Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi

Autorzy

Szymon Wójcik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Ekonometrii
https://orcid.org/0000-0002-6796-5734

Słowa kluczowe:

transport w Łodzi, zachowania transportowe, infrastruktura drogowa, transport kołowy, kolejowy transport pasażerski, system komunikacyjny

Streszczenie

Zatłoczenie transportowe, zanieczyszczenie powietrza oraz emisja hałasu należą do szczególnie uporczywych efektów zewnętrznych rosnącej motoryzacji i stanowią najbardziej aktualne wyzwania dla miejskiej polityki transportowej. Problemy te są szczególnie widoczne w dużych aglomeracjach, w których historyczne uwarunkowania architektoniczne utrudniają procesy infrastrukturalnego usprawniania systemu transportowego. Jedynym skutecznym rozwiązaniem może być wpływanie na codzienne zachowania mieszkańców miast skłaniające ich do rezygnacji z samochodu na rzecz bardziej ekologicznych środków transportu.

Głównym celem monografii było określenie czynników wpływających na wybory środka lokomocji używanego w codziennych podróżach przez mieszkańców Łodzi. Naukowe rozpoznanie przyczyn tych decyzji przeprowadzono na podstawie mikroekonometrycznych modeli wyborów dyskretnych. W książce wykorzystano dane z badań socjologicznych do określenia determinant zachowań transportowych. Uwzględniono więc bardzo szeroki zestaw zmiennych mogących wpływać na decyzje transportowe łodzian, niespotykany dotąd w innych badaniach tego typu.

W publikacji przeanalizowano literaturę dotyczącą modelowania determinant zachowań transportowych, omówiono i uzasadniono przypadek Łodzi jako interesującego naukowo miasta poprzemysłowego. Przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem kilku rodzajów modeli dyskretnego wyboru oraz wnioski, które mogą zainteresować zarówno badaczy tematu, jak i decydentów szukających sposobów na usprawnienie miejskiej polityki transportowej.

Bibliografia

Abenoza R. F., Cats O., Susilo Y. O. (2017), Travel satisfaction with public transport: Determinants, user classes, regional disparities and their evolution, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 95.
Zobacz w Google Scholar

Aczel A., Sounderpandian J. (2009), Complete business statistics – Seventh Edition, McGraw-Hill, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Ahern A., Weyman G., Redelbach M., Schulz A., Akkermans L., Vannacci L., Anoyrkati E., van Grinsven A. (2013), Analysis of national travel statistics in Europe, OPTIMISM WP2: harmonisation of national travel statistics in Europe, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
Zobacz w Google Scholar

Ajzen I. (1991), The theory of planned behavior, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, Vol. 50, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Aktualizacja studium systemu komunikacyjnego dla miasta Łodzi (2007).
Zobacz w Google Scholar

Aktualizacja studium systemu transportowego dla miasta Łodzi (2013).
Zobacz w Google Scholar

Analiza i optymalizacja systemu transportowego w Łodzi (2014).
Zobacz w Google Scholar

Anderson J. A. (1984), Regression and ordered categorical variables, „Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)”, Vol. 46, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewska S., Kamyszek K., Merkisz-Guranowska A. (2014), Problem wyboru środka transportu przez studentów w celu dojazdu na uczelnię, „Logistyka”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Asad F. H. A. (2013), City centres: understanding the travel behaviour of residents and the implications for sustainable travel, Doctoral Thesis, University of Salford.
Zobacz w Google Scholar

Asakura Y., Hato E. (2009), Tracking individual travel behaviour using mobile phones: recent technological development, [w:] R. Kitamura, T. Yoshii, T. Yamamoto (red.), The expanding sphere of travel behaviour research: selected papers from the 11th international conference on travel behaviour research, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
Zobacz w Google Scholar

Asensio J. (2002), Transport mode choice by commuters to Barcelona’s CBD, „Urban Studies”, Vol. 39, No. 10.
Zobacz w Google Scholar

Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce – etap III raport końcowy (2015), Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka.
Zobacz w Google Scholar

Bank danych lokalnych GUS (2019), https://bdl.stat.gov.pl/ (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Baranowski P., Gałecka-Burdziak E., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G. (2013), Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Nowicki P., Wójcik S. (2018), Określenie własnego potencjału dla skutecznej realizacji planu zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] T. Markowski (red.), Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2019), Spatial patterns of travel behaviour in Poland, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 15.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Wiśniewski S. (2015), The use of modern information technology in research on transport accessibility, „Problemy Transportu”, Vol. 10, Issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Wiśniewski S. (2016a), Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, „Space–Society–Economy”, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Wiśniewski S. (2016b), Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, nr 19(2).
Zobacz w Google Scholar

Bauer M., Klimontowska N. (2010), Wykorzystanie techniki GPS w badaniu zachowań pasażerów komunikacji zbiorowej, [w:] J. Żurowska (red.), Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 94, z. 153, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ben-Akiva M., Lerman S. R. (1985), Discrete choice analysis. theory and application to travel demand, The MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bernetti G., Longo G., Tomasella L., Violin A. (2008), Sociodemographic Groups and Mode Choice in a Middle-Sized European City, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board”, Vol. 2067.
Zobacz w Google Scholar

Bhat C. (1997), Work travel mode choice and number of non-work commute stops, „Transportation Research Part B: Methodological”, Vol. 31, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Bhat C. (1998), Analysis of travel mode and departure time choice for urban shopping trips, „Transportation Research Part B: Methodological”, Vol. 32, Issue 6.
Zobacz w Google Scholar

