Rozwój gospodarczy Azji Środkowej: Historia i współczesność

Autorzy

Natasza Duraj
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-0796-6620

Słowa kluczowe:

Azja Środkowa, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Kirgistan

Streszczenie

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego pięciu państw: Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Kirgistanu. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których zaprezentowano historię gospodarek poszczególnych republik oraz ukazano obecną sytuację w każdym z analizowanych krajów.

Bibliografia

Adamczewski P., Kuzavleva-Adamczewska E., Świadomość historyczno-narodowa w środowisku studentów w Duszanbe, „Przegląd Orientalistyczny” 2014, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Albaum L.I., Brentjes B., Strażnicy złota, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Balon J., Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2014, vol. VII.
Zobacz w Google Scholar

Barański N., Geografia gospodarcza ZSRR, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Bazylewicz K., Bachruszyn S., Pankratowa A., Focht A., Historia ZSRR. Część II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Rosji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki R., Jezioro Aralskie – największa katastrofa ekologiczna minionego stulecia, „Annales Paedagogicae Cracoviensis”, seria „Studia Geographica” 2010, Folia 93.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński T., Miasta i oazy, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bonusiak G., Ochrona praw małych ludów rdzennych w Federacji Rosyjskiej, „Athenaeum. Polskie Studia Polityczne” 2015, vol. 46.
Zobacz w Google Scholar

Borys M., Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, [w:] K. Iwanek, O. Pietrewicz (red.), Chiński projekt „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Retoryka a rzeczywistość, Raport Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, sierpień 2017.
Zobacz w Google Scholar

Buławka N., Przykłady zastosowania programu ArcGIS w badaniu osadnictwa kultury Jaz w oazie Serachs (Turkmenistan), [w:] J. Lechnio (red.), GIS w UW. Pierwsze forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim, materiały pokonferencyjne, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Burkowicz A., Bentonity i surowce pokrewne, [w:] T. Smakowski, K. Galos, E. Lewicka (red.), Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Byś J., Stosunek państwa do kościołów w Rosji od chrztu Rusi do rewolucji październikowej (od X w. do 1917 r.), „Prawo Kanoniczne” 2001, nr 1–2 (44).
Zobacz w Google Scholar

Całus K., W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Cieślewska A., Makowska A., Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej, Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czachor R., Instytucja „lidera narodu” w republikach Azji Środkowej. Analiza porównawcza, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2019, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Czachor R., Reformy konstytucyjne w państwach Azji Środkowej. Analiza porównawcza, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” 2019, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P., Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2018, R. L.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P., Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2016, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P., Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, t. 45.
Zobacz w Google Scholar

Fiedler R., Subanov M., Zasoby wodne w Republice Kirgiskiej i państwach regionu Azji Centralnej jako jeden z aspektów geopolityki, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Gafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Gajda J.G., Polityka językowa oraz kulturalna Islamskiej Republiki Iranu w Afganistanie i Tadżykistanie, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiewicz A., Fosforyty, Państwowy Instytut Geologiczny, http://surowce-chemiczne.pgi.gov.pl/fosforyty.htm (dostęp: 21.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Gburzyńska N., Rynek turystyczny w Kazachstanie – wybrane zagadnienia, „Nowa Polityka Wschodnia” 2019, nr 1 (20).
Zobacz w Google Scholar

Gdowska K.Z., Sala D., Dospaeva S., Rozwój logistyki w Kazachstanie, „Logistyka” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Głąbek M., Kazachstan i Rosja po upadku ZSRS, „Pisma Humanistyczne” 2010, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Golcow W., Obwód kaliningradzki w latach 1945–1991: społeczeństwo, gospodarka, kultura, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1996, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Górecki W., Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Górski G., Historia ustrojów państw, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska L., Konczewicz W., Oleszak G., Jakimcio-Turawski J., Ocena wartości gospodarczej kenafu, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Graff M., Metro w Ałmaty, „Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Grzybek P., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T., Hodowla koniowatych w ogrodach zoologicznych, „Przegląd Hodowlany” 2018, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Historia i tajemnica Jeziora Aralskiego. Dlaczego musiało zaniknąć?, „National Geographic”, https://national-geographic.pl (dostęp: 13.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Hlebowicz S., Wędrówki języków, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jarosiewicz A., Pierestrojka Nazarbajewa. Kryzys i reformy w Kazachstanie, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jarosiewicz A., Falkowski M., Wielka gra wokół Turkmenistanu, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jary Z., Kasprzak M., Korabiewski B., Owczarek P., Jancewicz K., Schutty B., Współczesne procesy morfogenetyczne w górnej części zlewni Buchtarmy (Wysoki Ałtaj, Kazachstan), „Landform Analysis” 2012, vol. 20.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kaim B., Rezydencja partyjska w Mansur Tepe, południowy Turkmenistan, „Światowit” 1999, nr 1 (42).
Zobacz w Google Scholar

