Kierunki zmian instytucjonalnych na rynkach nieruchomości

Autorzy

Anna Domańska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Ewa Kucharska-Stasiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Anna Miklaszewska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Marcin Złoty - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych; Konrad Żelazowski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Słowa kluczowe:

kredytowanie hipoteczne, konwergencja rynków hipotecznych, finansjalizacja rynku nieruchomości, wycena nieruchomości, najem instytucjonalny, deweloper, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Streszczenie

Złożoność świata powoduje, że wyjaśnienie wielu aspektów rzeczywistości nie jest możliwe na gruncie klasycznej ekonomii. Jednym ze sposobów przekroczenia tej bariery jest rozwój ekonomii instytucjonalnej. Instytucje, rozumiane jako reguły ludzkiego postępowania, prowadzą do redukcji niepewności, poprawy stopnia koordynacji podejmowanych działań i stosunków gospodarczych. Ekonomia instytucjonalna dąży do poznania i wyjaśnienia procesów gospodarczych z wykorzystaniem zasad funkcjonowania struktur społecznych, reguł prawa, a nawet głęboko zinternalizowanych wzorów działania jednostek i podmiotów zbiorowych. Rynek nieruchomości jest silnie osadzony w realiach tej ekonomii. Jego stan i rozwój wynikają z silnej interakcji czynników gospodarczych, prawnych, kulturowych i społecznych.

Celem publikacji jest wskazanie wybranych zmian instytucjonalnych na rynku nieruchomości poprzez uwzględnienie przemian na rynku kredytów hipotecznych i spowodowanych procesem finansjalizacji, przekształceń w metodyce wyceny, zmian legislacyjnych na rynku deweloperskim oraz związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków w zakresie rynku nieruchomości.

Bibliografia

Anglin P.M., Determinants of Buyer Search in a Housing Market, „Real Estate Economics” 1997, vol. 25, no. 4, s. 567–589.
Zobacz w Google Scholar

Appraisal Institute, Real Estate Valuation in Global Markets, Chicago 2010. Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate, 14th Edition, Chicago 2013.
Zobacz w Google Scholar

Arestis P., González A.R., Bank Credit and the housing market in OECD countries, „Journal of Post Keynesian Economics” 2014, t. 36, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Badev A., Beck T., Vado L., Walley S., Housing finance across countries: new data and analysis, „Policy Research working paper” 2014, no. WPS 6756, World Bank Group Washington.
Zobacz w Google Scholar

Ball M., Markets & Institutions in Real Estate & Construction, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Barembruch A., Kredyt frankowy a kredyt złotowy – perspektywa zmian cash-flow, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2006, t. 82(2), nr 4, s. 395–412.
Zobacz w Google Scholar

Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth and Convergence across the United States, „National Bureau of Economic Research” 1990, no. 3419.
Zobacz w Google Scholar

Baryla E.A., Zumpano L.V., Buyer Search Duration in the Residential Real Estate Market: The Role of the Real Estate Agent, „Journal of Real Estate Research” 1995, vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Beck K., Grodzicki M., Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny, Scholar, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M., Teoria ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Boyle G., McCarthy T., A Simple Measure of β-Convergence, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 1997, vol. 59, issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Bryson J., Rubalcaba L, Ström P., Services, innovation, employment and organisation: research gaps and challenges for the next decade, „The Service Industries Journal” 2012, vol. 32, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Bulbarelli M., The housing finance system in Italy and Spain: Why did a housing bubble develop in Spain and not in Italy?, „Papers on International Political Economy (PIPE)” 2016, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Bursztynowicz M., Sługocka M., Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla gmin, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Buszko M., Walutowe kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim. Zagrożenie czy źródło korzyści kredytobiorców?, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, t. 2, nr 2, s. 27–43.
Zobacz w Google Scholar

Campbell J., Nuno C., João C., Structuring Mortgages for Macroeconomic Stability, Harvard 2018, https://ssrn.com/abstract=3135366.
Zobacz w Google Scholar

