Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii: Historia i współczesność

Autorzy

Natasza Duraj
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-0796-6620

Słowa kluczowe:

Syberia, Rosja, rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, rozwój Rosji

Streszczenie

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego Syberii. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których zaprezentowano historię gospodarek poszczególnych syberyjskich jednostek administracyjnych oraz ukazano obecną sytuację w każdej z nich.

Bibliografia

100-lecie pierwszego rezerwatu nad Bajkałem, „Acta Geographica Silesiana” 2017, nr 11/2 (26).
Zobacz w Google Scholar

Anajban Z., Etnospołeczna sytuacja w regionach Południowej Syberii (Republika Ałtaju, Republika Tuwy, Republika Chakasji), „Sensus Historiae” 2011, t. III.
Zobacz w Google Scholar

Azatjan A.A., Biełow M.I., Gwozdiecki N.A., Kamanin L.G., Murzajew E.M., Jugaj R.L., Historia poznania radzieckiej Azji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Banach M., Problemy transformacji brzegów jeziora Chubsuguł, [w:] Z. Babiński (red.), Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Barański N., Geografia gospodarcza ZSRR, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Rosji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Syberia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Bernatek A., Rola sufozji w rozwoju rzeźby – stan i perspektywy badań, „Przegląd Geograficzny” 2014, t. 86, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Bieliszczuk B., Północna Droga Morska: znaczenie gospodarcze i polityczne dla Rosji, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2018, nr 139 (1712), https://pism.pl (dostęp: 1.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Boronoeva D., Etniczna samoidentyfikacja Buriatów w kontekście cywilizacyjnym, „Sensus Historiae” 2011, t. III.
Zobacz w Google Scholar

Brzęk G., Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału, „Analecta” 1999, nr 8/1 (15).
Zobacz w Google Scholar

Ciechowska H., Fronczak A., Karasewicz M., Mocek K., Zawadzki M., Grad M., Naturalne eksplozje w atmosferze ziemskiej i ich rejestracje w stacjach sejsmologicznych, „Przegląd Geofizyczny” 2020, R. LXV, z. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Czukowski M., O wielkim żeglarzu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1951.
Zobacz w Google Scholar

Danilewicz M., Kolej Gazpromu na Półwyspie Jamalskim, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Derlicki J., Jukagirzy. Psi ludzie, [w:] J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Diakow W.A., Udział Polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii, „Przegląd Historyczny” 1974, nr 65 (4).
Zobacz w Google Scholar

Dmochowski T., Zmiany demograficzne na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1989–2010, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2013, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Drabiński M., Piotr Kropotkin i ewolucje źródła moralności, „Etyka” 2019, nr 2 (58).
Zobacz w Google Scholar

Dyakowski B., Badacz Dalekiej Północy (Benedykt Dybowski), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1931.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 5.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Fiodorow A.S., Z historii metalurgii na Uralu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977, nr 22 (4).
Zobacz w Google Scholar

Fiodorow A.S., Płotkin S.J., Rozwój przyrodoznawstwa w ZSRR, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1967, nr 12 (4).
Zobacz w Google Scholar

Gafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Gawryś I., Identyfikacja strategii finansowania przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, nr XIII (18).
Zobacz w Google Scholar

Głuchowska-Wójcicka M., Bezpieczeństwo środowiska obszarów arktycznych, „TEKA of Political Science and International Relations” 2017, vol. 12, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Gmerek T., Szkoły koczownicze dla mniejszości tubylczych w północnych obszarach Rosji. Rys historyczny i współczesne problemy, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Gołąbek B., Lew Gumilow i Aleksandr Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Górny G., Nowe kulty i sekty w świecie postsowieckim, „Teologia Polityczna” 2004–2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska A., Dylematy energetyczne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Grigorowicz M.B., Osiągnięcia geologii radzieckiej w tworzeniu bazy surowcowej dla przemysłu niemetalicznych surowców mineralnych, „Geological Quarterly” 1967, vol. 11, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Gumilow L., Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Halicki W., Syberia Zachodnia. Środowisko naturalne, jego tajemnice, bogactwo, różnorodność, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Huber M., Lata L., Hałas S., Wstępna charakterystyka petrograficzna kompleksu krystalicznego z kalcyfirami z doliny Sludianki (Bajkał, Rosja), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2014, nr 458.
Zobacz w Google Scholar

Jaguś A., Khak V., Rzętała M.A., Rzętała M., Skład chemiczny osadów dennych Zbiornika Irkuckiego, „Proceedings of ECOpole” 2012, vol. 6, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jahn A., Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej, „Acta Geologica Polonica” 1951, t. 2, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak K., Słów kilka o systemie obronnym królestwa Urartu, „Światowit” 1999, nr 1 (42).
Zobacz w Google Scholar

Jankowska A., Anders B., Mastynia B., Charakterystyka techniczna drewna limby syberyjskiej (Pinus sibirica Du Tour.), „Sylwan” 2017, nr 161 (9).
Zobacz w Google Scholar

Jankowska A., Anders B., Wójcik A., Charakterystyka techniczna drewna modrzewia dahurskiego (Larix gmellini (Rupr.) Kuzen.), „Sylwan” 2019, nr 163 (1).
Zobacz w Google Scholar

Jaros J., Zarys dziejów górnictwa węglowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Jary Z., Kasprzak M., Korabiewski B., Owczarek P., Jancewicz K., Schutty B., Współczesne procesy morfogenetyczne w górnej części zlewni Buchtarmy (Wysoki Ałtaj, Kazachstan), „Landform Analysis” 2012, vol. 20.
Zobacz w Google Scholar

