Nadmierny optymizm analityków sporządzających rekomendacje giełdowe w wycenach przedsiębiorstw

Autorzy

Michał Radke
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Korporacji
https://orcid.org/0000-0001-9252-5362

Słowa kluczowe:

rekomendacje giełdowe, wycena, optymizm, LOT-R, SOP, finanse behawioralne

Streszczenie

Monografia ma interdyscyplinarny charakter. Umiejscowiona jest bowiem na granicy dwóch obszarów badawczych finansów – finansów behawioralnych oraz bankowości inwestycyjnej. W przypadku tej ostatniej chodzi głównie o działalność instytucji finansowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw w wydawanych rekomendacjach giełdowych zarówno ujęciu teoretyczno-prawnym, jak i praktycznym podejściu uwypuklając najczęściej popełniane błędy w wycenach. 

Główny cel monografii stanowi analiza psychologicznych uwarunkowań procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym, które dotyczą nie tylko racjonalnych przesłanek postrzegania wartości aktywów finansowych poprzez pryzmat formalnych modeli ich wyceny, ale również postaw, w szczególności optymizmu, który zniekształca obiektywne postrzeganie wartości, ukazując jednocześnie „ludzką naturę” finansistów. Dostarczone przez Autora wyniki analiz pozwoliły na wzbogacenie zakresu wiedzy na temat mechanizmów decyzyjnych w procesach inwestycji finansowych i ich uwarunkowań. Uzyskane wyniki mają znaczenie praktyczne zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych tj. odbiorców rekomendacji inwestycyjnych oraz samych ich autorów, co niewątpliwie stanowi jej duży walor.

Bibliografia

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, https://www.idm.com.pl/images/regulacje/Kodeks_dobrej_praktyki_domow_maklerskich.pdf (dostęp: 22.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Powszechne Krajowe Zasady Wycen, Krajowy standard wycen specjalistycznych, Ogólne zasady wycen przedsiębiorstwa, https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania (dostęp: 20.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. U. UE. L. 2017.110.9).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. 2020.0.1148).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2021.328. ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019.0.351).
Zobacz w Google Scholar

Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców, https://zmid.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zasady_Etyki-1.pdf (dostęp: 22.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Agrawal A., Chen M.A., Do Analyst Conflicts Matter? Evidence from Stock Recommendations, „The Journal of Lawand Economics” 2008, vol. 51, no. 3, s. 503–537.
Zobacz w Google Scholar

Albertoni F., Optymizm, przeł. J. Ciechanowic, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Aren S., Nayman Hamamci H., Emotional Finance: Determinants of Phantasy, „Kybernetes” 2021, no. 5, s. 1250–1276.
Zobacz w Google Scholar

Asquith P., Mikhail M.B., Au A.S., Information Content of Equity Analyst Reports, „Journal of Financial Economics” 2005, no. 75 (2), s. 254–282.
Zobacz w Google Scholar

Bagnoli M., Clement M., Crawley M., Watts S., The Profitability of Analysts’ Stock Recommendations: What Role Does Investor Sentiment Play?, „SSRN Electronic Journal” 2009.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K., Nofsinger J.R., Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets, John Wiley & Sons Inc., New Jersey 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K., Filbeck G., Nofsinger J.R., Finanse behawioralne: co każdy powinien wiedzieć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Baker M.P., Wurgler J.A., Investor Sentimentand the Cross-section of Stock Returns, „The Journal of Finance” 2006, vol. 61, no. 4, s. 1645–1680.
Zobacz w Google Scholar

Barber B.M., Odean T., The Internetand the Investor, „Journal of Economic Perspectives” 2001, vol. 15, no. 1, s. 41–54.
Zobacz w Google Scholar

Barberis N., Shleifer A., Vishny R., A Model of Investor Sentiment, „Journal of Financial Economics” 1998, vol. 49, no. 3, s. 307–343.
Zobacz w Google Scholar

Barone Adesi G., Mancini L., Shefrin H., A Tale of Two Investors: Estimating Optimism and Overconfidence, „SSRN Electronic Journal” 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak M., Etyka zawodowa maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Bąbel P., Ostaszewski P., Współczesna psychologia behawioralna: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Beckmann D., Menkhoff L., Will Women Be Women? Analyzing the Gender Difference among Financial Experts, „Kyklos” 2008, vol. 61, no. 3, s. 364–384.
Zobacz w Google Scholar

Benartzi S., Thaler R.H., How Much is Investor Autonomy Worth?, „The Journal of Finance” 2002, vol. 57, no. 4, s. 1593–1616.
Zobacz w Google Scholar

Benos A.V., Aggressiveness and Survival of Overconfident Traders, „Journal of Financial Markets” 1998, vol. 1, no. 3–4, s. 353–383.
Zobacz w Google Scholar

Bharati R., Doellman T., Fu X., CEO Confidence and Stock Returns, „Journal of Contemporary Accounting & Economics” 2016, vol. 12, no. 1, s. 89–110.
Zobacz w Google Scholar

Biedrzyński R., Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a cena rynkowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, https://docplayer.pl/7938995-Wycena-w-rekomendacjach-sporzadzanych-przez-biu-ra-maklerskie-a-cena-rynkowa-spolek-notowanych-na-gieldzie-papierow-wartosciowych-w-warszawie.html, b.d. (dostęp: 19.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bilinski P., Do Analysts Issue Optimistic Target Prices to Cater to Short-term Institutional Investors?, 2019 [online] https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/125838/1/TP_Inv_Horizon.pdf
Zobacz w Google Scholar