Birr K. (2018), Mode choice modelling for urban areas, „Technical Transactions. Czasopismo Techniczne”, Vol. 6.
Zobacz w Google Scholar

Black J. (2008), Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Blinkee (2020), https://blinkee.city/pl (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Boarnet M., Crane R. (2001), The influence of land use on travel behavior: specification and estimation strategies, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 35, Issue 9.
Zobacz w Google Scholar

Boarnet M., Sarmiento S. (1998), Can land-use policy really affect travel behaviour? A study of the link between non-work travel and land-use characteristics, „Urban Studies”, Vol. 35, No. 7.
Zobacz w Google Scholar

Bolduc D., Fortin B., Fournier M. (1996), The impact of incentive policies on the practice location of doctors: A multinomial probit analysis, „Journal of Labor Economics”, No. 14.
Zobacz w Google Scholar

Böcker L., Dijst M., Faber J. (2016), Weather, transport mode choices and emotional travel experiences, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 94.
Zobacz w Google Scholar

Böcker L., Dijst M., Prillwitz J. (2013), Impact of everyday weather on individual daily travel behaviours in perspective: a literature review, „Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal”, Vol. 33, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Braun Kohlová M. (2009), Everyday travel mode choice and its determinants: trip attributes versus lifestyle, Benátky.
Zobacz w Google Scholar

Bresson G., Dargay J., Madre J., Pirotte A. (2004), Economic and structural determinants of the demand for public transport: an analysis on a panel of French urban areas using shrinkage estimators, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 38, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Brown B., Werner C., Kim N. (2003), Personal and contextual factors supporting the switch to transit use: evaluating a natural transit intervention, „Analyses of Social Issues and Public Policy”, Vol. 3, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Brownstone D., Train K. (1999), Forecasting new product penetration with flexible substitution patterns, „Journal of Econometrics”, No. 89.
Zobacz w Google Scholar

Buehler R. (2011), Determinants of transport mode choice: a comparison of Germany and the USA, „Journal of Transport Geography”, Vol. 19, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Calfee J., Winston C., Stempski R. (2001), Econometric issues in estimating consumer preferences from stated preference data: a case study of the value of automobile travel time, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 83, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Cameron A. C., Trivedi P. K. (2005), Microeconometrics. Methods and applications, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Cameron A. C., Trivedi P. K. (2010), Microeconometrics using stata. Revised edition, Stata Press, Texas.
Zobacz w Google Scholar

Carter D. K. (2016), Remaking post-industrial cities: lessons from North America and Europe, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Cascetta E. (2009), Transportation systems analysis. models and applications – Second Edition, Springer, New York.
Zobacz w Google Scholar

Cervero R. (2002), Built environments and mode choice: toward a normative framework, „Transportation Research Part D: Transport and Environment”, Vol. 7, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Cervero R. (2006), Office development, rail transit, and commuting choices, „Journal of Public Transportation”, Vol. 9, No. 5.
Zobacz w Google Scholar

Chauhan V., Suman H. K., Bolia N. B. (2016), Binary logistic model for estimation of mode shift into Delhi metro, „The Open Transportation Journal”, Vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Cheba K., Saniuk S. (2015), Kreowanie mobilności mieszkańców miast jako nowy obszar wartości miasta, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 249.
Zobacz w Google Scholar

Chen J., Li S. (2017), Mode choice model for public transport with categorized latent variables, „Mathematical Problems in Engineering”, Vol. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Cheng L., Chen X., Yang S. (2016), An exploration of the relationships between socioeconomics, land use and daily trip chain pattern among low-income residents, „Transportation Planning and Technology”, Vol. 39, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Cheng L., Chen X., De Vos J., Lai X., Witlox F. (2019), Applying a random forest method approach to model travel mode choice behavior, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 14.
Zobacz w Google Scholar

Cirillo C., Axhausen K. (2002), Comparing urban activity travel behaviour, „Transportation Research Board – working paper”, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Clark B., Chatterjee K., Melia S. (2016), Changes to commute mode: The role of life events, spatial context and environmental attitude, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 89.
Zobacz w Google Scholar

Clifton K. J., Handy S. L. (2003), Qualitative methods in travel behaviour research, [w:] P. Jones, P. R. Stopher (red.), Transport survey quality and innovation, Emerald.
Zobacz w Google Scholar

Collins C. M., Chambers S. M. (2005), Psychological and situational influences on commuter transport-mode choice, „Environment and Behavior”, Vol. 37, Issue 5.
Zobacz w Google Scholar

Collins P. A., MacFarlane R. (2018), Evaluating the determinants of switching to public transit in an automobile-oriented mid-sized Canadian city: a longitudinal analysis, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 118.
Zobacz w Google Scholar

Cullinane S. (2002), The relationship between car ownership and public transport provision: a case study of Hong Kong, „Transport Policy”, Vol. 9, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Curtis C., Perkins T. (2006), Travel Behaviour: A review of recent literature, „Working Paper No. 3: Travel Behaviour”.
Zobacz w Google Scholar

Dargay J., Hanly M. (2007), Volatility of car ownership, commuting mode and time in the UK, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 41, Issue 10.
Zobacz w Google Scholar

