Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji: Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład

Autorzy

Zofia A. Brzozowska
Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, "Ceraneum"
Ivan N. Petrov
Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, "Ceraneum"

Słowa kluczowe:

Latopis nowogrodzki pierwszy, zabytek piśmiennictwa staroruskiego, biskupi i arcybiskupi nowogrodzcy, książęta nowogrodzcy, nowogrodzki latopis arcybiskupi

Streszczenie

Piąty tom „Series Ceranea” zawiera edycję oraz polski przekład Latopisu nowogrodzkiego pierwszego – jednego z najstarszych średniowiecznych tekstów historiograficznych, powstałych na Rusi. Jest on niezwykle cennym źródłem, zawierającym wiele informacji na temat dziejów Europy Wschodniej w XI–XIV w. W tomie zaprezentowano starszą redakcję zabytku, zachowaną w jednym tylko rękopisie, tzw. odpisie synodalnym (ГИМ, Син. 786) z XIII–XIV w., obejmującą wydarzenia z lat 1015–1353. Publikacja przybliża mniej znany aspekt historii średniowiecznej Rusi – dzieje i kulturę Nowogrodu Wielkiego, będącego przez stosunkowo długi okres nieomal całkowicie niezależną republiką miejską, posiadającą oryginalny ustrój, utrzymującą rozległe kontakty handlowe (m.in. z Hanzą), a jednocześnie stanowiącą prężny ośrodek piśmiennictwa i sztuki.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2019, nr projektu: 22H16036884, nr umowy: 0368/NPRH5/H22/84/2017, tytuł projektu: Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego (moduł Uniwersalia 2.2)

Bibliografia

Книга Паломникъ. Сказание местъ Святыхъ во Цареграде Антонiя Архiепископа Новгородскаго в 1204 г., ed. Х.Р. ЛОПАРЕВ, Санкт-Петербург 1899.
Zobacz w Google Scholar

Грамоты Великого Новгорода и Пскова, ed. С.Н. ВАЛК, Москва–Ленинград 1949.
Zobacz w Google Scholar

Geoffroy de Villehardouin, Zdobycie Konstantynopola, trans. Z. Pentek, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., ТИХОМИРОВ М.Н., Новгородские грамоты на бересте, vol. I, Москва 1953.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., Новгородские грамоты на бересте, vol. II, Москва 1954.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., БОРКОВСКИЙ В.И., Новгородские грамоты на бересте, vol. III, Москва 1958.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., БОРКОВСКИЙ В.И., Новгородские грамоты на бересте, vol. IV, Москва 1958.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., БОРКОВСКИЙ В.И., Новгородские грамоты на бересте, vol. V, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., Новгородские грамоты на бересте, vol. VI, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

АРЦИХОВСКИЙ А.В., ЯНИН В.Л., Новгородские грамоты на бересте, vol. VII, Москва 1978.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., ЗАЛИЗНЯК А.А., Новгородские грамоты на бересте, vol. VIII, Москва 1986.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., ЗАЛИЗНЯК А.А., Новгородские грамоты на бересте, vol. IX, Москва 1993.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., ЗАЛИЗНЯК А.А., Новгородские грамоты на бересте, vol. X, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., ЗАЛИЗНЯК А.А., ГИППИУС А.А., Новгородские грамоты на бересте, vol. XI, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., ЗАЛИЗНЯК А.А., ГИППИУС А.А., Новгородские грамоты на бересте, vol. XII, Москва 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), eds. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, trans. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки, ПСРЛ 16, Санкт-Петербург 1889 [= Москва 2000].
Zobacz w Google Scholar

Летописец Еллинский и Римский, ed. О.В. ТВОРОГОВ, vol. I, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ипатьевская летопись, ПСРЛ 2, ed. А.А. ШАХМАТОВ, Санкт-Петербург 1908.
Zobacz w Google Scholar

Latopis kijowski, trans. E. Goranin, vol. I, 1118–1158, Wrocław 1995; vol. II, 1159–1198, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Густынская летопись, ПСРЛ 40, Санкт-Петербург 2003.
Zobacz w Google Scholar

Suszko H., Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Новгородская Карамзинская летопись, ПСРЛ 42, Санкт-Петербург 2002.
Zobacz w Google Scholar

Новгородские и псковские летописи, ПСРЛ 4.4–5, Санкт-Петербург 1848, s. 146–165.
Zobacz w Google Scholar

Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку, Санкт-Петербург 1875.
Zobacz w Google Scholar

Новгородская харатейная летопись, ed. М.Н. ТИХОМИРОВ, Москва 1964.
Zobacz w Google Scholar

Летописец новгородский, начинающийся от 6525/1017 г. и кончающийся 6860/1352 г., Москва 1781 [= Москва 1819].
Zobacz w Google Scholar