Cannone J., Macdonald R.J., Valuation without Value Theory, A North American Appraisal, „Journal of Real Estate Practice and Education” 2003, 6(1), s. 113–162.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M., Jasiński R., Miara podobieństwa funkcji, „Przegląd Statystyczny” 1979, nr 3/4, s. 187–196.
Zobacz w Google Scholar

Czasonis, M., Quinn M., Income Convergence in Europe: Catching up or Falling Behind?, „Acta Oeconomica” 2012, 62(2), s. 183–204.
Zobacz w Google Scholar

Czech T., Ustawa deweloperska. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Dam N., Hvolbøl T., Pedersen E., Sørensen P., Thamsborg S., The Housing Bubble that Burst: Can House Prices be Explained? And Can Their Fluctuations be Dampened?, „Monetary Review 1st Quarter – Part 1” 2011, s. 47–70.
Zobacz w Google Scholar

Dańska-Borsiak B., Konwergencja czy dywergencja polskich województw? Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 253, s. 41–54.
Zobacz w Google Scholar

Dąbkowski A., Sekurytyzacja – współczesne narzędzie inżynierii finansowej, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2014, t. 4, nr 42, s. 156–186.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Gruszczyńska K., Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a poziom jego rozwoju na tle państw OECD, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 170, s. 43–58.
Zobacz w Google Scholar

Dell G., Common Statistical Errors and Mistakes: Valuation and Reliability, „The Appraisal Journal” 2013, no. 81(4), s. 332–346.
Zobacz w Google Scholar

Dell G., Regression, Critical Thinking and the Valuation Problem Today, „The Appraisal Journal” 2017, no. 85(3), s. 217–229.
Zobacz w Google Scholar

Dinca S., Covered bonds vs. assets securitisation, „Theoretical and Applied Economics” 2014, vol. XXI, no. 11(600), s. 71–84.
Zobacz w Google Scholar

Dittmann I., Gamma konwergencja cen na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2014, no. 181, s. 195–207.
Zobacz w Google Scholar

Dittmann I., Lokalne rynki mieszkaniowe w Polsce – podobieństwo pod względem zmian cen transakcyjnych oraz dostępności mieszkań, „Studia i Materiały TNN” 2012, t. 20, nr 1, s. 71–90.
Zobacz w Google Scholar

Drapińska A., Sektor usług we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 354, s. 83–93.
Zobacz w Google Scholar

Drewicz-Tułodziecka A. (red.), Sekurytyzacja aktywów ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności hipotecznych. Praktyczne doświadczenia w wybranych krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce, „Zeszyt Hipoteczny” 2003, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Du K., Econometric Convergence Test and Club Clustering Using Stata, „The Stata Journal” 2017, vol. 17, issue 4, s. 882–900.
Zobacz w Google Scholar

Dynan K., Sheiner L., GDP as a Measure of Economic Well-being, „Hutchins Centre Working Paper” 2018, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

ECB, Housing fi ance in the Euro area, „Structural Issue Report” March 2009.
Zobacz w Google Scholar

Edge J.A., The globalization of real estate appraisal: A European perspective, „The Appraisal Journal” 2001.
Zobacz w Google Scholar

Erbas N., Nothaft F., The Role of Affordable Mortgages in Improving Living Standards and Stimulating Growth: A Survey of Selected MENA Countries, „IMF Working Paper” 2002, no. WP/02/17.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, NACE Rev. 2, Statistical classification of economic activites in the European Community, „Eurostat Methodologist and Working Paper” 2008.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95) [sbs_ na_1a_se_r2].
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, Employment by A*10 industry breakdowns [nama_10_a10_e].
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, Gross value added by A*10 industry – selected international annual data [naida_10_a10].
Zobacz w Google Scholar

Figurska M., Automatyczne modele wyceny – ujęcie teoretyczne, [w:] Wybrane problemy rynku nieruchomości i gospodarowania przestrzenią, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2018, s. 71–79.
Zobacz w Google Scholar

