Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury: Działania współczesnego teatru i filharmonii

Autorzy

Wioletta Krawiec
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
https://orcid.org/0000-0001-5619-9467

Słowa kluczowe:

teatr współczesny, filharmonia, instytucje kultury, marketing instytucji kultury, rynek kultury w Polsce

Streszczenie

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy koncepcji zarządzania wartością dla klienta, która została ukazana przez pryzmat marketingu doświadczeń w działaniach instytucji kultury w Polsce. Książka zawiera diagnozę etapów teoretycznego modelu zarządzania wartością i doświadczeniem klienta na podstawie badań funkcjonowania teatrów i filharmonii w Polsce, analizę porównawczą zestawiającą wartości proponowane przez teatry i filharmonie z oczekiwaniami uczestników kultury, a także omówienie wpływu nurtu marketingu doświadczeń na działania teatrów i filharmonii oraz ich odbiór przez uczestników kultury.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do menedżerów i animatorów kultury oraz pracowników instytucji kultury. Poruszone w niej zagadnienia mogą być też przydatne dla studentów i osób zainteresowanych zarządzaniem wartością dla klienta oraz marketingiem doświadczeń. Monografia stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu marketingu usług, marketingu organizacji non profit czy zarządzania marketingowego w instytucjach kultury.

Bibliografia

Aeker D.A., McLoughlin D., Strategic Market Management, European Edition, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak P., Dworakowska Z., Herbst J., Przewłocka J., Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Agrawal A.K., Rahman Z., Roles and Resource Contributions of Customers in Value Co-Creation, „International Strategic Management Review” 2015, t. 3, s. 144–160.
Zobacz w Google Scholar

Anderson Ch., Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong G., Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Arnould E.J., Price L.L., River Magic: Extraordinary Experience and the Extended Service Encounter, „Journal of Consumer Research” 1993, t. 20, s. 24–43.
Zobacz w Google Scholar

Awdziej M., Krzyżanowska M., Tkaczyk J., Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 3 (362), s. 16–26.
Zobacz w Google Scholar

Bakalarska J., Marketing wartości, Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o., Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Baran G., Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991, nr 1, s. 105–106.
Zobacz w Google Scholar

Bartosz P., Marketing doświadczeń w budowaniu wartości dla klienta, „Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 1 (37), s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Basoc D.G., A Theoretical Approach to Experiences in Marketing – Mastered through Experience Marketing, International Conference „Marketing – from information to decision”, 8th Edition, 2015, s. 110–118.
Zobacz w Google Scholar

Bauer W., Senior to nie ja? Czy jesteśmy przygotowani na starzenie się społeczeństwa? Kontekst społeczno-gospodarczy, [w:] M. Herkt, A. Mieszała (red.), Odbiorcy instytucji kultury. Seniorki i Seniorzy w instytucji kultury, publikacja poseminaryjna, Centrum Turystyki Kulturalnej TRAKT, Poznań 2018, s. 69–77, https://issuu.com/bramapoznania/docs/187x237mm3mm_odbiorcy-instytucji-ku (dostęp: 19.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bednarska-Olejniczak D., Model Pentadigm jako podstawa tworzenia wartości dla klienta, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2012, nr 25, s. 303–316.
Zobacz w Google Scholar

Blythe J., Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczak E., Seks w teatrze, http://metro.gazeta.pl/metro/1,50144,6262783,Seks_w_teatrze.html (dostęp: 11.02.2009).
Zobacz w Google Scholar

Boguszewicz-Kreft M., Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Brandys J., Marketing doświadczeń – założenia i perspektywy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie” 2016, s. 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W.J., Opisać rewolucję, [w:] M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny (red.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport: Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Carbone L.P., Clued in. To Keep Customers Coming Back Again and Again, FT Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2004.
Zobacz w Google Scholar

Carbone L.P., Haeckel S.H., Engineering Customer Experiences, „Marketing Management” 1994, t. 3 (3), s. 8–19.
Zobacz w Google Scholar

Caru A., Cova B., Revisiting Consumption Experience, „Marketing Theory” 2003, t. 3 (2), s. 267–286.
Zobacz w Google Scholar