King Ch., Dzieje Morza Czarnego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kliś A., Kazachstan jako środkowoazjatycki tygrys – analiza strategii rozwojowych 2030 i 2050, [w:] B. Hordecki, A. Jach (red.), Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kłaczyński R., Sadowska E., Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kłys G., Jaskinie Tadżykistanu, [w:] D. Kicińska, K. Stefaniak, A. Szynkiewicz (red.), Materiały 49 Sympozjum Speleologicznego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kokoeva G., Język kirgiski, Serwis informacyjny „Wszystko o Kirgistanie”, www.kyrgyzstan.pl (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kokoeva G., Klasyfikacja gleb słonych doliny Czuj w Kirgistanie na podstawie wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat TM, Landsat ETM+, TERRA ASTER oraz danych naziemnych, „Teledetekcja Środowiska” 2007, t. 37.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk-Juśko A., Prażak R., Kościk K., Sorgo – roślina energetyczna, [w:] Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, Płońsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak K., Prolog przez czas i przestrzeń, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak K., Pułapka kanałów, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak K., Wokół jeziornego morza, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak K., Zapomniana stolica świata, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kudyba E., Konie achałtekińskie „skrzydła Turkmenów”, https://www.zywnosc.com.pl/konie-achaltekinskie-skrzydla-turkmenow (dostęp: 22.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kukulak J., Szelińska-Kukulak M., Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznania tego kraju przez turystów z Polski, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Geographica” 2019, vol. 13.
Zobacz w Google Scholar

Kyzy A.A., Kirgiz i Kazach – etymologiczne podstawy kulturowej wspólnoty i odrębności, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29.
Zobacz w Google Scholar

Lang J. Tadżykistan: chroniczna stagnacja, „Komentarze OSW” nr 200, 15.03.2016.
Zobacz w Google Scholar

Langer P., Dziedzictwo salinarne jako element atrakcyjności turystycznej regionów solnych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Autokreacja poprzez turystykę, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Legieć A., Perspektywy polityki Rosji wobec Azji Centralnej, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2019, nr 37 (1785), https://pism.pl (dostęp: 8.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Leszczycki S., Ustalenie granic współczesnej Polski, „Przegląd Geograficzny” 1946, t. XX.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W., Starożyłowie w Jakucji między tradycją tubylczą a kolonialną, „Etnografia Polska” 2012, t. LVI, z. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Litewka C., Zatoka Kara-Bogaz-Goł – naturalny zbiornik soli glauberskiej, „Wszechświat” 1962, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Łabuszewska A. (red.), Islam na obszarze postradzieckim, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Marszewski M., Chanaty wśród imperiów, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Marszewski M., W sieci granic, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Maruszczak H., Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1953, Vol. VIII.
Zobacz w Google Scholar

Maryański A., Przemiany ludnościowe w ZSRR, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa–Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Masalska L., Społeczne i kulturowe aspekty statusu języka rosyjskiego w państwach Azji Centralnej, [w:] T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (red.), Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
Zobacz w Google Scholar

Mękarska B., Odmiany języka perskiego uwarunkowane historycznie i regionalnie, „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” 2005, fasc. LXI.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski W.T., Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Molenda T., Wybrane atrakcje geoturystyczne południowo-wschodniego Kazachstanu, „Acta Geographica Silesiana” 2018, t. 12, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Morawska E., Bezpieczeństwo Kazachstanu w dobie kryzysu, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2018, nr 1, t. 12.
Zobacz w Google Scholar

Mukowin M.S., Graff M., Koleje Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Musiał D., Mitraizm: religia wtajemniczonych, „Ars Religia” 1994, nr 3/2 (7).
Zobacz w Google Scholar

Naruniec A., Borko H., Gębski P., Uzbekistan. Przewodnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Niechciał P., Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski S., Wielka Geografia Powszechna, z. V, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski S., Wielka Geografia Powszechna, z. XI, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka I., Pisowicz A., Talacha J., Tulisow J., Zagórski B.R., Zych M., Nazewnictwo geograficzne świata, z. 5, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E., Kupcy ze wschodu, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Perkowska A., Przedradziecka tożsamość narodowa w Azji Centralnej w kontekście polityki narodowościowej ZSRR. Przegląd badań, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, vol. 50, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pietkiewicz S., O granicy i jej przeprowadzeniu, „Przegląd Geograficzny” 1946, t. XX.
Zobacz w Google Scholar

Podraza Z., Krupa-Żuczek K., Wzorek Z., Technologie otrzymywania kwasu fosforowego (V), „Chemia. Czasopismo Techniczne” 2011, R. 108, z. 10.
Zobacz w Google Scholar

Potulski J., Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Protokół między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego, podpisany w Warszawie dnia 18 marca 1958 r., Dz.U. z 1958 r. nr 76, poz. 386.
Zobacz w Google Scholar

Rohoziński J., Bawełna, samowary i Sartowie. Muzułmańskie okrainy carskiej Rosji 1795–1916, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rojan E., Wpływ współczesnych procesów morfogenetycznych na rzeźbę północno-zachodniego Pamiru, „Prace i Studia Geograficzne” 2009, t. 41.
Zobacz w Google Scholar