Jewstropjewa O.W., Szczypek T., Alioszina I.N., Turystyka nad Bajkałem – ogólna charakterystyka destynacji, „Acta Geographica Silesiana” 2016, t. 24.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyńska E., Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kadietowa A.W., Kozyriewa E.A., Pełka-Gościniak J., Rybczenko A.A., Szczypek T., Rozwój Irkucka a efekty antropopresji, „Acta Geographica Silesiana” 2011, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

Kidybiński A., Zagrożenia tąpaniami w górnictwie światowym – rozpoznawania i zapobieganie, „Górnictwo i Środowisko” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kita J., Marciniak W., Losy Polaków na wschodzie od epoki zaborów, przez tragiczny wiek dwudziesty do trudnej współczesności, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2017, t. XVII.
Zobacz w Google Scholar

Komar I.W. (red.), Ural, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Komenda A., Gazprom rozpoczął prace poszukiwawcze dla gazociągu „Siły Syberii 2”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl (dostęp: 30.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kondracka K., Polskie badania w Jakucji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] S. Leończyk (red.), Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk W., Najlepszy sojusznik Rosji. Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora naftowego, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia”, kwiecień 2012, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Kopański Z., Podbój Chanatu Syberyjskiego przez Rosję w końcu XVI wieku, „Słupskie Studia Historyczne” 1999, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kornowski A., Zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych oraz rozwoju regionów części azjatyckiej Federacji Rosyjskiej, „Humanities and Social Sciences” 2015, vol. XX.
Zobacz w Google Scholar

Kosina R., Impaktyty struktury Popigaj, Syberia, „Acta Societatis Metheoriticae Polonorium” 2015, t. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kotzebue O., Podróże naokoło świata, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska E., W poszukiwaniu interpretacji rzeczywistości zsyłkowej lat 1940–1941, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/2 (11).
Zobacz w Google Scholar

Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Iuris, Warszawa–Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kozakiewicz P., Szczesna M., Modrzew syberyjski [(Larix sibirica) Ledeb.] – drewno z północnej Azji, „Przemysł Drzewny” 2012, t. 63, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kozubel M.B., Działalność Nadzwyczajnej Komisji Śledczej ds. Antysemickich Pogromów na Terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku, „Kwartalnik Historyczny” 2020, r. CXXVII, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kozyriewa E.A., Szczypek T., Trzcinskij J.B., Wika S., Główne problemy geoekologiczne północno-zachodniego wybrzeża Bajkału na tle warunków naturalnych (na przykładzie okolic Siewierobajkalska), „Acta Geographica Silesiana” 2008, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Oficyna Wydawnicza Trojka, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kruczkowski T., Polityka polska Katarzyny II w ocenie Wasyla Kluczewskiego, [w:] A. Giza (red.), Rosja – Polska – Bałkany w XVIII–XX wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak K., Czarny R., Historyczny wymiar rosyjskiej obecności w Arktyce. Przykład „Ziemi Sannikowa”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, t. 9, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński A., Pierwsza polska relacja o ludach Syberii, „Etnografia Polska” 1968, t. 12.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński A., Polskie przenikanie Kazachstanu na przestrzeni wieków od zesłań do wkładu cywilizacyjnego i gospodarczego w rozwój tego kraju, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/2 (11).
Zobacz w Google Scholar

Kuzniecow W.I., Rozwój nauki i techniki w ZSRR. 1917–1977, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977, nr 22 (4).
Zobacz w Google Scholar

Lenin W.I., Dzieła, t. 26, Książka i Wiedza, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Leończyk S., Dobrowolne osadnictwo Polaków na Syberii na przełomie XIX-XX wieków. Włościanie, robotnicy, kolejarze, inteligencja, [w:] S. Leończyk (red.), Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Leśny P., Rosja poza granicami…, „Postępy Techniki Jądrowej” 2020, t. 63, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka E., Kobalt – wyjątkowy metal wielu zastosowań, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2007, t. 23, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W., Idea jakuckiej religii i obchody święta Ysyach w Republice Sacha, „Lud” 2020, t. 104.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W., Rdzenne ludy Jakucji. Myśliwi i profesorowie, [w:] J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W., Wybory religijne i dyskusje o tożsamości w Republice Sacha, „Etnografia Polska” 2019, t. LXIII, z. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Łapot W., Gemmologia szczegółowa: vademecum, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Łurie A., Admirał S. Makarow, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952.
Zobacz w Google Scholar

Makowski A., Perspektywy i problemy wykorzystania Północnej Drogi Morskiej w żegludze międzynarodowej, „Prawo Morskie” 2012, t. XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Maksymowicz A., Nauka i diamentowy biznes, „Przegląd Geologiczny” 2019, t. 67, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Maksymowicz A., Sezon na pallad, „Przegląd Geologiczny” 2020, t. 68, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Makuch G., Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego, „Przegląd Geologiczny” 2019, t. 67, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Mapa tras Kolei Transsyberyjskiej, http://www.transsib.com.pl/mapa.html (dostęp: 1.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Mapy świata i kontynentów, https://www.worldmap.pl/rosja (dostęp: 1.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Marsz A.A., Pastusiak T., Styszyńska A., Zmiany powierzchni lodów morskich na morzach eurazjatyckiej Arktyki i ich potencjalny wpływ na nawigację na Północnej Drodze Morskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2014, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Marsz A.A., Styszyńska A., Zblewski S., Rozmiary i przebieg współczesnego ocieplenia Arktyki w rejonie mórz Barentsa i Karskiego, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2008, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Maryański A., Mróz G., Szot Z., Troc M., Geografia gospodarcza Rosji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Masiarz W., Początki miast na Syberii XVI–XVII wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica III” 2004, Folia 21.
Zobacz w Google Scholar