Новгородская первая летопись, [in:] Новгородские летописи, ПСРЛ 3, Санкт-Петербург 1841, s. 1–114 [= Москва 2000].
Zobacz w Google Scholar

Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку, ed. П.И. САВВАИТОВ, Санкт-Петербург 1888.
Zobacz w Google Scholar

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, eds. А.Н. НАСОНОВ, М.Н. ТИХОМИРОВ, Москва–Ленинград 1950.
Zobacz w Google Scholar

The Chronicle of Novgorod 1016–1471, trans. R. Michell, N. Forbes, eds. C. Raymond Beazley, A.A. Shakhmatov, London 1914 [= New York 1970].
Zobacz w Google Scholar

Den Forste Novgorod-Kronike: Aldste Affattelse, ed. K. Rahbek-Schmidt, Kobenhavn 1964.
Zobacz w Google Scholar

Die Erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaction (Synodalhandschrift) 1016–1330/1352, ed. J. Dietze, Leipzig 1971.
Zobacz w Google Scholar

Новгородская вторая летопись, [in:] Новгородские летописи, ПСРЛ 3, Санкт-Петербург 1841, s. 115–201 [= Москва 2000].
Zobacz w Google Scholar

Новгородская третья летопись, [in:] Новгородские летописи, ПСРЛ 3, Санкт-Петербург 1841, s. 203–305 [= Москва 2000].
Zobacz w Google Scholar

Новгородская четвертая летопись, ПСРЛ 4.1, Ленинград 1929 [= Москва 2000].
Zobacz w Google Scholar

Новгородская пятая летопись, ПСРЛ 4.2, Петроград 1917.
Zobacz w Google Scholar

Новгородская летопись по списку П.П. Дубровского, ПСРЛ 43, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Софийская первая летопись, ПСРЛ 6.1, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Лѣтопись по Воскресенскому списку, ПСРЛ 7, Санкт-Петербург 1856 [= Москва 2001].
Zobacz w Google Scholar

Nicetae Choniatae Historia, ed. J.L. van Dieten, Berolini 1975.
Zobacz w Google Scholar

Сказание о битве новгородцев с суздальцами, [in:] Библиотека литературы Древней Руси, vol. VI, Санкт-Петербург 1999, s. 444–449.
Zobacz w Google Scholar

Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе, [in:] Библиотека литературы Древней Руси, vol. VI, Санкт-Петербург 1999, s. 450–459.
Zobacz w Google Scholar

The Story of Great John, Archbishop of Novgorod the Great; How, in One Night, He Was Taken from Novgorod to the City of Jerusalem, and Then Returned to Novgorod the Great That Same Night, [in:] Medieval Russia’s Epics, Chronicles and Tales, ed., trans. S.A. Zenkovsky, New York 1974, s. 310–314.
Zobacz w Google Scholar

Киево-Печерский патерик, [in:] Библиотека литературы Древней Руси, vol. IV, Санкт-Петербург 1997, s. 296–489.
Zobacz w Google Scholar

Pateryk Kijowsko-Pieczerski, czyli opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, trans. L. Nodzyńska, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Лаврентьевская летопись, ПСРЛ 1, Ленинград 1926–1928 [= Москва 1997].
Zobacz w Google Scholar

Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, trans. F. Sielicki, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Robert de Clari, Zdobycie Konstantynopola, trans. Z. Pentek, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

От странника Стефанова Новгородца, ed., trans. G.P. Majeska, [in:] idem, Russian Travelers to Constantinople in the 14th and 15th centuries, Washington 1984, s. 28–47.
Zobacz w Google Scholar

Itinerarium Stefana z Nowogrodu z opisem konstantynopolitańskiego portu Kontoskalion (1348/1349), trans. Z.A. Brzozowska, [in:] Metropolia na styku mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, eds. M.J. Leszka, K. Marinow, Łódź 2015, s. 227–260.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Rosji, vol. I, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Birnbaum H., Lord Novgorod the Great. Essays in the History and Culture of a Medieval City-State, Columbus, Ohio 1981.
Zobacz w Google Scholar

Bratkowski S., Pan Nowogród Wielki, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Z.A., Pochwała wielkiej księżnej włodzimierskiej Marii. Edycja i przekład nieznanego zabytku literatury staroruskiej, „Slavia Antiqua” 54, 2013, s. 299–312.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Z.A., Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Z.A., Sophia – the Personified Wisdom of God in the Culture of Novgorod the Great from 13th to 15th Century, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 4, 2014, s. 13–26.
Zobacz w Google Scholar

Bulkin V., Novgorod. Architectural Landmarks. The Museum of History, Architecture and Art. An Illustrated Guide, Leningrad 1984.
Zobacz w Google Scholar

