Projekty offshoringowe w usługach biznesowych: Pozycja Polski

Autorzy

Monika Wodnicka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-9656-5713

Słowa kluczowe:

rynek usług, usługi biznesowe, globalizacja, delokalizacja działalności gospodarczej, offshoring usług, outsourcing

Streszczenie

Rosnąca pozycja usług we współczesnej gospodarce jest faktem bezspornym. Mamy do czynienia z procesem serwicyzacji gospodarek. Wzrasta więc udział usług w rozumieniu trójsektorowego podziału, a także rośnie znaczenie funkcji usługowych w sektorach produkcji materialnej. Szczególnie interesującymi zjawiskami, które stanowią przedmiot badań autorki, są: delokalizacja potencjału usług (tzw. offshoring) i powstawanie nowoczesnych modeli centrów usługowych.

W monografii podjęto próbę oceny procesu delokalizacji korporacyjnych centrów usług biznesowych do Polski oraz perspektyw ich rozwoju. Przedstawiono miejsce Polski wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także na globalnej mapie lokalizacji.

Publikacja jest skierowana zarówno do studentów ekonomii, jak i do osób zajmujących się zmianami zachodzącymi we współczesnej gospodarce.

Bibliografia

A Survey of Outsourcing, „The Economist” November 2004.
Zobacz w Google Scholar

Abbot P.Y., Jones M.R., The Importance of Being Nearest: Nearshore Software Outsourcing and Globalisation Discourse, [w:] E.H. Wynn, E.A. Whitley, M. Myers, J.I. DeGross (red.), Global and Organizational Discourse About Information Technology, IFIP TC8 / WG8.2 Working Conference on Global and Organizational Discourse about Information Technology, December 12–14, Barcelona, Spain 2002.
Zobacz w Google Scholar

ABSL Raport, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019.
Zobacz w Google Scholar

ABSL Raporty za lata 2012–2019.
Zobacz w Google Scholar

Allen P., Foster C., Virtual Captives–the future offshoring, TPI Market Presentation 2006, www.tpi.net/pdf/webex/20060403_webex_virtualcaptivesolutions.pdf. (dostęp: 8.05.2012).
Zobacz w Google Scholar

Amiti M., Wei S-J., Fear of Service Outsourcing: Is It Justified?, IMF Working Papers, International Monetary Fund, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Armington P.B., A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, IMF Staff Papers, 1969, Palgrave Macmillan, vol. 16(1).
Zobacz w Google Scholar

Arora A., Gambardella A., The Globalization of Software Industry‑Perspectives and Opportunities for Developed and Developing Countries, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 10538, May 2004.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin C., Clark K., Managing in an age of modularity, „Harvard Business Review” 1997, vol. 75.
Zobacz w Google Scholar

Bardhan A., Kroll C., The new wave of outsourcing, Fisher Centre Research Report No. 1103, cyt. za World Investment Report, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Berry B.J.L., Conkling E.C., Ray D.M., The Global Economy in Transition, Upper Saddle River–New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bhagwati J.N., International Trade in Services and its Relevance for Economic Development, [w:] O. Giarini (red.), The Emerging Service Economy, Oxford 1987.
Zobacz w Google Scholar

Bhagwati J.N., Trade in services and the multilateral trade negotiations, „The World Bank Economic Review” 1987, vol. 1, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Blinder A.S., Fear of Offshoring, Princeton University, CEPS Working Papers No. 119, December 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bravard J.L., Morgan R., Inteligentny outsourcing, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno‑przestrzenne i środowiskowe, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Burenstam-Linder S., An Essay on Trade and Transformation, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Carmel E., Tija P., Offshoring Information Technology Sourcing and Outsourcing to Global Workforce, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Chłodnicki M., Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Coface, The singularity of political risk in Central and Eastern Europe, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Colliers International, EY oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu, raport Polska Strefa Inwestycji 2018, https://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/Raport_Polska-Strefa-Inwestycji-2018.pdf (dostęp: 12.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Commission of the European Communities, Communication from the commission to the council, The contribution of business services to industrial performance. A common policy framework, Brussels 1998.
Zobacz w Google Scholar