Matchanowa N.P., Polsko-syberyjskie kontakty Piotra A. Kropotkina w latach 60. XIX wieku, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2008, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Mazuś M., Koncepcje ideologiczne „Moskwa – III Rzym” oraz „Kijów – II Jerozolima” w ujęciu porównawczym, „Slavia Orientalis” 2015, t. LXIV, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Mencel M.T., Ekspansja mongolska w Azji Wschodniej po śmierci Czyngis-chana. Uwarunkowania i konsekwencje, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, t. XIII.
Zobacz w Google Scholar

Micińska-Bojarek M., Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Przegląd, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, t. XIX.
Zobacz w Google Scholar

Mielicka-Pawłowska H., Ethnos jako podstawa tożsamości kulturowej, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Mik C., Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, t. II, Regionalne organizacje integracji państw z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Milewska-Młynik A., Polacy w Omsku, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/2 (11).
Zobacz w Google Scholar

Mizerski W., Geologia kontynentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Mizerski W., Sabath K., Aurum znaczy złoto, „Przegląd Geologiczny” 2005, t. 53, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Mocior E., Franczek P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Morawiecki J., Syberyjska sekta wissarionowców jako fenomen społeczno-religijny, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Motoryn R., Wykorzystanie produktu regionalnego brutto w międzyregionalnej analizie rozwoju gospodarczego (na przykładzie Ukrainy), „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2018, t. XIX (2).
Zobacz w Google Scholar

Musierowicz A., Gleby słone, „Soil Science Annual” 1952.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z., Indywidualizm w ujmowaniu języka i kultury jako konsekwencja kognitywizmu, „Etnolingwistyka” 1997/1998, nr 9/10.
Zobacz w Google Scholar

Nawrotek J., Kompleks wojskowo-przemysłowy Federacji Rosyjskiej, „Problemy Techniki Uzbrojenia” 2020, z. 153, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski S., Wielka Geografia Powszechna, z. V, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski S., Zdobywanie Syberji, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1926.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka E., Zhanaev A., Po obu stronach Ononu. Buriaci na pograniczu rosyjsko-mongolskim, Collegium Civitas Press, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka I., Pisowicz A., Talacha J., Tulisow J., Zagórski B.R., Zych M., Nazewnictwo geograficzne świata, z. 5, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Olech M., Dubiel E., Szata roślinna jako składnik ekosystemów lądowych Arktyki, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 1998, t. 47, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, https://pgi.gov.pl (dostęp: 14.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak T., Zmienność sezonu „bezlodowego” na Północnej Drodze Morskiej, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2014, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak T., Styszyńska A., Intensywny dryf lodu w rejonie Wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2013, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, https://zpe.gov.pl (dostęp: 1.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Połeć W., O procesach zmian w kulturach rdzennych ludów syberyjskich po upadku Związku Radzieckiego. Przypadek kultury buriackiej, „Rocznik Lubuski” 2020, t. 46, cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Potulski J., Michaił Sperański i Nikołaj Karamzin – dwie wizje rozwoju państwowości rosyjskiej za rządów Aleksandra I, „Scripta Historica” 2018, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Potulski J., System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pulina M., Zjawiska krasowe we wschodniej Syberii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Racki G., Aleksander Czekanowski – odkrywca trapów syberyjskich, „Przegląd Geologiczny” 2013, t. 67, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Rajchel J., Marmur Sliudianka z obwodu Irkuckiego (Rosja), „Przegląd Geologiczny” 2002, t. 50, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Rezun D.J., Kamienieckij I.P., Polacy na Syberii w XVII wieku. Ludzie służni w Kuźnieckim ostrogu, „Przegląd Historyczny” 1987, t. 78, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Rostworowski E., Wiedeńskie sperandy Poniatowskich i pierwszy rozbiór Polski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1983, t. 38, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Różkow I.S., Borodajewska M.B., Rozwój surowcowej bazy rud w ZSRR, „Geological Quarterly” 1967, vol. 11, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Rybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Rychłowski B., Regionalne podziały ekonomiczne w Związku Radzieckim, „Przegląd Geograficzny” 1961, t. XXXIII, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Sala S., Zinko I., Wybrane problemy zanieczyszczeń powietrza, „Rocznik Świętokrzyski” 2010, Seria B – „Nauki Przyrodnicze”, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Salwicka K., Płetwonogie Antarktyki – polski wkład w poznanie ich ekologii, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 1998, t. 47, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sałaciński R., Złoża jako synergiczny efekt procesów geologicznych, „Przegląd Geologiczny” 2002, t. 50, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Sidor J., Wpływ wybranych parametrów kruszarki wibracyjnej na proces kruszenia kwarcytu i diabazu, „Górnictwo Odkrywkowe” 2012, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Siemienow J.W., Miejsce prac katorżniczych polskich zesłańców politycznych w latach 60. XIX wieku na terenie Zabajkala, [w:] S. Leończyk (red.), Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzan P.J., Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku, „Nowa Polityka Wschodnia” 2013, nr 2 (5).
Zobacz w Google Scholar

Skubała P., Wieczna zmarzlina i jej wpływ na zmiany klimatu, „Aura” 2020, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Smaga J., Narodziny i upadek imperium, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Smyrski Ł., Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag. Próba dochodzenia literackiego, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sowa G., Próba ustalenia programów identyfikacji wytopów dla sterowania procesem martenowskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 1969, nr 244.
Zobacz w Google Scholar

Stala-Szlugaj K., Nowe inwestycje w rosyjskim górnictwie węgla kamiennego, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2013, t. 29, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Stala-Szlugaj K., Grudziński Z., Rosja na międzynarodowym rynku węgla energetycznego a eksport do Polski, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2019, nr 108.
Zobacz w Google Scholar