De Abreu e Silva J. (2014), Spatial self-selection in land-use–travel behavior interactions: Accounting simultaneously for attitudes and socioeconomic characteristics, „The Journal of Transport and Land Use”, Vol. 7, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

De Dios Ortúzar J., Willumsen L. G. (2011), Modelling transport – 4th edition, Wiley, Chichester.
Zobacz w Google Scholar

De La Fuente Layos L. A. (2005), Short distance passenger mobility in Europe, „Statistics in focus. Transport”, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

De Palma A., Rochat D. (2000), Mode choices for trips to work in Geneva: an empirical analysis, „Journal of Transport Geography”, Vol. 8, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

De Vos J., Mokhtarian P. L., Schwanen T., Van Acker V., Witlox F. (2016), Travel mode choice and travel satisfaction: bridging the gap between decision utility and experienced utility, „Transportation”, Vol. 43.
Zobacz w Google Scholar

De Witte A., Macharis C. (2010), Commuting to Brussels: how attractive is ‘free’ public transport?, „Brussel Studies”, Issue 37.
Zobacz w Google Scholar

De Witte A., Hollevoet J., Dobruszkes F., Hubert M., Macharis C. (2013), Linking modal choice to motility: A comprehensive review, „Transportation Reasearch Part A: Policy and Practice”, No. 49.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Mróz M., Bator K., Wójcik E. (2014), Analiza jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Puławach, „Logistyka”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Dieleman F. M., Dijst M., Burghouwt G. (2002), Urban form and travel behaviour: micro-level household attributes and residential context, „Urban Studies”, Vol. 39, Issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Domencich T. A., McFadden D. (1975), Urban travel demand: a behavioral analysis, North-Holland Publishing, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Dudek M., Richter M. (2016), Zachowania transportowe mieszkańców dużego miasta w zakresie ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport”, z. 111.
Zobacz w Google Scholar

Dudek P., Ochelska-Mierzejewska J. (2016), Analiza wybranych czynników wpływających na jakość komunikacji miejskiej w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem transportu tramwajowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Easyshare (2020), https://easyshare.pl (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fajczak-Kowalska A., Wojcieszak A., Siedlecki T. (2016), Stan i ocena pracy przewozowej oraz potoków pasażerskich autobusowego transportu miejskiego w wybranych miastach wojewódzkich, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Faron A. (2014), Dostępność transportowa – czynnik struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru wpływający na wybór środka transportu, „Logistyka”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Finlay S. (2012), Credit scoring, response modeling, and insurance rating. A practical guide to forecasting consumer behavior – Second Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Fiszer K. (2018), Łódź: Lada dzień przetarg na nowe przystanki kolejowe, https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-lada-dzien-przetarg-na-nowe-przystanki-kolejowe-57364.html (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Franses P. H., Cramer J. S. (2010), On the number of categories in an ordered regression model, „Statistica Neerlandica”, Vol. 64, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Friedrich M., Immisch K., Jehlicka P., Otterstätter T., Schlaich J. (2010), Generating origin-destination matrices from mobile phone trajectories, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board”, Vol. 2196.
Zobacz w Google Scholar

Frijters P., Beatton T. (2012), The mystery of the U-shaped relationship between happiness and age, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 82, Issue 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Fu X., Juan Z. (2017), Understanding public transit use behavior: integration of the theory of planned behavior and the customer satisfaction theory, „Transportation”, Vol. 44.
Zobacz w Google Scholar

Fung G. M., Mangasarian O. L. (2005), Multicategory Proximal Support Vector Machine Classifiers, „Machine Learning”, Vol. 59, Issue 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Gadziński J. (2013), Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gadziński J. (2016), Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, nr 19(1).
Zobacz w Google Scholar

Garcia-Sierra M., Miralles-Guasch C., Martínez-Melo M., Marquet O. (2018), Empirical analysis of travellers’ routine choice of means of transport in Barcelona, Spain, „Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour”, Vol. 55.
Zobacz w Google Scholar

Giaimo G., Anderson R., Wargelin L., Stopher P. (2010), Will it work? Pilot results from the first large-scale global positioning system-based household survey in the United States, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board”, Vol. 2176.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2020), www.stat.gov.pl (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Goodwin P. (2008), Policy incentives to change behaviour in passenger transport, The Centre for Transport & Society University of the West of England, Bristol.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski W. (2019), Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Greaves S., Ellison A., Ellison R., Rance D., Standen C., Rissel C., Crane M. (2015), A Web-Based Diary and Companion Smartphone app for Travel/Activity Surveys, „Transportation Research Procedia”, Vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Gretkowska K. (2002), Wyniki badań preferencji i ocen pasażerów w zakresie przewozów realizowanych przez MPK S.A. w Krakowie, [w:] W. Starowicz (red.), Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 46, z. 92, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grotenhuis J.-W., Wiegmans B. W., Rietveld P. (2007), The desired quality of integrated multimodal travel information in public transport: customer needs for time and effort savings, „Transport Policy”, Vol. 14, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M. (red.), (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz W. (2003), Podstawy teoretyczne polityki transportowej, [w:] W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Hagenauer J., Helbich M. (2017), A comparative study of machine learning classifiers for modeling travel mode choice, „Expert Systems with Applications”, Vol. 78.
Zobacz w Google Scholar

