Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy

Autorzy

Agata Matuszewska-Kubicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Pracy i Polityki Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-5808-4644

Słowa kluczowe:

marka korporacyjna, marka pracodawcy, marka produktu, employer branding, rynek pracy

Streszczenie

Na współczesnym rynku pracy zachodzą intensywne zmiany o charakterze społecznym, demograficznym, organizacyjnym czy technologicznym związane ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami pokoleniowymi, wpływem automatyzacji na pracę czy trudnościami z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Stanowią one tło dla stosunkowo nowej i coraz bardziej popularnej koncepcji budowania marki pracodawcy (employer branding), podrzędnej wobec marki korporacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi próbę połączenia perspektywy budowania marki korporacyjnej i marki pracodawcy w obliczu dynamicznych przekształceń na rynku pracy. Celem autorki jest identyfikacja związku między marką korporacyjną a marką pracodawcy oraz występujących między nimi zależności.

Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. W rozdziałach teoretycznych ukazano obecną sytuację na polskim rynku pracy, koncepcję budowania marki pracodawcy, ideę silnej marki i relacje pomiędzy marką korporacyjną a innymi markami. Rozdział empiryczny zawiera opis metodyki oraz rezultatów badania przeprowadzonego w wybranych organizacjach, propozycję modelu spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy, jak również rekomendacje dla organizacji dotyczące jego wdrażania.

Bibliografia

Aaker D., Building Strong Brands, The Bath Press, Bath 1988.
Zobacz w Google Scholar

Aaker D., Leveraging the Corporate Brand, „California Management Review” 2004, vol. 46, no. 3, s. 6–18.
Zobacz w Google Scholar

Aaker D., Managing Brand Equity. Capitalizing of the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Aaker D., Strong Brands, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Aaker D., Joachimsthaler E., The Brand Relationship Spectrum: The Key to the Brand Architecture Challenge, „California Management Review” 2000, vol. 42, no. 4, s. 8–23.
Zobacz w Google Scholar

Abratt R., A New Approach to the Corporate Image Management Process, „Journal of Marketing Management” 1989, vol. 5, no. 1, s. 63–76.
Zobacz w Google Scholar

Albert S., Whetten D.A., Organizational Identity, [w:] L.L. Cummings, B.M. Staw (eds.), Research in Organizational Behaviour, JAJ Press, Greenwich 1985.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ambler T., Barrow S., The Employer Brand, „The Journal of Brand Management” 1996, vol. 4, no. 3, s. 185–206.
Zobacz w Google Scholar

American Marketing Association, https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary. aspx?dLetter=B (dostęp: 02.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Andruszkiewicz K. (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Arnould E.J., Thompson C.J., Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, „Journal of Consumer Research” 2005, vol. 31, no. 4, s. 868–882.
Zobacz w Google Scholar

Axelrod E., Handfield-Jones H., Welsh T., War for Talent (part 2), „The McKinsey Quarterly” 2001, no. 2, s. 9–11.
Zobacz w Google Scholar

Backhaus K., Tikoo S., Conceptualizing and Researching Employer Branding, „Career Development International” 2004, vol. 9, no. 4/5, s. 501–517.
Zobacz w Google Scholar

Balmer J.M.T., Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing, „European Journal of Marketing” 2001, vol. 35, no. 3/4.
Zobacz w Google Scholar

Barchan N., Jones D., Wiggins J., Taylor S., Fitzgerald K., Pethick T., Timberlake T., Penny M., Henry A., Employer Branding, Attracting Employees and Retaining Staff, https://www.femail.com.au/employer-branding-staff.htm (dostęp: 30.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Barometr Zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Barrow S., Mosley R., The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley, Chichester 2005.
Zobacz w Google Scholar

Baruk A.I., Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Begg D., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Berthon P., Ewing M., Hah L.L., Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding, „International Journal of Advertising” 2005, vol. 24, no. 2, s. 151–172.
Zobacz w Google Scholar

