Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce: Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Autorzy

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
Jakub Doński-Lesiuk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
Tomasz Adam Karkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji

Słowa kluczowe:

łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, rekonfiguracja, adaptacyjność, produkty lecznicze i wyroby medyczne

Streszczenie

Monografia podejmuje ważna i aktualną tematykę skuteczności tworzenia i funkcjonowania łańcuchów dostaw w zmiennej, niepewnej i złożonej rzeczywistości. Przedstawia wyniki analiz dotyczące zwiększania adaptacyjności łańcuchów dostaw. Autorzy koncentrują się na poszukiwaniu odpowiedzi na główne pytanie badawcze dotyczące budowania odporności przy zachowaniu efektywności operacyjnej i racjonalności kosztowej z jednej strony, z drugiej zaś, będąc przygotowanym na zawirowania w dłuższej perspektywie. Co istotne, nie chodzi o kolejną ewentualną falę pandemii, ale o klęski żywiołowe, zmiana klimatyczne, cyberataki czy ograniczony dostęp do niektórych zasobów, które wpływają na efektywność łańcuchów dostaw obsługujących procesy społeczno-gospodarcze. 

Wyniki badań ujęto w czterech rozdziałach i dotyczą one: 

  • teoriopoznawczych rozważań zmierzających do zbadania ewolucji łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń oraz kształtowania głównych filarów adaptacyjności łańcuchów w turbulentnym otoczeniu, 
  • ekonomicznych aspektów adaptacyjności łańcuchów dostaw wraz z jego podatnością determinowaną odgórnie (m.in. za sprawa czynnika politycznego), 
  • doskonalenia łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej, w kontekście wzrostu adaptacyjnych relacji w obliczu nasilającej się niestabilności otoczenia, 
  • uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie adaptacyjnych łańcuchów dostaw produktów leczniczych, w tym m.in. szczepionek przeciw COVID-19 oraz problematyki ryzyka zakłóceń w odniesieniu do substancji czynnych. 

Poruszana problematyka powinna zainteresować nie tylko uczelnie wyższe i instytucje badawcze, ale także menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie łańcuchów dostaw, podmioty ochrony zdrowia i jednostki medyczne obsługujące dostawy oraz osoby zainteresowane logistyką, transportem i innowacjami. 

Bibliografia

Adger W.N., Vulnerability, „Global Environmental Change” 2006, vol. 16, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Aiginger K., Bärenthaler-Sieber S., Vogel J., Competitiveness under New Perspec tives, Working Paper 44, Socio-economic Sciences and Humanities Europe moving towards a new path of economic growth and social development. EC, October 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ali A., Mahfouz A., Arisha A., Analysing Supply Chain Resilience: Integrating the Constructs in a Concept Mapping Framework via a Systematic Literature Review, „Supply Chain Management International Journal” 2017, vol. 22, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Ambroziak Ł., Chojna J., Gniadek J., Kępka H., Strzelecki J., Szlaki handlowe po pandemii COVID-19, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Aneks I. Charakterystyka Produktu Leczniczego COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
Zobacz w Google Scholar

Antos Ł., Antos K., Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego przedsiębiorstwa, „Logistyka” 2013, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Azevedo S.G., Govindan K., Carvalho H., Cruz-Machado V., Ecosilient Index to Asses the Greenness and Resilience of the Upstream Automotive Supply Chain, „Journal of Cleaner Production” 2013, vol. 56.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak P., Domański J., Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne grupy zakupowe, Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

BCI Horizon Scan Report 2020, The Business Continuity Institute 2020.
Zobacz w Google Scholar

Bechtel Ch., Jayaram J., Supply Chain Management: A Strategic Perspective, „International Journal of Logistics Management” 1997, vol. 8, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Beltagui A., Rodriguez-Espindola O., Chowdhury S., Coronavirus: How AI, 3D Printing and Blockchain Can Help Overcome Supply Problems in a Crisis, „The Conversation” 18.03.2020.
Zobacz w Google Scholar