Handy S., Weston L., Mokhtarian P. L. (2005), Driving by choice or necessity?, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 39, Issue 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Hasnine M. S., Lin T. Y., Weiss A., Nurul Habib K. (2018), Determinants of travel mode choices of post-secondary students in a large metropolitan area: The case of the city of Toronto, „Journal of Transport Geography”, Vol. 70.
Zobacz w Google Scholar

Hausman J. A., McFadden D. (1984), A specification test for the multinomial logit model, „Econometrica”, No. 49.
Zobacz w Google Scholar

Hebel K. (2011), Zachowania transportowe jako rodzaj zachowań podmiotów rynkowych, [w:] W. Rydzykowski (red.), Funkcjonowanie i rozwój transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego”, nr 41, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Hebel K. (2013), Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Hebel K. (2014), Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996– 2013, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Hebel K. (2015), Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych na przykładzie bezpośredniości, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Hebel K., Wyszomirski O. (2016), Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985–2015, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 3(35).
Zobacz w Google Scholar

Heinen E., Chatterjee K. (2015), The same mode again? An exploration of mode choice variability in Great Britain using the National Travel Survey, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 78.
Zobacz w Google Scholar

Helbin M., Wołek M., Wyszomirski O. (2015), Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Hensher D. A., Greene W. H. (2003), The Mixed Logit model: the state of practice, „Transportation”, Vol. 30, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Hensher D. A., King J. (2001), Parking demand and responsiveness to supply, pricing and location in the Sydney central business district, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 35, Issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Hensher D. A., Rose J. M., Greene W. H. (2005), Applied Choice Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Hine J., Scott J. (2000), Seamless, accessible travel: users’ views of the public transport journey and interchange, „Transport Policy”, Vol. 7, Issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Hiscock R., Macintyre S., Kearns A., Ellaway A. (2002), Means of transport and ontological security: Do cars provide psycho-social benefits to their users?, „Transportation Research Part D: Transport and Environment”, Vol. 7, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Hollander Y. (2016), Transport modelling for a complete beginner, CTthink, London.
Zobacz w Google Scholar

Hop.city (2020), https://hop.city/lodz (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ingvardson J. B., Nielsen O. A. (2018), How urban density, network topology and socio-economy influence public transport ridership: Empirical evidence from 48 European metropolitan areas, „Journal of Transport Geography”, Vol. 72.
Zobacz w Google Scholar

Iseki H., Taylor B. D. (2009), And All Transfers Are Created Equal: Towards a Framework Relating Transfer Connectivity to Travel Behaviour, „Transport Reviews”, Vol. 29, No. 6.
Zobacz w Google Scholar

Jackiewicz J., Czech P., Barcik J. (2010), Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Seria Transport”, nr 67.
Zobacz w Google Scholar

Jacyna M., Wasiak M. (2014), Modelowanie podziału zadań przewozowych w segmencie przewozów pasażerskich, [w:] J. Żurowska (red.), Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 1(103), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

JASPERS (2015), Niebieska Księga. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, „Econometrica”, Vol. 47, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kaproń G., Łazarz B. (2010), Wybrane zagadnienia budowy modelu ruchu, „Logistyka”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kenworthy J., Laube F. (1996), Automobile dependence in cities: an international comparison of urban transport and land use patterns with implications for sustainability, „Environmental Impact Assessment Review”, No. 16.
Zobacz w Google Scholar

Kim S., Ulfarsson G. (2008), Curbing automobile use for sustainable transportation: analysis of mode choice on short home-based trips, „Transportation”, Vol. 35, Issue 6.
Zobacz w Google Scholar

Kmieć B., Mokrzański M. (2010), GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach, [w:] J. Żurowska (red.), Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 94, z. 153, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski H. (2014), Projektowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w planach transportowych na przykładzie województwa pomorskiego, „Technika Transportu Szynowego”, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski H., Wyszomirski O. (2002), Badania marketingowe jako podstawa oceny jakości usług komunikacji miejskiej na przykładzie Gdyni, [w:] W. Starowicz (red.), Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 46, z. 92, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kompil M., Schulz A., Seppänen T.-M., Schroten A. (2013), Recommendations to harmonize travel behaviour analysis, OPTIMISM WP2: harmonisation of national travel statistics in Europe, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
Zobacz w Google Scholar

Kostelecka A. (2015), Planowanie badań zachowań transportowych, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kroesen M., Chorus C. (2018), The role of general and specific attitudes in predicting travel behavior – A fatal dilemma?, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Krych A., Kaczkowski M. (2010), Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu, „Materiały Konferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krygsman S., Arentze T., Timmermans H. (2007), Capturing tour mode and activity choice interdependencies: a co-evolutionary logit modelling approach, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 41, Issue 10.
Zobacz w Google Scholar

Krzymuski M. (2016), Charakter prawny planu transportowego, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy – raport końcowy (2015), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kulpa T., Szarata A. (2016), Analysis of household survey sample size in trip modelling process, „Transportation Research Procedia”, No. 14.
Zobacz w Google Scholar

Kurowski Z. M. (1997), Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy, „Audiofonologia”, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

LaMondia J., Bhat C. (2011), A study of visitors’ leisure travel behavior in the northwest territories of Canada, „Transportation Letters”, Vol. 3, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lee R. J., Sener I. N., Mullins J. A. III (2016), An evaluation of emerging data collection technologies for travel demand modeling: from research to practice, „Transportation Letters”, Vol. 8, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Lepanjuuri K., Cornick P., Byron C., Templeton I., Hurn J. (2017), National Travel Survey 2016. Technical Report, NatCen Social Research, London.
Zobacz w Google Scholar