Bilinski P., Cumming D., Hass L., Stathopoulos K., Walker M., Strategic Distortions in Analyst Forecasts in the Presence of Short-term Institutional Investors, „Accounting and Business Research” 2019, vol. 49, no. 3, s. 305–341.
Zobacz w Google Scholar

Bobkowicz-Lewartowska L., Giers M., Optymizm a tendencja do zachowań ryzykownych wśród studentów, „Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2016, nr 3, s. 391–398.
Zobacz w Google Scholar

Bolliger G., The Characteristics of Individual Analysts’ Forecasts in Europe, „Journal of Banking & Finance” 2004, vol. 28, no. 9, s. 2283–2309.
Zobacz w Google Scholar

Borowski K., Analiza fundamentalna: metody wyceny przedsiębiorstwa: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Borowski K., Bankowość inwestycyjna, 2015, [online] https://www.researchgate.net/publication/275518516_Bankowosc_inwestycyjna?channel=doi&linkId=553e11780cf2c415bb0f9715&showFulltext=true [dostęp: 22.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Borowski K., Finanse behawioralne: modele, Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bosquet K., de Goeij P., Smedts K., Gender Heterogeneity in the Sell-side Analyst Recommendation Issuing Process, „Finance Research Letters” 2014, vol. 11, no. 2, s. 104–111.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw M.T., The Use of Target Prices to Justify Sell-side analysts’ Stock Recommendations, „Accounting Horizons” 2002, no. 16 (1), s. 27–41.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw M.T., Brown L.D., Huang K., Do Sell-Side Analysts Exhibit Differential Target Price Forecasting Ability?, „SSRN Electronic Journal” 2012, s. 1–49.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw M.T., Huang A,G., Tan H., Analyst Target Price Optimism Around the World, „SSRN Electronic Journal” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Brilman J., Nowoczesne kooncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Brunnermeier M.K., Parker J.A., Optimal Expectations, „American Economic Review” 2005, vol. 95, no. 4, s. 1092–1118.
Zobacz w Google Scholar

Brycz B., Dudycz T., Włodarczyk K., Are Analysts Really Optimistic in Their Stock Recommendations? The Case of the Polish Capital Market, „Emerging Markets Finance and Trade” 2021, vol. 57, no. 13, s. 3649–3676.
Zobacz w Google Scholar

Buxbaum M., Schultze W., Tiras S.L., Target Price Optimism, Investor Sentiment, and the Informativeness of Target Prices, „SSRN Electronic Journal” 2019.
Zobacz w Google Scholar

Buzała P., Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe: implikacje dla efektywności rynku akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 50, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Cabak A., Badanie nadmiernej pewności siebie oraz preferencji ryzyka wśród profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku wraz z próbą wskazania powiązań badanych fenomenów, „Psychologia Ekonomiczna” 2013, nr 4, s. 22–43.
Zobacz w Google Scholar

Cano-García F.J., Sannduvete-Chaves S., Chacón-Moscoso S., Rodriguez-Franco L., Garcia-Martinez J., Antuna-Bellerin M.A., Perez-Gil J.A., Factor Structure of the Spanish version of the Life Orientation Test-Revised (LOT-R): Testing Several Models, „International Journal of Clinical and Health Psychology” 2015, vol. 15, no. 2, s. 139–148.
Zobacz w Google Scholar

Caprara G.V., Alessandri G., Caprara M., Associations of Positive Orientation with Health and Psychosocial Adaptation: A Review of Findings and Perspectives, „Asian Journal of Social Psychology” 2019, vol. 22, no. 2, s. 126–132.
Zobacz w Google Scholar

Chen J., Hong H., Stein J.C., Breadth of Ownership and Stock Returns, „Journal of Financial Economics” 2002, vol. 66, no. 2–3, s. 171–205.
Zobacz w Google Scholar

Chuang W.-I., Lee B.-S., An Empirical Evaluation of the Overconfidence Hypothesis, „Journal of Banking & Finance” 2006, vol. 30, no. 9, s. 2489–2515.
Zobacz w Google Scholar

Chuang W.-I., Susmel R., Who Is the More Overconfident Trader? Individual vs. Institutional Investors, „Journal of Banking & Finance” 2011, vol. 35, no. 7, s. 1626–1644.
Zobacz w Google Scholar

Coleman B., Merkley K., Pacelli J., Human Versus Machine: A Comparison of Robo-Analyst and Traditional Research Analyst Investment Recommendation, „The Accounting Review” 2022, vol. 97, no. 5, s. 221–244.
Zobacz w Google Scholar

Collingwood J., Realism and Optimism: Do You Need Both?, „Psych Central” 2018.
Zobacz w Google Scholar

Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Coşkun A., Şahin M.A., Ateş S., Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul, „Business and Economics Research Journal” 2016, vol. 7, no. 3, s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Coval J.D., Thakor A.V., Financial Intermediation as a Beliefs-bridge between Optimists and Pessimists, „Journal of Financial Economics” 2005, vol. 75, no. 3, s. 535–569.
Zobacz w Google Scholar

