Plenerowa rekreacja twórcza: Przykład Łodzi

Autorzy

Aleksandra Mroczek-Żulicka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
https://orcid.org/0000-0002-0065-4659

Słowa kluczowe:

Łódź, przestrzeń rekreacyjna, rekreacja twórcza, plenerowa rekreacja, organizacja miejskiej przestrzeni

Streszczenie

Przedmiotem badań w pracy jest organizacja miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na potrzeby rozwoju plenerowej rekreacji twórczej. Poddane analizie zostały zorganizowane przez różnorodne podmioty aktywności w czasie wolnym, o charakterze twórczym, w otwartej przestrzeni Łodzi. Jednocześnie analizie poddano rolę organizacji łódzkiej przestrzeni rekreacyjnej dla rozwoju wskazanych aktywności. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie główne: w jaki sposób organizować przestrzeń rekreacyjną miasta na potrzeby rozwoju plenerowej rekreacji twórczej?

Postępowanie badawcze zawierało: wywiady eksperckie, kwerenda wydarzeń z zakresu plenerowej rekreacji twórczej w Łodzi w 2019 roku, sondażowe badanie uczestników plenerowej rekreacji twórczej, indywidualne wywiady swobodne z organizatorami badanych wydarzeń w Łodzi, etnograficzne badanie wizualne z wybranymi organizatorami, uzupełnione wywiadami interpretacyjnymi wskazanych przez respondentów zdjęć nt. „moich twórczych miejsc”.

Analiza zebranych wyników pozwoliła na poszerzenie dyskusji nad zrozumieniem i funkcją rekreacji w badaniach geograficznych, przy wykorzystaniu psychopedagogicznych teorii twórczości w aspekcie jej zewnętrznych uwarunkowań. Elementy organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej odniesiono do cech miasta kreatywnego, środowiska kreatogennego oraz stymulatorów i inhibitorów twórczości. Dzięki temu wyodrębniono najważniejsze determinanty rozwoju plenerowej rekreacji twórczej. Rekreacja tym samym okazała się zjawiskiem wymagającym interdyscyplinarnych studiów. Ważne jest aktualizowanie znaczenia pojęcia, dostosowywanie jego występowania oraz form do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

 

Badania zostały przeprowadzone dzięki realizacji grantu z Narodowego Centrum Nauki (Preludium 16 NCN: UMO-2018/31/N/HS4/03479)

Bibliografia

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. (2021). AOIA – o nas. http://www.aoia.pl/o-nas, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer-Verlag.
Zobacz w Google Scholar

Amabile, T. (1996). Creativity in context. Update to the social psychology of creativity. Boulder, CO: Avalon Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Antchak, V. (2018). City rhythms and events. Annals of Tourism Research, 68(C), 52–54.
Zobacz w Google Scholar

Arieti, S. (1976). Creativity. The magic synthesis. New York: Basics Books.
Zobacz w Google Scholar

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. (2014). Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. https://docplayer.pl/6643939-Potencjaly-przemyslow-kreatywnych-w-lodzkim-obszarze-metropolitalnym-czerwiec-2014.html, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Babbie, E. (2006). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bałucki Ośrodek Kultury. (2007). Przedmiot działalności. http://bip.bok.lodz.pl/index.php/przedmiot-dzialalnosci, dostęp: 20.10.2019.
Zobacz w Google Scholar

Bank Danych Lokalnych. (2021). GUS – Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dostęp: 21.01.2021.
Zobacz w Google Scholar

Bańka, A. (2002). Środowisko rekreacji i czasu wolnego. W A. Bańka, Społeczna psychologia środowiskowa (s. 303–314). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Barszczewska-Krupa, A. (1980). Rodowód oraz drogi rozwoju kultury i oświaty w Łodzi. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 480–485). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bartkiewicz, Z. (2001). Złe miasto. Obrazy z 1907 roku. Warszawa: Fundacja Anima Tygiel Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak, G., Krugiełka, A. (2017). Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. Perspektywa jednostki i systemowa. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik, 3, 5–30. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9d3758ee-94f6-4155-b55f-28f0e25c1031/c/G._Bartkowiak_A._Krugielka.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Bell, D. (2007). The hospitable city: Social relations in commercial spaces. Progress in Human Geography, 31(1), 7–22. https://doi.org/10.1177/0309132507073526, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Biaett V., Richards, G. (2020). Event experiences: measurement and meaning. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 12(3), 277–292. https://doi.org/10.1080/19407963.2020.1820146, dostęp: 12.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Miejska w Łodzi. (2022). Start. Biblioteka Miejska w Łodzi. https://biblioteka.lodz.pl, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Bieganski, L., Buczek, G., Gzell, S., Kowalewski, A., Markowski, T., Cichy-Pazder, E. (2009). Karta Przestrzeni Publicznej. https://www.yumpu.com/xx/document/view/52159692/karta-przestrzeni-publicznej-towarzystwo-urbanistaw-polskich, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki, A., Będkowski, K. (2020). Problem dostępności terenów zieleni w mieście na przykładzie Łodzi. Studia Miejskie, 40, 55–70. https://doi.org/10.25167/sm.1304, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Błażejewski, T. (1982). Łódzkie środowisko literackie. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.751198&site=eds-live, dostęp: 20.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Bończak, B. (2013). Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne. W R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3 (s. 49–62). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Bonisławski, R. (2000). Ziemia obiecana i mniejszości narodowe [ulotka dystrybuowana w Muzeum Miasta Łodzi].
Zobacz w Google Scholar

Brown, G. and James, J. (2004). Event design and management: ritual sacrifice? W I. Yeoman, M. Robertson, J. Ali- Knight, S. Drummond, U. McMahon-Beattie (red.), Festival and Event Management (s. 53–64), London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Bródka, S. (2004). Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast województwa wielkopolskiego w latach 1975–1977. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Zobacz w Google Scholar

Bryła. (2017). Jak odpocząć w mieście? Nowe rekreacyjne przestrzenie polskich miast – Bryła. http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,22236165,jak-odpoczac-w-miescie-nowe-przestrzenie-rekreacyjne-polskich.html, dostęp: 3.02.2020.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński, K. (2018). Budżet partycypacyjny jako alternatywny i prosty sposób pomiaru jakości życia w mieście. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 534, 44–56. https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.04
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński, K. (2020). Niechciane prawo do miasta? – Kilka uwag o pozorności i uwarunkowaniach partycypacji w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 80(2), 92–115. https://doi.org/10.7366/1509499528005
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska, B. (2017). Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.926664&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Budziewicz-Guźlecka, A. (2017). Selected aspects of smart city on the example of Szczecin. Informatyka Ekonomiczna, 4(46), 20–32. https://doi.org/10.15611/ie.2017.4.02
Zobacz w Google Scholar

Bujacz, A. (2011). Trening twórczości w projektowaniu przestrzennym. W W. Paluchowski, M. Stańko-Kaczmarek (red.), Między psychologią a sztuką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
Zobacz w Google Scholar

Bukowiecki, Ł., Obarska, M., Stańczyk, X. (red.). (2014). Miasto na żądanie: aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bursiewicz, N. (2012). Wpływ tradycyjnych widowisk kulturalno-rozrywkowych na kształtowanie się przestrzeni miejskiej w Hiszpanii. W E. Trocka-Leszczyńska, E. Przesmycka (red.), Miasto w kulturze (s. 431–440). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Zobacz w Google Scholar

Cavatina. (2021). WIMA Widzewska Manufaktura. https://cavatina.pl/cavatina_projects/widzewska-manufaktura/?lang=en, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Center for Humane Technology. (2020). Center for Humane Technology. https://www.humanetech.com/, dostęp: 6.04.2020.
Zobacz w Google Scholar

Centrum Dialogu im. M. Edelmana. (2021). O Centrum. https://www.centrumdialogu.com/o-nas/o-centrum-dialogu, dostęp: 19.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Centrum Inicjatyw na Rzecz Regionu REGIO. (2021). O nas. https://regiocentrum.pl/o-nas, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Chańko, J. (1980). Społeczne stowarzyszenia oświatowo-kulturalne. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 526–532). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski, J. (2001). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Zobacz w Google Scholar

Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Cichociński, P. (2014). Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych. Roczniki Geomatyki, XII(2(64)), 205–216.
Zobacz w Google Scholar

Clayton, J. H., Lee-Anne, J. R. (2013). Festival spaces as third places. Journal of Place Management and Development, 6(3), 192–202. https://doi.org/10.1108/JPMD-02-2013-0002
Zobacz w Google Scholar

Coalter, F. (1997). Leisure sciences and leisure studies: Different concept, same crisis? Leisure Sciences, 19(4), 255–268. https://doi.org/10.1080/01490409709512254
Zobacz w Google Scholar

Creek, J. (2008). Creative leisure opportunities. NeuroRehabilitation, 23(4), 299–304. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18820393
Zobacz w Google Scholar

Csikszentmihalyi, M. (2009). Implications of a systems perspective for the study of creativity. W R. Sternberg (red.), Handbook of Creativity (s. 313–338). Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Czochański, M. (2002). Szkolnictwo wyższe, nauka i kultura. W Atlas miasta Łodzi. Plansza XXI. Łódź: Urząd Miasta Łodzi. http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-21.pdf
Zobacz w Google Scholar

Damian, R. I., Tou, R. Y. W. (2017). Culture and creativity. W J. C. Kaufman, V. P. Glăveanu, J. Baer (red.), The Cambridge handbook of creativity across domains (s. 565–586). Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Dawid, W. (2019). Dostępność i jakość przestrzeni publicznych w tkance miejskiej wybranych dzielnic Krakowa w kontekście użytkowania ich przez osoby starsze. Prace Geograficzne, 156, 101–119. https://www.ejournals.eu/pliki/art/14074/
Zobacz w Google Scholar

Davies, K., Jaimangal-Jones, D. (2020). The case for constructionist, longitudinal and ethnographic approaches to understanding event experiences. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 12(3), 323–343. https://doi.org/10.1080/19407963.2020.1718340
Zobacz w Google Scholar

De Lange, M., De Waal, M. (2013). Owning the city: New media and citizen engagement in urban design. First Monday, 18(11). https://doi.org/10.5210/fm.v18i11.4954
Zobacz w Google Scholar

Debras, B. (2021). Carnet de voyage en Pologne où Lódz fait son cinéma. https://www.lefigaro.fr/voyages/inspiration/carnet-de-voyage-en-pologne-ou-lodz-fait-son-cinema-20210430, dostęp: 14.05.2021.
Zobacz w Google Scholar

Demel, M., Humen, W. (1970). Wprowadzenie do rekreacji fizycznej. Warszawa: Sport i Turystyka.
Zobacz w Google Scholar

Departament Gier. (2021). RABAN – Festiwal Gier Miejskich. https://raban.departamentgier.pl/#rec110495277, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Departament Polityki Regionalnej. (2013a). Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności. https://www.malopolska.pl/file/publications/__bg__Przestrzen_publiczna.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Departament Polityki Regionalnej. (2013b). Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności (issue 2). https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/MSR_nr2-3-2013-www.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Derek, M. (2011). Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta. W I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 141–147). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Derek, M. (2012). Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze. Pomysł na sukces? W J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Turystyka. Moda na sukces, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 2 (s. 49–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-713-7.04
Zobacz w Google Scholar

Derek, M. (2014). Miejska przestrzeń czasu wolnego. W M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 210–217). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Dolley, J. (2020). Community gardens as third places. Geographical Research, 58(2), 141–153. https://doi.org/10.1111/1745-5871.12395
Zobacz w Google Scholar

Dong, N., Chen, J., Zhang, S. (2017). Safety Research of Children’s Recreational Space in Shanghai Urban Parks. Procedia Engineering, 198, 612–621. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.115
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki, M. (1992). Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Warszawa: Instytut Turystyki.
Zobacz w Google Scholar

Duda, M. (2015). Łódzka przestrzeń czasu wolnego w percepcji licealistów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Turyzm/Tourism, 25(2), 133–143.
Zobacz w Google Scholar

Duda, M. (2020). Wykorzystanie metod socjologii wizualnej w geograficznych badaniach przestrzeni miejskiej – analiza fotografii wykonanych przez turystów w Łodzi. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 33(5), 125–140. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.10
Zobacz w Google Scholar

Dudek-Mańkowska, S., Fuhrmann, M., Grochowski, M., Zegar, T. (2012). Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie. Mazowsze. Studia Regionalne, 11, 147–157. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cd6b363a-4fdd-4060-b030-f5164ac5aa5d/c/msr_11_dudek_mankowska_i_fuhrmann_grochowski_zegar.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Dudzińska-Jarmolińska, A. (2016). Rozwiązania rewitalizacji przestrzeni pokolejowych na cele rekreacyjne w Europie. Problemy Rozwoju Miast, IV, 65–73.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim, É. (1999). O podziale pracy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka, M. (2013). Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880. (2004). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040920880, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2016 r. poz. 1034. (2016). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001034, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U z 2015 r. poz. 1422. (2015). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. https://eli.gov.pl/eli/DU/2015/1422/ogl, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. z 2020 r. poz. 293. (2020). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

EC1 Łódź – Miasto Kultury. (2017). Łódź na Kongresie Miast Kreatywnych | EC1. https://nckf.pl/aktualnosci/lodz-na-xii-kongresie-unesco-sieci-miast-kreatywnych, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

EC1 Łódź – Miasto Kultury. (2021). EC1 dzisiaj | EC1. https://www.ec1lodz.pl/ec1-dzisiaj, dostęp: 19.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Echo Investment. (2021). Fuzja z latem w Ogrodach Anny. https://fuzja-echo.pl/fuzjalodz/fuzja-z-latem-w-ogrodach-anny/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Egan, A., Maguire, R., Christophers, L., Rooney, B. (2017). Developing creativity in higher education for 21st century learners: A protocol for a scoping review. International Journal of Educational Research, 82, 21–27. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.12.004
Zobacz w Google Scholar

Elisondo, R. C., Vargas, A. (2019). Women’s everyday creative activities: A qualitative study. Creativity. Theories – Research – Applications, 6(1), 91–111. https://doi.org/10.1515/ctra-2019-0006
Zobacz w Google Scholar

ESRI. (2019). ArcGIS Pro: Analizy przestrzenne. Podręcznik uczestnika kursu. Official Esri Training Courseware.
Zobacz w Google Scholar

Europejska Rada Urbanistów. (2003). Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku. http://www.frw.fc.pl/pliki/krtatenska2003.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Express Ilustrowany. (2020). Techno Parada w Łodzi. Tak bawiła się Łódź na najbardziej znanym festiwalu techno w Polsce. https://expressilustrowany.pl/techno-parada-w-lodzi-tak-bawila-sie-lodz-na-najbardziej-znanym-festiwalu-techno-w-polsce-zdjecia/ar/c1-15290162, dostęp: 15.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Fabryka Sztuki. (2008). Informacje podstawowe – Fabryka Sztuki w Łodzi. http://www.fabrykasztuki.org/bip/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Facebook. (2019a). Biegam i zwiedzam Łódź. https://pl-pl.facebook.com/groups/220406241882352/, dostęp: 19.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Facebook. (2019b). Wakacyjny łódzki punkt wymiany roślin w Ogrodach Geyera. https://www.facebook.com/events/2923188511239830/2923188557906492/?event_time_id=2923188554573159, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Facebook. (2021). UDS Soundsystem – Underground Session. https://www.facebook.com/UDS.LDZ/about/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Farelnik, E. (2020). Determinants of the development of slow cities in Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 64(7), 18–36. https://doi.org/10.15611/pn.2020.7.02
Zobacz w Google Scholar

Fischer, S., Oget, D., Cavallucci, D. (2016). The evaluation of creativity from the perspective of subject matter and training in higher education: Issues, constraints and limitations. Thinking Skills and Creativity, 19, 123–135. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2015.10.002
Zobacz w Google Scholar

Florida, R. (2009). Brief for Poland. https://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf, dostęp: 28.01.2020.
Zobacz w Google Scholar

