Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw: Propozycja standardu rachunkowości

Autorzy

Monika Perlińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych
https://orcid.org/0000-0001-5013-7038

Słowa kluczowe:

emisja gazów cieplarnianych, środowisko naturalne, zrównoważony rozwój, handel emisjami, prawa do emisji gazów cieplarnianych, kredyty emisyjne

Streszczenie

Handel emisjami gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych, ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, stosowanym w celu przeciwdziałania zmianom klimatu w skali ogólnoświatowej, regionalnej, krajowej lub lokalnej poprzez zmniejszenie poziomu tychże emisji w sposób efektywny kosztowo. Udział w obrocie prawami do emisji gazów cieplarnianych ma znaczenie z punktu widzenia sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw w nim uczestniczących, stanowi więc poważne wyzwanie dla zarządzających podmiotami gospodarującymi w XXI wieku. Ten relatywnie nowy, a zarazem istotny obszar działalności wymaga odzwierciedlenia w sprawozdawczości przedsiębiorstwa.

Przedstawiona w monografii propozycja regulacji środowiskowej rachunkowości jest adresowana do jednostek gospodarczych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W ten sposób może zostać rozpowszechniona na skalę międzynarodową i objąć dużą liczbę podmiotów partycypujących w handlu emisjami gazów cieplarnianych jako emitenci lub pozostali uczestnicy. Co więcej, w publikacji uwzględniono specyfikę systemów handlu emisjami w różnych częściach świata oraz podjęto próbę kompleksowego uregulowania tej problematyki na gruncie sprawozdawczości finansowej.

Bibliografia

Abrell J., Ndoye Faye A., Zachmann G. 2011, Assessing the impact of the EU ETS using firm level data, „Bruegel”, no 8.
Zobacz w Google Scholar

ACCA 2010, The carbon jigsaw, ACCA, London.
Zobacz w Google Scholar

Allini A., Giner B., Caldarelli A. 2018, Opening the black box of accounting for greenhouse gas emissions: The different views of institutional bodies and firms, „Journal of Cleaner Production”, t. 172.
Zobacz w Google Scholar

Anger N., Oberndorfer U. 2008, Firm performance and employment in the EU emissions trading scheme: An empirical assessment for Germany, „Energy Policy”, vol. 36.
Zobacz w Google Scholar

Aon Benfield 2017, 2016 Annual Global Climate and Catastrophe Report, Aon Benfield, London.
Zobacz w Google Scholar

Archer D. 2011, Globalne ocieplenie: Zrozumieć prognozę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ascui F., Lovell H. 2011, As frames collide: making sense of carbon accounting, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 24, no 8.
Zobacz w Google Scholar

Auditor-General’s overview 2011, The Emissions Trading Scheme – summary information for public entities and auditors, Controller and Auditor-General, Wellington.
Zobacz w Google Scholar

Autorité des Normes Comptables (ANC) 2012, Proposals for Accounting of GHG Emission Rights Reflecting Companies’ Business Models, ANC, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Ayaz H. 2017, Analysis of carbon emission accounting practices of leading carbon emitting European Union companies, „Athens Journal of Business and Economics”, vol. 3, no 4.
Zobacz w Google Scholar

Baran J., Janik A., Ryszko A. 2011, Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bareja K. 2014, Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 77 (133).
Zobacz w Google Scholar

Bareja K. 2015, Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
Zobacz w Google Scholar

Bąk M. 2013, Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badawcze, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71 (127).
Zobacz w Google Scholar

Bennett M., James P. 1998, The Green Bottom Line, [w:] M. Bennett, P. James (red.), The Green Bottom Line. Environmental Accounting for Management. Current Practice and Future Trends, Greenleaf Publishing, Sheffield, s. 33.
Zobacz w Google Scholar

Black C. M. 2013, Accounting for carbon emission allowances in the European Union: In search of consistency, „Accounting in Europe”, vol. 10, no 2.
Zobacz w Google Scholar

Boryczka J. 2015, Zmiany klimatu Ziemi, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borys G. 2001, Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna, [w:] B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Borys G. 2011, Wybrane kontrowersje wokół handlu emisjami gazów cieplarnianych, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 (39).
Zobacz w Google Scholar

Borys G. 2012, Geneza i struktura rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, t. 46, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Borys G., Krawiec W. 2017, Uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych jako innowacja finansowa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 104.
Zobacz w Google Scholar

BP 2017, BP Statistical Review of World Energy 2017, BP, London.
Zobacz w Google Scholar

Brodawka D. 2009, Zmiany klimatu jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brouwers R., Schoubben F., Van Hulle C., Van Uytbergen S. 2016, The initial impact of EU ETS verification events on stock prices, „Energy Policy”, vol. 94.
Zobacz w Google Scholar

Bruggeman J., Gonenc H., Emissions trading and stock returns: Evidence from the European steel and combustion industries, [w:] A. Dorsman, J. L. Simpson, W. Westerman (red.) 2013, Energy Economics and Financial Markets, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Buk H. 2014, Prezentacja w sprawozdaniu finansowym praw do emisji gazów cieplarnianych na przykładzie spółek branży paliwowo­energetycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 373.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D. 2014, Zrównoważony rozwój
Zobacz w Google Scholar

– naturalny wybór, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burzym E. 1993, Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 23. Burzym E. 2008, Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 45 (101).
Zobacz w Google Scholar

Button J. 2008, Carbon: commodity or currency? The case for an international carbon market based on the currency model, „Harvard Environmental Law Review”, vol. 32 (2).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2013, California Air Resources Board’s Process for the Review and Approval of Compliance Offset Protocols in Support of the Cap­and­Trade Regulation, CARB, Sacramento.
Zobacz w Google Scholar

CARB 2013, Facts about the Holding Limit for the California and Québec Cap­and­Trade Programs, CARB, Sacramento.
Zobacz w Google Scholar

CARB 2015, Overview of ARB Emissions Trading Program, CARB, Sacramento.
Zobacz w Google Scholar

CARB, WCI & Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight against Climate Change 2016, 2017 Annual Auction Reserve Price Notice, CARB, Sacramento.
Zobacz w Google Scholar

CARB, WCI & Quebec’s Ministry of Sustainable Development, Environment and the Fight against Climate Change 2017, 2017 Detailed Auction Requirements and Instructions, CARB, Sacramento.
Zobacz w Google Scholar

Chapple L., Clarkson P. M., Gold D. L. 2013, The Cost of Carbon: Capital Market Effects of the Proposed Emission Trading Scheme (ETS), „Abacus”, vol. 49, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Cook A. 2009, Emission rights: From costless activity to market operations, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 34 (3–4).
Zobacz w Google Scholar

Cowie J. 2007, Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CPA Canada 2016, The time value of carbon: Smart strategies to accelerate emission reductions, CPA Canada, Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Czajor P. 2011, Prawa do emisji gazów cieplarnianych w świetle krajowych oraz międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 190.
Zobacz w Google Scholar

de Aguiar T. R. S. 2018, Turning accounting for emissions rights inside out as well as upside down, „Environment and Planning C: Politics and Space”, vol. 36, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Deac M. 2013, A Case Study of the Accounting Models for the Participants in an Emissions Trading Scheme, „Acta Universitatis Danubius”, vol. 9, no 5.
Zobacz w Google Scholar

Demailly D., Quirion P. 2008, European Emission Trading Scheme and competitiveness: A case study on the iron and steel industry, „Energy Economics”, vol. 30. Descheneau P. 2012, The currencies of carbon: carbon money and its social meaning, „Environmental Politics”, vol. 21, no 4.
Zobacz w Google Scholar

Dhar S. 2012, Carbon emissions trading in India: A study on accounting and disc­ losure practice, „The Chartered Accountant Journal”, vol. 61, no 6.
Zobacz w Google Scholar

Dobos I. 2005, The effects of emission trading on production and inventories in the Arrow­Karlin model, „International Journal of Production Economics”, vol. 93–94.
Zobacz w Google Scholar

Dobos I. 2007, Tradable permits and production­inventory strategies of the firm, „International Journal of Production Economics”, vol. 108.
Zobacz w Google Scholar

Domańska-Szaruga B. 2011, Rola czynników ESG w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch J. 2008, Odzwierciedlenie uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń w aktywach netto przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej”, z. 12.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch J. 2010, Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 82.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch J. 2012, Model powiązań między gospodarowaniem uprawnieniami zbywalnymi do emisji zanieczyszczeń a wynikami finansowymi elektrowni, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 883.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch J. 2013, Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu 2016, Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), Urząd Publikacji UE, Luksemburg.
Zobacz w Google Scholar

EFRAG 2013, Emissions trading schemes – Comment Paper, EFRAG, Brussels. Enevoldsen S. 2005, Endorsement Letter on: Adoption of IFRIC 3 Emission Rights, EFRAG, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Environmental Protection Authority, Being a Participant in the Emissions Trading Scheme: User Guide, Environmental Protection Authority, Wellington.
Zobacz w Google Scholar

EPA 2003, Tools of the trade. A guide to designing and operating a cap and trade program for pollution control, EPA.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young 2009, Accounting for emission reductions and other incentive schemes, EYGM Limited, London.
Zobacz w Google Scholar

Ertimur Y., Francis J., Gonzales A., Schipper K. 2010, Financial reporting for cap­and­trade emissions reduction programs, Duke University, Durham.
Zobacz w Google Scholar

EURELECTRIC 2013, Carbon accounting – Effects on financial reporting, Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Brussel.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J. 2004, System wskaźników controllingu ekologicznego w przedsiębiorstwie, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. 1999, Ogólny przegląd doświadczeń i koncepcji, [w:] T. Borys (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Fluker S. 2015, A Comparison of Carbon Emission Trading Systems in New Zealand and Canada: Diversity is Not a Virtue in Carbon Law and Policy, „McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy”, vol. 11, no 2.
Zobacz w Google Scholar

Fornaro J. M., Winkelman K. A., Glodstein D. 2009, Accounting for Emissions: Emerging issues and the need for global accounting standards, „Journal of Accountancy”, July 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gallego-Alvarez I., Martínez-Ferrero J., Cuadrado-Ballesteros B. 2016, Accounting Treatment for Carbon Emission Rights, „Systems”, vol. 4 (1).
Zobacz w Google Scholar

Giner B. 2014, Accounting for Emission Trading Schemes: A Still Open Debate, „Social and Environmental Accountability Journal”, vol. 34, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Gleick P. H., Heberger M., Water and Conflict: Events, Trends, and Analysis (2011–2012), [w:] The World’s Water Vol. 8. The Biennial Report on Freshwater Resources 2014, Island Press/Center for Resource Economics, Oakland.
Zobacz w Google Scholar

Gmytrasiewicz M. 2006, Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 32 (88).
Zobacz w Google Scholar

Goot M., Anthropogenic Climate Change: Expert Credibility and the Scientific Consensus, [w:] R. Garnaut 2011, The Garnaut Review 2011: Australia in the Global Response to Climate Change, Cambridge University Press, Melbourne.
Zobacz w Google Scholar

Gorzelak K. 2015, Uprawnienia do emisji jako przedmiot obrotu i zabezpieczeń, Rozprawa doktorska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. 2013, Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Graczyk A. 2009, Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju”, t. 4, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Griffin P. A. 2013, Cap­and­trade emission allowances and US companies’ balance sheets, „Sustainability Accounting, Management and Policy Journal”, vol. 4, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Hansen J., Sato M., Kharecha P., von Schuckmann K. 2011, Earth’s energy imbalance and implications, „Atmos. Chem. Phys.”, vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Haupt M., Ismer R. 2013, The EU Emissions Trading System under IFRS – Towards a ‘True and Fair View’, „Accounting in Europe”, vol. 10, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Hedges A. 2016, Carbon Units as Property: Guidance from Analogous Common Law Cases, „Carbon & Climate Law Review”, vol. 10, no 3.
Zobacz w Google Scholar

Hofmann Y. 2006, Auctioning of CO2 emission allowances in the EU ETS. Report under the project, „Review of EU Emissions Trading Scheme”, Ecofys October.
Zobacz w Google Scholar

Hońko S. 2015, Nadmiar informacji w sprawozdaniu finansowym – możliwe kierunki reform, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
Zobacz w Google Scholar

Horngren Ch., Foster G. 1991, Cost Accounting a Managerial Emphasis, Prentice Hall, International Editions.
Zobacz w Google Scholar

IASB 2014, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r., SKwP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

IASB 2015, Why do we need a fresh approach? Staff Paper (Project: Pollutant Pricing Mechanisms). Agenda Reference 6A, IASB, London.
Zobacz w Google Scholar

IASB 2016, IASB Work Plan 2017–2021. Feedback Statement on the 2015 Agenda Consultation, IASB, London.
Zobacz w Google Scholar

ICAP 2017, Emissions Trading Worldwide: Status Report 2017, ICAP, Berlin. ICAP 2017, ETS Detailed Information, ICAP, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

ICAP 2018, Emissions Trading Worldwide: Status Report 2018, ICAP, Berlin. IEA 2014, Energy, Climate Change and Environment: 2014 Insights, OECD/IEA, Paris.
Zobacz w Google Scholar

IEA 2016, Key World Energy Statistics 2016, OECD/IEA, Paris.
Zobacz w Google Scholar

IEA 2017, Energy Access Outlook 2017: From Poverty to Prosperity, OECD/IEA, Paris.
Zobacz w Google Scholar

IEA 2018, Global Energy and CO2 Status Report 2017, OECD/IEA, Paris. IFRS Foundation 2016, Due Process Handbook, IFRS Foundation, London.
Zobacz w Google Scholar

Institute of Management Accountants 1996, Tools and Techniques of Environmental Accounting for Business Decisions, „Statements on Management Accounting”, no 67.
Zobacz w Google Scholar

Ignatowski R. 2006, Księgowe ujęcie praw do emisji gazów cieplarnianych w Polsce, „Rachunkowość”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ignatowski R. 2009, Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

IPCC 2013, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge i New York.
Zobacz w Google Scholar

IPCC 2014, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
Zobacz w Google Scholar

IPCC 2015, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Gro­ ups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

IPSASB 2016, Emissions Trading Schemes. Staff Background Paper, IFAC, New York.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga A. A. (red.) 2002, Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A. 1994, Postęp w harmonizacji standardów rachunkowości na świecie i nowe problemy, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 28.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A. 1994, Postęp w harmonizacji standardów rachunkowości w skali międzynarodowej, „Rachunkowość”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A. (red.) 1991, Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk M. 2015, Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
Zobacz w Google Scholar

JMA 2016, Annual Report on the Climate System 2015, JMA, Tokyo. JMA 2017, Annual Report on the Climate System 2016, JMA, Tokyo.
Zobacz w Google Scholar

Karaczun Z. M., Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu – jak można go zmniejszyć?, [w:] M. Sadowski, J. Wilkin, I. Kołomyjska, Z. M. Karaczun, K. Witeska (red.) 2008, Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie, Wydawnictwo FDPA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karaczun Z. M., Polskie rolnictwo wobec globalnej zmiany klimatu, [w:] Centrum Stosunków Międzynarodowych 2009, Zmiany klimatu są faktem, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karai É., Bárány M. 2013, Towards Convergence of Accounting for Emission Rights, „Acta Polytechnica Hungarica”, vol. 10, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Kardasz A., Perechuda I. 2011, Globalne wyzwania standaryzacji informacji finansowej jako języka biznesu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 61 (117).
Zobacz w Google Scholar

Karmańska A. 2008, Kierunki zmian w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa a wyzwania dla współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 44 (100).
Zobacz w Google Scholar

Kashyap V., Rahman A., Steenkamp N. 2012, Accounting for Carbon Emission Allowances – An Exploratory Study, Unpublished Masters Thesis presented at the 11th Auckland Region Accounting Conference, Auckland.
Zobacz w Google Scholar

Kashyap V. N. 2016, Determinants of carbon financial accounting and carbon disclosure practices: an exploratory study on firms affected under emission trading schemes, Rozprawa doktorska, Massey University, Albany.
Zobacz w Google Scholar

Kassenberg A., Karaczun Z. M. 2008, Efekt cieplarniany i jego skutki, [w:] M. Sadowski, J. Wilkin, I. Kołomyjska, Z. M. Karaczun, K. Witeska (red.), Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie, Wydawnictwo FDPA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kassenberg A., Sobolewski M. 2002, Zmiany klimatu. Polityka i działania na rzecz ograniczania emisji gazów szklarniowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kim T. H. 2015, The Korean Emissions Trading Scheme: Focusing on Accounting Issues, Rozprawa doktorska, University of Exeter, Exeter.
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE 2016, Raport z rynku CO2 – wrzesień 2016, nr 54.
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE 2017, Raport z rynku CO2 – styczeń 2017, nr 58.
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE 2017, Raport z rynku CO2 – marzec 2017, nr 60.
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE 2017, Raport z rynku CO2 – kwiecień 2017, nr 61.
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE 2017, Raport z rynku CO2 – grudzień 2017, nr 69.
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE 2018, Raport z rynku CO2 – marzec 2018, nr 72.
Zobacz w Google Scholar

Kosek W. 2004, Zjawisko El Niño – Katastroficzne zmiany pogody ziemskiej, referat wygłoszony w trakcie VII. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Książ 02– 03.10.2004, materiały konferencyjne.
Zobacz w Google Scholar

Kossoy A., Peszko G., Oppermann K., Prytz N., Klein N., Blok K., Lam L., Wong L., Borkent B. 2015, State and Trends of Carbon Pricing 2015, World Bank, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Kozyra J., Górski T. 2009, Wpływ zmian klimatycznych na uprawy rolne w Polsce, [w:] Centrum Stosunków Międzynarodowych, Zmiany klimatu są faktem, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J. 2010, Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przy­ kładzie wybranych krajów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 55 (111).
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J. 2012, Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66 (122).
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J. 2014, Rachunkowość społeczna – perspektywa światowa i krajowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 329.
Zobacz w Google Scholar

Krivanek T. T., Eisler P., Kramer M., Controlling ekologiczny i systemy wskaźników środowiskowych, [w:] M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek 2005, Operacyjne za­ rządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kundzewicz Z. W. 2012, Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – możliwości przeciwdziałania i adaptacji, „Studia BAS”, nr 1 (29).
Zobacz w Google Scholar

Kundzewicz Z. W. 2013, Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień M. 2015, Dylematy współczesnej rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień M. 2015, Rachunkowość na skrzydłach XXI wieku, [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, UE w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień M. 2016, Sprawozdanie zintegrowane – innowacja paradygmatów rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 87 (143).
Zobacz w Google Scholar

Lindner K. 2009, Handel emisjami – walka z CO2 w obliczu światowego kryzysu gospodarczego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (38).
Zobacz w Google Scholar

Liszka S., Pasierb S. 2008, Energetyka a zmiany klimatu, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lovell H., MacKenzie D. 2011, Accounting for Carbon: The Role of Accounting Pro­ fessional Organisations in Governing Climate Change, „Antipode”, vol. 43, no 3.
Zobacz w Google Scholar

Lovell H., Sales de Aguiar T., Bebbington J., Larrinaga-Gonzalez C. 2010, Accounting for Carbon, ACCA Research Report 122, London.
Zobacz w Google Scholar

Luo L., Lan Y.-C., Tang Q. 2012, Corporate Incentives to Disclose Carbon Information: Evidence from the CDP Global 500 Report, „Journal of International Financial Management & Accounting”, vol. 23 (2).
Zobacz w Google Scholar

MacKenzie D. 2009, Making things the same: Gases, emission rights and the politics of carbon markets, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 34 (3–4).
Zobacz w Google Scholar

Majchrzak I. 2003, Pomiar i wycena kosztów ochrony środowiska, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Wydawnictwo AGH, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. 2012, Rachunkowość społeczna – czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 271.
Zobacz w Google Scholar

Martins Lourenço da Fonseca M. J. 2014, Carbon financial accounting: Evaluating the „disciplinarian effect” of standards and markets on disclosure practices of EU­15 listed firms, Rozprawa doktorska, Faculty of Economics of the University of Porto, Porto.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. 2009, Ekonomia a przełom cywilizacyjny, „Studia Ekonomiczne”, nr 3–4 (LXII–LXIII).
Zobacz w Google Scholar

McKibbin W. J., Ross M. T., Shackleton R., Wilcoxen P. J. 1999, Emissions Trading, Capital Flows and the Kyoto Protocol, „The Energy Journal”, vol. 20.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, SKwP, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment 2016, Climate Change Projections for New Zealand: Atmosphere Projections Based on Simulations from the IPCC Fifth Assessment, Ministry for the Environment, Wellington.
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment 2016, Phase out of the one‐for‐two transitional measure from the New Zealand Emissions Trading Scheme, Ministry for the Environment, Wellington.
Zobacz w Google Scholar

Mookdee T., Bellamy S. 2017, Asset classification, subsequent measurement and impairment testing for carbon emission trading, „European Financial and Accounting Journal”, vol. 12, no 3.
Zobacz w Google Scholar

Moreno B., Pereira da Silva P. 2016, How do Spanish polluting sectors’ stock market returns react to European Union allowances prices? A panel data approach, „Energy”, vol. 103.
Zobacz w Google Scholar

Oberndorfer U. 2009, EU emission allowances and the stock market: evidence from the electricity industry, „Ecological Economics”, no 68.
Zobacz w Google Scholar

OECD 2015, Environment at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Oestreich A. M., Tsiakas I. 2015, Carbon emissions and stock returns: Evidence from the EU Emissions Trading Scheme, „Journal of Banking & Finance”, vol. 58.
Zobacz w Google Scholar

Parliamentary Commissioner for the Environment 2015, Preparing New Zealand for rising seas: Certainty and Uncertainty, Parliamentary Commissioner for the Environment, Wellington.
Zobacz w Google Scholar

Paszula M. 2010, Rachunkowość jest jedna – problem do dyskusji, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 14, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Pereira da Silva P., Moreno B., Carvalho Figueiredo N. 2016, Firm­specific impacts of CO2 prices on the stock market value of the Spanish power industry, „Energy Policy”, vol. 94.
Zobacz w Google Scholar

Pietraś M. 2011, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Pietrewicz J. E. 2011, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Potomac Economics 2016, Annual Report on the Market for RGGI CO2 Allowances: 2015, New York.
Zobacz w Google Scholar

PwC, IETA 2007, Trouble­Entry Accounting – Revisited: Uncertainty in accounting for the EU Emissions Trading Scheme and Certified Emission Reductions, PricewaterhouseCoopers (PwC) i International Emissions Trading Association (IETA), London.
Zobacz w Google Scholar

Quebec’s Ministry of Sustainable Development 2014, the Environment and the Fight against Climate Change, Quebec’s Cap­and­Trade System for Greenhouse Gas Emissions Allowances. Technical overview, Government of Quebec, Quebec.
Zobacz w Google Scholar

Rahmtorf S. 2008, Antropogenic Climate Change: Revising the Facts, [w:] E. Zedillo (ed.), Global Warming. Looking Beyond Kyoto, New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Raiborn C., Massoud M. 2010, Emissions Allowances: Accounting and Public Policy Issues, „Accounting and the Public Interest”, vol. 10, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Ramírez C., González J. 2013, Climate Change Challenges to Accounting, „Low Carbon Economy”, vol. 4, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Ranosz R. 2008, Organizacja i handel uprawnieniami do emisji CO2, „Polityka Energetyczna”, t. 11, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Report of the Conference of the Parties on the second part of its sixth session, held at Bonn from 16 to 27 July 2001. Addendum. Part four: Draft decisions on which progress was noted by the Conference of the Parties at the second part of its sixth session and which the Conference of the Parties decided to forward to its seventh session for elaboration, completion and adoption, FCCC/CP/2001/5/Add. 2.
Zobacz w Google Scholar

Report of the Conference of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh from 29 October to 10 November 2001. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties. Volume II, FCCC/CP/2001/13/Add. 2.
Zobacz w Google Scholar

Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its first session, held at Montreal from 28 November to 10 December 2005. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Par­ ties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its first session, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its eleventh session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its eleventh session, FCCC/KP/CMP/2015/8/Add. 1.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2013, Summary of RGGI Model Rule Changes, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2014, Second Control Period Interim Adjustment for Banked Allowances Announcement, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2016, First Control Period CO2 Allowance Allocation, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2016, Second Control Period CO2 Allowance Allocation, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2016, 2015 CO2 Allowance Allocation, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2017, About the Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2017, Fact Sheet: RGGI CO2 Allowance Auctions, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2017, Summary of RGGI Model Rule Updates, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2017, 2016 CO2 Allowance Allocation, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI 2017, 2017 CO2 Allowance Allocation, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI, Fact Sheet: RGGI CO2 Allowance Tracking System (RGGI COATS), RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

RGGI, Fact Sheet: RGGI Offsets, RGGI, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka E., Woźniak W. 2016, W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sachs J. 2009, Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez Generoso R. 2014, Accounting for greenhouse gases, Universitat Jaume, Castelló de la Plana.
Zobacz w Google Scholar

Schaltegger S., Wagner M., Current Trends in Environmental Cost Accounting – and Its Interaction with Eco­efficiency Performance Measurement and Indicators, [w:] P. M. Rikhardsson, M. Bennett, J. J. Bouma, S. Schaltegger 2005, Implementing Environmental Management Accounting: Status and Challenge, Springer, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt G. A., Arndt D. 2018, NOAA/NASA – Annual Global Analysis for 2017, NASA Goddard Institute for Space Studies, New York.
Zobacz w Google Scholar

Schmalenbach E. 1926, Dynamische Bilanz, 4. Aufl., Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Sobańska I. 2005, Reorientacja sprawozdań finansowych i systemu rachunkowości jako skutek wdrażania MSR, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 27 (83).
Zobacz w Google Scholar

Souchik L. E. 2012, Accounting for Emissions Trading: How Allowances Appear on Financial Statements Could Influence the Effectiveness of Programs to Curb Pollution, „Boston College Environmental Affairs Law Review”, vol. 39 (2).
Zobacz w Google Scholar

Stern N. 2010, Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Streck C., von Unger M. 2016, Creating, Regulating and Allocating Rights to Offset and Pollute: Carbon Rights in Practice, „Carbon & Climate Law Review”, vol. 10, no 3.
Zobacz w Google Scholar

Surdykowska S. 1999, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szadziewska A. 2013, Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A. 2003, Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 17 (73).
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. M. 2008, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Perlińska M. 2012, Rachunkowość i sprawozdawczości finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 276.
Zobacz w Google Scholar

Thomson Reuters Commodities, Carbon Market Monitor: Review of global markets in 2016.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A. 2003, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A., Toffler H. 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

UNEP 2015, The Emissions Gap Report 2015, UNEP, Nairobi.
Zobacz w Google Scholar

Veith S., Werner J. R., Zimmermann J. 2009a, Capital market response to emission rights returns: Evidence from the European power sector, „Energy Economics”, vol. 31.
Zobacz w Google Scholar

Veith S., Werner J. R., Zimmermann J. 2009b, Competing accounting treatments for emission rights: A capital market perspective, University of Bremen, Brema. Venmans F. M. J. 2016, The effect of allocation above emissions and price uncer­ tainty on abatement investments under the EU ETS, „Journal of Cleaner Production”, vol. 126.
Zobacz w Google Scholar

von Schuckmann K., Palmer M. D., Trenberth K. E., Cazenave A., Chambers D., Champollion N., Hansen J., Josey S. A., Loeb N., Mathieu P.-P., Meyssignac B., Wild M. 2016, An imperative to monitor Earth’s energy imbalance, „Nature Climate Change”, vol. 6.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. 2006, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. 2008, Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 42 (98).
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. M. 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. M. 2015, Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82 (138).
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Jurewicz A. 2013, Ujawnianie informacji w raporcie finansowym – czy potrzebne są ramy konceptualne?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 314.
Zobacz w Google Scholar

Warwick P., Ng C. 2012, The ‘cost’ of climate change: How carbon emissions allowances are accounted for amongst European Union companies, „Australian Accounting Review”, vol. 22, no 60.
Zobacz w Google Scholar

Washington State Department of Ecology 2015, CR­101 Preproposal Statement of Inquiry, WSR 15–19–115, załącznik A.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyńska M. 2013, Wycena wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 761.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk A. 2016, Wpływ systemu EU ETS na wartość rynkową polskich przedsiębiorstw energetycznych – wnioski z modeli Markowa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 96.
Zobacz w Google Scholar

WMO 2017, WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016, WMO, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, IFC i MIGA 2016, World Bank Group Climate Change Action Plan 2016–2020, World Bank, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Zachmann G., von Hirschhausen C. 2008, First evidence of asymmetric cost pass­through of EU emissions allowances: Examining wholesale electricity prices in Germany, „Economics Letters”, vol. 99.
Zobacz w Google Scholar

Zuchewicz J. 2015, Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
Zobacz w Google Scholar

Approval of New Zealand Equivalent to IFRIC Interpretation 3 Emission Rights (NZ IFRIC 3), „New Zealand Gazette” 2005, no 80, poz. 40.
Zobacz w Google Scholar

Approval to Withdraw New Zealand Equivalent to IFRIC Interpretation 3 Emission Rights, „New Zealand Gazette” 2005, no 204, poz. 52.
Zobacz w Google Scholar

Climate Change Mitigation and Low­carbon Economy Act, 2016, S.O. 2016, c. 7.
Zobacz w Google Scholar

Determination of annual caps on greenhouse gas emission units relating to the cap­and­trade system for greenhouse gas emission allowances for the 2013–2020 period, „Quebec Official Gazette” 2012, vol. 144, no 51.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: rozdz. 15, t. 7.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018.
Zobacz w Google Scholar

FERC 1993, Revision to Uniform Systems of Accounts to Account for Allowances under the Clean Air Act Amendments of 1990 and Regulatory­Created Assets and Liabilities and to Form Nos. 1, 1­F, 2 and 2­A, Order No. 552.
Zobacz w Google Scholar

Greenhouse Gas Industrial Reporting and Control Act, SBC 2014, Rozdział 29. Ontario Regulation 144/16 (O. Reg. 144/16): The Cap And Trade Program.
Zobacz w Google Scholar

Ontario Regulation 539/17: Ontario Offset Credits.
Zobacz w Google Scholar

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.U. z 2005 r., nr 203, poz. 1684.
Zobacz w Google Scholar

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.U. z 1996 r., nr 53, poz. 238.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002.
Zobacz w Google Scholar

Specified Gas Emitters Regulation, Alberta Regulation 139/2007 with amendments up to and including Alberta Regulation 64/2017.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nr 8/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r., poz. 6.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1271.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1201.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396.
Zobacz w Google Scholar

Accounting Standards Board of Japan (ASBJ), ASBJ revises Practical Solution on Tentative Treatment of Accounting for Emission Trades, https://www.asb.or.jp/en/jp-gaap/accounting_standards/y2009/2009–0623.html (dostęp 27.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Alberta Environment and Parks 2015, Alberta Carbon Offset System, http://aep.alberta.ca/climate-change/programs-and-services/alberta-carbon-offset-system.aspx (dostęp 29.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Alberta Environment and Parks 2015, Understanding Emission Performance Cre­ dits, http://aep.alberta.ca/climate-change/programs-and-services/understanding-emission-performance-credits.aspx (dostęp 28.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Alberta Environment and Parks 2017, Industrial Emissions Management, http://aep.alberta.ca/climate-change/programs-and-services/industrial-emissions-management.aspx (dostęp 27.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Alberta Environment and Parks 2017, Investing in Science, Technology and Inno­ vation, http://aep.alberta.ca/climate-change/programs-and-services/investing-in-science-technology-and-innovation.aspx (dostęp 29.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Baker Hughes, Greenhouse Gases, Emissions Reduction and Energy Efficiency at Baker Hughes, https://assets.www.bakerhughes.com/system/80/18fc30e-27c11e38798db72c1e83be1/Greenhouse-Gases-Emissions-Reductions-andEnergy-Efficiency-rev1.pdf (dostęp 24.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Barclays Official California Code of Regulations, § 95810–95811, https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I4852A2902EBC11E194EACEFFB46E37D1&originationContex t=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default) (dostęp 28.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2016, Allowance Allocation, https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceallocation/allowanceallocation.htm (dostęp 4.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2017, AB 32 Scoping Plan, https://www.arb.ca.gov/cc/scopingplan/scoping-plan.htm (dostęp 11.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2017, ARB Offset Credits Issued, https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/issuance/arb_offset_credit_issuance_table.pdf (dostęp 8.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2017, Cap­and­Trade Program, https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm (dostęp 28.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2017, Compliance Offset Program, https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/offsets.htm (dostęp 8.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

CARB 2017, Linkage, https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/linkage.htm (dostęp 11.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

CDC Climat Research, EDF i IETA 2015, India: An Emissions Trading Case Stu­ dy, http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/india_case_study_may2015.pdf (dostęp 28.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Center for Climate and Energy Solutions 2014, California Cap­and­Trade Pro­ gram Summary, https://www.c2es.org/us-states-regions/key-legislation/california-cap-trade (dostęp 28.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

CMI i IETA 2016, Australia: A Direct Action Case Study, http://www.ieta.org/resources/2016%20Case%20Studies/Australia_Case_Study_092016.pdf (dostęp 28.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów 2017, O Komitecie, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/o-komitecie (dostęp 24.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu 2017, Postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_pl (dostęp 18.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu 2017, Wykorzystanie międzynarodowych jednostek emisji, https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/credits_pl (dostęp 18.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Environmental Protection Authority, Industrial allocations, http://www.epa.govt.nz/e-m-t/taking-part/Industrial-allocations/Pages/default.aspx (dostęp 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Environmental Protection Authority, Removal Activities, http://www.epa.govt.nz/e-m-t/taking-part/guidance/Pages/Removal-Activities.aspx (dostęp 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Environmental Protection Authority, Taking part in the ETS, http://www.epa. govt.nz/e-m-t/taking-part/Pages/default.aspx (dostęp 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Environmental Protection Authority, True­up process, http://www.epa.govt.nz/e-m-t/reports/Pages/True-up-process.aspx (dostęp 8.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

EY 2017, South Africa delays implementation of Carbon Tax and Carbon Reporting, http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert-south-africa-delays-implementation-of-carbon-tax-and-carbon-reporting (dostęp 28.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

FASB 2014, Project Updates – Emissions Trading Schemes, http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011097 (dostęp 18.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Financial Reporting & Assurance Standards Canada, What are Accounting Stan­ dards, http://www.frascanada.ca/accounting-standards-board/what-we-do/about-the-acsb/item55939.aspx (dostęp 4.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2017, Awans polskiego rynku kapitałowego do „Developed Markets”, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/2017_09_FTSE_Russell.pdf (dostęp 22.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

GISTEMP Team 2018, Long­Term Warming Trend Continued in 2017: NASA, NOAA, https://www.giss.nasa.gov/research/news/20180118/ (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Government of Alberta, Carbon Competitiveness Incentive Regulation, https://www.alberta.ca/carbon-competitiveness-incentive-regulation.aspx (dostęp 2.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Government of Alberta, Output­based Allocations Discussion Document, https://www.alberta.ca/documents/climate/Ouput-Based-Allocation-System-Discussion-Document.pdf (dostęp 27.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Government of British Columbia, Adaptation & Climate Impacts, http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/adaptation (dostęp 30.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Government of British Columbia, Climate Action Legislation, http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action/legislation (dostęp 30.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Government of British Columbia, Climate Planning & Action, http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action (dostęp 30.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Government of British Columbia, Greenhouse Gas Emission Offset Projects, http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/industry/offset-projects (dostęp 2.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Government of British Columbia, Regulated Operations / Liquefied Natural Gas, http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/industry/lng (dostęp 2.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Government of Canada 2016, Pan­Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change, https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework/pricing-carbon-pollution1.html (dostęp 27.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://climatechangereconsidered.org/ (dostęp 19.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php (dostęp 25.11.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf (dostęp 1.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php (dostęp 01.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php (dostęp 1.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php (dostęp 9.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (dostęp 30.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.climatesciencewatch.org/2013/09/09/heartland-institute-nipcc-fail-the-credibility-test/ (dostęp 19.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/najgrozniejszekatastrofy-morskie-w-xx-i-xxi-wieku,12330.html (dostęp 30.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/najwieksze-katastrofy-jadrowe-w-historii,15056.html (dostęp 30.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ipcc.ch (dostęp 16.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (dostęp 1.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.oecd.org/g20/about.htm (dostęp 6.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/global_warming/Fossil-Fuel-Industry-Funders-of-Climate-ContrarianGroups-2001-2011.pdf (dostęp 19.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

https://climatechange.novascotia.ca/proposed-cap-and-trade-program (dostęp 26.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl (dostęp 18.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://ncse.com/files/nipcc.pdf (dostęp 19.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en (dostęp 16.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cdp.net/en (dostęp 6.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

