Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka

Autorzy

Aldona Pobojewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii Katedra Filozofii Współczesnej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5
https://orcid.org/0000-0002-8540-480X

Słowa kluczowe:

edukacja, warsztaty, kompetencje miękkie, scenariusze zajęć

Streszczenie

Główną zaletą książki jest doskonała precyzja (bez zbędnych, nazbyt formalnych odniesień) w ujmowaniu trudnych zagadnień filozoficznych i wysoki poziom rozważań merytorycznych. Napisana jest przez praktyka, ale głęboko świadomego obszernego zaplecza teoretyczno-konceptualnego, stojącego za konkretnymi rozwiązaniami. To nie tylko wykład określonej metody kształcenia, ale również, a może przede wszystkim – potężna etyka. To nie tylko technika – jak uczyć – ze szczególnym podkreśleniem nauczania – etyki, ale również, a może bardziej podstawowe – przesłanie moralne, które winno towarzyszyć każdemu nauczycielowi. Tym ważniejsze, że nie ograniczone do jednego kontekstu idei (przeświadczeń światopoglądowych), ale przedstawiającego, jak funkcjonować w zróżnicowaniu tych właśnie idei.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Macieja Woźniczki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, im. Jana Długosza w Częstochowie

Biogram autora

Aldona Pobojewska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii Katedra Filozofii Współczesnej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5

Profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera Rathenaua. Głównymi obszarami jej zainteresowań są epistemologia i filozofia edukacji. Autorka licznych tekstów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich. Interpretatorka i tłumaczka koncepcji Jakoba von Uexkülla. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowego grantu „Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej”. Obecnie prezeska Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie idei dociekań filozoficznych. Zainspirowana programem Matthew Lipmana – filozofia dla dzieci – zaproponowała, prezentowaną w tej książce, jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Opracowała teorię tej metody i od 1993 roku stosuje ją z powodzeniem w pracy dydaktycznej z różnymi grupami wiekowymi: uczniami szkoły podstawowej i liceum, ze studentami, doktorantami, nauczycielami oraz słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. Uczestnikom tych zajęć stara się uświadomić, że filozofia to nie tylko zbiór stanowisk i kierunków, lecz także żywa refleksja i dialog na temat problemów rzeczywistości, które dotyczą wszystkich. Nauczycielom pokazuje ponadto, że praktykowanie tej refleksji wyrabia u ich podopiecznych kompetencje niezbędne do uzyskania intelektualnej i moralnej samodzielności.

Bibliografia

Ajdukiewicz K., 1983, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Albert H., 1991, O Platońskim pojęciu filozofii, tłum. J. Domański, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Aster E. v., 1969, O filozofii, [w:] tegoż, Historia filozofii, tłum. J. Szewczyk, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1986, Myślenie i zło, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, „Etyka”, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1987, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1991, Myślenie, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1994a, Kryzys edukacji, [w:] tejże, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1994b, Między czasem minionym a przyszłym, [w:] tejże, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1994c, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, [w:] tejże, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1994d, Co to jest autorytet? [w:] tejże, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ariès Ph., 1995, Historia dzieciństwa, dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. M. Ochab, Marabut, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, 1983, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, 1988, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, 2007, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn św., 1987, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Badinter E., 1998, Historia miłości macierzyńskiej, tłum. K. Choiński, Volumen, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ballard R., 2005, Jak żyć z ludźmi. (Umiejętności interpersonalne) Program profilaktyczny dla młodzieży, tłum. M. Blida, MEN, online: https://pl.scribd.com/doc/214810186/Jak-%C5%BCy%C4%87-z-lud%C5%BAmiUmiej%C4%99tno%C5%9Bci-interpersonalne-Program-profilaktyczny-dlam%C5%82odzie%C5%BCy-pdf (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Baran B., 1991, Filozofia dialogu, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Baran B., Gadacz T., Tischner J., 1985, Twarz innego, PAT, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Baumgartner H.M., 1996, Cóż jeszcze po filozofii, [w:] tegoż, Rozum skończony.
Zobacz w Google Scholar

Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą, tłum. M.A. Kaniowski, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bereska M., Gawrecka I., Kuczyńska K., Mazurkiewicz M., Pobojewska A., 2011, Raport z badań 2011. Projekt: pozwolić uczniom myśleć, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, Gniezno.
Zobacz w Google Scholar

Biesaga T., 2007, Relatywizm etyczny, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 718–720.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J.M., 2008, Autorytet, [w:] tegoż, Sto zabobonów, online: http://100-zabobonow.blogspot.com/2008/04/autorytet_27.html (dostęp 01.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Böhme G., 1998, Dzieciństwo i rozwój, [w:] tegoż, Antropologia filozoficzna. Wykłady z Darmstadt, tłum. P. Domański, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bonar J., Buła A., 2013, Miejsce oraz rola pytań uczniów i nauczycieli w wybranych dyskursach pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] Poznać – zrozumieć – doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, J. Bonar, A. Buła (red.), Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brague R., 1999, Historia filozofii jako wyzwolenie, [w:] Filozofia europejska XX wieku, A. Przyłębski (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., 1996, Sens woli i wolności, [w:] H. Arendt, Wola, Czytelnik Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buber M,. 1991, O Ja i Ty, tłum. J. Doktór, [w:] Filozofia dialogu, B. Baran (red.), SIW Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Buła A., Bonar J., 2013, Dziecięce pytania w przedszkolnej i szkolnej przestrzeni edukacyjnej. Obecne i nieobecne potencjały, [w:] Poznać – zrozumieć – doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, J. Bonar, A. Buła (red.), Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cackowski, 1964, Problemy i pseudoproblemy, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Camhy D.G., Iberer G., 1990, Nauczanie „Filozofii dla dzieci”. Badania nad umysłowym i osobowościowym rozwojem uczniów, tłum. K. Frieske, „Prakseologia”, nr 1–2, 3.
Zobacz w Google Scholar

Camhy D.G., 1994, Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen, „Information Philosophie”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Camhy D.G., 2014, wywiad, online: https://derstandard.at/2000006963253/Kleine-Philosophen (dostęp: 14.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Castello J., 1988, Indoktrynacja a filozofia dla dzieci, tłum. M. Pacyna, „Edukacja Filozoficzna”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski A., 1997, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska M., Czekanowski P., Karamać M., Kisiel B., Kloskowska-Kustosz K., Kołodziej-Szmid E., Laus E., Majewska-Gałęziak A., Mańkowska B.,
Zobacz w Google Scholar

Muszytowski R., Szymańska G., Śmiałowska G., 1996, Metoda warsztatowa w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, Interart, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chudy W., 1997, Refleksja, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, Herbut J. (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Dancy J., 2009, Moral Particularism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, online: http://plato.stanford.edu/entries/moral-particularism/ (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Depta-Marel D., 2015, Samozapytywanie jako pielęgnowanie mądrości. O pięciu pożytkach płynących z uprawiania „Dociekań filozoficznych z dziećmi”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, R. LX, nr 2 (236), s. 305–317.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., 1988, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. W. Wojciechowska, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., 2002, Reguły kierowania się umysłem, tłum. L. Chmaj, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J., 1963, Demokracja i wychowanie – wstęp do filozofii wychowania, tłum. Z. Bastgen, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J., 1988, Jak myślimy?, tłum. Z. Bastgenówna, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Diduszko H. (red.), 2001, Dzieci w świecie myśli. Materiały szkoleniowe, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Diduszko H., 2006, Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Diduszko H., Piłat R., 2004, Myśl na podium. Materiały pomocnicze do programu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą, temat: sport, Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej „Phronesis” oraz Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doliński D., Grzyb T., 2017, Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama, Smak Słowa, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Eisler R., 1922, Eislers Handwörterbuch der Philosophie, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Elwich B., Łagodzka A., (red.), 1994, Konspekty lekcji. Materiały pomocnicze do programu „Filozofia w szkole”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elwich B., Łagodzka A. (red.), 1996a, Filozofia dla Dzieci. Wybór artykułów, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elwich B., Łagodzka A., (red.), 1996b, Dzieci i świat. Materiały pomocnicze do pracy z programem Filozofia dla Dzieci, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filozofia – nie tylko dla dorosłych, 1993, „Ład”, nr 51.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., 2012, Wykład z 10 marca (część pierwsza), [w:] tegoż, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fromm E., 1994, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tłum. R. Saciuk, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Folkierska A., 2015, Czy filozofia dla dzieci jest filozofią?, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., 1979, Historia pojęć jako filozofia, [w:] tegoż, Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., 2002, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, tłum. Z. Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., 2004, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Geremek B., 2003. Unia wartości, „Gazeta Wyborcza”, 05.07.
Zobacz w Google Scholar

