Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Autorzy

Natasza Duraj
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-0796-6620

Słowa kluczowe:

Krym, Rosja, Półwysep Krymski, Neapol Scytyjski, Sewastopol

Streszczenie

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie miejsca i roli Krymu w polityce Rosji oraz w polityce międzynarodowej. W pracy zaprezentowano także problematykę rozwoju gospodarczego i społecznego Półwyspu Krymskiego. W pracy wykorzystano źródła z takich dyscyplin, jak historia powszechna, historia gospodarcza, politologia, geografia, socjologia, archeologia oraz ekonomia polityczna.

Bibliografia

Anisimow J., Historia Rosji. Od Ruryka do Putina. Ludzie, daty, wydarzenia, Wydawnictwo Inicjał, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Arkadiev V., Yazykova E., Półwysep Krym: geologia, geografia, legendy: „święte” góry, „śpiewające” stepy i „płonące” Morze Czarne, „Zeszyt Kulturoznawczy” 2004, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Balard M., Genueńczycy w Cesarstwie Bizantyjskim, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, nr 2 (10).
Zobacz w Google Scholar

Banek K., Krym jako teren badań religioznawczych, [w:] idem (red.), Polsko-ukraińskie badania religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Barański N., Geografia gospodarcza ZSRR, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Dzieje Rosji 1801–1917, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Rosji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bilski M., Asfalty naturalne – charakterystyka i zastosowanie, „Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej” 2018, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Bogomołow G.W., Udział geologii i hydrogeologii w dziele przeobrażania przyrody w ZSRR, „Przegląd Geologiczny” 1953, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bogucka L., Krym w systemie bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” 2016, nr 1 (22).
Zobacz w Google Scholar

Boiko S., Specyfika leśnictwa rejonów Ukrainy, „Leśne Prace Badawcze” 2012, vol. 73, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bojko K., Polska a imperium mongolskie oraz Złota Orda w latach 1241–1502, „Perspektywy Kultury” 2020, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Brzegowy T., Ostatnie dziesięciolecie Królestwa Judzkiego, „Roczniki Teologiczne” 2000, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Chowaniec R., Karasiewicz-Szczypiorski R., Zapinki cebulowate z cmentarzyska miejskiego w Chersonezie Taurydzkim (Sewastopol, Krym, Ukraina), „Światowid” 2002, nr 4 (45).
Zobacz w Google Scholar

Ciepielewski J., Historia gospodarcza Związku Radzieckiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski T., Flotylle dońska, dnieprowska i azowska. Początki rosyjskiej flotylli czarnomorskiej, [w:] A. Aksamitowski, M. Franz (red.), Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015.
Zobacz w Google Scholar

Dubiński A., Fortuna kołem się toczy. Krótka historia rodu Stamboli, „Awazymyz”, wrzesień 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dubiński A., Nowe fakty w starych dokumentach. Ród Stambolich z Teodozji, „Awazymyz”, grudzień 2016.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P., Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, nr XLV.
Zobacz w Google Scholar

Fulińska A., Imitator Alexandri?: ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, [w:] Ł. Gędłek, T. Krzyżowski, M. Michalski (red.), Regiones euxinum spectantes: stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Fulińska A., Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gadecki Ł., Wojskowość dawnych Słowian w świetle faktów językowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Głuszek I., Ceramika importowana z Aten znaleziona w Eltigen Zapadnoje na Krymie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2013, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Gocłowski A., Przyrodnicze uwarunkowania geograficzno-politycznego znaczenia Półwyspu Krymskiego, „Prace i Studia Geograficzne” 2016, t. 61, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Golasz-Szołomicka H., Biblioteki w starożytnej Grecji i Rzymie, „Architectus” 2000, nr 2 (8).
Zobacz w Google Scholar

Gołda-Sobczak M., Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

Goronczarowski W., Armia Królestwa Bosporańskiego w wojnie lat 45–49, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Historica” 2019, nr 104.
Zobacz w Google Scholar

Grygajtis K., Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924–1953, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Grzesik R., Kozłowski A., Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 1, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Poznań–Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Halamus M., Mitrydates VI Eupator, jego potomkowie i Sarmaci. Wpływy świata irańskiego na Królestwo Bosporańskie, „Klio” 2018, t. 1 (44).
Zobacz w Google Scholar

Hałat P., Piętrowość środowiska przyrodniczego Gór Krymskich, [w:] G. Micek, T. Padło (red.), Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Herodot, Dzieje, Czytelnik, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Historia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Hryszko R., Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jurczak P., Kaczmarczyk M., Trzaskalik A.M., Rekonstrukcja klimatu Gór Krymskich na podstawie szerokości przyrostów sosny krymskiej, [w:] R. Machowski, M.A. Rzętała (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaszycka K.A., Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2009, t. 58.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczko V.I., Skarby Bolshoye Sadovoye i Kirovskoye z Krymu w kontekście związków Północnego Nadczarnomorza ze Wschodnim Śródziemnomorzem we wczesnym okresie epoki brązu, „Gdańskie Studia Archeologiczne” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Konecki T., Sewastopol 1941–1942, 1944, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kornat M., Pakt Ribbentrop-Mołotow. Interpretacje, mity, rzeczywistość, „Dzieje Najnowsze” 2020, t. 52, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Krokosz P., Łopatecki K., Adam Weyde a procesy modernizacyjne armii rosyjskiej na przełomie XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.
Zobacz w Google Scholar

Kubczak J., Kurhany arystokracji scytyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1978.
Zobacz w Google Scholar

Lang D.M., Armenia kolebka cywilizacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Lenin W.I., Dzieła, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz Z., Zarządzanie gospodarką narodową ZSRR (1953–1965), Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Lityński A., Ukraina od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji roku 1917, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Łużyniecka E., Komunikat o początkach badań architektury sakralnej krymskiego Chersonezu prowadzonych w 1998 r., „Architectus” 1999, nr 2 (6).
Zobacz w Google Scholar

Maj A., Palimpsest urbanistyczno-kulturowy. O złożoności krymskiego miasta Kercz, „Zeszyt Kulturoznawczy” 2004, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Małecki Z., Król perski Cyrus Wielki i jego rola w historii Izraela, „Saeculum Christianum” 1997, nr 4/1.
Zobacz w Google Scholar

Matelski D., Mniejszości narodowe na Krymie w XIX i XX wieku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2006, t. 41.
Zobacz w Google Scholar

Materski W., Przewrót listopadowy 2017 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Minasjan M.M., Wielka Wojna Narodowa Związku Radzieckiego 1941–1945. Zarys historii, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Morawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski B.B., Urartu, [w:] Śladami dawnych kultur, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Podhorodecki L., Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w., Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Rozmus D., Powrót do Laetoli. Z rozważań nad początkami człowieka i prawa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
Zobacz w Google Scholar

Scholl T., Uzbrojenie i taktyka wojenna Scytów i Sarmatów w VII w. p.n.e. – III w. n.e., „Mówią Wieki” 1978, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Scholl T., Karasiewicz-Szczypiorski R., Badania powierzchniowe na Krymie (Nymphaion): sezony 1995 i 1996, „Światowid” 1998, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Serczyk W.A., Katarzyna II – carowa Rosji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Serczyk W.A., Piotr I Wielki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Serczyk W.A., Poczet władców Rosji (Romanowowie), Wydawnictwo PULS, Londyn 1992.
Zobacz w Google Scholar

Sielicki F., Borys Szeremietiew (1652–1719) pierwszy fitokatolik rosyjski, „Roczniki Humanistyczne” 1989–1990, z. 7.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas J., Petroarcheologiczne badania nad proweniencją surowców skalnych starożytnego Chersonezu na Krymie, „Górnictwo i Geologia” 2013, t. 8, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Skrukwa G., O czarnomorską Ukrainę. Procesy narodotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