Blackhurst J.V., Scheibe K.P., Johnson D.J., Supplier Risk Assessment and Monitoring for the Automotive Industry, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2008, vol. 38.
Zobacz w Google Scholar

Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Boin A., Kelle P., Whybark D.C., Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study, „International Journal of Production Economic” 2010, vol. 126, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Brakman S., Garretsen H., van Witteloostuijn A., The Turn from Just-in-time to Just-in-case Globalization in and aſter Times of COVID-19. An Essay on the Risk Re-appraisal of Borders and Buffers, „Social Sciences & Humanities Open” 2020, vol. 2(1).
Zobacz w Google Scholar

Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K., Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, „Journal of Marketing Management” 1988, vol. 4, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Bujak A., Zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego i perspektywicznego łańcucha dostaw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.
Zobacz w Google Scholar

Capacity, Pricing & Technology. 2020 European Road Freight Transportation Survey; https://www.transporeon.com/en/expertise/library/reports/european-road-transportation-survey (dostęp: 20.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Ład logistyczny w gospodarowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Mańkowski C., A Methodological Approach to Modelling National Input-output Logistics Flows, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2019, vol. 63, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A., Logistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 382.
Zobacz w Google Scholar

Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty 30 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań.
Zobacz w Google Scholar

Charakterystyka Produktu Leczniczego COVID-19 Vaccine Janssen.
Zobacz w Google Scholar

Charakterystyka Produktu Leczniczego COVID-19 Vaccine Moderna.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Peck H., Building the Resilient Supply Chain, „The International Journal of Logistics Management” 2004, vol. 15, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks, Pearson, Harlow, England–London–New York–Boston–San Francisco–Toronto–Sydney–Tokyo–Hong Kong–Seoul–Taipei–New Delhi–Cape Town–Madrid–Mexico City–Amsterdam–Munich–Paris–Milan 2013.
Zobacz w Google Scholar

Cooper W.H., Donnelly J.M., Johson R., Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for the United States, Congressional Research Service, U.S. Congress, Washington, DC 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cosgrove E., How P&G Created a ‘Ready for Anything’ Supply Chain, „Supply Chain Dive”, June 3, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Coyle J.J., Novack R.A., Gibson B.J., Bardi E.J., Transportation: A Supply Chain Perspective (Seventh edition), South-Western Cengage Learning, USA 2011.
Zobacz w Google Scholar

Craighead Ch.W., Blackhurst J., Rungtusanatham J.M., Handfield R.B., The Severity of Supply Chain Disruptions: Design Characteristics and Mitigation Capabilities, „Decision Sciences” 2007, vol. 38, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Creating Resilient Supply Chain: A Practical Guide, Centre for Logistics and Supply Chain Management, Cranfield University, Cranfield (UK) 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dalziell E.P., McManus S.T., Resilience, Vulnerability and Adaptive capacity: Implications for System Performance, International Forum for Engineering Decision Making (IFED), 6–8.12.2004, Stoos, Szwaicaria.
Zobacz w Google Scholar

Das T.K., Teng B., Risk Types and Inter-Firm Alliance Structures, „Journal of Management Studies” 1996, vol. 33.
Zobacz w Google Scholar

Detyna B., Możliwości aplikacyjne logistyki w procesie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, „Zdrowie i Zarządzanie” 2004.
Zobacz w Google Scholar

Detyna B., Twaróg S., Logistyka w obszarze usług publicznych w świetle współczesnych uwarunkowań, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013.
Zobacz w Google Scholar

Doński-Lesiuk J., Bukowska-Piestrzyńska A., CIM/SMGS Consignment Note As a Necessary Document in the New Legal Regime for Cross-border Rail Freight Transport – Trends on the External Border of the European Union, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic 2020, IBIMA Conference.
Zobacz w Google Scholar