Fili A., Lind H., Valuation and the Concept of Future Market Value, 16th Annual European Real Estate Society Conference 2009. ERES: Conference. Stockholm, Sweden, http:// kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A489475&dswid=-8424.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.B., It’s financialization, „International Labour Review” 2010, vol. 149, no. 2, s. 163–183.
Zobacz w Google Scholar

Gadowska-dos Santos D., Istota i skala finansjalizacji rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2000–2015, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 165, s. 111–140.
Zobacz w Google Scholar

Gharakhani D., Sinaki T.M., Dobakhshari A.M., Rahmati H., The Relationship of Customer Orientation, Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Innovation in Small and Medium Enterprises, „Life Science Journal” 2013, vol. 10, s. 684–689.
Zobacz w Google Scholar

Gambetti E., Giusberti F., Housing Loans: What about Personality Traits?, „International Journal of Economics and Financial Issues” 2007, vol. 7, issue 2, s. 32–39.
Zobacz w Google Scholar

Gdakowicz A., Analiza satysfakcji biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – wyniki badań ankietowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, t. 1, nr 36, s. 201–212.
Zobacz w Google Scholar

Giarini O., Coming of age of the service economy, „Science and Public Policy” 1986, no. 13(4), s. 209–215.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Europe in the Global Age, Polity Press, Cambridge 2007.
Zobacz w Google Scholar

Glushenkova M., Kourtellos A., Zachariadis M., Barriers to price convergence, „Journal of Applied Econometrics” 2018, vol. 33, issue 7, s. 1081–1097.
Zobacz w Google Scholar

Główka G., Determinanty i skutki wahań koniunkturalnych na współczesnym rynku nieruchomości mieszkaniowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2018, t. 3, nr 975, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Gniewek E., Księgi wieczyste. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gołąbeska E., Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2018.
Zobacz w Google Scholar

Grönroos Ch., Service Management and Marketing, Managing the Moments of Truth in Service Competition, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 1990.
Zobacz w Google Scholar

Grzybczyk K., Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego, „Acta Iuris Stetinensis” 2018, nr 2(18), s. 97–112.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul S., Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Guttmann R., Financialization revisited: The rise and fall of finance-led capitalism, „Economia e Sociedade, Campinas” 2017, t. 26, Número Especia.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J., Paprocki W. (red.), Dewiacje finansjalizacji, Cedewu, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Henneberry J., Crosby N., Financialisation, the valuation of investment property and the urban built environment in the U.K, „Urban Studies” 2015, no. 53(7), s. 1424–1441.
Zobacz w Google Scholar

Herring R., Wachter S., Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective, „The Wharton School Research Paper” 1999, t. 99, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Henzel H., Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hodrick R., Prescott E., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Journal of Money Credit and Banking” 1997, vol. 29, no. 1, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Holmes M., Otero J., Panagiotidis T., Property heterogeneity and convergence club formation among local house prices, „Journal of Housing Economics” 2019, vol. 43, s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Hybel J., Miejsce i rola usług w rozwoju gospodarczym Polski w latach 1994–2005, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” 2006, nr 61, s. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Ilnicki D., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce: teoretyczne i praktyczne uwarunkowania, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

IMF, Housing and the Business Cycle, „World Economic Outlook” 2008, April.
Zobacz w Google Scholar

Infor, Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym. Ułatwienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych, Wulters Kluwer, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Ł., Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 5–6, s. 25–46.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Janecki J., Pomiar i ocena stabilności makroekonomicznej w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2017, nr 2(328), s. 123–134.
Zobacz w Google Scholar

Joint Center for Housing Studies Harvard University, Framing the Issues: Housing Finance Economic Development, and Policy Innovation, „Housing Finance International” 2005, September.
Zobacz w Google Scholar

Jorda O., Schularick M., Taylor A., The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises, and Business Cycles, „NBER Working Paper” 2014, no. 20501.
Zobacz w Google Scholar

Katner W., System prawa prywatnego, t. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kerneis P., Prentice J., The European Union as a market for professional services, „Australian Journal of International Affairs” 2011, no. 65(4), s. 436–453.
Zobacz w Google Scholar

Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Dotyczący oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów, Bruksela dnia 2.10.2013 r. COM(2013) 676 final.
Zobacz w Google Scholar

Kong J., Phillips P., Sul D., Weak σ-convergence: Theory and applications, „Journal of Econometrics” 2019, vol. 209, issue 2, s. 185–207.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G.W., Nowy paradygmat, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, „Ekonomista” 2014, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Stanowisko KPZK PAN w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15 marca 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Principles of Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982.
Zobacz w Google Scholar

Krippner G.R., The financialization of the American economy, „Socio-Economic Review” 2005, nr 3, s. 173–208.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Różne oblicza wartości rynkowej, [w:] I. Rącka (red.), Nieruchomość w przestrzeni 5, tom 1., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Rynek nieruchomości mieszkaniowych w procesie powstawania nierównowag makroekonomicznych, „Świat Nieruchomości” 2016, t. 2, nr 96, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Tradycyjne czy alternatywne metody wyceny, „Świat Nieruchomości” 2018, nr 103, s. 7–12.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Wycena bez wartości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2012, t. 20, nr 2, s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Wycena nieruchomości w gospodarce globalnej, „International Business and the Global Economy” 2016, no. 35(1), s. 429–440.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Kusideł E., Załęczna M., Żelazowski K., Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kuczewska L., Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 5(358), s. 203–216.
Zobacz w Google Scholar

Kusideł E., Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lange O., Ekonomia polityczna, t. I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Lawson J., Theory of Real Estate Valuation, School of Economics, Finance and Marketing, RMIT Business 2008.
Zobacz w Google Scholar

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Lind H., A statistical definition of value: a critical comment, „The Appraisal Journal” 2003, no. 71(3).
Zobacz w Google Scholar

Lipiński E., Wstęp do rozważań nad problematyką usług w ekonomii politycznej socjalizmu, [w:] Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczn, PWE, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Lorenz D., The Application of Sustainable Development Principles to the Theory and Practice of Property Valuation, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ludwiczak A., Jaki nie jest rynek nieruchomości – problemy dla badaczy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, t. 85, nr 1, s. 339–349.
Zobacz w Google Scholar

Mankiw N., Romer D., Weil D., A Contribution of the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1992, vol. 107, no. 2, s. 407–437.
Zobacz w Google Scholar

Mas-Verdu F., Soriano R.D., Dobon R.S., Regional development and innovation: the role of services, „The Service Industries Journal” 2010, vol. 30(5), s. 633–641.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak G., Olszewski K., A panel analysis of Polish regional cities: residential price convergence in the primary market, „NBP Working Paper” 2019, no. 316.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak G.A., The Accuracy of Automated Valuation Models (AVMs), Report for TEGoVA, May 2017.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, no. 50, s. 370–396.
Zobacz w Google Scholar

Mazzucato M., The Value of Everything. Making and Taking in The Global Economy, Allen Lane, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia'' 20111, s. 103-120.
Zobacz w Google Scholar

Michalak J., Poziom satysfakcji klientów biur nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 438, s. 201–212.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewska A., Instytucjonalne uwarunkowania zmian zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2019, t. CXII, s. 303–323.
Zobacz w Google Scholar

Miller N., Matkosyan S., The academic roots and evolution of real estate appraisal, „The Appraisal Journal” 2003, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Miller W.D., Foust E.J., Classifying Services by Tangibility/Intangibility of Attributes and Benefits, „Services Marketing Quarterly” 2008, vol. 24(4), s. 35–55.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell P.S., The Evolving Appraisal Paradigm, „The Appraisal Journal” 1993, vol. 61, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Mogaka A., Mboya K., Kamau R., The Influence of Macro Economic Factors on Market Growth in Kenya, „Journal of Finance and Accounting” 2015, vol. 3(4), s. 77–85.
Zobacz w Google Scholar