Chlipała P., Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chwastek A., Piknik dla najmłodszych, e-teatr, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/41038.html (dostęp: 15.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Customer Experience od początku, czyli co to za zwierzę?, https://goodcustomerexperience.pl/customer-experience-od-poczatku/ (dostęp: 11.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Cymkiewicz Ł., AnimArt w Łodzi. Festiwal Teatru Arlekin, Naszemiasto.pl 2015, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/animart-w-lodzi-festiwal-teatru-arlekin-zdjecia,3510963,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 16.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Czarnowski S., Kultura, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Czym są emocje? Poznaj różne teorie, Pięknoumysłu.com, https://pieknoumyslu.com/czym-sa-emocje-poznaj-teorie/ (dostęp: 17.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Danielewski M., Nasze teatry nie chcą promować się na pokaz, e-teatr, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/81797,druk.html (dostęp: 29.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Demil B., Lecocq X., Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, „Long Range Planning” 2010, t. 43, s. 227–246.
Zobacz w Google Scholar

Depositphotos, https://pl.depositphotos.com/162642606/stock-illustration-doodle-illustration-set-of-theatre.html (dostęp: 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B., Zarządzanie wartościami dla klienta (wybrane aspekty), [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, [za:] D. La Salle, T. Britton, Priceless, Harvard Business School Press, Boston 2004.
Zobacz w Google Scholar

Doligalski T., Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010, s. 1–15, https://doligalski.net/wp-content/uploads/2011/02/TDoligalski_Budowa_wartosci_klienta_z_wykorzystaniem_internetu_2011.02.06.pdf (dostęp: 27.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dyczewski L., Wartość w kulturze, [w:] M. Filipiak (red.), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dziewanowska K., Współtworzenie wartości w logice usługowej – przykład szkolnictwa wyższego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2017, nr 24 (1), s. 294–307.
Zobacz w Google Scholar

Dziewanowska K., Kacprzak A., Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

EC sp. z o.o., http://www.e-c.com.pl/pl/filozofia/cem (dostęp: 6.11.2015).
Zobacz w Google Scholar

Emocje i procesy poznawcze u osoby badanej wariografem, https://www.wariograf.com.pl/emocje-i-procesy-poznawcze-u-osoby-badanej-wariografem/ (dostęp: 2.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Falk J., Understanding Museum Visitors’ Motivation and Learning, [w:] I. Brændholt Lundgaard, J. Thorek Jensen (red.), Museums – Social Learning Spaces and Knowledge Producing Processes, Kulturstyrelsen – Danish Agency for Culture, Copenhagen 2013, https://www.scribd.com/document/405794656/Museums-Social-learning-pdf (dostęp: 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Fatyga B., Słownik teorii żywej kultury, http://ozkultura.pl/wpis/416/5 (dostęp: 6.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Foster R.J., Work of the New Economy: Consumers, Brands, and Value Creation, „Cultural Anthropology” 2007, nr 22 (4), s. 707–731.
Zobacz w Google Scholar

Gentile C., Spiller N., Noci G., How to Sustain the Customer Experience: An Overview of Experience Components that Co-Create Value with the Customer, „European Management Journal” 2007, t. 24 (5), s. 395–410.
Zobacz w Google Scholar

Gębarowski M., Shoppertainment oraz attainment – kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11, s. 152.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html (dostęp: 16.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Godlewski G., Animacja i antropologia, [w:] G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Marketing wartości na rynku instytucjonalnym, [w:] E. Duliniec, Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres w marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 38–46.
Zobacz w Google Scholar

Gotwald-Feja B., Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania SIZ, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Groupon.pl, Teatr Nowy, http://www.groupon.pl/oferty/krakow/teatrnowy-krakow/471742 (dostęp: 30.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Groupon.pl, Teatr Studio, https://www.groupon.pl/deals/gl-teatr-studio-18?CID=PL_AFF_5600_225_5383_1&z=skip&utm_medium=afl&utm_campaign=205072&mediaId=524&utm_source=GPN&nlp=1 (dostęp: 31.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Grönroos Ch., Conceptualizing Value Co-creation: A Journey to the 1970s and Back to the Future, „Journal of Marketing Management” 2012, nr 28 (13–14), s. 1520–1534.
Zobacz w Google Scholar

