Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa

Autorzy

Ivan N. Petrov - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Słowiańskiej ; Agata Kawecka - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Słowiańskiej ; Izabela Lis-Wielgosz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Małgorzata Skowronek - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Słowiańskiej ; Jan Stradomski

Słowa kluczowe:

język staro-cerkiewno-słowiański, piśmiennictwo cerkiewno-słowiańskie, przekłady starobułgarskie i staroserbskie, translatoryka

Streszczenie

Jednym z podstawowych składników historii recepcji piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis oraz szczegółowa analiza wymaga zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficznych na temat istniejących tłumaczeń przedmiotowego piśmiennictwa. Temu właśnie poświęcony jest kolejny tom „Series Ceranea”. 

Bibliografia uwzględnia teksty powstałe i/lub funkcjonujące w kręgu Słowiańszczyzny obrządku wschodniego między schyłkiem IX a XXI wiekiem, które zostały przełożone na język polski z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, oraz redakcji (odmian lokalnych) języka cerkiewnosłowiańskiego. Opisem objęto zarówno utwory, których autorstwo jest możliwe do określenia, jak i piśmiennictwo anonimowe. Bibliografii towarzyszy kilkanaście analityczno-opisowych studiów szczegółowych. 

Opublikowane

30 grudnia 2021

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-414-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-415-5

Inne prace tego samego autora