Różańska M., Geneza minaretów w kontekście badań nad wczesnomuzułmańskimi minaretami w Azji Środkowej (IX–XIII wiek), „Studia i Materiały Archeologiczne” 2009, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Rybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Sarsekova D.N., Zasada M., Produkcyjność plantacji wybranych klonów topoli w południowo-wschodnim Kazachstanie, „Sylwan” 2014, nr 158 (6).
Zobacz w Google Scholar

Siemieński F., Powstanie, treść i znaczenie radzieckiego ustroju federalnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1977, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzan P., Reformy społeczno-polityczne w Uzbekistanie w czasie prezydentury Szawkata Mirzijojewa, „Nowa Polityka Wschodnia” 2021, nr 1 (28).
Zobacz w Google Scholar

Skrzyp J., Rozwój stosunków handlowych Chin z Europą oraz państwami Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu przesłanką odrodzenia Jedwabnego Szlaku, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2014, nr 4 (97).
Zobacz w Google Scholar

Skubała P., Papier inaczej, „Dzikie Życie” 2016, nr 9 (267), https://dzikiezycie.pl (dostęp: 1.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Sławoj Z., Korpus Ochrony Pogranicza w służbie Polsce, „Niepodległość i Pamięć” 1999, nr 6/1 (14).
Zobacz w Google Scholar

Słobodzian L., Kierunki rozwoju handlu zagranicznego w warunkach gospodarki przejściowej Republiki Kazachstanu, [w:] J. Kaja (red.), Polityka gospodarcza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001–2002.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 29.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Smoleń M., Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Nowa strategia rozwoju Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, [w:] B. Hordecki, A. Jach (red.), Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyński M., Atlas przemian politycznych XX wieku, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska S., Studia nad przestrzenią zurbanizowaną – pola analiz, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2011, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Susłow S.P., Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Swastek J., Chrystianizacja Rusi Kijowskiej do czasów księcia Włodzimierza Wielkiego (+1015), „Studia Theologica Varsaviensia” 1988, nr 2 (26).
Zobacz w Google Scholar

Sykulski L., Nizina Turańska jako interior Eurazji, „Geopolityka” 2009, nr 1 (2).
Zobacz w Google Scholar

Szpoper D., Rosja po wojnie krymskiej w pierwszej dekadzie rządów Aleksandra II (do 1866 roku), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, t. LXXI, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski J., Ewolucja pozycji ustrojowej parlamentu Tadżykistanu w świetle reform konstytucyjnych w latach 1990–2016, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski J., Ewolucja pozycji ustrojowej Prezydenta Uzbekistanu w latach 1990–2015, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 20B.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski J., Instytucja Pełnomocnego Rzecznika ds. Praw Człowieka w Turkmenistanie – wymiar normatywny i praktyka, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2 (48).
Zobacz w Google Scholar

Tambor J., Kazach czy Kazachstańczyk: przyczynek do nazw narodowości i nazw obywateli państw, „Postscriptum” 2005, nr 2 (50).
Zobacz w Google Scholar

Targalski T., Przekleństwo bawełny, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Targalski T., Tajemnice jedwabiu, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Trepińska J., Górskie klimaty, Wydawnictwo Instytutu Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Umowa między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejącej polsko-radzieckiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego, podpisana w Moskwie dnia 5 marca 1957 r., Dz.U. z 1958 r. nr 37, poz. 166.
Zobacz w Google Scholar

Uzbekistan – państwo w budowie, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, Raport OSPP, maj 2020.
Zobacz w Google Scholar

Vierek A., Lewandowski J., Malik K., Salamon T., Karpaty i ich przedpole: przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek P., Kazachstan i Uzbekistan – dwa modele przywództwa terytorialnego, „Wschodnioznawstwo” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicki A., Etnogeneza i tradycja wynaleziona jako instrumenty legitymizacji władzy w państwach Azji Centralnej, „Rocznik Nauk Społecznych” 2015, t. 7 (43), nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wites T., Kazachstan – zmiany i wyzwania gospodarcze na przełomie XX i XXI wieku, [w:] M. Wagué (red.), Afryka, Azja, Ameryka Łacińska: wyzwania społeczno-gospodarcze w XXI wieku, Instytut Krajów Rozwijających się, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wites T., Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w krajach Azji Centralnej powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, „Czasopismo Geograficzne” 2003, vol. LXXIV, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk M., Problemy migracji zarobkowej w Azji Centralnej w ujęciu gospodarczym i społecznym, „Wschodnioznawstwo” 2018, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Wojcieszek Ł., Porozumienie regulujące status Morza Kaspijskiego – geneza i znaczenie, „Nowa Polityka Wschodnia” 2019, nr 1 (20).
Zobacz w Google Scholar

Wolski J., Filhellenizm Arsacydów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1974, vol. XXIX.
Zobacz w Google Scholar