Grönroos Ch., Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gruchoła M., Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, t. I, s. 95–113.
Zobacz w Google Scholar

Grundey D., Experiential Marketing vs. Traditional Marketing: Creating Rational and Emotional Liaisons with Consumers, „The Romanian Economic Journal” 2008, t. 11 (29), s. 133–151.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecka M., Smoczy weekend. Parada, pokaz i piknik. Zaprasza Teatr Groteska, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,24836486.html?i=1 (dostęp: 28.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Gugniewicz J., Marketing w branży kultury i sztuki na przełomie 2018/2019, „Nowy Marketing”, https://nowymarketing.pl/a/20727,marketing-w-branzy-kultury-i-sztuki-na-przelomie-2018-2019 (dostęp: 17.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Guilford J.P., Three Faces of Intellect, „American Psychologist” 1959, nr 14 (8), s. 469–479.
Zobacz w Google Scholar

Gummesson E., Relationship Marketing and Imaginary Organizations: A Synthesis, „European Journal of Marketing” 1996, t. 30 (2), s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Hańderek J., Pojęcia i definicje kultury, http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20hańderek%20pojęcia%20i%20definicje%20kultury.pdf (dostęp: 21.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Holbrook M.B., Hirschman E.C., The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun, „Journal of Consumer Research” 1982, t. 9 (2), s. 132–140.
Zobacz w Google Scholar

Hołda J., Organizatorzy instytucji kultury, https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/zarzadzanie-kultura/organizatorzy-instytucji-kultury (dostęp: 3.01.2012).
Zobacz w Google Scholar

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Wolters Kluwer, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Instytucje kultury, https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/zarzadzanie-kultura/instytucje-kultury (dostęp: 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jagodzińska K., Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 127–159.
Zobacz w Google Scholar

Janicka-Olejnik E., Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów, „Studia BAS” 2016, nr 2 (46), s. 57–75.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębowska E., Kulturalna autoreklama Jaracza, e-teatr 2007, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/48690.html?josso_assertion_id=2BE4CE4F473C9A33 (dostęp: 28.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Jaworska J., Realizacja misji upowszechniania kultury na przykładzie kameralnej sceny Teatru Bagatela Scena Sarego 7, „Zarządzanie w Kulturze” 2008, t. 9, s. 83–93.
Zobacz w Google Scholar

Johnson R., What Is Cultural Studies Anyway?, „Social Text” 1986–1987, nr 16, s. 38–80.
Zobacz w Google Scholar

Kaim A., Badania segmentacyjne uczestników kultury, https://www.agnieszkakaim.eu/2019/09/badania-segmentacyjne/ (dostęp: 13.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Karczewski L., Teatr noś zawsze przy sobie, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35135,3611754.html (dostęp: 15.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kariozen W., Analiza ewolucji pojęcia wartości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, t. 63 (119), s. 118–120.
Zobacz w Google Scholar