Doński-Lesiuk J., Bukowska-Piestrzyńska A., Competitiveness of Supply Chains Against the Alternative Use of Commercial Seaports – The Case of a Country with Access to The Seas of Three Oceans, [w:] K. Soliman (red.), Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30–31 May 2021, Cordoba, Spain, Innovation Management and Information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic.
Zobacz w Google Scholar

Druzhinin A., The Sea Factor in the Spatial and Socio-Economic Dynamics of Today’s Russia, „Quaestiones Geographicae” 2019, vol. 38, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dz.Urz. UE L 174, t. 54, z 1.07.2011 r.
Zobacz w Google Scholar

Dz.Urz. UE L 32, s. 1, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Fast forward: Rethinking chain resilience for a aſter-COVID-19 world, Capgemini Research Institute, 2020.
Zobacz w Google Scholar

Fiksel J., Designing Resilient, Sustainable Systems, „Environmental Science and Technology” 2003, vol. 37, no. 23.
Zobacz w Google Scholar

Folke C., Carpenter S., Walker B., Scheffer M., Elmquist T., Gunderson L., Holling C.S., Shiſts R., Resilience, and Biodiversity in Ecosystem Management, „Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics” 2004, vol. 35, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Friedmann J., A General Theory of Polarized Development. Ford Foundation, „Urban and Regional Development Advisory Program in Chile” 1967, vol. 473.
Zobacz w Google Scholar

Future of Supply Chain: 5 Changes for Supply Chain Leaders to Act on Now, Gartner, Inc. USA, 2021.
Zobacz w Google Scholar

Future of Supply Chain: 5 Trends to Act on Now, Gartner, Inc. USA, 2021.
Zobacz w Google Scholar

Future of Supply Chain: Resilient, Agile, Purpose-Driven, Gartner, Inc. USA, 2021, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-future-of-supply-chainresilient-agile-purpose-driven (dostęp: 15.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Gabrych A., Apteka szpitalna – Zimny łańcuch dostaw, „Biuletyn Informacyjny Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie” 2020, nr 2(98).
Zobacz w Google Scholar

Galar Z., Sadowski A., Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Ganiec J., Centra dystrybucji farmaceutyków. System informatyczny do zadań specjalnych, https://przemyslfarmaceutyczny.pl/artykul/centra-dystrybucji-farmaceutykowsystem-informatyczny-do-zadan-specjalnych (dostęp: 10.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

Gdański K., Lotniczy transport medyczny w czasie pandemii, [w:] M. Ziółko, D. Dziedzic (red.), Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii, CeDeWu, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Giovannini E., Linster M., Measuring sustainable development. Achievements and challenges, OECD [E/ECE/]CES/2005/27, Genewa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Good Practice Guidelines. The global guide to good practice in business continuity, Global Edition 2018, The Business Continuity Institute 2018.
Zobacz w Google Scholar

Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grzelakowski A.S., Globalne łańcuchy dostaw w dobie pandemii, „Namiary na Morze i Handel” 2020, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Hałas E., Gawrońska-Błaszczyk A., Logistyka w szpitalach, [w:] J. Szołtysek (red.), Nowe zastosowania logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Henricsson J.P.E., Ericsson S., Flanagan R., Jewell C.A., Rethinking Competitiveness for the Construction Industry, [w:] F. Khosrowshahi (red.), 20th Annual ARCOM Conference, 1–3 September 2004, Heriot Watt University, Association of Researchers in Construction Management, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Holling S.C., Resilience and Stability of Ecological Systems, „Annual Review of Ecology and Systematics” 1973, vol. 4.
Zobacz w Google Scholar

Horizon Scan Report 2019, The Business Continuity Institute 2019.
Zobacz w Google Scholar

Hugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ivanov D., Dolgui A., A Digital Supply Chain Twin Far Managing the Disruption Risks and Resilience in the Era of Industry 4.0, „Production Planning & Control” 2020, www.doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450 (dostęp: 25.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ivanov D., Sokolov B., Kaeschel J., A Multi-structural Framework for Adaptive Supply Chain Planning and Operations Control with Structure Dynamics Considerations, „European Journal of Operational Research” 2010, vol. 200, issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Jak powstają leki, www.infarma.pl/innowacje/jak-powstaja-leki (dostęp: 22.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak K., Chiny popierają wyjęcie szczepionek na COVID-19 spod ochrony patentowej, https://www.mzdrowie.pl/fakty/chiny-popieraja-uwolnienie-szczepionekna-covid-19-z-patentow/ (dostęp: 13.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kannan V.R., Tan K.C., Attitudes of US and European Managers to Supplier Selection and Assessment and Implications for Business Performance, „Benchmarking: An International Journal” 2003, vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Kautsch M., Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2011, t. 9, nr 3(33).
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kisperska-Moroń D. (red.), Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Knemeyer A.M., Corsi T.M., Murphy P.R., Logistics Outsourcing Relationships: Customer Perspectives, „Journal of Business Logistics” 2003, vol. 24, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kondrat M., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Konecka S., Romanow P., Stajniak M., Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
Zobacz w Google Scholar

Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D., Mapa ryzyka jako narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2017, t. 21, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw, Difin, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień A., Elastyczność funkcjonowania podmiotów gospodarczych a sukces i kreacja wartości przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 377.
Zobacz w Google Scholar

Lambert D.M., The Supply Chain Management and Logistics Controversy, [w:] A.M. Brewer, K.J. Button, D.A. Hensher (red.), Handbook of Logistics and Supply Chain Management, Elsevier Science, Oxford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Lambert D.M., Schwieterman M.A., Supplier Relationship Management as a Macro Business Process, „Supply Chain Management: An International Journal” 2012, vol. 17.
Zobacz w Google Scholar

Lambert D.M., Cooper M.C., Pagh J.D., Implementation Issues and Research Opportunities, „International Journal of Logistics Management” 1998, vol. 9, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Lambert D.M., García-Dastugue S.J., Croxton K.L., An Evaluation of Process-Oriented Supply Chain Management Frameworks, „Journal of Business Logistics” 2005, vol. 26, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Leończuk D., Ocena dokonań adaptacyjnego łańcucha dostaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019.
Zobacz w Google Scholar

Liker J., Choi T.Y., Building Deep Supplier Relationships, „Harvard Business Review Analytics and Data Science”, https://hbr.org/2004/12/building-deep-supplierrelationships (dostęp: 1.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

Logistyka szpitalna – konieczność czy moda?, www.aptekarzpolski.pl/farmacja--szpitalna/logistyka-szpitalna-koniecznosc-czy-moda/ (dostęp: 20.20.2021).
Zobacz w Google Scholar

Mańkowski C., Teorie ekonofizyczne w zarządzaniu logistycznym, [w:] J. Witkowski, A. Baraniecka (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Manuj I., Mentzer J.T., Global Supply Chain Risk Management Strategies, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2008, vol. 38, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Marzantowicz Ł., Rozwój logistyki w ochronie zdrowia w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.
Zobacz w Google Scholar

Masters J., Earth’s 40 Billion-Dollar Weather Disasters of 2019: 4th Most Billion-Dollar Events on Record, „Scientific American”, https://blogs.scientificamerican. com/eye-of-the-storm/earths-40-billion-dollar-weather-disasters-of-2019-4th-most-billion-dollar-events-on-record/ (dostęp: 22.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Melnyk S.A., Closs D.J., Griffis S.E., Zobel C.W., Macdonald J.R., Understanding Supply Chain Resilience, „Supply Chain Management Review” 2014, vol. 18, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Merk O. (red.), The Competitiveness of Global Port-Cities; Synthesis Report. Regio nal Development Working Papers 2013/13, OECD Working Papers 2013/13, https://dx.doi.org/10.1787/5k40hdhp6t8s-en
Zobacz w Google Scholar

Merks P., Dyrektywa fałszywkowa, wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia i szpitalnictwa, Lideo, Wrocław 2020.
Zobacz w Google Scholar