Giedymin J., 1964, Problemy, założenia, rozstrzygnięcia, PWN, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gopnik A., 2010, Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia, tłum. M. Trzcińska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goralski M.A., Górniak-Kocikowska K., 2012, The Role of Active Productive Listening in Communication, Pedagogy, and Thinking Critically, „Journal of Business Management and Change”, t. 7, nr 1, s. 90–110.
Zobacz w Google Scholar

Gorard S,. Siddiqui N., See B.H., 2015, Philosophy for Children Evaluation report and Executive summary, online: https://v1.educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/Philosophy_for_Children.pdf (dostęp: 01.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gordon T., 1994, Wychowanie bez porażek w praktyce, tłum. E. Sujak, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gordon T., 1997, Wychowanie bez porażek w szkole, tłum. D. Szafrańska-Poniewierska, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gordon T., Burch N., 2001, Jak dobrze żyć z ludźmi, tłum. K. Orszulewska, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górniak-Kocikowska K., 2014, Krytyczne myślenie a krytyczne słuchanie (przyczynek do dydaktyki filozofii), „Analiza i Egzystencja”, nr 25, s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Gromczyński W., 2002, Dialog egzystencjalny i egzystencjalna komunikacja (Buber, Jaspers), [w:] Odkrywanie podmiotowości, L. Frydzińska-Frątczak, M.K. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gutowska K., 1993, Kurs „filozofii dla dzieci”, „Edukacja Filozoficzna”, nr 15, s. 139–141.
Zobacz w Google Scholar

Hadot P.H., 1992, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, IFiS PAN Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.S., Lindzey G., 1990, Teorie osobowości, tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall E.T., 1978, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hare R.M., 1986, Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych, tłum. I. Lazari-Pawłowska, „Etyka” nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Hartman J., 2003, Szkoło, zobacz swe dno, „Gazeta Wyborcza”, 21.10.
Zobacz w Google Scholar

Heesen B., 1994, Mali, lecz dzielni, tłum. B. Elwich, J. Kucharczyk, A. Łagodzka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Heesen B., 1997, Najdziwniejsze krzesło świata. Materiały pomocnicze do programu Filozofia dla Dzieci, tłum. K. Bobiński i in., Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G.W.F., 1994, Sokrates, [w:] tegoż, Wykłady z historii filozofii, t.1, tłum. Ś.F. Nowicki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., 1977, Nauka i namysł, tłum. M.J. Siemek, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Herbut J., 1997, Nihilizm, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, J. Herbut (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Herbut J., Majdański S., 1997, Autorytet, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, J. Herbut (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hołówka J., 1981, Relatywizm etyczny, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Horkheimer M., 1987, Społeczna funkcja filozofii, [w:] tegoż, Społeczna funkcja filozofii, tłum. J. Doktór, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Höffe O., 1995, Immanuel Kant, tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jacko J.F., 2007, Autorytet i kompetencje – perspektywa edukacyjna, [w:] Komunikacja społeczna a wartości w edukacji, W. Maliszewski (red.), t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski J., 2008, O warsztacie, online: http://szkolenia.ngo.pl/x/8400 (dostęp: 01.01.2016).
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski J., 2014, O sytuacji edukacyjnej, O uczeniu się, online: http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/bait-baza-artykulow-instytutu-trop?id=311 (dostęp: 01.11.2016).
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., 1989, Einführung in der Philosophie, R. Piper & Co. Verlag, München.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., 1990, Filozofia egzystencji, [w:] tegoż, Filozofia egzystencji. Wybór pism, tłum. D. Lachowska, PIW, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., 1991, Rozum i egzystencja, [w:] tegoż, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, tłum. C. Piecuch, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., 2000, Sokrates, [w:] tegoż, Autorytety, tłum. P. Bentkowski, R. Flaszak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak S., 1994, Mały słownik etyczny, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska W., Jasiński M., 2014, Filozofia a inne przedmioty. Próba ukazania możliwej korelacji na poziomie meta, [w:] Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków, P. Mroczkiewicz, W. Kamińska (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., 1784, Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung? (pol. wyd.: Co to jest oświecenie?, tłum. A. Landman, [w:] T. Kroński, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966).
Zobacz w Google Scholar

