Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Autorzy

Magdalena Kowalska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-5821-0305
Anna Misztal
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-7455-5290

Streszczenie

W publikacji zaprezentowano kierunki wpływu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zawiera ona omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz jego determinantami, a także dotyczy istoty bezpieczeństwa finansowego, czynników je kształtujących oraz jego wskaźnikowej oceny. Na szczególną uwagę zasługuje statystyczna ocena wpływu poziomu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 2010–2017.

Bibliografia

Abouzeedan A., Busler M. (2004), Typology Analysis of Performance Models of Small and Medium Size Enterprises (SMEs), „Journal of International Entrepreneurship”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Ackoff R. L. (1993), Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Kytsyuk I., Roszkowska-Menkes M. (2018), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek spółek z WIG20, „Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 170.
Zobacz w Google Scholar

Bal K. (2017), Bezpieczeństwo ekonomiczne i globalizacja w XXI wieku, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, t. 11, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Baran G. (2011), Motywacja do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań w sektorze MŚP, www.odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/motywacja-do-podejmowania-spolecznie-odpowiedzialnych-dzialan-w-sektorze-msp/ (dostęp: 1.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Belz F. M., Binder J. K. (2017), Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model, „Business Strategy and the Environment”, vol. 26, issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J. (2000), Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Brinkmann R. (2016), Introduction to Sustainability, John Wiley & Sons, Chichester.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski T. (2012), Zrównoważony rozwój szansą dla organizacji obecnie i w przyszłości, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Burchell J. (2008), The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London‒New York.
Zobacz w Google Scholar

Cabała P. (2012), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Capiga M. (2010), Determinanty i struktura bezpieczeństwa finansowego, [w:] M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Sieć bezpieczeństwa finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieci bezpieczeństwa finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chandler A. D. (1962), Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Churchill N. C., Lewis V. L. (1983), The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review”, May–June.
Zobacz w Google Scholar

Crals E., Vereeck L. (2005), The Aff dability of Sustainable Entrepreneurship Certification for SMEs, „International Journal of Sustainable Development & World Ecology”, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki M. (2011), Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa, [w:] S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki M. (2016), Rozwój organizacyjny a problemy wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czupryński A. (2015), Naukowe aspekty bezpieczeństwa, [w:] A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Bezpieczeństwo. Teoria − Badania − Praktyka, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów.
Zobacz w Google Scholar

Dean T. J., McMullen J. S. (2007), Toward a Theory of Sustainable Entrepreneurship: Reducing Environmental Degradation through Entrepreneurial Action, „Journal of Business Venturing”, no. 22 (1).
Zobacz w Google Scholar

Delas V., Nosova E., Yafinovych O. (2015), Financial Security of Enterprises, „Procedia Economics and Finance”, no. 27.
Zobacz w Google Scholar

Delmar F. (1997), Measuring Growth: Methodological Considerations and Empirical Results, [w:] R. Donckels, A. Miettinen (eds), Entrepreneurship and SME Research: On Its Way to the Next Millennium, Aldershot, Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Demecki W., Żukowski P. (2010), Budowa strategii jako narzędzia innowacyjnego zarządzania organizacją, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Duran C. D., Gogan L. M., Artene A., Duran V. (2015), The Components of Sustainable Development – A Possible Approach, „Procedia Economics and Finance”, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Dvořáková L., Zborková J. (2013), Integration of Sustainable Development at Enterprise Level, 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar, Croatia.
Zobacz w Google Scholar

Filip P. (2005), Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Fourier Ch. (1993), Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Franc-Dąbrowska J. (2006), Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych, „Roczniki Nauk Rolniczych” ser. G, nr 93 (1).
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Walińska E. (2015), Podstawy rachunkowości, [w:] Ekonomia, finanse, prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Łódź–Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gerwin M. (2008), Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe, Earth Conservation, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golik-Górecka G., Skonieczka R. (2018), Determinanty wzrostu i rozwoju modelu biznesowego z uwzględnieniem cyklu życia organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska M. (2013), Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2 (2).
Zobacz w Google Scholar

Gościński J. W. (1989), Cykl życia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabara J., Bajdro P., Mihaescu L. (2015), Steps of Sustainable Development Implementation into Enterprise Activities, „Management of Sustainable Development Sibiu”, vol. 7, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Griffi R. W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości – zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hart S. (1995), A Natural Resource-Based View of the Firm, „Academy of Management Review”, no. 20 (4).
Zobacz w Google Scholar

Higgins R. C. (1998), Analysis for Financial Management, 5th edition, McGraw-Hill Companies, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Hilson G., Murcka B. (2000), Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective, „Resources Policy”, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Hockerts K., Wüstenhagen R. (2010), Greening Goliaths versus Emerging Davids – Theorizing about the Role of Incumbents and New Entrants in Sustainable Entrepreneurship, „Journal of Business Venturing”, vol. 25, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Hopfer A. (1992), Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju, „Ekorozwój Obszarów Wiejskich”, nr 401.
Zobacz w Google Scholar