Bezrobocie w październiku najniższe od 30 lat, serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 07.11.2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-pazdzierniku-najnizsze-od-30-lat (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-konculistopada-2019-r-,2,88.html (dostęp: 11.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu października 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Boston Consulting Group. The Robotics Revolution: The Next Great Leap in Manufacturing, http://www.millwardbrown.com/brandz/rankings-and-reports/top-global-brands/2017 (dostęp: 29.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brand Finance Global 500, http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2018/ (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

BrandZ Top 100 Global Brands, http://www.millwardbrown.com/brandz/top-global-brands/2017 (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Bromley D.B., Relationship Between Personal and Corporate Reputation, „European Journal of Marketing” 2001, vol. 35, no. 3–4, s. 316–317.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W., Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W., Wizerunek firmy, kreowanie, zarządzanie, efekty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W., Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cable D.M., Judge T.A., Person-Organization Fit, Job Choice Decisions and Organizational Entry, „Organizational Behaviour and Human Decision Processes” 1996, vol. 67, s. 294–311.
Zobacz w Google Scholar

Canniford R., How to Manage Consumer Tribe, „Journal of Strategic Marketing” 2011, no. 19, s. 591–606.
Zobacz w Google Scholar

Castenow D., Marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Cenker E.M., Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Chambers E., Foulon M., Handfield-Jones H., Hankin S., Micheals E., III, The War for Talent, „The McKinsey Quarterly” 1998, no. 3, s. 44–57.
Zobacz w Google Scholar

Chernatony L. de, McDonald M.H.B., Creating Power Brands, Butterworth-Heinemann, Oxford 1992.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski K.J., Rola marki korporacyjnej w portfelu marek, http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7399-artykul (dostęp: 30.12.2015).
Zobacz w Google Scholar

Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014. Davis A., Public Relations, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska E., Employer branding to nie budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, 2014, https://blog.goldenline.pl/2014/01/08/employer-branding-to-nie-budowaniepozytywnego-wizerunku-pracodawcy/ (dostęp: 05.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska J., Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska J., Przegląd wybranych koncepcji employer brandingowych, [w:] K. Kubiak (red.), Employer Branding w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dobrosielska S., Automatyzacja i robotyzacja pracy impulsem do autonomii przedsiębiorstwa, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2019, nr 2 (33), s. 6–9, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Dobrosielska-Automatyzacja-i-robotyzacja-pracy-autonomia-przedsiębiorstwa.pdf (dostęp: 29.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Dowling G.R., Corporate Reputations: Should You Compete on Yours?, „California Management Review” 2004, vol. 46, no. 3, s. 19–36.
Zobacz w Google Scholar

Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M., Corporate Identity, Public Relations, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Fombrun C.J., Rindova V., Who’s Tops and Who Decides? The Social Construction of Corporate Reputation, New York University, Stern School of Business, Working Paper 1996.
Zobacz w Google Scholar

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Encyklopedia CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/ (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz E., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (red.), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Global RepTrak, https://www.reputationinstitute.com/global-reptrak-100 (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Gobe M., Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People, Allworth Press, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gotsi M., Wilson A.M., Corporate Reputation: Seeking a Definition, „Corporate Communications” 2001, vol. 6, no. 1, s. 24–30.
Zobacz w Google Scholar

Górazda M., Jaka jest różnica między wizerunkiem, tożsamością a reputacją?, http:// martagorazda.pl/jaka-jest-roznica-miedzy-wizerunkiem-tozsamoscia-a-reputacja/ (dostęp: 30.12.2015).
Zobacz w Google Scholar

Graeme M., Managing People in Organisations in Changing Contexts, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington 2006.
Zobacz w Google Scholar

Green Paper „Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility”, COM(2001)366 Final, Commission of the European Communities, 18.07.2001.
Zobacz w Google Scholar

Grey E.R., Smeltzer L.R., SMR Forum: Corporate Image – an Integral Part of Strategy, „Sloan Management Review” 1985, vol. 26, no. 4, s. 73–78.
Zobacz w Google Scholar

Grębosz M., The Character of Brands Positioning Messages of Selected Innovative Companies, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 5, s. 180–189.
Zobacz w Google Scholar

Hatch M.J., Schultz M., Bringing the Corporation into Corporate Branding, „European Journal of Marketing” 2003, vol. 37, no. 7/8, s. 1041–1064.
Zobacz w Google Scholar