IAS Plus, IFRIC 3 – Emission Rights (withdrawn), https://www.iasplus.com/en/standards/ifric/ifric3 (dostęp 19.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IAS Plus, New Zealand, https://www.iasplus.com/en/jurisdictions/oceania/new-zealand (dostęp 13.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IAS Plus, United Kingdom, https://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/uk (dostęp 29.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IASB, Board discussion and papers, http://archive.ifrs.org/Current-Projects/ IASB-Projects/Emission-Trading-Schemes/Pages/Discussion-and-papers.aspx (dostęp 21.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IASB, Meeting summaries, http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Emission-Trading-Schemes/Meeting-Summaries/Pages/Meeting-summarie.aspx (dostęp 21.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IFRS Foundation 2015, Financial Report Filing Requirements Around The World. Profile: People’s Republic of China, http://archive.ifrs.org/XBRL/Documents/Profiles/China-18-November-2015.pdf (dostęp 27.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IFRS Foundation 2016, France, http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/france/#commitment (dostęp 29.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IFRS Foundation 2016, Germany, http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/germany/#participant (dostęp 29.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IFRS Foundation 2016, United Kingdom, http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/united-kingdom/#participant (dostęp 29.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

IFRS Foundation, Who uses IFRS Standards?, https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/ (dostęp 30.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

IGES, EDF i IETA 2016, Japan: Market­Based Climate Policy Case Study, http://www.ieta.org/resources/2016%20Case%20Studies/Japan_Case_Study_2016. pdf (dostęp 27.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Inland Revenue, Tax treatment of transactions in emissions units, http://www.ird.govt.nz/technical-tax/legislation/2009/2009–34/2009–34-other-policymatters/2009–34-op-emissions-units/ (dostęp 11.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

JMA 2018, Annual Anomalies of Global Average Surface Temperature, http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/list/year_wld.html (dostęp 13.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

KOBiZE, O nas, http://kobize.pl/pl/page/id/409/o-nas (dostęp 24.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lindsey R. 2009, Climate and Earth’s Energy Budget, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/printall.php (dostęp 7.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Lynch P. 2016, 2016 Climate Trends Continue to Break Records, http://climate.nasa.gov/news/2465/2016-climate-trends-continue-to-break-records/ (dostęp 3.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Met Office Hadley Centre 2017, 2016: one of the warmest two years on record, https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2017/2016-record-breaking-year-for-global-temperature (dostęp 13.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Met Office Hadley Centre 2018, 2017: warmest year on record without El Niño, https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2018/2017-temperature-announcement (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, COP24, https://www.mos.gov.pl/cop24/ (dostęp 23.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska, Porozumienie klimatyczne – najważniejsze informacje, https://www.mos.gov.pl/srodowisko/polityka-klimatyczna/negocjacje-klimatyczne/porozumienie-klimatyczne-najwazniejsze-informacje/ (dostęp 23.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment, About allocations, http://www.mfe.govt.nz/climate-change/reducing-greenhouse-gas-emissions/new-zealand-emissions-trading-scheme/allocations (dostęp 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment, Frequently asked questions on New Zealand Units, http://www.mfe.govt.nz/climate-change/reducing-greenhouse-gas-emissions/new-zealand-emissions-trading-scheme-0 (dostęp 11.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment, New Zealand meets its target under the first commitment period of the Kyoto Protocol, http://www.mfe.govt.nz/climate-change/reporting-greenhouse-gas-emissions/nzs-net-position-under-kyoto-protocol/ update-net (dostęp 8.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment, New Zealand’s unconditional 2020 target, http://www.mfe.govt.nz/climate-change/reducing-greenhouse-gas-emissions/new-zealands-greenhouse-gas-emissions-reduction-0; (dostęp 8.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment, New Zealand’s 2030 climate change target, http://www.mfe.govt.nz/climate-change/reducing-greenhouse-gas-emissions/New-Zealand%E2%80%99s-post-2020-climate-change-target (dostęp 8.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for the Environment, New Zealand’s 2050 target, http://www.mfe.govt.nz/climate-change/reducing-greenhouse-gas-emissions/new-zealands-greenhouse-gas-emissions-reduction-1 (dostęp 9.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for Primary Industries 2017, Emissions Trading Scheme, http://mpi.govt.nz/protection-and-response/environment-and-natural-resources/emissions-trading-scheme/ (dostęp 11.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry for Primary Industries 2017, Forestry in the Emissions Trading Scheme, http://mpi.govt.nz/growing-and-producing/forestry/forestry-in-the-emissions-trading-scheme/ (dostęp 11.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Environment 2015, World’s cleanest LNG legislation comes into force, https://news.gov.bc.ca/releases/2015ENV0084–002116 (dostęp 2.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Environment, Liquefied Natural Gas Environmental Incentive Pro­ gram, http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/climate-change/ind/lng/lng-env-incentive-program.pdf (dostęp 2.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of the Environment and Climate Change 2017, Cap and trade, https://www.ontario.ca/page/cap-and-trade (dostęp 16.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of the Environment and Climate Change 2017, Cap and trade: program overview, https://www.ontario.ca/page/cap-and-trade-program-overview (dostęp 16.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of the Environment and Climate Change 2017, Cap and trade: register as a voluntary participant, https://www.ontario.ca/page/cap-and-trade-register-voluntary-participant (dostęp 16.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of the Environment and Climate Change 2017, Ontario GHG Allowance Auction Participant Training Presentation, https://www.wci-auction.org/on/Resources/Presentations/ (dostęp 19.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of the Environment and Climate Change 2018, Cap and trade: auction of allowances, https://www.ontario.ca/page/cap-and-trade-auction-allowances (dostęp 3.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ministry of the Environment and Climate Change 2018, Ontario’s carbon offsets programs, https://www.ontario.ca/page/ontarios-carbon-offsets-programs (dostęp 3.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