Chekin L.S., The Godless Ishmaelites. The Image of the Steppe in 11th–13th century Rus’, „Russian History” 19.1–4, 1992, s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Chronista Novgorodensis, [in:] Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, ed. Ch. Kopf, Berlin 1873, s. 93–98.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D., Daniel Romanowicz. Król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.), Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

De Mundo S.I., La Cuarta crazada segun el cronista novgorodense, „Anales de historia antigua у medieval. Universidad de Buenos Aires” 2, 1950, s. 135–141.
Zobacz w Google Scholar

Dollinger P., Dzieje Hanzy. XII–XVII w., Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Duczko W., Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dziadul P., W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim do połowy XVI w., Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Franklin S., Shepard J., The Emergence of Rus, 750–1200, London 1996.
Zobacz w Google Scholar

Freydank D., Die altrussische Erzählung über die Eroberung Konstantinopels 1204 (Chronista Novgorodensis), „Byzantinoslavica” 29, 1968, s. 334–359.
Zobacz w Google Scholar

Frolow A., Le “Znamenie” de Novgorod: évolution de la légende, „Revue des Études slaves” 24, 1949, s. 67–81.
Zobacz w Google Scholar

Frolow A., Le “Znamenie” de Novgorod: les origins de la légende, „Revue des Études slaves” 25, 1949, s. 45–72.
Zobacz w Google Scholar

Gordon J., The Novgorod Account of the Fourth Crusade, „Byzantion” 43, 1973, s. 297–311.
Zobacz w Google Scholar

Grala H., Rosja. Zdjęcia Wojciecha Bussa, Olszanica 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grala H., Tradycja dziejopisarska o pobycie władcy Bizancjum w Haliczu (Jan Długosz i kronikarz hustyński), „Kwartalnik Historyczny” 93.3, 1986, s. 639–661.
Zobacz w Google Scholar

Guimon T.V., Christian Identity in the Early Novgorodian Annalistic Writing, [in:] Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery. Early History Writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070–1200), ed. I. Garipzanov, Turnhout 2011, s. 255–275.
Zobacz w Google Scholar

Guimon T.V., Community Names in the First Novgorodian Chronicle and the Territorial Structure of the Novgorodian Land (1115–1272), „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” 9.2, 2015, s. 134–151.
Zobacz w Google Scholar

Halperin C.J., Novgorod and the „Novgorodian land”, „Cahiers du Monde russe” 40, 1999, s. 345–364.
Zobacz w Google Scholar

Hombach M., Eine Neue Grossmacht, „Die Hanse. GeoEpoche. Das Magazin für Geschichte” 82, 2016, s. 136–137.
Zobacz w Google Scholar

Hunt P., The Novgorod Sophia Icon and „The Problem of Old Russian Culture”. Between Orthodoxy and Sophiology, „Symposion. A Journal of Russian Thought” 4/6, 1999/2001, s. 1–40.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski W., Piśmiennictwo okresu rozdrobnienia feudalnego i niewoli tatarskiej (XIII–XIV w.), [in:] Historia literatury rosyjskiej, ed. M. Jakóbiec, vol. I, Warszawa 1976, s. 81–91.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski W., Piśmiennictwo regionalne okresu powstania państwa moskiewskiego (1380–1500), [in:] Historia literatury rosyjskiej, ed. M. Jakóbiec, vol. I, Warszawa 1976, s. 92–109.
Zobacz w Google Scholar

Karger M., Novgorod the Great. Architectural Guidebook, Moscow 1973.
Zobacz w Google Scholar

Krupa K., Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 r., „Kwartalnik Historyczny” 100.1, 1993, s. 29–46.
Zobacz w Google Scholar

Leuschner J., Novgorod. Untersuchungen zu einigen Frage seiner Verfassungs- und Bevölkerungsstruktur, Berlin 1980.
Zobacz w Google Scholar

Levin E., Anna, a Woman of Novgorod, [in:] Portraits of Medieval Eastern Europe, 900–1400, eds. D. Ostrowski, Ch. Raffensperger, London–New York 2018, s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Likhachov D., Novgorod. Art Treasures and Architectural Monuments 11th–18th centuries. Architecture. Frescoes. Archeological Artefacts. Minor Arts. Icons. Illuminated MSS, Leningrad 1984.
Zobacz w Google Scholar

Likhachov D., Laurina V., Pushkariov V., Novgorod Icons 12th–17th century, Leningrad 1980.
Zobacz w Google Scholar

Madden T.F., The Fires of the Fourth Crusade in Constantinople 1203–1204. A Damage Assessment, „Byzantinische Zeitschrift” 84/85, 1991/1992, s. 72–93.
Zobacz w Google Scholar