Moore, J.W., A History of Appraisal Theory and Practice Looking Back from IAAO’s 75th Year, „Journal of Property Tax Assessment & Administration” 2014, vol. 6, issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Mooya M.M., Real Estate Valuation Theory, Springer, Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Myszkowska M., Zmiany struktury globalnego eksportu usług w latach 2006–2026, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 523, s. 275–287.
Zobacz w Google Scholar

Naoi M., Tiwari P., Moriizumi Y., Yukutake N., Hutchison N., Koblyakova A., Rao J., Household mortgage demand: a study of the UK, Australia and Japan, „International Journal of Housing Markets and Analysis” 2019, vol. 12, no. 1, s. 110–130.
Zobacz w Google Scholar

Narloch I., Piotrowska I., Olzacki K., Raport w sprawie stosowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018 poz. 1496 ze zm.) w miastach powiatowych, Instytut Metropolitalny, Gdańsk 2020.
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Bank Polski, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2019 r., „Cykliczne materiały analityczne NBP” 2020.
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Bank Polski, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r., Departament Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

National Action Plan according to the Article 59 of the directive 2005/36/EC, 2016 January. National Association of Realetors Research Group, 2019 Home Buyers and Sellers Generational Trends Report, 2019 April.
Zobacz w Google Scholar

Nauberei P., The Harmonization of Property Valuation – The Role of Valuation Parameters and Terminology, ERES 2008.
Zobacz w Google Scholar

New European Valuation Standard and Guidance Note on AVMs, TEGoVA 2017, https://www.tegova.org/data/bin/a59fb29ed4040a_EVS_6_Automated_Valuation_Models_%28AVMs%29.pdf (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nguena Ch., Tchana F., Zeufack A., Housing Finance and Inclusive Growth. Benchmarking, Determinants and Effects, „AAYE Policy Research Working Paper Issue” 2015, no. 27.
Zobacz w Google Scholar

Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Nissan E., Galindo A.M., Méndez T.M., The future of services in a globalized economy, „The Service Industries Journal” 2011, vol. 31(10), s. 1567–1572.
Zobacz w Google Scholar

Noland M., Park D., Estrada G.B., Can a Growing Services Sector Renew Asia’s Economic Growth?, „Asia Pacific Issues” 2013, vol. 109, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

North C.D., Five Propositions about Institutional Change, [w:] J. Knight, I. Sened (eds.), Explaining Social Institutions, The University of Michigan Press, Michigan 1998, za: M. Owczarczuk, Zmiany instytucjonalne w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 20(62), s. 26–40.
Zobacz w Google Scholar

Novelli N., Procter A., Real estate valuation – A transatlantic perspective, „The Appraisal Journal” 1992, April.
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Raport AMRON-SARfiN 2019, nr 40, https://zbp.pl/getmedia/b6e092a5-f72b-4c2d8338-35e6a228dfd4/Raport-AMRON-SARFiN-Nr-2-2019_Pl.
Zobacz w Google Scholar

Olzacki K., Raport w sprawie stosowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496) w miastach wojewódzkich oraz na obszarach metropolitalnych, Instytut Metropolitalny, Gdańsk 2019.
Zobacz w Google Scholar

Olzacki K., Gołąbek W., Dzienisz J., Reszczyński M., Raport w sprawie stosowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496 ze zm.) w miastach na prawach powiatu, Instytut Metropolitalny, Gdańsk 2020.
Zobacz w Google Scholar

Orfin A., Usługi prawnicze XXI wieku, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012 nr 96, s. 431–442.
Zobacz w Google Scholar

Palacin J., Shelburne R., The Private Housing Market in Eastern Europe and The CIS, „United Nations Duscussion Paper Series” 2005, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Pasymowski E., Econometric Solutions for Real Estate Valuation Automated Valuation ModelsFriend Or Foe?, 23rd Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors, San Francisco–California 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowicz L., Krysiak Z., Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w perspektywie średniookresowej, „Finansowanie Nieruchomości” 2006, nr 9, s. 14–25.
Zobacz w Google Scholar

PFSRM, Europejskie Standardy Wyceny 2000, TEGoVA, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

PFSRM, Europejskie Standardy Wyceny 2012, TEGoVA, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

