Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych

Autorzy

Krzysztof Świeszczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Bankowości
https://orcid.org/0000-0002-2286-7778

Słowa kluczowe:

etyka biznesu, gospodarka rynkowa, społeczna odpowiedzialność biznesu, interesariusz, Kodeksy etyczne, audyt etyczny, sektor bankowy, Komisja Nadzoru Finansowego, doradca bankowy

Streszczenie

W książce zidentyfikowano czynniki determinujące poszanowanie standardów etycznych, a następnie przeanalizowano różnice w sposobie postrzegania tych uwarunkowań przez obecnych i przyszłych doradców bankowych. Przeprowadzone badania pozwoliły wyodrębnić następujące zmienne: obawę przed pogorszeniem sytuacji zawodowej na rynku pracy, obawę przed marginalizacją pozycji w zespole, przekonanie o nieprzestrzeganiu standardów etycznych przez doradców bankowych, skłonność do bezwarunkowego przestrzegania standardów etycznych w relacjach z klientem, a także skłonność do przerzucania na klienta odpowiedzialności za podejmowane decyzje finansowe. Wnioski płynące z analiz mogą stać się podstawą do refleksji nad programami studiów uczelni wyższych oraz szkoleń dla pracowników instytucji bankowych, co powinno przyczynić się do wzmacniania poszanowania postaw etycznych w sektorze bankowym.

Bibliografia

Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Adamik A., Nowicki M., Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania: Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Adamus-Matuszyńska A., Hibner J., Gostomski E., Grobelny P. i in., Bankowość dla praktyków. Część I. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Gdańsk–Katowice–Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Agalgatti B. H., Krishna S., Business Ethics (Concepts & Practices), Nirali Prakashan, Pune 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ahearne M., Bhattacharya C. B., Gruen T., Antecedents and Consequences of Customer-Company Identification: Expanding the Role of Relationship Marketing, „Journal of Applied Psychology” 2005, t. 90, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Aktan B., Masood O., Yilmaz S., Financial Shenanigans and the Failure of Ethics in Banking: A Review and Synthesis of an Unprecedented Fraud, „Banks and Bank Systems” 2009, t. 4, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Al-Noorachi M., Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia, „Studia i Monografie” 2014, nr 54.
Zobacz w Google Scholar

Antoszkiewicz J. D., Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Arjoon S., Striking a Balance between Rules and Principles-based Approaches for Effective Governance: A Risks-based Approach, „Journal of Business Ethics” 2006, nr 68.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Avery G., Leadership for Sustainable Futures: Achieving Success in a Competitive World, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2005.
Zobacz w Google Scholar

Azmat F., Samaratunge R., Responsible Entrepreneurship in Developing Countries: Understanding the Realities and Complexities, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 90.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Baillie C., Catalano G., Engineering and Society. Working Towards Social Justice, Morgan & Claypool Publishers, Colorado 2009.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bara C., Corporate Social Responsibility & International Development, Diplom.de, Heilbronn 2010.
Zobacz w Google Scholar

Barbrich P., Minkina P., Koksztys M., Polska i Europa – kryzys i konsekwencje, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Belak J., Duh M., Mulej M., Štrukelj T., Requisitely Holistic Ethics Planning as preCondition for Enterprise Ethical Behavior, „Kybernetes” 2010, t. 39, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Belal A. R., Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries: The Case of Bangladesh, Ashgate Publishing, Ltd., Aldershot 2012.
Zobacz w Google Scholar

Berger P. L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bielski I., Podstawy marketingu, Dom Organizatora, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Organizacje – istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanienka J., Kuzel M., Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w XXI wieku, [w:] W. Karaszewski, M. Haffer (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Boulding K. E., Etyka i biznes, [w:] J. Grossfeld (red.), Ponad ekonomią, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Božović J., Business Ethics in Banking, „Facta Universitatis Economics and Organization” 2007, t. 4, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Branco M. C., Delgado C., Research on Corporate Social Responsibility and Disclosure in Portugal, „Social Responsibility Journal” 2011, t. 7, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Brown P. A., Stocks M. H., Wilder W. M., Ethical Exemplification and the AICPA Code of Professional Conduct: An Empirical Investigation of Auditor and Public Perceptions, „Journal of Business Ethics” 2007, t. 71, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bugdoł M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bunge M., Treatise on Basic Philosophy: Ethics: The Good and The Right. Vol. 8, Reidel, Dordrecht 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bylok F., Swadźba U., Walczak-Duraj D., Pracaikonsumpcja wperspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Cardona P., Rey C., Zarządzanie poprzez misję, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B., Business & Society: Ethics & Stakeholder Management, South-Western Publishing Company, Cincinnati 1989.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B., Linking Business Ethics to Behavior in Organizations, „SAM Advanced Management Journal” 1978, t. 43, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Cayreyre M., Demirayak F., Dickinson P., Global Compact International Yearbook 2009, United Nations Publications, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Chiu P., Looking Beyond Profit: Small Shareholders and the Values Imperative, Gower Publishing, Ltd., Farnham 2012.
Zobacz w Google Scholar