Kieżel K., Jak mierzyć emocje klientów – Net Emotional Value, https://cem-prooptima.pl/blog/7/2019/jak-mierzyc-emocje-klientow-net-emotional-value (dostęp: 4.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kieżel K., Piramida Doświadczeń Klienta, https://karolkiezel.pl/piramida-doswiadczen-klienta/ (dostęp: 30.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kody QR w Muzeum Miasta Łodzi, https://niezlasztuka.net/projekty/kody-qr-w-muzeum/ (dostęp: 14.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kogo (nie)interesuje kultura instytucjonalna. Segmentacja uczestników kultury, Narodowe Centrum Kultury, https://nck.pl/badania/aktualnosci/segmentacja-uczestnikow-kultury (dostęp: 27.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kozielski R., Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch A., Kożuch B., Sułkowski Ł., Bogacz-Wojtanowska E., Lewandowski M., Sienkiewicz-Małyjurek K., Szczudlińska-Kanoś A., Jung-Konstanty S., Obszary zarządzania publicznego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski P., https://brandingmonitor.pl/rebranding-szczecinskiej-filharmonii/ (dostęp: 13.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M., Kompetencje kulturowe Polaków, [w:] R. Drozdowski, B. Fatyga, Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak (red.), Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M., Uczestnictwo w kulturze, [w:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak (red.), Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Badania neuromarketingowe – sposób na odkrycie nieuświadomionych zachowań i reakcji klienta, [w:] J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.), Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 105–112.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Building a Brand for the City of Lodz: Motivating and Demotivating Factors for Managers of Cultural Institutions, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2019, nr 22 (71), s. 90–105.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Kreatywne rozwiązania a marketing doświadczeń – sposób na rozwój współczesnej organizacji, „Handel Wewnętrzny” 2018, t. 64, nr 6 (377), s. 210–221.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Kreatywność jako determinanta tworzenia wartości i pogłębiania doświadczeń jej odbiorców, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 529, s. 129–139.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Budowanie wartości usług dla klientów teatrów i filharmonii – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, s. 123–135.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Komunikowanie się z klientami z perspektywy widza i menedżera teatru – wstępne wyniki badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 313, s. 125–136.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Marketing doświadczeń w instytucjach teatralnych na przykładzie Teatru Lalek Arlekin w Łodzi, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 2 (361), s. 254–265.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Niekonwencjonalny sposób zaangażowania klienta instytucji kulturalnych na przykładzie Teatru Lalek Arlekin w Łodzi, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 123–147.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Oczekiwania klienta a działania marketingowe z uwzględnieniem nurtu marketingu doświadczeń w instytucjach teatralnych – wstępne wyniki badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, nr 4, s. 59–71.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Wdrażanie uniwersalnego modelu zarządzania wartością dla klienta w wybranych instytucjach kulturalnych (na przykładzie teatrów i kin studyjnych), „Handel Wewnętrzny” 2016, t. 62, nr 3 (362), s. 163–174.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W., Szymańska K., Zarządzanie wartością i doświadczeniem w budowaniu relacji z klientami teatrów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2017, nr XXIV, s. 347–359.
Zobacz w Google Scholar

Kroeber A.L., Parsons T., The Concepts of Culture and of Social Systems, „American Sociological Review” 1958, nr 3, s. 582–583.
Zobacz w Google Scholar

Kuchmacz B., Organizacja instytucji kultury w gospodarce lokalnej, [w:] A. Kulczyk-Dynowska, P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny – organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2017, nr 41 (2), s. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Lanier C.D., Hampton R.D., Experiential Marketing: Understanding the Logic of Memorable Customer Experiences, [w:] A. Lindgreen, J. Vanhamme, M.B. Beverland (red.), Memorable Customer Experiences: a research anthology, Gower Publishing, Farnham, Surrey 2009, s. 9–23.
Zobacz w Google Scholar

Lanning M., Michaels E., A Business is a Value Delivery System, „McKinsey Staff Paper” 1988, nr 41, s. 1–16, http://www.dpvgroup.com/wp-content/uploads/2009/11/1988-A-Business-is-a-VDS-McK-Staff r.pdf (dostęp: 29.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Laycock J., Management Programme (EAM), [w:] J. Laycock (red.), Enabling the Creators, Oxford Brookes University, Oxford 2009, s. 7–13.
Zobacz w Google Scholar

Lendeman M., Experience the Message. How Experiential Marketing is Changing the Brand World, Carrol & Graf, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska K., Nowe technologie a uczestnictwo w kulturze [Kultura się liczy!], https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/nowe-technologie-a-uczestnictwo-w-kulturze-kultura-sie-liczy- (dostęp: 3.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski M., W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą, [w:] E. Kocój (red.), Zarządzanie w kulturze, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka H., Wartość jako kluczowe pojęcie w dziedzinie nauk ekonomicznych, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 2 (2), s. 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Lindstrom M., Brand Sense. Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound, Free Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Logo teatrów, galerii, muzeów i oper, http://www.logofirmowe.pl/logo-teatrow-galerii-muzeow-i-opery/ (dostęp: 14.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Łaszkiewicz A., Współtworzenie wartości z konsumentem w środowisku wirtualnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Magia Mapy Podróży Klienta, https://goodcustomerexperience.pl/magia-mapa-podrozy-klienta/ (dostęp: 9.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Makówka M., Funkcje uczestnictwa w kulturze, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 742, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, http://meakultura.pl/rekomendacje/konferencja-marketing-w-kulturze-komunikacja-trendy-praktyka-2146 (dostęp: 31.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, Akademia Ekonomiczna, Warszawa–Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Meyer C., Schwager A., Understanding Customer Experience, „Harvard Business Review” 2007, t. 85 (2), s. 116–126.
Zobacz w Google Scholar

