raportowanego wyniku finansowego poprzez przeprowadzanie operacji gospodarczych nakierowanych na ponadprzeciętną akcelerację bądź spowalnianie sprzedaży lub też nienaturalne kształtowanie kosztów produkcyjnych i kosztów uznaniowych. W szerokim spektrum dokonanej analizy znalazły się ponadto kwestie wzajemnych zależności pomiędzy obiema strategiami kreowania wyniku finansowego. Warto dodać, że omawiany segment studiów teoretyczno-empirycznych nie doczekał się dotychczas pełniejszych badań naukowych w Polsce.

W świetle skandali księgowych ostatnich lat praktyki zarządzania zyskiem stały się szczególnie istotne z perspektywy dyskusji dotyczących jakości sprawozdań finansowych, transparentności informacji przekazywanych interesariuszom jednostek gospodarczych czy charakteru podejmowanych decyzji w aspekcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Monografia adresowana jest zatem przede wszystkim do analityków finansowych, inwestorów giełdowych, audytorów, specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego podmiotów gospodarczych.

Bibliografia

Achleitner A.-K., Günther N., Kaserer C., Siciliano G., Real Earnings Management and Accrual-based Earnings Management in Family Firms, „European Accounting Review” 2014, t. 23 nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Anderson M., Banker R., Janakiraman S., Are Selling, General, and Administrative Costs ‘Sticky’? „Journal of Accounting Research” 2003, t. 1, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Babalyan L., Earnings Management by Firms Applying International Financial Reporting Standards: Implications for Valuation, University of Fribourg, Fribourg 2004.
Zobacz w Google Scholar

Baber W.R., Fairfield P.M., Haggard J.A., The Effect of Concern about Reported Income on Discretionary Spending Decisions: The Case of Research and Development, „The Accounting Review” 1991, t. 66, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Ball R., Shivakumar L., Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Time-liness, „Journal of Accounting and Economics” 2005, t. 1, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Bao B.-H., Bao D.-H., Income Smoothing, Earnings Quality and Firm Valuation, „Journal of Business Finance & Accounting” 2004, t. 31, nr 9/10.
Zobacz w Google Scholar

Barton J., Simko P., The Balance Sheet as an Earnings Management Constraint, „The Accounting Review” 2002, t. 77, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bartov E., The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation, „The Accounting Review” 1993, t. 68, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Belal A., Real Earnings Management: A Review of Literature and Future Research, „Asian Journal of Finance & Accounting” 2018, t. 10, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Białek-Jaworska A., Dec K., Pożyczki od jednostek powiązanych a wygładzanie zysków przez polskie przedsiębiorstwa prywatne, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2019, t. 102, nr 158.
Zobacz w Google Scholar

Bigus J., Häfele S., Shareholder Loans and Earnings Smoothing – Empirical Findings from German Private Firms, „European Accounting Review” 2018, t. 27, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Braam G., Nandy M., Weitzel U., Lodh S., Accrual-based and Real Earnings Management and Political Connections, „The International Journal of Accounting” 2015, t. 50, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Buk H., Czytelność informacji o kapitałach własnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 262.
Zobacz w Google Scholar

Bushee B., The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior, „The Acounting Review” 1998, nr 73.
Zobacz w Google Scholar

Callao S., Jarne J., Wróblewski D., The Development of Earnings Management Research. A Review of Literature from Three Different Perspectives, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, t. 79, nr 135.
Zobacz w Google Scholar