Cowen A., Groysberg B., Healy P., Which Types of Analyst Firms Are More Optimistic?, „Journal of Accounting and Economics” 2006, vol. 41, no. 1–2, s. 119–146.
Zobacz w Google Scholar

Cypryańska M., Nierealistyczny optymizm wczoraj i dziś – nowe spojrzenie na mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych, „Decyzje” 2009, nr 12, s. 53–77.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L., Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 75, s. 111–121.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej: o naturze optymizmu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki M., Wrażliwość wyceny przedsiębiorstwa na zmianę założeń, [w:] Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2002, t. 1, s. 559–568.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Czerw A., Optymizm: perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne: zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka M., Rzeszutek M., Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych z perspektywy finansów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa” 2011, nr 107, s. 28–44.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., Wycena firmy: storytelling i liczby, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., Wycena: minipodręcznik dla inwestorów giełdowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A., Investor Psychology and Security Market Under-and Overreactions, „The Journal of Finance” 1998, vol. 53, no. 6, s. 1839–1885.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski P., Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury, „Studia Ekonomiczne” 2013, t. 174, s. 89–104.
Zobacz w Google Scholar

De Bondt W.F.M., Aportrait of the Individual Investor, „European Economic Review” 1998, vol. 42, no. 3–5, s. 831–844.
Zobacz w Google Scholar

De Bondt W.P.M., Betting on Trends: Intuitive Forecasts of Financial Risk and Return, „International Journal of Forecasting” 1993, vol. 9, no. 3, s. 355–371.
Zobacz w Google Scholar

De Long J.B., Shleifer A., Summers L., Waldmann R., The Survival of Noise Traders in Financial Markets, „The Journal of Business” 1991, vol. 64, no. 1, s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Deaves R., Lüders E., Schröder M., The Dynamics of Overconfidence: Evidence from Stock Market Forecasters, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2010, vol. 75, no. 3, s. 402–412.
Zobacz w Google Scholar

Dechow P., Hutton A., Sloan R., The Relation between Analysts’ Forecasts of Long-Term Earnings Growth and Stock Price Performance Following Equity Offerings, „Contemporary Accounting Research” 2000, no. 17 (1), s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Demirakos E.G., Strong N.C., Walker M., Does Valuation Model Choice Affect Target Price Accuracy?, „European Accounting Review” 2010, vol. 19, no. 1, s. 35–72.
Zobacz w Google Scholar

Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dittmann I., Heurystyki w prognozowaniu w przedsiębiorstwie, „Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics” 2014, vol. 4, no. 46, s. 98–107.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski K., Teoria rynków efektywnych i model racjonalnego inwestora – od warunków ryzyka do warunków konfliktu, „Współczesna Gospodarka” 2014, t. 5, nr 1, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Drabik E., Drabik I., Rozumienie emocji jako gwarancja racjonalnych zachowań uczestników rynków finansowych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 73, s. 24–38.
Zobacz w Google Scholar

Drake M.S., Myers L.A., Analysts’ Accrual-related Over-optimism: Do Analyst Characteristics Play a Role?, „Review of Accounting Studies” 2011, vol. 16, no. 1, s. 59–88.
Zobacz w Google Scholar

Duda T., Standardy etyki zawodowej profesjonalistów na rynkach finansowych w Polsce i na świecie a kwestia zaufania do instytucji rynków finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 462, s. 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dudziak S., Ekonomia behawioralna – interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, t. 2, nr 32, s. 23–36.
Zobacz w Google Scholar

Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, przeł. G. Łętocha, A. Olejniczak, A. Wynimko, WIG-Press, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ertimur Y., Sunder J., Sunder S., Measure for Measure: The Relation between Forecast Accuracy and Recommendation Profitability of Analysts, „Journal of Accounting Research” 2007, no. 45 (3), s. 567–606.
Zobacz w Google Scholar

Ertimur Y., Zhang F., Muslu V., Why are Recommendations Optimistic? Evidence from Analysts’ Coverage Initiations, „SSRN Electronic Journal” 2010, s. 1–49.
Zobacz w Google Scholar

Fabisiak I., Ocena przydatności metody DCF ustalania wartości spółki na wybranym przykładzie, [w:] Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, red. A. Prędki, Mfiles.pl, Kraków 2015, s. 219–227.
Zobacz w Google Scholar

Fabre B., François-Heude A., Optimism and Overconfidence Investors’ Biases: A Methodological Note, „Finance” 2009, t. 30, nr 1, s. 79–119.
Zobacz w Google Scholar

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance” 1970, vol. 25, no. 2, s. 383–417.
Zobacz w Google Scholar

Fellner G., Güth W., Maciejovsky B., Illusion of Expertise in Portfolio Decisions – An Experimental Approach, „CESifo Working Paper Series 621”, b.d.
Zobacz w Google Scholar

Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Fijałkowska D., Klimczak K.M., Pauka M., Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 71/1, s. 35–45.
Zobacz w Google Scholar

Frączek B., Metody pomiaru skutków decyzji inwestycyjnych oraz sposoby weryfikacji skłonności behawioralnych inwestorów, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, t. 146, s. 38–48.
Zobacz w Google Scholar