Mietlińska K., Skuteczny marketing a teoria potrzeb Max-Neefa, Nowy Marketing.pl, https://nowymarketing.pl/a/14503,skuteczny-marketing-a-teoria-potrzeb-max-neefa (dostęp: 30.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Miles R.C., Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-z-lat-ubieglych/programy-mkidn-2008/promocja-za-granica.php (dostęp: 6.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Stępień B., Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Kinematografii ma nowe logo. Projekt Batorego, Wyborcza.pl, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,19219274,muzeum-kinematografii-ma-nowe-logo-projekt-batorego.html (dostęp: 20.11.2015).
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Miasta Łodzi, https://muzeum-lodz.pl/muzeum-lodz.pl/o-muzeum/ maskotka-paw-pafnucy/ (dostęp: 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Powstania Warszawskiego, https://www.1944.pl/wydarzenia.html (dostęp: 29.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Myślenie dywergencyjne: czym jest oraz jak je rozwijać, Piękno Umysłu.pl, https://pieknoumyslu.com/myslenie-dywergencyjne-jak-rozwijac/ (dostęp: 24.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Myślenie konwergencyjne, http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?od=388 (dostęp: 18.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Niepewna U., Wsłuchaj się w głos klienta – 6 trendów i wskazówek, które pomogą Ci skuteczniej badać jego satysfakcję, https://www.webankieta.pl/blog/wsluchaj-sie-glos-klienta-6-trendow-wskazowek-ktore-pomoga-ci-skuteczniej-badac-satysfakcje/ (dostęp: 27.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Novak T.P., Hoffman D.L., Yung Y.F., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modelling Approach, „Marketing Science” 2000, t. 19 (1), s. 22–42.
Zobacz w Google Scholar

Nowe trendy w promocji polskich teatrów, https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow (dostęp: 7.07.2011).
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. III zmienione, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Okazik.pl, http://okazik.pl//warszawa/deal/25zl-zamiast-50zl-na-bilety-na-spektakle-w-teatrze-polonia-oraz-och-teatrze (dostęp: 30.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Organizatorzy kultury, https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/zarzadzanie-kultura/organizatorzy-instytucji-kultury (dostęp: 10.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Organizatorzy mogą tworzyć instytucje kultury także z podmiotami zagranicznymi, https://gov.legalis.pl/organizatorzy-moga-tworzyc-instytucje-kultury-takze-z-podmiotami-zagranicznymi/ (dostęp: 25.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski E., Kilka uwag o zarządzaniu kulturą w Polsce: stan na rok 2013, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 11 (4), s. 75–86.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ostrów Mazowiecka, http://www.ostrowmaz.pl/pl/news/konkurs-na-imi%C4%99-dla-maskotki (dostęp: 2.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Otto E.J., Ritchie B.J., The Service Experience in Tourism, „Tourism Management” 1996, t. 17 (3), s. 165–174.
Zobacz w Google Scholar

Pająk A., Pożegnanie starego marketingu, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 9, s. 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicka K., Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989, [w:] J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, CeDeWu.pl, Warszawa 2014, s. 47–59.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski D., Maskotka Muzeum Miasta Łodzi to secesyjny, witrażowy paw, Dziennik Łódzki.pl 2018, https://dzienniklodzki.pl/maskotka-muzeum-miasta-lodzi-to-secesyjny-witrazowy-paw/ga/13517456/zd/31319116 (dostęp: 24.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski R., Polak w teatrze szuka twarzy z telewizji, Wyborcza.pl 2013, http://wyborcza.pl/1,75410,13193223,Polak_w_teatrze_szuka_twarzy_z_telewizji.html?disableRedirects=true (dostęp: 3.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Payne A.F., Storbacka K., Frow P., Managing the Co-Creation of Value, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2008, t. 36, s. 83–96.
Zobacz w Google Scholar