Maiorov A.V., Eufrozyna Halicka. Córka imperatora bizantyńskiego na Rusi halicko-wołyńskiej (ok. 1176–1180 – po 1253), Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Majeska G.P., Russian Travelers to Constantinople in the 14th and 15th centuries, Washington 1984.
Zobacz w Google Scholar

Molè W., Nieriedica, [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, vol. III, eds. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1967, s. 390–392.
Zobacz w Google Scholar

Molè W., Nowogrodzka cerkiew św. Sofii, [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, vol. III, eds. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1967, s. 430–432.
Zobacz w Google Scholar

Molè W., Nowogród Wielki, [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, vol. III, eds. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1967, s. 421–430.
Zobacz w Google Scholar

Musin A., „Ród ruski”, „ród wareski” i narodowość staroruska, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 4, 2012, s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Musin A., Russian Medieval Culture as an „Area of Preservation” of the Byzantine Civilization, [in:] Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art. Proceedings of the Symposium on Byzantine Art and Archaeology. Cracow, September 8–10, 2008, eds. P.Ł. Grotowski, S. Skrzyniarz, Warsaw 2010 [= Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art, 8], s. 11–44.
Zobacz w Google Scholar

Musin A., The Rise of Novgorod Revisited, „Slavia Antiqua” 59, 2018, s. 165–194.
Zobacz w Google Scholar

Nagirnyy V., Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Naumow A., Stradomski J., Echa IV krucjaty w dawnej literaturze ruskiej, [in:] IV krucjata. Historia. Reperkusje. Konsekwencje, eds. Z.J. Kijas, M. Salamon, Kraków 2005, s. 241–242.
Zobacz w Google Scholar

Novgorod the Great. Excavations at the Medieval City Directed by A.V. Artsikhovsky and S.A. Kolchin, ed. M.W. Thompson, London 1967.
Zobacz w Google Scholar

Onasch K., Grossnowgorod und das Reich der Heiligen Sophia. Kirchen- und Kulturgeschichte einer alten russischen Stadt und ihres Hinterlandes, Leipzig 1969.
Zobacz w Google Scholar

Osterrieder M., Das Land der Heiligen Sophia: das Auftauchen des Sophia-motivs in der Kultur der Ostslaven, „Wiener Slawistischer Almanach” 50, 2002, s. 5–62.
Zobacz w Google Scholar

Patri S., La relation russe de quatrieme croisade, „Byzantion” 58.2, 1988, s. 461–474.
Zobacz w Google Scholar

Paul M.C., Continuity and Change in the Novgorodian Archiepiscopal Office, 1478–1589, „Orientalia Christiana Periodica” 75, 2009, s. 273–317.
Zobacz w Google Scholar

Paul M.C., Episcopal Election in Novgorod, Russia 1156–1478, „Church History” 72.2, 2003, s. 251–275.
Zobacz w Google Scholar

Petkov J., Altslavische Eschatologie. Texte und Studien zur apokalyptischen Literatur in kirchenslavischer Überlieferung, Tübingen 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pietkiewicz K., Paleografia ruska, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Podskalsky G., Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237), trans. J. Zychowicz, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Poppe A., Państwo i Kościół na Rusi w XI w., Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Poppe A., Theophana von Novgorod, „Byzantinoslavica” 58, 1997, s. 131–158.
Zobacz w Google Scholar

Rybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, trans. A. Olejarczuk, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Sawa R., Opowieść o budowie Wielkiego Kościoła Bożego zwanego kościołem Mądrości Bożej w Konstantynopolu (Narratio de structura templi S. Sophiae), „Vox Patrum” 11/12, 1991/1992, s. 409–428.
Zobacz w Google Scholar

Sbriziolo I.P., L’Antica Grande Novgorod tra storia e leggende, Roma 2000.
Zobacz w Google Scholar

Smirnowa E., Fonti della Sapienza. Le miniature di Novgorod del XV secolo, Milano 1996.
Zobacz w Google Scholar

Váňa Z., Świat dawnych Słowian, trans. A. Kroh, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Zernack K., Die burgstädtischen Volksversammlungen bei den Ost- und Westslaven. Studien zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des Veče, Wiesbaden 1967.
Zobacz w Google Scholar

АЛПАТОВ М.В., Фрески церкви Успения на Волотовом Поле, Москва 1977.
Zobacz w Google Scholar

АМОСОВ М.Б., Становление государственности древнего Новгорода и монументального зодчества, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

АНТИПОВ И.В., Новгородский Владычный двор в XIV–XV вв. Новые данные и перспективы изучения, „Новгородский исторический сборник” 15, 2015, s. 45–57.
Zobacz w Google Scholar

