Elementy pragmatyki komunikatywistycznej w wykładach i ćwiczeniach

Autorzy

Anita Grzegorzewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-5923-8086

Słowa kluczowe:

pragmatyka językowa, komunikatywizm, akty mowy, strategie konwersacyjne, argumentacja aksjologiczna

Streszczenie

Proponowana publikacja jest podręcznikiem przeznaczonym przede wszystkim dla studentów kierunków, na których omawia się zagadnienia związane z językoznawstwem, komunikacją społeczną i dziennikarstwem. Oparta na metodologii komunikatywistycznej, opisuje ona w przystępny sposób mechanizmy i reguły rządzące każdą konwersacją. Autorka podzieliła książkę na dwie części. Zarówno w pierwszej części podręcznika, wprowadzającej w różne teorie pragmatyczne, jak i drugiej, poświęconej już wyłącznie ujęciu komunikatywistycznemu, zachowała identyczny układ, obejmujący: merytoryczny opis zjawiska zilustrowany zasłyszanymi wypowiedziami; przykładowe analizy oparte na materiale pochodzącym z dyskursów artystycznego i publicystycznego; inspiracje dla poszukujących zachęcające do lektury pominiętych w opracowaniu metod i technik badawczych; zadania pozwalające na powtórzenie i usystematyzowanie treści merytorycznych oraz ćwiczenia oparte na autentycznych tekstach literackich i dziennikarskich; literaturę pogłębiającą omówione w rozdziale zagadnienia. 

Bibliografia

Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Antas Jolanta, O kłamstwie i kłamaniu: studium semantyczno-pragmatyczne, Universitas, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Antas Jolanta, O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Universitas, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Antas Jolanta, Słowa i gesty w komunikacji. Prace wybrane, Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.
Zobacz w Google Scholar

Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, red. Agnieszka Oskiera, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz Janusz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz Janusz, Wprowadzenie w problematykę pragmatyki lingwistycznej, „Studia Linguistica” 1988, t. XII, s. 4–29.
Zobacz w Google Scholar

Austin John, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Logiki dyskursów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, t. 48 (2), s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka” 1991, t. 11, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Strategie konwersacyjne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, t. 7 (2), s. 127–150.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Gramatyka sensu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Komunikatywizm a granice językoznawstwa, „Polonica” 2013, nr 33, s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Labocha Janina, Rudek Krystyna, O typologii tekstów języka mówionego, „Polonica” 1980, t. VI, s. 181–187.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, Estetyka twórczości słownej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Badanie i projektowanie komunikacji 1, red. Michał Grech, Annette Siemes, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Badanie i projektowanie komunikacji 2, red. Michał Grech, Annette Siemes, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Badanie i projektowanie komunikacji 3, red. Mariusz Wszołek, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Badanie i projektowanie komunikacji 4, red. Michał Grech, Annette Siemes, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Badanie i projektowanie komunikacji 5, red. Michał Grech, Annette Siemes, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2016.
Zobacz w Google Scholar

Badanie i projektowanie komunikacji 6, red. Michał Grech, Annette Siemes, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Brozi Krzysztof, Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983.
Zobacz w Google Scholar

Brytyjska filozofia analityczna, red. Michał Hempoliński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Bünting Karl-Dieter, Wstęp do lingwistyki, PWN, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Cienkowski Witold, Teoria etymologii ludowej, PWN, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski Witold, Język – myślenie – działanie. Rozważania językoznawcy, PWN, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Duszak Anna, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dynamika dyskursu społecznego, red. Grażyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Dyskurs i jego odmiany, red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.
Zobacz w Google Scholar

Dyskurs jako struktura i proces, red. Teun van Dijk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dyskursy komunikacji medialnej, red. Anita Filipczak-Białkowska, Primum Verbum, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia języka polskiego, red. Stanisław Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. Kazimierz Polański, Ossolineum, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Engelking Anna, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Filipczak-Białkowska Anita, Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Filipczak-Białkowska Anita, Od prawicy do lewicy. Struktura ideologiczna polskich partii politycznych w latach 2015–2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer Michael, Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer Michael, Teoria kultury i komunikacji, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Furdal Antoni, Językoznawstwo otwarte, Ossolineum, Opole 1977.
Zobacz w Google Scholar

Garbicz-Stodolna Dorota, Doświadczenie politycznej poprawności a grzeczność językowa, „Dziennikarstwo i Media” 2020, nr 13, s. 67–75.
Zobacz w Google Scholar