Li J., Lo K., Guo M. (2018), Do socio-economic characteristics affect travel behavior? a comparative study of low-carbon and non-low-carbon shopping travel in Shenyang City, China, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, Vol. 15, Issue 7.
Zobacz w Google Scholar

Li M., Song G., Cheng Y., Yu L. (2015), Identification of prior factors influencing the mode choice of short distance travel, „Discrete Dynamics in Nature and Society”, Vol. 2015.
Zobacz w Google Scholar

Liberadzki B. (1999), Transport: popyt, podaż, równowaga, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liepmann K. K. (1945), The Journey to Work, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London.
Zobacz w Google Scholar

Limtanakool N., Dijst M., Schwanen T. (2006), The influence of socioeconomic characteristics, land use and travel time considerations on mode choice for mediumand longer-distance trips, „Journal of Transport Geography”, Vol. 14, Issue 5.
Zobacz w Google Scholar

Lindner A., Pitombo C. S., Cunha A. L. (2017), Estimating motorized travel mode choice using classifiers: An application for high-dimensional multicollinear data, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 6.
Zobacz w Google Scholar

Litman T. (2004), Transit price elasticities and cross-elasticities, „Journal of Public Transportation”, Vol. 7, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Liu C., Susilo Y. O., Karlström A. (2015), The influence of weather characteristics variability on individual’s travel mode choice in different seasons and regions in Sweden, „Transport Policy”, Vol. 41.
Zobacz w Google Scholar

Liu X. (2014), Fitting stereotype logistic regression models for ordinal response variables in educational research (Stata), „Journal of Modern Applied Statistical Methods”, Vol. 13, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Long J. S., Freese J. (2006), Regression models for categorical dependent variables using Stata. Second Edition, Stata Press, Texas.
Zobacz w Google Scholar

Louviere J., Hensher D., Swait J. (2000), Stated choice methods: analysis and applications, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Lucas T., Archilla A., Papacostas C. (2007), Mode choice behavior of elderly travelers in Honolulu, Hawaii, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board”, Vol. 2013.
Zobacz w Google Scholar

Luce R. D. (1959), Individual choice behavior: A theoretical analysis, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lunt M. (2001), Stereotype ordinal regression, „Stata Technical Bulletin”, No. 61.
Zobacz w Google Scholar

Łódzki Rower Publiczny (2019), https://lodzkirowerpubliczny.pl (dostęp: 11.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Łódź w liczbach 2019 (2019), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Madhuwandhi R. A. M., Marasinghe A., Rajapakse R. P. C. J., Dharmawansa A. D., Nomura S. (2016), Factors influencing to travel behavior on transport mode choice – a case of Colombo Metropolitan Area in Sri Lanka, „International Journal of Affective Engineering”, Vol. 5, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Mahmud M., Rabbani A. (2012), Travel mode choice preferences of urban commuters in Dhaka – a pilot study, „IGC Working Paper”.
Zobacz w Google Scholar

Maj-Łabuz K., Mitis J., Szałkowski M. (2002), Efekty badań marketingowych w transporcie zbiorowym na przykładzie wielkiego zespołu osiedli mieszkaniowych w rejonie Kurdwanowa w Krakowie, [w:] W. Starowicz (red.), Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 46, z. 92, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowska A., Strawiński P. (2016), Regional differences in gender wage gaps in Poland: new estimates based on harmonized data for wages, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics”, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Manor O., Matthews S., Power C. (2000), Dichotomous or categorical response? Analysing self-rated health and lifetime social class, „International Journal of Epidemiology”, Vol. 29, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. (red.), (2002), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marschak J. (1974), Economic Information, Decision, and Prediction Selected Essays: Volume I, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Massani J. (2014), Stated preference surveys for electric and alternative fuel vehicles: are we doing the right thing?, „Transportation Letters”, Vol. 6, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Massel A. (2016), Rozwój sieci TEN-T w Polsce, „Technika Transportu Szynowego”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Mazur E. (1998), Słownik geografii transportu i łączności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy L., Delbosc A., Currie G., Molloy A. (2017), Factors influencing travel mode choice among families with young children (aged 0–4): a review of the literature, „Transport Reviews”, Vol. 37, Issue 6.
Zobacz w Google Scholar

McCullagh P., Nelder J. A. (1989), Generalized linear models 2nd Edition, Chapman and Hall, London.
Zobacz w Google Scholar

McFadden D. (1973), Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, [w:] P. Zarembka (red.), Frontiers in econometrics, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

McFadden D. (1978), Modelling the choice of residential location, [w:] A. Karlquist, L. Lundquist, F. Snickars, J. W. Weibull (red.), Spatial interaction theory and planning models, North-Holland, Amsterdam, New York.
Zobacz w Google Scholar

McFadden D. (2007), The behavioral science of transportation, „Transport Policy”, Vol. 14, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

McFadden D., Talvitie A., Cosslett S., Hasan I., Johnson M., Reid F., Train K. (1977), Demand model estimation and validation, [w:] Urban travel demand forecasting project, Final Report, Vol. V, Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley.
Zobacz w Google Scholar

McFadden D., Bemmaor A. C., Caro F. G., Dominitz J., Jun B.-H., Lewbel A., Matzkin R. L., Molinari F., Schwarz N., Willis R. J., Winter J. K. (2005), Statistical analysis of choice experiments and surveys, „Marketing Letters”, Vol. 16, Issue 3–4.
Zobacz w Google Scholar