Smirnow A., Scytowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Smirnow M., Sigaczow S., Szkapow D., System miejsc uwięzienia w ZSRR w latach 1929–1960, [w:] N. Ochotin, A. Roginski (red.), Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, Ośrodek KARTA, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyński M., Zmiany polityczne, terytorialne i spory graniczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r., [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Soysal A.Z., Z dziejów Krymu. Polityka – kultura – emigracja, Wydawnictwo Kwartalnika „Wschód”, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła S., Historia kultury europejskiej. Starożytność, Akademia Ignatianum, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stevens C.B., Rosyjskie wojny 1460–1730. Narodziny mocarstwa, Bellona, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Szafrański W., W sprawie tzw. „pramonoteizmu” w paleolicie, „Światowit” 1960, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski T., Łuk i łucznictwo w kulturze wybranych ludów starożytności, Inforteditions, Połomnia 2023.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk T., Zielona arteria miasta – krajobrazowa postać doliny rzeki Sałgir (Krym), „Architektura Krajobrazu” 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski J., Zagadnienie naturalnej klasyfikacji gleb, „Roczniki Gleboznawcze” 1954, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Walichnowski T., ZSRR – rozwój i międzynarodowe znaczenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski L., Skład narodowościowy państw europejskich, Instytut Spraw Narodowościowych, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Przemiany etniczne na Krymie – od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783–2014), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Witczak K.T., Scytyjskie zoonimy w leksykonie Hesychiosa, „Prace Językoznawcze” 2023, nr 1 (25).
Zobacz w Google Scholar

Wojtkowiak J., Ofiary zapomnianego ludobójstwa, [w:] idem (red.), Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik Z., Dzieje Rosji. 1533–1801, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Wójcikowski R., Imperium medyjskie: fikcja czy historyczna rzeczywistość?, [w:] C. Galewicz, J. Pstrusińska, L. Sudyka (red.), Zrozumieć Eurazję: od starożytności do czasów współczesnych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska-Dubasowa M., Historia Armenii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Związek Radziecki. Geografia, historia, ustrój, Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Związek Radziecki. Przyroda, człowiek, gospodarka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Авсеенко В.Г., История города Санкт-Петербурга в лицах и картинках. 1703–1903, [w:] А.В. Даринский (red.), Исторический очерк, Сотис, Санкт-Петербург 1995.
Zobacz w Google Scholar

Агбунов M.B., Путешествие в загадочную Скифию, Наука, Москва 1989.
Zobacz w Google Scholar

Айбабин А.И., Этнический состав сельского населения Европейского Боспора в позднеримский период, [w:] Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции, ч. 1, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2002.
Zobacz w Google Scholar

Акишев К.А., Саки азиатские и скифы европейские (общее и особенное в культуре), [w:] К.А. Акишев (red.), Археологические исследования в Казахстане, Наука, Алма-Ата 1973.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев А.Ю., Скифская хроника (Скифы в VII-IV вв. до н. э.: историко-археологический очерк), Петербургкомстат, Санкт-Петербург 1992.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев А.Ю., Хронография Европейской Скифии VII-IV вв. до н. э., Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2003.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев В.П., Историческая антропология, Наука, Москва 1979.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев В.П., Першиц А.И., История первобытного общества, Высшая школа, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Альбов C.B., Гидрогеология Крыма, Издательство Академии Наук УССР, Киев 1956.
Zobacz w Google Scholar

Альбов C.B., Минеральные источники Крыма, Крымиздат, Симферополь 1956.
Zobacz w Google Scholar

Амирханов X.A., Верхний палеолит Прикубанья, Наука, Москва 1986.
Zobacz w Google Scholar

Амирханов X.A., Палеолит юга Аравии, Наука, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Анциферов B., Адмирал Ушаков, Военмориздат, Москва–Ленинград 1940.
Zobacz w Google Scholar

Артамонов М.И., Киммерийцы и скифы, Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1974.
Zobacz w Google Scholar

Артамонов М.И., Скифское царство в Крыму, „Вестник Владимирского государственного университета” 1948, № 8.
Zobacz w Google Scholar

Архангельский А.Д., Страхов H.M., Геологическое строение и история развития Черного моря, Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1939.
Zobacz w Google Scholar

Ачкасов В.И., Басов A.B., Сумин А.И., Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, Воениздат, Москва 1988.
Zobacz w Google Scholar

Бабенчиков В.П., Некрополь Неаполя скифского, „История и археология древнего Крыма” 1957.
Zobacz w Google Scholar

Бабенчиков В.П., Новый участок некрополя Неаполя скифского, „Вестник древней истории” 1949, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Багрова Л.А., Боков B.A., Багров B.A., География Крыма, Либщь, Киев 2001.
Zobacz w Google Scholar

Балабанова M.A., Реконструкция социальной организации поздних сарматов по антропологическим данным, „Нижневолжский археологический вестник” 2003, Вып. 6.
Zobacz w Google Scholar

Балахванцев A.C., Абсолютная хронология архаической Скифии: восточные реперы, [w:] А.С. Балахванцев, С.В. Кулланда (red.), Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы международной научной конференции, посвященной памяти Марии Николаевны Погребовой, Институт востоковедения РАН, Москва 2016.
Zobacz w Google Scholar

Баранов H.B., Былинкин Н.П., Основные задачи партии в области строительства и архитектуры, „Коммунист” 1955, № 7.
Zobacz w Google Scholar

Басов O.B., Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945, Наука, Москва 1987.
Zobacz w Google Scholar

Белобородов Д.Е., Тверитинова Т.Ю., Связь нефтегазоносности и грязевого вулканизма в Керченско-Таманской зоне, [w:] Инновации в геологии, геофизике, географии – 2018. Материалы 3–ей Международной научно-практической конференции, Издательство „Перо”, Москва 2018.
Zobacz w Google Scholar

Беняков M.B., Как и почему мы должны разбить барона Врангеля, Государственное издательство. Тульское отделение, Тула 1920.
Zobacz w Google Scholar

Бескаравайный M.M., Птицы Крымского полуострова, Бизнес-Информ, Симферополь 2012.
Zobacz w Google Scholar

Блаватский В.Д., О римских войсках на Таврическом полуострове в I в. н.э., Наука, Москва 1985.
Zobacz w Google Scholar

Богданов А.П., Суворов, Вече, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Боков B.A., Трансформация водного баланса в Крыму в XX веке – начале XXI века, Крымский научный центр, Симферополь 2011.
Zobacz w Google Scholar

Боков B.A., Трансформация ландшафтно-экологических процессов в Крыму в XX веке – начале XXI века, Доля, Симферополь 2010.
Zobacz w Google Scholar

Болтрик Ю.В., Скифский курган как единый ансамбль, [w:] В.И. Гуляев, В.С. Ольховский (red.), Скифы и сарматы в VII-III вв. до н.э.: Палеоэкология, антропология и археология. Сборник статей, Институт археологии Российской академии наук, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Бонадренко A.A., Культ воина – зверя у правящих сословий древних киммерийцев, скифов, сарматов, Национальный-научно исследовательский институт украиноведения и всемирной истории, Киев 2014.
Zobacz w Google Scholar

Бондарев O.C., Историография материалов по экономике и политике Боспорского царства VI–I вв. до н. э. (на основании нумизматических источников), [w:] Боспорский феномен: Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции, ч. 2, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Бондаренко M.A., Михайлов B.A., Геоморфологические факторы формирования высотной поясности растительного покрова юговосточного склона Бабуган-яйлы (Крымский полуостров), „Современные научные исследования и инновации” 2016, № 7 (63).
Zobacz w Google Scholar

Борзенко C.A., Денисов H.H., Наш Будённый, Политиздат, Москва 1974.
Zobacz w Google Scholar

Брашинский И.Б., В поисках скифских сокровищ, Наука, Москва 1979.
Zobacz w Google Scholar

Буданова В.П., Готы в эпоху великого переселения народов, Наука, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Бунак B.B., Ископаемые гоминиды и происхождение человека, Наука, Москва 1966.
Zobacz w Google Scholar