PFSRM, Europejskie Standardy Wyceny 2016, TEGoVA, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

PFSRM, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005, IVSC, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

PFSRM, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011, IVSC, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

PFSRM, Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007, IVSC, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Phillips P., Sul D., Transition modeling and econometric convergence tests, „Econometrica” 2007, vol. 75, no. 6, s. 1771–1855.
Zobacz w Google Scholar

Pinto J., Mafalda C., Are Covered Bonds Different from Asset Securitization Bonds?, „Working Papers de Gestão” 2017, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Piplicka A., Rekordowe ceny mieszkań? Czyli o tym, ile naprawdę kosztuje mieszkanie, Analiza Centrum Amron, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, [w:] T. Filipowicz (red.), Ułatwienia w przegotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, LexisNexis, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2007 r. Dz.U. 251, poz. 181.
Zobacz w Google Scholar

Professor Nick French presents the art of real estate valuation, „European Valuer” 2017, April, issue 7.
Zobacz w Google Scholar

Próchniak M., Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, nr 17, z. 1, s. 217–243.
Zobacz w Google Scholar

Prystupa M., Po co wymyślono statystykę?, „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” 2017, nr 4 (4).
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M., Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji, „Bezpieczny Bank” 2017, t. 68, nr 3, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., The effectiveness of real estate market versus efficiency of its participants, „European Spatial Research And Policy” 2012, t. 19, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K., Definicja usługi i to co poniżej, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 95, s. 11–24
Zobacz w Google Scholar

Rubalcaba L., Service Innovation in Developing Economies: Policy Rationale and Framework, „Emerging Markets Finance and Trade” 2015, vol. 51(3), s. 540–557.
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska A., Finansjalizacja a klasyczne funkcje giełdy papierów wartościowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy” 2017, nr 154, s. 155–172.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument finansjalizacji współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 362, s. 59–72.
Zobacz w Google Scholar

Sarazen P., Highest and best use of a vacant parcel, „Appraisal Journal” 1995, no. 63(3).
Zobacz w Google Scholar

Scarrett D., The Property Valuation. The Five Methods, E&FN Spon, Londyn–Nowy Jork 1991.
Zobacz w Google Scholar

Sendi R., Housing bubble burst or credit crunch effect? Slovenia's housing market, „Urbani Izziv” 2010, vol. 21, no. 2, s. 96–105.
Zobacz w Google Scholar

Selstad T., Sjøholt P., Service industries in the global economy, „Norsk Geografisk Tidsskrift
Zobacz w Google Scholar

– Norwegian Journal of Geography” 2004, vol. 58, s. 136–140.
Zobacz w Google Scholar

Scheurwater S., The Future of Valuations. The relevance of real estate valuations for institutional investors and banks – views from a European expert group, RICS 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sitek M., Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Polski ze strefą Euro, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Stoma M., Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku – charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat, „Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2012, nr 120.
Zobacz w Google Scholar

Storm S., Financialization and Economic Development: A Debate on the Social Efficiency of Modern Finance, „Development and Change” 2018, t. 49, nr 2, s. 302–329.
Zobacz w Google Scholar

Sutherland D., Hoeller P., Growth Policies and Makroeconomic Stability, „OECD Economic Policy Paper” 2014, no. 8.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P., Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 854, nr 73, s. 287–302.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk R., Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych, „Bank i Kredyt” 2017, t. 48, nr 5, s. 451–462.
Zobacz w Google Scholar

Szunke A., The Role Of Financialization In Banking Sector Instability, „Journal of Economics & Management” 2014, t. 16, s. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

Szypulewska–Porczyńska A., Polska w UE – Reforma dostępu do zawodów regulowanych na przykładzie rynku nieruchomości, „Unia Europejska.pl” 2017, nr 4(245), s. 14–26.
Zobacz w Google Scholar

Targońska E., Odbiór lokalu w świetle ustawy deweloperskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J.D., Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin–Polonia Sectio H” 2015, t. XLIX, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Tomski P., Usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości. Kontekst etyczny relacji pośrednik – klient, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 96, s. 557–572.
Zobacz w Google Scholar