БЕРЕЖКОВ Н.Г., Хронология русского летописания, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

БЖОЗОВСКА С.А., Торговые и культурные отношения Великого Новгорода с Кенигсбергом и другими прусскими городами в XIV–XV вв., в свете новгородских грамот на бересте, „Vade Nobiscum” 2, 2009, s. 19–23.
Zobacz w Google Scholar

БОБРОВ А.Г., Летописание новгородское, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 264–265.
Zobacz w Google Scholar

БОБРОВ А.Г., Летопись Авраамки, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 267–268.
Zobacz w Google Scholar

БОБРОВ А.Г., Новгородские летописи XV в., Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

БРЮСОВА В.Г., София Новгородская. Памятник искусства и истории, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

БРЮСОВА В.Г., София Премудрость Божия в древнерусской литературе и искусстве, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

В поисках утраченной Византии. Культура средневекового Новгорода и Древней Руси как источник для синхронно-стадиальной реконструкции византийской цивилизации IX–XV вв., eds. Д.Е. АФИНОГЕНОВ, А.Е. МУСИН, Е.В. ТОРОПОВА, Санкт-Петербург–Великий Новгород 2007.
Zobacz w Google Scholar

Великий Новгород. Атлас, ed. П.Ю. БУРБАН, Великий Новгород 2013.
Zobacz w Google Scholar

Великий Новгород во второй половине XVI в. Сборник документов, ed. К.В. БАРАНОВ, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007.
Zobacz w Google Scholar

ВЗДОРНОВ Г.И., Волотово. Фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода, Москва 1989.
Zobacz w Google Scholar

ВЗДОРНОВ Г.И., Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде, Москва 1976.
Zobacz w Google Scholar

ВИЛКУЛ Т., Новгородская первая летопись и Начальный свод, „Palaeoslavica” 11, 2003, s. 5–35.
Zobacz w Google Scholar

ВИЛКУЛ Т., Новгородцы и русские князья в летописании ХII в., [in:] Russia Mediaevalis, vol. X.1, eds. E. Hösch, L. Müller, A. Poppe, München 2001, s. 34–54.
Zobacz w Google Scholar

ВОЛОДИНА Т.В., Культура региона: художественная культура Великого Новгорода. Избранные страницы, Великий Новгород 2002.
Zobacz w Google Scholar

ГЕРАСИМОВ Н.Н., Фрески церкви Симеона Богоприимца в новгородском Зверине монастыре, [in:] Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1978, Ленинград 1979, s. 242–266.
Zobacz w Google Scholar

ГЕРОВ Г.П., Церковь Благовещения на Мячине, Великий Новгород 2017.
Zobacz w Google Scholar

ГЕРОВ Г.П., Церковь Спаса на Ковалеве, Великий Новгород 2013.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., К генеалогии новгородских летописей XIII–XV вв., [in:] Новгород и Новгородская земля. История и археология, Великий Новгород 2003, s. 231–239.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., Как велась новгородская погодная летопись в XII в.?, [in:] Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 г. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах, Москва 2005, s. 316–352.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., Летописание и развитие письменной культуры (Новгород, XI – первая половина XII в.), „Slověne. International Journal of Slavic Studies” 4.1, 2015, s. 94–110.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., Летописные данные о новгородском семействе Малышевичей. Конец XII–первая половина XIII в., [in:] Столичные и периферийные города Руси и России в средние века и раннее новое время (XI–XVIII вв.), Москва 2001, s. 187–196.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., Новгородское летописание XI–середины XIV в. как социокуль турное явление, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., Редактирование летописей в XIII–XV вв. Разночтения между списками Новгородской 1 летописи, „Труды отдела древнерусской литературы” 57, 2006, s. 112–125.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., Рубеж XII–XIII вв. в новгородском летописании, „Slověne. International Journal of Slavic Studies” 6.2, 2017, s. 163–187.
Zobacz w Google Scholar

ГИМОН Т.В., ГИППИУС А.А., Новые данные по истории текста Новгородской первой летописи, „Новгородский исторический сборник” 7, 1999, s. 18–47.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., Архиепископ Антоний и новгородский культ Софии, [in:] В поисках утраченной Византии. Культура средневекового Новгорода и Древней Руси как источник для синхронно-стадиальной реконструкции византийской цивилизации IX–XV вв., eds. Д.Е. АФИНОГЕНОВ, А.Е. МУСИН, Е.В. ТОРОПОВА, Санкт-Петербург–Великий Новгород 2007, s. 20–21.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., Герман Воята, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 136.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., К истории сложения текста Новгородской первой летописи, „Новгородский исторический сборник” 6, 1997, s. 3–72.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., Летопись Новгородская первая, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 268–269.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы (История и структура текста в лингвистическом освещении), [in:] Лингвистическое источниковедение и история русского языка, eds. А.М. МОЛДОВАН, А.А. ПЛЕТНЕВА, Москва 2006, s. 114–251.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., Соперничество городских концов как фактор культурной истории Новгорода XII–XIII вв., [in:] Споры о новгородском вече. Междисциплинарный диалог. Материалы «круглого стола». Европейский университет в Санкт-Петербурге. 20 IX 2010 г., ed. М.М. КРОМ, Санкт-Петербург 2012, s. 121–135.
Zobacz w Google Scholar