NASA Earth Observatory 2016, World of Change: Global Temperatures, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php (dostęp 3.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

NASA Earth Observatory 2016, 2015 Was the Hottest Year on Record, http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=87359 (dostęp 3.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

NASA Earth Observatory 2017, Global Temperature Record Broken for Third Consecutive Year, https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89469 (dostęp 13.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NASA Earth Observatory 2018, 2017 Was the Second Hottest Year on Record, https:// earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91604 (dostęp 12.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NASA Earth Observatory, The Effects of La Niña, https://earthobservatory.nasa. gov/Features/LaNina/la_nina_2.php (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NOAA 2016, El Niño and La Niña: Frequently asked questions, https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/el-ni%C3%B1o-and-lani%C3%B1a-frequently-asked-questions (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NOAA 2018, NOAA: 2017 was 3rd warmest year on record for the globe, http://www.noaa.gov/news/noaa-2017-was-3rd-warmest-year-on-record-for-globe (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NOAA 2018, 2017 was Earth’s third­warmest year on record, https://www.climate.gov/news-features/featured-images/2017-was-earths-third-warmest-yearrecord (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NOAA National Centers for Environmental Information 2016, State of the Climate: Global Analysis for Annual 2015, http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513 (dostęp 4.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

NOAA National Centers for Environmental Information 2016, 2015 is Earth’s warmest year by widest margin on record, http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/201512 (dostęp 4.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

NOAA National Centers for Environmental Information 2017, State of the Climate: Global Climate Report for Annual 2016, https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613 (dostęp 13.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

NOAA National Centers for Environmental Information 2018, State of the Climate: Global Climate Report for Annual 2017, https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201713 (dostęp 13.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

The Nobel Peace Prize 2007, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/ (dostęp 14.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Nova Scotia Environment, Impacts, https://climatechange.novascotia.ca/adapting-to-climate-change/impacts (dostęp 26.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Nova Scotia Environment, Nova Scotia Cap and Trade Program Design Options, https://climatechange.novascotia.ca/sites/default/files/Cap-and-Trade-Document.pdf (dostęp 26.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Pracownia Geotechnologii IGSMiE PAN, Co to jest sekwestracja CO2?, https://www.min-pan.krakow.pl/zaklad-geoinzynierii-i-inzynierii-srodowiska/pracownia-geotechnologii/1364-co-to-jest-sekwestracja-co2.html (dostęp 14.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Pracownia Geotechnologii IGSMiE PAN, Jaki wpływ ma CO2 na ocieplenie klimatu?, https://www.min-pan.krakow.pl/zaklad-geoinzynierii-i-inzynierii-srodowiska/pracownia-geotechnologii/1363-jaki-wplyw-ma-co2-na-ocieplenieklimatu.html (dostęp 18.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight against Climate Change, A Brief Look at the Quebec Cap­and­Trade System For Emission Allowances, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/ documents-spede/in-brief.pdf (dostęp 29.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight against Climate Change, The Quebec Cap­and­Trade System For Greenhouse Gas Emission Allowances. Frequently asked questions, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/q&a.pdf (dostęp 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight against Climate Change (2017), Partnerships, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/partenariats-en.asp (dostęp 13.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight against Climate Change (2017), Quebec’s Commitments. Our GHG Emissions Reduction Targets, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/engagement-quebec-en.asp (dostęp 13.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Quebec’s Ministry of Sustainable Development, the Environment and the Fight against Climate Change 2017, The Carbon Market: Register of offset credit projects, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/registre_creditscompensatoires-en.htm (dostęp 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

RGGI, CO2 Auctions, http://www.rggi.org/market/co2_auctions (dostęp 18.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

RGGI, CO2 Offsets, http://www.rggi.org/market/offsets (dostęp 21.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

RGGI, The RGGI CO2 Cap, http://www.rggi.org/design/overview/cap (dostęp 17.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

RGGI, 2017 Allowance Allocation, http://www.rggi.org/design/overview/allowance-allocation (dostęp 17.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych PAN w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem, http://www.planetaziemia.pan.pl/GRAF_aktual-2009/11_Stano- wisko_KNG.pdf (dostęp 18.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: Zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków, http://www.planetaziemia.pan.pl/GRAF_aktual/Stan_ZO-PAN.pdf (dostęp 18.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Voiland A. 2015, Why So Many Global Temperature Records?, http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/2015/01/21/why-so-many-global-temperature-records/ (dostęp 3.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Washington State Department of Ecology, Clean Air Rule, http://www.ecy.wa.gov/programs/air/permit_register/Clean_Air_Rule/car.htm (dostęp 13.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Washington State Department of Ecology, Documents for Rulemaking, http://www.ecy.wa.gov/programs/air/rules/wac173442/1510docs.html (dostęp 13.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Washington State Department of Ecology, Meeting Clean Air Rule Requirements, http://www.ecy.wa.gov/programs/air/permit_register/Clean_Air_Rule/car_req.htm (dostęp 13.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Washington State Department of Ecology, Overview of Rulemaking, http://www.ecy.wa.gov/programs/air/rules/wac173442/1510ov.html (dostęp 13.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

WCI, Welcome to WCI CITSS, https://www.wci-citss.org/ (dostęp 11.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

WCI 2014, Where else can market participants obtain GHG allowances?, https://www.wci-auction.org/Resources/Faqs/?FaqType=AuctionsAndReserveSale (dostęp 6.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

WMO 2018, WMO confirms 2017 among the three warmest years on record, https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2017-among-three-warmest-years-record (dostęp 14.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

World Commission on Environment and Development 1987, Our Common Futu­ re, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (dostęp 29.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

World Resources Institute 2017, CAIT Climate Data Explorer, http://cait.wri.org (dostęp 7.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

21 grudnia 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-153-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-154-3