Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości

Autorzy

Piotr Jarecki
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
https://orcid.org/0000-0001-6454-7089

Słowa kluczowe:

teoria homo oeconomicus, zasady ekonomii, podejmowanie decyzji, ekonomia behawioralna, wycena nieruchomości, wartość rynkowa nieruchomości

Streszczenie

Waga wartości na rynku oraz złożoność samego procesu wyceny spowodowały, że został on znormalizowany. Służą temu standardy zawodowe, noty interpretacyjne oraz regulacje prawne. Pomimo normalizacji obszar wyceny nieruchomości nie jest wyłączony z wpływu czynników behawioralnych. Znaczenie wyceny nieruchomości rozumianej jako proces dochodzenia do wartości oraz jej wynik, a także świadomość wpływu czynników behawioralnych zrodziły potrzebę spojrzenia na wycenę również poprzez pryzmat takich dziedzin, jak psychologia ekonomiczna czy ekonomia behawioralna. Efektem włączenia zagadnień z zakresu ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej są rozważania poświęcone behawioralnym aspektom wyceny nieruchomości.

Prezentowana monografia ujawnia istotną rolę aspektów behawioralnych w procesie wyceny nieruchomości. Potwierdza też hipotezę, że rzeczoznawcy majątkowi nie przestrzegają normatywnego modelu wyceny. Działają oni w bogatym środowisku informacyjnym, znajdują się pod wpływem emocji, dążą do maksymalizacji własnej satysfakcji lub użyteczności. Są podatni na heurystyki i ulegają błędom myślenia. Niepewność jest nieodłącznym elementem wyceny nieruchomości, jednak nie należy podchodzić do tego w sposób krytyczny – heurystyki i błędy myślowe są nie do uniknięcia. Nie chroni przed nimi nawet specjalistyczna wiedza z tego zakresu.

Bibliografia

Achu K. (2011), Do clients influence valuations carried out for financial reporting purposes? Some evidence from Malaysia, Conference Paper, Universiti Teknologi Malaysia, s. 47–62.
Zobacz w Google Scholar

Achu K. (2013), Client influence on property valuation: a literature review, „International Journal of Real Estate Studies”, no. 2 (8), s. 24–47.
Zobacz w Google Scholar

Achu K., Chin L.W., Burhan B., Nordin M.F. (2015), Factor affecting client influence on property valuation in Malaysia: do client size and size of value adjustment matter, „Jurnal Teknologi”, no. 10 (75), s. 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Akerlof G., Shiller C. (2010), Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, przeł. J. Jannasz, Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1982), Etyka nikomachejska, przeł., oprac. i wstępem poprzedziła D. Gromska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak R. (2013), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, przeł. H. Hagemerejowa, K. Hagemerej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2013), Mikroekonomia, przeł. B. Czarny i in., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bettman R. (1973), Perceived risk and its components: a model and empirical test, „Journal of Marketing Research”, no. 2 (10), s. 184–190.
Zobacz w Google Scholar

Bittner I. (2009), Homo oeconomicus, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Blackburn S. (2004), Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, przeł. C. Cieśliński, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanowicz D. (2011), Japoński kryzys z lat 90. z perspektywy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, praca licencjacka, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bryx M. (2008), Funkcjonowanie rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brzezicka J. (2013), Sezonowość rynku nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, nr 2 (84), s. 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 2 (20), s. 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Brzezicka J., Wiśniewski R. (2013), Calendar effects on the real estate market, „Real Estate Management and Valuation”, no. 2 (21), s. 13–21.
Zobacz w Google Scholar

Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości, „Ekonomia XXI Wieku”, nr 2 (2), s. 108–111.
Zobacz w Google Scholar

Bullock A., Stallybrass O., Trombley S. (1999), Słownik pojęć współczesnych, przeł. M. Adamiec i in., Książnica, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Case K.E., Shiller R.J. (2004), Is there a buble in the housing market?, Cowles Foundation for Research in Economics Yale University Paper No. 1089.
Zobacz w Google Scholar