Быстров B.E., Советские партизаны. Из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Государственное издательство политической литературы, Москва 1961.
Zobacz w Google Scholar

Ванеев Г.И., Севастополь, 1941–1942 гг.: Хроника героической обороны, Издательский дом „Украина”, Киев 1995.
Zobacz w Google Scholar

Ванюшкин A.C., Дадашев Б.А., Экономическая эффективность конфигурации системы альтернативной энергетики в Крыму, „Экономика. Информатика” 2020, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Вахонеев B.B., Первые греческие колонисты на Боспоре Киммерийском, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Вахрушева Л.П., Воробьева H.B., Цветной атлас растений Крыма, Бизнес-Информ, Симферополь 2010.
Zobacz w Google Scholar

Вахтина М.Ю., Кашуба M.T., Об особенностях греко-варварских контактов начальной поры колонизации Северного Причерноморья в свете изучения материалов Немировского городища, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ведь И.П., Климатический атлас Крыма, Таврия-Плюс, Симферополь 2000.
Zobacz w Google Scholar

Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2020.
Zobacz w Google Scholar

Вербицкая O.M., Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву, середина 40-х – начало 60-х гг., Наука, Москва 1992.
Zobacz w Google Scholar

Верт H., История советского государства, Прогресс-Академия, Москва 1992.
Zobacz w Google Scholar

Веселовский Б.Б., Курс экономики и организации городского хозяйства, Госполитиздат, Москва 1951.
Zobacz w Google Scholar

Веселовский Н.И., Скифский всадник (поясная пряжка), „Известия Таврической Учёной Архивной Комиссии” 1891, № 14.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов Ю.А., Северное Причерноморье после падения Великой Скифии (Своеобразие стабилизации в регионе во второй половине III – первой половине II в. до н. э.), [w:] Боспорское царство как историко-культурный феномен. Материалы научной конференции. Декабрь 1998, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1998.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов Ю.A., Зинько B.H., Смекалова T.H., Юз-Оба. Курганный некрополь аристократии Боспора, [w:] В.Н. Зинько (red.), История изучения и топография, т. 1, Мастер книг, Симферополь–Керчь 2012.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов Ю.Г., Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н.э., „Вестник древней истории” 1994, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов Ю.Г., Политическая история Ольвийского полиса VII–I вв. до н.э. Историко-эпиграфическое исследование, Наука, Москва 1989.
Zobacz w Google Scholar

Винокуров Н.И., Корженков A.M., Родкин M.B., К оценке сейсмической опасности района Керченского пролива по данным археосейсмологии, „Вопросы инженерной сейсмологии” 2015, т. 42, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Вишняцкий Л.Б., Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции, Издательство СпбГУ, Санкт-Петербург 2008.
Zobacz w Google Scholar

Вишняцкий Л.Б., О возможных случаях культурной преемственности между Homo neanderthalensis и Homo sapiens, „Записки Института истории материальной культуры РАН” 2007, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Вознесенский H., Военная экономика СССР в период Отечественной войны, Политиздат, Москва 1947.
Zobacz w Google Scholar

Вольфсон Б.М., Конец авантюры барона Врангеля, Крымгиз, Симферополь 1940.
Zobacz w Google Scholar

Врангель П.Н., Воспоминания, Вече, Москва 2016.
Zobacz w Google Scholar

Вульф E.B., Флора Крыма, Колос, Москва 1966.
Zobacz w Google Scholar

Высотская T.H., Культы и обряды поздних скифов, „Вестник древней истории” 1976, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Высотская T.H., Торговые связи Неаполя скифского в эллинистический период, „Вестник древней истории” 1978, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Высотская T.H., Скорый C.A., Работы на Неаполе скифском и в его округе, Наука, Москва 1976.
Zobacz w Google Scholar

Габелко О.Л., Завойкин A.A., Ещё раз о вифинско-понтийско-боспорской эре, [w:] Боспорский феномен: Проблемы хронологии и датировки памятников. Материалы Международной научной конференции, ч. 1, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2004.
Zobacz w Google Scholar

Гаврилюк H.A., Этнические процессы в Северном Причерноморье в раннем железном веке, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Гайдукевич В.Ф., Боспорские города. Уступчатые склепы. Эллинистическая усадьба. Илурат), Наука, Ленинград 1981.
Zobacz w Google Scholar

Гайдукевич В.Ф., Боспорское царство, Издательство Aкадемии Hаук СССР, Москва-Ленинград 1949.
Zobacz w Google Scholar

Ганелин Р.Ш., Канун „Кровавого воскресенья” (Царские власти 6–8 января 1905 года), „Вопросы истории” 1980, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Гармаш П., Крым, путеводитель, Таврида-Вояж, Симферополь 1998.
Zobacz w Google Scholar

Гвоздецкий H.A., Физико-географическое районирование СССР (характеристика региональный единиц), Издательство Московского университета, Москва 1968.
Zobacz w Google Scholar

Геродот, История, Академический проект, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Главацкий Г.К., В боях за Севастополь, Заря Востока, Тбилиси 1943.
Zobacz w Google Scholar

Глебов В.П., Сарматы и Боспор на рубеже эр, [w:] Боспорский феномен: Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции, ч. 2, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Гнатенко Г.И., Кутний B.A., Науменко П.И., Соболевский Ю.В., Шнюков Е.Ф., Грязевые вулканы Керченско-Таманской области. Атлас, Наукова думка, Киев 1986.
Zobacz w Google Scholar

Голенцов A.C., Голенко В.К., Из керамической эпиграфики Неаполя, „Краткие Сообщения Института Археологи” 1979, № 159.
Zobacz w Google Scholar

Голубев B.H., Косых B.M., Методические указания по изучению редких и исчезающих растений флоры Крыма, ГНБС, Ялта 1980.
Zobacz w Google Scholar

Горбунов P.B., Горбунова Т.Ю., Дрыгваль A.B., Табунщик B.A., Изменение температуры воздуха в Крыму, „Социально-экологические технологии” 2020, т. 10, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Горин B.A., Борьба партийных организаций за высокую производительность труда в промышленности в годы 4-ой пятилетки, Госполитиздат, Москва 1954.
Zobacz w Google Scholar

Горлов Ю.В., Кайтамба М.Д., Поротов A.B., Палеоэкологический фактор в социально-экономическом развитии Боспора Киммерийского, [w:] Боспорский феномен: Проблема соотношения письменных и археологических источников. Материалы Международной научной конференции, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Государственное строительство CCCP (Budownictwo Państwowe ZSRR). Więcej
Zobacz w Google Scholar

zob. w: Указ Верховного Совета СССР от 9 мая 1950 года „Об образовании Государственного комитета Совета СССР по делам строительства”, [w:] Ю.И. Мандельштам (red.), Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР: 1938–июль 1956, Государственное издательство юридической литературы, Москва 1956.
Zobacz w Google Scholar

Государственный доклад „О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году”, НИА-Природа, Москва 2019.
Zobacz w Google Scholar

Граков Б.Н., Скифы, Издательство МГУ, Москва 1971.
Zobacz w Google Scholar

Грей M., Мой отец генерал Деникин, Парад, Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Гречко Д.С., К вопросу о демографическом потенциале Ольвии в VI–V вв. до н. э., [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Грибанов Д.В., Левкон I, Мемнон и Аркадия: к вопросу о месте Боспора в международной политике периода фиванской гегемонии, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Гриневич К.Э., Херсонес и Рим, „Вестник древней истории” 1947, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Гуляев В.И., Расцвет и падение великого царства, Алетейа, Москва 2005.
Zobacz w Google Scholar

Гуляев В.И., Скифы. Что мы знаем о них?, Наука и Жизнь, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

Гуревич Л.Я., Девятое января, Издательство „Пролетарий”, Харьков 1926.
Zobacz w Google Scholar