Value of natural capital – the need for chartered surveyors, RICS 2017.
Zobacz w Google Scholar

Vandell K.D., Expanding the Academic Discipline of Real Estate Valuation. A Historical perspective with Implications for the Future, „Journal of Property Investment & Finance” 2007, vol. 25, s. 427–443.
Zobacz w Google Scholar

Waliszewski K., Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, „Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2016, nr 1(9), s. 181–208.
Zobacz w Google Scholar

Warnock F., Warnock V., Developing housing finance systems, [w:] A. Heath, F. Packer, C. Windsor (eds.), Property Markets and Financial Stability, Reserve Bank of Australia 2012, s. 49–67.
Zobacz w Google Scholar

Warnock V., Warnock F., Markets and housing finance, „Journal of Housing Economics” 2008, vol. 17, issue 3, s. 239–251.
Zobacz w Google Scholar

Waściński T., Wójcik G.P., Struktura rynku finansowego w gospodarce światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie” 2011, nr 88, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Wenda W., Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn G., Balana M., Gospodarka oparta na wiedzy i usługach – analiza porównawcza, „Ekonomia” 2013, nr 1(22), s. 61–72.
Zobacz w Google Scholar

White B., The Domino Effect, The Whitepaper, „LPL Financial Research” 2010, t. 12.
Zobacz w Google Scholar

Wilson D.C., Highest and best use analysis: appraisal heuristics versus economic theory, „Appraisal Journal” 1995 January.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska J., Podstawowe problemy związane z inwestycjami w nieruchomości, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 1, s. 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Wray R.L., Lessons from the Subprime Meltdown, „The Levy Economics Institute. Working Paper” 2007, nr 522.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel A., Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 37(1), s. 306–319.
Zobacz w Google Scholar

Wycena nieruchomości. Wydanie polskie, Appraisal Instuitute, PFSRM, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Yang F.J.A., Huang Ch.Y. Chen J.Y., The importance of customer participation for high-contact services: evidence from a real estate agency, „Total Quality Management & Business Excellence” 2019, vol. 30(7–8).
Zobacz w Google Scholar

Yin L., Zestos G., Michelis L., Economic Convergence in the European Union, „Journal of Economic Integration” 2003, vol. 18(1), s. 188–213.
Zobacz w Google Scholar

You M.S., Tseng H.M., Lee Ch.Ch., Chen T.M., An examination of service quality in a real estate advertising sales agents–formal control mechanism as a moderator, „Journal of Information and Optimization Sciences” 2012, vol. 33(2–3).
Zobacz w Google Scholar

Załęczna M., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba A., Nieruchomość jako przedmiot inwestycji, „Świat Nieruchomości” 2009, t. 1, nr 67, s. 62–65.
Zobacz w Google Scholar

Zemcik P., Is There a Real Estate Bubble in the Czech Republic?, „Czech Journal of Economics and Finance” 2011, vol. 61, no. 1, s. 49–66.
Zobacz w Google Scholar