Fuller R.J., Behavioural Finance and the Sources of Alpha, „Journal of Pension Plan Investing” 1998, vol. 2, no. 3, s. 15–22.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J., Behawioralne finanse przedsiębiorstw: podstawowe podejścia i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski P., Myślenie szybkie i wolne a optymizm dotyczący osobistych zasobów pieniężnych, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 1, s. 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Glaesmer H., Reif W., Martin A., Mewes R., Brahler E., Zenger M., Hinz A., Psychometric Properties and Population-based Norms of the Life Orientation Test Revised (LOT-R): Psychometric Properties of the LOT-R, „British Journal of Health Psychology” 2012, vol. 17, no. 2, s. 432–445.
Zobacz w Google Scholar

Glaum M., Friedrich N., After the „Bubble”: Valuation of Telecommunications Companies by Financial Analysts, „Journal of International Financial Management and Accounting” 2006, vol. 17, no. 2, s. 160–174.
Zobacz w Google Scholar

Gleason C.A., Johnson W.B., Li H., Valuation Model Use and the Price Target Performance of Sell-Side Equity Analysts: Valuation Model Use and Price Target Performance, „Contemporary Accounting Research” 2013, t. 30, nr 1, s. 80–115.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J., Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, „Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu” 2013, nr 4 (25), s. 24–41.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J., Wahania aktywności gospodarczej, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Graham J.R., Harvey C,R., Puri M., Managerial Attitudes and Corporate Actions, „Journal of Financial Economics” 2013, vol. 109, no. 1, s. 103–121.
Zobacz w Google Scholar

Griffin D., Tversky A., The Weighing of Evidence and the Determinants of Confidence, „Cognitive Psychology” 1992, vol. 24, no. 3, s. 411–435.
Zobacz w Google Scholar

Hackbarth D., Managerial Traits and Capital Structure Decisions, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2008, vol. 43, no. 4, s. 843–881.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol M., Mikołajewicz G., Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w rekomendacjach biur maklerskich, „Zarządzanie Finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw” 2003, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Harvey C.R., Mohammed K., Rattray S., Do Analyst Experience, Location and Gender Affect the Performance of Broker Recommendations in Europe?, „SSRN Electronic Journal” 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hayward M.L.A., Hambrick D.C., Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: Evidence of CEO Hubris, „Administrative Science Quarterly” 1997, vol. 42, no. 1, s. 103–127.
Zobacz w Google Scholar

Heaton J.B., Managerial Optimism and Corporate Finance, „Financial Management” 2002, vol. 31, no. 2, s. 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Heikamp T., Alessandri G., Laguna M., Petrovic V., Caprara M.G., Trommsdorff G., Cross-cultural Validation of the Positivity-scale in Five European Countries, „Personality and Individual Differences” 2014, vol. 71, s. 140–145.
Zobacz w Google Scholar

Hilary G., Hsu C., Segal B., Wang R., The Bright Side of Managerial Over-optimism, „Journal of Accounting and Economics” 2016, t. 62, no. 1, s. 46–64.
Zobacz w Google Scholar

Hinz A., Sander C., Glaesmer H., Brahler E., Zenger M., Hilbert A., Kocalevent R-D., Optimism and Pessimism in the General Population: Psychometric Properties of the Life Orientation Test (LOT-R), „International Journal of Clinical and Health Psychology” 2017, vol. 17, no. 2, s. 161–170.
Zobacz w Google Scholar

Hirshleifer D., Luo G.Y., On the Survival of Overconfident Traders in a Competitive Securities market, „Journal of Financial Markets” 2001, vol. 4, no. 1, s. 73–84.
Zobacz w Google Scholar

Hochschild A.R., The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, University of California Press” 1983.
Zobacz w Google Scholar

Horodecka A., „Homooeconomicus” jako podstawa ekonomii – krytyka i alternatywy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 347, s. 166–183.
Zobacz w Google Scholar

Idzik M., Kilar M., Prognozowanie, [w:] Encyklopedia prognozowania, https://mfiles,pl/pl/index,php/Prognozowanie (dostęp: 24.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Imam S., Barker R., Clubb C., The Use of Valuation Models by UK Investment Analysts, „European Accounting Review” 2008, vol. 17, no. 3, s. 503–535.
Zobacz w Google Scholar

Imam S., Chan J., Shah S.Z.A., Equity Valuation Models and Target Price Accuracy in Europe: Evidence from Equity Reports, „International Review of Financial Analysis” 2013, t. 28, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Irwin W.F., Stated Expectations as Function of Probability and Desirability of Outcomes, „Journal of Personality” 1953, no. 21, s. 329–335.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., O pewnych modelach decyzji finansowych, „Decyzje” 2004, nr 1, s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Osiemdziesiąt lat analizy fundamentalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 75, s. 185–192.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Jasiniak M., Efekty cenowe na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.
Zobacz w Google Scholar

Jefferson A., Bortolotti L., Kuzmanovic B., What is Unrealistic Optimism?, „Consciousness and Cognition” 2017, vol. 50, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Jurczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Media Rodzina 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, vol. 47, no. 2, s. 263–291.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias, „Journal of Economic Perspectives” 1991, vol. 5, no. 1, s. 193–206.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Krzykowski G., Racjonalność decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcji, „Problemy Zarządzania” 2012, t. 10, nr 4, s. 169–177.
Zobacz w Google Scholar