Callimacy A., Landry S., The Effect of Management Incentives and Cross-Listing Status on the Accounting Treatment of R&D Spending, „The Journal of International Accounting. Audit and Taxation” 2003, t. 12, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chakravarty A., Grewal R., The Stock Market in The Driver’s Seat! Implications for R&D and Marketing, „Management Sciences” 2011, t. 57, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Chen C.-L., Huang S.-H., Fan H.-S., Complementary Association Between Real Activities and Accruals-based Manipulation in Earnings Reporting, „Journal of Economic Policy Reform” 2012, t. 15, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chen T., Analysis on Accrual-based Models in Detecting Earnings Management, „Lingnan Journal of Banking, Finance and Economics” 2010, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chen T.-Y., Gu Z., Kubota K., Takehara H., Accrual-Based and Real Activities Based Earnings Management Behavior of Family Firms in Japan, „The Japanese Accounting Review” 2015, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Chi W., Lisic L.L., Pevzner M., Is Enhanced Audit Quality Associated with Greater Real Earnings Management?, „Accounting Horizons” 2011, t. 25, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chraścina M., Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 252.
Zobacz w Google Scholar

Cohen D., Zarowin P., Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings, „Journal of Accounting and Economics” 2010, t. 50, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Cohen D.A., Dey A., Lys T.Z., Real and Accrual-based Earnings Management in the Preand Post-Sarbanes-Oxley Periods, „The Accounting Review” 2008, t. 83, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Możliwości i ograniczenia wykorzystania memoriałowych modeli zysku netto w detekcji zarządzania zyskiem, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2018, nr 100.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Urealniony wymiar oceny zarządzania zyskiem w przemysłowych spółkach giełdowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, t. 19, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Zarządzanie zyskiem a operacyjne bezpieczeństwo finansowe przemysłowych spółek giełdowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, t. 19, z. 10.
Zobacz w Google Scholar

Darrough M., Rangan S., Do Insiders Manipulate Earnings when They Sell Their Shares in an Initial Public Offering?, „Journal of Accounting Research” 2015, nr 43.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo L., Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders, „The Accounting Review” 1989, nr 61.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P.M., Dichev I.D., The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors, „The Accounting Review” 2002, t. 77, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P.M., Skinner D.J., Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, „Accounting Horizon” 2000, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P., Detecting Earnings Management, „The Accounting Review” 1995, t. 70, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Duraj A.N., Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Duraj A.N., Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj, A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ewert R., Wagenhofer A., Economics Effect of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management, „The Accounting Review” 2005, t. 80, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Ferentinou A.C., Anagnostopoulou S.C., Accrual-based and Real Earnings Management Before and After IFRS Adoption, „Journal of Applied Accounting Research” 2016, t. 17, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Fischer M., Rosenzweig K., Attitudes of Students and Accounting Practitioners Concerning the Ethical Acceptability of Earnings Management, „Journal of Business Ethics” 1995, t. 14, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Francis J., Hanna D., Vincent L., Causes and Effects of Discretionary Asset Write-offs, „Journal of Accounting Research” 1996, nr 34.
Zobacz w Google Scholar

Fudenberg D., Tirole J., A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents „Journal of Political Economy” 1995, t. 103, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gandhi K., Real Earnings Management: a Critical Review of Literature, „Prajnan” 2019, t. 47, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz J., Gawrońska J., Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 66, nr 122.
Zobacz w Google Scholar

Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, cz. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Gontarczyk-Skowrońska M., Zysk jako kategoria prawa handlowego, bilansowego i prawa podatkowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 285.
Zobacz w Google Scholar

Gos W., Definiowanie i interpretacja zysku i kapitału, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S., The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, „Journal of Accounting and Economics” 2005, t. 40, nr 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Grullon D., Ikenberry D.L., What Do We Know about Stock Repurchases?, „Journal of Applied Corporate Finance” 2000, t. 13, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Guilford J.P, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, wyd. 2, PWN, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Gunny K.A., The Relation Between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence From Meeting Earnings Benchmarks, „Contemporary Accounting Research” 2010, t. 27, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Günther N.A., Drivers of Earnings Management and Conservatism in the German Stock Market. Effects of IFRS Adoption and Family Governance, Technische Universität München, München 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hamza S.E., Kortas N., The Interaction Between Accounting and Real Earnings Management Using Simultaneous Equation Model with Panel Data, „Review of Quantitative Finance and Accounting” 2019, nr 53.
Zobacz w Google Scholar