Związek Banków Polskich, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Raport AMRON – SARFiN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Związek Banków Polskich, Ogólnopolski Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Raport AMRON – SARFiN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Związek Banków Polskich, Rekordowy rok w hipotekach, Raport AMRON – SAFRiN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Żelazowski K., Identyfikacja baniek cenowych na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce z wykorzystaniem testu GSADF, „Świat Nieruchomości” 2018, nr 2(104), s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Bankier, https://bankier.pl (dostęp: 03.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Battistona S., Guerini M., Napoletanob M., Stolbova V., Financialization in EU and the effects on growth, inequalityand financial stability, Report: EU de-financialisation & re-industrialisation, www.isigrowth.eu/wp-content/uploads/2018/07/working_paper_2018_36.pdf (dostęp: 14.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ciżkowicz P., System bankowy – jak to działa?, Narodowy Bank Polski, https://nbportal.pl/ data/assets/pdf_file/0018/34812/system-bankowy-jak-to-dziala.pdf. (dostęp: 01.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Baza Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. (dostęp: 05.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://gpw.pl (dostęp: 03.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Druk sejmowy nr 1726, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1726 (dostęp: 08.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Druk sejmowy nr 3364, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3364 (dostęp: 08.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Druk sejmowy nr 3435, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3435 (dostęp: 08.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Druk sejmowy nr 3478, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3478 (dostęp: 08.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Economist (2015), Why the Swiss unpegged the franc, www.economist.com/the-economist-explains/2015/01/18/ why-the-swiss-unpegged-the-franc (dostęp: 14.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Inflacja średnioroczna wyniosła 1,6% w 2018 r. wobec 2% w 2017 r., https://money.pl/gielda/gus-inflacja-srednioroczna-wyniosla-1-6-w-2018-r-wobec-2-w-2017-r-6338736306026625a.html (dostęp: 17.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Obrót nieruchomościami w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci (dostęp: 03.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Obrót nieruchomościami w 2018 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci (dostęp: 03.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Investing, https://investing.com/currencies/chf-pln (dostep: 01.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Klienci nie znają biur ani pośredników nieruchomości (2013), http://halo.domy.pl/klienci-nieznaja-posrednikow-nieruchomosci (dostęp: 06.06.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kupowanie mieszkania teraz to strata. Zobacz, kiedy będzie taniej, https://money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kupno-mieszkania-rynek-nieruchomosci,57,0,2417721.html. (dostęp: 19.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Magazyn REV (10) (2015), Pl.pdf https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/251-biuletyn-informacyjny-tegova-styczen-2015-r. (dostep: 19.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Bank Polski, https://nbp.pl (dostęp: 03.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Prowizje dla pośredników na rynku nieruchomości, https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/prawo/2989772,Prowizje-dla-posrednikow-na-rynku-nieruchomosci.html (dostęp: 06.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ren Q., Economic Growth, Housing Markets and Credit: Evidence from China, https://core.ac.uk/download/pdf/76063807.pdf (dostęp: 07.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wagner R., High Frequency Trading, Is High Frequency Trading ethical? What is High Frequency Trading?, https://sevenpillarsinstitute.org/case-studies/high-frequency-trading. (dostęp: 24.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2017_3078#.WRxnge1rgA0.email (dostęp: 04.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Directive (EU) 2019/2162 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directives 2009/65/EC and 2014/59/EU (http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj).
Zobacz w Google Scholar

Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (http://data.europa.eu/eli/dir/2014/17/oj).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”), L 354/132, (2013), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 28.12.2013.
Zobacz w Google Scholar

Green Paper Building a Capital Markets Union /* COM/2015/063 final */. Green paper – Mortgage Credit in the EU /* COM/2005/0327 final */.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012 (http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 312).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie UE Nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex:32013R0575 (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: envisaged initial design, European Commission staff working paper, 8 Nov 2011 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swp_scoreboard_08_11_2011_en.pdf).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012 z r., poz. 252).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 1/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska” (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2014 r., poz. 5).
Zobacz w Google Scholar

Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r., poz. 2204).
Zobacz w Google Scholar

White paper on the integration of EU mortgage credit markets {SEC(2007) 1683} {SEC(2007) 1684}, Brussels, 18.12.2007.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2020, poz. 415).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r., poz. 2363 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1507).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r., poz. 219 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1309).
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r., sygn. S 3/10, OTK Seria B 2010 nr 6, poz. 407.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 listopada 2004 r., I CK 384/04, Legalis nr 84400.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 lipca 2005 r. I CK 28/05, Legalis nr 76128.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 maja 2007 r. I CSK 51/07, Legalis 167568.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 2000 r. IV CKN 1083/00, Legalis nr 278322.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018r., sygn. akt II OSK 2491/18, Legalis nr 1843798.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2015 r., II OSK 2233/13, Legalis nr 1217735.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r., II OSK 2870/16, Legalis 1697705.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

21 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-105-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-106-2

Inne prace tego samego autora