Grabias Stanisław, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gramatyka komunikacyjna, red. Aleksy Awdiejew, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Greń Zbigniew, Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Grębowiec Jacek, Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grodziński Eugeniusz, Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Ossolineum, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa Renata, Językowe wykładniki intencji wypowiedzi, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1989, t. XLII, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa Renata, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa Renata, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska Anita, Prozodia jak składnik sensu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska Grażyna, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska Grażyna, Komunikacyjna analiza tekstu perswazyjnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, t. 48 (2), s. 39–55.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska Grażyna, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, t. 7 (2), s. 91–126.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska Grażyna, Perswazja i manipulacja w komunikacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska Grażyna, Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Primum Verbum, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Heliasz-Nowosielska Celina, Terminy „akty mowy” i „akty komunikowania” a konwencje języka ogólnego, „Orbis Linguarum” 2018, nr 49, s. 75–89.
Zobacz w Google Scholar

Heywood Andrew, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Howarth David, Dyskurs, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Huszcza Roman, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Dialog, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ideologie w słowach i obrazach, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson Roman, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, t. LI (2), s. 431–473.
Zobacz w Google Scholar

Jauer-Niworowska Olga, Interdyscyplinarna analiza procesów tworzenia i realizacji wypowiedzi w modelu strukturalno-funkcjonalnym, „Poradnik Językowy” 2015, nr 5, s. 52–66.
Zobacz w Google Scholar

Język a kultura 4. Funkcje języka i wypowiedzi, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Język a kultura 6. Polska etykieta językowa, red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Język a kultura 11. Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Język a kultura 17. Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Język a kultura 20. Tom jubileuszowy, red. Anna Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Język a kultura 23. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Język, dyskurs, społeczeństwo, red. Lotar Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym, red. Arkadiusz Dudziak, Joanna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2017.
Zobacz w Google Scholar

Język perswazji publicznej, red. Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, cz. 2: Aspekty filozoficzne, red. Józef Dębowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011.
Zobacz w Google Scholar

Język, społeczeństwo, wartości, red. Elżbieta Laskowska, Iwona Benenowska, Małgorzata Jaracz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2008.
Zobacz w Google Scholar

Język w komunikacji 1, red. Grażyna Habrajska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Język w świetle nauki, red. Barbara Stanosz, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Językowa kategoryzacja świata, red. Renata Grzegorczykowa, Anna Pajdzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Językoznawstwo 1, red. Anna Krupska-Perek, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne, red. Wojciech Kubiński, Danuta Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kalisz Roman, Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kalisz Roman, Pragmatyka językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kategorialne aspekty komunikacji, red. Grażyna Habrajska, Primum Vernum, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz Aleksander, Ideologia w tekście publicystycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 3–4, s. 22–40.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz Aleksander, Tęcza nad potokiem… Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz Aleksander, Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz Aleksander, Przybyszewski Sebastian, Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy, cz. I, „LingVaria” 2021, t. 16, nr 2 (32), s. 31–43.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz Aleksander, Przybyszewski Sebastian, Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy, cz. II, „LingVaria” 2022, t. 17, nr 1 (33), s. 39–52.
Zobacz w Google Scholar

Kita Małgorzata, Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna: o wielości odmian grzeczności językowej, Uniwersytet Śląski, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kita Małgorzata, Językowe rytuały grzecznościowe, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Klementowicz Michał, Performatywna funkcja języka homilii, „Roczniki Teologiczne” 2015, nr 62 (12), s. 161–174.
Zobacz w Google Scholar

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. Elżbieta Tabakowska, Universitas, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Koj Leon, Semantyka i pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki, PWN, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska Ewa, Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim, Print Group, Szczecin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku, red. Grażyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Komunikatywizm w Polsce. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. Grażyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. Barbara Kudra, Elwira Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Korolko Mirosław, Podręcznik retoryki homiletycznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna, Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny w polemicznym dyskursie politycznym, „Forum Artis Rhetoricae” 2011, nr 3, s. 37–57.
Zobacz w Google Scholar

Kudra Barbara, Kudra Andrzej, Znaczenie, sens, negocjowanie znaczeń – o „ambisemicznym” charakterze konceptualizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2014, nr 21, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Labocha Janina, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska Elżbieta, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska Elżbieta, Wartościowanie w języku potocznym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1992.
Zobacz w Google Scholar

Leśniczak Rafał, Rola aktów illokucyjnych w kształtowaniu wizerunku prasowego konferencji Episkopatu Polski. Studium ogólnopolskich dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, t. 48 (2), s. 353–373.
Zobacz w Google Scholar

Leśniczak Rafał, Zastosowanie reguł konwersacyjnych Paula Grice’a w komunikowaniu politycznym – analiza porównawcza exposé Donalda Tuska i Beaty Szydło, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, t. 32 (2), s. 207–224.
Zobacz w Google Scholar

Levinson Stephen, Pragmatyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lyons John, Semantyka, t. 1, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Lyons John, Semantyka, t. 2, PWN, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski Bronisław, Dzieła, t. 5, PWN, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Małocha-Krupa Agnieszka, Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik Małgorzata, Polska grzeczność językowa, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik Małgorzata, Polskie czasowniki adresatywne (pragmatyka, semantyka, składnia), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1987.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik Małgorzata, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001.
Zobacz w Google Scholar

