Badanie rynków zagranicznych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Autorzy

Agnieszka Kłysik-Uryszek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Wymiany Międzynarodowej
https://orcid.org/0000-0001-6876-8751
Anetta Kuna-Marszałek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Wymiany Międzynarodowej
https://orcid.org/0000-0001-5687-7272
Justyna Wieloch
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Wymiany Międzynarodowej
https://orcid.org/0000-0001-5956-2129

Słowa kluczowe:

internacjonalizacja przedsiębiorstw, rynki zagraniczne, rynek niemiecki, negocjacje biznesowe, handel z Niemcami

Streszczenie

Współcześnie przedsiębiorcy coraz odważniej definiują swoje cele biznesowe w skali międzynarodowej. Aby je skutecznie realizować, a także sprostać potrzebom i oczekiwaniom konsumentów, muszą dokładnie rozpoznać zarówno własne zasoby i możliwości, jak i otoczenie zewnętrzne – zjawiska oraz procesy, które mają wpływ na realizowanie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa. Do podjęcia decyzji o kierunku umiędzynarodowienia kluczowe są informacje o strukturze i cechach charakterystycznych potencjalnego rynku, a także umiejętność przetwarzania i analizowania takiej wiedzy. Konieczna wydaje się zatem znajomość wachlarza metod i technik badawczych, dzięki którym firma poznaje otoczenie międzynarodowe, staje się elastyczna i otwarta na podejmowanie ciągłych wyzwań.

Głównym celem monografii jest prezentacja wybranych zasad prowadzenia międzynarodowych badań rynkowych i marketingowych ułatwiających rozpoznanie makro- i mikrootoczenia firmy oraz podjęcie decyzji o ekspansji zagranicznej. Publikacja zawiera nie tylko typowo akademickie rozważania, ale pokazuje także, jak wyglądają badania zagranicznego otoczenia firmy, oparte na źródłach wtórnych, na przykładzie rynku niemieckiego. Odbiorcami książki mogą być m.in. akademicy, studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania, w tym specjalności o profilu międzynarodowym, czy kadra menadżerska.

Bibliografia

Adamkiewicz H.G. (2018), Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności makrootoczenia przedsiębiorstw, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka”, nr 4(27), s. 65-74.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J. (red.) (1998), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ambroziak Ł. (2019), Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Baines P., Fill C., Rosengren S., Antonetti P. (2017), Fundamentals of marketing, Oxford University Press, United Kingdom.
Zobacz w Google Scholar

Baker M.J. (2014), Marketing strategy and management, 5th ed., Palgrave Macmillan, United Kingdom.
Zobacz w Google Scholar

Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (2012), Organizacja badań rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku światowego – wyniki badania polskich eksporterów, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wyzwania gospodarki globalnej”, nr 31, s. 445–460.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dare C. (2006), The UK tour-operating industry: A competitive analysis, „Journal of Vacation Marketing”, Vol. 6(4), s. 357–367.
Zobacz w Google Scholar

Dayan A. (1999), Badania rynku, Presses Universitaires de France, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D. (2009), Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dorożyński T., Urbaniak W. (2016), Foreign market research, [w:] T. Dorożyński, J. Świerkocki (red.), Practical aspects of doing business, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 64–86.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E. (1997), Badania marketingowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Econex (2012), The use of concentration indices to measure competition in South Africa’s medical servicesmarkets, Trade, Competition & Applied Economics, South Africa. https://econex.co.za/wp-content/uploads/2015/04/occasional-note_-april-2012.pdf. (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gesteland R.R. (1999), Cross-cultural Business Behavior: Marketing, Negotiating, and Managing Across Cultures, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
Zobacz w Google Scholar

Gesteland R.R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ghemawat P., Ghadar F. (2006), Global Integration≠Global Concentration, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 15(4), s. 595–623.
Zobacz w Google Scholar

Godlewska-Majkowska H., Płonka M., Skrzypek E. (2016), Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor – Wiedza – Przestrzeń, Texter, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M. (2005), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grant R.M. (2018), Contemporary strategy analysis, 10th ed., Wiley & Sons, New York.
Zobacz w Google Scholar

Green P., Tull D., Albaum D. (1985), Research for Marketing Decisions, Prentice Hall, New York.
Zobacz w Google Scholar

Grębosz-Krawczyk M., Siuda D. (2018), Wykorzystanie metod badań jakościowych w identyfikacji postaw młodych konsumentów wobec marek nostalgicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 525, s. 237–247.
Zobacz w Google Scholar

Gupta A. (2013), Environmental and PEST analysis: An approach to external business environment, „Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities”, Vol. 1(2), s. 13–17.
Zobacz w Google Scholar

Hague P. (2006), Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Hague P., Hague N., Morgan C.A. (2005), Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Hall E.T. (1978), Ukryty wymiar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall E.T., Hall M.R. (1990a), Hidden Differences: Doing Business with the Japanese, Anchor Press – Doubleday, Garden City NY.
Zobacz w Google Scholar