Styszyńska A., Marsz A.A., Zmiany zlodzenia Morza Karskiego w latach 1979–2015. Podejście systemowe, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2016, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Sukiennicki W., Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska, „RPEiS” 1937, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Susłow S.P., Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Szczypek T., Imietchienow A.B., Snytko W.A., Wika S., Wydmy krawędziowe na obszarze Przybajkala, „Geographia. Studia et Dissertationes” 2011, t. 33.
Zobacz w Google Scholar

Szerstowa L.I., Stosunki rosyjskie z rdzenną ludnością Syberii pod koniec XV i na początku XX wieku: argumenty na poparcie „Koncepcji Euroazjatyckiej”, „Rocznik Antropologii Historii” 2019, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Szmyt Z., Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania” 2018, nr 1 (22).
Zobacz w Google Scholar

Szot Z., Przymusowe migracje wewnętrzne w Rosji, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1998, z. 198.
Zobacz w Google Scholar

Szul R., Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2013, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Szyszlak T., Czynnik religijny w konfliktach etnicznych na przykładzie konfliktu rosyjsko-tuwińskiego, „Wschodnioznawstwo” 2012, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Świdzińska L., Jak powstał Bajkał?, „Wszechświat” 1968, z. 5.
Zobacz w Google Scholar

Targański T., Tajemnice jedwabiu, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Trepińska J., Górskie klimaty, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Trębacz H., Michno P., Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie, „Structure and Environment” 2017, vol. 9, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Trusewicz I., Siła Syberii pokazała moc, https://energia.rp.pl (dostęp: 30.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Tulisow J., Ludy starożytnej Syberii, New Media Concept, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybčenko A., Babičeva V.A., Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia), „Przegląd Geograficzny” 2015, t. 87, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Uzarowicz Ł., Łyp M., Wałach P., Wrońska-Wałach D., Płoskonka D., Stachnik Ł., Bregin M., Bajor K., Na Uralu Polarnym, [w:] Z. Górka, J. Węcław-Michniewska (red.), Badania i podróże krakowskich geografów, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wika S., Szczypek T., Kozyriewa E.A., Zmiany roślinności psammostepów na wyspie Olchon (Bajkał), „Geographia. Studia et Dissertationes” 2011, t. 33.
Zobacz w Google Scholar

Wites T., Być sobą na Syberii. Czy Syberia jest przeludniona?, [w:] H. Mamzer (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zagórski J., Przygotowania do budowy gazociągu Siła Syberii 2, „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” 2020, nr 4 (258).
Zobacz w Google Scholar

Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Wydawnictwo MG, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zblewski S., Marsz A.A., Zmiany temperatury powierzchni Morza Czukockiego (1982–2008), „Problemy Klimatologii Polarnej” 2009, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński S., Surowce mineralne, „Chemik” 2014, nr 5, t. 68.
Zobacz w Google Scholar

Zienkiewicz L., Morza ZSRR – ich fauna i flora, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Związek Radziecki. Geografia, historia, ustrój, Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Związek Radziecki. Przyroda. Człowiek. Gospodarka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Żurek S., Nizina Zachodniosyberyjska – fenomen zatrofień naszej planety, „Acta Geographica Lodziensia” 2012, nr 100.
Zobacz w Google Scholar

https://www.sukhoi.org/company/struktura-kholdinga (dostęp: 9.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Адров Н.М., Матишов Г.Г., Новый взгляд на природу Атлантико-Арктического гляциала и перигляциала, „Доклады академии наук” 2006, т. 411, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Акулов Н.И., Среднепалеозойская тектоно-магматическя активизация на Сибирской платформе, „Литосфера” 2003, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев А.Н., К вопросу о происхождении якутского народа, Издательство ЯГУ, Якутск 1994.
Zobacz w Google Scholar

Андреев А.П., Горы Якутии, Бичик, Якутск 2016.
Zobacz w Google Scholar

Андрусенко Н.И., Минералогия и генезис исландского шпата Сибирской платформы, Недра, Москва 1971.
Zobacz w Google Scholar

Аникин A.E., Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков, Москва–Новосибирск 2000.
Zobacz w Google Scholar

Антонов П.С., Геологическое строение типовых плутонов позднекаледонской гранитовой формации Западного Саяна, [w:] Ю.А. Кузнецов (red.), Гранитоидные комплексы Сибири, Наука, Новосибирск 1979.
Zobacz w Google Scholar

Антонов П.С., Основные закономерности развития магматизма Западного Саяна, СНИИГГиМС, Новосибирск 1971.
Zobacz w Google Scholar

Апрелков C.E., Декина Г.И., Попруженко C.B., Особенности геологического строения Корякского нагорья и бассейна р. Пенжины, „Тихоокеанская геология” 1997, т. 16, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Аракчаа Л.К., Курбатская C.C., Экология рек и озер Тувы, Тувинский государственный университет, Кызыл 1998.
Zobacz w Google Scholar

Арсеньев К.И., Начертание статистики Российского государства. Ч. 1. О состоянии народа, Типография Императорского воспитательного дома, СПб. 1818.
Zobacz w Google Scholar

Арсеньев К.И., Статистические очерки России, Типография Императорской Академии Наук, СПб. 1848.
Zobacz w Google Scholar

Баринов A.O., Золотые тайны Забайкалья, Поиск, Читa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Бахтин А.Г., Образование Казанского и Касимовского ханств, Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 2008.
Zobacz w Google Scholar

Бахтин Н.П., Река Енисей, Гидрометеоиздат, Ленинград 1961.
Zobacz w Google Scholar