Chalmers D. (2007), Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chojnacka K. (2014), Racjonalność decyzji w teorii ekonomii – kilka refleksji dotyczących wyboru, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 180, s. 35–45.
Zobacz w Google Scholar

Czechowska K. (2014), Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania”, nr 36 (1), s. 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Diaz III J. (1990), The process of selecting comparable sales, „The Appraisal Journal”, no. 4 (58), s. 533–540.
Zobacz w Google Scholar

Diaz III J. (1997), An investigation into impact of previous expert value estimates on appraisal judgement, „Journal of Real Estate Research”, no. 13 (1), s. 57–66.
Zobacz w Google Scholar

Diaz III J., Hansz A.J. (2002), Behavioral research into the real estate valuation process: progress toward a descriptive model, „Real Estate Valuation Theory Research Issues in Real Estate” vol. 8, Appraisal Institute and American Real Estate Society (ARES), s. 3–29.
Zobacz w Google Scholar

Diaz III J., Wolverton M.L. (1998), A longitudinal examination of the appraisal smoothing hypothesis, „Real Estate Economics”, no. 2 (26), s. 349–358.
Zobacz w Google Scholar

Dreżewska J., Strukowska-Kozień O. (2013), Podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem – ujęcie teorii perspektywy, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, nr 27, s. 67–83.
Zobacz w Google Scholar

Dudziak M., Szpakowska E. (2013), Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1 (1), s. 118–129.
Zobacz w Google Scholar

Edgeworth F.Y. (1881), Mathematical psychics: an essay on the application of mathematics to the moral sciences, C. Kegan Paul & Co, London.
Zobacz w Google Scholar

Fiedorowicz K., Fiedorowicz J. (2012), Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 95, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Fletcher S., Diskin B.A. (1994), Agency relationships in appraising for institutional asset manager, „The Appraisal Journal”, no. 1 (62), s. 103–112.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M. (1966), Methodology of positive economics, [w:] M. Friedman, Essays in positive economics, University of Chicago Press, Chicago, s. 3–43.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M. (2008), Kapitalizm i wolność, przeł. M. Lasota, M. Kondratowicz, Helion, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M., Friedman R. (2001), Wolny wybór, przeł. J. Kwaśniewski, Aspekt, Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Gallimore P., Wolverton M.L. (1997), Price-knowledge-induced bias: a cross-cultural comparison, „Journal of Property Valuation and Investment”, no. 3 (15), s. 150–175.
Zobacz w Google Scholar

Gallimore P., Hansz A., Gray A. (2000), Decision making in small property companies, „Journal of Property Valuation and Investment”, no. 6 (18), s. 602–613.
Zobacz w Google Scholar

Gibler K.M., Nelson S.L. (1998), Consumer behavior applications to real estate, Paper presented at the American Real Estate Society Meeting April, s. 381–393.
Zobacz w Google Scholar

Gibler K.M., Nelson S.L. (2003), Consumer behavior applications to real estate, „Journal of Real Estate Practice and Education”, no. 1 (6), s. 63–84.
Zobacz w Google Scholar

Górski J. (1984), Zarys historii ekonomii politycznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W. (2009), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiuk K. (2014), Powstanie i ewolucja modelu Homo Oeconomicus, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, nr 42 (6), s. 254–257.
Zobacz w Google Scholar

Harvey J. (1992), Urban land economics, Macmillan Education, Hong Kong. Janasz K. (2009), Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 14, s. 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Jasay de A. (2009), How to get a free lunch? Just apply for it, Political Economy, Concisely: Essays on Policy that does not work and Markets that do, www.libertyfound.org (dostęp: 2.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kalat J.W. (2016), Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamienik K. (2006), Johna Searle’a koncepcja świadomości, 4.12.2006, https://docplayer.pl/11197632-I-swiadomosc-jako-problem-filozoficzny.html (dostęp: 23.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kinnard W.N., Lenk M.M., Worzala E.M. (1997), Client pressure in the commercial appraisal industry: how prevalent is it?, „Journal of Property Valuation and Investment”, no. 3 (15), s. 233–244.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K.M. (2008), Ryzyko w teorii ekonomii, „Master of Business Administration”, nr 6, s. 64–69.
Zobacz w Google Scholar

