Inwestycje i nieruchomości: Wyzwania klimatyczne i technologiczne

Autorzy

Beata Wieteska-Rosiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Katarzyna Śmietana - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Michał Sobczak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Mateusz Chmielewski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Justyna Piech - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Słowa kluczowe:

zmiany klimatu, zabudowa miejska, raportowanie środowiskowe, nieruchomości publiczne, BIM, partnerstwo publiczno‑prywatne, inteligentne parkingi

Streszczenie

Autorzy przedstawili zagadnienia związane z przekształceniami przestrzeni – w tym zabudowanej – oraz przemianami środowiska przyrodniczego. Omówili też nowe instytucje, technologie i regulacje prawne powstające w odpowiedzi na współczesne wyzwania. Celem publikacji było zidentyfikowanie obserwowanych zjawisk klimatycznych, ich wpływu na środowisko zurbanizowane, a także możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych i narzędzi raportowania wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz gospodarowanie nieruchomościami.

Bibliografia

Accountancy Europe, An opportunity for smarter corporate reporting, Accountancyeurope.eu, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Accountancy Europe, Member State Implementation of Directive 2014/95/EU. A comprehensive overview of how Member States are implementing the EU Directive on Non‑financial and Diversity Information, CSR Europe–GRI, Amsterdam 2017.
Zobacz w Google Scholar

Adams C.A., The Sustainable Development Goals, integrated thinking and the integrated report, The International Integrated Reporting Council (IIRC), London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Andréa C., Bouleta D., Rey-Valette H., Rulleaucd B., Protection by Hard Defence Structures or Relocation of Assets Exposed to Coastal Risks: Contributions and Drawbacks of Cost‑benefit Analysis for Long‑term Adaptation Choices to Climate Change, „France Ocean & Coastal Management” 2016, nr 134.
Zobacz w Google Scholar

Anger A., Lisowski B., Piwkowski W., Wierzowiecki P., Ogólne założenia procesu wdrażania BIM w realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce, „Przegląd Budowlany” 2015, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Appio F.C., Lima M., Paroutis S., Understanding Smart Cities: Innovation Ecosystems, Technological Advancements, and Societal Challenges, „Technological Forecasting and Social Change” 2018, nr 142.
Zobacz w Google Scholar

Atmotern S.A., Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bejm M., Bogdanowicz P., Piotrowski P., Ustawa o partnerstwie publiczno‑prywatnym. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Belniak S., Głuszak M., Zięba M., Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Below R., Wallemacq P., Annual Disaster Statistical Review 2017, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Brussels 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki L., Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Boston Consulting Group, 2050 Polska dla pokoleń. Wybieramy przyszłość, WWF Polska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski M., Śniegocki A., Megatrendy od akceptacji do działań, Wise Europa– Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Burck J., Hagen U., Marten F., Höhne N., Bals Ch., Climate Change Performance Index. Results 2019, Germanwatch–New Climate Institute, Berlin 2019.
Zobacz w Google Scholar

C40 Cities Climate Leadership Group, Good practice guide. Climate Change Adaptation in Delta Cities, C40 Cities, Rotterdam 2016.
Zobacz w Google Scholar

Cities and Biodiversity Outlook. Action and Policy, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal 2012.
Zobacz w Google Scholar

Constantin D.L., Mitrut C., Grosu R.M., Profiroiu M., Iosif A.E., Municipal Real Properties and the Challenges of New Public Management: A Spotlight on Romania, „International Review of Administrative Sciences” 2018, t. 1, nr 84.
Zobacz w Google Scholar

CoreNet Global, The essential guide to corporate real estate, CoreNet Global Inc., Atlanta 2015.
Zobacz w Google Scholar