Wyszomirski P., Lewicka E., Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2005, t. 21, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Zgorzewski M., Piętrowość krajobrazów w Azji Centralnej, „Prace i Studia Geograficzne” 2009, t. 41.
Zobacz w Google Scholar

Zienkiewicz L., Morza ZSRR – ich fauna i flora, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

ZSRR-Polska. Umowa o polsko-radzieckiej granicy państwowej, Dz.U. z 1947 r. nr 35, poz. 167.
Zobacz w Google Scholar

Związek Radziecki. Geografia, historia, ustrój, Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Związek Radziecki. Przyroda. Człowiek. Gospodarka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Żołądek Ł., Azja Centralna: polityka, gospodarka, społeczeństwo, Biuro Analiz Sejmowych, 25 stycznia 2018, nr 1 (239).
Zobacz w Google Scholar

https://polityka.pl (dostęp: 9.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://zsrr.keep.pl (dostęp: 9.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Абдакимов A., История Казахстана (с древнейших времен до наших дней), Республиканский издательский центр, Астана 1999.
Zobacz w Google Scholar

Авиабаза „Кант”, Министерство обороны Российской Федерации, https://structure.mil.ru (dostęp: 10.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Административно-территориальное деление Республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, https://data.gov.uz (dostęp: 1.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Административно-территориальное деление Республики Узбекистан, Портал открытых данных Республики Узбекистан, https://data.gov.uz (dostęp: 1.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Айдаров И.П., Панкова Е.И., Соленакопление на равнинах Средней Азии и пути его регулирования, „Почвоведение” 2007, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Айдаров И.П., Проблемы мелиорации и водопользования, „Природообустройство” 2008, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Айтмамбетов Д., Культура киргизского народа во второй половине ХIХ – начале ХХ века, Илим, Фрунзе 1967.
Zobacz w Google Scholar

Алексеева Т.И., Этногенез и этническая история восточных славян по данным антропологии, Научный мир, Москва 1999.
Zobacz w Google Scholar

Алибеков Л.А., Алибекова С.Л., Социально-экономические последствия процесса опустынивания в Центральной Азии, „Вестник Российской Академии Наук” 2007, т. 77, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Алимардонов М.У., Образование, функционирование и ликвидация Представительства Таджикской АССР при Правительстве Узбекской ССР (7 декабря 1924 – 2 ноября 1929 гг.), „Известия Академии наук Республики Таджикистан” 2011, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Алматов Б.И., Нуралиев Н.А., Нуралиева Х.О., Анализ и оценка посезонной динамики показателей химического состава воды некоторых водохранилищ Узбекистана, „Гигиена и санитария” 2017, № 96 (2).
Zobacz w Google Scholar

Алпысбаев Х.А., Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана, Наука, Алма-Ата 1979.
Zobacz w Google Scholar

Антонов А.И. (red.), Тайны туркменской демографии, Российская Академия Наук, Москва 1999.
Zobacz w Google Scholar

АО НК „Kazakh Tourism”, https://qaztourism.kz (dostęp: 29.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Асонов Н.В., Владимир Святой и Ярослав Мудрый. Выбор полюса цивилизационного притяжения, „Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование” 2015, Вып. 2.
Zobacz w Google Scholar

Атаев К., Васильев В.И., Горелова Р.И., Караваев А.А., Кекилова А.Ф., Сопыев O., Эминов A., Материалы по редким и исчезающим видам птиц фауны Туркменистана, „Русский орнитологический журнал” 2012, т. 21.
Zobacz w Google Scholar

Атлас Казахской ССР, Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Атлас СССР, Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Москва 1983.
Zobacz w Google Scholar

Бабаев А.Г., Лавров А.П., Аманмурадов К.М., География Туркменистана, Ашхабад 1976.
Zobacz w Google Scholar

Бабурин C., Крым навеки с Россией: историко-правовое обоснование воссоединения республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией, Книжный мир, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Базилевич Н.И., Панкова Е.И., Опыт классификации почв по засолению, „Почвоведение” 1968, № 11.
Zobacz w Google Scholar

Балясный В.И., Серо-бурые пустынные почвы саксаульников Северного Устюрта, „Проблемы освоения пустыни Устюрт”, Мехнат, Ташкент 1985.
Zobacz w Google Scholar

Баскаков Н.А., Каракалпакский язык, Издательство Академии Наук СССР, Москва 1952.
Zobacz w Google Scholar

Баскаков Н.А., Состав лексики каракалпакского языка и структура слова. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, Издательство Академии Наук СССР, Москва 1962.
Zobacz w Google Scholar

Бегалов Б.А., Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2020 года, Государственный Комитет Республики Узбекистан по Статистике, Ташкент 2021.
Zobacz w Google Scholar

Белоусов П.Е., Крупская B.B., Бентонитовые глины России и стран ближнего зарубежья, „Георесурсы” 2019, № 21 (3).
Zobacz w Google Scholar