Гуревич Л.Я., Народное движение в Петербурге 9-го января 1905 г., „Былое” 1906, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Гуревич Л.Я., Народное движение в Петербурге 9-го января 1905 г., Издательство Гуго Штейнца, Берлин 1906.
Zobacz w Google Scholar

Гусарова И.А., Сагдеева A.A., Парфирьева E.H., Перспективы освоения нефтегазовых ресурсов Крыма, „Вестник технологического университета” 2014, т. 17.
Zobacz w Google Scholar

Дандамаев M.A., Иран при первых Ахеменидах, Издательство Восточной литературы, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Дандамаев M.A., Отражение содержания Бехистунской надписи в труде Геродота, „Краткие сообщения Института народов Азии. Иранская филология” 1963, т. 67.
Zobacz w Google Scholar

Дашевская О.Д., Граффити на стенах зданий в Неаполе Скифском, „Советская Археология” 1962, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Дашевская О.Д., Земляной склеп 1949 г. в некрополе Неаполя скифского, „Вестник древней истории” 1951, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Дашевская О.Д., К вопросу о локализации трех скифских крепостей, упоминаемых Страбоном, „Вестник древней истории” 1958, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Дашевская О.Д., Лепная керамика Неаполя скифского, „Материалы и исследования по археологии СССР” 1968, № 64.
Zobacz w Google Scholar

Декреты Советской власти, т. 1, 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г., Государственное издательство политической литературы, Москва 1957.
Zobacz w Google Scholar

Деникин А.И., Путь русского офицера, Прометей, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Дзенс-Литовская H.H., Почвы и растительность степного Крыма, Наука, Ленинград 1970.
Zobacz w Google Scholar

Дзенс-Литовская H.H., Природные географические ландшафты степного Крыма, „Вестник Ленинградского университета” 1951, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Дидух Я.П., Опыт классификации ксерофильной полукустарничковой и травянистой растительности Горного Крыма, „Ботанический журнал” 1983, т. 68, № 11.
Zobacz w Google Scholar

Дидух Я.П., Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана), Наукова думка, Киев 1992.
Zobacz w Google Scholar

Динес B.A., Ткачев В.И., История предпринимательства в России. IX – начало XX века, Саратовский государственный социально-экономический университет, Саратов 2011.
Zobacz w Google Scholar

Дитмар А.Б., От Скифии до Элефантины. Жизнь и путешествия Геродота, Географгиз, Москва 1961.
Zobacz w Google Scholar

Добрынин Б.Ф., Физическая география СССР. Европейская часть и Кавказ, Госучпедиздат, Москва 1948.
Zobacz w Google Scholar

Добрынин Б.Ф., Характер берегов восточного Крыма от Меганома до Карадага, „Ученые записки МГУ” 1938, Вып. 19.
Zobacz w Google Scholar

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года, письмо МИД России от 02.04.2014 № 4886/дп.
Zobacz w Google Scholar

Документы внешней политики СССР, т. I, Госполитиздат, Москва 1959.
Zobacz w Google Scholar

Драган H.A., Почвенные ресурсы Крыма, Доля, Симферополь 2004.
Zobacz w Google Scholar

Дробышевский C.B., Предшественники. Предки?, Комкнига, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Дублянский B.H., Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма, Недра, Ленинград 1977.
Zobacz w Google Scholar

Дулицкий А.И., Биоразнообразие Крыма. Млекопитающие: история, состояние, охрана, перспективы, СОНАТ, Симферополь 2001.
Zobacz w Google Scholar

Дулицкий А.И., Животный мир Крыма, [w:] А.И. Дулицкий, Атлас туриста: Крым, ГУГК, Москва 1985.
Zobacz w Google Scholar

Дулицкий А.И., Млекопитающие Крыма, Крымучпедгиз, Симферополь 2001.
Zobacz w Google Scholar

Дьяков B.H., Пути римского проникновения в Северное Причерноморье: Понт и Мезия, „Вестник древней истории” 1940, № 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Дьяков H.H., Белогудов A.A., Водообмен залива Сиваш с Азовским морем через пролив Генический (Тонкий), „Труды ГОИН” 2015, Вып. 216.
Zobacz w Google Scholar

Дьяконов M.M., Очерк истории древнего Ирана, Издательство Восточной литературы, Москва 1961.
Zobacz w Google Scholar

Дьяконов И.М., История Миди: От древнейших времен до конца IV в до н.э., т. I, Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1956.
Zobacz w Google Scholar

Евстафьев Г.Н., Всенародное соревнование за досрочное выполнение послевоенной пятилетки, Госполитиздат, Москва 1949.
Zobacz w Google Scholar

Ена Б.Г., 220 лет исследований флоры Крыма, „Чорноморський ботанічний журнал” 2005, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Ена Б.Г., Физико-географическое районирование Крымского полуострова, „Вестник Московского университета” 1960, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Ена Б.Г., Ена АЛ.В., Ена АН.В., Первая монография о природе Тавриды. К 125-летию выхода в свет книги К.И. Габлица, Крымский Архив, Симферополь 2001, т. 2.
Zobacz w Google Scholar

Ена Б.Г., Твердохлебов И.Т., Шаншырь С.П., Ена Ал.В., Южный берег Крыма. Путеводитель. Очерки природы, истории, хозяйства. Туристские и экскурсионные маршруты по Западному и Восточному Южнобережью, Бизнес-Информ, Симферополь 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ергина Е.И., Жук B.O., Пространственно-временная изменчивость климата зимних сезонов в Крыму, „Ученые записки КФУ им. В.И. Вернадского” 2018, т. 4 (70), № 1.
Zobacz w Google Scholar

Ершов B.B., Белобородов Д.Е., Новые данные о вещественном составе продуктов деятельности грязевых вулканов Керченского полуострова, „Доклады Российской академии наук” 2016, т. 471, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Железкин В.Г., Зубков К.И., Индустриализация в царской России (конец XIX – начало ХХ века), Наука, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Жиромская В.Б., Жизненный потенциал послевоенных поколений в России 1946–1960, РГГУ, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Жук B.O., Оценка потенциальной гидрометеорологической устойчивости ландшафтов Крыма, „Вестник Воронежского государственного университета” 2019, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Журавлёв Д.B., Ломтадзе Г.А., Керамические комплексы раннего Пантикапея, [w:] Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Декабрь 1999, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Забнин C.H., Новооткрытая палеолитическая стоянка в Крыму, „Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии” 1928, т. 2.
Zobacz w Google Scholar

Завойкин A.A., Боспор: территориальное государство и полис, [w:] Боспорский феномен: Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции, ч. 1, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Зайцев Ю.П., Неаполь скифский (II в. до н. э. – III в. н. э.): Монография, Универсум, Симферополь 2003.
Zobacz w Google Scholar

Зайцев Ю.П., Скилур и его царство. Новые открытия и новые проблемы, „Вестник древней истории” 1999, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Зайцев Ю.П., Южный дворец Неаполя скифского, „Вестник древней истории” 1997, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Закон РСФСР от 25 июня 1946 г. „Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область”, Заседания Верховного Совета РСФСР (седьмая сессия), 20–25 июня 1946 г., Москва 1946.
Zobacz w Google Scholar

Закон РСФСР от 02.06.1954 o внесении изменений и дополнений в статью 14 Конституции (Основного Закона) РСФСР, „Заседания Верховного Совета РСФСР 3-го созыва. Пятая сессия (31 мая – 2 июня 1954 г.)”, Москва 1954.
Zobacz w Google Scholar

Захарченко A.B., Проблема стимулирования трудовой деятельности в системе исправительно-трудовых учреждений НКВД-МВД в 1930–1950-е годы, „Вестник Удмуртского университета” 2009, Вып. 2.
Zobacz w Google Scholar