Hill B., Tande C., Total Rewards. The Employment Value Proposition, „Workspan” 2006, vol. 10, s. 19–22.
Zobacz w Google Scholar

Jak promować pracodawcę? Przyszłość employer brandingu w Polsce na osiem głosów, https://www.pulshr.pl/employer-branding/jak-promowac-pracodawce-przyszlosc-employer-brandingu-w-polsce-na-osiem-glosow,40358.html (dostęp: 05.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jenner S.J., Taylor S., Employer Branding – Fad or the Future of HR? Employer Branding, The Latest Fad or the Future of HR? Research Insight, „Chartered Institute of Personnel and Development”, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Judge T.A., Cable D.M., Applicant Personality, Organizational Culture, and Organization Attraction, „Personnel Psychology” 1997, vol. 50, s. 359–394.
Zobacz w Google Scholar

Kall J., Silna marka. Istotna i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kapferer J., The New Strategic Brand Management, wyd. 5, Kogan Page, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014–2018, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Warszawa–Gdańsk 2019.
Zobacz w Google Scholar

Karasiewicz G., Zmiana roli marketingu w polskich przedsiębiorstwach, „Logistyka” 2015, nr 2, CD 2.
Zobacz w Google Scholar

Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Keller K.L., Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, „Journal of Marketing” 1993, vol. 57, s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Keller K.L., Richey K., The Importance of Corporate Brand Personality Traits to a Successful 21st Century Business, „Journal of Brand Management” 2006, vol. 14, s. 74–81.
Zobacz w Google Scholar

Kłeczek R., Kall J., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Knox S., Bickerton D., The Six Conventions of Corporate Branding, „European Journal of Marketing” 2003, vol. 37, no. 7/8, s. 998–1116.
Zobacz w Google Scholar

Kosson G., Złam konwencję, czyli jak stworzyć wielką markę, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Barich H., A Framework for Marketing Image Management, „Sloan Management Review” 1991, vol. 32, no. 2, s. 94–104.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Kotler M., Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii, Rebis, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kozielski R., Czterolistna koniczyna. Biznes nowych możliwości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski M., Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień A., Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lavidge R.J., Steiner G.A., Model for Predictive Measurements of Advertising Effectiveness, „Journal of Marketing” 1961, vol. 25, no. 6, s. 59–63.
Zobacz w Google Scholar

Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Liczba bezrobotnych w Polsce najniższa od 28 lat, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bezrobocie-w-polsce-dane-za-czerwiec-2018-roku/ne585ce (dostęp: 27.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lloyd S., Branding From the Inside Out, „Business Review Weekly” 2002, vol. 24, no. 10, s. 64–66.
Zobacz w Google Scholar

Lubecka A., Employer Branding – A Diagnostic Communication Tool of a Competitive Employer, „Journal of Intercultural Management” 2013, vol. 5, no. 2, s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Ławicki J.S., Marketing sukcesu – partnering, Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Dobra reputacja gwarancją sukcesu marki, http://paweltkaczyk.com/pl/dominika-maison-reputacja-marki (dostęp: 30.12.2015).
Zobacz w Google Scholar

Martin G., Employer Branding – Time for Some Long and ‘Hard’ Reflections?, Employer Branding. The Latest Fad or the Future of HR? Research Insight, „Chartered Institute of Personnel and Development”, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Martin G., Beaumont P., Branding and People Management, CIPD Research Report, CIPD, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Martin G., Gollan P. & J., Grigg K., Is there a Bigger and Better Future for Employer Branding? Facing up to Innovation, Corporate Reputations and Wicked Problems in SHRM, „The International Journal of Human Resource Management” 2011, vol. 22, no. 17, s. 3618–3637.
Zobacz w Google Scholar

Mayo A., The Human Value of the Enterprise, Nicholas Brealey Publishing, London–Boston 2001.
Zobacz w Google Scholar

McCracken G., Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods, „Journal of Consumer Research” 1986, no. 13, s. 71–84.
Zobacz w Google Scholar

Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Minchington B., Employer Brand Leadership – A Global Perspective, Collective Learning Australia 2010.
Zobacz w Google Scholar