Борисевич Д.В., Неотектоника Урала, „Геотектоника” 1992, № 26.
Zobacz w Google Scholar

Бромлей Ю.В., Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов, Наука, Москва 1988.
Zobacz w Google Scholar

Бураев А.И., К вопросу о применении термина „Центральная Азия” в исторических исследованиях, „Вестник Бурятского госуниверситета” 2011, № 8.
Zobacz w Google Scholar

Буртман B.C., Тянь-Шань и Высокая Азия. Палеозойская тектоника и геодинамика, ГЕОС, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, https://stat.gov.kz (dostęp: 20.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Возгрин В.Е., Исторические судьбы крымских татар, Мысль, Москва 1992.
Zobacz w Google Scholar

Воздушно-космические силы, Министерство обороны Российской Федерации, https://structure.mil.ru/structure/forces/vks/cosmic.htm (dostęp: 27.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Волобуев В.Р., Опыт сравнительного рассмотрения классификаций почв, „Почвоведение” 1980, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги, Комиссия по Вопросам Информационного Сопровождения Государственной Национальной Политики Совета при Президенте РФ по Межнациональным Отношениям, https://sovetnational.ru (dostęp: 26.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Гарбузарова Е.Г., Геополитические подходы к исследованию понятия „Центральная Азия”, „Проблемы постсоветского пространства” 2020, № 7.
Zobacz w Google Scholar

Гафаров Р.А., Структура складчатого фундамента Восточно-Европейской платформы согласно данным региональных геофизических исследований, Наука, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Гафуров Б.Г., Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история, Наука, Москва 1972.
Zobacz w Google Scholar

Гафурова Л.А., Абдурахманов T.A., Жабборов З.А., Саидова М.Э., Деградация почв, Ташкент 2012.
Zobacz w Google Scholar

Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И., Физическая география СССР. Азиатская часть, Государственное издательство географической литературы, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Герасимов И.П., Научные основы систематики и классификации почв, „Почвоведение” 1954, № 8.
Zobacz w Google Scholar

Герасимов И.П., Черты сходства и различий в природе пустынь, „Природа” 1954, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Глушкова В.Г., Бурыгин C.M., Узбекистан: природа, история, экономика, достопримечательности, религиозные центры, Вече, Москва 2019.
Zobacz w Google Scholar

Госкорпорация „Роскосмос”, https://www.roscosmos.ru (dostęp: 27.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Даркевич В.П., Происхождение и развитие городов Древней Руси (X–XIII вв.), „Вопросы истории” 1994, № 10.
Zobacz w Google Scholar

Дебец Г.Ф., Палеоантропология СССР, Издательство Академии Наук СССР, Москва 1948.
Zobacz w Google Scholar

Добрецов Н.Л., Проблемы соотношения тектоники и метаморфизма, „Петрология” 1995, т. 3, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Долгих C.A., Об исследовании климата Казахстана и его изменений, „Гидрометеорология и экология” 1997, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Долгих С.А., О многолетних тенденциях термического режима на территории Республики Казахстан, „Гидрометеорология и экология” 1995, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Дружинин B.C., Егоркин A.B., Кашубин С.Н., Новые данные о глубинной структуре Урала и прилегающих к нему областей по данным ГСЗ, Доклaд АН 1990, т. 315, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Дуйсебаева К.Д., Акашева А.С., Экономическая и социальная география Республики Казахстан, Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Алматы 2014.
Zobacz w Google Scholar

ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году, https://uz.sputniknews.ru (dostęp: 21.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Жагловская А.А., Айдосова С.С., Разнообразие типов и динамика саксаульных лесов Иле-Балхашского региона, „Вестник Казахского Национального университета”, Серия экологическая 2014, № 2 (41).
Zobacz w Google Scholar

За размещение военной базы Россия будет платить Киргизии около $4,8 млн, https://regnum.ru/news/polit/2600413.html (dostęp: 9.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Закон Республики Таджикистан от 5 октября 2009 года № 553 „О Государственном языке Республики Таджикистан”.
Zobacz w Google Scholar

Закон СССР от 24.11.1982 „О государственной границе СССР”.
Zobacz w Google Scholar

Закон СССР от 26.04.1954 „О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР”, „Ведомости Верховного Совета СССР” 1954, № 10(804).
Zobacz w Google Scholar

Закон СССР от 26.04.1954 „Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР”, Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва. Первая сессия (20–2 апреля 1954 г.), „Издание Верховного Совета СССР” 1954.
Zobacz w Google Scholar

Закон Украинской ССР от 17.06.1954 „О внесении изменений и дополнений в статью 18 Конституции (Основного Закона) Украинской ССР”, Заседания Верховного Совета Украинской ССР (шестая сессия), 16–17 июня 1954 г., Государственное издательство политической литературы УССР, Киев 1954.
Zobacz w Google Scholar

Затуловкий Д.М., Загадки и контрасты Памира, Мысл, Москва 1964.
Zobacz w Google Scholar