Беличенко В.Г., Бутов Ю.П., Добрецов Н.Л., Геология и метаморфизм Восточного Саяна, Наука, Новосибирск 1988.
Zobacz w Google Scholar

Бернштам А.Н., Заметки по этногенезу Северной Азии, „Советская этнография” 1947.
Zobacz w Google Scholar

Бойцов B.E., Пилипенко Г.Н., Золото и уран в мезозойских гидротермальных месторождениях центрального алдана (Россия), „Геология рудных месторождений” 1998, т. 40, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Бойцов B.E., Пилипенко Г.Н., Металлогеническое районирование Центрально- Алданского рудного района республики Саха (Якутия), „Известия вузов. Геология и разведка” 2010, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Большиянов Д.Ю., Макеев B.M., Архипелаг Северная Земля (оледенение, история развития природной среды), Гидрометеоиздат, СПб. 1995.
Zobacz w Google Scholar

Большиянов Д.Ю., Макаров A.C., Шнайдер B., Штоф Г., Происхождение и развитие дельты реки Лены, ААНИИ, СПб. 2013.
Zobacz w Google Scholar

Большиянов Д.Ю., Тиде Й., Савельева Л.А., Федоров Г.Б., Жиров А.И., Правкин C.A., Григорьев М.Н., Арсланов Х.А., Молодьков А.Н., Рыжов Ю.В., Макаров C.A., Лазарева Е.И., Максимов Ф.Е., Шнайдер B., Поморцев O.A., К изучению этапов развития долины реки Лены, [w:] Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России, Издательский дом СВФУ, Якутск 2016.
Zobacz w Google Scholar

Большой атлас России, Дизайн, Информация, Картография, ОГИЗ, Астрель, АСТ, Москва 2005.
Zobacz w Google Scholar

Борзунов В.Ф., Архивные материалы по истории строительства Сибирской железной дороги (1880-1905 гг.), „Исторический архив” 1960, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Бражников В.К., Материалы по топографии и географии Николаевского рыбопромыслового района, „Рыбная промышленность Дальнего Востока” 1904, т. 2.
Zobacz w Google Scholar

Бражников В.К., Материалы по фауне русских восточных морей, собранные шхуною „Сторож” в 1899–1902 гг., „Западная Академия Наук” 1907, 8 серия, т. 20.
Zobacz w Google Scholar

Бровченко М.И., Восточная Сибирь в изучении и описании польских исследователей (вторая половина Х1Х-начало ХХ вв.), ФГБОУ ВПО МГУП, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

Булдыгеров B.B., Геологическое строение Восточной Сибири, Издательство Иркутского государственного университета, Иркутск 2007.
Zobacz w Google Scholar

Быкадоров B.C., Геолого-промышленный атлас Канско-Ачинского угольного бассейна, Универс, Красноярск 2001.
Zobacz w Google Scholar

Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Васильев В.И., Проблемы формирования северосамодийских народностей, Наука, Москва 1979.
Zobacz w Google Scholar

Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2020.
Zobacz w Google Scholar

Внуков A.B., Портнов А.Г., Череповский В.Ф., Угольная база России, Том 4, Угольные бассейны и месторождения Восточной Сибири (Тунгусский и Таймырский бассейны, месторождения Забайкалья), Геоинформцентр, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Воронин М.И., Великий Сибирский путь, „Транспортное строительство” 1975, № 9.
Zobacz w Google Scholar

Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги, Комиссия по Вопросам Информационного Сопровождения Государственной Национальной Политики Совета при Президенте РФ по Межнациональным Отношениям, https://sovetnational.ru (dostęp: 26.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Выркин В.Б., Котловины Среднесибирского плоскогорья: расположение, морфология и современное рельефообразование, „Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле” 2020, т. 32.
Zobacz w Google Scholar

Галахов Н.Н., Сезонные закономерности климатического режима в Тувинской котловине, „Ученые записки ТНИИЯЛИ” 1961, Вып. 9.
Zobacz w Google Scholar

Географический атлас России, Астрель, Картография, АСТ, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Герман К.Ф., Историческое обозрение литературы статистики, в особенности Российского государства, Императорская Академия наук, СПб. 1817.
Zobacz w Google Scholar

Герман К.Ф., Статистические исследования относительно Российской империи. Ч. 1. О народонаселении, Императорская Академия наук, СПб. 1819.
Zobacz w Google Scholar

Гладков A.C., Лунина O.B., Сейсмиты юга Восточной Сибири: проблемы и перспективы изучения, „Геодинамика и Тектонофизика” 2010, т. 1, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Глушков A.B., Осадчий В.Г., По рекам и горам Якутии, Книжное Издательство, Якутск 1990.
Zobacz w Google Scholar

Гоголев А.И., Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры), Издательство ЯГУ, Якутск 1993.
Zobacz w Google Scholar

Гонегер A.B., Рощектаев П.А., Роль верхнепалеозойского вулканизма в формировании золотого оруденения Хужирского рудного поля (Восточный Саян), „Геология Забайкалья” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Горно-металлургическая компания „Норильский никель”, Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2020, 2019 и 2018, https://www.nornickel.ru (dostęp: 1.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Горохов Н.С., Первое появление якутов в Верхоянском округе и обложение их ясаком русскими, „Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова” 2011, т. 8, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Государственный доклад „О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2009 году”, НИА-Природа, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Государственный доклад „О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2010 году”, Сибирский филиал ФГУНПП „Росгеолфонд”, Иркутск 2011.
Zobacz w Google Scholar

Греков Б.Д., Киевская Русь, Издательство АСТ, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Гусев E.A., Крылов A.A., Урванцев Д.М., Горемыкин Ю.В., Криницкий П.И., Геологическое строение северной части Карского шельфа у архипелага Северная Земля по результатам последних исследований, „Записки Горного Института” 2020, № 245.
Zobacz w Google Scholar