Cowap Ch., Value of Natural Capital – The Need for Chartered Surveyors, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka J., Elektronizacja zamówień publicznych, [w:] A. Olejarz (red.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Wydawnictwo UZP, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Wiley InterScience, New Jersey 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dawid L., Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2011, t. 19, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Degórski M., Gospodarka o obiegu zamkniętym circular economy – nowe podejście w rozumieniu relacji człowiek–środowisko, „Studia KPZK” 2018, nr 183.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte, Analiza najbardziej charakterystycznych (precedensowych) spraw w dziedzinie porozumień ograniczających konkurencję w tym porozumień dystrybucyjnych (postępowanie Komisji bądź organów wspólnotowych lub krajowych). Wersja 2.0, Member of Deloitte Touche Totmastu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte, Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?, Member of Deloitte Touche Totmastu–Polska Izba Ubezpieczeń–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte, Smart Cities. How Rapid Advances in Technology Are Reshaping Our Economy and Society, Member of Deloitte Touche Totmastu, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte, Smart City, Smart Nation Providing the Keys to Unlock Your City’s Potential, Member of Deloitte Touche Totmastu, London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dubas S., Pasławski J., The Concept of Improving Communication in BIM during Transfer to Operation Phase on the Polish Market, „Procedia Engineering” 2017, nr 208.
Zobacz w Google Scholar

Dydkowski G., Okoń J., Partnerstwo publiczno‑prywatne jako narzędzie korzystania z kapitałów prywatnych i efektywnej realizacji zadań publicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 316.
Zobacz w Google Scholar

Dylan D.E., Gopalakrishnan S., Smith D.M., Murray A.B., Climate Adaptation and Policy‑Induced Inflation of Coastal Property Value, „PLoS ONE” 2015, t. 10, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Eckert W., Mrówczyńska M., Bazan-Krzywoszańska A., Skiba M., Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2008, nr 173.
Zobacz w Google Scholar

Ellen MacArthur Foundation, Towards the circular economy. Accelerating the scaleup across global supply chains, Ellen MacArthur Foundation Circular Economy, Cowes 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ellen MacArthur Foundation, Towards the circular economy. Economic and business rationale for an accelerated transition, Ellen MacArthur Foundation Circular Economy, Cowes 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ellen MacArthur Foundation, McKinsey Center for Business and Environment, Growth within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe, Ellen MacArthur Foundation Circular Economy, Cowes 2015.
Zobacz w Google Scholar

EUBIM Task Group, Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector, Strategic action for construction sector performance: driving value, innovation, and growth, Eubim.eu, 2017.
Zobacz w Google Scholar

European Environment Agency, EEA Technical report No 11/2012. Streamlining European biodiversity indicators 2020: Building a future on lessons learnt from the SEBI 2010 process, EEA, Brussels 2012.
Zobacz w Google Scholar

European Environment Agency, Urban Adaptation to Climate Change in Europe, EEA, Brussels 2012.
Zobacz w Google Scholar

European Investment Bank, Market update. Review of the European PPP market in 2018, EBI, Kirchberg 2019.
Zobacz w Google Scholar

FEE Federation of European Accountants, The Future of Corporate Reporting – creating the dynamics for change, Fee.be, 2015.
Zobacz w Google Scholar

The Fifth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity, Ministry of Sustainable Development And Tourism, Warsaw 2014.
Zobacz w Google Scholar

Franconi E., Bridgeland B., Yao M., Circular Business Opportunities for the Built Environment. A New Dynamic. Effective Systems in a Circular Economy, The Ellen MacArthur Foundation, Cowes 2016.
Zobacz w Google Scholar

Furmanek W., Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0), „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Gallaud D., Laperche B., Circular Economy, Industrial Ecology, and Short Supply Chain, John Wiley & Sons Ltd., New Jersey 2016.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Transport – wyniki działalności w 2018 roku, Stat.gov.pl, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Gradkowski K., Wielopoziomowe budowle parkingów w dużych miastach, „Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Guha-Sapir D., Hoyois P., Below R., Annual Disaster Statistical Review 2015. The numbers and trends, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Brussels 2016.
Zobacz w Google Scholar

Gunnell K., Murphy B., Williams C., Designing for Biodiversity. A Technical Guide for New and Existing Buildings, Riba Publishing, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

Harris R., Cooke H., Is Corporate Real Estate at a Crossroads?, „Journal of Corporate Real Estate” 2014, t. 16, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

HM Treasury, Infrastructure Cost Review: Main Report, Gov.UK, London 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hurlimann A.C., Browne G.R., Warren-Myers G., Francis V., Barriers to Climate Change Adaptation in the Australian Construction Industry – Impetus for Regulatory Reform, „Building and Environment” 2018, nr 137.
Zobacz w Google Scholar