Pernak R., Rodzina w instytucji kultury. Podstawowe wyróżniki odbiorcy, [w:] Odbiorcy instytucji kultury. Seniorki i Seniorzy w instytucji kultury, publikacja poseminaryjna, Centrum Turystyki Kulturalnej TRAKT, Poznań 2018, s. 29–38.
Zobacz w Google Scholar

Pine II B.J., Gilmore J.H., The Experience Economy: Work is the Theatre and Every Business is a Stage, Harvard Business School, Boston 1999.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska P., Jak promować teatr i budować relacje z publicznością?, http://www.proto.pl/artykuly/jak-promowac-teatr-i-budowac-relacje-z-publicznoscia (dostęp: 27.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Piramida potrzeb klienta, PeekQuick.pl, https://peekquick.pl/blog/piramida-potrzeb-klienta/ (dostęp: 6.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Plutchik R., Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis, Harper and Row, New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Płoski P., Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna%281%29.pdf (dostęp: 29.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Po co strategie marketingowe w instytucjach kultury?, Media-Work.pl, https://media-work.pl/strategie-marketingowe-instytucje-kultury/ (dostęp: 23.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Podedworna H., Kultura i jej rola w życiu społecznym, [w:] A. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Posmyk A., Marketing doświadczeń – 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec/ (dostęp: 29.01.2014).
Zobacz w Google Scholar

Poulsson S.H., Kale H.S., The Experience Economy and Commercial Experiences, „Marketing Review” 2004, t. 4, s. 267–277.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-Creating Unique Value with Customers, „Strategy and Leadership” 2004, t. 32 (3), s. 4–9.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-Opting Customer Competence, „Harvard Business Review” 2000, t. 78 (1), s. 79–90.
Zobacz w Google Scholar

Projekt Fundacji Orange, https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/kategoria/akademia-orange (dostęp: 5.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Public Relations dla kultury – jak współpracować z dziennikarzami?, https://mediawork.pl/public-relations-dla-kultury-jak-wspolpracowac-z-dziennikarzami/ (dostęp: 30.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ranjan K.R., Read S., Value Co-Creation: Concept and Measurement, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2016, t. 44 (3), s. 290–315.
Zobacz w Google Scholar

Rebranding Szczecińskiej Filharmonii, https://brandingmonitor.pl/rebranding-szczecinskiej-filharmonii/ (dostęp: 13.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, https://dane.gov.pl/dataset/122/resource/6050,rejestr-instytucji-kultury-dla-ktorych-organizatorem-jest-minister-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-csv/table?page=1&per_page=20&q=&sort= (dostęp: 25.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rejestr Instytucji Kultury, https://bip.lodzkie.pl/departament-kultury-i-edukacji/prowadzone-rejestry-i-ewidencje/item/709-prowadzone-ewidencje-i-rejestry (dostęp: 25.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rejestry fundacji i instytucji kultury, http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury.php (dostęp: 25.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, „Rozprawy i Studia”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, t. 141, s. 98–108.
Zobacz w Google Scholar

Rudziński Ł., Wybrzeże gotowe na wszystko – nietypowa kampania Teatru Wybrzeże, Trójmiasto.pl 2015, https://kultura.trojmiasto.pl/Wybrzeze-gotowe-na-wszystko-nietypowa-kampania-Teatru-Wybrzeze-n95548.html#tri (dostęp: 21.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Rykowski K., Dzieci i młodzież jako uczestnicy i twórcy kultury, https://publicystyka.ngo.pl/dzieci-i-mlodziez-jako-uczestnicy-i-tworcy-kultury (dostęp: 17.09.2010).
Zobacz w Google Scholar