Kapeliushnikov R., Behavioral Economics and the „New” Paternalism, „Russian Journal of Economics” 2015, vol. 1, no. 1, s. 81–107.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman B.E., Emotional Arousal as a Source of Bounded Rationality, „Journal of Economic Behavior & Organization” 1999, vol. 38, no. 2, s. 135–144.
Zobacz w Google Scholar

Kawka P., Wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w praktyce, [w:] Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, red. A. Prędki, Mfiles.pl, Kraków, 2015, s. 209–218.
Zobacz w Google Scholar

Keller J., Rekomendacje giełdowe a ceny akcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kicia M., Behawioralne uwarunkowania dynamiki cen akcji: od inwestora do rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kicia M., Między mitem eksperta a nadmierną pewnością siebie – o decyzjach finansowych w warunkach naturalnego eksperymentu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2015, t. 49, cz. 4, s. 215–225.
Zobacz w Google Scholar

Kicia M., Wpływ myślenia heurystycznego na efektywność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2008, z. 218, s. 347–359.
Zobacz w Google Scholar

King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, przeł. M. Zakrzewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Klepacki J., Indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych, Difin, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kotlarek P., Racjonalność w ujęciu ekonomii behawioralnej, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 180, s. 106–116.
Zobacz w Google Scholar

Kowalke K., Financial Forecasts Brokerage Houses and Actual Financial Results of Listed Companies, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 2015, nr 75, s. 269–281.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski M.J., Praźników J., Investment Recommendation Optimism – Results of Empirical Research on Polish Capital Market, [w:] Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT2016 – Part IV, Springer International Publishing, Cham 2017, t. 524, Advances in Intelligent Systems and Computing, s. 67–77, [online] http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-46592-0_6 (dostęp: 12.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Krueger N., Dickson P.R., How Believing in Ourselves Increases Risk Taking: Perceived Self-efficacy and Opportunity Recognition, „Decision Sciences” 1994, vol. 25, no. 3, s. 385–400.
Zobacz w Google Scholar

Kszczotek M., Kiermasz B., Cisek M., Efektywność informacyjna polskiego rynku kapitałowego w formie słabej na przykładzie spółek z indeksu WIG20, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 47, s. 249–264.
Zobacz w Google Scholar

Kubińska E., Markiewicz Ł., Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego, „Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, s. 375–385.
Zobacz w Google Scholar

Kyle A.S., Wang F.A., Speculation Duopoly with Agreement to Disagree: Can Overconfidence Survive the Market Test?, „The Journal of Finance” 1997, vol. 52, no. 5, s. 2073–2090.
Zobacz w Google Scholar

Lai J.C.L., Yue X., Measuring Optimism in Hong Kong and Mainland Chinese with the Revised Life Orientation Test, „Personality and Individual Differences” 2000, vol. 28, no. 4, s. 781–796.
Zobacz w Google Scholar

Langer M., Etyczne podłoże postaw maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, t. 78, nr 2, s. 101–112.
Zobacz w Google Scholar

Leśkiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenstein S., Fischhoff B., Do Those Who Know More also Know More about How Much They Know?, „Organizational Behavior and Human Performance” 1977, vol. 20, no. 2, s. 159–183.
Zobacz w Google Scholar

Lin Y., Hu S., Chen M., Managerial Optimism and Corporate Investment: Some Empirical Evidence from Taiwan, „Pacific-Basin Finance Journal” 2005, vol. 13, no. 5, s. 523–546.
Zobacz w Google Scholar

Lo A.W., Repin D.V., Steenbarger B.N., Fear and Greedin Financial Markets: A Clinical Study of Day-Traders, „American Economic Review” 2005, vol. 95, no. 2, s. 352–359.
Zobacz w Google Scholar

Loh R., Stulz R., Is Sell-Side Research More Valuable in Bad Times, „The Journal of Finance” 2018, vol. 73, s. 959–1013.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna M., Oleś P., Filipiuk D., Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej, „Studia Psychologiczne” 2011, t. 49, z. 4, s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik I.M., Witek A., Nastawienie na sukces w kontekście pozytywnej orientacji i poczucia własnej skuteczności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia–Psychologia” 2019, vol. 31, cz. 2, s. 301–312.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz P., Etyczne aspekty rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, Globalizacja, Liberalizacja, Etyka”, 2014, nr 9, s. 271–278.
Zobacz w Google Scholar

Macko A., Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzykowanie, „Decyzje” 2005, nr 4, s. 29–50.
Zobacz w Google Scholar

Majewski S., Analiza powiązań rekomendacji analityków giełdowych z wybranymi czynnikami finansowo-ekonomicznymi spółek giełdowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 1, s. 165–173.
Zobacz w Google Scholar

Majewski S., Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Majewski S., Majewska A., Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 6, s. 37–50.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska U., Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa, [w:] Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Malmendier U., Tate G., Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction, „Journal of Financial Economics” 2008, vol. 89, no. 1, s. 20–43.
Zobacz w Google Scholar

Malska W., Koziorowska A., Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, t. 3, nr 6, s. 323–327.
Zobacz w Google Scholar

Marks R.W., The Effect of Probability, Desirability and „Privilege” on the Stated Expectations of Children, „Journal of Personality” 1951, no. 19, s. 397–351.
Zobacz w Google Scholar