Corbett M.F., The Outsourcing Revolution, Dearborn 2004.
Zobacz w Google Scholar

Cushman & Wakefield, Where In the World? Business process outsourcing and shared service location index 2016.
Zobacz w Google Scholar

Cynarski W.J., Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Rzeszów 2012.
Zobacz w Google Scholar

Cyrson E., Nowy paradygmat strategii konkurencji, [w:] E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Warszawa–Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Cyrson E., Strategie konkurencji jutra, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Czarnitzki D., Spielkamp A., Business Services in Germany: Bridges for Innovation, October 2000,
Zobacz w Google Scholar

Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim University of Applied Sciences Gelsenkirchen.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz N., Wach K., Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Daszkowska M., Ekonomika organizacji usług, Warszawa 1982. Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey.
Zobacz w Google Scholar

Dicken P., Global Shifts. The Internationalization of Economic Activity, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dominiak J., Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geograficzny” 2011, t. 83, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., International Production and the Multinational Enterprise, London 1981.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., The role of Foreign Direct Investment in a Globalization Economy, „BNL Quarterly Review” 1995, no. 193.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik Urzędowy L 145, 04/06/2008 P. 0065–0226, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0065:01:PL:HTML (dostęp: 12.05.2011).
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 1998 r. Nr 34.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241.
Zobacz w Google Scholar

Economist Intelligence Unit, The new face of offshoring: Closer to home?, Report 2006.
Zobacz w Google Scholar

Elliot T.L. & Torkko D.E., World class outsourcing strategies, „Telecommunication, American Edition” 1996, vol. 30(8).
Zobacz w Google Scholar

Essinger J., Gay C.L., Outsourcing strategiczny, Kraków 2002. Eurostat, Database on population projections, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat 2011, 2014, 2017, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/pl#Koszty_pracy (dostęp: 10.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Everest Group Research, Global Locations Annual Report 2014, 2015, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Everest Group, Global Locations Annual Report, Resurgence of Activity Amidst Evolving Propositions, November 2015, https://www2.everestgrp.com/Files/previews/EGR-2015-2-R-1619-preview.pdf (dostęp: 11.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

EY’s Attractiveness Survey Europe, Investors vote ‘remain’ in Europe, May 2017.
Zobacz w Google Scholar

EY’s Attractiveness Survey Europe, June 2018, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-europe-june-2018/$FILE/EY-Attractiveness-Survey-Europe-June-2018-Gamechangers.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Farrell D., Odkryj globalny potencjał swojej firmy, „Harvard Business Review Polska” 2006, listopad.
Zobacz w Google Scholar

Farrell D., Smarter Offshoring, „Harvard Business Review” 2006, no. 6, June.
Zobacz w Google Scholar

Flexicurity bezpieczny i elastyczny rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Foster C., Funk J., The offshore solutions spectrum: getting the best fit, „Journal of Sourcing Leadership” 2006, vol. 3, no. 1, July.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs V.R., The Growing Importance of the Service Industries, New York 1965, National Bureau of Economic Research, Occasional Paper, no. 96.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs V.R., The Service Economy, New York 1968, National Bureau of Economic Research, General series, no. 87.
Zobacz w Google Scholar

Gallouj C., Gallouj F., Neo‑Schumpeterian perspectives for Innovation in Services, [w:] M. Boden, I. Miles (red.), Services and the Knowledge Based Economy, London–New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gay Ch.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Koncepcja, modele, wdrażanie, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

The General Agreement on Trade in Services, Annex 1B, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/6239F88F-91AE-4103-8741-91F64495E032/13525/tekstgats1.pdf (dostęp: 29.06.2012).
Zobacz w Google Scholar

Gershuny J., Miles I., The New Service Economy. The Transformation of Employment in Industrial So‑ cieties, London 1983.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs M., Interlinkages Between Services and Other Economic Sectors in United Nations Centre on Transnational Corporations, Services and Development: The Role of Foreign Direct Investment and Trade, United Nations, New York 1989.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja, Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Groonross Ch., Strategic Management and Marketing in the Service Sector, Lund 1994.
Zobacz w Google Scholar

Gottfredson M., Puryear R., Phillips S., Strategiczne pozyskiwanie źródeł dostaw, jak marginalna funkcja staje się podstawą, „Harvard Business Review Polska” 2005, wrzesień.
Zobacz w Google Scholar