Ignaczewski J., Umowy nienazwane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2013. The Physical Science Basis Summary for Policymakers, IPCC, Geneva 2013.
Zobacz w Google Scholar

Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1,5°C. Summary for Policymakers, IPCC, Geneva 2018.
Zobacz w Google Scholar

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES Secretariat, Bonn 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski A., Wiśniewski R., Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” 2008, t. 1, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Januchta-Szostak A., Usługi ekosystemów wodnych w miastach, Fundacja Sendzimira, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T., Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Karski L., Aspekt prawny zmian klimatu – COP 14, „Czysta Energia” 2008, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Karski L., Ochrona klimatu na poziomie międzynarodowym – wprowadzenia, „Czysta Energia” 2007, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Kokot S., Gospodarka nieruchomościami gminy jako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2006, t. 14, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Biała Księga. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2009.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2018.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Strasburg 2016.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2013.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Przejście na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2011.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2013.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2012.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Zielona Księga Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów. Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie – warianty działań na szczeblu UE, Komisja Europejska–Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bruksela 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski P., Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – obowiązkowy standard przyszłości?, „Przegląd Budowlany” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kotas A., Partnerstwo Publiczno‑Prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych na przykładzie budownictwa nieruchomości komunalnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 204.
Zobacz w Google Scholar

KPMG Advisory sp. z o.o., Building Information Modeling. Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Krysiński M., Internet Rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 122.
Zobacz w Google Scholar

Krzemień Z., Czy działalność człowieka powoduje zmiany klimatu na Ziemi?, „Nowa Elektrotechnika” 2009, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Lacy P., Rutqvist J., Waste to Wealth. The Circular Economy Advantage, Palgrave Macmillan, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Maes J. i inni, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020, Publications office of the European Union, Luxembourg 2013.
Zobacz w Google Scholar

Małkowska A., Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, „Świat Nieruchomości” 2008, t. 66, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Marona B., Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Marona B., van den Beemt-Tjeerdsma A., Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands, „Sustainability” 2018, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Masalskyte R., Andelin M., Sarasoja A.L., Ventovuori T., Modelling Sustainability Maturity in Corporate Real Estate Management, „Journal of Corporate Real Estate” 2014, t. 2, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Michnej M., Zwoliński T., Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu Push & Pull, „Transport Miejski i Regionalny” 2017, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Milenković M., Rašić M., Vojković G., Using Public‑private partnership models in smart cities – proposal for Croatia, 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics, and Microelectronics (MIPRO), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Croatia 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Adaptacja do zmian klimatu. Raport z badania, Danae sp. z o.o.–Realizacja sp. z o.o., Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Architektura budownictwa. Jak zmiany klimatu wpływają na budynki i ich bezpośrednie otoczenie?, Instytut Ochrony Środowiska–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Plany adaptacji do zmian klimatu 44 miast Polski. Publikacja podsumowująca, Instytut Ochrony Środowiska–Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, Instytut Ochrony Środowiska–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Instytut Ochrony Środowiska–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), Instytut Ochrony Środowiska–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Twój biznes a zmiany klimatu, Instytut Ochrony Środowiska–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Młynarski T., Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mooij S., The ESG rating and Ranking Industry, Vice or Virtue in the Adoption of Responsible Investment?, Oxford University Press, Oxford 2017.
Zobacz w Google Scholar

Mordue S., Swaddle P., Building Information Modeling For Dummies, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mrozek R., Nalepka M., Zalety i wady technologii BIM, „Builder” 2017, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Muczyński A., Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej, „Świat Nieruchomości” 2018, nr 103.
Zobacz w Google Scholar

Muczyński A., Sujkowski Z., Klasyfikacja funkcjonalna gminnych zasobów nieruchomości, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” 2004, t. 1, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli, Wystąpienie pokontrolne, Delegatura NIK we Wrocławiu, Wrocław 2018.
Zobacz w Google Scholar

Nalepka A., Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 792.
Zobacz w Google Scholar