Chrabonszczewska E., Waszkiewicz A., Ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Christensen L. J., Peirce E., Hatman L. P., Hofman W. M., Carrier J., Ethics, CSR and Sustainability in the Financial Times top 50 Global Business Schools: Baseline Data and Future Research Directions, „Journal of Business Ethics” 2007, nr 73.
Zobacz w Google Scholar

Chudzicka-Czupała A., Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Cichy Ł., Funkcja compliance w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Clarkson M. B. E., A Risk-Based Model of Stakeholder Theory, The Centre for Corporate Social Performance & Ethics, Toronto 1994.
Zobacz w Google Scholar

Clarkson M. B. E., AStakeholder Frameworkfor Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, „Academy of Management Review” 1995, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility, European Commission, Brussels 2011, online: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf (dostęp: 26.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Coombs W. T., Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, SAGE Publications, Thousand Oaks 2012.
Zobacz w Google Scholar

Cornelissen J., Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, SAGE, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cowton C., Integrity, Responsibility and Affinity: Three Aspects of Ethics in Banking, „Business Ethics: A European Review” 2002, t. 11, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Crane A., Matten D., Business Ethics: A European Perspective, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Crowther D., Managing Finance, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Crowther D., Aras G., Corporate Social Responsibility: Part I. Principles, Stakeholders & Sustainability, Ventus, Copenhagen 2010.
Zobacz w Google Scholar

Crowther D., Capaldi N., The Ashgate Research Companion to Corporate Social Responsibility, Ashgate Publishing, Ltd., New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cwynar W., Patena W., Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, wyd. drugie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

De George R., Business Ethics, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
Zobacz w Google Scholar

Del Baldo M., Values-based Enterprises: the Good Practices of Italian SMEs, Passionately Committed to People, Environment and Community, [w:] L. Bruni, B. Sena (red.), The Charismatic Principle in Social Life, Routledge, Abingdon 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dentchev N. A., Heene A,. Toward Stakeholder Responsibility and Stakeholder Motivation: Systemic and Holistic Perspectives on Corporate Sustainability, [w:] S. Sharma, M. Starik (red.), Stakeholders, the Environment and Society, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikacji społecznej, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Edery Y., Ethical Developments in Finance: Implications for Charities and Social Enterprise, „Social Enterprise Journal” 2006, t. 2, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Edwards J., Individual and Corporate Compliance Competence: An Ethical Approach, „Journal of Financial Regulation and Compliance” 2003, t. 11, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Edwards J., Wolfe S., The Compliance Function in Banks, „Journal of Financial Regulation and Compliance” 2004, t. 12, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Ellis A. D., The Impact of Corporate Social Responsibility on Employee Attitudes and Behaviors, „Academy of Management Proceedings” 2008, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Enderle G., A Comparison of Business Ethics in North America and Continental Europe, „Business Ethics: A European Review” 1996, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Faisal M. N., Sustainable Supply Chains: A Study of Interaction among the Enablers, „Business Process Management Journal” 2010, t. 16, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Fernando A. C., Business Environment, Dorling Kindersley, New Delhi 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ferrell O. C., Fraedrich J., Ferrell L., Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases, Cengage Learning, Stamford 2014.
Zobacz w Google Scholar

Fewings P., Ethics for the Built Environment, Taylor & Francis, Abingdon 2009.
Zobacz w Google Scholar

Filek J., Polski trójkąt korupcyjny, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2006, t. 9, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Filar D., Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Fill C., Marketing Communications: Engagements, Strategies and Practice, Pearson Education, Harlow 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fisher C. M., Lovell A., Business Ethics and Values: Individual, Corporate and International Perspectives, Pearson Education, Harlow 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Architektura współczesnego systemu bankowego, [w:] S. Flejterski (red.), Elementy finansów i bankowości, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Forsyth D. R., O’Boyle Jr. E. H., Rules, Standards, and Ethics: Relativism Predicts cross-National Differences in the Codification of Moral Standards, „International Business Review” 2011, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Fox W., Project Management Life Cycle, [w:] W. Fox, G. van der Waldt, A Guide to Project Management, Juta and Company, Ltd., Cape Town 2008.
Zobacz w Google Scholar