Зенкевич Л.А., Сиваш или Гнилое море, [w:] Л.А. Зенкевич, Биология морей СССР, Издательство Академии Наук СССР, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Зенкович В.П., Геоморфологические наблюдения на побережье Восточного Крыма (на участке Карадаг-Меганом), „Ученые записки МГУ” 1938, Вып. 19.
Zobacz w Google Scholar

Зинько B.H., Нимфейский полис, [w:] Боспорское царство как историко-культурный феномен. Материалы научной конференции. Декабрь 1998, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1998.
Zobacz w Google Scholar

Зинько B.H., Становление Нимфейского полиса, [w:] Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Декабрь 1999, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Золототрубов A.M., Будённый, Молодая гвардия, Москва 1983.
Zobacz w Google Scholar

Зубарев В.Г., К вопросу о западной границе Боспора во второй половине IV – начале V в. н. э., [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Зубарь B.M., Зинько B.M., Боспор Киммерийский в античную эпоху. Очерки социально-экономической истории, „Боспорские исследования” 2006, Вып. XI.
Zobacz w Google Scholar

Зубкова Е.Ю., Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953, РОССПЭН, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Зуев В.Ю., О появлении сарматов в степях Евразии по археологическим данным, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Иванов A.B., О восточной границе Боспорского царства, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Иванова И.К., Геологический возраст ископаемого человека, Наука, Москва 1965.
Zobacz w Google Scholar

Иванчик А.И., Боспорское царство эпохи Спартокидов: уникальная форма греческой государственности, [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 1, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Игнатов Е.И., Современные представления о рельефе берегов и дна Черного моря, „Вестник Москoвского университета” 2010, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Ильченко Н.М., Чистяков И.А., Древний Херсонес как тема русской истории и литературы (по произведениям А.Н. Муравьева и А.М. Горького), „Вестник Вятского государственного гуманитарного университета” 2014, № 7.
Zobacz w Google Scholar

История социалистической экономики СССР, т. 5, Советская экономика накануне и в период Великой Отечественной войны. 1938–1945 гг., Наука, Москва 1978.
Zobacz w Google Scholar

История социалистической экономики СССР, т. 6, Восстановление народного хозяйства СССР. Создание экономики развитого социализма. 1946 – начало 1960–х годов, Наука, Москва 1980.
Zobacz w Google Scholar

Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2015.
Zobacz w Google Scholar

Казанцев Ю.В., Тектоника Крыма, Наука, Москва 1982.
Zobacz w Google Scholar

Калинин И.М., Под знаменем Врангеля: Заметки бывшего военного прокурора, Прибой, Ленинград 1925.
Zobacz w Google Scholar

Канторович A.P., Искусство скифского звериного стиля Восточной Европы (классификация, типология, хронология, эволюция), Издательство Московского университета, Москва 2022.
Zobacz w Google Scholar

Капитонов К.А., Голгофа русской эскадры: последний поход барона Врангеля, Зебра Е, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Карасев A.H., Раскопки Неаполя скифского в 1949 г., „Краткие сообщения института истории материальной культуры” 1951, Вып. 37.
Zobacz w Google Scholar

Карпенко C.B., Крах последнего белого диктатора, Знание, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Карпухин C.C., Н.Г. Судакова H.Г., Литорайоны Русской равнины в связи с комплексным природно-хозяйственным районированием. Проблемы региональной геологии Северной Евразии, МГРИ, Москва 2012.
Zobacz w Google Scholar

Карта физико-географического районирования СССР. Масштаб: 1:24000000, [w:] Атлас СССР. Карты природы. Физико-географическое районирование, Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Москва 1983.
Zobacz w Google Scholar

Кашаев C.B., Общеполитическая ситуация в Северном Причерноморье в V в. до н. э. и материалы некрополя Артющенко-2, [w:] Боспорский феномен: Проблема соотношения письменных и археологических источников. Материалы Международной научной конференции, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Кваша Я.Б., Красовский В.П., Капитальное строительство и проблемы возмещения, „Вопросы экономики” 1964, № 11.
Zobacz w Google Scholar

Ковтун А.И., Севастопольские записки, Таврия, Симферополь 1972.
Zobacz w Google Scholar

Колтухов С.Г., Курган IV Аккайского (Белогорского) курганного могильника, [w:] А.А. Масленников (red.), Древности Боспора, т. 9, Институт археологии Российской академии наук, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Колтухов С.Г., Новые материалы к периодизации и реконструкции оборонительных сооружений Неаполя Скифского, „Советская Археология” 1990, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Кондранов И.П., Степанова A.A., Крым в период Великой Отечественной войны. Сборник документов, Таврия, Симферополь 1973.
Zobacz w Google Scholar

Копылов В.П., Нижний Дон и Боспор Киммерийский в третьей четверти VII – первой трети III в до н. э., [w:] Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции, ч. 1, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2002.
Zobacz w Google Scholar

Костин Ю.В., Дулицкий А.И., Птицы и звери Крыма, Таврия, Симферополь 1978.
Zobacz w Google Scholar

Кочкин M.A., Почвы, леса и климат горного Крыма и пути ихрационального использования, Колос, Москва 1967.
Zobacz w Google Scholar

Крапивина B.B., О торговле Ольвии в первые века н. э. (по данным амфорной тары), [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Крапивина B.B., Торговые связи Ольвии с античным и варварским миром в I–IV вв. н. э., [w:] Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Декабрь 1999, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Кронер Э., Белая армия, Черный барон: жизнь генерала Петра Врангеля, РОССПЭН, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Крыжицкий С.Д., Архитектура античных государств Северного Причерноморья, Наукова думка, Киев 1993.
Zobacz w Google Scholar

Крюкова З.Ф., Схема ландшафтного районирования Горного Крыма, „Вестник Ленинградского университета” 1960, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Кузнецов A.Г., Губанов И.Г., Полезные ископаемые Крыма, Природа, Симферополь 1995.
Zobacz w Google Scholar

Кузнецова T.M., Северное Причерноморье – население и контакты архаического периода, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Куклина И.В., Этногеография Скифии по античным источникам, Наука, Ленинград 1985.
Zobacz w Google Scholar

Куликов A.B., Бейпин Д.В., Особенности организации торговли и обмена между греками и варварами Северного Причерноморья в VI–-III вв. до н. э., [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Кулишер И.М., История русской торговли и промышленности, Социум, Челябинск 2003.
Zobacz w Google Scholar

Кутайсов B.A., Об урожайности основных зерновых культур в Северном Причерноморье, [w:] Боспорский феномен: Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции, ч. 2, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Кухарчик Ю.С., Восточные сатрапии Персидской империи поданным древнеперсидских царских надписей, БДУ, Мінск 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ланцов С.Б., К вопросу о контроле за каботажным плаванием вблизи Судака на рубеже эр, [w:] Боспорский феномен: Проблема соотношения письменных и археологических источников. Материалы Международной научной конференции, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ланцов С.Б., Голенко В.К., О западной границе Боспора в IV в. н. э. (По материалам археологических экспедиций 1999 г.), [w:] Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Декабрь 1999, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Лебединский В.И., Геологические экскурсии по Крыму, Таврия, Симферополь 1988.
Zobacz w Google Scholar

Лельчук B.C., Социалистическая индустриализация СССР, Наука, Москва 1975.
Zobacz w Google Scholar

Лисецкий Ф.Н., Маринина O.A., Буряк Ж.А., Геоархеологические исследования исторических ландшафтов Крыма, Издательский дом ВГУ, Воронеж 2017.
Zobacz w Google Scholar

Лисовский A.A., Штефель Б.И., Савельев А.П., Ермаков O.A., Козлов Ю.А., Стахеев B.B., Смирнов Д.Г., Глазов Д.M., Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты, [w:] Сборник трудов Зоологического музея МГУ, Товарищество научных изданий КМК, Москва 2019.
Zobacz w Google Scholar

Литвиненко А.Г., Жбанов A.B., Федоров А.Ф., Оборона Севастополя в рассказах ее участников (главные, решающие и трагические этапы), ЧП Кисель, Севастополь 2014.
Zobacz w Google Scholar