Healy P.M., The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, „Journal of Accounting and Economics” 1985, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Healy P.M., Wahlen J.M., A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting, „Accounting Horizons” 1999, t. 13, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Hendriksen E.A., Breda van M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hendryk M., Hońko S., Przegląd kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki giełdowe za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 333.
Zobacz w Google Scholar

Herrmann D., Inoue D., Thomas W.B., The Sale of Assets to Manage Earnings in Japan, „Journal of Accounting Research” 2003, t. 41, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Hribar P., Collins D., Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research, „Journal of Accounting Research” 2002, t. 40, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Hribar P., Jenkins N., Johnson W., Stock Repurchases as an Earnings Management Device, „Journal of Accounting and Economics” 2006, t. 41, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Huang X., Sun L., Managerial Ability and Real Earnings Management, „Advances in Accounting” 2017, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Ismail M.A., Real Earnings Management versus Accrual-based and Its Effect on Firm Performance: Evidence from Egypt, „Alexandria Journal of Accounting Research” 2017, t. 1, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jackson S., Wilcox W., Do Managers Grant Sales Price Reductions to Avoid Losses and Declines in Earnings and Sales?, „Quarterly Journal of Business and Economics” 2006, t. 39, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Jaklik A., Rachunkowość bankowa, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1992.
Zobacz w Google Scholar

Janin R., Accruals-based Models for Detecting Earnings Management and the French Case 23rd European Accounting Association Annual Congress, Munich 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jeong-Ho H., Seungah S., Tae-Young P., Earning Management and Cost Stickiness, „Advanced Science and Technology Letters” 2015, nr 84.
Zobacz w Google Scholar

Jones J., Earnings Management During Import Relief Investigations, „Journal of Accounting Research” 1991, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Kang S.H., Sivaramakrishnan K., Issues in Testing Earnings Management and an Instrumental Variable Approach, „Journal of Accounting Research” 1995, t. 2, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik L., Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kasznik R., On the Association Between Voluntary Disclosure and Earnings Management, „Journal of Accounting Research” 1999, nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Koo J., The Effect of Earnings Management Incentives on the Asymmetric Cost Behavior: Focusing on Loss Avoiding, Income Smoothing and Big-bath, „Korean Accounting Review” 2011, t. 36, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Korošec B., Jerman M., Tominc P., The Impairment Test of Goodwill: An Empirical Analysis of Incentives for Earnings Management in Italian Publicly Traded Companies, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja” 2016, t. 1, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Kothari S.P., Leone A.J., Wasley C.E., Performance Matched Discretionary Accrual Measures, „Journal of Accounting and Economics” 2005, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska D., Martyniuk T., Informacje o działalności badawczo-rozwojowej w sprawozdawczości statystycznej i finansowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2018, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński M., Byczkowska M., Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Larcker D., Richardson S., Fees Paid to Audit Firms, Accrual Choices, and Corporate Governance „Journal of Accounting Research” 2004, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Levitt A., The Numbers Game, Remarks delivered at the NYU Center for Law and Business, New York 1998, online: http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt (dostęp: 20.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maćkowiak E., Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna – próba poprawy wyniku finansowego jednostki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 2, nr 74.
Zobacz w Google Scholar

Markarian G., Pozza L., Prencipe A., Capitalization of R&D Costs and Earnings Management: Evidence from Italian Listed Companies, „The International Journal of Accounting” 2008, nr 43.
Zobacz w Google Scholar

Matsuura S., On the Relation between Real Earnings Management and Accounting Earnings Management: Income Smoothing Perspective, „Journal of International Business Research” 2008, t. 7, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

McKee T.H., Earnings Management. An Executive Perspective, Thomson, Toronto 2005.
Zobacz w Google Scholar

McNichols M.F., Discussion of the Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors, „The Accounting Review” 2002, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

McVay S., Earnings Management Using Classification Shifting: An Examination of Core Earnings and Special Items, „The Accounting Review” 2006, t. 81, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Wartości niematerialne i prawne”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 320/252.
Zobacz w Google Scholar

Mizik N., The Theory and Practice of Myopic Management, „Journal of Marketing Research” 2010 nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Newman P., Murray M., Eatwell J., The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, Macmillan Press, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pae J., Expected Accrual Models: The Impact of Operating Cash Flows and Reversals of Accruals „Review of Quantitative Finance and Accounting” 2005, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Paulo E., Mota R.H.G., Business Cycles and Earnings Management Strategies: A Study in Brazilian Public Firms, „Revista Contabilidade & Finanças” 2019, t. 30, nr 80.
Zobacz w Google Scholar

Pincus M., Rajgopal S., The Interaction between Accrual Management and Hedging: Evidence from Oil and Gas Firms, „The Accounting Review” 2002, t. 77, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Piosik A., Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Piosik A. (red.), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowska L., Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 201.
Zobacz w Google Scholar

Rahman M.M., Moniruzzaman M., Sharif M.J., Techniques, Motives and Controls of Earnings Management, „International Journal of Information Technology and Business Management” 2013, t. 11, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Richardson S., Sloan R., Soliman M., Tuna I., Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices, „Journal of Accounting and Economics” 2005, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Ronen J., Yaari V., Earnings Management, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rowińska M., Wynik finansowy a kanony rachunkowości, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 253.
Zobacz w Google Scholar

Roychowdhury S., Earnings Management through Real Activities Manipulation, „Journal of Accounting and Economics” 2006, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674).
Zobacz w Google Scholar

Sankar M.R., Subramanyam K.R., Reporting Discretion and Private Information Communication through Earnings; „Journal of Accounting Research” 2001, t. 39, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Schilit H.M., Financial Shenanigans, McGraw-Hill, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Schipper K., Commentary on Earnings Management, „Accounting Horizons” 1989, t. 3, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sellami M., Incentives and Constraints of Real Earnings Management: The Literature Review „International Journal of Finance and Accounting” 2015, t. 4, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Shi L., Zhang H., On Alternative Measures of Accruals, „Accounting Horizons” 2011, t. 25, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sloan R., Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings?, „Accounting Review” 1996, t. 3, nr 71.
Zobacz w Google Scholar

Smejda M., Determinanty zarządzania zyskami, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 125.
Zobacz w Google Scholar

Sójka T., Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i na przykładach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Strong J., Meyer J., Assets Writtedowns: Managerial Incentives and Security Returns, „Journal of Finance” 1987, t. 3, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Subramanyam K.R., The Pricing of Discretionary Accruals, „Journal of Accounting and Economics” 1996, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Sun J., Lan G., Liu G., Independent Audit Committee Characteristics and Real Earnings Management, „Managerial Auditing Journal” 2014, t. 2, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Wiatr M., Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Thomas J.K., Zhang H., Inventory Changes and Future Returns, „Review of Accounting Studies” 2002, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Tokuga Y., Yamashita T., Big Bath and Management Change Big Bath and Management Change „Working Paper” 2012, nr 123.
Zobacz w Google Scholar

Trotman M., Comptabilité britannique, mode d’emploi, Economica Publishing House, Paris 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Vakilifard H., Mortazavi M.S., The Impact of Financial Leverage on Accrual-Based and Real Earnings Management, „International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences” 2016, t. 6, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Vladu A., Managerial Preferences Between Accrual-Based versus Real Earnings Management „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy” 2015, t. 8, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Bek-Gaik B., Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 50.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdania finansowego wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wszelaki A., Instrumenty usprawniające zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 55.
Zobacz w Google Scholar

Yoon S.S., Miller G., Jiraporn P., Earnings Management Vehicles for Korean Firms. „Journal of International Financial Management & Accounting” 2006, t. 17, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Zang A.Y., Evidence on the Trade-off Between Real Manipulation and Accrual Manipulation, „The Accounting Review” 2011, t. 87, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

29 września 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-075-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-076-8

Inne prace tego samego autora