Francis R. D., Mishra M., Business Ethics. An Indian Perspective, Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 2009.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitnam, Boston 1984.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R. E., Evan W. M., Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation, „Journal of Behavioral Economics” 1990, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Frenkel S. J., Scott D., Compliance, Collaboration and Codes of Labor Practice: The Adidas Connection, „California Management Review” 2002, t. 45, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M., Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, [w:] L. V. Ryan, J. Sójka (red.), Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga dobrobytu, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa–Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gandz J., Hayes N., Teaching Business Ethics, „Journal of Business Ethics” 1998, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Garcia-Marza D., Trust and Dialogue: Theoretical Approaches to Ethics Auditing, „Journal of Business Ethics” 2005, t. 57, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W., Etyka biznesu, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W., Europejskie standardy etyki biznesu, „Studia Europejskie” 1991, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAP & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gbadamosi G., Academic Ethics What Has Morality, Culture And Administration Got to Do With its Measurement?, „Management Decision” 2004, t. 42, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Gennaioli N., Shleifer A., Vishny R., Money Doctors, „Journal of Finance” 2015, t. 70, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gildenhuys J. S. H., Ethics and Professionalism: The Battle Against Public Corruption, AFRICAN SUN MeDIA, Stellenbosch 2004.
Zobacz w Google Scholar

Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Global Consumer Banking Survey 2011, Ernst & Young 2011, online: http://www.fmv.or.at/uploads/ernstyoung_264_DE.pdf (dostęp: 14.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Global Consumer Banking Survey 2012, Ernst & Young 2012, online: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-a-new-era-of-customer-expectation-globalconsumer-banking-survey/$FILE/ey-a-new-era-of-customer-expectationglobal-consumer-banking-survey.pdf (dostęp: 14.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Gnazzo P. J., The Chief Ethics and Compliance Officer: A Test of Endurance, „Business and Society Review” 2011, nr 116.
Zobacz w Google Scholar

Goel M., Ramanathan P. E., Business Ethics and Corporate Social Responsibility – Is There a Dividing Line?, „Procedia Economics and Finance” 2014, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Góral L., Nadzór bankowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels 2001, online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf (dostęp: 27.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Gregory A., Involving Vulnerable Communities in Organisational Decisions: Communication Ethics in Action, [w:] R. Keeble (red.), Communication Ethics Now, Troubador Publishing, Ltd., Leicester 2008.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wantuchowicz M., Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective, CRC Press, Boca Raton 2008.
Zobacz w Google Scholar

Guha D., Practical and Professional Ethics: Economic and Business Ethics, Concept Publishing Company, New Delhi 2008.
Zobacz w Google Scholar

Haase M., Theory, Practice and Education: On the Role of Business Ethics for Management Education at Business Schools or Universities, [w:] C. Cowton, M. Haase (red.), Trends in Business and Economic Ethics, Springer-Verlag, Heidelberg 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hage M., A Stakeholders Concern towards an Economic Theory on Stakeholder Governance, Uitgeverij Van Gorcum, Assen 2007.
Zobacz w Google Scholar

Harrison J., Bosse D., Phillips R., Managing for Stakeholders, Stakeholder Utility Functions, and Competitive Advantage, „Strategic Management Journal” 2010, t. 31, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Hartman L. P., Rubin R. S., Dhanda K. K., The Communication of Corporate Social Responsibility: United States and European Union Multinational Corporations, „Journal of Business Ethics” 2007, nr 74.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Hoinkis E., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako czynnik poprawy wizerunku przedsiębiorstwa na rynku, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Huberman G., Familiarity Breeds Investment, „Review of Financial Studies” 2001, t. 14, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Humphrey J. F., Business Ethics, [w:] R. H. Corrigan, M. E. Farrell (red.), Ethics: A University Guide, Progressive Frontiers Pubs., Gloucester 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