Księżyk M., Lisowski R. (2007), Wpływ kosztów alternatywnych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach prywatnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 1, s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2012), Wycena bez wartości – przyczyny i skutki, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 2 (20), s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2014), Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4 (12), s. 247–261.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2018a), 15 myths about market value, „Real Estate Management and Valuation”, no. 3 (26), s. 113–121.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2018b), Dysfunkcje na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu gospodarczego, „Bank i Kredyt”, nr 49 (5), s. 493–514.
Zobacz w Google Scholar

Kwarciński T. (2005), Niewidzialna doktryna Adama Smitha, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 1 (189), s. 96–101.
Zobacz w Google Scholar

Kwarciński T. (2009), Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne, [w:] Człowiek i jego decyzje, red. K.A. Kłosiński, A. Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 145–155.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicki W. (1998), Ekonomia klasyczna – spojrzenie z innej perspektywy, „Ekonomista”, nr 5–6, s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Landreth H., Colander D. (2005), Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Levy D., Schuck E. (1998), Client influence on reported values, Cutting Edge Conference RICS, London.
Zobacz w Google Scholar

Levy D., Schuck E. (2005), The influence of clients on valuations: the client’s perspective, „Journal of Property Investment & Finance”, no. 2 (23), s. 182–201.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, przeł. J. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A. (1952), Principles of economics, 8 ed., Macmillan & Co Ltd., London. Menger C. (2009), Investigations into the method of social sciences, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M.A. (2011), Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 1 (14), s. 139–154.
Zobacz w Google Scholar

Mill J.S. (1882), A system of logic, ratiocinative and inductive, Harper & Brothers Publishers, New York.
Zobacz w Google Scholar

Mises von L. (2007), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Muth J.F. (1961), Rational expectations and the theory of price movements, „Econometrica”, vol. 29, s. 315–335.
Zobacz w Google Scholar

O’Boyle E.J. (2007), Requiem for a homo oeconomicus, „Journal of Markets & Morality”, no. 2 (10), s. 321–337.
Zobacz w Google Scholar

Orlik K. (2017), Makroekonomia behawioralna, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Over D. (2004), Rationality and the normative descriptive distinction, [w:] Blackwell handbook of judgment and decision making, red. D.J. Koehler, N. Harvey, Blackwell Publishing, Malden, MA, s. 3–18.
Zobacz w Google Scholar

Pareto V. (2013), The foundation of political economy, Kelley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Piekutowska A. (2014), Handel zagraniczny jako źródło zwiększenia efektywności gospodarowania, „Studia Ekonomiczne”, nr 180, s. 227–235.
Zobacz w Google Scholar

Polański G. (2013), Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 324–331.
Zobacz w Google Scholar

Pöppel E., Edingshaus A. (2005), Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Reber A.S., Reber E.S. (2015), Słownik psychologii, przeł. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Renaud B. (2005), Światowy cykl nieruchomości 1985–1994 – przyczyny i skutki, Bank Światowy.
Zobacz w Google Scholar

Ring A.A., Dasso J. (1989), Rodzaje rynku, kryteria i podział rynku [Real estate, principles and practices], Prentice Hall, Englewood Cliffs, https://www.eit-centrum.waw.pl/rodzaje-rynku-kryteria-i-podzial-rynku/ (dostęp: 18.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Schiffman L.G., Kanuk L.L. (1994), Consumer behavior, Prentice Hall, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Searle J.R. (1998), Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Searle J.R. (1999), Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, przeł. D. Cieśla, WAB, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Shalter R. (1951), Private property, Rutgers University Press, New Brunswick.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, przeł. A. Prejbisz, B. Jasińska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Solek A. (2010), Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 8, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Sowell T. (2017), Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak E.K. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szaleniec M. (2004), Historia ekonomii w pigułce, 30.01.2004, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_w_pigulce (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Szaleniec M. (2009), Teoria cyklu życia, 30.05.2009, www.nbpportal.pl (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności. Globalizacja, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świsłowska D. (2005/2006), Konsumpcja, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, http://coin.wne.uw.edu.pl/~apugacewicz/konsumpcja.pdf (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Thaler R.H., Mullainathan S. (2018), Ekonomia behawioralna, 6.08.2018, https://mises.pl/blog/2018/08/06/thaler-mullainathan-ekonomia-behawioralna/ (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Thaler R.H., Sunstein C.R. (2017), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tidwell O.A. (2011), An investigation into appraisal bias: the role of decision support tools in debiasing valuation judgements, Dissertation, Georgia State University.
Zobacz w Google Scholar