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak, M. (2016). Miasto z otwartym kodem. W poszukiwaniu sposobów na uspołeczenienie przestrzeni publicznych. Przegląd Socjologiczny, 65(1), 49–63.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Przędzalnia Sztuki. (2021). O nas. https://przedzalniasztuki.pl/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Gaust, E. (2017). Czata Jude 1993–2017. Łódź: Eliza Gaust.
Zobacz w Google Scholar

Gehl, J. (2013). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków: Wydawnictwo RAM.
Zobacz w Google Scholar

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. (2021). Przeglądanie danych. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy. http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewzespolprzyrodniczokrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.69, dostęp: 10.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A., Sutton, P. W. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. Digital Agenda for Europe, 1–12. https://www.researchgate.net/publication/313716484_City-ranking_of_European_medium-sized_cities#fullTextFileContent, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Glăveanu, V. P. (2018). Educating which creativity? Thinking Skills and Creativity, 27, 25–32. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.11.006
Zobacz w Google Scholar

Gorczyczewska, E. (2011). Przestrzeń publiczna nowych terenów przemysłowych na wybranych przykładach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 203–216). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Górecki, W., Józefiak, B. (2020). Łódź. Miasto po przejściach. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Graham, W. (2016). Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Grodach, C. (2013). Cultural economy planning in creative cities: Discourse and practice. International Journal of Urban and Regional Research, 37(5), 1747–1765. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01165.x
Zobacz w Google Scholar

Grzechnik, J. (2019). O różnorodności ruchów miejskich w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 1(1), 77–95. https://doi.org/10.4467/20843968zp.19.006.9947
Zobacz w Google Scholar

Grzeszkiewicz-Radulska, K., Krzewińska, A. (2013). Klasyfikacja sondażowych technik otrzymywania materiałów. Przegląd Socjologiczny, 6(1), 9–31.
Zobacz w Google Scholar

Guilford, J. (1968). Intelligence, Creativity, and their Education Implications. California: Robert R. Knapp.
Zobacz w Google Scholar

Halicz, A. (1980). Kultura fizyczna. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 617–624). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Harari, Y. N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

He, J., Yi, H., Liu, J. (2016). Urban green space recreational service assessment and management: A conceptual model based on the service generation process. Ecological Economics, 124, 59–68. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.01.023
Zobacz w Google Scholar

Hegarty, C. B. (2009). The value and meaning of creative leisure. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3(1), 10–13. https://doi.org/10.1037/a0014879
Zobacz w Google Scholar

Henderson, K. A., Presley, J., Bialeschki, M. D. (2004). Theory in recreation and leisure research: Reflections from the editors. Leisure Sciences, 26(4), 411–425. https://doi.org/10.1080/01490400490502471
Zobacz w Google Scholar

Herudziński, T. (2006). O sposobach rozumienia socjologii wizualnej. W J. Kaczmarek, M. Krajewski (red.), Co widać? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Zobacz w Google Scholar

Hindley, D. (2018). “More than just a run in the park”: An exploration of parkrun as a shared leisure space. Leisure Sciences, 42(1), 85–105. https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1410741
Zobacz w Google Scholar

Hoff, E. (2014). The creative place. The impact of different environmental factors on creativity. W E. Shiu (red.), Creativity Research: An Inter-Disciplinary and Multi-Disciplinary Research Handbook (s. 103–126). New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Hulicka, A. (2015). Miasto zielone – miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei Green City. Prace Geograficzne, 141, 73–85. https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.010.4062
Zobacz w Google Scholar

Husserl, E. (1990). Idea fenomenologii: pięć wykładów. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk, D. (2011). Przemysły kultury. https://nck.pl/upload/2011-01-27/prezentacja_przemysly_kultury.pdf, dostęp: 6.04.2022
Zobacz w Google Scholar

Instytut Rozwoju Miast. (2016). Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast. https://rewitalizacja.grajewo.pl/wp-content/uploads/2017/03/dobre_praktyki_w_rewitalizacji_polskich_miast.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Dyba, W., Marcińczak, S., Tanaś, S. (2008). Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2000). Percepcja przestrzeni Warszawy. Studia Regionalne i Lokalne, 2(2), 79–100.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2005). Polskie miasta w procesie metropolizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 1(19), 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B., Majer, A., Szczepański, M. (2005). Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Janković, B., Nikolić, M., Vukonjanski, J., Terek, E. (2016). The impact of Facebook and smart phone usage on the leisure activities and college adjustment of students in Serbia. Computers in Human Behavior, 55, 354–363. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.09.022
Zobacz w Google Scholar

Jarno, W. (2019). Gierkowska „prosperita”. Łódź w latach 1971–1980. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska, I. (red.). (2011). Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska, I. (2013). Statystyka dla geografów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Jędrych, J. (2015). Ray Oldenburg i jego teoria trzeciego miejsca. Warsztaty Bibliotekarskie, 1(45). http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-12015-45/ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-miejsca/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk, D. (1999). Miasto jako przestrzeń humanistyczna. W J. Kaczmarek (red.), Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany: XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 91–98). Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk, D. (2001). Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk, D. (2004). Geografia miasta jako nauka humanistyczna. W D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk, D. (2006). Status ontologiczny człowieka we współczesnej myśli geograficznej. W W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk, D. (2007). Geografia jako nauka humanistyczna. W W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz, A., Suliborski, A. (2009a). Życie kulturalne Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. W S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 410–418). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz, A., Suliborski, A. (2009b). Życie społeczne i kulturalne Łodzi do 1918 ro-
Zobacz w Google Scholar

ku. W S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 150–159). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz, A., Suliborski, A. (2009c). Życie społeczne i kulturalne Łodzi w latach 1918–1989. W S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 323–342). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Johnson, A. J., Glover, T. D. (2013). Understanding urban public space in a leisure context. Leisure Sciences, 35(2), 190–197. https://doi.org/10.1080/01490400.2013.761922
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J. (1999). Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany: XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J. (2001). Miejsce – w poszukiwaniu właściwej natury. W H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J., Paluch, M. (2015). Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna – wstęp do dyskusji. Turystyka Kulturowa, 7, 54–76.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, U. (2019). Koncepcja slow city i jej wdrażanie w małych miastach obszaru metropolitalnego. Przykład Murowanej Gośliny i Schneverdingen. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 48, 119–145. https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.48.08
Zobacz w Google Scholar

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. (2007). http://projektymiejskie.pl/wp-content/uploads/2016/04/karta_lipska_pl.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska, A. (2015). Przemiany społeczne współczesnych miast w Polsce i ich przestrzenne konsekwencje. W T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów: uwarunkowania i kierunki (s. 82–90). Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski, M. (2009a). Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski, M. (2009b). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Kazimierczak, J. (2011). ‘Nowe’ versus ‘stare’ przestrzenie publiczne w centrum miasta: przykład Łodzi. W I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 127–143). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczyk, J. (2005). Jazz w mieście Łodzi. Łódź: Drukarnia WOWO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.178918&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Kelly, J. R. (1997). Leisure as life: Outline of a poststructuralist reconstruction. Loisir et Société / Society and Leisure, 20(2), 401–417. https://doi.org/10.1080/07053436.1997.10715550
Zobacz w Google Scholar

Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. (2001). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
Zobacz w Google Scholar

Klasik, A. (2008). Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności: podejścia metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.247988&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Klekotko, M. (2014). Miasta bez charakteru. Polskie miasta w perspektywie ‘teorii scen’. Przegląd Socjologiczny, 63(1), 171–196.
Zobacz w Google Scholar

Klekotko, M., Navarro, C. J. (2015). Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Kociuba, D., Rabczewska, K. (2019). The role of participatory budgets on the development of urban public spaces – the Lublin case study. Studia Regionalne i Lokalne, 76(2), 82–109. https://doi.org/10.7366/1509499527605
Zobacz w Google Scholar

Koliński, M. (2016). Łódź między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.888056&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. (2012). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012 poz. 252). http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/kpzk.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Kondracki, J. (2009). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konecki, K. (2005). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1), 42–63.
Zobacz w Google Scholar

Konecki, K. (2008). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konecki, K., Chomczyński, P. (2012). Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Zobacz w Google Scholar