Дабиев Д.Ф., Тува: возможности и перспективы освоения минеральных ресурсов, [w:] B.B. Кулешов (red.), Минерально-сырьевой сектор азиатской части России: как обеспечить социальноэкономическую отдачу, ИЭОПП СО РАН. Новосибирск 2016.
Zobacz w Google Scholar

Демчик E.B. (red.), Экономическая история Сибири XX – начала XXI века: сборник статей по материалам V Всероссийской Научной Конференции 29–30 июня 2018, OOO Пять Плюс, Барнаул 2018.
Zobacz w Google Scholar

Денисов B.B., Ильин Г.В., Районирование акваторий как инструмент оптимизации природопользования на арктическом шельфе, „Проблемы Арктики и Антарктики” 2008, № 2 (79).
Zobacz w Google Scholar

Добрецов Н.Л., Беличенко В.Г., Бутов Ю.П., Гордиенко И.В., Геология и рудоносность Восточного Саяна, Наука, Новосибирск 1989.
Zobacz w Google Scholar

Долгих Б.О., Очерки по этнической истории ненцев и энцев, Наука, Москва 1970.
Zobacz w Google Scholar

Егоров B.B., О некоторых неясных вопросах содового засоления, „Почвоведение” 1971, № II.
Zobacz w Google Scholar

Жеребин Б.Н., История Кузнецкого металлургического комбината имени В.И. Ленина, Металлургия, Москва 1973.
Zobacz w Google Scholar

Журавлев К., Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу, Газета.Ru, 10.08.2021 (dostęp: 11.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Заводы РФ, https://xn--80aegj1b5e.xn--p1ai/factories (dostęp: 4.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Закон РФ „О языках народов Российской Федерации” от 25.10.1991 № 1807–1.
Zobacz w Google Scholar

Залужная Д.В., Транссибирская магистраль: ee прошлое и настоящее. Исторический очерк, Мысль, Москва 1980.
Zobacz w Google Scholar

Зальцман В.Д., Кокодзеев И.К., ЕдинцевE.C., Рабочая корреляционная схема магматических и метаморфических комплексов Западного Саяна, СНИИГГиМС, Новосибирск 1996.
Zobacz w Google Scholar

Заруцкая И.П. (red.), Неотектоническая карта юга Восточной Сибири. Масштаб: 1:10000000, Москва-Иркутск 1962.
Zobacz w Google Scholar

Зоненшайн Л.П., Тектоника Западного Саяна, Госгеолтехиздат, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Зоркальцев В.И., Экономика СССР до и в период Великой Отечественной войны (с использованием материалов лекций Б.П. Орлова), ИСЭМ СО РАН, Иркутск 2009.
Zobacz w Google Scholar

Иванова Р.Н., Якутия – полюс холода Северного полушария, „Наука и техника в Якутии” 2006, № 1 (10).
Zobacz w Google Scholar

Игнаткин Ю.А., Очерки золота Забайкалья, АНО ЦНОП, Чита 2004.
Zobacz w Google Scholar

Интерактивная карта родных языков народов Российской Федерации, Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, https://xn--d1acgejpfp6hc6b.xn--p1ai (dostęp: 30.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Иргит А.К., История появления и развития малой пластики на территории Тувы, „Искусство Евразии” 2019, № 3 (14).
Zobacz w Google Scholar

Казаков И.Н., Верхнийпр отерозой Западного Саяна, „Геология и геофизика” 1967, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Казаков И.Н., Нижнийи среднийк ембрий Западного Саяна, „Геология и геофизика” 1967, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Казарян П.Л., Олекминская политическая ссылка 1826–1917 гг., ЯНЦ СО РАН, Якутск 1995.
Zobacz w Google Scholar

Карпенко З.Г., Первое поколение кузнецких металлургов, Кемеровское книжное издательство, Кемерово 1964.
Zobacz w Google Scholar

Киселев E.A., Государственный доклад „О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году”, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Москва 2020.
Zobacz w Google Scholar

Консолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2017 г.
Zobacz w Google Scholar

Консолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2018 г.
Zobacz w Google Scholar

Консолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2019 г.
Zobacz w Google Scholar

Консолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2020 г.
Zobacz w Google Scholar

Корытный Л.М., Тулохонов А.К., География Сибири в начале XXI века. Восточная Сибирь, Академическое издательствово „Гео”, Новосибирск 2016.
Zobacz w Google Scholar

Косыгин Ю.А., Основы тектоники, Недра, Москва 1974.
Zobacz w Google Scholar

Котляков B.M., Опыт физико-географического районирования Минусинской котловины, „Земледелие” 1963, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Котляр Н.Ф., Древнерусская государственность, Алетейя, СПб. 1998.
Zobacz w Google Scholar

Крупейченко О.И., Из истории управления проектами в России. Организация финансирования Транссибирской железной дороги, „Наука, образование, культура” 1997, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Кулешов B.B. (red.), Современная роль экономики Сибири в народнохозяйственном комплексе России, Российская Академия Наук, Сибирское Отделение, Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки, Институт Экономики и Организации Промышленного Производства Сибирского Отделения Российской Академии Наук, Новосибирск 2014.
Zobacz w Google Scholar

Кусковский B.C., Кривошеев A.C., Минеральные озера Сибири (юг Красноярского края), Наука, Новосибирск 1989.
Zobacz w Google Scholar

Левин В.И., Пермяков Э.Д., Проявление золотоносности в отложениях мукунской свиты междуречья М. Куонамка-Биригиндэ (Анабарский щит), „Геология и геофизика” 1973, № 5.
Zobacz w Google Scholar