Human Development Raport 1994, United Nations Development Programme (UNDP), Oxford University Press, New York‒Oxford.
Zobacz w Google Scholar

International Institute for Sustainable Development, Sourcebook on Sustainable Development, Winnipeg, Manitoba, Canada, 1992, s. 49
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Ofi yna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A. (2010), Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K. (red.) (2007), Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., Paździor M. (2014), Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Jaźwiński I. (2011), Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek A. (2009), Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2 (13).
Zobacz w Google Scholar

Kafel P. (2018), System zarządzania środowiskowego i jego integracja z innymi systemami zarządzania, [w:] M. Giemza (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kalata A., Nowakowski Z., Protasowicki I. (2016), Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, www.researchgate.net/publication/263571152 (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kaleta A. (2004), Strategia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik L. (2012), Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 267.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik L. (2014), Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Katz D., Kahn R. (1966), Social Science of Organisation, John Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kiedrowska M., Marszałek P. (2002), Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, cz. I, „Bank i Kredyt”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kiełczewski D. (2010), Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Klinkers L., van der Kooy W., Wijnen H. (1999), Product-oriented Environmental Management Provides New Opportunities and Directions for Speeding up Environmental Performance, „Greener Management International”, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Kłosiński K. A. (2006), Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego, [w:] T. Guz, K .A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin–Tomaszów Mazowiecki.
Zobacz w Google Scholar

Kostecki J. (2016), Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 3 (49).
Zobacz w Google Scholar

Koszałka J. (red.) (2008), Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje. Poradnik metodyczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Politechnika Gdańska, Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna Brainet, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk B. J., Kowalczyk W. (2015), Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz integrowanie danych finansowych i pozafinansowych – prawne uwarunkowania w Polsce i na świecie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kraś I. (2013), Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kryk B. (2003), Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne, [w:] D. Kopycińska (red.), Problemy mikroekonomii menedżerskiej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Kryk B. (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, [w:] D. Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolski K. M. (2004), Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolski K. M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolski K. M. (2013), Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej, „Kwartalnik Naukowy OAP UW «e-Politikon»”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewska A. (2008), Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] G. Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kurek S. (2000), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] S. Kurini, M. Krč (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, Wydawnictwo AON, Warszawa–Brno.
Zobacz w Google Scholar

Lech K. (2010), Przedsiębiorczość społeczna, „Zarządzanie Zmianami”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Lele S. M. (1991), Sustainable Development: A Critical Review, „World Development”, no. 19.
Zobacz w Google Scholar

Liang L. (2000), Mode Research of Enterprise’s Sustainable Development, Liaoning University Transaction, Philosophy Social Science Publish, no. 3
Zobacz w Google Scholar

Linder J., Cantrell S. (2000), Changing Business Models: Surveying the Landscape, A Working Paper from the Accenture Institute for Strategic Change, Accenture, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Lippitt G. L., Schmidt W. N. (1967), Crises in a Developing Organization, „Harvard Business Review”, no. 45 (6).
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania – strategie – techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majerska-Pałubicka B. (2016), Wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na współczesne środowisko mieszkaniowe, „Architecture et Artibus”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marin C., Dorobanțu R., Codreanu D., Mihaela R. (2012), The Fruit of Collaboration between Local Government and Private Partners in the Sustainable Development Community Case Study: County Valcea, „Economy Transdisciplinarity Cognition”, no. 15 (2).
Zobacz w Google Scholar

Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M. (2011), Faza startowa jako strategiczny etap rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mazur-Wierzbicka E. (2007), Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, PrintGroup Daniel Krzanowski, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Miciuła I. (2013), Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, nr 1, cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2015a), Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20, „Nauki o Finansach”, nr 2 (23).
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2015b), Klastry a rozwój otwartych innowacji w Polsce, [w:] A. Świadek, J. Wiśniewska (red.), Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2015c), Sytuacja gospodarcza Polski a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 3 (40).
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2017), Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach – ewaluacja, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 33, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2018), Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mitek A., Miciuła I. (2012), Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowy system rachunkowości UE. Skuteczniejsze zarządzanie, większa przejrzystość. Przewodnik po nowym systemie sprawozdawczości finansowej, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/modern_accounts/modernising_EU_accounts_pl.pdf (dostęp: 12.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

O’Farrell P., Hitchens D. (1998), Alternative Theories of Small-firm Growth: A Critical Review, „Environment and Planning A”, vol. 20, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K. (2007), Strategie organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oczyp P. (2016), Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes i eko-przedsiębiorczość w praktyce MŚP, Studio Graficzne Piotr Kurasiak, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Pabian A. (2017a), Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego, [w:] A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pabian A. (2017b), Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych, „Zarządzanie Organizacjami”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski L. (2011), Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Ochrona Środowiska”, t. 13.
Zobacz w Google Scholar