Minchington B., Secrets to a Great Employee Value Proposition, „Human Resources” 2011, 07/08, s. 34–35.
Zobacz w Google Scholar

Morgan M., Skuteczne wdrażanie strategii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Moroko L., Uncles M.D., Characteristics of Successful Employer Brands, „Journal of Brand Management” 2008, vol. 16, no. 3, s. 160–175.
Zobacz w Google Scholar

Mosley R., Customer Experience, Organisational Culture and the Employer Brand, „Brand Management” 2007, vol. 15, no. 2, s. 123–134.
Zobacz w Google Scholar

Mosley R., Employer Brand. The Performance Driver No Business Can Ignore, A Shoulders of Giants Publication 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Rutkowski I., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Nikodemska-Wołowik A.M., Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Olins W., Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Olins W., Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pahor M., Franca V., The Strength of the Employer brand: Influences and Implications for Recruiting, „Journal of Marketing and Management” 2012, vol. 3, no. 1, s. 78–122.
Zobacz w Google Scholar

Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak J., Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 2 (46), s. 408–418.
Zobacz w Google Scholar

Payne A., Frow P., Eggert A., The Customer Value Proposition: Evolution, Development, and Application in Marketing, „Academy of Marketing Science” 2017, no. 4, s. 467–489.
Zobacz w Google Scholar

Pazio N.M., Marketing. Teoria pragmatyczna. Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu. Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pogorzelski J., Marka na cztery sposoby, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Polacy coraz mniej pracują. Wciąż jednak jesteśmy w czołówce rankingu OECD, 2018, https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/polacy-coraz-mniej-pracuja-wciaz-jednak-jestesmy-w-czolowce-rankingu-oecd,59758.html (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku – dane ostateczne, Główny Urząd Statystyczny, 29.11.2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2018-roku-dane-ostateczne,17,3.html (dostęp: 28.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2018-roku,7,16.html (dostęp: 28.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Premium Brand, http://www.premiumbrand.com.pl/ (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Pringle H., Gordon W., Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę, Rebis, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Priyadarshi P., Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover, „Indian Journal of Industrial Relations” 2011, vol. 46, no. 3, s. 510–522.
Zobacz w Google Scholar

Prognoza ludności na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, 1.10.2014, s. 109, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Prognozy na rynku pracy w 2018 r., https://kadry.infor.pl/wiadomosci/760447,Prognozy-na-rynku-pracy-w-2018-r.html (dostęp: 10.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, 21.01.2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietnezatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2019roku,3,97.html (dostęp: 28.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Randall G., Branding 2nd edition, Kogan Page, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Raport Czy zabraknie nam liderów? Młodzi eksperci wchodzą na rynek pracy. Polska edycja raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy”, Deloitte 2018.
Zobacz w Google Scholar

Raport Efektywny pracodawca. Największe wyzwania stojące przed działami HR, EY, marzec 2019.
Zobacz w Google Scholar

Raport Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy, Grand Thornton 2017.
Zobacz w Google Scholar

Raport Nowa era motywacji, Hays Poland i Mind & Soul Business 2019, http://fnope.org.pl/dokumenty/2019/04/NOWA_ERA_MOTYWACJI_.pdf (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy, Hays 2018.
Zobacz w Google Scholar

Raport Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją, DeLab, Uniwersytet Warszawski, https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/Orange_przyszlosc_2.pdf (dostęp: 29.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce, McKinsey&Company, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Raport The Company Behind The Brand: In Reputation We Trust, Weber Shandwock, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak J., Zarządzanie międzypokoleniowe w wielkopolskich organizacjach, [w:] B. Borusiak (red.), Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018, s. 317–329.
Zobacz w Google Scholar

Reed A., Cohen J.B., Bolton L.E., Bhattacharjee A., When Brands Are Built from Within: A Social Identity Pathway to Liking and Evaluation, [w:] J.R. Priester, D.J. MacInnis, C. Whan Park (red.), Handbook of Brand Relationship, Society for Consumer Psychology, ME Sharpe, New York 2009, s. 124–150.
Zobacz w Google Scholar