Kant I., 1957, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., 1966, Co to jest oświecenie?, tłum. A. Landman, [w:] T. Kroński, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., 1986, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kielar M.B., 2016, Przeszkody na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania, „Forum Pedagogiczne”, 2/1.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., 2005, O filozofii i jej charakterze, „Ruch Filozoficzny”, LXII.
Zobacz w Google Scholar

Kluge J., 2002, Główne zadanie edukacji, „Kafka. Kwartalnik Środkowoeuropejski”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kluxen W., 1988, Philosophie als Erziehungsmittel?, [w:] Bildung und Erziehung im Philosophieunterricht, L. Dreyer, E. Menne (red.), Bonn.
Zobacz w Google Scholar

Kolberg L., 1975, Moral Education for a Society in Moral Transition, „Educational Leadership”, October, s. 45–54, online: http://www.ascd.com/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_197510_kohlberg.pdf (dostęp: 03.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., 1989, Filozoficzna rola reformacji, [w:] tegoż, Pochwała niekonsekwencji, t. 1, Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., 1990, Horror metaphisicus, Res Publica, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., 2000a, Etyka bez kodeksu, [w:] tegoż, Kultura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., 2000b, Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii, [w:] tegoż, Kultura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk W., 1993, Filozofia dla dzieci – ciąg dalszy, „Edukacja i Dialog”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kosiorek M., 2007, Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krokiewicz A., 1971, Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krońska I., 2001, Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska K., 2012a, Filozofia w przedszkolu – początki, „Edukacja Etyczna”, nr 3, online: http://archiwum.edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine-&subact=article_full&art_id=47&nb=7 (dostęp 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska. K., 2012b, Filozofia dla przedszkolaków. Metodologiczne studium przypadku: Narodziny demokracji, „Edukacja Etyczna”, nr 4, online: http://archiwum.edukacjaetyczna.pl/index.php?page=zine&subact=article_full&art_id=55&nb=8 (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska K., 2014, O zabawkach dla dzieci na etyce, „Polonistyka. Czasopismo dla Nauczycieli”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kuderowicz Z., 2014, Filozofia nowożytnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn T., 2003, Struktura rewolucji naukowych, tłum. S. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kupisiewicz Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnica R., 1995, Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, „Studia Pedagogiczne”, t. LXI, s. 9–43.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnica R., 2007, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu do pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z., 2002, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z., 2012, Szkoła do/dla zmiany społecznej – warunki konieczne, [w:] tegoż, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Pawłowska I., 1992a, Problemy etyki sytuacyjnej, [w:] tejże, Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Pawłowska I., 1992b, Relatywizm etyczny, [w:] tejże, Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Leśniak K., 1972, Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska M., 1976, Przegląd niektórych koncepcji analizy logicznej zdań pytajnych, „Acta Universitatis Lodziensis”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Levinas E., 1991, Ślad innego, tłum. B. Baran, [w:] Filozofia dialogu, B. Baran (red.), Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewski S., 2008, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Bellona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lind G., 2012, Die Methode der Dilemmadiskussion, [w:] Basistexte zur Urteilsbildung, F. Brüggen, W. Sander, Ch. Igelbrink (red.), LITVerlag, Münster, online: http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-2012_Konstanzer-Methode_Kap-6-Moral-ist-lehrbar.pdf (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Lind G., 2013, Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa, „Principia”, t. LVII–LVIII, s. 41–56.
Zobacz w Google Scholar