ГИППИУС А.А., Тимофей, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 453.
Zobacz w Google Scholar

ГОРДИЕНКО Э.А., Владычная палата новгородского кремля, Ленинград 1991.
Zobacz w Google Scholar

ГРИШИН И.В., ХРАМЕНКОВ А.В., Типы русских монет Великого Новгорода и Пскова, Москва 2016.
Zobacz w Google Scholar

ДИМНИК М., Новгородские князья (970–1136 гг.), „Rossica Antiqua” 2011, 1, s. 3–41.
Zobacz w Google Scholar

ДОМБРОВСКИЙ Д., Мстиславичи на новгородском столе в XIII в., „Новгородский исторический сборник” 13, 2013, s. 82–102.
Zobacz w Google Scholar

Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода, eds. В.Н. ЛАЗАРЕВ, О.И. ПОДОБЕДОВА, В.В. КОСТОЧКИН, Москва 1968.
Zobacz w Google Scholar

Древний Новгород. История. Искусство. Археология. Новые исследования, ed. С. ЯМЩИКОВ, Москва 1983.
Zobacz w Google Scholar

Древний Новгород. Прикладное искусство и археология, eds. Б. КОЛЧИН, В. ЯНИН, С. ЯМЩИКОВ, Москва 1985.
Zobacz w Google Scholar

ДУБРОВИН Г.Е., «…Полюжая Городьшиниця Жирошкина дъци…» (к вопросу об основательнице новгородского Евфимьина монастыря в Плотниках), „Древняя Русь. Вопросы медиевистики” 2(32), 2008, s. 109–117.
Zobacz w Google Scholar

КАРПОВ А.Ю., Византийский император на берегу Волхова: из истории самозванчества в XII в., [in:] idem, Исследования по истории домонгольской Руси, Москва 2014, s. 374–384.
Zobacz w Google Scholar

КЛОСС Б.М., Летопись Новгородская первая, [in:] Словарь книжников и книжности Древней Руси (XI – первая половина XIV в.), ed. Д.С. ЛИХАЧЕВ, Ленинград 1987, s. 245–247.
Zobacz w Google Scholar

КОЛПАКОВА Г., Искусство Древней Руси. Домонгольский период, Санкт-Петербург 2007.
Zobacz w Google Scholar

КРУГОВЫХ Л.Н., Церковь Параскевы Пятницы на Торгу, Великий Новгород 2016.
Zobacz w Google Scholar

КУЗЬМИНА О.В., Республика Святой Софии, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

ЛАЗАРЕВ В.Н., Новгородская иконопись, Москва 1976.
Zobacz w Google Scholar

ЛАЗАРЕВ В.Н., Страницы истории новгородской живописи. Двусторонние таблетки из собора св. Софии в Новгороде, Москва 1977.
Zobacz w Google Scholar

ЛАСКОВСКИЙ В.П., Путеводитель по Новгороду. Софийская сторона, Великий Новгород 1910 [= Санкт-Петербург 2007].
Zobacz w Google Scholar

ЛАСКОВСКИЙ В.П., Путеводитель по Новгороду. Торговая сторона, Великий Новгород 1910 [= Санкт-Петербург 2008].
Zobacz w Google Scholar

ЛАУРИНА В.К., О новгородской иконописи XV в., [in:] Живопись Великого Новгорода XV в., eds. Э.С. СМИРНОВА, В.К. ЛАУРИНА, Э.А. ГОРДИЕНКО, Москва 1982, s. 143–174.
Zobacz w Google Scholar

Летопись Новгородского Юрьева монастыря, ed. В.В. УЛЫБИН, Санкт-Петербург 2008.
Zobacz w Google Scholar

ЛИНД Дж., Загадочная статья новгородской первой летописи. Что случилось в 1188 году?, „Архив русской истории” 4, 1994, s. 191–205.
Zobacz w Google Scholar

ЛИТВИНА А.Ф., УСПЕНСКИЙ Ф.Б., Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

ЛИХАЧЕВ Д.С., Новгород Великий. Oчерк истории культуры Новгорода XI–XVII вв., Москва 1959.
Zobacz w Google Scholar