Il Park B., Chidlow A., Choi J., Corporate Social Responsibility: Stakeholders Influence on MNEs’ Activities, „International Business Review” 2014, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Institute of Directors, The Handbook of International Corporate Governance: A Defi itive Guide, Kogan Page Publishers, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Iuliu-Marin I., Mona-Maria I., The Culture of Ethics and Social Responsibility on the Romanian Market of Mobile Telecommunications, [w:] P. Lorca, C. Popescu (red.), Recent Researches in Applied Economics and Management, t. 2, WSEAS Press, Stevens Point 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska-Kania A., Socjologiczna koncepcja osobowości, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia ogólna. Wykłady dla studentów, COMSNP, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Jones C., Parker M., Bos Ten R., For Business Ethics, Routledge, Abingdon 2005.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk-Rygałło J., Kształtowanie podmiotowości ucznia w relacji do jego tożsamości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, t. 40, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kaptein M., Ethics Management: Auditing and Developing the Ethical Content of Organization, Wolters Kluwer, Dordrecht 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kaptein M., Schwartz M., The Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of Existing Studies and the Development of an Integrated Research Model, „Journal of Business Ethics” 2008, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – wzmocnienie działań na rzecz zarządzania ciągłością biznesu, [w:] M. Kaźmierczak, S. Zapłata (red.), Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna: Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak B., Etyka gospodarcza, wyd. trzecie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyki zawodowych księgowych, Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), 2016, online: https://www.pibr.org.pl/assets/file/3128,Kodeks_etyki_final_v3(1).pdf (dostęp: 18.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kośmicki E., Wartości we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] B. Pogonowska (red.), Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kot W., Status kodeksów etycznych zawodów ekonomicznych, [w:] B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kurtz L., Socially Responsible Investment and Shareholder Activism, [w:] A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. S. Siegel (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Oxford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Laasch O., Conaway R., Principles of Responsible Management: Global Sustainability, Responsibility, and Ethics, Cengage Learning, Stamford 2014.
Zobacz w Google Scholar

Lamb R. B., Ethics in Financial Services, „Business and Society Review” 2000, t. 104, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Langlois C. C., Schlegelmilch B. B., Do Corporate Codes of Ethics Reflect National character? Evidence from Europe and the United States, „Journal of International Business Studies” 1990, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune A., Bolduc F., Magnenat-Thalmann N., Business Graphics and the Stakeholder Approach An Exploratory Field Experiment, [w:] N. Magnenat-Thalmann, D. Thalmann (red.), Computer-Generated Images. The State of the Art, Springer-Verlag, Tokyo 1985.
Zobacz w Google Scholar

Lepczyński B., Penczar M., Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2012, t. 1, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Levy D., Egan D., A Neo-Gramscian Approach to Corporate Political Strategy: Conflict and Accommodation in Climate Change Negotiations, „Journal of Management Studies” 2003, t. 40, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lewis P., Goodman S., Fandt P., Michlitsch J., Management: Challenges for Tomorrow’s Leaders, Thomson South-Western, Mason 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E., Etyczność jako wymiar oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, [w:] E. Skrzypek (red.), Etyka w biznesie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lock D., Flouris T. G., Managing Aviation Projects from Concept to Completion, Ashgate Publishing, Ltd., Farnham 2012.
Zobacz w Google Scholar

Louche C., Idowu S. O., Filho W. L., Innovative CSR: From Risk Management to Value Creation, Greenleaf Publishing, Sheffield 2010, s. 292.
Zobacz w Google Scholar

Lupuleac Z.-L., Lupuleac S., Rusu C., Changing Ethical Behavior in Times of Economic Crisis in Organizations, „Procedia Economics and Finance” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Łudzińska K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, [w:] A. T. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Machan T. R., Chesher J., A Primer on Business Ethics, Rowman & Littlefield, Lanham 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz H., Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, „Przedsiębiorstwo i Region” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Madhavan K. S., Business & Ethics – An Oxymoron?, Shingo Institute of Japanese Management, Hyderabad 2008.
Zobacz w Google Scholar

Malewska H., Mechanizmy socjalizacji, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Maon F., Lindgreen A., Swaen V., Designing and Implementing Corporate Social Responsibility: An Integrative Framework Grounded in Theory and Practice, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 87.
Zobacz w Google Scholar

Marcia J., Identity in adolescence, [w:] J. Adelson (red.), Handbook of Adolescent Psychology, John Wiley & Sons, Inc., New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak J., Budowa specyficznych przewag w wizerunku pracodawcy, [w:] J. Marciniak (red.), Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Tom I. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2011, nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Wartość banku– kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Wymogi stawiane bankom przez ich otoczenie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Marcoux A. M., A Fiduciary Argument Against Stakeholder Theory, „Business Ethics Quarterly” 2003, t. 13, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Marrewijk M. van, Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion, „Journal of Business Ethics” 2003, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Mariański J., Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Maxey M. N., Managing Environmental Risks: Ethical Plumb Lines, [w:] J. Cairns Jr., T. V. Crawford (red.), Integrated Environmental Management, Lewis Publishers, Chelsea 1991.
Zobacz w Google Scholar