Lind G., 2015, Moral ist lehrbar. Wie man moralisch-demokratische Fähigkeiten fördern und damit Gewalt, Betrug und Macht mindern kann, Logos Verlag, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., 1994a, Iza, tłum. D. Szmajda, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., 1994b, Marek, tłum. R. Piłat, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., 1996, Czym jest krytyczne myślenie?, [w:] Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, B. Elwich. A. Łagodzka (red.), Fundacja Edukacji dla Demokracji Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A.M., 1994a, Dociekania etyczne, tłum. J. Kucharczyk, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A.M., 1994b, Rozważania o społeczeństwie, podręcznik dla nauczycieli, tłum. J. Kucharczyk, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A.M., Oscanyan F.S., 1980, Philosophy in the Classroom, Temple University Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A.M., Oscanyan F.S., 1997, Filozofia w szkole, tłum. B. Elwich, A. Łagodzka, Wydawnictwa CODN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Locke J., 1955, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B.J. Gawęcki, PWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Locke J., 1959, Myśli o wychowaniu, tłum. F. Worowski, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Luijpen W.A., 1972, Fenomenologia egzystencjalna, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łagodzka A., 2014, Dyskusja dialogiczna – filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych, „Analiza i Egzystencja”, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Machancz J., 1992, Filozofowanie z dziećmi, „Przegląd Powszechny”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Majcherczyk M., 2016, Rzeczywistość VUCA z perspektywy działów personalnych, online: https://www.houseofskills.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87-VUCA-z-perspektywy-dzia%C5%82%C3%B3wpersonalnych_03.2016.pdf (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Majcherek J.A., 2004, Źródła relatywizmu w nauce i kulturze. Od teorii względności do postmodernizmu, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Manifest akcji „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą”, 2002, „Gazeta Wyborcza” 20.05.
Zobacz w Google Scholar

Marquard O., 1994, O nieodzowności nauk humanistycznych, [w:] tegoż, Apologia przypadkowości, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marquard O., 2003, Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays, Reclam, Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Martens M., Schnädelbach H., 1995, O aktualnej sytuacji filozofii, [w:] Filozofia. Podstawowe pytania, M. Martens, H. Schnädelbach (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martens E., 1996, Filozofowanie z dziećmi jako impuls, choć nie tylko, lekcji etyki, tłum. A. Pobojewska, [w:] Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Fundacja Edukacji dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martens E., 1999, Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie, Reclam, Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Matthews G., 1996, Teoria rozwoju poznawczego J. Piageta a filozofowanie z dziećmi, tłum. B. Pytkowska-Kapulkin, [w:] Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Fundacja Edukacji dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Melosik Z., 2014, Pedagogika postmodernizmu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska E., Daniłowicz P., 2008, Szkolna przemoc powszednia, „Gazeta Wyborcza”, dodatek lokalny – Łódź, 17.10.
Zobacz w Google Scholar

Miligram S., 1978, Badanie posłuszeństwa, [w:] Przełom w psychologii, tłum. K. Jankowski, K. Jankowski (red.), Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mizińska J., 2012, Człowiek to człowiek. Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności, [w:] Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.), Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nagel E., 1958, Naturalizm, [w:] Filozofia amerykańska, J. Krzywicki (red.), Boston.
Zobacz w Google Scholar

