Marketing na rynkach międzynarodowych: Badania, decyzje, organizacja

Autorzy

Wojciech Grzegorczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
https://orcid.org/0000-0002-8908-6351

Słowa kluczowe:

marketing międzynarodowy, rynki zagraniczne, ekspansja przedsiębiorstw, transakcje zagraniczne, inwestycje bezpośrednie, strategie marketingowe

Streszczenie

Prezentowana publikacja przybliża zagadnienie marketingu na rynkach międzynarodowych. Przedstawiono w niej kwestie dotyczące badań marketingowych na takim rynku, ich rodzaje, etapy i metody. Zaprezentowano sposoby oceny i wyboru rynków zagranicznych, stosowane na nich formy działania oraz uwarunkowania, etapy i rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstw działających na tych rynkach. Ponadto zamieszczono rozważania uwzględniające aspekt organizacji komórki marketingowej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Ostatnia część książki obejmuje przykłady działań marketingowych polskich przedsiębiorstw z różnych branż działających na rynkach zagranicznych. Odnoszą się one do wybranych aspektów strategii marketingowej stosowanej na tych rynkach i do sposobów ekspansji na nie. Opisy te stanowią doskonałą ilustrację funkcjonowania firm na rynku międzynarodowym – mogą być przedmiotem analizy i dyskusji podczas zajęć dydaktycznych ze studentami, jak również okazać się pomocne dla menedżerów przedsiębiorstw.

Bibliografia

największych Polskich Firm Przemysłowych, „Forbes”, 31.10.2019.
Zobacz w Google Scholar

Agile marketing – przyszłość czy utopia?, www.ispro.pl/blog/agil-marketing-przyszlosc-czy-utopia? [dostęp: 22.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Ansoff J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Ayd J., Zif J., Market Expansion Strategies in Multinational Marketing, „Journal of Marketing” 1979, No. 9.
Zobacz w Google Scholar

Backhaus K., Bueschken J., Voeth M., Internationales Marketing, Schaeffer-Poeschl Verlag, Stuttgart 2001.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska-Prokop E., Transakcje wymienne w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bazylko P., Szokujący Benetton, „Życie Warszawy”, 16.02.1994.
Zobacz w Google Scholar

Berndt S., Altobelli C., Sander M., Internationales Marketing-Management, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Białecki K., Kaczmarek T.T., Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bień W. et al., Skuteczne strategie, CIM, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczak A., Chude lata dla kosmetyków, www.ekonomia24.pl/artykul oraz wirtualnekosmetyki.pl/badania-rynkowe/rynek-kosmetyczny-wciąż-rosnie [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Błaszczak A., Globalne tuzy rozdają karty w badaniach, „Rzeczpospolita”, 25.02.2011.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczak A., Polskie kosmetyki szukają pomocy. Chcą podbić świat, „Rzeczpospolita”, 13.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

Bolz J., Meffert H., Internationales Marketing-Management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart–Berlin–Koeln 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bradley F., International Marketing Strategy, Prentice Hall, London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bruns J., Internationales Marketing, Kiehl Verlag, Ludwigshafen 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cateora P., International Marketing, McGraw-Hill, Irvin Burr Rige 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ciechomski M., Marki własne sieci handlowych jako instrument strategii marketingowych wiodących detalistów, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Cieślik J., Postawmy na globalnych średniaków, „Rzeczpospolita”, 8.07.2019.
Zobacz w Google Scholar

Cieślik J., Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Czinkota M., Teslar G. (red.), Export Management: An International Context, Praeger Publishing, New York 1982.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Derdzikowski B., Zielone ściany z Łodzi, Biznes Łódzki, „Gazeta Wyborcza”, 15.08.2017.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., Prognozowanie sprzedaży, CIM, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dierkes U.T., Internationales Marktengagement, Verlag P. Lang, Frankfurt a. Main– Berlin–Wien 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Domarecki K., Globalna firma w multilokalnym świecie, „Harvard Business Review”, styczeń 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Drewniak R., Miejsce i znaczenie strategii aliansu wobec innych form budowania podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Dr Irena Eris rozbudowuje fabrykę i zwiększy zatrudnienie, „Gazeta Wyborcza”, 23.05.2017.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E., Marketing międzynarodowy a marketing międzykulturowy, „Zeszyty Naukowe SGH Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 19, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrument, tendencje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison Wesley Publishing Company, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dymitrowski A., Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014, www.wbc.poznan.pl/Content.325674.Dymitrowski_Adam_rozprawa_doktorska.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Enke M., Geigenmueller A., Schader E.F., Marketing im erweiterten Europa, mi-Fachverlag, Landsberg am Lech 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fandrejewska A., Import jest prostszy i mniej ryzykowny niż eksport dla najmniejszych firm, „Rzeczpospolita”, 6.01.2014.
Zobacz w Google Scholar

Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji – próba poszukiwania teorii marketingu międzynarodowego, „Marketing i Rynek” 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Fonfara K. (red.), Marketing międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Frey D., Znaki firmowe, „Rzeczpospolita”, 24.11.2005.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Global Market Resarch 2011, www.esomar.org [dostęp: 10.02.2012].
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym – analiza strategiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Eksport szansą Polski, „Rzeczpospolita”, 13.07.2012.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M. (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gottfredson M., Schaubert S., Saenz H., Diagnoza firmy. Jak interpretować kształt krzywej doświadczenia?, „Harvard Business Review”, nr 63, maj 2008.
Zobacz w Google Scholar

Greficz M., Franczyza jako strategia ekspansji przedsiębiorstwa w przestrzeni międzynarodowej, www.ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Greficz.pdf [dostęp: 1.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

Gregor B., Kalińska-Kula M., Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Grupa Nowy Styl przejęła niemiecką firmę Rhode & GRahl, „Forbes”, 7.06.2013.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk M., Inwestycje spadły i na świecie i w Polsce, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-firnasowe/inwestycje-bezposrednie-spadły-i-na-swiecie-i-w-Polsce/ [dostęp: 15.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Finansowanie strategii marketingowych, Branta, Bydgoszcz–Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Krawiec W., Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiuk M., Marketing międzynarodowy, CeDEWu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gwiazda A., Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Haffer M., Strategie nowego produktu polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 1999, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Hummel T., Internationales Marketing, Verlag R., Oldenbourg–München 1994.
Zobacz w Google Scholar

Jonek-Kowalska I., Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako forma wspierania działalności innowacyjnej, Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” 2011, nr 455.
Zobacz w Google Scholar

Kabalski P., Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T.T., Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej, ODDiK, Gdańsk 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski W., Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Keegan W., Schlegelmilch B., Stoettinger B., Globales Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kerskin M., Trendy rozwojowe franszyzy w Polsce i w Europie, „Ekonomia Międzynarodowa” 2016, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce – wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański” 2012, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Kotabe M., Helsen H., Marketing Management, John Wiley & Sons inc., New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kozak A., Badania marketingowe na rynkach zagranicznych, https://eksport. pl/2016/08/30/badania-marketingowe-rynkach-zagranicznych/ [dostęp: 25.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kościński T., Nasz eksport ma się dobrze, „Rzeczpospolita”, 14.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kublik A., Eksportowy napęd autobusów, „Gazeta Wyborcza”, 20.01.2008.
Zobacz w Google Scholar

Kumar B.N., Handwoerterbuch Export und internationale Unternehmung, Poeschl Verlag, Stuttgart 1990.
Zobacz w Google Scholar

Levitt T., Marketing Imagination, Free Press, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Liberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

LPP bije rekordy, „Rzeczpospolita”, 28.02.2008.
Zobacz w Google Scholar

Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewicz P., Eksporterzy mają pod górkę, „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2007.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska A., Świat według Benettona, „Businessman” 1994, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Neider D., Stańczyk A., Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Maspex inwestuje, „Rzeczpospolita”, 19.02.2008.
Zobacz w Google Scholar

Matthews J.A., Dragon Multinationals: New Players in 21th Century Globalization, „Asia Pacific Journal of Management” 2006, Vol. 23, Issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz P., Internet szansą dla eksporterów, „Rzeczpospolita”, 24.09.2019.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński P., Urzędy chcą ton dokumentów od firm, „Gazeta Wyborcza”, 12.02.2010.
Zobacz w Google Scholar

McDonald testuje cyfrowe kioski z CD i foto, „Media & Marketing Polska”, 14.06.2005.
Zobacz w Google Scholar

Meissner H.G., Aussenhandelsmarketing, Poeschl Verlag, Stuttgart 1989.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Rutkowski I., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Muehlbacher J., Dahringer L., Leihs H., International Marketing. A Global Perspective, International Thompson Publishing, London 1999.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewska A., Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M., Factoring – remedium na recesję, „Bank” 2002, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Nowy Styl przejął znanego producenta mebli ze Szwajcarii, „Gazeta Wyborcza”, 28.08.2015.
Zobacz w Google Scholar

Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2018 r., Raport Ministerstwa Przedsiębiorczości Technologii, Warszawa, marzec 2019.
Zobacz w Google Scholar

Około 1/3 małych firm z trudnościami finansowymi wstrzymuje płatności, „Gazeta Wyborcza”, 16.01.2019.
Zobacz w Google Scholar

Oviat B.M., McDougall P.P, Towards a Theory of International New Ventures, „Journal of International Business Studies” 1994, No. 25.
Zobacz w Google Scholar

Pausenberg E., Internationalisierung von Untrenehmen. Strategien und Probleme ihrer Umsetzung, Schaefer Verlag, Stuttgart 1994.
Zobacz w Google Scholar

Petru R., Walewski M., Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, Raport PWC, Wrocław–Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Podgórski D., E-commerce w Europie – najważniejsze dane, www.marketingwsieci.pl/e-commerce-w-europie-2019-najwzniejsze-dane [dostęp: 1.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Polska 2015 Raport o stanie Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Polski eksport regionalny, www.eksport.pl/2018/03/06 [dostęp: 15.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

Radło M.J., Ciesielska D., W ciągu dekady polskie spółki przejęły za granicą kilkaset firm, https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-ciagu-dekady-polskie-spolki-przejely-za-granica-kilkaset-firm-7329513.html [dostęp: 22.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie małych i średnich firm w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ries E., Metoda Lean-Start-up, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny GUS 2005, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski I., Nowe zjawiska w marketingu międzynarodowym, [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rynek reklamy internetowej, www.eprace.edu.pl/889 [dostęp: 15.07.2012].
Zobacz w Google Scholar

Sałwacka S., Solaris nieźle zarabia na jamnikach, „Gazeta Wyborcza”, 27.02.2008.
Zobacz w Google Scholar

Seebauer R., Intergration in Euro-marketing, „Absatzwirtschaft” 1977, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Selena liczy na 200 mln zł, „Rzeczpospolita”, 27.03.2008.
Zobacz w Google Scholar

Simbierowicz H., Kontrakt w handlu zagranicznym. Poradnik praktyczny, Editex, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Simon H., Zarządzanie cenami, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Solaris kończy jubileuszowy rok z tytułem Bus of the Year 2017, „Magazyn Klientów Solarisa” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sowa K., Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stahr G., Internationales Marketing, F. Kiehl Verlag, Lugwigshafen 1991.
Zobacz w Google Scholar

Stecki L., Forfaiting, TNOiK, Toruń 1994.
Zobacz w Google Scholar

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWE, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Szokująca instrukcja, „Media & Marketing Polska”, 14.05.2008.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Elementy marketingu międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc M. (red.), International Marketing in Europe, University of Economisc in Katowice Publ., Katowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tan Q., Sousa C.M.P., International Marketing Standardization. A Meta-Analityc Estimation of its Antecedents and Consequences, „Management International Review”, 9.03.2013.
Zobacz w Google Scholar

Terpstra V., Sarathy R., International Marketing, Dryden Press, Forth Worth 1994.
Zobacz w Google Scholar

Tietz B., Koehler R., Zentes J., Internationales Marketing. Handwoerterbuch des Marketing, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
Zobacz w Google Scholar

Thomas M.J. (red.), Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Toscani O., Uśmiechnięte ścierwo, Delta, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Trąpczyński P., Dezinternacjonalizacja – wyzwanie dla teorii marketingu międzynarodowego, „Marketing i Rynek” 2013, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Zarządzanie marką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Vademecum eksportera, „Rzeczpospolita”, 4.09.2019.
Zobacz w Google Scholar

Vernon R., Wells L. Jr., Manager in the International Economy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1986.
Zobacz w Google Scholar

Waniowski P., Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wielki J., Elektroniczny marketing przez Internet, reengineering procesu marketingowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J.W., Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy. Przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw, [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J.W., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wirtwein A., Polskie żelki koszernym przebojem, www.gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/183172,polskie-zelki-koszernym-przebojem.html [dostęp: 22.06.2010].
Zobacz w Google Scholar

Woźniak A., Inwestycje polskich firm za granicą rosną, choć powoli, „Rzeczpospolita”, 14.02.2017.
Zobacz w Google Scholar

Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska L, Zielony jamnik spod Poznania, „Polityka” 2011, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Zentes J., Swoboda B., Schramm-Klein H., Internationales Marketing, Verlag Vahlen, München 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski M., Jak chronić zagraniczną ekspansję produktów, „Rzeczpospolita”, 21.10.2016.
Zobacz w Google Scholar

Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Żbikowska A., Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych, [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego. Materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Analiza potencjału internacjonalizacyjnego polskich firm oraz promocji branż priorytetowych na rynkach perspektywicznych poprzez kanały elektroniczne „E-Eksport”, Raport końcowy 2019, PwC Polska, www.eizba.pl/wp-content/uploads/2019/09/Cyfrowy_eksport_-_raport_pełny_2019.pdf [dostęp: 10.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Do 2020 roku liczba polskich eksporterów wzrośnie dwukrotnie, Forsal.pl/artykuly/780673,do-roku-2020-liczba-polskich-eksporterów-wzrosnie-dwukrotnie.html [dostęp: 22.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, Raport Business Consulting MDDP, Warszawa, styczeń 2014; www.mddp.pl./gfx/mddp/userfiles/_public/wydarzenia/projekt_badawczy_ekspansja_miedzynarodowa_polskich_przedsiebiorstw raport_koncowy.pdf [dostęp: 15.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Raport końcowy, Warszawa 2014, www.parp.gov.pl/publications/publication/ewaluacja-potencjalu-eksportowego-przedsiebiorstw-w polsce [dostęp: 15.11.2015].
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011, www.nbp.pl/statystyka/dwn/iip2010/pdf [dostęp: 15.01.2011].
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 roku, NBP, Warszawa 2016, www.nbp.pl/statystki/dwn/up2015pdf [dostęp: 17.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2018 r., NBP, Warszawa 2019, www.nbo.pl/statystyki/dwn/up.2019pdf [dostęp: 15.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Polskie firmy na globalnej scenie. Czas na mocniejsze wejście. Raport badawczy, www.polandgoglobal.pl [dostęp: 15.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie sektora MSP w Polsce, Warszawa 2016, www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016 [dostęp: 1.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Solaris podsumowuje 2018 rok, Portal Firm Powiatu Poznańskiego, 28.02.2019 [dostęp: 10.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

blog.arwvarto.pl/2019/04/02-rynek-e-commerce-w-stanach-zjednoczonych [dostęp: 1.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

http://en.wikipedia.org/wiki/IMS health [dostęp: 15.11.2011].
Zobacz w Google Scholar

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm [dostęp: 25.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp [dostęp: 25.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

http://www.een.org.pl [dostęp: 24.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://admonkey.pl/social-media-trzecim-najwiekszym-kanalem-reklamowym-na-swiecie-w-2019/udzial-mediow-w-wydatkach-na-reklame-2/ [dostęp: 10.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy [dostęp: 22.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/rozwoj/branzowe-programy-promocji-2020-2022 [dostęp: 23.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://www.trade.gov.pl/ [dostęp: 12.03.2019].
Zobacz w Google Scholar

pl.nowystylgroup.com/media/downloads/Nowy-Styl-Group-CSR-Code_2017-2017 [dostęp: 14.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

wirtualnekosmetyki.pl/badania-rynkowe/rynek-kosmetyczny-wciaz-rosnie [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

wirtualnemedia.pl/artykul/globalne-przychody-firm-badawczych-liderem-nielsen [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.wspieramrozwoj.pl/artykul/107/polskie-neste-maspex-wadowice [dostęp: 2.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.1koszyk.pl/blog/e-commerce-2019-prognozowane-trendy [dostęp: 11.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.alebank.pl/polska-na-40-miejscu-w-rankingu-doing-business-2020-spadek-po-raz-trzeci-rzedu/ [dostęp: 15.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/12952-indeks-percepcji-korupcji-2019,html [dostęp: 20.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.bankier.pl/wiadomosci/Solaris_sprzedal_1200 pojazdow_w_-2011_roku-2493507.html [dostęp: 15.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.businesinsider.com.pl/finanse/handel-import-i-eksport-polski-mapa-handlu-zagranicznego-dane-gus-2019/q6phd38 [dostęp: 15.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.businesinsider.com.pl/handel/finanse/import-i-eksport-polski-mapa-handlu-zagranicznego-dane-gus-2019/q6phd38 [dostęp: 15.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.datantify.com/pl/services/ranking-najwieksi-producenci-mebli-w-polsce-2017/ [dostęp: 10.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.everlastingflowers.pl [dostęp: 10.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.forbes.pl/biznes/strategia-nowego-stylu/7r0sj89 [dostęp: 14.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.forbes.pl/gospodarka/najbardziej-atrakcyjne-kraje-dla-zagranicznych-inwestorow-2019/rw9tkgx [dostęp: 10.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.forte.com.pl [dostęp: 15.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.gram.dk [dostęp: 15.02.2004].
Zobacz w Google Scholar