Имаш T., Национальные концепции по развитию космонавтики в Республике Казахстан и Российской Федерации, „Постсоветские исследования” 2019, т. 1, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Имаш T., Проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и России в области исследования и освоения космического, „Постсоветские исследования” 2019, т. 1, № 7.
Zobacz w Google Scholar

Йнoятoв Х.Ш., Трудовой вклад народов Узбекистана в разгром фашисткой Германии, „Общественные науки в Узбекистане” 1975, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Искандаров Б.И., История Памирa, Мерос, Хорог 1996.
Zobacz w Google Scholar

История железных дорог в Республике Таджикистане, Государственное унитарное Предприятие „Рохи охани Точикистон”, https://www.railway.tj/ru/about/history-railway (dostęp: 17.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Источники: Туркменистан в состоянии депопуляции. В стране осталось 2,7 миллиона населения, https://rus.azathabar.com (dostęp: 22.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Канитаева К.П., Абдрахманова Г.А., Природные условия и исторические процессы социально-экономического развития города Кокшетау, Аналитический обзор, Министерство образования и науки Республики Казахстан, Кокшетау 2009.
Zobacz w Google Scholar

Клименко Б.М., Порк A.A., Территория и граница СССР, Международные oтношения, Москва 1985.
Zobacz w Google Scholar

Клишевич В.Л., Храмов А.Н., Палеогеодинамическая модель Урало-Тяньшанской складчатой системы для ранней перми, Доклaд РАН 1995, т. 341, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Колчин Б.А. (red.), Древняя Русь. Город, замок, село, Наука, Москва 1985.
Zobacz w Google Scholar

Комбинат Ташкентвино, http://www.toshkentvino.uz (dostęp: 12.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Конституционный Закон Республики Таджикистан от 30 июля 2007 года № 303 „О Горно-Бадахшанской автономной области” (в редакции Конституционного Закона Республики Таджикистан от 02.01.2018 г. № 1493).
Zobacz w Google Scholar

Конституционный Закон Туркменистана от 14 сентября 2016 года № 448–V „Об утверждении Конституции Туркменистана в новой редакции”.
Zobacz w Google Scholar

Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года.
Zobacz w Google Scholar

Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 года № 691–XII.
Zobacz w Google Scholar

Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 2021 года.
Zobacz w Google Scholar

Котляр Н.Ф., Ярослав и его время в общественном сознании второй половины XI–XIII в., Индрик, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Кощанов Б.А., Историография истории народов Южного Приаралья новейшего периода, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус 2008.
Zobacz w Google Scholar

Кузнецов C.C., Геология СССР, Высшая Школа, Москва 1968.
Zobacz w Google Scholar

Кузьмин А.Г., Принятие христианства на Руси, Мысль, Москва 1980.
Zobacz w Google Scholar

Куфтин Б.А., Работы ЮТАКЭ в 1952 г. по изучению „культур Анау”, „Известия Академии наук Туркменской ССР” 1954, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Леонов М.Г., Внутренняя подвижность фундамента и тектогенез активизированных платформ, „Геотектоника” 1993, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Литвинский Б.А. (red.), Материальная культура Таджикистана, Академия наук Таджикской ССР, Институт истории им. Ахмада Дониша, Душанбе 1968.
Zobacz w Google Scholar

Литвинский Б.А., Намазга-тепе: по данным раскопок 1949–1950 гг., „Советская этнография” 1952, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Лукьянов А.И., Август 91–го. Был ли заговор?, Эксмо, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Мартынова Е.П., Народы северо-западной Сибири: дефиниции и научно-политический дискурс, „Этнографическое обозрение” 2012, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Масов P.M., Историография Советского Таджикистана (1917–1975), Дониш, Душанбе 1978.
Zobacz w Google Scholar

Массон В.М., Памятники культуры архаического Дахистана в Юго-Западной Туркмении, „Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции”, т. 7.
Zobacz w Google Scholar

Массон В.М., Первобытно-общинный строй на территории Туркмении (энеолит, бронзовый век и эпоха железа), „Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции”, т. 7.
Zobacz w Google Scholar

Массон В.М., Расписная керамика Южной Туркмении по раскопкам Б.А. Куфтина, „Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции”, т. 7.
Zobacz w Google Scholar

Массон В.М., Средняя Азия в эпоху камня и бронзы, Наука, Москва–Ленинград 1966.
Zobacz w Google Scholar

Медоев А.Г., Геохронология палеолита Казахстана, Наука, Алма-Ата 1982.
Zobacz w Google Scholar

Милановский E.E., Геология СССР. Часть 1. Введение. Древние платформы и метаплатформенные области, Издательство МГУ, Москва 1987.
Zobacz w Google Scholar

Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А., Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ, Высшая школа, Москва 1986.
Zobacz w Google Scholar

Минашина Н.Г., Почвенно-экологические изменения и проблемы мелиорации почв в бассейне Арала, „Почвоведение” 1995, № 9.
Zobacz w Google Scholar

Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, https://mift.uz/ru/menu/ob-uzbekistane (dostęp: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Муҳаммадиева Б.З. (red.), Национальный состав, владение языками и гражданство населения Республики Таджикистан, т. III, Агентство по Статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2012.
Zobacz w Google Scholar

Наливкин Д.В., Очерки по геологии СССР, Недра, Ленинград 1980.
Zobacz w Google Scholar

Насонов А.Н., „Русская земля” и образование территории древнерусского государства. Монголы и Русь, Наука, СПб. 2006.
Zobacz w Google Scholar

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, утвержденa Постановлением Маджлиси намояндагон МО РТ № 636 от 1 декабря 2016 г.
Zobacz w Google Scholar

Национальный состав населения (оценка на начало года, человек), Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, http://www.stat.kg/ru/opendata/category/312 (dostęp: 23.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Национальный состав населения Республики Казахстан, https://stat.gov.kz (dostęp: 29.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Нурмухамедов М.К., Жданко T.A., Камалов С.К., Каракалпаки, Фан, Ташкент 1971.
Zobacz w Google Scholar

Њасанзода Г.К. (red.), Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 года, Агентство по Статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2019.
Zobacz w Google Scholar

О демографической ситуации в Кыргызской Республике в 2019 году, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, http://www.stat.kg/ru/ekonomicheskie-zapiski (dostęp: 22.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

О демографической ситуации в Кыргызской Республике в 2019 году, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, http://www.stat.kg/ru/ekonomicheskie-zapiski (dostęp: 22.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Орлов М.А., Оазисно-культурные хлопковые почвы Средней Азии, „Труды Среднеазиатского университета. Биологические науки” 1958, Вып. 138.
Zobacz w Google Scholar

Особенности курортной зоны Боровое в Казахстане, https://borovoe.kz/about/osobennosti-kurorta (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Открытые данные, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, http://www.stat.kg/ru/opendata (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Официальная церемония открытия 201–й российской военной базы, Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан, https://dushanbe.mid.ru (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Панкова Е.И., Головина М.Н., Венцкевич С.Д., Панадиади Е.И., Опыт оценки засоления почв орошаемых территорий Средней Азии по материалам космической съемки, „Почвоведение” 1986, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Первая за годы независимости перепись населения в Узбекистане пройдет в 2022 г., „Интерфакс”, 6 lutego 2019 r., https://exk.kz/news (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Петров М.П., Вальбе С.П., Геология и полезные ископаемые Туркмении, Издательство „ЫЛЫМ” Академии наук Туркменистана, Ашхабад 1969.
Zobacz w Google Scholar

Пищальник B.M. (red.), Природопользование: определения и термины, Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования „Сахалинский Государственный Университет”, Южно-Сахалинск 2015.
Zobacz w Google Scholar

Плотность населения, Портал открытых данных Республики Узбекистан, https://data.gov.uz (dostęp: 2.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Подземный мир Туркменистана, „Метео Журнал” 30.11.2019 r., https://meteojurnal.ru/priroda/podzemnyj-mir-turkmenistana (dostęp: 19.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации, https://www.tajembassy.ru (dostęp: 13.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Пугаченкова Г.А., Пути развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма, Издательствo Академии наук СССР, Москва 1958.
Zobacz w Google Scholar

Ранов B.A., Каменный век Таджикистана, Издательство Академии наук Таджикской ССР, Душанбе 1965.
Zobacz w Google Scholar

Рапов O., Русская церковь в ІХ- первой трети ХІІ в. Принятие христианства, Высшая школa, Москва 1988.
Zobacz w Google Scholar

Рахимов Ш.Т., Кодиров A., Динамика роста и развития юлодняка гиссарских овец, полученных от ярок разновозрастной служи, Маориф, Душанбе 1998.
Zobacz w Google Scholar

Региональная статистика, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, http://www.stat.kg/ru/regionalnaya-statistika (dostęp: 21.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Религиозные объединения и организации, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, http://www.stat.kg/ru/news/religioznye-obedineniya-i-organizacii-infografika (dostęp: 29.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Российский оптический комплекс „Окно-М” зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году, Министерство обороны Российской Федерации, https://structure.mil.ru (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Рыбаков Б.А., Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв., Наука, Москва 1982.
Zobacz w Google Scholar

Рыбаков Б.А., Рождение Руси, АИФ Принт, Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Рычков Ю.Г., Балановская Е.В., Генофонд и геногеография населения СССР, „Генетика” 1992, t. 28. № 1.
Zobacz w Google Scholar

Рычков Ю.Г., Балановская Е.В., Обобщенный картографический анализ в антропологии. Отражение летописных славянских племен в антропологическойгеографии современного русского населения, „Вопросы антропологии” 1988, Вып. 80.
Zobacz w Google Scholar

Рябов A.B., Августовский путч в контексте российской истории – современной и не только, „Неприкосновенный запас” 2016, № (5)109.
Zobacz w Google Scholar