Литвиновский И.А., Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны, [w:] О.А. Яновский, Российские и славянские исследования, БГУ, Минск 2004.
Zobacz w Google Scholar

Локшин Э.Ю., Промышленность СССР: очерк истории (1940–1963), Мысль, Москва 1964.
Zobacz w Google Scholar

Ломоносов M.B., Древняя российская история от начала российскаго народа до кончины великаго князя Ярослава Перваго или до 1054 года, Императорская Академии наук, Санкт-Петербург 1766.
Zobacz w Google Scholar

Лысенко A.B., Новое поселение римского времени на Южном берегу Крыма, [w:] Боспорский феномен: Проблема соотношения письменных и археологических источников. Материалы Международной научной конференции, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Македонский П.А., Пламя над Крымом (воспоминания командира Южного соединения партизанских отрядов Крыма), Издательство „Крым”, Севастополь 1969.
Zobacz w Google Scholar

Маркевич А.И., К столетию исследований на городище Неаполя у Симферополя, „Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии” 1928, Вып. З.
Zobacz w Google Scholar

Марушевский Г.Б., Костюшин B.A., Сиохин В.Д., Сиваш: природа и люди, Черноморская программа Ветландс Интернешнл, Киев 2005.
Zobacz w Google Scholar

Масленников A.A., О боспорской государственности, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Маслов Е.П., Крым. Экономико-географическая характеристика, Географиз, Москва 1954.
Zobacz w Google Scholar

Мерцалов В.И., О происхождении реформы управления промышленностью и строительством (1957–1965), „Историко-экономический научный журнал” 1999, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Молев E.A., Боспор и Понт до Митридата Евпатора, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Молев E.A., О характере взаимоотношений полисов Боспора в VI – начале V в. до н. э.,
Zobacz w Google Scholar

[w:] Боспор и Северное Причерноморье в античную эпоху. Материалы юбилейного Международного круглого стола, посвящённого 10–летию конференции „Боспорский феномен”, Нестор-История, Санкт-Петербург 2008.
Zobacz w Google Scholar

Моргунов П.А., Героический Севастополь, Наука, Москва 1979.
Zobacz w Google Scholar

Мордвинцева В.И., О появлении хоронима Сарматия в Северном Причерноморье, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Муратов M.B., Краткий очерк геологического строения Крымского полуострова, Госгеолиздат, Москва 1960.
Zobacz w Google Scholar

Муратов M.B., Снегирева O.B., Успенская E.A., Средиземноморский геосинклинальный пояс. Крымско-Кавказская область. Крым, [w:] Г.Я. Крымгольц (red.), Стратиграфия СССР. Юрская Система, Недра, Москва 1972.
Zobacz w Google Scholar

Мусьяков П.И., На защите Севастополя, Госполитиздат, Москва 1943.
Zobacz w Google Scholar

Мусьяков П.И., Они стояли насмерть, ДОСААФ, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Немировский M.C., Ковригина Н.П., Динамика вод озера Донузлав, „Экология моря” 2000, т. 51.
Zobacz w Google Scholar

Нефёдкин А.К., Комплектование и состав войска сарматов и аланов в I–IV в. по данным античных источников, [w:] Боспорский феномен: Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции, ч. 2, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Никитина С.К., История российского предпринимательства, Экономика, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Никонов A.A., Сейсмический потенциал Крымского региона: Сравнение региональных карт и параметров выявленных событий, „Физика Земли” 2000, № 7.
Zobacz w Google Scholar

Никонов A.A., Цунами на берегах Черного и Азовского морей, „Физика земли” 1997, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Нюшков B.A., Боспорское царство и Колхида в эпоху Митридата VI, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Овсюченко A.H., Шварев C.B., Ларьков A.C., Мараханов A.B., Следы сильных землетрясений Керченско-Таманского региона по геологическим данным, „Вопросы инженерной сейсмологии” 2015, т. 42, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Овсюченко A.H., Корженков A.M., Ларьков A.C., Мараханов A.B., Рогожин E.A., Новые сведения об очагах сильных землетрясений в районе Керченского полуострова, „Доклады АН” 2017, т. 472, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Овчинников В.Д., Флотоводческое наследие адмирала Ф.Ф. Ушакова, „Военноисторический журнал” 2009, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Одрин A.B., Некоторые итоги и перспективы изучения зернового хозяйства Боспора, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Окладников A.П., О значении захоронений неандертальцев для истории первобытной культуры, „Советская этнография” 1952, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Окладников А.П., Палеолит и мезолит Средней Азии, [w:] В.М. Массон (red.), Средняя Азия в эпоху камня и бронзы, Наука, Москва-Ленинград 1966.
Zobacz w Google Scholar

Олиферов A.H., Яйла: география, лес, вода, Бизнес-Информ, Симферополь 2011.
Zobacz w Google Scholar

Олиферов A.H., Гольдин Б.М., Реки и озера, Серия „Природа Крыма”, Издательство Крым, Симферополь 1964.
Zobacz w Google Scholar

Ольховский B.C., Погребально-поминальная обрядность населения степной скифии (VII-III вв. до н. э.), Наука, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Опенкин Л.А., Оттепель: как это было (1953–1955 гг.), Знание, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Павлова H.H., Схема ландшафтного районирования степного Крыма, „Вестник Ленинградского университета” 1960, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Парубец O.B., Анализ климатических рядов Крымского полуострова, „Экосиситемы Крыма, их оптимизация и охрана” 2009, Вып. 1 (20).
Zobacz w Google Scholar

Паршинцев A.B., Энциклопедия лесника. Млекопитающие горного Крыма, Бизнес-информ, Симферополь 2014.
Zobacz w Google Scholar

Пахомова O.M., Оценка ландшафтногеоморфологических условий горного Крыма для целей рекреации и туризма, [w:] Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: Сборник научных трудов, Севастополь, 11–14 октября 2017 года, Типография „Ариал”, Севастополь 2017.
Zobacz w Google Scholar

Пашкевич Г.А., К проблеме изучения земледелия Северного Причерноморья в античную эпоху, [w:] Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции, ч. 2, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2002.
Zobacz w Google Scholar

Первый съезд РСДРП. Документы и материалы, Госполитиздат, Москва 1958.
Zobacz w Google Scholar

Петров A.H., Война России с Турцией и Польскими конфедератами с 1769–1774 год, т. V, Типография Э. Веймара, Санкт-Петербург 1874.
Zobacz w Google Scholar

Петров Е.И., Тетенькин Д.Д. (red.), Государственный доклад „О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию (РОСНЕДРА), Москва 2021.
Zobacz w Google Scholar

Петрушевский А.Ф., Генералиссимус князь Суворов, Типография М. М. Стасюлевича, Санкт-Петербург 1884.
Zobacz w Google Scholar

Погребова H.H., Золотые лицевые пластины из погребений мавзолея Неаполя скифского, [w:] П.Н. Шульц (red.), История и археология древнего Крыма, Издательство АН Украинской ССР, Киев 1957.
Zobacz w Google Scholar

Погребова H.H., Мавзолей Неаполя Скифского, „Краткие сообщения института истории материальной культуры” 1947, Вып. 21.
Zobacz w Google Scholar

Погребова H.H., Находки в мавзолее Неаполя Скифского, „Памятники искусства: Бюллетень Государственного музея изобразительных искусств” 1947, Вып. 2.
Zobacz w Google Scholar

Подгородецкий П.Д., Крым: природа, Таврия, Симферополь 1988.
Zobacz w Google Scholar

Подосинов A.B., Варварское окружение Боспора как фактор эволюции его государственной системы, [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 2, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Позаченюк E.A., Ландшафтное разнообразие Крыма, „Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадскогo” 2015, т. 1 (67), № 4.
Zobacz w Google Scholar

Понизовский A.M., Соляные водоемы Крыма и пути их промышленного использования, Крымиздат, Симферополь 1957.
Zobacz w Google Scholar

