Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa

Autorzy

Agata Kawecka - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Słowiańskiej ; Karolina Krzeszewska - Uniwersytet Łódzki, Centrum Ceraneum ; Izabela Lis-Wielgosz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Ivan N. Petrov - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Słowiańskiej; Małgorzata Skowronek - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Słowiańskiej

Słowa kluczowe:

przekład, folklor, południowosłowiańska literatura ludowa, wschodniosłowiańska literatura ludowa

Streszczenie

Jednym z podstawowych składników historii recepcji literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis i szczegółowa analiza wymaga zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficznych na temat istniejących tłumaczeń przedmiotowej literatury. Temu właśnie poświęcona jest niniejsza publikacja.

Bibliografia porządkuje polskie przekłady tekstów ludowych, powstałych na terenie obszaru Slavia Orthodoxa. Pierwotny podział materiału źródłowego warunkuje terytorium geograficzne, z jakiego pochodzą: Słowiańszczyzna Południowa oraz Słowiańszczyzna Wschodnia. Wewnątrz tych dwóch grup utwory zostały podzielone według sposobu ich przekazu lub wykonania na utwory prozatorskie, przeznaczone do opowiadania (bajki, legendy, podania itd.) oraz utwory o charakterze poetyckim, przeznaczone do śpiewu lub recytacji (pieśni, w tym także pieśni epickie, ballady, dumy, byliny i in.). Informacja bibliograficzna na temat istniejących tłumaczeń została uporządkowana w kolejności chronologicznej. Bibliografii towarzyszą analityczno-opisowe studia szczegółowe.

Opublikowane

11 sierpnia 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-416-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-417-9

Inne prace tego samego autora