Nawroczyński B., 1931, Zasady wychowania, Książnica – Atlas, Lwów–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nelson L., 2002, Die sokratische Methode, [w:] Das sokratische Gespräch, D. Birnbacher, D. Krohn (red.), Reclam, Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., 1985, Umysł zbiorowy, czyli grupowe myślenie twórcze, „Przegląd Psychologiczny”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Kozioł M., 1992, Filozofowanie w szkole podstawowej, „Nowa Szkoła”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Kozioł M., 1993, Refleksyjność w szkole dla demokracji, „Nowa Szkoła”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Nussbaum M., 2016, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Ł. Pawłowski, Biblioteka Kultury Liberalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Obama B., 2017, President Obama’s Farewell Address, online: https://www.nytimes.com/2017/01/10/us/politics/obama-farewell-address-speech.html?_r=0 (dostęp: 20.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Okoń W., 2007, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W., 2012, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ortega y Gasset J., 1982, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Osiatyński W., 1977, Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska M., 1966, Podstawy nauki o moralności, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska M., 1970, Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paul R.W., 1996, Dwie przeciwstawne teorie wiedzy, uczenia się i wykształcenia: dydaktyczna i krytyczna, [w:] Filozofia dla Dzieci. Wybór artykułów, B. Elwich, A. Łagodzka (red.), tłum. A. Łagodzka, Fundacja Edukacji dla Demokracji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski T., 1969, Metodologiczne zagadnienia humanistyki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Perelman Ch., 1975, Dialektyka i dialog, „Studia Filozoficzne”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Perzanowski J., 1991, Senitire et intelligere, [w:] Myśląc o filozofii, J. Gowin (red.), Znak – Idee, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., 1967, Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. T. Kołakowska, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pieper J., 1985, W obronie filozofii, tłum. P. Waszczenko, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., 1992a, Filozofia dla dzieci, „Edukacja i Dialog”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., 1992b, Filozofia dla dzieci, „Biuletyn Olimpiady Filozoficznej”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., 1993, „Filozofowanie z dziećmi” M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych, „Etyka”, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., 1998, Podmiot doświadczenia w fenomenologii i w cognitive science, [w:] Wiedza a podmiotowość, A. Motycka, (red.), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., 1999, Mały Sokrates pyta, „Magazyn Gazety Wyborczej”, nr 21, 15–16.01.
Zobacz w Google Scholar

Piórczyński J., 2006, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej skończoności Fryderyka Jacobiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1958, Fajdros, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1982a, Eutyfron, [w:] tegoż, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1982b, Obrona Sokratesa, [w:] tegoż, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1982c, Uczta, [w:] tegoż, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1991a, Menon, [w:] tegoż, Gorgiasz, Menon, tłum P. Siwek, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1991b, Gorgiasz, [w:] tegoż, Gorgiasz, Menon, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 2002, Teajtet, [w:] tegoż, Parmenides, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 2003, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
Zobacz w Google Scholar

Plessner H., 1988, Pytanie o istotę filozofii, tłum. M. Łukasiewicz [w:] tegoż, Pytanie o conditio humana, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 1996, Biologia i poznanie. Biologiczne a priori człowieka a realizm teoriopoznawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 1998, Warsztaty z dociekań filozoficznych, „Edukacja Filozoficzna”, nr 25, s. 117–130.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2001, Filozofowanie – nowy wymiar edukacji, [w:] Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka (red.), Apeiron, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2002, Dociekania filozoficzne a propedeutyka filozofii. Nauczanie filozofii w szkole średniej, [w:] Dydaktyka filozofii. Doświadczenia, dylematy, osiągnięcia, E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2003, Czy naturalizm jest prawomocny?, „Roczniki Filozoficzne Towarzystwa Naukowego KUL”, R. LI.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2005a, O niezbywalności „historii filozofii” w programach szkół wyższych, [w:] Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie 14–18 września 2004 roku, R. Ziemińska, I. Ziemiński (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2005b, O dialogu (w kontekście edukacji), [w:] Od twórczości do podmiotowości, M.K. Stasiak, L. Frydzyńska-Świątczak (red.), Wydawnictwo WSHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A. (red.), 2006, Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej, Wydawnictwo WSHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2007, Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii?, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna”, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2009a, Epistemologia a nauka. Integralizm albo separatyzm, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, XLV.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2009b, Edukacja filozoficzna – niektóre dylematy i środki zaradcze, „Analiza i Egzystencja”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2011a, Co to znaczy filozofować?, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne”, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2011b, Dialog w metodzie Sokratejskiej i na zajęciach warsztatowych z filozofii, „Edukacja Filozoficzna”, t. 52.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2011c, Wprowadzenie, [w:] Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu, A. Pobojewska (red.), Wydawnictwo AHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2012a, Początek filozofii: postawy, motywacje, umiejętności, [w:] Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, A. Pobojewska (red.), Wydawnictwo STENTOR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2012b, Warsztaty z dociekań filozoficznych – narzędzie edukacji filozoficznej (i nie tylko), [w:] Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, A. Pobojewska (red.), Wydawnictwo STENTOR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2012c, Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej części dialogu, „Przegląd Filozoficzny”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2014a, Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm (sytuacjonizm). Cz. II, „Analiza i Egzystencja”, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2014b, Waga pytań w procesie edukacji, [w:] Jak uczyć, by nauczyć. Refleksje akademików i praktyków, P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2015, Filozofować z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole, „ETHOS. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II”, nr 4 (112).
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., 2017, Kołakowski i Lipman: wychowawcze przesłanie ich koncepcji etycznych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, R. LXII, nr 2 (244).
Zobacz w Google Scholar