Marcyński Krzysztof, Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Marcyński Krzysztof, Stosowność jako warunek sine qua non kompetencji komunikacyjnej, „Res Rhetorica” 2020, nr 7 (3), s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, red. Grażyna Habrajska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2007.
Zobacz w Google Scholar

Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. Piotr Stalmaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna, red. Anna Barańska-Szmitko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Miczka Ewa, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
Zobacz w Google Scholar

Milewski Tadeusz, Językoznawstwo, PWN, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Zbysław, Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka – media – prawo – marketing, t. II, red. Beata Stróżyńska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Łódź 2022.
Zobacz w Google Scholar

Nagórka Alicja, Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nęcki Zbigniew, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nęcki Zbigniew, Komunikowanie interpersonalne, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Norma a komunikacja, red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Atut, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Obrębska Anna, Algorytmy słowotwórczego parafrazowania, Primum Verbum, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Od idei do inteligencji w działaniu, red. Grażyna Habrajska, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2010.
Zobacz w Google Scholar

Od zdań do aktów mowy: rozważania lingwistyczne i filozoficzne, red. Piotr Stalmaszczyk, Primum Verbum, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Osika Grażyna, Procesy i akty komunikacyjne: koncepcje klasyczne i współczesne, Universitas, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Oskiera Agnieszka, Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Podziękowania w polszczyźnie mówionej, „Język Polski” 1982, t. LXII, nr 4–5, s. 259–266.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Polskie pieśni religijne jako akty mowy, „Słowo. Studia Językoznawcze” 2016, nr 7, s. 66–84.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Otwarty Rozdział, Rzeszów 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Powitania i pożegnania w języku mówionym mieszkańców Krakowa, „Język Polski” 1980, t. LX, s. 129–138.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), PWN, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Paveau Marie-Anne, Sarfati Georges-Élia, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Wydawnictwo Flair, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Perelman Chaim, Imperium retoryki: retoryka i argumentacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Perelman Chaim, Spojrzenie retoryczne na problemy semantyczne, „Studia Semiotyczne” 1980, t. X, s. 85–93.
Zobacz w Google Scholar

Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, t. 1, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Monika Zaśko-Zielińska, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa Krystyna, Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, „Język Polski” 1979, t. LIX, s. 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa Krystyna, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy, „Polonica” 1976, t. II, s. 265–279.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa Krystyna, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pleszczyński Jan, Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Podstawy gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pojęcie, słowo, tekst, red. Renata Grzegorczykowa, Krystyna Waszkowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Barbara Pędzich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.
Zobacz w Google Scholar

Porayski-Pomsta Józef, Funkcje mowy a intencjonalność wypowiedzi, „Poradnik Językowy” 2008, nr 7, s. 10–22.
Zobacz w Google Scholar

Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. Małgorzata Kita, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki, red. Jerzy Pelc, Ossolineum, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. Piotr Stalmaszczyk, Piotr Cap, Universitas, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina Jadwiga, Funkcje języka i akty mowy, „Polonistyka” 1987, nr 3, s. 163–172.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina Jadwiga, Język wartości, PWN, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Rakoczy Marta, Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Regulacyjna funkcja tekstów, red. Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, Język, tekst, interpretacja, PWN, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Roman Jakobson w poszukiwaniu istoty języka 2, red. Maria R. Mayenowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Mamej Agnieszka, Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie, cz. 1: Prośba jako makroakt mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Mamej Agnieszka, Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie, cz. 2: Jak proszą osoby star(sz)e i młod(sz)e,
Zobacz w Google Scholar

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 1. Poprawność polityczna, red. Grażyna Habrajska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 2. Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. Grażyna Habrajska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 3. Problemy komunikacji społecznej, red. Grażyna Habrajska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 4. Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, red. Grażyna Habrajska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 5. Kategorialne aspekty komunikowania, red. Grażyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 6. Dynamika dyskursu społecznego, red. Grażyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowy o komunikacji 7. Odmiany komunikacji bezpośredniej i medialnej, red. Grażyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Saussure, de Ferdinand, Kurs językoznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Searle John, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Searle John, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Searle John, Umysł na nowo odkryty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, red. Jerzy Pelc, Leon Koj, Ossolineum, Wrocław–Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Sękowska Elżbieta, Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku. Słownik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Siekiera Rafał, Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo” w perspektywie komunikatywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyńska Krystyna, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek Katarzyna, Reklama – studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sperber Dan, Wilson Deirdre, Relewancja. Komunikacja i poznanie, „Studia Logopaedica II” 2008, folia 56, s. 20–71.
Zobacz w Google Scholar