Hall E.T., Hall M.R. (1990b), Understanding Cultural Differences, Germans, French and Americans, Intercultural Press, Yarmouth.
Zobacz w Google Scholar

Hampden-Turner C., Trompenaars F. (2004), Managing People Across Cultures, Capstone, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Hermaniuk T. (2005), Podstawy badań rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. (1983), National cultures in Four Dimension, „Studies of Management and Organisation”, Vol. 13(1–2), s. 46–74.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. (2001), Culture’s Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, Sage, Thousand Oaks Ca.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars F. (1993), Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, Nicholas Brealy Publishing, London.
Zobacz w Google Scholar

Hollensen S. (2001), Global Marketing. A Market-Responsive Approach, 2nd ed., Pearson Education Limited, London.
Zobacz w Google Scholar

Hollensen S. (2011), Global marketing. A decision-oriented approach, 5th ed., Financial Times Prentice Hall, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Janeczek U. (2013), Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych, [w:] A. Bajdak (red.), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice, s. 22–41.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S. (2018), Zalety i wady metod zbierania danych przez Internet w badaniach marketingowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 129, s. 188–200.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek B., Walczak W. (2009), Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaden R.J. (2008), Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kalińska-Kula M. (2013), Rola badań marketingowych w pozyskiwaniu wiedzy na potrzeby marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129–139.
Zobacz w Google Scholar

Karasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karcz K. (2004), Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kędzior Z., Karcz K. (2007), Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kochkina N. (2019), Dynamics of Pestle Factors of Ukrainian Market Environment, [w:] D. Bele, L. Weis, N. Maher (eds.), Sustainable development under the conditions of European integration. Part I, Ljubljana School of Business, Ljubljana, s. 250–265.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kramer J. (red.) (1994), Badania rynkowe i marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewska M., Pujer K. (2017), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Exante, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P. (1979), A Model of innovation, technology transfer, and the world distribution of Income, „Journal of Political Economy”, Vol 87(2), s. 253–266.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska E.M. (2013), Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne, „iKAR – Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 8(2), s. 74–87.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska E.M. (2014), Miary koncentracji – teoria a praktyka ich wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego”, nr 15(3), s. 189–198.
Zobacz w Google Scholar

Limański A. (2015), Metody wyboru rynków docelowych w strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 32(105), s. 113–128.
Zobacz w Google Scholar

Lockey L. (1950), Notes on the history of marketing research, „Journal of Marketing”, Vol. 14(5), s. 733–736.
Zobacz w Google Scholar

Lubiński M. (2004), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maison D. (2010), Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Noga-Bogomilski A. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Makhija M., Kim K., Williamson S. (1997), Measuring Globalization of Industries Using a National Industry Approach: Empirical Evidence across Five Countries and over Time, „Journal of International Business Studies”, Vol. 28(4), s. 679–710.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A. (1972), Principles of Economics, Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J., Sobolewski M. (2017), Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki. Przykład Niemiec, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2005), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalska K. (2019), Otwarcie niemieckiego rynku pracy na pracowników spoza UE – konsekwencje dla Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Zobacz w Google Scholar

Miller T. (1998), Global segments from “Strivers” to “Creatives”, „Marketing News”, Vol. 30(15), s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Mroczek-Dąbrowska K. (2018), Wymiary internacjonalizacji branży w badaniach jej efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, nr 367, s. 24–34.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H. (red.) (2003), Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mynarski S. (1995), Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mynarski S. (2001), Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, www.statsoft.pl.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Czapiewski R. (2019), Wykorzystanie działań marketingowych w kształtowaniu modelu biznesu w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 173, s. 123–139.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S. (2012), Porównanie metod oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie – case study, „Logistyka”, nr 2, s. 935–944.
Zobacz w Google Scholar

Nunan D. (2016), The declining use of the term market research. An empirical analysis, „International Journal of Market Research”, Vol. 58(4), s. 503–522.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowska R. (2007), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym: uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowska R. (2010), Rankingi konkurencyjności krajów jako przesłanka wyboru przez polskich eksporterów kierunków zagranicznej ekspansji, [w:] A. Czubała, R. Niestrój, J. W. Wiktor (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 73–93.
Zobacz w Google Scholar

OECD (1993), Glossary of industrial organisation economics and competition law.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik R.M. (2015), Miara ryzyka w cechach respondentów na bazie mapy stabilności analizowanej klasycznie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 19, s. 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Perera R. (2017), The PESTLE Analysis, Nerdynaut.
Zobacz w Google Scholar

Pffaf D. (2010), Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. (1992), Metody analizy sektorów i konkurentów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. (1994), Strategia konkurencji metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Richardson Jr. J.V. (2006), The library and information economy in Turkmenistan, „IFLA Journal”, Vol. 32(2), s. 131–139.
Zobacz w Google Scholar