May S. K., Cheney G., Roper J., The Debate over Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mayle D., Managing Innovation and Change, SAGE, London 2006.
Zobacz w Google Scholar

McDonald G., Nijhof A., Beyond Codes of Ethics: An Integrated Framework for Stimulating Morally Responsible Behavior in Organisations, „Leadership & Organisation Journal” 1999, t. 20, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Mead G. H., The Self and the Organism, [w:] C. W. Morris (red.), Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist, University of Chicago Press, Chicago 1934.
Zobacz w Google Scholar

Melé D., Business Ethics: Europe Versus America, [w:] G. Flynn (red.), Leadership and Business Ethics, Springer Science & Business Media, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Michniak J., Ewaluacja kodeksów etycznych jako narzędzie kształtowania zachowań etycznych laureatów VI Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie 2012, [w:] S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki (red.), Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Monografi Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mielicka H., Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Wydawnictwo ,,Stachurski”, Kielce 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mishkin F. S., Anatomy of a Financial Crisis, „Journal of Evolutionary Economics” 1992, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mishkin F. S., How Big a Problem is Too Big To Fail?, A Review of Gary Stern and Ron Feldman’s Too Big to Fail: The hazards of Bank Bailouts, „Journal of Economic Literature” 2006, t. 44, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Mishra S., Suar D., Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of Indian Companies?, „Journal of Business Ethics” 2010, nr 95.
Zobacz w Google Scholar

Modrzewski J., Socjalizacja jako proces wyznaczający kształt społecznego uczestnictwa jednostki w jej cyklu życia, „Forum Oświatowe” 1994, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Morsing M., Schultz M., Corporate Social Responsibility Communication: Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies, „Business Ethics: A European Review” 2006, t. 15, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Moszoro B., Znaczenie misji przedsiębiorstwa i jej wpływ na kompetencje przywódcze, „Management and Business Administration. Central Europe” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Morgan E., Navigating Cross-Cultural Ethics. What Global Managers Do Right to Keep from Going Wrong, Routledge, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Morri L., Ethics and Economics: The Conceptual Backdrop to Separation and Unity, [w:] B. Bertagni, M. La Rosa, F. Salvetti (red.), Ethics & Business. Sustainability, Social Responsibility and Ethical Instruments, FrancoAngeli, Milano 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mullerat R., Brennan D., Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century, Kluwer Law International, The Hague 2010.
Zobacz w Google Scholar

Muthuri J., Matten D., Moon J., Employee Volunteering and Social Capital: Contributions to CSR, „British Journal of Management” 2009, t. 20, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Müller R., Project Governance, Gower Publishing, Ltd., Aldershot 2009.
Zobacz w Google Scholar

Naidoo R., Corporate Governance: An Essential Guide for South African Companies, Double Storey Books, Cape Town 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nikołajew J., Leśniewska G., Jak usprawnić komunikację w przestrzenie społecznej, „Master of Business Administration” 2011, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

O’Riordan L., Fairbrass J., Corporate Social Responsibility (CSR): Models and Theories in Stakeholder Dialogue, „Journal of Business Ethics” 2008, nr 83.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Oleksyn T., Misja, wizja i cele organizacji – kontekst etyczny, [w:] K. Kietliński, M. V. Reyes, T. Oleksyn (red.), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Olszewska-Kondratowicz A., Techniki kształtowania pozytywnych postaw interpersonalnych a postrzeganie własnego „ja” i uświadamianie sobie własnych działań, [w:] S. Mika (red.), Studia nad postawami interpersonalnymi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1976.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, wyd. czwarte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J., Zamiast wstępu, [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Our Approach, Unicredit Group, Unicredit Group 2012, online: https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup/documents/en/sustainability/re porting-and-metrics/reporting-and-metrics-ita/2011_Sustainability_Report/Buld%20a%20culture%20of%20sustainability.pdf (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Panapanaan V., Linnanen L., Finland, [w:] S. O. Idowu, W. L. Filho (red.), Global Practices of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag, Heidelberg 2009.
Zobacz w Google Scholar

Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Petrick J. A., Quinn J. F., Nature and Value of Management Ethics, [w:] A. R. Malachowski (red.), Business Ethics: Critical Perspectives on Business and Management, t. 1, Routledge, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Piacentini M. G., MacFadyen L., Eadie D. R., Corporate Social Responsibility in Food Retailing, „International Journal of Retail and Distribution Management” 2000, t. 28, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak B., Polański Z. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Polychronidoua P., Ioannidoua E., Kipourosa A., Tsourgiannisb L., Simet G. F., Corporate Social Responsibility in Greek Banking Sector – An Empirical Research, „Procedia Economics and Finance” 2014, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Porada-Rochoń M., Rola interesariuszy w procesie zmian, [w:] M. Porada-Rochoń (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Post J. E., Preston L. E., Sach S., Managing the Extended Enterprise: The New Stakeholder View, „California Management Review” 2002, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Prabakaran S., Business Ethics and Corporate Governance, Excel Books India, New Delhi 2010.
Zobacz w Google Scholar

Przecławski K., Instytucje wychowawcze w wielkim mieście, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Radziszewski E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, KNF, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rendtorff J. D., Conclusion: Outline of an Epistemological Methodology for Integrating Ethics and Economics, [w:] J. D. Rendtorff (red.), Power and Principle in the Market Place: On Ethics and Economics, Ashgate Publishing, Ltd., Farnham 2013.
Zobacz w Google Scholar

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016, Związek Banków Polskich 2016, online: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/kwiecien_2016/konferencja/2016_04_27_slajdy_na_konferencje_v3_3.pdf (dostęp: 13.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Retolaza J. L., Ruiz M., San-Jose L., CSR in Business start-ups: an Application Method for Stakeholder Engagement, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management” 2009, t. 16, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Ristić Ž., Etika i novac/ Ethics and Money/ Essays, 2nd edition, Belgrade 2004. Robbins S. P., Organizational Behavior, Prentice Hall, New Jersey 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rodriguez M. A., Ricart J. E., Sanchez P., Ventoso L., Sustainable Development and the Sustainability of Competitive Advantage: A Dynamic and Sustainable View of the Firm, „Creativity & Innovation Management” 2002, t. 11, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Rojek-NowosielskaM.,SzczepaniakJ.,Odpowiedzialnośćspołecznaprzedsiębiorstwa a teorie agencji i interesariuszy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Nauki Humanistyczne”, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rokita J., Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rosam I., Peddle R., Implementing Effective Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: A Guide, BSI British Standards Institution, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M., Bukowski J., Etyka biznesu w ujęciu międzynarodowym. Implikacje dla polskiego biznesu, [w:] A. Letkiewicz (red.), Etyka w zarządzaniu Policją, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rossouw H. W., Opening Address, [w:] J. S. H. Gildenhuys (red.), Ethics and the public sector, Juta, Cape Town 1991.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ryan L. V., Introduction, [w:] W. Gasparski, L. W. Ryan, S. M. Kwiatkowski (red.), Entrepreneurship: Values and Responsibility, Transaction Publishers, New Jersey 2011.
Zobacz w Google Scholar

Quigley J. V., Vision: How Leaders Develop It, Share It, and Sustain it, McGraw-Hill, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sachs S., Rühli E., Stakeholders Matter: A New Paradigm for Strategy in Society, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
Zobacz w Google Scholar

Saleem S., Business Environment, Dorling Kindersley, New Delhi 2006.
Zobacz w Google Scholar

Scheleberg P. F., An introductions to Social Psychology, Random House, New York 1974.
Zobacz w Google Scholar

Schermerhorn Jr J. R., Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2010.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz M. S., How to Minimize Corruption in Business Organizations: Developing and Sustaining an Ethical Corporate Culture, [w:] R. J. Burke, E. C. Tomlinson, C. L. Cooper (red.), Crime and Corruption in Organizations: Why It Occurs and What To Do About It, Gower Publishing, Farnham 2012.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz M. S., Universal Moral Values for Corporate Codes of Ethics, „Journal of Business Ethics” 2005, t. 59, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Schwepker C. H., Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention in the Salesforce, „Journal of Business Research” 2001, nr 54.
Zobacz w Google Scholar

Scott S., Corporate Social Responsibility and the Fetter of Profitability, „Social Responsibility Journal” 2007, t. 3, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Secord P., Backmann C. W., Social Psychology, McGraw-Hill, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Semredova I., Hubackova S., Observations on the Development of Ethical Culture, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2015, nr 182.
Zobacz w Google Scholar