Kongres Ruchów Miejskich. (2020a). Kongres Ruchów Miejskich. https://kongresruchowmiejskich.pl/, dostęp: 22.09.2020.
Zobacz w Google Scholar

Kongres Ruchów Miejskich. (2020b). Tezy miejskie. https://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie-spis/tezy-miejskie, dostęp: 22.09.2020.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna, J. (1980). Biblioteki. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 562–570). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konwersatorium Wiedzy o Mieście. (2020). Czasopismo Konwersatorium Wiedzy o Mieście. http://kwom.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=o-konwersatorium
Zobacz w Google Scholar

Kopczyńska-Jaworska, B. (1980). Czas wolny, odpoczynek, rozrywka, świętowanie.
Zobacz w Google Scholar

W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 505–508). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kopel, A. (2007). Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 1, 51–58. http://www.sbc.org.pl/Content/7681/kopel.pdf
Zobacz w Google Scholar

Kosiński, W. (2011). Miasto i piękno miasta. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Kostrowicki, A. S. (1975). Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją. Przegląd Geograficzny, XLVII(2), 263–278.
Zobacz w Google Scholar

Koter, M., Kulesza, M., Puś, W., Pytlas, S. (2005). Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.130881&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Kotus, J., Piekarska, J. (2019). Geograf społeczny na ścieżce eksperymentalnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 46, 103–120.
Zobacz w Google Scholar

Kotus, J., Rzeszewski, M. (2015). Zastosowanie „metod mieszanych” do badania zachowań turystów w mieście – przykład konceptualizacji i wykorzystania (artykuł dyskusyjny). Turyzm/Tourism, 25(1), 57–67.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, A., Derek, M. (2015). Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVII(1), 311–325.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2008). Cztery kamienie węgielne geografii turyzmu. Turyzm/Tourism, 18(1), 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyński, K. R. (2017). Łódź przełomu wieków XIX/XX. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.959822&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski, M. (2016). Obywatelstwo miejskie. Wokół idei i niektórych rozwiązań formalnych. Przegląd Socjologiczny, LXV(65)(1), 27–47.
Zobacz w Google Scholar

Kozbelt, A., Beghetto, R. A., Runco, M. (2010). Theories of Creativity. W J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (red.), The Cambridge Handbook of Creativity (s. 20–47). Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki, J. (2008). Psychologia w wielkim świecie. Szkice o sprawach ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozikowska, M. (2013). Zrównoważony rozwój a turystyka w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 11(1), 47–65.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska, A. (2015). Wybrane wydarzenia gastronomiczne jako efekt trendów europejskich. W B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu (s. 314–332). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska, A. (2019). Produkt gastronomiczny w hotelach w Łodzi. Turyzm/Tourism, 29(1), 37–45. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.04
Zobacz w Google Scholar

Kourtit, K. (2021). City intelligence for enhancing urban performance value: a conceptual study on data decomposition in smart cities. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 5(1) 191–222. https://doi.org/10.1007/s41685-021-00193-9
Zobacz w Google Scholar

Krajewska, H. (1992). Życie filmowe Łodzi w latach 1896–1939. Łódź: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Wasilewska, V., Kucner, M., Zimnica-Kuzioła, E. (2012). Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk, Z. (2007). O turystyce i rekreacji. Studia i szkice. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek, K. (2005). Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta.
Zobacz w Google Scholar

W B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa (s. 37–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżówka. (2021). O projekcie. https://krzyzowka-lodz.blogspot.com/p/o-projekcie.html, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki, P. (2018). Od miejskiego aktywizmu do miejskich ruchów społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K – Politologia, 24(2), 173–186. https://doi.org/10.17951/k.2017.24.2.173
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz, M. (2017). Miasto jako miejsce wytwarzania wartości. Zarządzanie Publiczne, 1(39), 97–113. https://doi.org/10.15678/zp.2017.39.1.09
Zobacz w Google Scholar

Kuligowska, A. (1980). Teatr. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 571–592). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kulik, A., Perzyński, J. (2019a). Gołe prządki na błękitnej lagunie. W A. Kulik, J. Perzyński, Sekrety Łodzi. Część 3 (s. 40–44). Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.
Zobacz w Google Scholar

Kulik, A., Perzyński, J. (2019b). Życie na wybiegu. W A. Kulik, J. Perzyński, Sekrety Łodzi. Część 3 (s. 58–61). Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.
Zobacz w Google Scholar

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśny, J., Mroczek, A. (2013). Kraków jako miasto kreatywne – adaptacja koncepcji R. Floridy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 290, 95–113.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, J., Kryśkiewicz, Ł. (2018). Przestrzenie aktywnych społeczności: problemy urbanizacji i ekonomia współdzielenia. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Kwilecka, M., Brożek, Z. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna, T. M., Łaguna, W. (2015). Gospodarowanie przestrzenią miasta Zalewo.
Zobacz w Google Scholar

W T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów: uwarunkowania i kierunki (s. 313–325). Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Zobacz w Google Scholar

Landry, C. (2013). Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Lesiakowski, K. (2019). Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewska-Napierała, K. (2017). Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi. Studia Miejskie, 25, 107–119. https://doi.org/10.25167/sm2017.025.06
Zobacz w Google Scholar

Libura, H. (1990). Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski, A. (2003). Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski, A. (2005). Geografia jako nauka chorologiczna. W W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego człowieka. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski, S. (1997). Przestrzeń miejska i jej organizacja. W A. Jackowski (red.), Geografia, człowiek, gospodarka (s. 55–65). Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski, S. (2009). Wstęp. W S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 9–24). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski, S. (2014). Miejska przestrzeń turystyczna. Metody badań. Ewolucja i jej prawidłowości. Turyzm, 24(1), 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski, S. (red.) (2012). Geografia urbanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski, S., Bachvarov, M. (1998). Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Turyzm/Tourism, 8(1), 39–67.
Zobacz w Google Scholar

Lloyd, R., Clark, T. N. (2001). The city as an entertainment machine. W K. F. Gotham (red.), Critical Perspectives on Urban Redevelopment, vol. 6 (s. 357–378). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1047-0042(01)80014-3
Zobacz w Google Scholar

Lorens, P. (2005). Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta. W B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa (s. 103–124). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Łódź Miasto Filmu. (2021). Strona główna – Łódź Miasto Filmu. https://lodzcityoffilm.com/, dostęp: 23.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Łódzka Organizacja Turystyczna. (2019). Materiały prasowe: Łódź na 2. miejscu na świecie w zestawieniu Lonely Planet jako destynacja warta odwiedzenia w 2019 roku. https://lodz.travel/files/public/user_upload/Tekst-Prasowy-Polska_23.10..pdf, dostęp: 18.01.2024.
Zobacz w Google Scholar

Łódzki Detal. (2021). O łódzkim detalu. https://lodzkidetal.pl/o-lodzkim-detalu/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Łódzkie Centrum Wydarzeń. (2021). Kultugranty – Łódzkie Centrum Wydarzeń. https://lcw.lodz.pl/kultugranty-3-0/, dostęp: 21.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Łódzkie Towarzystwo Naukowe. (2019). Atlas Historyczny Miasta Łodzi dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa. https://atlas.ltn.lodz.pl/, dostęp: 12.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz, M., Michorowska, B., Śliwka, A. (2009). Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. https://nck.pl/upload/attachments/302357/analiza_potrzeb_i_rozwoju_przemysw_kreatywnych.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Madejska, M. (2014). Łódź – studium przypadku. W Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie: aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia (s. 227–237). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Madejska, M. (2018). Aleja włókniarek. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz, M. (red.). (2007). Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.214882&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz, M. (red.) (2014). Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Magda-Adamowicz, M. (2012). Twórcze wychowanie w ujęciu systemowym. Studia z Teorii Wychowania, 1(4), 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Maik, W. (2011). Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska. W I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Maik, W. (2016). Jaka jesteś i dokąd zmierzasz geografio człowieka. W W. Maik, A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku (s. 79–101). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2015). Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Matczak, A. (1994). Tereny zielone w strukturze Łodzi. Kronika Miasta Łodzi, 1(94), 69–80.
Zobacz w Google Scholar