ЛИХАЧЕВ Д.С., ВАГНЕР Г.К., ВЗДОРНОВ Г.И., СКРЫННИКОВ Р.Г., Великая Русь. История и художественная культура X–XVII в., Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

ЛУКИН П.В., Великий Новгород, „Slověne” 7.2, 2018, s. 383–413.
Zobacz w Google Scholar

ЛУКИН П.В., Новгородское вече в XIII–XV вв. Историографические построения и данные ганзейских документов, [in:] Споры о новгородском вече. Междисциплинарный диалог. Материалы «круглого стола». Европейский университет в Санкт-Петербурге. 20 IX 2010 г., ed. М.М. КРОМ, Санкт-Петербург 2012, s. 10–60.
Zobacz w Google Scholar

ЛУКИН П.В., Обозначение „весь Новгород” и формирование новгородского „воображаемого сообщества”, [in:] Восточная Европа в древности и средневековье. Античные и средневековые общности, Москва 2017, s. 137–143.
Zobacz w Google Scholar

ЛУКИН П.В., Средневековая „демократия”: „народные собрания” в Новгороде и Венеции, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики” 4(74), 2018, s. 23–41.
Zobacz w Google Scholar

ЛУКИН П.В., ПОЛЕХОВ С.В., Латинское послание о новгородско-ганзейских переговорах 1292 г. и некоторые аспекты социально-политической истории Восточной Европы в конце XIII в., [in:] Восточная Европа в древности и средневековье, ed. Е.А. МЕЛЬНИКОВА, Москва 2018, s. 189–195.
Zobacz w Google Scholar

ЛУЧИЦКАЯ С.И., Четвертый крестовый поход глазами русского современника, „Византийский Временник” 65, 2006, s. 107–125.
Zobacz w Google Scholar

МАЙОРОВ А.В., Русь, Византия и Западная Европа: Из истории внешнеполитических и культурных связей ΧII–ΧIII вв., Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

МЕЩЕРСКИЙ Н.А., Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами как источник по истории Византии, „Византийский Временник” 9, 1956, s. 170–185.
Zobacz w Google Scholar

МУСИН А.Е., Загадки дома Святой Софии. Церковь Великого Новгорода в X–XVI в., Санкт-Петербург 2016.
Zobacz w Google Scholar

НИКИТИН А.Л., Текстология русских летописей XI – начала XIV вв., IV, Новгородское летописание XII – первой половины XIV в., Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

НОВИКОВА О.Л., Летопись Новгородская Пятая, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 269–270.
Zobacz w Google Scholar

ПАШУТО В.Т., Русь. Прибалтика. Папство. Избранные статьи, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

ПЕЖЕМСКИЙ Д.В., Археологический облик «вечевых» площадей Великого Новгорода, [in:] Споры о новгородском вече. Междисциплинарный диалог. Материалы «круглого стола». Европейский университет в Санкт-Петербурге. 20 IX 2010 г., ed. М.М. КРОМ, Санкт-Петербург 2012, s. 162–185.
Zobacz w Google Scholar

ПЕТРОВ А.В., От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы. К изучению древнерусского вечевого уклада, Санкт-Петербург 2003.
Zobacz w Google Scholar

ПЕЧНИКОВ М.В., Новгородцы и кафедра Св. Софии в середине XII–XIII в., „Средневековая Русь” 9, 2011, s. 7–46.
Zobacz w Google Scholar

Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г., trans. О.В. ТВОРОГОВ, [in:] Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси, Москва 1969, s. 280–289 [= Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г., trans. О.В. ТВОРОГОВ, [in:] Памятники Литературы Древней Руси. XIII в., Москва 1981, s. 106–113; Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г., trans. О.В. ТВОРОГОВ, [in:] Библиотека литературы Древней Руси; eds. Д.С. ЛИХАЧЕВ, Л.А. ДМИТРИЕВ, А.А. АЛЕКСЕЕВ, Н.В. ПОНЫРКО, vol. 5, XIII в., Санкт-Петербург 1997].
Zobacz w Google Scholar

ПОПОВА О.С., Искусство Новгорода и Москвы первой половины XIV в. Его связи с Византией, Москва 1980.
Zobacz w Google Scholar

ПОРФИРИДОВ Н.Г., Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI–XV вв., Москва 1947.
Zobacz w Google Scholar

ПРОНЧАТОВ Н.Ф., О значении термина „изременани” в Новгородской летописи, „Византийский Временник” 27, 1967, s. 325–327.
Zobacz w Google Scholar

ПРОХОРОВ Г.М., Летопись Карамзинская, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 268.
Zobacz w Google Scholar