Podsiad A., 2001, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Popper K., 1992, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Postman N., 2001, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość?, tłum. R. Frąc, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Półtawski A., 1991, Jak filozofować?, [w:] Myśląc o filozofii, J. Gowin (red.), Znak – Idee, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pritchard M.S., 1993, O stawaniu się podmiotem moralnym: od Arystotelesa do Harry’ego Stottelmeiera, tłum. A. Łagodzka, „Etyka”, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Reale G., 1993, Historia filozofii starożytnej, t. I, tłum. E.I. Zieliński, KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Robinson K., Aronica L., 2015. Kreatywne szkoły – oddolna rewolucja, która zmienia edukację, tłum. A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R., 1978, Uczyć się, jak być wolnym, [w:] Przełom w psychologii, K. Jankowski (red.), Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R., 1981. Grupy spotkaniowe, tłum. E. Knoll, [w:] Psychologia w działaniu, H. Jankowski (red.), Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R., 2002, Sposób bycia, tłum. M. Karpiński, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R., 2014, O stawaniu się osobą, tłum. M. Karpiński, Wydawnictwo Rebis,
Zobacz w Google Scholar

Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rosenzweig F., 1991, Nowe myślenie. Kilka uwag ex post do Gwiazdy zbawienia,
Zobacz w Google Scholar

tłum. T. Gadacz, [w:] Filozofia dialogu, B. Baran (red.), Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Russell B., 2003, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sadura P., 2017, Państwo, szkoła, klasy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schneider-Corey M., Corey G., 2002, Grupy – metody grupowej pomocy psychologicznej, tłum. S. Bulaszewski, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schoenebeck H., 1994, Antypedagogika – być i wspierać zamiast wychowywać, tłum. N. Szymańska, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schnädelbach H., 1995, Filozofia, [w:] Filozofia. Podstawowe pytania, tłum. K. Krzemieniowa, M. Martens, H. Schnädelbach (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sharp A.M.,1994, Wspólnota dociekająca, edukacja dla demokracji, tłum. A. Łagodzka, „Edukacja Filozoficzna”.
Zobacz w Google Scholar

Siemek M.J., 1982a, O przedmiocie filozofii, [w:] tegoż, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siemek M.J., 1982b, Myśl drugiej połowy XX wieku, [w:] tegoż, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., 1993, Filozofia jest problematyzowaniem świata, [w:] Filozofia jako sztuka myślenia. Zachęta dla licealistów, C. Wodziński (red.), Fundacja Buechnera, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., 2004, Co nam po autorytetach?, „Tygodnik Powszechny”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Sławek T., 2010, Wielkie łowy, „Tygodnik Powszechny”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. (red.), 2002, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Spaemann R., 1983, Die kontroverse Natur der Philosophie, [w:] tegoż, Philosophische Essays, Reclam, Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Spychała J.M., 2012, Lego-Logos: czytać, myśleć, mówić, [w:] Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, A. Pobojewska (red.), Wydawnictwo STENTOR, Warszawa, s. 217–223.
Zobacz w Google Scholar