Grosse R., Trevino L.J., New Institutional Economics and FDI Location in Central and Eastern Europe, „Management International Review” 2005, vol. 45, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

The Group of Lisbon, Limits to competitiveness, Cambridge, Massachussets–London, England 1995. Grover V., Teng J.T.C., Cheon M.J., Towards a Theoretically‑based Contingency Model of Information Systems Outsourcing, in IS outsourcing, [w:] L.P. Willcocks, M.C. Lacity, Strategic Sourcing of Information System, New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra‑Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W.M., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grupta S., Puranam P., Srikanth K., Services sourcing in the banking and financial services. Exproling myths and describing emerging best practice, London Business School and Capco Institute, 2006.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rynek wewnętrzny w 1996 roku, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Grycuk A., Centra nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2014, nr 3(163).
Zobacz w Google Scholar

Hatzichronoglou T., Revision of the High‑Technology Sector and Product Classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 1997, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/134337307632.pdf?expires=1582811297&id=id&accname=guest&checksum=2AC685A72756B99F219D71DE6D1F534A (dostęp: 20.05.2009).
Zobacz w Google Scholar

Henderson D., The role of the OECD in liberalising international trade and capital flows, „The World Economy” 1996, vol. 19.
Zobacz w Google Scholar

Henrich T., Standard wars, tied standards, and network externality induced path dependence in the ICT Sector, „Technological Forecasting & Social Change” 2014, vol. 81.
Zobacz w Google Scholar

Hesse H., Hypothesis for the Explanation of Trade between Industrial Countries 1953–1970, [w:] H. Gierch, J.C.B. Mohr (red.), On the Economics of Intra‑Industry Trade, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Hill T.P., On goods and services, „Review of Income and Wealth” 1977, vol. 23, no. 4, December.
Zobacz w Google Scholar

Hufbauer G.C., The Impact of National Characteristics an Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods, [w:] R. Vernon (red.), The Technology Factor in International Trade, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

Hünerberg R., Internationales Marketing, Landsbach/Lechh 1994, za: R. Oczkowska, Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym – rozważanie terminologiczno‑definicyjne, „Zeszyty Naukowe” nr 720, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

IMF, Balance of Payments Manual, Fifth Edition, 1993.
Zobacz w Google Scholar

International Labour Organization, Global Wage Report 2012/13, Geneva 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jahrrei W.B., Zur Thorie der Direktinvestitionen im Ausland. Versuch einer Bestandaufnahme, Weiterfuhrung Und Integration partialanal forschungsansatze, Berlin 1984.
Zobacz w Google Scholar

Jensen P.D., Kirkergaard J., Laugesen N., Offshoring in Europe – Evidence of a Two‑Way Street from Denmark, Washington 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jepma C.J., Rhoen A.P., International Trade – A business Perspective, Addison Wesley Longman Ltd, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Jones R.W., Ruane F., Appraising the options for international trade in services source, „Oxford Economic Papers” 1990, New Series, vol. 42, no. 4, October, http://www.jstor.org/stable/2663113 (dostęp: 20.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Karpiński A., Przyszłość rynku pracy w Polsce, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kądziela S., Facility Management jako strukturalne wsparcie korporacji outsourcingu i Lean Enterprise, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kearney A.T., Global Services Location Index 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kearney A.T., Global Services Location Index 2017, The Widening Impact of Automation.
Zobacz w Google Scholar

Kearney A.T., Global Services Location Index 2016, On the Eve of Distruption.
Zobacz w Google Scholar

Kępa E., Sektory usługowe krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

King R., Kendall G., The State, Democracy and Globalization, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

KLG, Nearshore vs. Offshore Sourcing: Relative risks, rewards, and economics outcomes, Current Trends in Global Sourcing, March 2005.
Zobacz w Google Scholar

Klimat Inwestycyjny w Polsce, raport za lata 2017–2018.
Zobacz w Google Scholar

Kłosiński K., Mongiało D., Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” 2005, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Kłosiński K.A., Międzynarodowy obrót usługowy, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kłosiński K.A., Międzynarodowy rynek usług, [w:] K.A. Kłosiński, Usługi w gospodarce światowej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kłosiński K.A., Pojęcia: usług oraz sektora usług, „Handel Wewnętrzny” 1994, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kłosiński K.A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat KE ustanawiający wytyczne dla I rundy EQUAL 2003.
Zobacz w Google Scholar