Maźnica, Ł. (2013). Kultura – kreatywność – innowacyjność. W J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Kultura-kreatywnosc-innowacyjnosc-LM.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Media-tor Badania Rynku. (2019). Raport z badania – „Badanie opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących budżetu Miasta”. https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Jakosc_zycia_-_raport_2019.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Merchant, S. (2017). The promise of creative/participatory mapping practices for sport and leisure research. Leisure Studies, 36(2), 182–191. https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1231830
Zobacz w Google Scholar

Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. (2013). Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu. https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/anty-bezradnik-przestrzenny-prawo-do-miasta-w-dzialaniu/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Merrilees, B., Miller, D., Herington, C. (2005). The occasional tourist: behavioural intentions for tourist facilities Author Griffith Research Online. ANZMAC 2005 Conference – Broadening the Boundaries, 64–71.
Zobacz w Google Scholar

Meyer, B. (2018). Use of the participatory budget in the process of creating urban recreational space (on the example of Szczecin). European Journal of Service Management, 27/2(3), 289–297. https://doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/2-35
Zobacz w Google Scholar

Meyer, B., Gardzińska, A., Sawińska, A. (2016). Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(35), 85–95. https://doi.org/10.18276/ept.2016.3.35-07
Zobacz w Google Scholar

Meyer, B., Niezgoda, A. (2018). The impact of the perception of leisure on recreational and tourism spaces in an urban area. Turyzm, 28(1), 47–52. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.14
Zobacz w Google Scholar

Miedzianowska, M. (2016). Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy – nowa rzeczywistość współczesnych organizacji? W M. Glinka, B. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania (s. 79–94). Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. (2021). Struktura Organizacyjna Spółki. https://bip.makis.pl/index.php/struktura-organizacyjna-spolki, dostęp: 21.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi. (2021). Zajęcia edukacyjne – ZOO ŁÓDŹ. https://www.zoo.lodz.pl/edukacja/zajecia-edukacyjne/, dostęp: 21.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. (2021). Podstawy prawne funkcjonowania MOSiR – BIP MOSiR. https://bip.mosir.lodz.pl/podstawy-prawne-funkcjonowania-mosir/?metricShow#metricBox, dostęp: 21.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska, L. (2011). Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna. W I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 15–26). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska, L. (2015). Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone. Studia Miejskie, 19, 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski Pomorski, J. (2011). Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej. W A. Surdej (red.), Twórcze miejsca, twórczy ludzie (s. 23–52). Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2015). Krajowa Polityka Miejska 2023. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Monitor Polski, nr 36, poz. 423.
Zobacz w Google Scholar

Mnich, G. (2019). Stalinowska codzienność. Łódź w latach 1949–1956. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska, M. (2014). Twórczość codzienna w narracjach pedagogów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2014). Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms. Turyzm, 24(2), 25–33.
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2015). Czas wolny w dobie postmodernizmu. Folia Turistica, 34, 11–30.
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2017). Nowe rekreacyjne przestrzenie miejskie w obiektach postindustrialnych i ich percepcja. Przykład kompleksu EC1 w Łodzi. Studia Periegetica, 3(19), 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2018). New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. The example of the city of Łódź. Miscellanea Geographica, 22(4), 219–224. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2019). Recreational space – forms, transformations and innovative trends in development. Geography and Tourism, 7(1), 7–16. https://doi.org/10.36122/GAT20190701
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2020). Allotment gardening in Poland – new practices and changes in recreational space. Miscellanea Geographica, 24(4), 245–252. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0039
Zobacz w Google Scholar

Montgomery, C. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.
Zobacz w Google Scholar

Mordwa, S. (2003). Percepcja miast Polski Środkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Moss, J., Whalley, P. A, Elsmore, I. (2020). Phenomenological psychology & descriptive experience sampling: a new approach to exploring music festival experience. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 12(3), 382–400. https://doi.org/10.1080/19407963.2019.1702627
Zobacz w Google Scholar

Mottiar, Z., Walsh, L. (2012). Leisure space reflecting changing city demography: Tracking the phase of an international quarter development in Parnell Street East, Dublin. Leisure Studies, 31(1), 21–32. https://doi.org/10.1080/02614367.2011.626063
Zobacz w Google Scholar

Mroczek-Żulicka, A. (2015). Łódź jako przestrzeń sprzyjająca twórczości. W E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (s. 135–152). Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. http://hdl.handle.net/11089/21516
Zobacz w Google Scholar

Mroczek-Żulicka, A. (2018). Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi. Turyzm/Tourism, 28(1), 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Murray, C. (2003). Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C to 1950. New York: HarperCollins Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Miasta Łodzi. (2017). Na wspólnym podwórku. Łódzki tygiel kultur i wyznań. Łódź: Muzeum Miasta Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Namyślak, B. (2013). Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Zobacz w Google Scholar

Napierała, M., Muszkieta, R. (2011). Wstęp do teorii rekreacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Zobacz w Google Scholar

Navarro, R. T., Tschöke Santana, D., Rechia, S. (2018). Public leisure space and community-based action. Leisure Studies, 37(6), 747–762. https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1535613
Zobacz w Google Scholar

Newton, C. (2018). ‘Time well spent’ is shaping up to be tech’s next big debate. The Verge. https://www.theverge.com/2018/1/17/16903844/time-well-spent-facebook-tristan-harris-mark-zuckerberg, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Niedbalski, J. (2013). Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski, A. (2013). Struktura i znaczenie terenów zieleni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 12, 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Niezgoda, A. (2008). Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym. W B. Krakowiak,
Zobacz w Google Scholar

J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 5 (s. 101–113). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki, M. (2015). Model zadowolenia z aktywności rekreacyjnej w plenerze. Studia Periegetica, 2(14), 25–40. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9950/Model_zadowoleniaNowacki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Nowacki, M., Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Determinanty rozwoju turystyki w miastach inteligentnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, LXXIV, 117–132. http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.117-131
Zobacz w Google Scholar

Nowotniak, J. (2013). Badania etnograficzne z elementami wizualnymi w kształceniu akademickim – możliwości i ograniczenia. Opuscula Sociologica, 4, 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. (2022). Najnowsze Słownictwo Polskie. https://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/flash-mob.html, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Ogrodnik, K. (2015). Idea miasta zwartego: definicja, główne założenia, aktualne praktyki. Architecturae et Artibus, 7(4), 35–42.
Zobacz w Google Scholar

Oh, S.-S., Caldwell, L. L., Oh, S.-Y. (2001). An examination of leisure constraints, participation in creative activities and hobbies, and leisure boredom in a sample of Korean adults. World Leisure Journal, 43(2), 30–38. https://doi.org/10.1080/04419057.2001.9674228
Zobacz w Google Scholar

Olbińska, K. (2014). Wartość miejskiej przestrzeni publicznej. W M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 350–361). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Oldenburg, R. (1999). Great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the heart of a community. New York: Marlow & Company.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik, L. (2020). Dekada Solidarności. Łódź w latach 1980–1989. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Olenderek, J. (2010). Rewitalizowana publiczna przestrzeń miejska Łodzi jako obszar znaczących dokonań twórczych; dialog współczesnych z historią. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107(15), 218–222.
Zobacz w Google Scholar

Orchowska, A. (2016). Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców. An attractive recreational space of the city in response to social needs of the residents. Środowisko Mieszkaniowe, 16, 92–103.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski, M. (2012). Sztuka w służbie architektury. Edukacja architektoniczna poprzez sztukę na przykładzie działań kreatywnych podejmowanych w Szczecinie. W E. Trocka-Leszczyńska, E. Przesmycka (red.), Miasto w kulturze (s. 423–430). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Zobacz w Google Scholar

Parry, D. C., Johnson, C. W. (2007). Contextualizing leisure research to encompass complexity in lived leisure experience: The need for creative analytic practice. Leisure Sciences, 29(2), 119–130. https://doi.org/10.1080/01490400601160721
Zobacz w Google Scholar