McNally M. G. (2008), The four-step model, [w:] D. A. Hensher, K. J. Button (red.), Handbook of transport modelling – second edition, Emerald, Bingley.
Zobacz w Google Scholar

Moeckel R., Fussell R., Donnelly R. (2015), Mode choice modelling for long-distance travel, „Transportation Letters”, Vol. 7, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Moser S., Fauveaud G., Cutts A. (2019), Montréal: Towards a post-industrial reinvention, „Cities”, Vol. 86.
Zobacz w Google Scholar

Møller M., Haustein S., Bohlbro M. S. (2018), Adolescents’ associations between travel behaviour and environmental impact: A qualitative study based on the Norm-Activation Model, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

MPK Łódź (2020), www.mpk.lodz.pl (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mulíček O., Osman R., Seidenglantz D. (2015), Time–space rhythms of the city – the industrial and postindustrial Brno, „Environment and Planning A: Economy and Space”, Vol. 48, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Naess P. (2003), Urban structures and travel behavior: experiences from empirical research in Norway and Denmark, „European Journal of Transport and Infrastructure Research”, Vol. 3, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Naess P., Jensen O. (2004), Urban structure matters, even in a small town, „Journal of Environmental Planning and Management”, Vol. 47, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Napierała T., Adamiak M., Wiśniewska S. (2013), Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

National Household Travel Survey 2018 (2018), https://nhts.ornl.gov (dostęp: 10.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

National Travel Survey 2017 (2017), https://www.gov.uk/government/statistics/national-travel-survey-2017 (dostęp: 10.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Nguyen-Phuoc D. Q., Amoh-Gyimah R., Tran A. T. P., Phan C. T. (2018), Mode choice among university students to school in Danang, Vietnam, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 13.
Zobacz w Google Scholar

Nilsson M., Küller R. (2000), Travel behaviour and environmental concern, „Transportation Research Part D: Transport and Environment”, Vol. 5, Issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Koterbicki M., Pashkevich A. (2016), Analiza przewozów pasażerskich i oferty przewozowej kolei aglomeracyjnej na przykładzie linii Kraków – Miechów, „Technika Transportu Szynowego”, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Nurul Habib K. M., Day N., Miller E. J. (2009), An investigation of commuting trip timing and mode choice in the Greater Toronto Area: application of a joint discrete-continuous model, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 43, Issue 7.
Zobacz w Google Scholar

Oakil A. T. M. (2016), Securing or sacrificing access to a car: gender difference in the effects of life events, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being, PISA, „OECD Publishing”, Paris.
Zobacz w Google Scholar

O’Fallon C., Sullivan C., Hensher D. (2004), Constraints affecting mode choices by morning car commuters, „Transport Policy”, Vol. 11, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Omrani H. (2015), Predicting travel mode of individuals by machine learning, „Transportation Research Procedia”, Vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski B., Wyszomirski O. (2015), Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Pankowska D. (2012), Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Patterson Z., Ewing G., Haider M. (2005), Gender-based analysis of work trip mode choice of commuters in suburban Montreal, Canada, with stated preference data, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board”, Vol. 1924.
Zobacz w Google Scholar

Pendyala R. M. (2003), Time use and travel behavior in space and time, [w:] K. G. Goulias (red.), Transportation systems planning: methods and applications, CRC Press, Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

PKP PLK (2020), Mapa linii kolejowych w Polsce, http://mapa.plk-sa.pl/ (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi (2018), Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łodzi do roku 2025 (2018), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

PlugShare (2020), https://www.plugshare.com (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pojani E., Van Acker V., Pojani D. (2018), Cars as a status symbol: Youth attitudes toward sustainable transport in a post-socialist city, „Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour”, Vol. 58.
Zobacz w Google Scholar

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni – Raport z badań marketingowych 2015 (2016), ZKM Gdynia, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Pronello C., Gaborieau J.-B. (2018), Engaging in pro-environment travel behaviour research from a psycho-social perspective: a review of behavioural variables and theories, „Sustainability”, Vol. 10, Issue 7.
Zobacz w Google Scholar

Pudło J. (2014), Plan transportowy. Po co i dla kogo?, http://www.infotram.pl/plan-transportowy-po-co-i-dla-kogo-_more_34615.html (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pulugurta S., Arun A., Errampalli M. (2013), Use of artificial intelligence for mode choice analysis and comparison with traditional multinomial logit model, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 104.
Zobacz w Google Scholar

Raczyński J. (2015), Projekt kolei dużych prędkości w Polsce w kontekście trendów rozwojowych kolei w Europie, „Technika Transportu Szynowego”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Radzimski A., Gadziński J. (2019), Travel behaviour in a post-socialist city, „European Spatial Research and Policy”, Vol. 26, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Raftery A. E. (1995), Bayesian model selection in social research, „Sociological Methodology”, Vol. 25. Raport z analizy badania ankietowego pn. Korzystasz z komunikacji miejskiej? Oceń, jakie rozwiązania twoim zdaniem są pozytywne, a co należy zmienić (2018), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ravi Sekhar Ch., Minal S., Madhu E. (2016), Mode choice analysis using random forest decision trees, „Transportation Research Procedia”, Vol. 17.
Zobacz w Google Scholar