Левина В.И., Ландер A.B., Митюшкина C.B., Чеброва А.Ю., Сейсмичность Камчатского региона 1962–2011, „Вулканология и сейсмология” 2013, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Лобацкая P.M, Структурная зональность разломов, Недра, Москва 1987.
Zobacz w Google Scholar

Логачев Н.А., Разломообразование в литосфере. Зоны растяжения, Наука, Новосибирск 1992.
Zobacz w Google Scholar

Логачев Н.А., Разломообразование в литосфере. Зоны сдвига, Наука, Новосибирск 1991.
Zobacz w Google Scholar

Логачев Н.А., Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия, Наука, Новосибирск 1994.
Zobacz w Google Scholar

Лысанова Г.И., Ландшафтная структура Минусинской котловины, „География и природные ресурсы” 2000, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Макаров И.Г., Уголовная, религиозная и политическая ссылка в Якутии вторая половина XIX в., Наука, Новосибирск 2005.
Zobacz w Google Scholar

Марголис А.Д., Тюрьма и ссылка в императорской России: исследования и архивные находки, Издательство Лантерна, Москва 1995.
Zobacz w Google Scholar

Матишов Г.Г., Денисов B.B., Дженюк С.Л., Делимитация больших морских экосистем Арктики как задача комплексного географического районирования океанов, „Известия РАН. Серия географическая” 2006, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Мухамедьяров Ш.Ф., Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства (XV – первая половина XVI в.), Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань 2012.
Zobacz w Google Scholar

Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации, [w:] Доклады „Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года”, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 28.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Национальный атлас России, Федеральное агентство геодезии и картографии (РОСКАРТОГРАФИЯ), https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai (dostęp: 4.09– 10.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Овсяников H., Остров Врангеля – наследие плейстоцена,„Наука в России” 2014, nr 3 (201).
Zobacz w Google Scholar

Осипова A.B., Сибирь и Дальний Восток, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерство просвещения РСФСР, Москва 1960.
Zobacz w Google Scholar

Островский Б.Г., Адмирал Макаров, Воениздат, Москва 1954.
Zobacz w Google Scholar

Пармузин Ю.П., Кириллов M.B., Щербаков Ю.А., Некоторые итоги физико-географического районирования Средней Сибири и Красноярского края, „Вопросы географии” 1961.
Zobacz w Google Scholar

Поляков А.Н., Киевская Русь как цивилизация, ОГУ, Оренбург 2010.
Zobacz w Google Scholar

Портнягин Ф.Г., К истории изучения минеральнойв оды на курорте „Озеро Шира”, Вопросы курортной климатологии, климатотерапии и изучения минеральных вод Сибири” 1975, Вып. 2.
Zobacz w Google Scholar

Пузанов А.В., Безматерных Д.М., Винокуров Ю.И., Кириллов B.B., Зиновьев A.T., Современное состояние, экологические проблемы и перспективы изучения Телецкого Озера (Республика Алтай), [w:] Н.Н. Филатов, Озера Евразии: проблемы и пути их решения, Материалы 1-й Международной конференции (11–15 сентября 2017 г.), Карельский научный центр РАН, Петрозаводск 2017.
Zobacz w Google Scholar

Размещение населения коренных малочисленных народов Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Раковская Э.М., Давыдова М.И., Физическая география России. Азиатская часть, Кавказ и Урал, ВЛАДОС, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Раковская Э.М., Давыдова М.И., Кошевой B.A., Практикум по физической географии России, ИЦ ВЛАДОС, Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ракыбаева A.A., Джантасова A.C., Баймуканов M.T., К оценке современного состояния зоопланктона озера Маркаколь, „Вестник КазНУ”, Серия биологическая, 2011, т. 50, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 № 536–р „Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации”.
Zobacz w Google Scholar

Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации 2020, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2020.
Zobacz w Google Scholar

Розен O.M., Сибирский кратон: тектоническое районирование, вопросы эволюции, „Геотектоника” 2003, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Россия в цифрах 2020. Краткий статистический сборник, Федеральная Служба Государственной Статистики, Москва 2020.
Zobacz w Google Scholar

Сакульева Т.Н., Метелкин П.В., Транссибирская магистраль как одна из составных частей транспортной инфраструктуры национальной экономики России, „Вестник университета” 2015, № 7.
Zobacz w Google Scholar

Самая протяженная железная дорога на планете, Транссибирская магистраль. Вебэнциклопедия, https://transsib.ru/cat-records.htm (dostęp: 5.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Семинский Ж.В., Корольков A.T., Бузов C.A., Рудоконтролирующие структуры золоторудных узлов в гнейсовых и гранито-гнейсовых комплексах (Восточная Сибирь), „Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений” 2014, № 2 (45).
Zobacz w Google Scholar

Сенчуков Г.В., История возникновения и развития золотодобычи Забайкалья, ЧитГТУ, Чита 2000.
Zobacz w Google Scholar

Солдатов В.К., Линдберг Г.У., Обзор рыб дальневосточных морей, Тихоокеанский институт рыбного хозяйства, т. 5, Владивосток 1930.
Zobacz w Google Scholar

Соловова A.T., Санаторно-курортное лечение, [w:] Энциклопедия Забайкалья, Наука, Новосибирск 2006, т. 4.
Zobacz w Google Scholar

Справочник „Газпром в цифрах 2016–2020”, s. 4, https://www.gazprom.ru (dostęp: 29.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Степанов B.M., Введение в структурную гидрогеологию, Недра, Москва 1989.
Zobacz w Google Scholar