Tkocz-Wolny K. (2012), Istota wartości nieruchomości inwestycyjnych, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 126, s. 303–316.
Zobacz w Google Scholar

św. Tomasz z Akwinu (1951), Summa theologica, I–II, Q 94, art. 5, za: R. Shalter, Private property, Rutgers University Press, New Brunswick (Suma teologiczna, t. 13, przeł. A. Szeworski, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn).
Zobacz w Google Scholar

Tucker J. (2018), By być szczęśliwym, trzeba rozumieć użyteczność krańcową, 17.09.2018, Instytut Misesa, https://mises.pl/blog/2018/09/17/tucker-by-byc-szczesliwym-trzeba-rozumiec-uzytecznosc-krancowa/ (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Veblen T. (1990), The limitations of marginal utility, „Journal of Political Economy”, no. 17 (9), s. 620–629.
Zobacz w Google Scholar

Wang K., Wolverton M.L. (red.) (2002), Real estate valuation theory, Wolters Kluwer Publishing, Springer US, series „Research Issues in Real Estate”, vol. 8.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska-Szałek A., Banaszak A. (2004), Postrzeganie ryzyka przez konsumentów, [w:] Psychologia a rynek. Zachowania konsumentów, red. W.J. Paluchowski, G. Bartkowiak, Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska R., Kucharska-Stasiak E., Wrońska-Bukalska E. (2017), Psychologia na usługach ekonomii, Texter, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 180, s. 240–248.
Zobacz w Google Scholar

Wolf M. (2018), Przedmowa, [do:] Pomyśleć ekonomię od nowa, red. S. Young, J.G. Hülsmann, przeł. A. Piekarska, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań, s. 20–21.
Zobacz w Google Scholar

Wolverton M.L. (1996), Investigation into price knowledge induced comparable sale selection bias, Dissertation, Georgia State University.
Zobacz w Google Scholar

Young S., Hülsmann J.G. (red.) (2018), Pomyśleć ekonomię od nowa, przeł. A. Piekarska, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, modele, teorie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaleśkiewicz T. (2015), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka P. (2017), Giełda i psychologia, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żelazowski K. (2007), Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym, „Towarzystwo Naukowe Nieruchomości” z. 15, cz. 1 i 2, s. 139–148.
Zobacz w Google Scholar

Colliers International vs. Titan, Wyrok sądowy 30/09/2014, www.editoralassets.egi.co.uk
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowe Standardy Wyceny (2005), wydanie pol., Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

EWS (2016) – Europejskie Standardy Wyceny TEGOVA, edycja 8. Nota interpretacyjna, zastosowanie podejścia dochodowego, PFRZM.
Zobacz w Google Scholar

Nota interpretacyjna, zastosowanie podejścia porównawczego, PFRZM. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny (2009), Krajowy Standard Wyceny Podstawowy. Inne Rodzaje Wartości, PFSRM z dnia 7 kwietnia 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., poz. 2109).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147).
Zobacz w Google Scholar

Wycena nieruchomości (2000), wydanie polskie, PFSRMN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

https://www.skarbiec.pl/slownik-inwestycyjny/efekt-kalendarza
Zobacz w Google Scholar

www.editoralassets.egi.co.uk
Zobacz w Google Scholar

www.eit-centrum.waw.pl
Zobacz w Google Scholar

www.kognitywistyka.pl
Zobacz w Google Scholar

www.mfiles.pl
Zobacz w Google Scholar

www.mises.pl/blog/2018/08/06/thaler-mullainathan-ekonomia-behawioralna/
Zobacz w Google Scholar

www.nbp.pl
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-042-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-043-0

Inne prace tego samego autora