ПРОХОРОВ Г.М., Летопись Новгородская четвертая, [in:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, eds. В.Л. ЯНИН, Э.А. ГОРДИЕНКО, Санкт-Петербург 2007, s. 270.
Zobacz w Google Scholar

РАЗИНА Н.А., Памятники Ярославова дворища, Великий Новгород 2015.
Zobacz w Google Scholar

РАЙКОВ Г.П., Софийский собор Великого Новгорода, Санкт-Петербург 2007.
Zobacz w Google Scholar

РАКОВА С., Четвъртият кръстоносен поход в историческата памет на православните славяни, София 2007.
Zobacz w Google Scholar

РУДАКОВ В.Н., Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV в., Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

СЕВАСТЬЯНОВА О.В., Древний Новгород. Новгородско-княжеские отношения в XII – первой половине XV в., Москва–Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

СЕКРЕТАРЬ Л.А., Церковь Андрея Стратилата, Великий Новгород 2011.
Zobacz w Google Scholar

СИДОРОВА Т.А., Волотовская фреска „Премудрость созда себе дом” и ее отношение к новгородской ереси стригольников в XIV в., „Труды отдела древнерусской литературы” 26, 1971, s. 212–231.
Zobacz w Google Scholar

СМИРНОВА Э.С., Лицевые рукописи Великого Новгорода XV в., Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Споры о новгородском вече. Междисциплинарный диалог. Материалы «круглого стола». Европейский университет в Санкт-Петербурге. 20 IX 2010 г., ed. М.М. КРОМ, Санкт-Петербург 2012.
Zobacz w Google Scholar

ТВОРОГОВ О.В., Древнерусские хронографы, Ленинград 1975.
Zobacz w Google Scholar

ТУЛУПОВ В., Русь Новгородская, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

ТУРИЛОВ А.А., К вопросу о датировке росписи храма Успения на Волотовом Поле и происхождении мастеров фресок церкви Спаса на Ковалеве (по данным палеографии), [in:] В поисках утраченной Византии. Культура средневекового Новгорода и Древней Руси как источник для синхронно-стадиальной реконструкции византийской цивилизации IX–XV вв., eds. Д.Е. АФИНОГЕНОВ, А.Е. МУСИН, Е.В. ТОРОПОВА, Санкт-Петербург–Великий Новгород 2007, s. 53–56.
Zobacz w Google Scholar

ХОРОШЕВ А.С., Софийский патронат по Новгородской первой летописи, „Новгород и Новгородская Земля. История и археология” 11, 1997, s. 205–212.
Zobacz w Google Scholar

ХОРОШКЕВИЧ А.Л., Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV–XV вв., Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

ЦАРЕВСКАЯ Т.Ю., Никольский собор на Ярославовом дворище, Великий Новгород 2017.
Zobacz w Google Scholar

ЦАРЕВСКАЯ Т.Ю., Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Великий Новгород 2017.
Zobacz w Google Scholar

ЦАРЕВСКАЯ Т.Ю., Церковь Спаса Преображения на Нередице, Великий Новгород 2017.
Zobacz w Google Scholar

ЦАРЕВСКАЯ Т.Ю., Церковь Феодора Стратилата на Ручью, Великий Новгород 2016.
Zobacz w Google Scholar

ШАХМАТОВ А.А., Обозрение русских летописных сводов ХIV–XVI вв., Москва–Ленинград 1938.
Zobacz w Google Scholar

ШТЕНДЕР Г.М., Композиционные особенности трех древнерусских Софийских соборов в их связи с литургией, „Byzantinorossica” 1, 1995, s. 298–302.
Zobacz w Google Scholar

ШТЕНДЕР Г.М., СИВАК С.И., Архитектура интерьера новгородского Софийского собора и некоторые вопросы богослужения, „Byzantinorossica” 1, 1995, s. 288–297.
Zobacz w Google Scholar

ЩАПОВА Ю.Л., Новый взгляд на две новгородские находки (Венецианское стекло в Новгороде), [in:] История и культура древнерусского города, ed. Г.А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ, Москва 1989, s. 82–88.
Zobacz w Google Scholar

ЯДРЫШНИКОВ В.А., Рюриково Городище. Церковь Благовещения, Великий Новгород 2012.
Zobacz w Google Scholar

ЯКОВЛЕВА Л.П., Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, Великий Новгород 2016.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., Денежно‑весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., К вопросу о роли Синодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в., [in:] Летописи и хроники, Москва 1981, s. 153–181.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., Новгородские посадники, Москва 1962.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XIV вв., Москва 1998.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., Очерки истории средневекового Новгорода, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород, Москва 1977.
Zobacz w Google Scholar

ЯНИН В.Л., Средневековый Новгород, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-794-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-795-1

Inne prace tego samego autora