Сурков B.C., Глубинное геологическое строение Южно-Минусинскойв падины по геофизическим данным, „Геология и геофизика” 1960, № 8.
Zobacz w Google Scholar

Суслов С.П., Западная Сибирь: физико-географическая, Институт географии, ОГИЗ, Москва 1947.
Zobacz w Google Scholar

Сухова М.Г., Особенности природных условий и экологические проблемы котловин Алтае-Саянской горной страны, „Мир науки, культуры, образования” 2008, № 2 (9).
Zobacz w Google Scholar

Тарасов Г.Л., Восточная Сибирь: к изучению дисциплины, Просвещение, Москва 1964.
Zobacz w Google Scholar

Телепко Л.Н., Крупные экономические районы СССР: (некоторые вопросы территориальной организации хозяйства), Издательство экономической литературы, Москва 1963.
Zobacz w Google Scholar

Территория и административно-территориальное деление Забайкальского края на 1 января 2020 года, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому Краю (Забайкалкрайстат), Чита 2020, https://chita.gks.ru (dostęp: 20.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Толочко П.П., Древнерусская народность: воображаемая или реальная, Алетейя, СПб. 2005.
Zobacz w Google Scholar

Толстов A.B., Перспективы золотоносности Анабарской антеклизы, „Вестник Госкомгеологии” 2002, № 1 (2).
Zobacz w Google Scholar

Трубачев О.Н. (red.), Русская ономастика и ономастика России. Словарь, Школа – Пресс, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Угаров Г.С., Андросова Н.П., Семенова У.А., Якутский холод: полюс холода, вечная мерзлота, Крайний Север, Арктика, Бичик, Якутск 2019.
Zobacz w Google Scholar

Утвержден технико-экономический анализ проекта строительства газопровода „Союз Восток”, https://www.gazprom.ru (dostęp: 30.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Уфимцев Г.Ф., Горы Азии – научная сокровищница, „Земля и Вселенная” 2003, № 4.
Zobacz w Google Scholar

Уфимцев Г.Ф., Морфотектоника Азии от земной поверхности и до раздела ядро- мантия, „Бюллетень МОИП” 2003, т. 78.
Zobacz w Google Scholar

Уфимцев Г.Ф., Порядок тектонического рельефа переходной зоны на востоке Азии, „Тихоокеанская геология” 2003, т. 22, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Файзрахманов Г.Л., Главнейший народ Сибири, „Научный Татарстан” 2004, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Файзрахманов Г.Л., Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии, Мастер Лайн, Казань 2000.
Zobacz w Google Scholar

Файзрахманов Г.Л., История сибирских татар (с древнейших времен до начала XX), Фэн, Казань 2002.
Zobacz w Google Scholar

Фасмер M., Этимологический словарь русского языка, Прогресс, Москва 1987, т. 3.
Zobacz w Google Scholar

Федорова И.В., Четверова A.A., Алексеева Н.К., Скороспехова T.B., Романов С.Г., Большиянов Д.Ю., Шадрина A.A., Макушин M.A., Гидрологические и гидрохимические исследования в дельте р. Лены весной 2015 и 2016 гг., „Проблемы Арктики и Антарктики” 2017, № 3.
Zobacz w Google Scholar

Федотова A.A., Хаин E.B., Тектоника юга Восточного Саяна и его положение в Урало-Монгольском поясе, Издательство Научный мир, Москва 2002.
Zobacz w Google Scholar

Федотова A.A., Хаин E.B., Тектоника юга Восточного Саяна и его положение в Урало-Монгольском поясе, Научный мир, Москва 2002.
Zobacz w Google Scholar

Хамидуллин Б.Л., Народы Казанского ханства: этносоциологическое исследование, Татарское книжное издательство, Казань 2002.
Zobacz w Google Scholar

Холод C.C., Растительность и мерзлотные формы рельефа на острове Врангеля, Дальнаука, Владивосток 2014.
Zobacz w Google Scholar

Худяков М.Г., Очерки по истории Казанского ханства, ИНСАН, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Численность городского и сельского населения по полу по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Число районов, городских и сельских населенных пунктов по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Чистяков К.В., Ганюшкин Д.А., Москаленко И.Г., Горный массив Монгун-Тайга, Арт-Экспресс, СПб. 2012.
Zobacz w Google Scholar

Шилькрот Г.С., Кретова С.П., Смирнова Е.В., Экосистема озера Убсу-Нур потенциал и качество воды, ОНТИНЦБИ, Пущино 1990.
Zobacz w Google Scholar

Ширинкин B.B., Гидрогеологические условия и режим грунтовых вод г. Абакана, „Гидрогеология и карстоведение” 1974, Вып. 5.
Zobacz w Google Scholar

Шмидт П.Ю., Рыбы восточных морей Российской империи (Научные результаты Корейско-Сахалинской экспедиции Императорского Русского географического общества 1900–1901 гг.), Издательство М.М. Стасюлевича, СПб. 1904.
Zobacz w Google Scholar

Шунков В.И., Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII веков, Наука, Москва 1946.
Zobacz w Google Scholar

Экономические и социальные показатели районов крайнего севера и приравненных к ним местностей в 2000–2020 годах, Федеральная служба государственной статистики, Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации, Москва 2021.
Zobacz w Google Scholar

Янченко З.А., Романов A.A., Герасименко В.Я., Геодинамические процессы, морфология, ландшафт и особенности высотной поясности Гор Путорана, „Горный информационно-аналитический бюллетень” 2010, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Яроцкий Г.П., Разломно-блоковая тектоника литосферы северо-восточной части Тихоокеанского побережья Евразии как источник землетрясений на юго-западе Корякского нагорья, „Геодинамiка” 2010, № 1 (9).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

6 lipca 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-837-5