KPMG, Location, location, location, Report 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kravis I.B., Services in the Domestic Economy and in World Transactions, Working Paper No. 1124, Cambridge Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowych Unii Europejskiej i Polski, [w:] E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje, Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kuczewska L., Polski handel usługami na arenie międzynarodowej, „Handel Wewnętrzny” 2002, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kwacz Y., Ruiz M., Scasso J.I., Perspectives Services Offshoring Ranking: A comparative analysis of emer‑ ging economies, Towers Watson 2013.
Zobacz w Google Scholar

Larsen M.M., Manning S., Pedersen T., Uncovering the hidden costs of offshoring: the interplay of complexity, organizational design, and experience, „Strategic Management Jonawet” 2013, no. 34.
Zobacz w Google Scholar

Leamer E.E., The effect of trade in services, technology transfer and delocalisation on local and global income inequality, „Asia-Pacific Economic Review” April 1996, vol. 2, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lewin A.Y., Couto V., Next Generation offshoring, The Globalization of Innovation, Duke CIBER/Bozz Allen Hamilton, Offshoring Research Network, 2006 Survey Report, March 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lewin A.Y., Massini S., Peeters C., Why Are Companies Offshoring Innovation? The Emerging Global Race for Talent, CEB Working Paper 2008, no. 08/09.
Zobacz w Google Scholar

Liberska B., Globalizacja a offshoring usług sektora IT, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Loch C.H., Chick S., Huchzermeier A., Can European manufacturing companies compete? Indu‑ strial competitiveness, employment and growth in Europe, „European Management Journal” 2007, vol. 25, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Low B., Huawei Technologies Corporation: from local dominance to global challenge, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2007, vol. 22, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Lowes P., Celner A., Gentle C., A Global Shift How Offshoring is Changing the Financial Services Business Model, Financial Technology International, Deloitte 2004.
Zobacz w Google Scholar

Malmgren H.B., Negotiating rules for trade in services, „The World Economy” 1985, vol. 8, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia: zwolnienia, outsourcing, outplacement, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., den Hertog P., Hunting W., Bouman M., Knowledge‑intensive Business Services: Their Roles as Users, Carriers and Sources of Innovation, Manchester 1995.
Zobacz w Google Scholar

Miles I., Services innovation: coming of age in the knowledge‑based economy, „International Journal of Innovation Management”, vol. 4, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Miles I., Services in the New Industrial Economy, „Futures” 1993, vol. 25, July/Aug.
Zobacz w Google Scholar

Misala J., W kierunku teorii międzynarodowej wymiany usług, www.we.radom.pl/pliki/upload/kmsgiir/Wymiany_uslug.pdf (dostęp: 29.06.2012).
Zobacz w Google Scholar

Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mittelman J., Globalization: Critical Reflection, Boulder 1996.
Zobacz w Google Scholar

Mongiało D., Możliwości zastosowania wybranych teorii handlu międzynarodowego dla wyjaśnienia rozwoju wymiany usługami, „Bank i Kredyt” 2007, listopad–grudzień.
Zobacz w Google Scholar

Mongiało D., Pojęcie usług we współczesnej myśli ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne” 2007, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Mongiało D., Szósta Konferencja Ministerialna WTO i jej skutki dla sektora usług Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Moosa I.A., Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Wiltshire 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mundell R.A., International Trade and Factor Mobility, „American Economic Review” 1957, vol. 47.
Zobacz w Google Scholar

Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Narodowa Strategia Spójności, Biuletyn Informacyjny Fundusze Europejskie na lata 2014–2020, nr 33, marzec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Naslund B., Financial Innovations. A Comparison with R&D in Physical Products, EFI Research Paper/Report, Stockholm 1986.
Zobacz w Google Scholar

Naumowicz K., Usługi – zagadnienia ogólne, Szczecin 1992.
Zobacz w Google Scholar