Michail N.A., World Economic Growth and Seaborne Trade Volume: Quantifying the Relationship, „Transportation Research Interdisciplinary Perspectives” 2020, vol. 4, https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100108.
Zobacz w Google Scholar

Miller N., Latest Trends in Logistics Point Toward Automation, 2014, www.exclusive. multibriefs.com/content/latest-trends-in-logistics-point-toward-automation (dostęp: 1.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Najważniejsze informacje o serializacji leków, www.nia.org.pl/serializacja/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

NIKE, Inc. Reports Fiscal 2020 Fourth Quarter and Full Year Results, June 25, 2020, https://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2020-fourth-quarter-andfull-year-results (dostęp: 22.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Notteboom T., van der Lugt L., van Saase N., Sel S., Neyens K., The Role of Seaports in Green Supply Chain Management: Initiatives, Attitudes, and Perspectives in Rotterdam, Antwerp, North Sea Port, and Zeebrugge, „Sustainability” 2020, vol. 2(4), https://doi.org/10.3390/su12041688.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka K., Szymczak M., Logistyka i łańcuchy dostaw w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, „Studia BAS” 2020, t. 3, nr 63.
Zobacz w Google Scholar

Nowocin D., Wyzwania dla szpitalnictwa w dobie COVID-19, cz. 1, https://medidesk.pl/wyzwania-dla-szpitalnictwa-w-dobie-covid-19-cz-1/ (dostęp: 20.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Pacud Ż., Ochrona patentowa produktów leczniczych, LEX a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w polskim systemie ochrony zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Peck H., Reconciling Supply Chain Vulnerability, Risk and Supply Chain Management, „International Journal of Logistics Research and Applications” 2006, vol. 9, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

PEMP, A comprehensive analysis of the port industry, https://porteconomic smanagement.org/pemp/contents/part1/ports-and-maritime-supply-chains/ port-nexus-global-supply-chains/ (dostęp: 4.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

Pettit T.J., Fiksel J., Croxton K.L., Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework, „Journal of Business Logistics” 2010, vol. 31, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pharmaceutical Strategy for Europe 2020, European Commission, Brussels 2020.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzczyk M., Jak skutecznie zbudować odporność łańcucha dostaw, Ernst & Young Polska, https://www.ey.com/pl_pl/business-5-0/odpornosc-lancucha-dostawznane-wyzwanie-w-nowym-wydaniu (dostęp: 2.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Płonka K., Logistyka szpitalna – konieczność czy moda?, https://www.aptekarzpolski.pl/farmacja-szpitalna/logistyka-szpitalna-koniecznosc-czy-moda/ (dostęp: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Ketels C., Delgado M., The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, Global Competitiveness Report 2007–2008, World Economic Forum 2008.
Zobacz w Google Scholar

Powell W., Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, „Research in Organizational Behavior” 1990, vol. 12.
Zobacz w Google Scholar

Religioni U., Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

The Resilient Economy: Integrating Competitiveness and Security, Council on Competitiveness, Washington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Revisiting Pandemic Resilience the Race against the Virus: What We’ve Learned One Year into COVID-19 and How The World’s Healthcare Supply Chains Will Be Ready for the Next Public Health Emergency, DHL White Paper, Bonn 2021.
Zobacz w Google Scholar

Rice J.B. Jr., Caniato F., Building a Secure and Resilient Supply Network, „Supply Chain Management Review” 2003, vol. 7, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

The Ripple Effect – How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risk, Deloitte Development LLC, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

Risk, resilience and rebalancing in global value chains. Report, McKinsey Global Institute 2020.
Zobacz w Google Scholar

Roszak M., Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.12.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2101).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
Zobacz w Google Scholar

06.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 509).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 728).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491).
Zobacz w Google Scholar