Sagan A., Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sanders E.B.-N., Converging Perspectives: Product Development Research for the 1990s, „Design Management Journal” 1992, t. 3 (4), s. 49–54, http://www.maketools.com/articles-papers/ConvergingPerspectives_Sanders_92.pdf (dostęp: 6.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Schmitt B.H., Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights, „Foundations and Trends in Marketing” 2010, t. 5 (2), s. 55–112.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt B.H., Customer Experience Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt B.H., Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management” 1999, nr 15, s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt B.H., Experiential Marketing: How to Get Customers Experience, The Free Press, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Serwa D., https://brandingmonitor.pl/rebranding-szczecinskiej-filharmonii/ (dostęp: 2.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

Shafer S., Smith H., Lindner J., The Power of Business Models, „Business Horizons” 2005, t. 48, s. 199–207.
Zobacz w Google Scholar

Shaw C., Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Shaw C., The DNA of Customer Experience: How Emotions Drive Value, Palgrave Macmillan, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Shaw C., Ivens J., Building Great Customer Experience, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek I., Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klientów do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Słowik M., Eyetracking. Ciekawe wnioski z badań ruchu gałek ocznych, https://www.etworzenie.pl/o/eyetracking-ciekawe-wnioski-z-badania-ruchu-galek-ocznych/ (dostęp: 13.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury, Obserwatorium żywej kultury – sieć badawcza, http://ozkultura.pl/wpis/1384/6 (dostęp: 21.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Smith S., Wheeler J., Managing the Customer Experience, Pearson Education, London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Smutni nastoletni+ dali radość dzieciom, „Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz” 2007, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/41236.html (dostęp: 2.07.2007).
Zobacz w Google Scholar

Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać – Teatr KTO, www.teatrkto.pl, (dostęp: 19.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Staniak M., Customer experience analytics – koncepcja oraz podstawowe pojęcia, https://productvision.pl/2017/customer-experience-analytics-koncepcja-oraz-podstawowe-pojecia/ (dostęp: 2.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stawarz B., Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sudolska A., Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 72, Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, s. 275–284.
Zobacz w Google Scholar

Sull D., Eisenhardt K.M., Proste reguły w złożonym świecie, „Harvard Business Review Polska” 2012, t. 2, s. 69–77.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak T., Formy aktywności kulturalnej, [w:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak (red.), Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 151–219.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak T., Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury, „Kultura Współczesna” 2010, nr 4, s. 92–109.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak T., Olechnicki K., Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 297–315.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak T., Nowiński J., Wieczorek P., Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szulborska-Łukaszewicz J., Czy Kraków ma szansę stać się prężnym europejskim ośrodkiem kulturalnym, „Zarządzanie w Kulturze” 2010, t. 11, s. 55–79.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska K., Zarządzanie wartością dla klienta na rynku niszowych usług kulturalnych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania SIZ, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing – koncepcje, badania, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Świerczyńska-Kaczor U., Zastosowanie metafory w badaniach doświadczeń internautów. Metafory poczty elektronicznej, „E-mentor” 2011, nr 3 (40), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/851 (dostęp: 28.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Targoń J., Krakowski teatr zaprasza na swój pogrzeb, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2010, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/88288.html (dostęp: 19.02.2010).
Zobacz w Google Scholar

Teatr Arlekin, https://www.facebook.com/teatrarlekin (dostęp: 19.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Teatr Arlekin, Pakiety, http://teatrarlekin.pl/images/pakiety2019.pdf (dostęp: 16.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Teatr Dramatyczny w Warszawie, Bilety otwarte, http://teatrdramatyczny.pl/bilety-otwarte (dostęp: 15.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Teatr Dramatyczny w Warszawie, Promocje, http://teatrdramatyczny.pl/bilety/promocje (dostęp: 30.06.2011).
Zobacz w Google Scholar

Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010. Tkaczyk P., Grywalizacja, Helion, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Trendy w kulturze nanosekundy. Wywiad z Olą Kulińską, https://www.agnieszkakaim.eu/2019/11/trendy-w-kulturze-nanosekundy-wywiad/ (dostęp: 8.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tylor E.B., Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, Drukarnia F. Csernaka, Warszawa 1896.
Zobacz w Google Scholar