Nicolaides P., Liberalizing Service Trade, Strategies for Success, London 1989.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyj‑ nego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations: User’s Guide, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Offshoring in turbulent times, CEBIT 2010 Global Business Magazine, March 2–6, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw, CCMI/014, Bruksela 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak J., Możliwości przejścia na outsourcing – praktyczne rozwiązania organizacyjne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Strategie zarządzania, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Posner M.V., International trade and technological change, „Oxford Economic Papers” 1961, vol. 13.
Zobacz w Google Scholar

Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

PredÖhl A., The theory of location in its relation to general economics, „Journal of Political Economy” 1928, vol. 36.
Zobacz w Google Scholar

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, 2007–2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 61, poz. 379, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual, third edition (OECD/EC/Eurostat, 2005).
Zobacz w Google Scholar

Raport Klimat inwestycyjny w Polsce 2019, Utrzymuje się dobry klimat dla biznesu, PAIH, Grant Thornton, HSBC, czerwiec 2019, s. 38.
Zobacz w Google Scholar

Raport LinkLeaders, Wzrost ryzyka na światowej mapie usług biznesowych – szansa dla Polski, http://linkleaders.pl/aktualnosc/16/1/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Raport PAIiIZ, Business Services Sector in Poland Gaining momentum, http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/aktualnosci/2016/6/7/Raport_BSS_in_Poland_2016.pdf (dostęp: 12.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Raport PwC, World in 2050, https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Results of the Urugway Roung of Multilaterial Trade Negotiations, WTO, Genewa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Riddle D., General agreement on trade in services. Opportunities for developing countries, „International Trade Forum” 2000, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K., Globalizacja, mondializacja, nowa taksonomia usług, [w:] K.A. Kłosiński (red.), Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K., Usługi rynkowe, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Romer P.M., The origins of endogenous growth, „The Journal of Economic Perspectives” 1994, vol. 8. Rozporządzenie Komisji (WE), nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., https://eur-lex.europa.eu/
Zobacz w Google Scholar

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0800:20131201:PL:PDF (dostęp: 15.10.2010).
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sampson G.P., Snape R.H., Identifying the issues in trade in services, „The World Economy” 1985, vol. 8. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Shelp K., Beyond Industrialization, Ascendancy of the Global Service Economy, New York 1981.
Zobacz w Google Scholar

Schwab K., The Global Competitiveness Report 2018, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Smith D.M., The theoretical framework for geographical studies of industrial location, „Economic Geography” 1996, vol. 42.
Zobacz w Google Scholar

Stern R.M., Hoekman B.M., Issues and data needs for GATT negotiations on services, „The World Economy” 1987, vol. 10, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak A., Umiński S., Polska – EWG. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J.S., Freeman R.E., Management, Englewood Cliffs, New Jersey 1992.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Ameryka Łacińska na światowym rynku offshoringu usług biznesowych, [w:] K.A. Kłosiński (red.), Ameryka Łacińska – w poszukiwaniu nowego konsensusu, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Bezpośrednie inwestycje w centra usług w Polsce na tle nowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (UE‑9), [w:] T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Człowiek, granice państw, gospo‑ darka, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki, [w:] K.A. Kłosiński (red.), Unia Europejska – Integracja – Konkurencyjność – Rozwój, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Gospodarka Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej oraz krajów grupy BRIC. Stan i perspektywy, [w:] K.A. Kłosiński (red.), Stany Zjednoczone – obrona hegemonii w XXI wie‑ ku, Lublin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, „Zeszyty Naukowe” nr 642, „Ekonomiczne problemy usług” nr 64, Szczecin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Sektor usług w strukturze gospodarki rosyjskiej. Stan i perspektywy rozwoju, [w:] K.A. Kłosiński, Rosja. Ambicje i możliwości rozwoju, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, „Handel Wewnętrzny” 2004, nr 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, [w:] Usługi w gospo‑ darce światowej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Wodnicka M., Ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Od funkcjonalnej struktury zarządzania do zarządzania poprzez procesy, [w:] S.M Szukalski, M. Wodnicka, B. Wentura-Dudek, Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Wodnicka M., Outsourcing. Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

ThoughtFocus 2016, Hybrid Captive Model, Addressing global business and IT needs, https://www.thoughtfocus.com/insights_doc/Hybrid-Captive-addressing-global-needs.pdf (dostęp: 20.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Thurow L.C., Creating Health. The New Rule for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge‑based Economy, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Törnqvist G., The geography of economic activities: some critical viewpoints on theory and application, „Economic Geography” 1977, vol. 53.
Zobacz w Google Scholar