Symotiuk S., 1989, Konwersatorium z metodyki nauczania filozofii, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Symotiuk S., 1990, Odmienność „krytyki” i „negacji” w myśleniu filozoficznym, [w:] Filozofia: uniwersalność i różnorodność, A. Mis (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M., 2011, Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J., 2003, Szkoła przeciw myśleniu pytajnemu uczniów. Próba określenia problemu, sugestie rozwiązania, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Sztobryn S., 2003, Pedagogika i filozofia – wzajemne relacje. Stanowisko pedagogów okresu międzywojennego w świetle literatury czasopiśmiennej, [w:] Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii, M. Dudzikowa (red.), „Colloquia Communia”, nr 2, online: http://tpf.lh.pl/witryna/pliki/pedagogika_a_filozofia.pdf (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Szutta N., 2012, Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót. Odpowiedź na zarzuty Gilberta Harmana, „Diametros”, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B., 1998a, Badania [meta-]porównawcze współczesnych teorii wychowania, [w:] tegoż, Współczesne nurty wychowania, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B.,1998b. Pedagogika niedyrektywna, [w:] tegoż: Współczesne nurty wychowania, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B., 2007, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B., 2013, Wychowanie wrażliwe na płeć czy na zobowiązania wobec międzynarodowej polityki Unii Europejskiej?, online: sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/04 (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Świerzawski S., 1992, Rola historii filozofii w kulturze, [w:] Zadania filozofii we współczesnej kulturze, Z. Zdybicka (red.), KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tarnas R., 2002, Dzieje umysłowości zachodniej. Idee, które ukształtowały nasz światopogląd, tłum. M. Filipczuk, J. Ruszkowski, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 1981, Wstęp, [w:] W. Diemer, Kurs elementarny filozofii. Antropologia filozoficzna, tłum. P. Taranczewski, Instytut Filozofii PWT, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 1992, Etyka solidarności i Homo sovieticus, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Topping K.J., Trickey S., 2007a, Collaborative Philosophical Enquiry for Schoolchildren: Cognitive Effects at 10–12 Years, „British Journal of Educational Psychology”, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Topping, K.J., Trickey, S., 2007b, Impact of Philosophical Enquiry on School Students’ Interactive Behaviour, „Thinking Skills and Creativity”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Trickey S., 2007, Promoting Social and Cognitive Development in Schools: An Evaluation of ‘Thinking Through Philisophy, online: http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=021&volume=1&article=026 (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tuchman B.W., 1993, Odległe zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, tłum. M.J. i A. Michejdowie, Książnica, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Weizsäcker C.F., 1978, O roli tradycji w filozofii, [w:] tegoż, Jedność przyrody, tłum. K. Wolicki, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wesoły M., 2002, Zasadność nauczania historii filozofii w szkolnictwie wyższym: trudności i postulaty, [w:] Dydaktyka filozofii. Doświadczenia – dylematy – osiągnięcia, E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzecki A., 1991, Uwagi o istocie filozofowania, [w:] Myśląc o filozofii, J. Gowin
Zobacz w Google Scholar

(red.), Znak – Idee, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzecki A., 1996, Zarys fenomenologii podmiotu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Whitehead A.N., 1988, Nauka i świat współczesny, tłum. S. Magala, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L. OP, 2015, Blask wolności, Wydawnictwo Tygodnik Powszechny, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S. (wyb. i oprac.), 1995, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, Wydawnictwo STRZELEC, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka M., 2001a, Filozofia edukacji a podstawy nauczania filozofii. Perspektywy edukacji filozoficznej, „Edukacja Filozoficzna”, t. 31.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka M., 2001b, Różnice między refleksją filozoficzną a refleksją w naukach szczegółowych w edukacji szkolnej, [w:] Filozofia w szkole, t. 2: Filozofia a nauki szczegółowe, B. Burlikowski, W. Słomski (red.), Wydawnictwo Phaenomena, Kielce–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka M., 2003, Mądrość kultury a rozum filozofii, „Edukacja Filozoficzna”, t. 36.
Zobacz w Google Scholar

Zachariasz A., 1990, Problem postępu w filozofii, [w:] Filozofia, uniwersalność, różnorodność, A. Miś (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaorska Z., 1997, Dodać życia do lat, Wydawnictwo Klanza, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zdunowski Z., 2009, Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu Matthew Lipmana „Filozofia w szkole”, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Zublewicz J., 2001, Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2 (180).
Zobacz w Google Scholar

Biała księga kształcenia i doskonalenia, 1995, online: https://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:1995:0590:fin:en:pdf (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 23 XII 2008 r., Dz.U. z 15.01.2009.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 14.02.2017, poz. 356.
Zobacz w Google Scholar

http://plato.stanford.edu/entries/relativism/
Zobacz w Google Scholar

http://facylitacja.com/kim-jest-facylitator/
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

7 listopada 2019

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-380-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-381-6

Inne prace tego samego autora

  • Aldona Pobojewska, Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć
  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa