Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Autorzy

Marika Świeszczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości
https://orcid.org/0000-0002-8813-4489

Słowa kluczowe:

mBank, konsument, sektor bankowy, marketing bankowy, reklamy mBanku, mGra, grywalizacja

Streszczenie

Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty, jak reklamy i grywalizacja, których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na temat produktu lub usługi bankowej. Reklamy należą do tradycyjnych narzędzi kształtowania relacji z konsumentami, zaś grywalizacja reprezentuje nowoczesny, a nawet innowacyjny nurt komunikacji marketingowej. Obie te formy – reklamy i grywalizacja – posługują się innymi sposobami oddziaływania na klientów, a w konsekwencji w różnym stopniu wpływają na ich decyzje i poziom zaufania do banku. Grywalizacja jest mniej znanym narzędziem komunikacji, dlatego mniejsza jest, w porównaniu do reklam, świadomość konsumentów dotycząca wpływu mechanizmów grywalizacji na ich decyzje zakupowe. Jeśli jednak konsumenci zdają sobie sprawę, że są poddawani działaniu owych mechanizmów, może to w jakimś stopniu przekładać się na ich zaufanie do banku.

Głównym celem monografii są rozważania na temat wpływu reklam i grywalizacji na zaufanie klientów do banków, a w dalszej kolejności na ich decyzje zakupowe. W książce przedstawiono mechanizmy kształtowania relacji z konsumentami na przykładzie działań marketingowych mBanku, jedynego banku w Polsce, który wdrożył w swoim systemie transakcyjnym grywalizację, a oprócz tego jego komunikaty reklamowe wyróżniają się pewnym stopniem niestandardowości w całokształcie działań instytucji finansowych.

Publikacja stanowi istotny wkład w rozwój literatury przedmiotu, zaś wnioski z części badawczej mogą przyczynić się do udoskonalania działalności marketingowej banków.

Bibliografia

Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ahn von L., Dabbish L., Designing Games with a Purpose, „Communications of the ACM”, 2008, vol. 51, no. 8, s. 58–67.
Zobacz w Google Scholar

Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Allport G. W., Pattern and Growth in Personality, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Anderson M., Family Structure in Nineteenth Century Lancashire, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E., Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson J. W., Litwin G. H., Achievement Motive and Test Anxiety Conceived as Motive to Approach Success and Motive to Avoid Failure, „The Journal of Abnormal and Social Psychology” 1960, no. 60 (1), s. 52–63.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E. R., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A., Self-efficacy Mechanism in Human Agency, „American Psychologist” 1982, no. 37 (2), s. 122–147.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A., Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, „Psychological Review” 1977, no. 84 (2), s. 191–215.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bankowość praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Gdańsk–Katowice–Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Barańska M., Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Barber B., The Logic and Limits of Trust. Rutgers University Press, Rutgers University Press, New Brunswick 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bartle R., Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit Muds, http://mud.co.uk/richard/hcds.htm (dostęp: 28.12.2014).
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Batra R., Myers J. G., Aaker D. A., Advertising. Management, Prentice Hall International, New Jersey 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bączyk M., Góral L., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Berbeka J., Płeć a zachowania konsumentów, „Marketing w Praktyce” 1999, nr 1, s. 35–37.
Zobacz w Google Scholar

Berens K. C. (red.), Handbuch der Werbung, Gabler, Wiesbaden 1970.
Zobacz w Google Scholar

Beza O., Gamification – How Games Can Level Up Our Everyday Life?, VU University, Amsterdam 2011.
Zobacz w Google Scholar

Blau P. M., A Theory of Social Integration, „American Journal of Sociology” 1960, no. 65, s. 545–556.
Zobacz w Google Scholar

Blau P. M., Exchange and Power in Social Life, John Wiley and Sons, New York 1964.
Zobacz w Google Scholar

Blau P. M., The Dynamics of Bureaucracy, University of Chicago Press, Chicago 1963. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Przyczynek do filozofii i przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] J. M. Bocheński, Logika i filozofia, PWN, Warszawa 1993, s. 162–186.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., Wacqunat L., An Innovation to Reflexive Sociology, Polity Press, Chicago 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bovée C. L., Arens W. F., Contemporary Advertising, Burr Ridge, Boston–Sydney 1994.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
Zobacz w Google Scholar

Brown W. J., Basil M. D., Bocarnea M. C., Social Influence of an International Celebrity: Responses to the Death of Princess Diana, „Journal of Communication” 2003, no. 4 (53), s. 587–605.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J., Stachowski R., Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Brzostowski M., Język reklamy, PTE, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W., Sztuka skutecznej reklamy, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 1, s. 38–49.
Zobacz w Google Scholar

Bujko M. M., Ona, „Business Magazine” 1996, nr 2, s. 108–110.
Zobacz w Google Scholar

Bulmore D., Billboard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bylok F., Swadźba U., Walczak-Duraj D., Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego, „Śląsk” sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Campbell C., The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basil Blackwell Publisher, London 1987.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, July–August, s. 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Cattell R. B., The Scientific Analysis of Personality, Penguin Books, Baltimore 1965.
Zobacz w Google Scholar

CBOS: 65 proc. Polaków ma zaufanie do banków, https://www.pb.pl/cbos-65-proc-polakow-ma-zaufanie-do-bankow-691046 (dostęp: 13.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Chłopocki J. H., Reklama – rozwój, pojęcia, metody, [w:] Materiały na II Kongres Reklamy Polskiej, Aida Media, Poznań 1993, s. 9–12.
Zobacz w Google Scholar

Chryssides G. D., Kaler J. H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cialdini R., Wywieranie wpływu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny czasem konsumpcji, PWE, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Cohen J., Trust, Voluntary Association and Workable Democracy, [w:] M. E. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 208–248.
Zobacz w Google Scholar

Coleman J. S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
Zobacz w Google Scholar

Coleman J. S., Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, [w:] A. Jasińska-Kania, M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 145–153.
Zobacz w Google Scholar

Coleman J. S., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1988, nr 94, s. 95–120.
Zobacz w Google Scholar

Coote L., Forrest E. J., Tam T. W., An Investigation into Commitment in non-Western Industrial Marketing Relationships, „Industrial Marketing Management” 2003, vol. 32 (7), s. 595–604.
Zobacz w Google Scholar

Czarnota D., Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość?, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 186, s. 154–155.
Zobacz w Google Scholar

Czerska B., Reklama jest kobietą, „Aida-Media” 1996, nr 11, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Czerw A., Stereotypy płci w reklamie, „Marketing i Rynek” 2004, nr 2, s. 35–40.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J. W., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiakowski M., Problemy społeczne wolnego czasu, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska M., Bank jako instytucja zaufania publicznego, „Bezpieczny Bank” 2002, nr 2–3 (17–18), s. 131–138.
Zobacz w Google Scholar

Deci E. L., Koestner R., Ryan R. M., A Meta-analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation, „Psychological Bulletin” 1999, no. 125 (6), s. 627–668.
Zobacz w Google Scholar

Dejnaka A., Strategia marki, produktów i usług reklamy, Wydawnictwo ONE Press, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Delhey J., Newton K., Who Trusts? The Origins of Social Trust in Seven Societies, „European Societies” 2003, no. 5 (2), s. 99–100.
Zobacz w Google Scholar

Dereń A. M., Próchniak E., Reklama a prawo. Poradnik dla przedsiębiorców, TNOiK, Bydgoszcz 1997.
Zobacz w Google Scholar

Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L., From Game Design Elements to Gamefulness: Defining „Gamification”, MindTrek ‘11 Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Drewnowski J., Scott W., The Level of Living Index, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva 1966.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 89/552/EWG 3 października 1989 r., Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L298/23.
Zobacz w Google Scholar

Dzik B., Tyszka T., Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 39–75.
Zobacz w Google Scholar

Earle T. C., Cvetkovich G., Social Trust: Towards a Cosmopolitan Society, Praeger, Westport 1995.
Zobacz w Google Scholar

Eccles J. S., Wigfield A., Motivational Beliefs, Values, and Goals, „Annual Review of Psychology” 2002, no. 53 (1), s. 109–132.
Zobacz w Google Scholar

Edwards W., The Theory of Decision Making, „Psychological Bulletin” 1954, no. 51, s. 380–417.
Zobacz w Google Scholar

El-Khuffash A., Gamification, http://elkhuffash.com/gamification/gamification_report.pdf (dostęp: 28.12.2014).
Zobacz w Google Scholar

Emrich B., Topika i topoi, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 1, s. 235–263.
Zobacz w Google Scholar

Erikson E. H., Childhood and Society, Norton, New York 1950.
Zobacz w Google Scholar

Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej z 5 maja 1989 r. art. 2, punkt f.
Zobacz w Google Scholar

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Festinger L., A theory of social comparison processes, „Human Relations” 1954, no. 7 (2), s. 117–140.
Zobacz w Google Scholar

Fiorletta A., Leading Retailers Use Gamification To Boost Customer Engagement and Loyalty, http://c3318102.r2.cf0.rackcdn.com/Gamification_Report_2012_Final.pdf (dostęp: 21.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwem bankowym, [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 109–110.
Zobacz w Google Scholar

Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005. Foltyński Z. (red.), Reklama w handlu zagranicznym, PWE, Poznań 1983.
Zobacz w Google Scholar

Foxman E. R., Tansuhaj P. S., Adolescents and Mothers’ Perceptions of Relative Influence in Family Purchase Decisions: Patterns of Agreement and Disagreement, „Advances in Consumer Research” 1988, vol. 15, s. 449–453.
Zobacz w Google Scholar

Friedman D., Hechter M., The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research, „Sociological Theory” 1988, vol. 6, no. 2, s. 201–218.
Zobacz w Google Scholar

Frykowski M., Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs M., Fizek S., Ruffino P., Schrape N., Rethinking Gamification, Meson Press, Germany 2014.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Futrell Ch., Fundamentals of Selling, Fourth Edition, IRWIN, Homewood 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski J. W., Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu, [w:] M. Borkowska, J. W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, TN KUL, Lublin 2002, s. 13–42.
Zobacz w Google Scholar

Gamification 101: An Introduction to the Use of Game Dynamics to Influence Behavior, http://www.bunchball.com/sites/default/files/downloads/gamification101.pdf (dostęp: 29.12.2014).
Zobacz w Google Scholar

Gamification 101 – It’s And Just about Points and Badges, http://www.slideshare.net/gamemaki/gamification-101 (dostęp: 12.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

Gamification Design: 4 Phases of a Player’s Journey, http://www.yukaichou.com/gamification-examples/experience-phases-game/#.VdSnRfnm73U (dostęp: 19.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Garris R., Ahlers R., Driskell J. E., Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model, „Simulation and Gaming” 2000, no. 33 (4), s. 441–472.
Zobacz w Google Scholar

Gellerman S. W., Dlaczego „dobrzy” menedżerowie dokonują złych etycznie wyborów, „Harvard Business Review” 1986, lipiec–sierpień, s. 3–9.
Zobacz w Google Scholar

Giles G. B., Marketing, London Pitman, London 1994.
Zobacz w Google Scholar

Główne obserwacje z wyników badań reputacji polskiego sektora bankowego edycja 2018, Związek Banków Polskich, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Głuchowski J., Szambelańczyk J., Bankowość: podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Głuszek E., Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2002, nr 963, s. 123–124.
Zobacz w Google Scholar

Golędzinowski P., Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms235.pdf (dostęp: 21.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Golka M., Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna ARTIA, Warszawa 1994. Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O. (red.), Prawo karne gospodarcze. Prawo gospodarcze i handlowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grabski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Granzin K. L., Mason M. J., Motivating Participation in Exercise: Using Personal Investment Theory, „Advances in Consumer Research” 1999, no. 26, s. 101–106.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A., Reklama, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A. M., Retoryka w środowisku komunikacji rynkowej. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Promocji, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Marketing bankowy – podręcznik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Reklama i promocja usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz J., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Guiso L., Sapienza P., Zingales L., Social Capital as Good Culture, „Journal of the European Economic Association” 2008, vol. 6, no. 2–3, s. 295–320.
Zobacz w Google Scholar

Hardin R., The Street-Level Epistemology of Trust, „Politics and Society” 1993, no. 21 (December), s. 505–529.
Zobacz w Google Scholar

Hardin R., Trust and Trustworthiness, Russell Sage Foundation, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Harris R., Seldon A., Advertising and the Public, Andre Deutsch, London, 1962.
Zobacz w Google Scholar

Hechter M., Kanazawa S., Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, [w:] A. Jasińska-Kania, L. N. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 164–170.
Zobacz w Google Scholar

Holder D., Reklama prasowa, [w:] M. J. Thomas, Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 568–574.
Zobacz w Google Scholar

Hollensen S., Marketing Management. A Relationship Approach, FT Prentice Hall, Harlow 2003. Homans G. C., Bringing Men Back In, „American Sociological Review” 1964, no. 29, s. 809–818.
Zobacz w Google Scholar

Homans G. C., Contemporary Theory in Sociology, [w:] R. E. Lee Faris (ed.), Handbook of Modern Sociology, Rand McNally, Skokie 1964, s. 809–818.
Zobacz w Google Scholar

Homans G. C., Fundamental Social Processes, [w:] N. J. Smelser (ed.), Sociology, Wiley, New York 1967, s. 27–78.
Zobacz w Google Scholar

Homans G. C., Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
Zobacz w Google Scholar

Hooghe M., Value Congruence within Voluntary Associations: Ethnocentrism in Belgian Organisations, paper presented to the ECPR Joint Sessions of Workshops, Copenhagen 2000.
Zobacz w Google Scholar

House J. S., Wolf Sh., Effects of Urban Residence on Interpersonal Trust and Helping Behavior, „Journal of Personality and Social Psychology” 1978, no. 36, s. 1029–1043.
Zobacz w Google Scholar

Huotari K., Hamari J., Defining Gamification: A Service Marketing Perspective, [w:] MindTrek ‘12 Proceeding of the 16th International Academic Mind Trek Conference, 3–5 October 2012, Tampere, Finland 2012, s. 17–22.
Zobacz w Google Scholar

Inglehart R., Trust, Well-Being and Democracy, [w:] M. E. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 88–120.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Typologia i tendencje rozwojowe systemów gwarantowania depozytów, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 2005, s. 442–451.
Zobacz w Google Scholar

Jachnis A., Trelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jackson G. T., Boonthum C., McNamara D. S., iSTART-ME: Situating Extended Learning within a Game-based Environment, In Proceedings of the Workshop on Intelligent Educational Games at the 14th Annual Conference on Artifi al Intelligence in Education AIED 09, Brighton 2009, s. 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno M., Rewolucja konsumencka, [w:] A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Janiak A., O przywilejach bankowych, cz. III, „Prawo Bankowe” 2000, nr 11, s. 47–59.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski M., Grywalizacja – wykorzystanie elementów gier do modyfikowania zachowań ludzi, „Nauki Społeczne” 2013, nr 2 (8), s. 139–155.
Zobacz w Google Scholar

Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska-Kania A., Teoria racjonalnego wyboru, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 134–145.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski L., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kahn A. W., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, „The Academy of Management Journal” 2000, vol. 33, no. 4, s. 692–724.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, „Science” 1974, no. 185 (4157), s. 1124–1131.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A., The Flaming of Decisions and the Psychology of Choice, „Science” 1981, no. 211 (4481), s. 453–458.
Zobacz w Google Scholar

Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kałużny R., Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków, [w:] A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 525–531.
Zobacz w Google Scholar

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, KNF, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kieżel E. (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Knack S., Keefer Ph., Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation, „Quarterly Journal of Economics” 1997, no. 112, s. 1282–1283.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Etyki Bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyki bankowej, http://www.bph.pl/repo/bph/zasady_dobrej_praktyki_bankowej.pdf (dostęp: 26.02.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyki reklamy, http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm (dostęp: 26.02.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kolasa M., Marketing bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and European Economic and Social Committee Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006) 136, Brussels, 22.03.2006.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Nadzoru Finansowego, Zasady reklamowania usług bankowych, Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r.
Zobacz w Google Scholar

Konert J., Vermittlung emotionaler Erlebniswerte. Eine Marketingstrategie für gesättigte Märkte, Physica-Verlag, Heidelberg 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik symboli, PWN, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Korolko M., Sztuka retoryki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kos B., Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] G. Polok (red.), Społeczna odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe” nr 64, Katowice 2011, s. 75–86.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczania praktyk monopolistycznych, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994. Kotler Ph., Marketing, Management, Planning and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kozek W., Praca w warunkach zmian rynkowych, Wydawnictwo First Business College, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, SGH, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kraiger K., Ford J. K., Salas E., Application of Cognitive, Skill-based, and Affective Theories of Learning Outcomes to New Methods of Training Evaluation, „Journal of Applied Psychology” 1993, no 78 (2), s. 311–328.
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kruglanski A. W., Mayseless O., Classic and Current Social Comparison Research: Expanding the Perspective, „Psychological Bulletin” 1990, no. 108 (2), s. 195–208.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., Zmienność i nieuchronność stereotypów. Studium na temat stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kusińska A., Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kuśmierski S., Reklama jest sztuką, DrukTur, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Lachmann R., Retoryka a kontekst kulturowy, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 2, s. 257–273.
Zobacz w Google Scholar

Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lawler E. J., Mutual Dependence and Gift Giving in Exchange Relations, „Advances in Group Processes” 1995, no. 12, s. 271–298.
Zobacz w Google Scholar

Lawler E. J., Yoon J., Commitment in Exchange Relations: A Test of Theory of Relational Cohesion, „American Sociological Review” 1996, no. 61, s. 89–108.
Zobacz w Google Scholar

Lawler E. J., Yoon J., Power and the Emergence of Commitment Behavior in Negotiated Exchange, „American Sociological Review” 1993, no. 58, s. 465–481.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński P. H., Dom w reklamie telewizyjnej, [w:] G. Sawicka (red.), Dom w języku i kulturze, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997, s. 151–163.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lillienfeld S. O., Lynn S. J., Namy L. L., Woolf N. J., Psychology: From inquiry to Understanding, Pearson/Allyn and Bacon, Boston 2009.
Zobacz w Google Scholar

Lin N., Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ling K., Beenen G., Ludford P., Wang X., Chang K., Li X., Using Social Psychology to Motivate Contributions to Online Communities, Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative work, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Locke E. A., Shaw K. N., Saari L. M., Latham G. P., Goal Setting and Task Performance: 1969–1980, „Psychological Bulletin” 1981, no. 90 (1), s. 125–152.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Łudzińska K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, [w:] A. T. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difi Warszawa 2009, s. 366–392.
Zobacz w Google Scholar

Maan J., Social Business Transformation through Gamification, „International Journal of Managing Information Technology” 2013, vol. 5, no. 3, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Macierzyński M., Historia powstania mBanku – pierwszego wirtualnego banku w Polsce, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/26 (dostęp: 22.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Maciuszek J., Zarys problematyki etyki biznesu, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz H., Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, „Przedsiębiorstwo i Region” 2009, nr 1, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Prawo karne gospodarcze, [w:] O. Górniok (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, t. 10: Prawo karne gospodarcze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 292–304.
Zobacz w Google Scholar

Malone T. W., Toward a Theory of Intrinsically Motivating Instruction, „Cognitive Science” 1981, no. 5 (4), s. 333–369.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Masiukiewicz P., Rola państwa w przezwyciężaniu kryzysu banku, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 31–62.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A. H., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, no. 50 (4), s. 370–396.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

McGarry E. D., The Propaganda Function in Marketing, „The Journal of Marketing” 1958, vol. XXIII, no. 2, s. 131–139.
Zobacz w Google Scholar

McNamara D. S., Jackson G. T., Graesser A. C., Intelligent Tutoring and Games (ITaG), Proceedings of the Workshop on Intelligent Educational Games at the 14th Annual Conference on Artificial Intelligence in Education, Brighton 2009.
Zobacz w Google Scholar

Medler B., Magerko B., Analytics of Play: Using Information Visualization and Game-play Practices for Visualizing Video Game Data, „Parsons Journal for Information Mapping” 2011, no. 3 (1), s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Kodeks Reklamy, 1991, art. 2, §1, https://m.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/dzialania/Kodeks_Etyki_Reklamy.pdf (dostęp: 18.02.2014).
Zobacz w Google Scholar

Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Mikosz J., Reklama prasowa – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocji prasy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 14, s. 54–64.
Zobacz w Google Scholar

Miles S., Consumerism – as a Way of Life, Sage Publication Ltd., London 1998. Mill J. S., System der deduktiven und induktiven Logik, Braunschweig 1868.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/10892 (dostęp: 18.02.2014).
Zobacz w Google Scholar

Misztal B., Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order, „Theory and Society” 1999, vol. 28, no. 2, s. 342–350.
Zobacz w Google Scholar

Mortensen K. W., Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Dwanaście uniwersalnych praw skutecznej perswazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mowen J. C., Consumer Behavior, Macmillan Publishing Company, New York–London 1987. Muntean C. I., Raising Engagement in e-learning through Gamification, Proceedings 6th International
Zobacz w Google Scholar

Conference on Virtual Learning ICVL, Cluj-Napoca, Romania, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Neumann J. von, Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behaviour, John Wiley and Sons, New York 1944.
Zobacz w Google Scholar

Newton K., Social Capital and Democracy in Modern Europe, [w:] J. van Deth, M. Maraffi, K. Newton, P. Whiteley (eds), Social Capital and European Democracy, Routledge, London 1999, s. 3–24.
Zobacz w Google Scholar

Newton K., Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy, „International Political Science Review” 2001, no. 22 (2), s. 201–214.
Zobacz w Google Scholar

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nicholls J. G., Achievement Motivation: Conceptions of Ability, Subjective Experience, Task Choice, and Performance, „Psychological Review” 1984, no. 91 (3), s. 328–346.
Zobacz w Google Scholar

North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki R., Promocja w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem, [w:] A. Olejniczuk-Merta (red.), Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 1999, s. 192–193.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki R., Reklama. Podręcznik, Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nowak L., Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Nowak L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S., Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Nowińska E., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia cywilno-prawne, Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nowińska E., Vall M. du, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Octalysis Group, Gamification, Human Focused Design and 8 Core Drives, http://octalysisgroup.com/ (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce, http://iaa.org.pl/o-reklamie/iaapoleca.html (dostęp: 2.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Ofiarski Z., Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
Zobacz w Google Scholar

Oktaliza (octalysis): kompletna ramowa struktura grywalizacji, http://grywalizacja24.pl/oktaliza-octalisis-kompletna-ramowa-struktura-grywalizacji/ (dostęp: 18.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Gaffiti BC, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w procesie transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Olson M., The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven 1982.
Zobacz w Google Scholar

Orren G., Fall from Grace: The Public’s Loss of Faith in Government, [w:] J. S. Nye, Ph. D. Zelikow, D. C. King (eds), Why Americans Mistrust Government, Harvard University Press, Cambridge 1997, s. 77–107.
Zobacz w Google Scholar

Osiński J., Stabilność finansowa w Polsce – aspekty finansowe, „Bank i Kredyt” 2005, nr 11–12, s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Patterson O., Liberty against the Democratic State: On the Historical and Contemporary Sources of American Distrust, [w:] M. E. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 151–207.
Zobacz w Google Scholar

Paxton P., Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship, „American Sociological Review” 2002, no. 67, s. 254–277.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak B., Polański Z. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pilarczyk B., Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, [w:] H. Mruk, B. Pilarczyk (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 18–19.
Zobacz w Google Scholar

Pitera J., Charakterystyka instytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Sądów Powszechnych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 4, s. 149–150.
Zobacz w Google Scholar

Pope N. K., Voges K. E., Brown M. R., The Effect of Provocation in the Form of Mild Erotica on Attitude to the Ad and Corporate Image: Differences between Cause-Related and Product-Based Advertising, „Journal of Advertising” 2004, Spring, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Putnam R., Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Putnam R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Radziszewski E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, KNF, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Reeve J., Jang H., Carrell D., Jeon S., Barch J., Enhancing Students’ Engagement by Increasing Teachers’ Autonomy Support, „Motivation and Emotion” 2004, vol. 28, no. 2, s. 147–169.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg M., Misanthropy and Attitudes towards International Affairs, „Journal of Conflict Resolution” 1957, no. 1, s. 340–345.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg M., Misanthropy and Political Ideology, „American Sociological Review” 1956, no. 21, s. 690–695.
Zobacz w Google Scholar

Roszkowski Z., Marketing bankowy, Wydawnictwo WSE, Białystok 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Determinanty zachowań konsumentów na rynku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ryan L. V. (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ryan R. M., Deci E. L., Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, „Contemporary Educational Psychology” 2000, no. 25 (1), s. 54–67.
Zobacz w Google Scholar

Sagan M., Reklama żywności w świetle polskiego prawa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 5, s. 17.
Zobacz w Google Scholar

Salcu A. V., Acatrinei C., Gamification Applied in Affiliate Marketing. Case Study of 2Parale, „Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society” 2013, vol. 8, no. 4, s. 767–790.
Zobacz w Google Scholar