Trefler D., Offshoring: Threats and Opportunities, Washington 2005.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Outsourcing, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD, Roland Berger, Service offshoring takes off in Europe – in search of improved competitive‑ ness, service offshoring, June, Geneva 2004.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD, World Investment Report 2004, Shift Towards Services, New York–Geneva 2004.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD, World Investment Report 2015, New York, Geneva 2015.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD, World Trade Report 2019, The future of service trade, New York–Geneva 2019. Urry J., Offshoring, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Vashistha A., The Offshore Nation, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Vernon R., International investment and International trade in the product cycle, „Quarterly Journal of Economics” 1966, vol. 80.
Zobacz w Google Scholar

Vernon R., The Location of Economic, Harmondsworth 1971.
Zobacz w Google Scholar

Vernon R., The product cycle hypothesis in a new international environment, „Bulletin of Economics and Statistic” 1979, vol. 41, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Veugelers R., Market Integration: EU Integration, Globalization and Delocalisation, EC-BEPA, KULeuven & CEPR, Czech Republic 2006.
Zobacz w Google Scholar

Virtual Offshore Captive Centre „Moving from Service Provider to Collaborative Partner”, „IT Facility”, no. 14.
Zobacz w Google Scholar

Walters M., Globalization, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Weber A., Uber den Standort der Industrien, Tübingen 1909.
Zobacz w Google Scholar

Wilthagen T., Tros F., The concept of ‘Flexicurity’. A new approach to regulating employment and la‑ bour markets, Tilburg University, Flexicurity Research Paper 2003–4, http://www.tilburguniversity.nl/faculties/frw/research/schoordijk/flexicurity/publications/papers/fxp2003_4.pdf (dostęp: 12.10.2010).
Zobacz w Google Scholar

Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Łódź 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M., Determinanty lokowania usług biznesowych i przestrzenna konfiguracja działalności offshoringowej, [w:] Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno‑gospodarczym regionu, „Zeszyty Naukowe” nr 753, „Ekonomiczne problemy usług”, nr 103, Szczecin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M., Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej, [w:] Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu, AOOIPP Annual 2015, „Zeszyty Naukowe” nr 891, „Ekonomiczne problemy usług”, nr 121, Szczecin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M., Outsourcing offshoring usług jako instrument wzrostu konkurencyjności, [w:] T. Sporek, Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej – wybrane problemy, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M., Polityka kreowania atrakcyjności regionów i miast dla lokalizacji projektów BPO, „Zarządzanie i Marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 1/2010, Rzeszów 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M., Światowe kierunki transferu usług biznesowych, [w:] K.A. Kłosiński (red.), Usługi w go‑ spodarce światowej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M., Transgraniczny transfer usług biznesowych w globalnej gospodarce, maszynopis pracy doktorskiej oraz prezentacja z konferencji V Letniej Szkoły Innowacji w 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007–2008. Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wyszkowska-Kuna J., Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Yip G.S., Strategia globalna, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann T., Harzer T., Offshoring to Central and Eastern Europe, Rolland Berger, 2005.
Zobacz w Google Scholar

http://mvdconsulting.com/wp-content/uploads/2016/07/Costa-Rica-7-Julio-2016-MVD-Consulting.pdf (dostęp: 12.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (dostęp: 14.10.2010).
Zobacz w Google Scholar

http://www.instytut-outsourcingu.pl/?q=slownikall (dostęp: 19.10.2012).
Zobacz w Google Scholar

http://www.internetworldstats.com/stats.htm (dostęp: 05.05.2012 oraz: 11.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/program-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2030 (dostęp: 25.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica (dostęp: 29.06.2012).
Zobacz w Google Scholar

https://www.paih.gov.pl/index/?id=0d1a9651497a38d8b1c3871c84528bd4 (dostęp: 26.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.strefainwestycji.arp.pl (dostęp: 3.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.itu.int/net4/wsis/archive/stocktaking/Project/Details?projectId=1487147778 (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/304189886-Brazylia-znow-na-fali-wznoszacej.html (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://bit.ly/2JiPMeE (dostęp: 25.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 stycznia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-142-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-145-1

Inne prace tego samego autora