Nalepka A., Systemy zarządzania zasobem nieruchomości gminy, „Świat Nieruchomości” 2008, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Naumann S., McKenna D., Kaphengst T., Design, implementation, and cost elements of Green Infrastructure projects. Final report, European Commission, Brussels 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nguyen T.S., Liu T., Mohamed S., Mostafa S., Public‑private Partnerships in the Context of smart Cities: Review of Contemporary Literature, [w:] X. Zhao, P. Kalutara, R. Webber (red.), Built to Thrive: Creating Buildings and Cities that Support Individual Well‑being and Community Prosperity, Central Queensland Univeristy, Australia 2019.
Zobacz w Google Scholar

O’Shaughnessy E., Heeter J., Keyser D., Gagnon G., Aznar A., Estimating the National Carbon Abatement Potential of City Policies: A DataDriven Approach, National Renewable Energy Laboratory, Denver 2016.
Zobacz w Google Scholar

Orlińska-Dejer K., BIM w przetargach publicznych – analiza wybranych postępowań przetargowych, „Materiały Budowlane” 2017, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Ozdemiroglu E., Hails R. (red.), Demystifying Economic Valuation, Valuing Nature, London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pachauri R.K., Reisinger A. (red.), Zmiana klimatu 2007: Raport Syntetyczny. Wkład Grup roboczych I, II i III do czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Parteka T., Konstruktywna i destruktywna rola transportu w kształtowaniu treści i formy miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pelsmakers S., The environmental design pocketbook, Riba Publishing, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pierzchalski M. i inni, Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Pilla F., Gharbia S.S., Lyons R., How Do Households Perceive Flood‑risk? The Impact of Flooding on the Cost of Accommodation in Dublin, Ireland, „Science of the Total Environment” 2019, nr 650.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T., Obowiązek czy możliwość stosowania BIM? BIM w prawie zamówień publicznych – cz. I, „Inżynier Budownictwa” 2019, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Łodzi do roku 2030, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030, Urząd Miasta Poznania, Poznań 2019.
Zobacz w Google Scholar

Plan adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk 2018.
Zobacz w Google Scholar

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Przypek K., Praktyki cenowe ograniczające konkurencję w Polsce i w Unii Europejskiej, „ZNZE WSIiZ” 2006, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Radziłowicz M., Procesy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, „Civitas et Lex” 2015, t. 7, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, TNS–Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rotterdam Climate Change Adaptation Strategy, C40 Cities, Rotterdam 2013.
Zobacz w Google Scholar

Roulac S., Corporate Property Strategy Is Integral Part to Corporate Business Strategy, „Journal of Real Estate Research” 2001, t. 22, nr 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Sanakiewicz Ł., Szczególne formy obrotu nieruchomościami publicznymi: zagadnienia prawne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015 (praca doktorska).
Zobacz w Google Scholar

Scott J.T., The Sustainable Business, A Practitioner’s Guide to Achieving Long‑Term Profitability and Competitiveness, The European Foundation for Management Development, Brussels 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sempels Ch., Implementing a Circular and Performance Economy through Business Model Innovation. A New Dynamic. Effective Business in a Circular Economy, The Ellen MacArthur Foundation, Cowes 2013.
Zobacz w Google Scholar

Shaw R., Colley M., Connell R., Climate Change Adaptation by Design: A Guide for Sustainable Communities, TCPA, London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M.E., Udogodnienia miejskie – element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych, „Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis” 2017, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Sousa-Monteiro C., Causone F., Cunhaa S., Pinaa A., Erba S., Addressing the Challenges of Public Housing Retrofits, „Energy Procedia” 2017, nr 134.
Zobacz w Google Scholar

Stec A., Słyś D., Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2016.
Zobacz w Google Scholar

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050, Urząd Miasta Warszawy, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt E., Przegląd rodzajów inteligentnych systemów parkingowych, „Transport Samochodowy” 2017, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szymalski W. (red.), Klimat okiem samorządowców, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szymalski W. (red.), Poradnik adaptacji miasta do zmiany klimatu, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Tarnawska K., Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Tundys B., Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu – założenia, relacje, implikacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 383.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, Nowa Agenda Miejska, Department of Economic and Social Affairs, Quito 2016.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, World Population Prospects 2019: Highlights, Department of Economic and Social Affairs, New York 2019.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r., Wydawnictwo UZP, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Zamówień Publicznych, Wzorcowe Dokumenty. Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., Wydawnictwo UZP, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Walczak Z., Szymczak-Graczyk A., Walczak N., BIM jako narzędzie przyszłości w projektowaniu i rewitalizacji obiektów budowlanych, „Przegląd Budowlany” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wieteska-Rosiak B., Formy pomocy państwa dla poszkodowanych przez żywioł na przykładzie powodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 259.
Zobacz w Google Scholar