Shafiul A. S. M., Safiul Hoque S. M., Zakir Hosen Sr M., Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Bangladesh: A Case Study on Grameenphone, „Journal of Patuakhali Science and Technology University” 2010, t. 2, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Shleifer A., Summers L. H., Breach of Trust in Hostile Takeovers, [w:] A. J. Auerbach (red.), Corporate Takeovers: Causes and Consequences, University of Chicago Press, Chicago 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sims R. R., Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall, Greenwood Publishing Group, Westport 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sirgy M. J., Measuring Corporate Performance by Building on the Stakeholders Model of Business Ethics, „Journal of Business Ethics” 2002, nr 35.
Zobacz w Google Scholar

Skurjat K., Etyka i psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Smith J. D., Normative Theory and Business Ethics, Rowman & Littlefield Publishers, Plymouth 2009.
Zobacz w Google Scholar

Smith N. C., Corporate Social Responsibility: Whether or Now?, „California Management Review” 2003, t. 45, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Solomon R. C., Business Ethics, [w:] R. Chadwick, D. Schroeder (red.), Applied Ethics: Critical Concepts in Philosophy, t. 5, Routledge, London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Solomon R. C., Business Ethics, [w:] P. Singer (red.), A Companion to Ethics, Blackwell Publishing, Oxford 1993.
Zobacz w Google Scholar

Solomon R. C., It’s Good Business: Ethics and Free Enterprise for the New Millenium, Rowman & Littlefield, Lanham 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sosenko K., Etyka ekonomii, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg E., The Dangers of the Stakeholder Doctrine, „Prakseologia” 2001, nr 141.
Zobacz w Google Scholar

Stocki R., Audyt etyczny organizacji, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sundarajan V., Baliňo T. J. T. (red.), Banking Crises: Cases and Issues, International Monetary Fund, Washington 1998.
Zobacz w Google Scholar

Svendsen A., The Stakeholder Strategy: Profiting from Collaborative Business Relationships, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szymański K., Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego systemu bankowego, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tannenbaum R., Schmidt W. H., How to Choose a Leadership Pattern, „Harvard Business Review” 1958, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Teets R. L., Profitable Management for the Subcontractor, Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 2007.
Zobacz w Google Scholar

Theodowson G. A., Theodowson A. G., Modern Dictionary of Sociology, Crowell, New York 1969.
Zobacz w Google Scholar

Thlon M., Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2009, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Thomas W. J., Znaniecki F., Polish Peasant in Europe and America, Gorham Press, Boston 1918–1920.
Zobacz w Google Scholar

Torres-Baumgarten G., Yucetepe V., Multinational Firms’ Leadership Role in Corporate Social Responsibility in Latin America, „Journal of Business Ethics” 2008, nr 85.
Zobacz w Google Scholar

Tota I., Shehu H., The Dilemma of Business Ethics, „Procedia Economics and Finance” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Tran B., The Evolution of Business Ethics to Business Law, [w:] B. Christiansen, M. Basilgan (red.), Economic Behavior, Game Theory, and Technology in Emerging Markets, IGI Global, Hershey 2013.
Zobacz w Google Scholar

Tran Y. T. H., CSR in Banking Sector. A Literature Review and New Research Directions, „International Journal of Economics, Commerce and Management” 2014, t. 2, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Treviño L. K., Weaver G. R., Reynolds S. J., Behavioral Ethics in Organizations: A Review, „Journal of Management” 2006, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe
Zobacz w Google Scholar

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkowa M., Uspołecznienie dzieci jedynych i mających rodzeństwo, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Etyczne standardy w badaniach socjologicznych – perspektywa humanizacyjna, „Humanizacja Pracy” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Instytucjonalizacja i instrumentalizacja odpowiedzialności moralnej w społeczeństwie netokratycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2012, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Instytucjonalizacja standardów etycznych w gospodarce rynkowej, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Społeczna odpowiedzialności banków jako instytucji zaufania społecznego, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Uspołecznianie ryzyka i strat w sytuacji kryzysu gospodarczego, „Prakseologia” 2014, nr 155.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Wartości etyczne w kulturze zarządzania organizacją, „Humanizacja Pracy” 2017, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Wartości etyczne w społeczeństwie rynkowym, „Przegląd Socjologiczny” 2005, t. 54, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Mariański J. (red.), Ład czy bezład moralny ‒ ku społeczeństwu bez moralności?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D., Milke T. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2015.
Zobacz w Google Scholar

Weiss J. W., Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2014.
Zobacz w Google Scholar