Pearce D., Turner R. K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Penc J. (1995), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Penfiled P. (2007), Sustainability Can Be A Competitive Advantage, Whitman School of Management, Syracuse.
Zobacz w Google Scholar

Penrose E. T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Per D., Achtenhagen L., Naldi L. (2010), Small Firm Growth, „Foundations and Trends in Entrepreneurship”, no. 6 (2).
Zobacz w Google Scholar

Phelps R., Adams R., Bessant J. (2007), Life Cycles of Growing Organizations: A Review with Implications for Knowledge and Learning, „International Journal of Management Reviews”, vol. 9, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piontek B. (2010), Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie systematyczne), „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Plecka M. (2014), Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Problemy Współczesnej Ekonomii”, nr 35 (2).
Zobacz w Google Scholar

Poznańska K. (2011), Cykle życia przedsiębiorstw – koncepcje teoretyczne oraz instytucjonalna infrastruktura funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] E. Mączyńska (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rachwał T. (2008), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Problematyka badawcza geografii przemysłu, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 11, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski K. (2012), Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania w XXI wieku, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski K. (2014), Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rodionov O. V., Spivak S. I., Tertychna N. V., Bondarenko O. S., Popovychenko H. S., Man’ko I. M. (2011), Formuvannya finansovoy i bezpekypidpryyemstva, Luhans’k, Vyd-vo, Noulidzh.
Zobacz w Google Scholar

Rodriguez C., Molina M. A., Gonzalez Perez A. L, Hernandez U. M. (2003), Size, Age and Activity Sector on the Growth of the Small and Medium Firm Size, „Small Business Economics”, no. 21.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Russell B. (1997), Władza i jednostka, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ryszko A. (2014), Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, „Modern Management Review”, vol. 29, no. 21.
Zobacz w Google Scholar

Sainte Marie G. de (1995), Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schaltegger S., Wagner M. (2011), Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and Interactions, „Business Strategy and the Environment”, no. 20 (4).
Zobacz w Google Scholar

Schaper M. (2010), Developing Sustainable Entrepreneurship, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła A. (2002), Wpływ ekologicznej polityki lokalnej na działalność przedsiębiorstw, [w:] A. Tubielewicz (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skala-Późniak A. (2010), Zjawisko decouplingu w gospodarce w okresie transformacji, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport”, nr 72.
Zobacz w Google Scholar

Skalik J. (2012), Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak, Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek-Mielczarek A. (2013), Strategie i metody rozwoju w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Skrobacki Z. (2011), Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju, „Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe”, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sperling J., Kirchner E. (1998), Economic Security and Cooperation in Post-Cold War Europe, „Review of International Studies”, no. 24 (2).
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (1998), Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków–Kluczbork.
Zobacz w Google Scholar

Stachowiak Z. (2012), Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo AON, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stańczak A. (2014), Ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 35.
Zobacz w Google Scholar

Stappen R. (2006), Brundtland Report, New York.
Zobacz w Google Scholar

Starczewska-Krzysztoszek M. (2012), Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Lewiatan, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sterling S. (2010), Learning for Resilience, or the Resilient Learner? Towards a Necessary Reconciliation in a Paradigm of Sustainable Education, „Environmental Education Research”, no. 16 (5‒6).
Zobacz w Google Scholar

Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difi Sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Szczerbak M. (2007), Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difi Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. (red.) (2004), Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami, Ofi yna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

The Global Risks Report 2018. 13th edition, World Economic Forum, Geneva 2018, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf (dostęp: 7.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Trojanowski T. (2015), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 77.
Zobacz w Google Scholar

Turyna J. (2008), MSR 7 – Rachunek przepływów pieniężnych, Centrum Doradztwa i Informacji Difi Sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniec M. (2018), Rola przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem – od kryzysu do sukcesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E. (red.) (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
Zobacz w Google Scholar

Van der Merwe I., Van der Merwe J. (1999), Sustainable Development at the Local Level: An Introduction to Local Agenda 21, Department of Environmental Affairs and Tourism, South Africa, [w:] C.D. Duran, L.M. Gogan, A. Artene, V. Duran (2015), The Components of Sustainable Development – A Possible Approach, „Procedia Economics and Finance”, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Vare P., Scott W. (2007), Learning for a Change Exploring the Relationship between Education and Sustainable Development, „Journal of Education for Sustainable Development”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (red.) (2009), Rachunkowość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Michalak M. (2010), Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wasilczuk J. E. (2005), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Skoczylas W. (1995), „Cash flow” w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wawak T. (1998), Ekonomiczne mierniki oceny jakości, [w:] T. Wawak (red.) Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, Wydawnictwo EJB, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowski W. (2002), Fałszowanie sprawozdań finansowych, „Rachunkowość”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Welch J., Welch S. (2005), Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wielewska I. (2016), Ecological Investments as an Element of Environmental Management: Case of Agribusiness Companies, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, no. 1 (39).
Zobacz w Google Scholar