Runowski H., Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych, [w:] Wieś i rolnictwo perspektywy rozwoju, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K., Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym – szansa dla Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 382.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia zawiązków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Sharma N., Ghosh S., Saha M., Open Data for Sustainable Community: Glocalized Sustainable Development Goals, Springer, Singapore 2021.
Zobacz w Google Scholar

Sheffi Y., Building a Resilient Supply Chain, „Harvard Business Review: Supply Chain Strategy” 2005, vol. 1, no. 8.
Zobacz w Google Scholar

Sheffi Y., The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, MIT Press, Cambridge, MA 2005.
Zobacz w Google Scholar

Singh C.S., Soni G., Badhotiya G.K., Performance Indicators for Supply Chain Resilience: Review and Conceptual Framework, „Journal of Industrial Engineering International” 2019, vol. 15.
Zobacz w Google Scholar

Skipper J.B., Managing supply chain disruptions, praca doktorska, Auburn University, Alabama, za: S. Konecka, P. Romanow, M. Stajniak, Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019.
Zobacz w Google Scholar

Sławatyniec Ł., Pojęcie leku w ustawie refundacyjnej, LEX Ochrona Zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/konfiguracja.html (dostęp: 1.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stadtler H., Supply Chain Management – An Overview, [w:] H. Stadtler, Ch. Kilger (red.), Supply Chain Management and Advanced Planning. Concepts, Models, Soſtware and Case Studies, Springer, Berlin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz R., Wytwarzanie i import produktów leczniczych oraz substancji czynnych, [w:] R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zielonych płuc Polski próba analizy empirycznej, IRWIR PAN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Supply chain resilience report 2020. Industry trends and supply chain strategy for manufacturing, 3D HUBS, London 2020.
Zobacz w Google Scholar

Svensson G., A Conceptual Framework of Vulnerability in Firm’s Inbound and Outbound Logistics Flows, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2002, vol. 32, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Svensson G., Vulnerability in Business Relationships: The Gap between Dependence and Trust, „Journal of Business and Industrial Marketing” 2004, vol. 19, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

Szołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szołtysek J., Twaróg S., Outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach kryzysu, [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M., Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szynkiewicz P., Nowoczesne metody zarządzania a specyfika sektora ochrony zdrowia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. XIII, z. 5.
Zobacz w Google Scholar

Śliwczyński B., Kim jest logistyk?, [w:] M. Fertsch (red.), Podstawy logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Świerczek A., Koncepcja rezylientnego łańcucha dostaw jako złożonego systemu adaptacyjnego, PWE, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Świerczek A., Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tang C.S., Perspectives in Supply Chain Risk Management, „International Journal of Production Economics” 2006, vol. 103, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Towill D., Childerhouse P., Simplified Material Flow Holds the Key to Supply Chain Integration, „The International Journal of Management Science” 2003, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Trochymiak B., Farmacja i usługi medyczne przyszłością branży TSL?, https:// mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/transport/574060,2,Farmacja-i-uslugimedyczne-przyszloscia-branzy-TSL.html (dostęp: 3.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Truong T.H., Azadivar F., Simulation based Optimization for Supply Chain Configuration Design, [w:] S. Chick, P.J. Sánchez, D. Ferrin, D.J. Morrice (red.), Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, vol. 2, s. 1268, doi: 10.1109/ WSC.2003.1261560.
Zobacz w Google Scholar

Twaróg S., Szołtysek J., Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 234.
Zobacz w Google Scholar

Tymlez Group Ltd (ASX:TYM) Plots Blockchain Marketplace For COVID-19 Supplies, „MarketWatch” 14.05.2020, www.marketwatch.com/press-release/tymlez-group-ltd-asxtym-plots-blockchain-marketplace-for-covid-19-supplies-2020-05-14?tesla=y (dostęp: 1.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 187/2020 Rady Ministrów z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
Zobacz w Google Scholar

Urban K., Warmińska-Friberg E., Nowe obowiązki dotyczące weryfikacji oryginalności produktu leczniczego, LEX 2019.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne, (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1977).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 463).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 849).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 136.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r., poz. 646. Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 637).
Zobacz w Google Scholar