Santomero A., Deposit Insurance: Do We Need It and Why, The Wharton School, University of Pennsylvania, Pennsylvania 1997.
Zobacz w Google Scholar

Schaufeli W. B., Bakker A. B., Job Demands, job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multisample Study, „Journal of Organizational Behavior” 2004, vol. 25, no. 3, s. 294–295.
Zobacz w Google Scholar

Schilling T. A., Hayashi C. T., Achievement Motivation among High School Basketball and Cross-country Athletes: A Personal Investment Perspective, „Journal of Applied Sport Psychology” 2001, no. 13 (1), s. 103–128.
Zobacz w Google Scholar

Schudson M., What if Civic Life Didn’t Die?, „The American Prospect” 1996, no. 25 (March–April), s. 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Schwarzer R., Bäßler J., Kwiatek P., Schröder K., Zhang J. X., The Assessment of Optimistic Self-beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese Versions of the General Self-efficacy Scale, „Applied Psychology: An International Review” 1997, no. 46 (1), s. 69–88.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła J., Uprawomocnienie tzw. etyki biznesu w systemie etyki graduacyjnej, [w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Oficyna Cracovia, Kraków 1999, s. 35–46.
Zobacz w Google Scholar

Shepperd J. A., Social Loafing and Expectancy-Value Theory [w:] S. G. Harkins (ed.), Multiple perspectives on the Effects of Evaluation On Performance, Kluwer, New York 2001, s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Siang A. C., Rao R. K., Theories of Learning: A computer Game Perspective. Proceedings of the IEEE Fifth International Symposium on Multimedia Software Engineering, Taichung, Taiwan 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka M., Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) nr 8, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Silverman R. E., Latest Game Theory: Mixing Work and Play, http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204294504576615371783795248 (dostęp: 28.12.2014).
Zobacz w Google Scholar

Skinner B. F., The Experimental Analysis of Behavior, „American Scientist” 1957, no. 45 (4), s. 343– 371.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, tom drugi L–P, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Słownik łacińsko-polski, wg słownika H. Mengego i H. Kopii, oprac. K. Kumaniecki, PWN, Olsztyn 1982.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Smyczek S., Sowa I., Modele rynkowych zachowań konsumentów, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

SPI-Finance, Social Performance Indicators for the Financial Industry, http://www.spifinance.com/SPI_Finance_2002.pdf (dostęp: 14.03.2014).
Zobacz w Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz K., Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru?, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. XIII, nr 1, s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Stenberg E., Czysty biznes. Etyka w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Strużycki M., Heryszek T., Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sweetser P., Wyeth P., Game Flow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games, „Computers in Entertainment (CIE)” 2005, no. 3 (3), s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder A., Sztuka promocji, Business Press Sp. z o. o., Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Trust. The Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1999. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” sp. z o.o., Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Thaler R. H., Integrating Economics with Psychology, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/ economic-sciences/laureates/2017/advanced-economicsciences2017.pdf (dostęp: 3.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk P., Grywalizacja, HELION, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R., Kreowanie stereotypu w reklamie, „Aida-Media” 1995, nr 12, s. 32–33.
Zobacz w Google Scholar

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Urip S., CSR Strategies. Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets, John Wiley & Sons, Singapore 2010.
Zobacz w Google Scholar

Uslaner E. M., Democracy and Social Capital, [w:] M. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Uslaner E. M., Producing and Consuming Trust, „Political Science Quarterly” 2000, no. 115 (4), s. 569–590.
Zobacz w Google Scholar

Uslaner E. M., The Moral Foundations of Trust, Cambridge University Press, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Uslaner E. C., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008, s. 184–189.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Izby Cywilnej SN z 30.04.1999 r., III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Prawo karne, Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. Nr 4, poz. 18 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Vansteenkiste M., Lens W., De Witte H., Feather N. T., Understanding Unemployed People’s Job Search Behaviour, Unemployment Experience and Well-Being: A Comparison of Expectancy-value Theory and Self-determination Theory, „British Journal of Social Psychology” no. 44 (2), 2005, s. 269–287.
Zobacz w Google Scholar

Vassileva J., Motivating Participation in Social Computing Applications: A User Modeling Perspective, „User Modeling and User-Adapted Interaction” 2012, no. 22 (1), s. 177–201.
Zobacz w Google Scholar