Понизовский A.M., Чернышев М.П., О гидрологической и гидрохимической характеристике Азовского моря и Сиваша в связи с освоением водоема, Крымиздат, Симферополь 1963.
Zobacz w Google Scholar

Постановление ВС России „О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году”, „Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации” от 4 июня 1992 г., № 22.
Zobacz w Google Scholar

Приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 28 июля 1942 года „О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций”.
Zobacz w Google Scholar

Пуздровский A.E., К проблеме формирования Неаполя скифского, Тезисы докладов крымской научной конференции „Проблемы античной культуры”, ч. 3, Симферополь 1988.
Zobacz w Google Scholar

Пуздровский A.E., Римско-боспорская война и этнополитическая ситуация в Крымской Скифии в середине I в. н. э., [w:] Боспорский феномен: Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции, ч. 2, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Пустовитенко Б.Г., Кульчицкий B.E., Горячун A.B., Землетрясения Крымско-Черноморского региона, Наукова думка, Киев 1989.
Zobacz w Google Scholar

Пчелинцев В.Ф., Образование Крымских гор, Издательство Академии наук СССР, Москва 1962.
Zobacz w Google Scholar

Раевский Д.С., К истории греко-скифских отношений (II в. до н. э. – II в. н. э.), „Вестник древней истории” 1973, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Раевский Д.С., Мир скифской культуры, Языки славянских культур, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Раевский Д.С., Скифы и сарматы в Неаполе, „Материалы и исследования по археологии СССР” 1971, № 177.
Zobacz w Google Scholar

Российский статистический ежегодник 2021, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2021.
Zobacz w Google Scholar

Ростовцев М.И., Государство и культура Боспорского царства, „Вестник древней истории” 1990, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Рубин A.M., Организация управления промышленностью СССР. 1917–1967 гг., Знание, Москва 1969.
Zobacz w Google Scholar

Рубцов Н.И., Растительный мир Крыма: Научно-популярный очерк, Таврия, Симферополь 1978.
Zobacz w Google Scholar

Рубцов Н.И., Махаева A.B., Шалыт M.C., Котова И.Н., Растительный мир, Серия „Природа Крыма”, Издательство Крым, Симферополь 1964.
Zobacz w Google Scholar

Рычагов Г.И., Антонов С.И., Судакова Н.Г., Дискуссионные проблемы надежности стратиграфических и палеогеграфических построений в Центре Русской равнины, [w:] О.П. Корсаков, В.В. Кольк (red.), Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: Материалы VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода (г. Апатиты, 12–17 сентября, 2011 г.), т. 2, Апатиты, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Савостина E.A., Боспорский феномен и вопрос культурного самоопределения боспорцев, [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 1, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Салагин Я.Т., Опыт десантных операций в Отечественную войну 1941–1945 гг., Воениздат, Москва 1947.
Zobacz w Google Scholar

Сапрыкин С.Ю., Боспорские Спартокиды и западнопонтийские города, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Сафаргалиев М.Г., Распад Золотой Орды, Мордовское книжное издательство, Саранск 1960.
Zobacz w Google Scholar

Сахаров В.П., Жидилов Е.И., Харитонов А.Д., У черноморских твердынь. Отдельная Приморская армия в обороне Одессы и Севастополя, Военное издательство министерства обороны, Москва 1967.
Zobacz w Google Scholar

Седов M.Г., Героическая оборона Севастополя (1941–1942), „Исторический журнал” 1943, № 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Славин В.И., Современные геологические процессы в юго-западном Крыму, МГУ, Москва 1975.
Zobacz w Google Scholar

Смекалов С.Л., Ещё раз к вопросу о производстве зерна и численности населения Европейского Боспора, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Смирнов A.E., Скифы, Ломоносовъ, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Смирнов Ю.А., Мустьерские погребения Евразии, Наука, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Соколов Б.В., Врангель. Жизнь и смерть за Россию, Молодая гвардия, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Соломоник Э.И., O скифском государстве и его взаимоотношениями с греческими городами Северного Причерноморья, Археология и история Боспора, Симферополь 1952.
Zobacz w Google Scholar

Сосновский Л.С., Царский последыш барон Врангель, Государственное издательство, Москва 1920.
Zobacz w Google Scholar

Струве B.B., Восстание в Маргиане при Дарии I, „Вестник древней истории” 1949, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Струкова E.B., Ушаков C.B., Херсонес Таврический на рубеже эр: археологические реалии, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Суворов A.B., Наука побеждать, Воениздат, Москва 1987.
Zobacz w Google Scholar

Суворов A.B., Походы и сражения в письмах и записках, Воениздат, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Судакова H.Г., Антонов C.И., Введенская A.И., Костомаха B.A., Немцова Г.М., Морфолитогенная основа эколого-палеогеографического районирования Русской равнины, [w:] О.П. Корсаков, В.В. Кольк (red.), Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: Материалы VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода (г. Апатиты, 12–17 сентября, 2011 г.), т. 2, Апатиты, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Сунгуров A.H., Птицы, Издательство Крым, Симферополь 1966.
Zobacz w Google Scholar

Суриков И.Е., Геродот, Молодая гвардия, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Тереножкин А.И., Скифия VII–IV вв. до н.э., Наукова Думка, Киев 1983.
Zobacz w Google Scholar

Терехова В.И., Крымское предгорье (общая характеристика природы), „Известия Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе” 1959, т. XXXIV.
Zobacz w Google Scholar

Ткаченко C.H., Керченско-Феодосийская (1941 г.) и Сицилийская (1943 г.) десантные операции: общие черты и отличия, „Juvenis scientia” 2017, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Ткаченко C.H., Морские десанты в Крым. Авиационное обеспечение действий советских войск. 1941–1942, Центрполиграф, Москва 2015.
Zobacz w Google Scholar

Толоконников T., Французская буржуазия и Иуда Врангель: договор Франции с Врангелем, Государственное издательство, Москва 1920.
Zobacz w Google Scholar

Толстиков В.П., Археологические открытия на акрополе Пантикапея и проблема боспоро-скифских отношений в VI–V в. до н. э., [w:] Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Декабрь 1999, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Толстиков В.П., Новые материалы к локализации древнейшего теменоса Пантикапея, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Толстиков В.П., Журавлёв Д.В., Некоторые итоги исследования акрополя Пантикапея (Древнейший символ христианства на Боспоре?), [w:] Боспорское царство как историко-культурный феномен. Материалы научной конференции. Декабрь 1998, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1998.
Zobacz w Google Scholar

Толстиков В.П., Журавлёв Д.В., Ломтадзе Г.А., Архаический толос на акрополе Пантикапея, [w:] Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции, ч. 1, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 2002.
Zobacz w Google Scholar

Тройницкий H.A. (red.), Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года, Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург 1904.
Zobacz w Google Scholar

Туровский Е.Я., К вопросу о зависимости Херсонеса Таврического от Боспорского царства по нумизматическим и эпиграфическим данным, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Туровский Е.Я., Об отношениях Боспора и Херсонеса во второй половине I в. до н. э. – первой половине I в. н. э. по нумизматическим данным, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Туровский Е.Я., Херсонес и боспорские цари во второй половине I в. до н. э. – первой половине I в. до н. э., [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 2, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 „О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе”.
Zobacz w Google Scholar

Указ Президента Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 168 „Об образовании Крымского федерального округа”.
Zobacz w Google Scholar

Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2016 № 375 „О Южном федеральном округе”.
Zobacz w Google Scholar

Улитин B.B., Проблемы организации греко-варварской торговли в Северо-Восточном Причерноморье, [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 2, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ушаков C.B., О хронологии позднеантичного Причерноморья: Ольвия, Херсонес и Боспор (археологический аспект), [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 2, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон „О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов” от 21.03.2014 № 36-ФЗ.
Zobacz w Google Scholar