Välikangas L., The Resilient Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails, McGraw-Hill, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

van Hoek R., Lacity M., How the Pandemic is Pushing Blockchain Forward, „Harvard Business Review” 27.04.2020, www.hbr.org/2020/04/how-the-pandemic-ispushing-blockchain-forward (dostęp: 1.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

van Hoek R., Research Opportunities for a More Resilient Post-COVID-19 Supply Chain – Closing the Gap between Research Findings and Industry Practice, „International Journal of Operations & Production Management” 2020, vol. 40, no. 4, https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2020-0165 (dostęp: 27.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Vazirani A.A., O’Donoghue O., Brindley D., Meinert E., Blockchain Vehicles for Efficient Medical Record Management, „npj Digital Medicine” 2020, no. 3, www. doi.org/10.1038/s41746-019-0211-0 (dostęp: 1.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

W jaki sposób stworzyć zrównoważoną firmę i zapewnić jej bezpieczeństwo? Rozwiązania dla zarządzania łańcuchem dostaw, SGS, www.sgs.com/whitepapers (dostęp: 20.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wąsik D., Kuczur T., Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

White Paper Healthcare. Przyszłość łańcucha dostaw w sektorze healthcare, Arvato Supply Chain Solutions, 2020.
Zobacz w Google Scholar

Wieland A., Wallenburg C.M., The Influence of Relation Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2013, vol. 43, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Więckowski Z., Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Wilding R., Supply Chain Temple of Resilience, „Logistics & Transport Focus” 2013, vol. 15, no. 11.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, The Worldwide Governance Indicators 2019.
Zobacz w Google Scholar

Wytyczne ws. transportu szczepionki przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Zaczyk M., Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw: Kontekst niezawodności, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zaczyk M., Strategie budowania i wzmacniania odporności łańcucha dostaw – przegląd teoretyczny, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 99.
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Business_functions (dostęp: 1.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en (dostęp: 1.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en (dostęp: 1.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://haccp-polska.pl/cgmp-medyczne (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://przemyslfarmaceutyczny.pl/artykul/bezpieczenstwo-lancucha-dostaw-w-dystrybucji-farmaceutycznej (dostęp: 1.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.blockchain.news/analysis/blockchain-against-corona-world-healthorganization-mipasa-dlt-world (dostęp: 1.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/cyberprzestepczosc-w-medycynie-przestepczosckomputerowa-a-szpitale/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/doskonala-obsluga-pacjenta-w-sluzbie-zdrowiaprzyklady-innowacji-na-swiecie/ (dostęp: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/healt-it-czy-tego-potrzebuje-kazdy-szpital (dostęp: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/narzedzia-business-intelligence-lekiem-dlaprzemyslu-farmaceutycznego/ (dostęp: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/serwery-i-aplikacje-qnap/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/technologia-5g-zalety-i-korzysci-dla-medycyny/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cyfrowyszpital.pl/technologia-blockchain-w-medycynie/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.dhl.com/pandemic-resilience (dostęp: 28.10.2021). https://www.hub.fi/pl/2020/05/21/chiny-1-czyli-jak-pandemia-moze-przemodelowac-lancuchy-dostaw/ (dostęp: 10.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.supplychain.nhs.uk (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.tsl-biznes.pl/newsy/kuehnenagel-gotowy-na-dystrybucje-szczepionek/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.theconversation.com/coronavirus-how-a-i-3d-printing-and-blockchain-can-help-overcome-supply-problems-in-a-crisis-133826 (dostęp: 1.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2809/1/12593870_ResOrgs_IFED_dec04_EDSM.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2809/1/12593870_ResOrgs_IFED_dec04_EDSM.pdf (dostęp: 20.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.nia.org.pl/serializacja/ (dostęp: 28.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

www.producencilekow.pl/leki-generyczne-i-bionastepcze/ (dostęp: 22.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 maja 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-789-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-790-3

Inne prace tego samego autora