Strategie komunikacyjne i procesy twórcze, red. Mariusz Bartosiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 2, red. Bogusław Dunaj, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” nr 79, Kraków 1984.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 3, red. Bogusław Dunaj, Kazimierz Ożóg, PWN, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Stylistyka a pragmatyka, red. Bożena Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu „Sytuacje – komunikacja – konteksty”, red. Grażyna Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Być nadawcą – być odbiorcą, red. Grażyna Sawicka, Wiesław Czechowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska Irena, Semantyka i pragmatyka językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szwajkowska Anita, Tytus, Romek i A’Tomek z perspektywy komunikatywizmu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, t. 41 (3), s. 181–197.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek Krzysztof, Sztuka argumentacji. Nowy słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek Krzysztof, Wieczorek Krzysztof A., Wójcik Andrzej S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tabakowska Elżbieta, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wydawnictwo PAN, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, red. Urszula Sokólska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
Zobacz w Google Scholar

Tekst. Problemy teoretyczne, red. Jerzy Bartmiński, Barbara Boniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Teorie i praktyki komunikacji, red. Grażyna Habrajska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Teorie i praktyki komunikacji 2, red. Anna Barańska-Szmitko, Anita Filipczak-Białkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Zobacz w Google Scholar

Łódź 2023.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz Marek, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz Marek, Elementy pragmatyki logicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek Urszula, Wartościowanie, perswazja, język, Księgarnia Akademicka, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wielokodowość komunikacji, red. Anna Barańska, Primum Verbum, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka Anna, Dociekania semantyczne, Ossolineum, Wrocław 1969.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka Anna, Język – umysł – kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka Anna, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Witek Maciej, Spór o podstawy teorii czynności mowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, Traktat logiczno-filozoficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Współczesne analizy dyskursu: kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. Maria Krauz, Stanisław Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
Zobacz w Google Scholar

Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie, red. Paulina Czarnek-Wnuk, Zofia Nacewska, Robert Wyrębski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk Urszula, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk Urszula, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Barszcz Przemysław, Sekretny dziennik lasu, Eureka, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska Joanna, Lesio, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Gdańsk 1973.
Zobacz w Google Scholar

„Fragile. Pismo Kulturalne” 2020, nr 1–2 (47–48).
Zobacz w Google Scholar

Górska Anna, Alosza Awdiejew. Polski Rosjanin, który wódki nie pije, https://gazetakrakowska.pl/alosza-awdiejew-polski-rosjanin-ktory-wodki-nie-pije/ar/969364 (dostęp: 10.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Jerofiejew Wieniedikt, Moskwa – Pietuszki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kossak Zofia, Rok polski. Obyczaj i wiara, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Krawczewski Jacek, Pełny zapis debaty wyborczej, https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/121219,pelny-zapis-debaty-wyborczej.html (dostęp: 17.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Kubuś Puchatek. Kalendarz dla Pań, Wydawnictwo Egmont, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kuciel-Frydryszak Janina, Chłopki. Opowieść o naszych babkach, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2023.
Zobacz w Google Scholar

Makuszyński Kornel, Awantura o Basię, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

„Mocak FORUM” 2019, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Mowy, które zmieniły świat, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

„Mój Ogródek” 2023, nr 7 (112), lipiec.
Zobacz w Google Scholar

„National Geographic Polska” 2023, lipiec.
Zobacz w Google Scholar

„Newsweek. Wywiady” 2023, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Orędzie noworoczne prezydenta Andrzeja Dudy, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/oredzie-noworoczne-prezydenta-andrzeja-dudy,62800 (dostęp: 16.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Pogoda: burze z gradem w 12 województwach. Wydano ostrzeżenia IMGW, https://radiokierowcow.pl/artykul/3211453,pogoda-burze-z-gradem-w-12-wojewodztwach-wydano-ostrzezenia-imgw (dostęp: 20.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Polskie Centrum Promocji, Piwniczna Zdrój (ulotka).
Zobacz w Google Scholar

„Sceny Polskie. Pismo Związku Artystów Scen Polskich ZASP” 2022, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Szubartowicz Przemysław, Rozmowa z Januszem Palikotem, https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/691304 (dostęp: 26.09.2012).
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk Olga, Droga chlebowa, „Tygodnik Powszechny. Wydanie Specjalne” 2017, nr 1 (5).
Zobacz w Google Scholar

„W Podróż z PKP Intercity – Narodowym Przewoźnikiem Kolejowym” 2020, nr 10 (41), grudzień.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki Grzegorz, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, https://culture.pl/pl/dzielo/wszystko-zalezy-od-przyimka-bralczyk-miodek-markowski-w-rozmowie-z-jerzym-sosnowskim (dostęp: 15.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

24 maja 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-444-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-445-7

Inne prace tego samego autora