Rieser-Schüssler N. (2012), Capitalising modern data sources for observing and modelling transport behaviour, „Transportation Letters”, Vol. 4, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Robinson R. (1980), Problems in the urban environment: traffic congestion and its effects, „Wollongong Studies in Geography”, No. 14.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Demograficzny 2013 (2013), Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka E. (red.), (2013), Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Romanillos G., Zaltz Austwick M., Ettema D., De Kruijf J. (2016), Big Data and Cycling, „Transport Reviews”, Vol. 36, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Szarata A., Szejgiec-Kolenda B., Pomianowski W., Kowalczyk K. (2018), Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce i identyfikacja jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, nr 267, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rotaris L., Danielis R. (2014), The impact of transportation demand management policies on commuting to college facilities: A case study at the University of Trieste, Italy, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 67.
Zobacz w Google Scholar

Rowerowe Łódzkie (2020), https://rowerowelodzkie.pl (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 117, poz. 684).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (Dz.Urz. UE L 192, s. 17 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz. UE L 315, s. 1 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki A. (2010), Dylematy metodyczne kompleksowych badań ruchu, [w:] J. Żurowska (red.), Kompleksowe badania ruchu teoria i praktyka – doświadczenia polskich miast, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
Zobacz w Google Scholar

Polskiej Oddział w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 93, z. 152, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L. (2004), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ruiz T., Arroyo R., Mars L., Casquero D. (2018), Effects of a Travel Behaviour Change Program on Sustainable Travel, „Sustainability”, Vol. 10, Issue 12.
Zobacz w Google Scholar

Runge A., Runge J. (2008), Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski L., Svetina D., Liaw Y.-L. (2019), Collapsing Categorical Variables and Measurement Invariance, „Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal”, Vol. 26, Issue 5.
Zobacz w Google Scholar

Rydzkowski W. (red.), Wojewódzka-Król K. (red.), (2009), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sarkar P. K., Maitri V., Joshi G. J. (2017), Transportation Planning – principles, practices and policies, Second Edition, PHI Learning Private Limited, Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Sarkar P. P., Mallikarjuna C. (2017), Effect of perception and attitudinal variables on mode choice behavior: A case study of Indian city, Agartala, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 12.
Zobacz w Google Scholar

Scheiner J. (2010), Interrelations between travel mode choice and trip distance: trends in Germany 1976–2002, „Journal of Transport Geography”, Vol. 18, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Scheiner J., Holz-Rau C. (2007), Travel mode choice: affected by objective or subjective determinants?, „Transportation”, Vol. 34, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Scheiner J., Holz-Rau C. (2012), Gendered travel mode choice: a focus on car deficient households, „Journal of Transport Geography”, Vol. 24.
Zobacz w Google Scholar

Scheiner J., Huber O., Lohmüller S. (2019), Children’s mode choice for trips to primary school: a case study in German suburbia, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 15.
Zobacz w Google Scholar

Schwanen T., Mokhtarian P. L. (2005), What affects commute mode choice: neighborhood physical structure or preferences toward neighborhoods?, „Journal of Transport Geography”, Vol. 13, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Schwanen T., Dijst M., Dieleman F. M. (2002), A microlevel analysis of residential context and travel time, „Environment and Planning A”, Vol. 34.
Zobacz w Google Scholar

Shen J., Sakata Y., Hashimoto Y. (2008), Is individual environmental consciousness one of the determinants in transport mode choice?, „Applied Economics”, Vol. 40, Issue 10.
Zobacz w Google Scholar

Sierpiński G. (2012a), Sposoby przemieszczania na wybranym obszarze miejskim – potrzeby i możliwości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport”, z. 74.
Zobacz w Google Scholar

Sierpiński G. (2012b), Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport”, z. 84.
Zobacz w Google Scholar

Singleton P. A., Clifton K. J. (2015), The theory of travel decision-making: A conceptual framework of active travel behavior, Paper Presented at the 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board.
Zobacz w Google Scholar

Small K. A., Hsiao C. (1985), Multinomial logit specification tests, „International Economic Review”, Vol. 26, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Smirnow R. (2002), Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, [w:] O. Wyszomirski (red.), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M., Zasina J., Feltynowski M., Mikołajczyk K. (2011), Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni – II edycja (2010) – raport z badań, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Soltanzadeh H., Masumi H. E. (2014), The determinants of transportation mode choice in the middle eastern cities: the Kerman case, Iran, „TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment”, Vol. 7, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Stachowska S. (2013), Wynagradzanie kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 28, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Starosta P. (2016), Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Starosta P., Dymnicka M. (2018), Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji, „Miscellanea Anthropologica Et Sociologica”, t. 19, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 – Miasto Łódź (2019), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Statystyka Łodzi 2018 (2018), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stecher C. C., Bricka S., Goldenberg L. (1996), Travel behavior survey data collection instruments, [w:] Conference on household travel surveys: new concepts and research needs, Transportation Research Board, National Research Council, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ (2013), Łódź, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Strawiński P. (2003), The inner-city travel demand in Poland. A discrete choice analysis of the preferences for different modes, master Thesis, Leuven.
Zobacz w Google Scholar