Martysz C.B., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider tradnig. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mayo H.B., Inwestycje, przeł. K. Perez, M. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, przeł. T. Jurewicz, J. Kluziński, P. Piętowski, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Matthews K.A., Raikkonen K., Sutton-Tyrrell K., Kuller L.H., Optimistic Attitudes Protect against Progression of Carotid Atherosclerosis in Healthy Middle-aged Women, „Psychomatic Medicine” 2004, no. 66 (5), s. 640–644.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, „Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych” 2009, nr 3–4, s. 137–156.
Zobacz w Google Scholar

Michel J.-S., Pandes J.A., Are Analysts Really Too Optimistic?, „SSRN Electronic Journal” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajek-Gocjena M., Psychologia wyceny spółki na rynku kapitałowym, [w:] Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, red. A. Szablewski, A. Herman, Poltext, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, przeł. A. Mincewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mola S., Guidolin M., Affiliated Mutual Fundsand Analyst Optimism, „Journal of Financial Economics” 2009, vol. 93, no. 1, s. 108–137.
Zobacz w Google Scholar

Montier J., Behavioural Investing: a Practitioner’s Guide to Applying Behavioural Finance, John Wiley & Sons Ltd, Oxford, UK 2007.
Zobacz w Google Scholar

Moore D.A., Cain D.M., Overconfidence and Underconfidence: Whenand Why People Underestimate (and Overestimate) the Competition, „Organizational Behavior and Human Decision Processes” 2007, vol. 103, no. 2, s. 197–213.
Zobacz w Google Scholar

Motylska-Kuźma A., Bańki spekulacyjne a handel algorytmiczny na rynkach finansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 65, s. 231–240.
Zobacz w Google Scholar

Ngoc L.T.B., Behavior Pattern of Individual Investors in Stock Market, „International Journal of Business and Management” 2013, vol. 9, no. 1, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Niemiec A., Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, nr 12, s. 249–259.
Zobacz w Google Scholar

Nogal P., Racjonalność ekonomiczna w kontekście teorii użyteczności, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 180, s. 154–162.
Zobacz w Google Scholar

Odean T., Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are Above Average, „The Journal of Finance” 1998, vol. 53, no. 6, s. 1887–1934.
Zobacz w Google Scholar

Olsen R.A., Behavioral Finance and Its Implications for Stock-Price Volatility, „Financial Analysts’ Journal: FAJ” 1998, vol. 54, s. 10–18.
Zobacz w Google Scholar

Olsen R.A., Investment Risk: The Experts’ Perspective, „Financial Analysts Journal” 1997, vol. 53, s. 62–66.
Zobacz w Google Scholar

Olszewska S., Oddziaływanie emocji i skłonności poznawczych inwestorów na podejmowanie decyzji finansowych, „Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2013, nr 5, s. 27–38.
Zobacz w Google Scholar

Orlik K., Makroekonomia behawioralna: jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej, CeDeWu, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Ottati F., Noronha A.P.P., Estructura Factorial del Life Orientation Test Revisado (LOT-R), „Acta Colombiana de Psichología” 2017, vol. 20, no. 1, s. 40–48.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Panfil M., Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), [w:] Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Panfil M., Szablewski A., Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa, [w:] Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich: nadmierny optymizm, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, t. 89, s. 299–306.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Błędy poznawcze i nadmierny optymizm na rynku kapitałowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, t. 17, s. 239–240.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Czynniki psychologiczne a skuteczność inwestycyjna na rynku kapitałowym, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, s. 319–330.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Dyskonto wartości przedsiębiorstwa z tytułu nadmiernego optymizmu, Podejście modelowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 533, s. 185–195.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Heurystyka nadmiernego optymizmu w wycenach przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2018, vol. 51, cz. 6, s. 283–291.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Nadmierny optymizm w wycenach przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2016, vol. 50, cz. 4, s. 383–392.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Keller J., Determinants of Occurrence of Excessive Optimism among Analysts of the Warsaw Stock Exchange, „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business” 2019, t. 37, nr 1, s. 259–275.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Keller J., Rekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze: nadmierny optymizm wśród analityków giełdowych, „Ekonomista” 2015, nr 6, s. 910–920.
Zobacz w Google Scholar

Patena W., Maślankowski K., Standardy wyceny przedsiębiorstw – nowa propozycja, „e-Finanse” 2010, t. 6, nr 2, s. 26–39.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Analiza fundamentalna: standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszkiewicz W., Metodyka diagnozy i prognozy bankructwa gospodarstw domowych, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych, Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Pilch T., Optymizm i pesymizm – dwie orientacje życia indywidualnego i dwie strategie budowania świata społecznego, „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 4, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Poszewiecki A., Kulawczuk P., Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; Sopot 2010.
Zobacz w Google Scholar

Potocki T., Opolski K., Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej, „Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2015, nr 1, s. 43–70.
Zobacz w Google Scholar

Prosad J.M., Kapoor S., Sengupta J., Behavioral Biases of Indian Investors: A Survey of Delhi-NCR Region, „Qualitative Research in Financial Markets” 2015, vol. 7, no. 3, s. 230–263.
Zobacz w Google Scholar

Prusak B., Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, CeDeWu, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Puri M., Robinson D.T., Optimism and Economic Choice, „Journal of Financial Economics” 2007, vol. 86, s. 71–99.
Zobacz w Google Scholar