Robinson J. (1969), The Economics of Imperfect Competition, 2nd ed., St. Martin’s Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Rogaczewski R. (2017), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego na przykładzie Polski i Niemiec, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Vol. 44(2), s. 87–100.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska A. (2004), Różnice kulturowe w biznesie, [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów, s. 274–284.
Zobacz w Google Scholar

Saleh A., Bista K. (2017), Examining Factors Impacting Online Survey Response Rates in Educational Research: Perceptions of Graduate Students, „Journal of MultiDisciplinary Evaluation”, Vol. 13(29), s. 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder J. (2007), Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H. (2013), Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Siuda P. (2016), Metody badań online, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak E. (2003), Międzynarodowe badania marketingowe – zakres pojęciowy i specyfika, [w:] T. Orzeszko (red.), Zarządzanie i marketing, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej”, nr 997, Wrocław, s. 152–157.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak E. (2010), Segmentacja rynków zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Stavkova J., Turcinkova J. (2005), Badania marketingowe. Poznajemy rynek, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk M., Ciesielska M. (2010), Podstawy statystyczne badań marketingowych. Skrypt dla studentów, Skrypt 290, OW, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Țîmbalari C. (2019), Dimensions of National Culture – Crosscultural Theories, „Studies in Business and Economics” Vol. 14(3), s. 220–230.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wałęga A., Wałęga G., (2018), O badaniach zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, R. LXIII, 9(688), s. 5–26.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Yip G.S. (2004), Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Yuksel I. (2012), Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis, „International Journal of Business and Management”, Vol. 7(24), s. 52–66.
Zobacz w Google Scholar

Żbikowska A. (2009), Badania marketingowe rynków zagranicznych – obszary i procedury badawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 804, s. 41–56.
Zobacz w Google Scholar

Coface, Economic Studies, http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Germany (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Economist (2014–2018), Business Environment Rankings, https://www.iberglobal.com/ (data dostępu: 15.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Export Potential Map, https://exportpotential.intracen.org/en/ (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Freedom House (2019), Freedom in the World Report, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/germany (data dostępu: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

The GlobalEconomy.com, Germany Economic Indicators, https://www.theglobaleconomy.com/Germany/ (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Global Innovation Index (2019), The Global Innovation Index (GII): Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation, https://www.globalinnovationindex.org/home (data dostępu: 15.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

GlobalWebIndex (Q32019), www.globalwebindex.com (data dostępu: 30.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Heritage Foundation (2019), Index of Economic Freedom (data dostępu: 30.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hofstede Insights, https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany,poland/. (data dostępu: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

IMF, World Economic Outlook Database. (data dostępu: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Informator ekonomiczny, http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/niemcy/niemcy (data dostępu: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

International Telecommunication Union, http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/stat/default.aspx (data dostępu: 1.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

International Trade Center, Trade MapInternational Trade Statistics, http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx) (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kemp S. (2020), Digital 2020: Germany, DataReportal, https://datareportal.com/reports/digital2020-germany?rq=germany (data dostępu: 30.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2019), Innovation Union Scoreboard, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl. (data dostępu: 30.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Komunikacja międzykulturowa, Trudności wynikające z różnic kulturowych (2). Przykłady z historii, http://komunikacja-miedzykulturowa.blogspot.com/2013/10/trudnosci-wynikajace-z-roznic_29.html. (data dostępu: 15.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Observatory of Economic Complexity, https://oec.world/en/profile/country/deu/ (data dostępu: 30.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD Statistics, https://stats.oecd.org/ (data dostępu: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, FDI flows, https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Portal Promocji Eksportu, https://germany.trade.gov.pl/ (data dostępu: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Reporters without borders, Germany, https://rsf.org/en/germany (data dostępu: 1.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/ (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

SpotData (2019), Cyfryzacja to więcej niż technologia, 2019, https://psik.org.pl/images/publikacje-i-raporty---publikacje/cyfryzacja_to_wi%C4%99cej_ni%C5%BC_technologia_spotdata.pdf (data dostępu: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Statistisches Bundesamt, Household projections in Germany, https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Households-Families/Tables/projection-household.html#fussnote-1–54112 (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

System Wspomagania Analiz i Decyzji, swaid.stat.gov.pl. (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Transparency International, Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/cpi2016 (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

UNCTADstat, https://unctadstat.unctad.org/EN/ (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Unia Europejska, oficjalna strona, https://europa.eu/european-union/topics/single-market_pl. (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (data dostępu: 1.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

World Bank, https://www.worldbank.org/ (data dostępu: 1.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

World Trade Organisation, https://www.wto.org/index.htm. (data dostępu: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 stycznia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-233-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-234-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Agent PR

ISBN Agent PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-44-3

Inne prace tego samego autora