Strömberg U. (1996), Collapsing ordered outcome categories: a note of concern, „American Journal of Epidemiology”, Vol. 144, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (2018), Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Suchorzewski W. (red.), (1996), Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi 1995, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sulmicki M. (red.), (2014), Skąd się biorą korki i jak im zaradzić? Wpływ działań inwestycyjnych i organizacyjnych na zachowania komunikacyjne na przykładzie Warszawy, Zielone Mazowsze, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szałkowski M., Wróbel R. (2002), Badania marketingowe w transporcie zbiorowym na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego s. a. w Krakowie, [w:] W. Starowicz (red.), Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 46, z. 92, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szarata A. (2015), Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Szczuraszek T., Chmielewski J., Kempa J., Bebyn G. (2005), Zachowania komunikacyjne osób w obszarze miasta, „Drogi i Mosty”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szeto W. Y., Wong R. C. P., Yeung J., Wong S. C. (2016), Mixed logit approach to modelling arrival time choice behaviour of cemetery and columbarium visitors during grave-sweeping festivals, „Transportmetrica A: Transport Science”, Vol. 12, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tax D. M. J., Duin R. P. W. (2002), Using two-class classifiers for multiclass classification, „Proceedings of the 16th International Conference on Pattern Recognition”, Vol. 2.
Zobacz w Google Scholar

Thøgersen J. (2006), Understanding repetitive travel mode choices in a stable context: A panel study approach, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 40, Issue 8.
Zobacz w Google Scholar

Thurstone L. (1927), A law of comparative judgement, „Psychological Review”, Vol. 34, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Tomanek R. (2004), Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

TomTom Traffi Index (2020), https://www.tomtom.com/en_gb/traffi dex/city/lodz (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Tracz M. (red.), (1984), Pomiary i badania ruchu drogowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Train K. (2002), Discrete choice methods with simulations, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Tyrinopoulos Y., Antoniou C. (2013), Factors affecting modal choice in urban mobility, „European Transport Research Review”, Vol. 5, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Van Acker V., Van Wee B., Witlox F. (2010), When transport geography meets social psychology: toward a conceptual model of travel behaviour, „Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal”, Vol. 30, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Van H. T., Choocharukul K., Fujii S. (2014), The effect of attitudes toward cars and public transportation on behavioral intention in commuting mode choice – A comparison across six Asian countries, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, Vol. 69.
Zobacz w Google Scholar

Van Wee B. (2009), Self‐selection: a key to a better understanding of location choices, travel behaviour and transport externalities?, „Transport Reviews”, Vol. 29, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Varian H. R. (2006), Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Vasconcellos E. A. (2005), Urban change, mobility and transport in São Paulo: three decades, three cities, „Transport Policy”, Vol. 12, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Verbeek M. (2003), A guide to modern econometrics, Wiley, Chichester.
Zobacz w Google Scholar

Verplanken B., Aarts H., Van Knippenberg A. (1997), Habit, information acquisition, and the process of making travel mode choices, „European Journal of Social Psychology”, Vol. 27, Issue 5.
Zobacz w Google Scholar

Vlassenroot S., Gillis D., Bellens R., Gautama S. (2013), The use of smartphone applications in the collection of travel behaviour data, „International Journal of Intelligent Transportation Systems Research”, Vol. 13, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Volt Scooters (2020), https://www.voltscooters.pl (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wainaina S. (2002), Przegląd modeli podziału zadań przewozowych, [w:] W. Starowicz (red.), Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie – seria: Materiały Konferencyjne”, nr 46, z. 92, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wang Z., He S. Y., Leung Y. (2018), Applying mobile phone data to travel behaviour research: A literature review, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Waqas M., Dong Q., Ahmad N., Zhu Y., Nadeem M. (2018), Understanding acceptability towards sustainable transportation behavior, a case study of China, „Sustainability”, Vol. 10, Issue 10.
Zobacz w Google Scholar

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu – Raport z etapu III (2015), Sopot–Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A. (2018), Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Williams R. (2018), Understanding & interpreting the effects of continuous variables: The MCP command, Script, University of Notre Dame.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski S. (2015), Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi, „Problemy Rozwoju Miast”, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski S. (2016), Wpływ budowy południkowych obwodnic Łodzi na dostępność sieci dróg o najwyższych parametrach dla mieszkańców miasta, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 34.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik S. (2017), Private or Public Transport? The Determinants of travel behaviour in post-industrial city – the case of Łódź, „REAL CORP 2017 – Panta Rhei – A World in Constant Motion – Proceedings of 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society”, Wiedeń.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik S. (2019), The determinants of travel mode choice: the case of Łódź, Poland, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, No. 44.
Zobacz w Google Scholar

Wrona J. (2012), Słownik geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wyszomirski O. (red.), (2008), Transport miejski – ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Yang Y., Wang C., Liu W., Zhou P. (2018), Understanding the determinants of travel mode choice of residents and its carbon mitigation potential, „Energy Policy”, Vol. 115.
Zobacz w Google Scholar

Yue Y., Lan T., Yeh A. G. O., Li Q.-Q. (2014), Zooming into individuals to understand the collective: A review of trajectory-based travel behaviour studies, „Travel Behaviour and Society”, Vol. 1, Issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Zasina J. (2018), The Instagram image of the city. Insights from Lodz, Poland, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, No. 42.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. (red.), (2004), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żochowska R. (2014), Modelowanie potoków ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń, „Logistyka”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Żybura W. (2008), Zachowania komunikacyjne polityków – kobiet i mężczyzn, „Roczniki Psychologiczne”, t. 11, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 października 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-026-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-027-0

Inne prace tego samego autora