Rehman M.W.U., Arif K., Investment Behavior and Stock Preference of an Individual Investor: Evidence from Karachi Stock Exchange, „Developing Country Studies” 2015, vol. 5, no. 9, s. 124–132.
Zobacz w Google Scholar

Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, przeł. J. Sobkowiak, T. Wiazowski, A. Wynimko, WIG-Press, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Emocje w procesach decyzyjnych na rynkach finansowych, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2016, nr 267, s. 163–174.
Zobacz w Google Scholar

Ryguła R., Neurobiologia optymizmu, „Wszechświat” 2014, t. 115, nr 1–3, s. 30–36.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, przeł. B. Czarny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sarniak Ł., Rozwój działalności maklerskiej w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Schacter D.L., Addis D.R., The Optimistic Brain, „Nature Neuroscience” 2007, vol. 10, no. 11, s. 1345–1347.
Zobacz w Google Scholar

Scheier M.F., Carver C.S., Optimism, Coping, and Health: Assessment and Implications of Generalized Outcome Expectancies, „Health Psychology” 1985, vol. 4, no. 3, s. 219–247.
Zobacz w Google Scholar

Scheier M.F., Carver C.S., Bridges M.W., Distinguishing Optimism from Neuroticism (and Trait Anxiety, Self-mastery, and Self-esteem): A Reevaluation of the Life Orientation Test, „Journal of Personality and Social Psychology” 1994, vol. 67, no. 6, s. 1063–1078.
Zobacz w Google Scholar

Scheinkman J.A., Xiong W., Overconfidence and Speculative Bubbles, „Journal of Political Economy” 2003, vol. 111, no. 6, s. 1183–1219.
Zobacz w Google Scholar

Schipper K., Commentary on Analysts’ Forecasts, „Accounting Horizons” 1991, no. 5, s. 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Schou-Bredal I., Heir T., Skogstad L., Bonsaksen T., Lerdal A., Grimholt T., Ekeberg Ø, Population-based norms of the Life Orientation Test-Revised (LOT-R), „International Journal of Clinical and Health Psychology” 2017, vol. 17, no. 3, s. 216–224.
Zobacz w Google Scholar

Schwarzer R., Optimism, Vulnerability, and Self-beliefs as Health-related Cognitions: A Systematic Overview, „Psychology & Health” 1994, vol. 9, no. 3, s. 161–180.
Zobacz w Google Scholar

Sharot T., The Optimism Bias, „Current Biology” 2011, vol. 21, no. 23, s. 941–945.
Zobacz w Google Scholar

Shefrin H., A Behavioral Approach to Asset Pricing, Elsevier Science & Technology Books 2009.
Zobacz w Google Scholar

Shepperd J.A., Pogge G., Howell J.L., Assessing the Consequences of Unrealistic Optimism: Challenges and Recommendations, „Consciousness and Cognition” 2017, vol. 50, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Shepperd J.A., Klein W.M.P., Waters E.A., Weinstein N.D., Taking Stock of Unrealistic Optimism, „Perspectives on Psychological Science” 2013, vol. 8, no. 4, s. 395–411.
Zobacz w Google Scholar

Shepperd J.A., Waters E.A., Weinstein N.D., Klein W.M.P., A Primer on Unrealistic Optimism, „Current Directions in Psychological Science” 2015, vol. 24, no. 3, s. 232–237.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., „Optymizm – pesymizm” próba precyzji pojęć i jej konsekwencje badawcze, „Studia Socjologiczne” 1972, nr 4 (47).
Zobacz w Google Scholar

Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., Przewodnik po finansach: 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menadżerów, przeł. Z. Czerwiński, E. Czerwińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Singh S., Mishra S., Optimism – Pesimism among Adolescents – A Gender-based Study, „International Journal of Science and Research” 2014, no. 3/6, s. 1530–1532.
Zobacz w Google Scholar

Smith V.L., Racjonalność w ekonomii, przeł. M. Dąbrowski et al., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobol-Kwapińska M., Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań, „Studia Psychologiczne” 2014, nr 52 (1), s. 77–90.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska J., Optymizm a prawidłowości percepcyjne przy ważeniu prawdopodobieństwa, „Prakseologia” 2006, nr 146, s. 65–88.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski D., Giełda, pasja, pieniądze, Złote Myśli, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sornette D., von der Becke S., Crashes and High Frequency Trading, „Swiss Finance Institute Research Paper” 2011, no. 11–63, s. 1–26.
Zobacz w Google Scholar

Stach R., Optymizm: badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Steca P., Monzani D., Greco A., Chiesi F., Primi C., Item Response Theory Analysis of the Life Orientation Test-Revised: Age and Gender Differential Item Functioning Analyses, „Assessment” 2015, vol. 22, no. 3, s. 341–350.
Zobacz w Google Scholar

Swacha-Lech M., Potencjalne kierunki wpływu ekonomii behawioralnej na rozwój głównego nurtu ekonomii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2011, vol. 45, cz. 2, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Swol L.M., Sniezek J.A., Factors Affecting the Acceptance of Expert Advice, „British Journal of Social Psychology” 2005, vol. 44, no. 3, s. 443–461.
Zobacz w Google Scholar

