Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Autorzy

Elżbieta Płóciennik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Słowa kluczowe:

przykłady sytuacji edukacyjnych służących rozwijaniu mądrości, scenariusze zajęć sprzyjających rozwojowi mądrości na początkowych etapach kształcenia

Streszczenie

Edukacja dla mądrości, przykłady sytuacji edukacyjnych służących rozwijaniu mądrości, scenariusze zajęć sprzyjających rozwojowi mądrości na początkowych etapach kształcenia.

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych, służących rozwijaniu inteligencji analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

Biogram autora

Elżbieta Płóciennik - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Elżbieta Płóciennik – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy zawodowej w przedszkolu, od 2005 r. nauczyciel akademicki, od 2009 r. adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Wykładowca szkół wyższych – prowadzi teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne, m.in. z dydaktyki twórczości, pedagogiki przedszkolnej oraz diagnozy nauczycielskiej i pracy terapeutycznej z małymi dziećmi. W roku 2005, jako nauczyciel przedszkola, uzyskała nominację Łódzkiego Klubu Nauczyciela do „Świadectwa Oryginalności” za twórcze podejście do zawodu, pasję, entuzjazm i wrażliwość. Jej życiorys zawodowy obejmuje opracowanie koncepcji niepublicznego przedszkola i udział w organizacji dwu takich placówek w Łodzi (przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i przy Uniwersytecie Łódzkim). Była także krótko dyrektorem niepublicznego przedszkola i prodziekanem w niepublicznej szkole wyższej.Od roku 2005 jest trenerem i wykładowcą w ramach projektów i kursów doskonalących kompetencje metodyczne nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, m.in. Mazowieckie talenty. Szkoła wspierająca uzdolnienia / Przedszkole wspierające uzdolnienia (Warszawa, Płock, Ciechanów, Wyszków, Ostrołęka); Po pierwsze korzenie, po drugie skrzydła (Głogówek); Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce, realizowanych w ramach Akademii Twórczego Nauczyciela (Wrocław). Autorka techniki obrazków dynamicznych, stymulującej myślenie i wyobraźnię, opisanej w książkach: Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010) oraz Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009 ‒ wznowienie 2012). Popularyzatorka psychopedagogiki kreatywności, współautorka publikacji dotyczących wykorzystania pedagogiki twórczości w edukacji, m.in. Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasach I/II, cz. 1‒2 (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009); Zabawy oparte na skojarzeniach utrwalające znajomość liter i cyfr, [w:] Atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań w szkole podstawowej, red. M. Pomianowska, K. Leśniewska (Wydawnictwo RAABE, Warszawa 2010) ‒ autorka wielu artykułów o stymulowaniu zdolności, twórczości oraz mądrości dziecka, opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Obecnie propaguje edukację dla mądrości – kolejne publikacje z tego zakresu ukazują się w nowej serii „Edukacja dla Mądrości”.

Bibliografia

Adamczyk D., Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania – na podstawie „Księgi Przysłów”, „Nauczanie Początkowe” 2005/2006/1, s. 42–48.
Zobacz w Google Scholar

Bała M., Jeziorska J., Zalewska S., Pokochać mądrość: zarys dydaktyki filozofii i etyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Białecka-Pikul M., Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Podręcznik mądrości tego świata, Wydawnictwo Philed, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Chałas K. (red.), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II: elementy teorii i praktyki, t. 3: Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, Wydawnictwo Jedność, Lublin–Kielce 2006.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska E., Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2004/1 (23), s. 7‒18.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Denek K., Uczyć w duchu mądrości i wiedzy, „Lider” 2014/10, s. 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gondek P., Mądrość jako cel filozofii, „Człowiek w Kulturze” 1995/6–7, s. 337–343.
Zobacz w Google Scholar

Hamer M., Mądrość odkrywania własnej prawdy, „Psychologia w Szkole” 2013/2, s. 72–74.
Zobacz w Google Scholar

Hamer H., Mądrość to brzmi dumnie, „Psychologia w Szkole” 2013/2, s. 66–71.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowska B., Flanczewska-Wolny M. (red.), Wychowanie, mądrość, kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Joseph S. S., Linley P. A. (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Juza M., Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej, „Studia Socjologiczne” 2007/3, s. 37–58.
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielorób A., Psychologiczne koncepcje mądrości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2014/68 (4), s. 63–79.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński S., Nauka i filozofia a mądrość, [w:] tenże, Jak filozofować, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1989.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Sękowski A., Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych, „Chowanna” 2014/2 (43), s. 95–110.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Sobczak A., „Edukacja dla mądrości”. Opinie na temat edukacji dla mądrości studentów pedagogiki, „Forum Dydaktyczne” 2011/7–8, s. 154–160.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty. Konteksty. Podteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 (szczególnie podrozdziały: Potrzeba kształcenia w humanistycznej mądrości oraz Mądrość jako oferta czwartej pedagogiki Pierwszego Pedagoga).
Zobacz w Google Scholar

Lasota I., W poszukiwaniu życiowej mądrości, „Życie Szkoły” 2008/ 9, s. 22–25.
Zobacz w Google Scholar

Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S., Filozofia w szkole, wyd. II, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Mądrość i poczucie sacrum, przeł. K. Chodacki, P. Chołda, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski T., I bądź tu mądry, „Charaktery” 2006/6, s. 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Morszczyńska U., Kształcenie ku mądrości, [w:] Proces kształcenia i jego uwarunkowania, red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Czy dzieci można uczyć mądrości?, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, red. M. Partyka, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i MEN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla mądrości – perspektywa teoretyczna i praktyczna, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, t. 1, red. M. M. Adamowicz, I. Kopaczyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji – propozycje rozwiązań metodycznych, [w:] Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, red. J. Bonar, A. Buła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla rozwoju potencjału i mądrości dziecka w świetle koncepcji R. Sternberga, [w:] Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, red. M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Teaching for wisdom in early modern education, „Journal of Preschool and Elementary School Education” 2013/2014/2, s. 27–48.
Zobacz w Google Scholar

Policki K., Sztuka mądrego życia. Filozofia mądrości J. I. M. Bocheńskiego, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa z E. Nęcką. Niemądra pogoń za mądrością, „Charaktery” 2006/6.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A., Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, [w:] Psychologia zdolności.
Zobacz w Google Scholar

Współczesne kierunki badań, red. A. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., Człeka mądrego powszedniego..., „Charaktery” 2006/6.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, Cambridge University Press, Cambridge 2003 (2007).
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Davidson J. E., Conceptions of giftedness, Cambridge University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Jordan J. (eds.), A Handbook of Wisdom. Psychological perspectives, Cambridge University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Jarvin L., Grigorienko E. L., Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success, Corwin A Sage Company, Thousand Oaks 2009.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Mądrość jako cel kształcenia. Stary problem w świetle nowych teorii, „Teraźniejszość – Człowiek ‒ Edukacja” 2002/3 (19), s. 47–64.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone, [w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Śmiałek M. J., Mądrość, uczciwość i przywództwo w przestrzeni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Poznań–Kalisz 2013.
Zobacz w Google Scholar

Traufetter G., Intuicja, czyli mądrość uczuć, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Uchnast Z., Mądrość: inteligencja praktyczna ‒ kompetencja osobowa, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, red. J. C. Czubała, Wydawnictwo Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn-Spirka W., Mądrość jako zasada budowania stosunków wychowawczych w rodzinie: perspektywa etyki realistycznej, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce, red. A. Janke, Wydawnictwo Akapit, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wroński S., Mądrość, Wydawnictwo Plus Monika Gillert, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zając A., Edukacja ku mądrości w wiedzy, kompetencji i doskonałości, [w:] Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 1, red. K. Denek, T. Koszczyc, P. Oleśniewicz, Akademia Wychowania Fizycznego i Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zając A., O edukację ku mądrości w wiedzy i doskonałości w działaniu, „Kwartalnik Edukacyjny” 2009/3 (58), s. 19‒33.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E., Edukacja dla społeczeństwa mądrości, http://www.e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/01_e-edukacja.pdf
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E., Informacja. Wiedza. Mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, https://www.e-sgh.pl/lms/content/9160101/zasoby_dod.pdf
Zobacz w Google Scholar

Czy można nauczyć się mądrości?, http://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/1451056,Czy-mozna-nauczyc-sie-madrosci
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T., Pochwała mądrości, Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania im. Stefanii Światłowskiej, http://www.iumw.pl/o-madrosci/articles/wyklad-prof-gadacz.html
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielorób A., Psychologiczne koncepcje mądrości, http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2014_68_4.pdf
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Czas wolny od nudy, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/680/Czas+wolny+od+nudy.pdf
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Sobczak A., „Edukacja dla mądrości”. Opinie na temat edukacji dla mądrości studentów pedagogiki, http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1774/Agnieszka%20Kowalska%20Sobczak%20Edukacja%20dla%20madrosci.%20Opinie%20na%20temat%20edukacji%20dla%20madrosci%20studentow%20pedagogiki.pdf?sequence=1
Zobacz w Google Scholar

Krzywka A., Informacja – wiedza – mądrość, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/luty,206/informacja_wiedza_madrosc,1735.html
Zobacz w Google Scholar

Murawska A., O mądrości i nadziei w edukacji, http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/nadzieja.html
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji – propozycje rozwiązań metodycznych, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5726/E.%20P%C5%82%C3%B3ciennik.Edukacja%20dla%20m%C4%85dro%C5%9Bci...,%202013..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla rozwoju potencjału i mądrości dziecka w świetle koncepcji R. Sternberga, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5727/P%C5%82%C3%B3ciennik%20%2c%20Rozwijanie%20zdolno%C5%9Bci%20i%20m%C4%85dro%C5%9Bci....%202013..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Teaching for wisdom in modern early education, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5728/E.%20P%C5%82%C3%B3ciennik%2c%20Teaching%20for%20wisdom%20in...%2c%202013..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Teaching for Wisdom, http://www.thanh-nghiem.fr/tiki-index.php?page=teaching+for+wisdom
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Why Schools Should Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings, http://worldroom.tamu.edu/Workshops/CommOfRespect07/MoralDilemmas/The%20Balance%20Theory%20of%20Wisdom%20Sternberg.pdf
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., WICS: An Expanded Model for Effective Practice in School and in Later Life, http://www2.clarku.edu/aboutclark/pdfs/Sternberg_wics.pdf
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., WICS: A Model of Educational Leadership, http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ724874.pdf
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, Cambridge: Cambridge University Press, http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180470/Wisdom-Intelligence-and-Creativity-Synthesized.pdf
Zobacz w Google Scholar

Zacher L., Czy społeczeństwo mądrości to utopia?, http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2518:czy-spoeczestwo-mdroci-to-utopia&catid=313&Itemid=30
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

9 grudnia 2022

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-142-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-143-3