Wieteska-Rosiak B., Kierunki rozwoju gospodarczego miast w perspektywie adaptacji do zmian klimatu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 320.
Zobacz w Google Scholar

Wieteska-Rosiak B., Miary rezyliencji miejskiej i ich praktyczne zastosowanie, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Wieteska-Rosiak B., Zrównoważony biznes na przykładzie zielonych inwestycji na rynku nieruchomości, „Ekonomia i Środowisko” 2013, t. 44, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wilkinson S.J., Sayce S.L., Christensen P.H., Developing property sustainably, Routledge Taylor & Francis Group, Abingdon 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wis-Bielewicz J., Serre C., Śniegocki A., Jackl F., Kassenberg A., Szymalski W., Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach, WiseEuropa–Institute for Sustainable Development, Warszawa–Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum, Seeking Return on ESG: Advancing the Reporting Ecosystem to Unlock Impact for Business and Society, Allianz SE and Boston Consulting Group, Boston 2019.
Zobacz w Google Scholar

Yang J.Q., You J.L., Research on the Application of PPP Model in Smart City Projects, „Earth and Environmental Science” 2019, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J., Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym, Instytut Rozwoju, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Źróbek R., Nieruchomości i ich zasoby jako przedmiot opisu i analiz, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” 2004, t. 3, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r. z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, tom 57 z 15 listopada 2014 roku (Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non‑financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance, Document 32014L0095).
Zobacz w Google Scholar

Prawo Zamówień Publicznych, objęte tekstem jednolitym, stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. Nr 1843.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2012 r., poz. 462.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1136.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 526.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr XLIX/802/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 sierpnia 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2019 r., poz. 100.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz.U. z 2017 r., poz. 1529.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 1020.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. z 2019 r., poz. 1593.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz.U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, Dz.U z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, Dz.U z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zobacz w Google Scholar

http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2018/08/FINAL_infrastruktura_komunalna-3.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://andrespol.pl/p,273,referat-komunalny,0 (dostęp: 03.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://bpcc.org.pl/pl/publikacje/argumenty-przemawiajace-za-przyjeciem-bim-w-polsce (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://climcities.ios.gov.pl/ (dostęp: 07.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://documents.rec.org/publications/RSC_BuildingLow_carbonEconomy_PL_Dec2011.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://klimada.mos.gov.pl/dokumenty/ (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://klimada.mos.gov.pl/slownik/?activeTab=2 (dostęp: 04.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ (dostęp: 26.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/ (dostęp: 26.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://orka.sejm.gov.pl/rejestrd.nsf/wgdruku/2133/$file/2133a.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://rtbs.info/ (dostęp: 03.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.bimplus.co.uk/news/uk-bim-alliance-and-buildingsmart-merge/ (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.eubim.eu/wp-content/uploads/2018/05/GROW-2017-01356-00-00-PL-TRA-00.pdf (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.mpgm.pl/website/ofirmie/dzialalnosc-firmy (dostęp: 03.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm (dostęp: 10.08.2018)
Zobacz w Google Scholar

http://www.pnec.org.pl/pl/wydawnictwa/publikacje-i-poradniki (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.pte.pl/pliki/2/21/KrajowaPolitykaMiejska.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.sladwodnymiast.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne/artykuly (dostęp: 27.12.2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (dostęp: 07.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://betterwaterfront.org/wp-content/uploads/2016/05/Resilient-Buildings-Design-Guidelines.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://bip.pomorskie.eu/a,14974,departament-majatku-i-geodezji.html (dostęp: 03.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://builderpolska.pl/2019/04/26/raport-plgbc-certyfikacja-zielonych-budynkow-w-liczbach-2019/ (dostęp: 15.01.2010)
Zobacz w Google Scholar