Федосеев Н.Ф., К вопросу о существовании полисных магистратур на Боспоре, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Федосеев Н.Ф., Феномен Боспорского царства, [w:] Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Декабрь 1999, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Филиппенко A.A., О римских войсках в Таврике в свете археологических открытий последних лет, [w:] Боспорский феномен: Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2011.
Zobacz w Google Scholar

Фролова H.A., О времени правления Динамии, „Советская Археология” 1978, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Хамадан A.M., Севастопольцы. Записки военного корреспондента, Молодая Гвардия, Москва 1942.
Zobacz w Google Scholar

Ханин Г.И., Динамика экономического развития СССР, Наука, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Холендрo Д.M., В Крыму: из записок военного корреспондента, Красный Крым, Симферополь 1945.
Zobacz w Google Scholar

Цалкин В.И., Домашние и дикие животные из Неаполя скифского, „Советская Археология” 1954, т. ХХ.
Zobacz w Google Scholar

Чебышев H.H., Врангель в зарубежии, „Часовой. Иллюстрированный военный и морской журнал-памятка” 1929, № 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Черкасов A.B., Антропологические останки палеолита в Крыму: к истории и историографии изучения, „Вестник Томского государственного университета” 2014, № 384.
Zobacz w Google Scholar

Черкасов A.B., В поисках предков: открыватели первобытного прошлого Крыма, [w:] А.В. Черкасов, Научное издание. Историографические очерки, ВИЗАВИ, Ялта 2018.
Zobacz w Google Scholar

Черкасов-Георгиевский В.Г., Генерал П.Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи. Документальное жизнеописание, Центрполиграф, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Чистов Д.Е., Исследования последних лет в юго-западной части городища Нимфей, [w:] Боспорское царство как историко-культурный феномен. Материалы научной конференции. Декабрь 1998, Издательство Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 1998.
Zobacz w Google Scholar

Чистов Д.Е., Урбанизация античных центров Северного Причерноморья в VI – начале V вв. до н. э. Сходства и различия, [w:] Боспорский феномен: общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции, ч. 2, Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 2018.
Zobacz w Google Scholar

Шевцов H.B., По следам пугачевского бунта: опыт устной истории, „Вестник МГИМО-Университета” 2016, № 4 (49).
Zobacz w Google Scholar

Шепко Л.Г., Атрощенко Ю.В., Тенденции развития боспорского ремесла в VI–II вв. до н. э., [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Широкорад А.Б., Упущенный шанс Врангеля: Крым, Бизерта, Галлиполи, Вече, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Шульц П.Н., Исследования Неаполя Скифского (1945–1950), „История и археология древнего Крыма” 1957.
Zobacz w Google Scholar

Шульц П.Н., Раскопки Неаполя Скифского, „Краткие сообщения института истории материальной культуры” 1947, Вып. XXI.
Zobacz w Google Scholar

Шульц П.Н., Тавро-скифская археологическая экспедиция, „Советский Крым” 1946, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Шутов Ю.И., Большой каньон, Таврия, Симферополь 1977.
Zobacz w Google Scholar

Шутов Ю.И., Воды Крыма, Таврия, Симферополь 1979.
Zobacz w Google Scholar

Эрнст Н.Л., Летопись археологических раскопок и разведок в Крыму за 10 лет (1921–1930), „Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии” 1931,
Zobacz w Google Scholar

т. 4 (61).
Zobacz w Google Scholar

Эрнст Н.Л., Раскопки палеолитической стоянки в Чокурчинском гроте у Симферополя. Информационное сообщение, „Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии” 1929, т. 3 (60).
Zobacz w Google Scholar

Юрочкин В.Ю., Готы на Боспоре: историографические традиции и современные тенденции, [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Яйленко В.П., Политическое состояние Боспора в VI-V вв. до н. э., [w:] Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы Международной научной конференции, Нестор-История, Санкт-Петербург 2013.
Zobacz w Google Scholar

Якимов В.П., У истоков человечества (основные проблемы антропогенеза), Издательство МГУ, Москва 1964.
Zobacz w Google Scholar

Якимов В.П., Харитонов B.M., К проблеме крымских неандертальцев, Наукова думка, Киев 1979.
Zobacz w Google Scholar

Яценко C.A., Заметки по истории и культуре сарматоаланов, „Нижневолжский археологический вестник” 2003, Вып. 6.
Zobacz w Google Scholar

Яценко И.В., Искусство скифских племен Северного Причерноморья, [w:] А.Л. Монгайт, Н.В. Черкасовa (red.), История искусства народов СССР, Издательство Изобразительное искусство, Москва 1971.
Zobacz w Google Scholar

Źródła w języku francuskim
Zobacz w Google Scholar

Alimen H., Préhistoire de l`Afrique, Èditions N. Boubée et Cie, Paris 1955.
Zobacz w Google Scholar

Grimaud-Hervé D., L’Évolution de l’encéphale chez Homo erectus et Homo sapiens, CNRS, Paris 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hambücken A., La variabilité géographique des Néandertaliens, „Anthropologica et Praehistorica” 1997, № 108.
Zobacz w Google Scholar

Lubbock J., L’Homme Préhistorique. Étude d`après les monuments retrouvés dans le diffèrentes parties du monde, Librairie Germer Baillière, Paris 1876.
Zobacz w Google Scholar

Źródła internetowe
Zobacz w Google Scholar

Bieszczanow W., Moskwa 1941 cz. 1, Zespół Badań i Analiz Militarnych, https://zbiam.pl (dostęp: 27.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Броненосец „Князь Потёмкин-Таврический”, https://www.afisha.ru (dostęp: 3.09.2023).
Zobacz w Google Scholar

Владение языками и использование языков населением, [w:] Всероссийская перепись населения 2020 года, Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/vpn_popul# (link nieaktywny na dzień 2.02.2024).
Zobacz w Google Scholar

Bсе достопримечательности Крыма, https://of-crimea.ru (dostęp: 24.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги, Комиссия по Вопросам Информационного Сопровождения Государственной Национальной Политики Совета при Президенте РФ по Межнациональным Отношениям, https://sovetnational.ru (dostęp: 3.09.2023).
Zobacz w Google Scholar

Всесоюзная перепись населения 1959 года. Основные итоги, Комиссия по Вопросам Информационного Сопровождения Государственной Национальной Политики Совета при Президенте РФ по Межнациональным Отношениям, https://sovet­national.ru (dostęp: 3.09.2023).
Zobacz w Google Scholar

Население по национальной принадлежности, владению русским языком и его использованию, [w:] Всероссийская перепись населения 2020 года, Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/vpn_popul# (link nieaktywny na dzień 2.02.2024).
Zobacz w Google Scholar

Национальный состав населения, [w:] Всероссийская перепись населения 2020 года, Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/vpn_popul# (dostęp: 3.09.2023).
Zobacz w Google Scholar

Картa побережья Черного моря, http://blacksea-map.ru (dostęp: 1.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Крым – медиа портал, http://crimea-media.ru/Kara_Dag.html (dostęp: 25.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Oнлайн путеводитель „Просторы Крыма”, https://prostorikrima.ru/o/gora-roman­-kosh-135 (dostęp: 24.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Пещера Киик-Коба, https://tripmir.com/routes/310/peschera_kiik-koba.html (dostęp: 23.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Пещера Чокурча: краткое описание. Стоянки первобытных людей в Крыму, https://autogear.ru/article/354/264/peschera-chokurcha-opisanie-stoyanki-pervobyitnyih-lyudey-v-kryimu (link nieaktywny na dzień 2.02.2024).
Zobacz w Google Scholar

Указ Президента РФ от 17.03.2014 № 147 „О признании Республики Крым”, http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3621970 (link nieaktywny na dzień 2.02.2024).
Zobacz w Google Scholar

https://Operacja_perekopsko-czongarska.svg (dostęp: 3.09.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://of-crimea.ru (dostęp: 23.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Pobrania

Opublikowane

8 lutego 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-383-2