Сагиндиков Р.Е., Международное значение сотрудничества России и Казахстана по использованию космодрома „Байконур”, „Международные отношения” 2016, т. 16, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Сагиндиков Р.Е., Международное значение сотрудничества России и Казахстана по использованию космодрома „Байконур”, „Международные отношения” 2016, т. 16, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Сатылганова Н.А., Проблемы формирования государственной границы Кыргызстана в постсоветский период, „Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истори” 2016, № 6 (46).
Zobacz w Google Scholar

Седов B.B., Восточные славяне в VI–XIII вв., Наука, Москва 1982.
Zobacz w Google Scholar

Семёнов Е.А., Освоение целинных земель России и Казахстана: уроки антропогенного преобразования природной среды, „Вопросы степеведения” 2014, т. 11.
Zobacz w Google Scholar

Смаилов A.A. (red.), Население Республики Казахстан. Итоги Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года. Статистический сборник, т. 1, Астана, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cостояние окружающей среды Туркменистана, Программа ООН по окружающей среде Министерство охраны природы Туркменистана, Ашхабад 2008.
Zobacz w Google Scholar

Сошнева Е.Б., Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР, „Вестник Санкт-Петербургского университета” 2007, Сер. 5, Вып. 4.
Zobacz w Google Scholar

Станюкевич К.В. (red.), Атлас Таджикской ССР, Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Душанбе-Москва 1968.
Zobacz w Google Scholar

Статистический ежегодник Туркменистана 2019, Госкомстат Туркменистанаm, Ашхабад 2019.
Zobacz w Google Scholar

Тарасова E.A., „Война законов” РСФСР – СССР в 1990–1991 гг., „Научный диалог” 2016, № 9 (57).
Zobacz w Google Scholar

Территориальное и административное деление Союза ССР на 1–е января 1926 года, Народный Комиссариат Внутренних Дел, Москва 1926, s. 23–24; СССР. Административно-территориальное деление союзных республик: на 1–е января 1987 года, Президиум Верховного Совета СССР, Известия, Москва 1987.
Zobacz w Google Scholar

Третье национальное сообщение Республики Узбекистан по рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Ташкент 2016.
Zobacz w Google Scholar

Тулькубаева С.А., Изучение элементов технологии возделывания ярового рыжика в северном Казахстане, „Вестник Алтайского государственного аграрного университета” 2017, № 7 (153).
Zobacz w Google Scholar

Туркменистан – состояние биологического разнообразия, Министерство Охраны Природы Туркменистана, Ашхабад 2002.
Zobacz w Google Scholar

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 „О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, https://lex.uz/docs/3107042 (dostęp: 14.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Филанович М.И., Ташкент. Зарождение и развитие города и городской культуры, Академия Наук Узбекской ССР, Институт Археологии, Издательство „ФАН” Узбекской ССР, Ташкент 1983.
Zobacz w Google Scholar

Хаин В.Е., Проблемы тектоники раннего докембрия, „Вестник МГУ” 2000, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Хасанзода Г. (red.), Таджикистан в цифрах 2018, Агентство по Статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2019.
Zobacz w Google Scholar

Хмара Н.И., Из опыта национально-государственного строительства в СССР (1920–е – 1930–е годы), „Отечественная история” 2006, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Худяков Ю.С., Понятие „Внутренняя Азия” в историко-культурном и рекреационном аспектах, „Гуманитарные исследования Внутренней Азии” 2008, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Цыряпкина Ю.Н., Русские в Узбекистане: языковые практики и самоидентификации (на примере полевых исследований в Фергане, „Томский журнал лингвистических и антропологических исследований” 2015, № 3 (9).
Zobacz w Google Scholar

Численность основных национальностей в структуре населения Узбекистана (по данным переписи 1989 г.), http://www.demoscope.ru (dostęp: 20.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Шарков A.A., О генезисе бессточной впадины Карагие южного Мангышлака, „Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы” 2008, № 2, т. 83.
Zobacz w Google Scholar

Шейнис В.Л., Большевитская власть и первая советская Конституция 1924 г., „Общественные науки и современность” 2012, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Шейнис В.Л., Образование СССР и его первая конституция, „Российская история” 2010, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Якубовская С.И., Развитие СССР как союзного государства. 1922–1936 гг., Наука, Москва 1972.
Zobacz w Google Scholar

Якубовская С.И., Строительство союзного Советского социалистического государства 1922–1925 гг., Наука, Москва 1960.
Zobacz w Google Scholar

Янаев Г.И., ГКЧП против Горбачёва: последний бой за СССР, Алгоритм, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

–я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база, Министерство обороны Российской Федерации, https://structure.mil.ru (dostęp: 30.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://kia-uzbekistan.uz (dostęp: 8.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://samauto.uz (dostęp: 8.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://samauto.uz/transport.special (dostęp: 8.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Źródło w języku turkmeńskim
Zobacz w Google Scholar

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti, https://www.stat.gov.tm (dostęp: 21.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

15 lutego 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-750-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-751-4