www.heritage.org/Index/Ranking.aspx [dostęp: 10.07.2012].
Zobacz w Google Scholar

www.https//franczyzawpolscepl./trendy-franczyzy/2593-zagraniczna-kariera-polskich-sieci [dostęp: 23.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

www.hurtidetal.pl/article/kobieca-polska-higiena-intymna [dostęp: 15.05.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.locja.pl/raport-rynkowy/gospodarstwa-domowe-wpolsce-i-w-europie [dostęp: 25.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.lppsa.com/wp-content/uploads/2019/04/GK-LPP-skonsolidowany-raport-za-2018-rok.pdf [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.magazyn-ecommerce.pl/artykul/polski-rynek-e-commerce-rosnie-o-18-rocznie-i-rowija-sie-najbardziej-dynamicznie-w-europie [dostęp: 22.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.marketingrelacji.com/trendy-na-swiatowym-i-polskim-rynku-reklamy-w-latach-2017-20121 [dostęp: 7.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.maspex.com/maspex.sprzedaz-zagraniczna,14.html [dostęp: 2.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.mensis.pl/co-trzeci-e-zakup-usa-ze-smartfona-lub-z-tabletu [dostęp: 1.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowy-styl-meble,1246,0,231166.html [dostęp: 10.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.mpit.gov.pl/media/36374/Polskie-BIZ-r.pdf [dostęp: 15.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

www.obserwatotorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosnie-udzial-polski-w-swiatowym-handlu/ [dostęp: 11.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.ofbor.pl/indeks.php/aktualnosci [dostęp: 15.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.paih.gov.pl/polska-w-liczbach/inwestycje_beposrednie [dostęp: 12.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.parkiet.com/Gospodarka-kraj/30212962-GUS-Polski-eksport-w-2017-r. [dostęp: 15.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.pb.pl/dr-irena-eris-upiekszy-podwojnie862102 [dostęp: 11.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.pb.pl/gazele/gazela23639 [dostęp: 11.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.pb.pl/handel-wymienny-czyli-interesy-bez-pieniedzy [dostęp: 1.01.2011].
Zobacz w Google Scholar

www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/151580,ranking-polityki-lista-500-najwieksze-polskie-firmy.read?page=718moduled=4693 [dostęp: 9.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomości/grupa-maspex-wadowice-celuje w 5-mld-zł -przychodów-za-2019-r [dostęp: 2.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.psz.pl/archiwum/marta-buchowiec-miedzynarodowe-organizacje-surowcowe [dostęp: 10.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.rekinysukcesu.pl/blog/82-reklama-na-rynkach-zagranicznych [dostęp: 15.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.researchworld.com/esomar-latest-global-market-research-report-values-global-research-and-data-industry-market-at-us-80-billion/ [dostęp: 20.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.sejmlog.pl/ranking-wolnosci-gospodarczej-2018 [dostęp: 20.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.selena.com/pl/grupa-selena/struktura-grupy/ [dostęp: 2.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.selena.pl [dostęp: 15.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.solarisbus&coach.pl [dostęp: 10.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.solarisbus.com [dostęp: 28.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne-/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego w 2016 r-4,14.html [dostęp: 15.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mediolan-solaris-wygral-gigantyczny-przetarg-za-200-mln-euro-62090.html [dostęp: 25.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.tvn24bis/pl/ze-swiata/rewolucja-w-mcdonald-s-nowy-prezes-przedstawia-plan-naprawczy,539185.html [dostęp: 15.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.tzmo-global.com/media/aktualności [dostęp: 2.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/ikea-notuje-w-2019-r-wzrost-sprzedazy-o-6,5-procent.p.58927 [dostęp: 15.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.wirtualnekosmetyki.pl/eksport/w-2018-roku-warosc-kosmetycznego-eksportu-wyniosła-13,7-mld-zl.ziaja-i-tzmo-wysoko-w-rankingu-rzeczpospolitej [dostęp: 1.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/rynek-e-commerce-w-chinach-czesc-1,329413.html [dostęp: 1.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.wspieramrozwoj.pl/artykul/107/polskie-neste-maspex-wadowice [dostęp: 2.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

www.wspieramyeksport.pl/raporty-branzowe/B13.10/odziez [dostęp: 9.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_pdf[dostęp: 15.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

www2forte.com.pl/pl/index/raporty-okresowe/rok/2018 [dostęp: 15.03.2019].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-028-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-029-4

Inne prace tego samego autora