Szarzec K., Koniunktura gospodarcza, [w:] Makroekonomia, red. A.Z. Nowak, T. Zalega, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Szymański P., Jakie problemy napotykają eksperci przy wycenie przedsiębiorstw? Wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 261, s. 435–448.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2009, nr 40 (4), s. 5–30.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A., Finanse behawioralne: nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tan H., Yu C., DCF Please! Evidence from a Textual Analysis of Analyst Reports, „SSRN Electronic Journal” 2019.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński W., Rynki kapitałowe: metody ilościowe, vol. 1, Placet, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Thaler R., Mental Accounting and Consumer Choice, „Marketing Science” 1985, vol. 4, no. 3, s. 199–214.
Zobacz w Google Scholar

Tomer J.F., What is Behavioral Economics?, „The Journal of Socio-Economics” 2007, vol. 36, no. 3, s. 463–479.
Zobacz w Google Scholar

Torngren G., Montgomery H., Worse Than Chance? Performance and Confidence Among Professionals and Lay people in the Stock Market, „Journal of Behavioral Finance” 2004, vol. 5, no. 3, s. 148–153.
Zobacz w Google Scholar

Tuckett D., Emotional Finance and New Economic Thinking, [w:] Minding the Markets, Palgrave Macmillan, London 2011, s. 157–188.
Zobacz w Google Scholar

Turska-Kawa A., Nadzieja podstawowa oraz orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania politycznego młodych, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Tuzimek R., Czynniki behawioralne a decyzje zarządcze i inwestycje na publicznym rynku kapitałowym, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tuzimek R., Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, [w:] Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Tversky A., Kahneman D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, „Science, New Series” 1974, vol. 185, no. 4157, s. 1124–1131.
Zobacz w Google Scholar

Tversky A., Kahneman D., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science” 1981, vol. 211, no. 4481, s. 453–458.
Zobacz w Google Scholar

Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Viedienieiev V.A., Ensemble Forecasting Methods in DCF Modelling of the Fair Value of Enterprises, „Universal Journal of Accounting and Finance” 2021, no. 9 (4), s. 869–874.
Zobacz w Google Scholar

von Mises L., Greaves B.B., The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method, Liberty Fund Library of the Works of Ludwig von Mises, Indianapolis 2006, 2nd ed.
Zobacz w Google Scholar

Wallston K.A., Cautious Optimism vs. Cockeyed Optimism, „Psychology & Health” 1994, vol. 9, no. 3, s. 201–203.
Zobacz w Google Scholar

Walsh D., McCartney G., McCullough S., van der Pol M., Buchanan D., Jones R., Always Looking on the Bright Side of Life? Exploring Optimism and Health in Three UK Post-industrial Urban Settings, „Journal of Public Health” 2015, vol. 37, no. 3, s. 389–397.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Juszczyk M., Znaczenie czynników behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2016, nr 113, s. 173–183.
Zobacz w Google Scholar

Weinstein N.D., Reducing Unrealistic Optimism about Illness Susceptibility, „Health Psychology” 1983, vol. 2, no. 1, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., Prawo rynku kapitalowego: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Więckowska B., Podręcznik Użytkownika – PQStat, [online] www.pqstat.pl.
Zobacz w Google Scholar

Womack K., Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value?, „Journal of Finance” 1996, no. 51 (1), s. 137–167.
Zobacz w Google Scholar

Wnuczak P., Skuteczność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych w okresach stagnacji na rynkach kapitałowych (Effectiveness of recommendations issued by stockmarket analysts in periods of stagnation on capital markets), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 412, s. 333–342.
Zobacz w Google Scholar

Wośko Z., Wpływ zmian na rynkach finansowych na przebieg wahań koniunkturalnych w Polsce, 2005 (praca doktorska).
Zobacz w Google Scholar

Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wyżnikiewicz B., Usytuowanie ośrodka prognostycznego a optymizm lub pesymizm prognoz makroekonomicznych dla Polski, [w:] Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki. Część II, red. K. Walczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 205–216.
Zobacz w Google Scholar

Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N., Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym – rola optymizmu, „Psychogeriatria Polska” 2013, nr 10 (4), s. 145–156.
Zobacz w Google Scholar

Zalega T., Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki, „Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski” 2015, nr 1, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki D., Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński” 2008, nr 1, s. 105–114.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki D., Kluczowe wyzwania wyceny przedsiębiorstw, wycena zobowiązań warunkowych i aktywów nieoperacyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 63, s. 533–547.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki D., O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 158, s. 514– 524.
Zobacz w Google Scholar

Zatoń W., Uwarunkowania psychologiczne w prognozowaniu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 185, s. 189–199.
Zobacz w Google Scholar

Zatwarnicka-Madura B., Irracjonalność zachowań konsumenta, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa” 2009, z. 93, s. 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska E., Ostrowska E., Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, s. 489–499.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka P., Giełda i psychologia: behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Zygan M., Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 32, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Żurawik B., Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych, „Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 2, cz. 2, s. 203–218.
Zobacz w Google Scholar

Żurek M., Inklinacje behawioralne na rynkach kapitałowych w świetle modeli SEM, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
Zobacz w Google Scholar

www.bankier.pl
Zobacz w Google Scholar

www.gpw.pl
Zobacz w Google Scholar

www.stockwatch.pl
Zobacz w Google Scholar

www.strefainwestorow.pl/artykuly/20190104/terminy-publikacji-raportow-okresowych
Zobacz w Google Scholar

www.stooq.pl
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

13 października 2023

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-264-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-265-1