Tynan C., McKechnie S., Experience Marketing: A Review and Reassessment, „Journal of Marketing Management” 2009, t. 25 (5–6), s. 501–517.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi, https://uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/ (dostęp: 25.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, https://www.gov.pl/web/kultura/ustawa-o-organizowaniu-i-prowadzeniu-dzialanosci-kulturalnej (dostęp: 24.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 2012 r., poz. 406.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst ujednolicony, Dz.U. z 1991 r. Nr 114, poz. 495 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Vargo S.L., Maglio P.P., Akaka M.A., On Value and Value Co-Creation: A Service Systems and Service Logic Perspective, „European Management Journal” 2008, t. 26, 145–152.
Zobacz w Google Scholar

Walotek-Ściańska K., Mechanizmy gier w działaniach instytucji kultury na przykładzie teatrów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, s. 124–133.
Zobacz w Google Scholar

Webster F.E., Market-driven Management. Using the New Marketing Concept to Create a Customer – Oriented Company, John Wiley & Sons, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Webster F.E., Market-driven Management: How to Define, Develop and Deliver Customer Value, John Wiley & Sons, New Jersey 2002.
Zobacz w Google Scholar

What is voice of the customer (VoC)?, https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/what-is-voice-of-customer/ (dostęp: 18.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wielka Parada Smoków, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,24836486.html?i=0 (dostęp: 14.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wirtualny Teatr Polski, Aktualności, https://www.terazteatr.pl/aktualnosci/wirtualny-teatr-polski,2440 (dostęp: 30.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wirtualny Teatr Polski, http://wirtualnyteatrpolski.pl/ (dostęp: 30.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury – wybrane aspekty, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 256, s. 30–45.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Woodruff R., Gardial S., Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer Value Satisfaction, Blackwell Publishers Inc., Malden Mass 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski Ł., Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wyrzyńska D., Czy „Upiór…” wyskoczy z lodówki?, e-teatr 2010, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/102024,druk.html (dostęp: 21.09.2010).
Zobacz w Google Scholar

Yi Y., Gong T., Customer Value Co-Creation Behavior: Scale Development and Validation, „Journal of Business Research” 2013, t. 66, s. 1279–1284.
Zobacz w Google Scholar

Zaltman G., How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zaltman G., Zaltman L., Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie Customer Experience, https://goodcustomerexperience.pl/zarzadzanie-customer-experience/ (dostęp: 9.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR w Polsce, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Badanie segmentacyjne uczestników kultury, Smartscope, Warszawa 2016, https://nck.pl/badania/raporty/raport-badanie-segmentacyjne-uczestnikow-kultury (dostęp: 13.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bosomtwe O., Buchner A., Janus A., Wierzbicka M., Wilkowski M., Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce, Centrum cyfrowe, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Good Service is Good Business: American Consumers Willing to Spend More With Companies That Get Service Right, American Express Surve, https://about.americanexpress.com/press-release/good-service-good-business-american-consumers-willing-spend-more-companies-get (dostęp: 3.05.2011).
Zobacz w Google Scholar

JASKÓŁKI. Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, http://jaskolki.e.org.pl/ (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Krejtz K. i in., Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, PIK, OPIPIB, CBOS, Warszawa 2014, https://womgorz.e00du.pl/files/Informacja%20Pedagogiczna/Raport%20PIK%20z%20projektu%20badawczego%20Kierunki%20i%20formy%20transformacji%20czytelnictwa%20w%20Polsce_pub.pdf (dostęp: 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kultura w 2018 r., GUS, Warszawa–Kraków 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2018-roku,2,16.html (dostęp: 10.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Użytkownik, zasoby, strategie. Instytucje kultury w środowisku cyfrowym, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2016, http://www.nina.gov.pl/media/761909/instytucje_kultury_w_srodowisku_cyfrowym.pdf (dostęp: 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

STAMFORD Conn., Gartner Says Customer Experience Pyramid Drives Loyalty, Satisfaction and Advocacy, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-07-30-gartner-says-customer-experience-pyramid-drives-loyalty-satisfaction-and-advocacy (dostęp: 30.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 stycznia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-120-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-121-5

Inne prace tego samego autora