Respect Index, http://respectindex.pl/opis_projektu (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Respect Index, http://respectindex.pl/spolki?ph_main_content_start=show&ph_main_content_arti_id=1105 (dostęp: 15.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ries A., Ries L., 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Roberts K., Lovemarks: The Future Beyond Brands, powerHouse Books, New York 2004. Ryttel A., Efekt kraju pochodzenia produktu, „Marketing i Rynek” 1999, nr 6, s. 8–13.
Zobacz w Google Scholar

Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
Zobacz w Google Scholar

Schneider B., Th People Make the Place, „Personnel Psychology” 1987, vol. 40, s. 437–453.
Zobacz w Google Scholar

Schultz M., Hatch M., Larsen M., The Expressive Organisation, Oxford University Press, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Skorek M., Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Skubisz R., Prawo do rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 1988. Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Smolbik-Jęczmień A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Nauki o Zarządzaniu” 2013, nr 1 (14), s. 89–97.
Zobacz w Google Scholar

Socha J., Nowe oblicze CSR w Polsce, https://www.hbrp.pl/b/nowe-oblicze-csr-w-polsce/ PeHTFr4HZ (dostęp: 06.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Strużycki M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sullivan J., Eight Elements of a Successful Employment Brand, ER Daily 2004, https://www.ere.net/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand/ (dostęp: 03.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Supphellen M., Understanding Core Brand Equity: Guidelines for In-depth Elicitation of Brand Associations, „International Journal of Market Research” 2000, vol. 42, s. 319–338.
Zobacz w Google Scholar

Sutherland M.M., Torricelli D.G., Karg R.F., Employer-of-choice Branding for Knowledge Workers, „South African Journal of Business Management” 2002, vol. 33, no. 4, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017–2018, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szafraniec K., Raport Młodzi 2011, KPRM, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Strategiczny brand marketing, One Press, Gliwice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański K., Kształtowanie wizerunku (employer branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 61, s. 163–172.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk J., Rachwalska J., Wszystko jest obrazem… kształtowanie wizerunku firmy, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk P., Lovemarks – jak zbudować markę, którą pokochają klienci?, 25.08.2016, https://sprawnymarketing.pl/lovemarks/ (dostęp: 03.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Trojanowski M., W kierunku budowania więzi z klientami – nowe wyzwanie dla marketingu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2000, t. 2, nr 852, s. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Underwood R., Bond E., Baer R., Building Service Brands via Social Identity: Lessons from the Sports Marketplace, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2001, vol. 9, s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Kosińska E. (red.), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wallace M., Lings I., Cameron R., Sheldon N., Attracting and Retaining Staff: The Role of Branding and Industry Image, [w:] R. Harris, T. Short (eds.), Workforce Development, Springer, Singapore 2014, s. 19–36.
Zobacz w Google Scholar

Weiss A.M., Anderson E., MacInnis D.J., Reputation Management as a Motivation for Sales Stricture Decisions, „Journal of Marketing” 1999, vol. 63, no. 4, s. 74–89.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J., Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Winick C., How to Find Out What Kind of Image You Have, [w:] L.H. Bristol Jr. (ed.), Developing the Corporate Image, Charles Scribner’w Sons, New York 1960, s. 23–37.
Zobacz w Google Scholar

Witek-Hajduk M.K. (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski T., Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszczyk K., Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszczyk K., Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty” 2016, nr 1 (39), s. 29–40.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszczyk K., Siła marki pracodawców województwa łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Łodzi, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2011, nr 6, s. 175–188.
Zobacz w Google Scholar

Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zawody przyszłości: potrzebnych umiejętności nie nauczysz się na studiach, https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/zawody-przyszlosci,216,0,2379992.html (dostęp: 05.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zemler Z., Public relations. Kreowanie reputacji firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Zych B., Czy pokolenie Z zmieni nasz sposób pracy?, https://hrstandard.pl/2018/01/25/ czy-pokolenie-z-zmieni-nasz-sposob-pracy/ (dostęp: 02.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Żabiński L. (red.), Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002.
Zobacz w Google Scholar

Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 405–415.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 października 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-008-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-009-6

Inne prace tego samego autora