Wierzba R. (2005), System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, „Bezpieczny Bank”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbic A. (2011), Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa – przegląd koncepcji teoretycznych, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D. A. (2009), Building an Integrative Model of Small Business Growth, „Small Business Economics”, no. 32.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski M. (2011), Pojęcie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, „Gospodarka Mięsna”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Witek-Crabb A. (2005), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – więcej niż ekorozwój, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Trans’05. Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyna M. (1995), Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M. (2000), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwicka M. K. (2003), Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, „Rozprawy”, nr 374, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (2016), Global Reporting Initative, www.globalreporting.org/rosourcelibrary/GRI-G3-Polish-Reporting-Guidelines.pdf (dostęp: 2.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zahorodniy A. H., Voznyuk H. L. (2007), Finansovo-ekonomichnyy slovnyk, Znannya, Kyiv.
Zobacz w Google Scholar

Zdrodowski B. (2014), Teoria zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
Zobacz w Google Scholar

Zięba R. (1997), Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zięba R. (red.) (2008), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimny A. (2013), Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość, OSDW Azymut sp. z o. o, Konin.
Zobacz w Google Scholar

Zuba M. (2010), Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 10 (25).
Zobacz w Google Scholar

Zuzek D. K., Mickiewicz B. (2014), Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1 (67).
Zobacz w Google Scholar

Żółtowska I. (2009), Zarządzanie strategiczne, www.home.elka.pw.edu.pl/~imilenko/zs_konspekt.pdf (dostęp: 30.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Żukrowska K. (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Żukrowska K., Gracik M. (red.) (2006), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

https://mostostal-plock.pl/misja-wizja-i-strategia (dostęp: 7.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf www.biuroprasowe.orange.pl (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.biznesradar.pl/prognozy/PKN-ORLEN (dostęp: 28.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.businessinsider.com.pl/finanse/handel/strategia-wlasciciela-reserved-do-2021-roku/2402vfl (dostęp: 31.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.cdprojekt.com/pl/wp-content/uploads-pl/2016/04/strategy-pl-v2.pdf (dostęp: 31.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.controllingirachunkowosc.pl/rachunkowosc-zarzadcza/zasada-memorialu-w-rachunkowosci (dostęp: 3.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.globalreporting.org (dostęp: 2.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.gpw.pl/spolka?isin=PLLOTOS00025 (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.inwestor.asseco.com/files/investor/uploads/Sprawozdanie_Asseco_Poland_SA_na_temat_danych_niefinansowych_za_2018_rok.pdf (dostęp: 31.07.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.inwestor.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/ (dostęp: 31.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.ksiegowosc.infor.pl (dostęp: 2.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.lotos.pl (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.lppsa.com/o-nas/misja-wizja-wartosci (dostęp: 31.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.mostostal.waw.pl (dostęp: 7.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.mostostal.waw.pl/zrownowazony-rozwoj (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.notowania.pb.pl/instrument/PLOPTTC00011/cdprojekt/informacje-spolka (dostęp: 31.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 2.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.orange.binaries.pl (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-obszary-spolecznej-odpowiedzialnosci.phtml (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.orlen.pl (dostęp: 27.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.orlen.pl/PL/Kariera/Specjalizacje-i-obszary/Strony/Finanse.aspx (dostęp: 27.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.orlen.pl/PL/OFirmie (dostęp: 28.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.pwc.pl/publikacje/raport_wizja_zrownowazonego_rozwoju_dla_polskiego_biznesu_2050.pdf (dostęp: 7.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.smeo.pl/wp-content/uploads/2018/12/Bezpiecze%C5%84stwo-finansowe-ma%C5%82ych-firm-w-Polsce.pdf (dostęp: 27.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.solidex.com.pl/firma/grupa-solidex/dane-finanansowe (dostęp: 27.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.solidex.com.pl/firma/grupa-solidex/historia (dostęp: 27.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.sovaksiegowosc.pl/zasada-memorialowa-i-zasada-kasowa www.srv2boris.home.pl/narzedzia/rozwoj.pdf (dostęp: 10.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Wskazniki_SDI.pdf (dostęp: 6.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.templatka.pl/fazy-rozwoju-przedsiebiorstwa-a-fundusze-venture-capital.html (dostęp: 8.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.zrownowazony-rozwoj/nasze-podejscie-do-zrownowazonego-rozwoju/ (dostęp: 9.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

25 maja 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-908-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-909-2

Inne prace tego samego autora