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/four-pillars-to-hamburg2019s-green-roof-strategy-financial-incentive-dialogue-regulation-and-science/#challenges_anchor (dostęp: 19.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/multifunctional-water-management-and-green-infrastructure-development-in-an-ecodistrict-in-rouen (dostęp: 19.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl (dostęp: 07.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_pl (dostęp: 07.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/Green_Infrastructure.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://gendzwill.files.wordpress.com/2012/10/ksrr1.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://inhabitat.com/rotterdams-floating-pavilion-is-an-experimental-climate-proof-development/ (dostęp: 21.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://vimeo.com/50525989 (dostęp: 19.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.architectsjournal.co.uk/home/morrell-bim-to-be-mandatory-for-all-5m-public-buildings/8614890.article (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.cdbb.cam.ac.uk/system/files/documents/BISBIMstrategyReport.pdf (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/the_value_relevance_of_corporate_sustainability_disclosures.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.csreurope.org/sites/default/files/uploads/CSR%20Europe_GRI%20NFR%20publication_0.pdf (dostęp: 27.11.2017)
Zobacz w Google Scholar

https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2018/05/Healthy-Buildings-_pl-V1-1.pdf (dostęp: 07.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.fema.gov/media-library-data/2c435971150193efc6a6ba08f2403863/P-936_sec4_508.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/aeeba879c097e7ccbb4446f99e8468a3 (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Lagodzenie_zmian_klimatu_i_adaptacja_do_zmian_klimatu_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Lagodzenie_zmian_klimatu_i_adaptacja_do_zmian_klimatu_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.globalreporting.org/ (dostęp: 27.11.2017)
Zobacz w Google Scholar

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Construction-and-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf (dostęp: 02.01.2017)
Zobacz w Google Scholar

https://www.iso.org/standard/51622.html (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.iso.org/standard/68507.html (dostęp: 02.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.kzn.gov.pl/o-kzn-2/ (dostęp: 30.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2012/08/05-Krakow-praktyka2.pdf (dostęp: 25.10.2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nieruchomosci-gminne-poza-kontrola.html (dostęp: 30.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2012_analiza_potencjalu_ppp_raport_6.pdf (dostęp: 25.10.2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.porozumienieburmistrzow.eu/about-pl/cov-initative-pl/cov-figures-pl.html (dostęp: 26.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.ppp.gov.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Wytyczne-PPP-T-1.pdf (dostęp: 25.10.2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-III-kw-2019-final.pdf (dostęp: 06.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.reuters.com/article/us-usa-results-climatechange-analysis/wall-street-increasingly-weighs-risk-from-climate-change-idUSKBN1XF2CS (dostęp: 25.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/knowledge/research/insights/global-trends-in-data-capture-and-management-in-real-estate-and-construction-rics.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.ses.nsw.gov.au/media/2247/building_guidelines.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/2017 (dostęp: 30.12.2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.sustainablepurchasing.org/public/SPLC_Principles_for_Leadership_in_Sustainable_Purchasing_v1_0.pdf (dostęp: 12.07.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www.themanufacturer.com/articles/5-4m-to-launch-centre-for-digital-built-britain/ (dostęp: 25.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_SustainabilityMetrics_Web.pdf (dostęp: 26.08.2014)
Zobacz w Google Scholar

https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans-studies/sustainable-communities/climate-resilience/urban_waterfront.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://zgierz.innowa.eu/ (dostęp: 03.03.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://zgm.piekary.pl/z-g-m/o-zakladzie-gospodarki-mieszkaniowej (dostęp: 03.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://znwl.pl/ (dostęp: 03.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

www.bip.um.opole.pl (dostęp: 12.12.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of-Goals-and-Targets.pdf (dostęp: 15.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

www.legislacja.rcl.gov.pl (dostęp: 28.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

www.ppp.gov.pl (dostęp: 23.10.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.prawo.sejm.gov.pl (dostęp: 14.11.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.purchasingcouncil.org/principles (dostęp: 07.02.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.push-pull-parking.eu (dostęp: 09.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

www.spidersweb.pl (dostęp: 10.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

www.zus.pl/baza-wiedzy (dostęp: 18.10.2019)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

14 listopada 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-138-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-139-0

Inne prace tego samego autora