Welch L., The Global Capitalist Crisis and the 2008 Financial Meltdown in the United States, [w:] B. Berberoglu (red.), The Global Capitalist Crisis and Its Aftermath: The Causes and Consequences of the Great Recession of 2008–2009, Ashgate Publishing, Ltd., Dorchester 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wells Fargo Team Member Code of Ethics and Business Conduct, Wells Fargo 2012, online: https://www.wellsfargo.com/downloads/pdf/about/team_member_code_of_ethics.pdf (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Wentges P., Gossy G., A Stakeholder Rationale for Risk Management: Implications for Corporate Finance Decisions, Springer Science & Business Media, Wiesbaden 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wetherly P., The Political Environment, [w:] P. Wetherly, D. Otter (red.), The Business Environment: Themes and Issues, Oxford University Press, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzecki A., Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wheelen T. L., Hunger J. D., Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wheeler D., Sillanpää M., The Stakeholder Corporation. A blueprint for Maximizing Stakeholder Value, Pitman Publishing, London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wiankowska-Ładyka Z., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M. i in., Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Moralna przestrzeń pracy a etyka zawodowa, „Ekonomia i Prawo” 2010, t. 6.
Zobacz w Google Scholar

Wolfe A. K., Kerchner N., Wilbanks T., Public Involvement on a Regional Scale, „Environmental Impact Assessment Review” 2001, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Wulf K., Ethics and Compliance Programs in Multinational Organizations, Springer Science & Business Media, Berlin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Yang X., Rivers C., Antecedents of CSR Practices in MNCs’ Subsidiaries: A Stakeholder and Institutional Perspective, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 86.
Zobacz w Google Scholar

Zastrow C., Kirst-Ashman K., Understanding Human Behavior and the Social Environment, Cengage Learning, Belmont 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zaufanie do banków na początku kryzysu finansowego, Komunikat CBOS-u, Warszawa, maj 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zduniak A., Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, „Annales UMCS Sectio H” 2013, t. XLVII, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zu L., Corporate Social Responsibility, Corporate Restructuring and Firm’s Performance: Empirical Evidence from Chinese Enterprises, Springer, Heidelberg 2009.
Zobacz w Google Scholar

Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i fi m inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, t.j. Dz.U. 1995.4.18 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, t.j. Dz.U. 1997.140.940 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, t.j. Dz.U. 1997.140.938 z późn zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t.j. Dz.U. 1997.140.939 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, t.j. Dz.U. 2000.119.1252 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. 2004.173.1807 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j. Dz.U. 2006.157.1119 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, t.j. Dz.U. 2010.40.226 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

http://about.bankofamerica.com/en-us/global-impact/find-grants-sponsorships.html#fbid=Eova5VgFSOd (dostęp: 5.07.2015)
Zobacz w Google Scholar

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci (dostęp:18.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/524902?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FD (dostęp: 18.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/241202?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FD (dostęp: 18.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

http://www.ecgi.org/codes/documents/ica_coe_en.pdf (dostęp:17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www.comarch.pl/o-fi mie/zrownowazony-biznes/kodeks-etyczny/ (dostęp: 17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

http://ey.media.pl/pr/219108/raport-ey-polacy-wciaz-ufaja-bankom-bardziej-niz-inni-europejczycy (dostęp: 14.08.2015)
Zobacz w Google Scholar

https://ipddl.pl/wp-content/uploads/2017/01/KODEKS-ETYKI_www.pdf (dostęp:17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://kig.pl/wp-content/uploads/2016/09/Kodeks-etyki-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.pdf (dostęp: 17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://pcbc.gov.pl/wp-content/uploads/DDC-01a_kodeks_menedzer_06_2016-2.pdf (dostęp: 17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-BFPE3B (dostęp: 19.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-FBBD4B (dostęp: 19.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-FBEQ1B (dostęp: 19.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0600-FBYA4B (dostęp: 19.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www.bfg.pl/kwota-objeta-gwarancja (dostęp: 19.08.2015)
Zobacz w Google Scholar

https://www.cvisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1816&dataid=6109&FileName=CodeofEthics%20Bank%20of%20America.pdf (dostęp: 17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www.ibe.org.uk/userassets/briefings/ibe_briefing_6_business_ethics_for_smes.pdf (dostęp:17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/SEKTOR_BANKOWY_DANE_2017_12_a.xlsx (dostęp: 12.06.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www.pracuj.pl/ (dostęp: 24.08.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/about-deloitte/ce-code-of-conduct-2017.pdf (dostęp:17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/rekomendacje/KEB_final_WZ.pdf (dostęp: 17.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

20 lipca 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-887-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-888-0