Pawlak, W. (2001). Minionych zabaw czar, czyli czas wolny i rozrywka w dawnej Łodzi. Łódź: Oficyna Bibliofilów.
Zobacz w Google Scholar

Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: Novae Res.
Zobacz w Google Scholar

Peck, J. (2005). Struggling with the creative class. International Journal of Urban and Regional Research, 29(4), 740–770. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x
Zobacz w Google Scholar

Pellowski, A. (1980). Muzyka. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 593–605). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pielesiak, I. (2016). Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych. Studia Miejskie, 21, 53–65.
Zobacz w Google Scholar

Piestrzeniewicz, M. (2010). Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku. Kurowice: Ibidem.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszka, I. (2015). Adaptacja wybranych łódzkich obiektów poprzemysłowych na potrzeby gastronomiczne. W B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu (s. 357–376). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Pine, B. J., Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review. https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Pine, B. J., Gilmore, J. H. (2011). The Experience Economy. Boston: Harvard Business Review Press.
Zobacz w Google Scholar

Plaster Łódzki. (2017). O nas – Plaster Łódzki. https://plasterlodzki.pl/o-nas/, dostęp: 28.04.2021.
Zobacz w Google Scholar

Plaster Łódzki. (2018). Jude. W opozycji do wszystkiego. Wywiad z Wiktorem Skokiem. https://plasterlodzki.pl/jude-w-opozycji-do-wszystkiego-wywiad-z-wiktorem-skokiem/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Pluciński, P., Nowak, M. (2017). E pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce. Przegląd Socjologiczny, 66(3), 115–135. https://doi.org/10.26485/ps/2017/66.3/5
Zobacz w Google Scholar

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow. (2013a). Cittaslow Polska. https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/o-cittaslow, dostęp: 10.11.2020.
Zobacz w Google Scholar

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow. (2013b). O Cittaslow. https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/o-cittaslow, dostęp: 10.11.2020.
Zobacz w Google Scholar

Polski Komitet Normalizacyjny. (2018). Certyfikacja metod pomiaru wskaźników usług miejskich i jakości życia. https://www.pkn.pl/strefa-klienta/produkty-i-uslugi/certyfikacja-inteligentne-miasta, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi. (2020). Powiat Łódzki – Mapa Ogrodów. http://lodz.pzd.pl/mapa-ogrodow, dostęp: 10.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Polskie Wydawnictwo Naukowe. (2022). Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Portal for ArcGIS. (2018). Geokodowanie i geowyszukiwanie. https://enterprise.arcgis.com/pl/portal/latest/use/geocode.htm, dostęp: 8.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Pożycka, P. (2012). Łódź – miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. https://uml.lodz.pl/files/public/dla_biznesu/kreatywna/autor_patrycja_pozycka_red_zbigniew_przy.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Preobrażenski, W. S. (1975). Tieoreticzeskije osnowy riekrieacyonnoj gieografii. Moskwa: Nauka.
Zobacz w Google Scholar

Project for Public Spaces. (2015). Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/PPS-Jak_przetworzyc_miejsce.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Przezbórska-Skobiej, L. (2013). Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski – ocena atrakcyjności i uwarunkowania rozwoju. IX Kongres Ekonomistów Polskich, 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Przywojska, J., Podgórniak-Krzykacz, A. (2020). Podejście zespolone: Włączający, inteligentny i ekologiczny rozwój miast. Problemy Ekorozwoju, 15(1), 149–160.
Zobacz w Google Scholar

Pufal-Struzik, I. (2006). Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
Zobacz w Google Scholar

Purnell, D. (2019). Public parks: Third places or places eliciting moral panic? Qualitative Inquiry, 25(6), 531–534. https://doi.org/10.1177/1077800418806612
Zobacz w Google Scholar

Puś, W. (2005). Udział w życiu oświatowym i kulturalnym miasta. W M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas (red.), Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta (s. 77–108). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Quemin, A. (2013). From ‘national creativity’ to social recognition and success in the visual arts: a sociological perspective on rankings of the ‘top 100 artists in the world’. W K. Thomas, J. Chan (red.), Handbook of Research on Creativity (s. 230–246). Cheltenham: Edward Elgar.
Zobacz w Google Scholar

Rada Miejska w Łodzi. (2013). Uchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zobacz w Google Scholar

Rada Miejska w Łodzi. (2020). Uchwała nr XXXIV/1122/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r.
Zobacz w Google Scholar

Ratajska, K. (2018). O niezwykłych łódzkich kawiarniach. „U Roszka”, „Fraszka”, „Honoratka”. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.955464&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Rembowska, K. (2006). Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7, 3–18.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska, K. (2013a). Człowiek – czas – przestrzeń. Erozja więzi człowieka z ziemią. W A. Suliborski (red.), Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska, K. (2013b). Miasto jako przestrzeń znacząca. W M. Wójcik (red.), Studia Regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce (s. 169–182). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Rewers, E. (2005). Post-polis: wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.129418&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Rewers, E., Michałowska, M. (2014). Studia Kulturoznawcze 1(5)/2014. Kulturowe studia miejskie. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/ebsco/search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsibu&AN=edsibu.130213&lang=pl&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Richards, G. (2014). Creativity and tourism in the city. Current Issues in Tourism, 17(2), 119–144. https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794
Zobacz w Google Scholar

Richards, G., Marques, L., Mein, K. (2014). Event design: Social perspectives and practices. W G. Richards, L. Marques, K. Mein (red.), Event Design: Social Perspectives and Practices. Abingdon: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Richards, G. (2017). From place branding to placemaking: the role of events. International Journal of Event and Festival Management, 8(1), 8–23. https://doi.org/10.1108/IJEFM-09-2016-0063
Zobacz w Google Scholar

Richards, G., Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? Tourism Management, 27(6), 1209–1223. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.06.002
Zobacz w Google Scholar

Rogatka, K., Ciesiółka, P. (2016). Odnowa miast w kontekście rewitalizacji a dziedzictwo kulturowe. Zarządzanie w Kulturze, 17(4), 311–326. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.16.020.5883
Zobacz w Google Scholar

Rojek, C. (1997). Leisure theory: Retrospect and prospect. Loisir et Société / Society and Leisure, 20(2), 383–400. https://doi.org/10.1080/07053436.1997.10715549
Zobacz w Google Scholar

Rose, J. F. P. (2019). Dobrze nastrojone miasto. Współczesna nauka, starożytne cywilizacje i ludzka natura: czego mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach. Kraków: Karakter. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.1013118&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Roślinnik. (2022). Sklep Roślinny Łódź. https://www.roslinnik.pl/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Rouba, R. (2011). Łódź Art Center jako nowa publiczna przestrzeń kultury w Łodzi. W I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 157–172). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka, J., Broniszewski, Ł. (2019). Planowanie przestrzenne dla każdego. Toruń: Fundacja Stabilo i WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.
Zobacz w Google Scholar

Runco, M. A. (2007). Creativity: Theories and Themes: Research, Development, and Practice. Amsterdam: Elsevier Academic Press. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=185761&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Runco, M. A., Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92–96. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092
Zobacz w Google Scholar

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Russo, A. P., Richards, G. (red.). (2016). Reinventing the Local in Tourism: Producing, Consuming and Negotiating Place. Bristol, Blue Ridge Summit: Channel View Publications, 2016. https://doi.org/10.21832/9781845415709
Zobacz w Google Scholar

Salerno, A. (2009). Consumer creative experience: The role of motivational orientation in creative leisure activity. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 24(1), 69–91. https://doi.org/10.1177/205157070902400105
Zobacz w Google Scholar

Schulz, R. (1990). Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Scott, A. J. (2006). Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, 28(1), 1–17. https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x
Zobacz w Google Scholar

Sennett, R. (2015). Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska, M. (2001). Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku. Łódź: Ibidem. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.52474&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

Silverman, D. (2008). Prowadzenie Badań Jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Simons, I. (2020). Changing identities through collective performance at events: the case of the Redhead Days. Leisure Studies, 39(4), 568–584. https://doi.org/10.1080/02614367.2020.1768281
Zobacz w Google Scholar