Verba S., Schlozman K. L., Brady H. E., Voice and Equality: Civic Volunteerism in American Politics, Harvard University Press, Cambridge 1995.
Zobacz w Google Scholar

Walczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Polskie Wyd. Prawnicze IURIS sp. z o.o., Warszawa–Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Społeczna odpowiedzialność banków jako instytucji zaufania społecznego, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 4 (282), s. 223–241.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Uspołecznienie ryzyka i strat w sytuacji kryzysu gospodarczego, „Prakseologia” 2014, nr 155, s. 13–40.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2014, vol. 17, nr 3, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Zaufanie społeczne wobec banków w perspektywie badań sondażowych, referat prezentowany w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego, 18 maja 2017 r. Wasilewska M., Wzory kobiet w reklamie telewizyjnej w Polsce, [w:] R. Siemieńska (red.), Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych, Warszawa 1997, s. 69–93.
Zobacz w Google Scholar

Werbach K., Hunter D., For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, Philadelphia 2012.
Zobacz w Google Scholar

White R., Reklama, czyli co to jest i jak się to robi, Wydawnictwo Business Press Sp. z o.o., Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Whiteley P. F., The Origins of Social Capital, [w:] J. van Deth, M. Maraffi, K. Newton, P. Whiteley (eds), Social Capital and European Democracy, Routledge, London 1999, s. 25–44.
Zobacz w Google Scholar

Whitton N., Game Engagement Theory and Adult Learning, „Simulation and Gaming” 2011, vol. 42, no. 5, s. 596–609.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J. W., Promocja. System komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wiszniewska I., Skubisz R., Środki zapobiegania nieuczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Państwo i Prawo” 1992, nr 4, s. 52–65.
Zobacz w Google Scholar

Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014, TNS Polska dla Związku Banków Polskich, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2016, TNS Polska dla Związku Banków Polskich, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wołowiec T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 3, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Wood J. V., Theory and Research Concerning Social Comparisons of Personal Attributes, „Psychological Bulletin” 1989, no. 106 (2), s. 231–248.
Zobacz w Google Scholar

Wood L. C., Reiners T., Gamification, [w:] M. Khosrow-Pour (ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Information Science Reference, Hershey 2015, s. 3039–3047.
Zobacz w Google Scholar

Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2000 r., K 23/99. „Glosa” 2000, nr 12, s. 47, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 89.
Zobacz w Google Scholar

Yamagishi T., Yamagishi M., Trust and Commitment in the United States and Japan, „Motivation and Emotion” 1993, no. 18 (2), s. 129–166.
Zobacz w Google Scholar

Yee N., Motivations for Play in Online Games, „CyberPsychology & Behavior” 2006, no. 9 (6), s. 772– 775.
Zobacz w Google Scholar

Yee N., The Labor of Fun: How Video Games Blur the Boundaries of Work and Play, „Games and Culture: A Journal of Interactive Media” 2006, no. 1 (1), s. 68–71.
Zobacz w Google Scholar

Yu-kai Ch., Octalysis: Complete Gamification Framework, http://www.yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/#.VdIM2fnm73U (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Zabielska I., Naprawdę jaka jesteś, „Business Magazine” 1997, nr 4, s. 76–82.
Zobacz w Google Scholar

Zboralski M., Nomen – Omen, czyli jak nazwać firmę i produkt, Businessman Book, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1 (34), s. 6–231.
Zobacz w Google Scholar

Zichermann G., Cunningham C., Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, O’Reilly Media, Canada 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zimbardo Ph. G., Leippe M. R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie – tendencje – interpretacje, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005.
Zobacz w Google Scholar

Związek Banków Polskich, http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej (dostęp: 27.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

http://www.mbank.pl/pomoc/info/mvideo-przewodniki/mGRA.html (dostęp: 30.12.2014).
Zobacz w Google Scholar

https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/ (dostęp: 22.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=6PP8b2TxBlQ (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=Az2DQX7xqxc (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=lz6eE0EPfaI (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=-QjJDunq5Ac (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=DCrmYI9-2L4 (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=VR0z0f2mBHc (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=OKX9xGhyg5I (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=_T2ozASDEPA (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=bT4DCM-aNTI (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=poFwQj7g8hU (dostęp: 30.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

29 września 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-877-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-878-1