Simonton, D. (2010). Geniusz. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Simonton, D. (2018). Cultural-historiometric studies of creativity. W A. K.-Y. Leung, L. Kwan, S. Liou (red.), Handbook of Culture and Creativity: Basic Processes and Applied Innovations (s. 61–82). New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Siwiński, W., Pluta, B. (red.). (2010). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.
Zobacz w Google Scholar

Smętkowski, M., Celińska-Janowicz, D., Wojnar, K. (2019). Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii – od postmetropolii do metropolii mozaikowej? Studia Regionalne i Lokalne, 78(4), 28–53. https://doi.org/10.7366/1509499547802
Zobacz w Google Scholar

Smith, A. (2015). Events in the City: Using Public Spaces as Event Venues. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315765129
Zobacz w Google Scholar

Sokół, A. (2017). Różnorodność społeczna i przestrzenna jako warunek rozwoju efektywności sektora kreatywnego / Social and spatial differences as a condition for developing the effectiveness of the creative sector. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 489, 354–365. https://doi.org/10.15611/pn.2017.489.31
Zobacz w Google Scholar

Solecka, I., Dworniczak, Ł. (2016). Obywatele kształtują krajobraz miasta. Aspekty przestrzenne i funkcjonalne inicjatyw zgłaszanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013–2014 / Residents shape the landscape of the city. Spatial and functional aspects of initiatives proposed under Participatory Budget of Wrocław 2013–2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443, 220–231. https://doi.org/10.15611/pn.2016.443.19
Zobacz w Google Scholar

Sołowiej, J. (1995). Środowiskowe uwarunkowania twórczości. W L. Niebrzydowski (red.), Stymulatory rozwoju aktywności i osobowości twórczej (s. 43–50). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Społecznie Zaangażowani. (2021). Kim jesteśmy? https://spoleczniezaangazowani.pl/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk, X. (2014). Wstęp. W Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia (s. 21–23). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak, A. (2013a). Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 2, 65–74.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak, A. (2013b). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 1, 29–38.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak, A. (2015). Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi. Turyzm/Tourism, 25(2), 77–90.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak, A. (2019). Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń. Prace i Studia Geograficzne, 64(1), 61–87.
Zobacz w Google Scholar

Stasiakiewicz, M. (1999). Twórczość i interakcja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zobacz w Google Scholar

Stempień, J. R., Rostocki, W. A. (2013). Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 73–86.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg, R. J. (2012). The assessment of creativity: An investment-based approach. Creativity Research Journal, 24(1), 3–12. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.652925
Zobacz w Google Scholar

Sternberg, R. J., Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. Human Development, 34(1), 1–31. https://eurekamag.com/research/007/012/007012653.php
Zobacz w Google Scholar

Stevenson, D. (2006). The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy. W C. Rojek, S. M. Shaw, J. Veal (red.), A Handbook of Leisure Studies (s. 354–362). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Storr, A. (2010). Samotność. Powrót do jaźni. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. (2016). Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej. https://www.rewitalizacjakalisz.pl/wp-content/uploads/2016/09/Katalog-Dobrych-Praktyk-w-projektowaniu-przestrzeni-pieszej.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Topografie. (2021a). Miastograf. https://topografie.pl/miastograf/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Topografie. (2021b). Topografie. https://topografie.pl/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Stryjakiewicz, T. (2010). Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 52–62.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski, A. (2003). Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska, E. (2016). Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Szalbot, M. (2010). Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. W I. Bukowska-Floreńska (red.), Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta (s. 222–236). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Szczech, E. (2014). Is there a creative city in Poland? Defining and measuring the concept in Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 334, 242–251. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=25737
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K. J. (2004). Systemowe teorie twórczości i ich pedagogiczne implikacje. W S. Popek (red.), Twórczość w teorii i praktyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K. J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K. J. (2018). Teoretyczno-badawcze nurty w polskiej kreatologii. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(7), 8–43.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szultka, S. (red.). (2014). Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Zobacz w Google Scholar

Świerczewska-Pietras, K. (2009). Closed revitalization as an example of post-industrial area management in Łódź [Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 173–181. http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1618
Zobacz w Google Scholar

Tjønndal, A., Nilssen, M. (2019). Innovative sport and leisure approaches to quality of life in the smart city. World Leisure Journal, 61(3), 228–240. https://doi.org/10.1080/16078055.2019.1639922
Zobacz w Google Scholar

Tobiasz-Lis, P. (2016). Uwarunkowania rozwoju a wizerunek miasta. Przykład Łodzi. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2(44), 85–94. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9e744cfd-75cf-4ee1-a5e7-197f4494b0a9
Zobacz w Google Scholar

Tobiasz-Lis, P., Wójcik, M. (2013). Evaluating and interpreting the city using a photo projective method: The example of Łódź. Geographia Polonica, 86(2), 137–152. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.14
Zobacz w Google Scholar

Tobiasz-Lis, P., Wójcik, M. (2014). Obrazy Łodzi – społeczna ewaluacja i interpretacja miasta. W M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 374–385). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Toczek-Werner, S. (2005). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
Zobacz w Google Scholar

Törnqvist, G. (2004). Creativity in time and space. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 86(4), 227–243. https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00165.x
Zobacz w Google Scholar

Torr, G. (2013). Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz się wykorzystywać ich talent. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03048a&AN=lod.610053&site=eds-live
Zobacz w Google Scholar

TrendDecor. (2017). Przestrzenie rekreacyjne na osiedlach mieszkaniowych. http://www.trenddecor.pl/przestrzenie-rekreacyjne-na-osiedlach-mieszkaniowych/, dostęp: 3.03.2020.
Zobacz w Google Scholar

Trnka, R., Zahradnik, M., Kuška, M. (2016). Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities. Creativity Research Journal, 28(3), 348–356. https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195653
Zobacz w Google Scholar

Tuan, Y. F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Tynecki, J. (1980). Życie literackie. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 533–543). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

UNESCO. (2021). Creative Cities Network. https://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map, dostęp: 9.04.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urban, K. K. (2003). Toward a componential model of creativity. W D. Ambros, L. M. Cohen, A. J. Tennenbaum (red.), Creative intelligence. Toward theoretic integration (s. 81–112). New York: Hampton Press.
Zobacz w Google Scholar

Urbański, J. (2012). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2011). Projekty. https://www.lodzkie.pl/kultura/projekty, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2015). Stypendia. https://www.lodzkie.pl/kultura/stypendia, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2016). Nagrody. https://www.lodzkie.pl/kultura/nagrody, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2017). Program rozwoju kultury w województwie łódzkim. https://www.lodzkie.pl/kultura/program-rozwoju-kultury, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2021a). Nagrody. https://www.lodzkie.pl/sport/nagrody, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2021b). O budżecie – Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018. https://bo.lodzkie.pl/o-budzecie/, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (2021c). Samorządowe Instytucje Kultury. https://www.lodzkie.pl/kultura/samorzadowe-instytucje-kultury, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2008). Plan rozwoju lokalnego miasta Łodzi na lata 2007–2013 (s. 117). https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BRM_2023/05_995.DOC, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2013a). Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie, czyli program działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Łodzi. https://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=35133, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2013b). Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/lodz_projekt_strategii_zintegr_rozwoju_lodzi_2020.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2016). Rewitalizacja. https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2017). Łódź Miastem Filmu UNESCO! https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-miastem-filmu-unesco-id16188/2017/11/2/, dostęp: 7.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2018a). Łódź od drugiego wejrzenia. https://uml.lodz.pl/kalendarz/wydarzenie/lodz-od-drugiego-wejrzenia-vol-9-kobieta-wwielkim-miescie-czyli-zycie-codzienne-wniepodleglej-lodzi-wycieczka-inscenizowana-id23437/2018/10/9/, dostęp: 22.10.2022.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2018b). Lokale dla kreatywnych. https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/lokale-dla-kreatywnych/, dostęp: 7.11.2018.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2018c). Nowa Biblioteka Miejska, czyli zmiany w łódzkich czytelniach – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/nowa-biblioteka-miejska-czyli-zmiany-w-lodzkich-czytelniach-id17579/2018/1/10/, dostęp: 19.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2019a). Baśniowy Pasaż Róży. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/basniowy-pasaz-rozy-czyli-darmowe-bajki-i-zabawy-dla-dzieci-id27460/, dostęp: 22.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2019b). Ukryty potencjał Łodzi. https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Raport_Ukryty_potencjal_Lodzi_PL.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2019c). Zielona Łódź zaprasza na bieganie ze zwiedzaniem. https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/zielona-lodz-zaprasza-na-bieganie-ze-zwiedzaniem-id27111/2019/04/10/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2020a). Budżet Obywatelski. https://uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2020b). Inwentaryzacja terenów zieleni w Łodzi. https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Inwentaryzacja_terenow_zieleni_w_Lodzi.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2020c). Raport o stanie miasta. Łódź 2019. https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Raport_za_2019_rok.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021a). Galerie – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/galerie/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021b). Kalendarz wydarzeń – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/, dostęp: 28.04.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021c). Kina – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/kina/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021d). Kultura – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/kultura/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021e). Łódź edukuje. Przewodnik po Programie Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Łodzi. https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/Kultura_i_Rozrywka/Lodz_edu_kul_przewodnik_2020_2021.pdf, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021f). Łódź jutra – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/lodzjutra/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021g). Miejsca do grillowania – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/miejsca-do-grillowania/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021h). Muzea – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/muzea/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021i). O Parku Kulturowym – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zabytki/informacje-i-ochrona/park-kulturowy-ulicy-piotrkowskiej/o-parku-kulturowym/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021j). Obiekty rekreacyjne – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/czas-wolny/sport/obiekty-rekreacyjne/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021k). Obiekty sportowe – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/czas-wolny/sport/obiekty-sportowe/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021l). Parki i zieleńce – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/parki-i-zielence/, dostęp: 10.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021m). Place zabaw – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/place-zabaw/#c36583, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021n). Pomnik Historii – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zabytki/informacje-i-ochrona/pomnik-historii/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021o). Projekt Zielona Łódź – Urząd Miasta Łodzi. https://zzm.lodz.pl/zielona-lodz/poznajmy-sie/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021p). Strategia rozwoju miasta Łodzi 2030+. Miasto tworzone wspólnie. https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzi-i-planowanie/strategia-rozwoju-lodzi/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021q). Teatry – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/teatry/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021r). W Łodzi powstaje baza zasobów wspólnych dla sektora kultury – Urząd Miasta Łodzi. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/w-lodzi-powstaje-baza-zasobow-wspolnych-dla-sektora-kultury-id38676/2021/1/19/, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2021s). Zarząd Zieleni Miejskiej – Urząd Miasta Łodzi. https://zzm.lodz.pl/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2022a). Czym jest sektor kreatywny? https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/, dostęp: 6.04.2022.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi. (2022b). Łódź jutra. Idea dla miasta. https://uml.lodz.pl/lodzjutra/, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi BIP. (2016). Łódzkie Centrum Wydarzeń – BIP Łódź. https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/miejskie-jednostki-organizacyjne/lodzkie-centrum-wydarzen/?metricShow#metricBox, dostęp: 19.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi. (2020). Statystyka Łodzi. https://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/statystyka-lodzi-2020-,4,14.html, dostęp: 13.02.2024.
Zobacz w Google Scholar

Uszyńska-Jarmoc, J. (2015). Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka. Białystok: Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Waingertner, P. (2019). Czwarta stolica. Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wall, K. (2012). The gallery and the inukshuk: Everyday creativity and cultural production as leisure practices. Leisure/ Loisir, 36(1), 17–35. https://doi.org/10.1080/14927713.2012.701880
Zobacz w Google Scholar

Wallis, A. (1977). Miasto i przestrzeń. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Wallis, A. (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
Zobacz w Google Scholar

Walmsley, D. J., Lewis, G. J. (1997). Czas wolny i rekreacja. W Geografia człowieka. Podejście behawioralne (s. 189–201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Wantuch-Matla, D. (2009). Stymulująca rola miejskich przestrzeni publicznych. Przestrzeń i Forma: Kwartalnik Naukowo-Dydaktyczny, 12, 375–386. http://www.pif.zut.edu.pl/pif-12_pdf/C-07 Wantuch-Matla.pdf
Zobacz w Google Scholar

Wantuch-Matla, D. (2016). Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.
Zobacz w Google Scholar

Warszyńska, J., Jackowski, A. (1979). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak, M. (2014). Organizacja przestrzeni turystycznej w mieście. W S. Tanaś,
Zobacz w Google Scholar

J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 4 (s. 71–88). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz-Bilska, E. (2012). Miasto przyszłości – tendencje, koncepcje, realizacje. Czasopismo Techniczne. Architektura, 109(1), 321–342. https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i3/i1/i7/r12317/WeclawowiczBilskaE_MiastoPrzyszlosci.pdf
Zobacz w Google Scholar

Whiting, J., Hannam, K. (2015). Creativity, self-expression and leisure. Leisure Studies, 34(3), 372–384. https://doi.org/10.1080/02614367.2014.923494
Zobacz w Google Scholar

Winiarski, R. (red.). (2011). Rekreacja i czas wolny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska, W. (2009). Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku. W S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 432–482). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, B. (2012). Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w latach 2005–2010. W Atlas miasta Łodzi. Suplement 2. Łódź: Urząd Miasta Łodzi. http://www.mapa.lodz.pl/index.php?strona=atlas#2012
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, B. (2014). Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji. Turyzm, 24(1), 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik, M. (2008). Miejsce człowieka na Ziemi – refleksje odnoszące się do geograficznego namysłu nad czasem. W W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii. Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Tom 4. (s. 41–56). Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

Wojewódzki Rower Publiczny. (2021). Aktualności | Rowerowe Łódzkie – Wojewódzki Rower Publiczny. https://rowerowelodzkie.pl/aktualnosci/, dostęp: 22.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar, K. (2016). Polska klasa kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Wojnarowska, A. (2017). Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wolaniuk, A., Drozdowska, M. (2011). Przestrzeń publiczna. Przykład centrum Łodzi. W I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 213–230). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wolańska, T. (1971). Rekreacja fizyczna. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Wolniak, R. (2019). Wykorzystanie Normy ISO 37120 do zarządzania jakością życia w mieście. W I. Jonek-Kowalska (red.), Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami (s. 123–139). Zabrze: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Zobacz w Google Scholar

Wunderwave. (2011). Wunder Wave. http://www.wunderwave.pl/, dostęp: 15.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Yeung, H. W. C. (1997). Critical realism and realist research in human geography: A method or a philosophy in search of a method? Progress in Human Geography, 21(1), 51–74. https://doi.org/10.1191/030913297668207944
Zobacz w Google Scholar

Yuen, F., Johnson, A. J. (2017). Leisure spaces, community, and third places. Leisure Sciences, 39(3), 295–303. https://doi.org/10.1080/01490400.2016.1165638
Zobacz w Google Scholar

Zawilska, H. (1980). Plastyka. W B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 r. (s. 606–616). Łódź–Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Zdyb, M. (2017). Proces rewitalizacji a jakość życia mieszkańców – projekty Zielone Polesie i woonerfy w Łodzi. Space – Society – Economy, 21, 73–97. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.04
Zobacz w Google Scholar

Zieff, S. G., Chaudhuri, A., Musselman, E. (2016). Creating neighborhood recreational space for youth and children in the urban environment: Play(ing in the) Streets in San Francisco. Children and Youth Services Review, 70, 95–101. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.09.014
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, M. (2014). Człowiek jako twórca, użytkownik oraz element krajobrazu miejskiego. W M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 179–191). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Zmyślony, P., Wędrowicz, K. A. (2019). Cities in the experience economy: the rise and the future of urban leisure formats. Journal of Tourism Futures, 5(2), 185–192. https://doi.org/10.1108/JTF-01-2019-0011
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.
Zobacz w Google Scholar

Zukin, S. (2010). Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Żulicki, R. (2016). Dostrzec człowieka. Wybrane zagadnienia metodologii badań społecznych w służbie geografii turyzmu. W R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 7 (s. 51–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-293-5.04
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 maja 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-381-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-382-5

Inne prace tego samego autora