Innowacyjne rozwiązania w logistyce: Aspekty wybrane

Autorzy

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-0088-2352
Jakub Doński-Lesiuk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-0935-306X
Tomasz Adam Karkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-0526-5863
Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-2777-9451

Słowa kluczowe:

innowacyjność w transporcie, innowacje w logistyce, elektromobilność, transport samochodowy, technologia RFID

Streszczenie

Innowacyjność stanowi jeden z zasadniczych czynników kształtowania konkurencyjności. Gwarantuje możliwości efektywnego zaspokajania potrzeb zarówno w skali mikro (np. przedsiębiorstwo, szpital), mezo (m.in. sektor gospodarki, określona przestrzeń geograficzna), jak i makro (gospodarka narodowa, międzynarodowe systemy logistyczne). Wdrażanie kreatywnych działań polegających na tworzeniu i realizacji nowatorskich rozwiązań decyduje bowiem o skuteczności nowych narzędzi systemowych, technologicznych i organizacyjnych.

W książce, stosując zasadę „od ogółu do szczegółu”, przybliżono innowacyjność od strony teoretycznej oraz opisano przykłady jej stosowania w systemie logistycznym, elektroenergetycznym i ochrony zdrowia. Zaprezentowano spójne podejście do projektowania i wdrażania konkurencyjnych, innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Dzięki zastosowaniu podejścia ekonomicznego oraz z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości publikacja daje nowe spojrzenie na zachodzące zmiany oraz pełniejsze ich zrozumienie.

Bibliografia

ACEA Report, Vehicles in use Europe 2019, ACEA 2019.
Zobacz w Google Scholar

Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce, Raport Końcowy, Atmoterm S.A., Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Azkun J. (red.), Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Baran G., Uniwersytet jako otwarty projekt w świecie Internet of Things, [w:] Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Baran M., Ostrowska A., Pander W., Innowacje popytowe, czyli jak tworzą się współczesne innowacje, PARP, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bartczak K., Zastosowanie RFID w logistyce, „Logistyka” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicka J., Smolorz M. (2018), Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu zasobami w placówkach opieki zdrowotnej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/10_Bartnicka_J.pdf (dostęp: 11.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Baruk J., Procesowe uwarunkowania działalności innowacyjnej, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Baumol W., The Free-market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002.
Zobacz w Google Scholar

Belt And Road Economics. Opportunities and Risks of Transport Corridors, World Bank 2019.
Zobacz w Google Scholar

Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bessant J., Pavitt K., Tidd J., Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bliźniuk G., O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych, „Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych” 2009, nr 1(3).
Zobacz w Google Scholar

Borgatti S.P., Halgin D.S. (2011), On Network Theory, „Organization Science”, No. 22, https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.1100.0641 (dostęp: 9.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brdulak H., Megatrendy i ich wpływ na branżę TSL, „Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Transport, Spedycja, Logistyka” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Brdulak H., Ciesielski M., Konkurencyjność firm w łańcuchu dostaw, [w:] J. Wojtczak (red.), Logistics 2000: Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku. Polski Kongres Logistyczny, Poznań 1–2 czerwca 2000. Materiały kongresowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J., Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bujak A., Rewolucja przemysłowa – 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Burnewicz J., Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 603, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 59.
Zobacz w Google Scholar

Bylicki A., Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cagáňová D., Bawa M., Rolando D., Saniuk A., Internet of Things and Smart City, Bratislava 2016.
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Logistyka – zarządzanie logistyczne – zarządzanie logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2000, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Makroi mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A., Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyjnego i legitymizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2016, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Christensen C.M., Raynow M.E., Innowacje – napęd wzrostu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs and Improving Service, Financial Times – Prentice Publishing, London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Chyba Z., Pozyskiwanie technologii a kreowanie przedsiębiorczości technologicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ciastoń-Ciulkin A., Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Clement-Nyns K., Haesen E., Driesen J., The Impact of Charging Plug-in Hybrid Electric Vehicles on a Residential Distribution Grid, „IEEE Transactions on Power Systems” 2010, No. 25(1).
Zobacz w Google Scholar

Counterfeit Drugs Kill!, WHO, IMPACT – International Medical Products AntiCounterfeiting Taskforce 2008.
Zobacz w Google Scholar

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Czerniawski M., Prawne aspekty identyfikacji z użyciem fal radiowych (RFID), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski A. (2018), Ekosystem elektromobilności, https://energia.rp.pl/nowaenergia/elektromobilnosc (dostęp: 22.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

den Hertog P., Co-producers of Innovation: On the Role of knowledge-intensive Business Services in Innovation, [w:] J. Gadrey, F. Gallouj, E. Elgar (red.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services, New Economic and Socio-Economic Approaches, Cheltenham/Northampton 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J., Przedsiębiorstwo przyszłości, [w:] W. Wieczerzycki (red.), E-logistyk@, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Doński-Lesiuk J., Nowy Jedwabny Szlak. Transport kolejowy w obsłudze logistycznej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Doński-Lesiuk J., Sfera polityczna jako determinanta integracji kanałów logistycznych. Przypadek Rosji po aneksji Krymu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2019, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Dornier P.P., Ernst R., Fender M., Knavelis P., Global Operation and Logistics, John Wiley & Sons, New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Downar W., Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 603, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 59.
Zobacz w Google Scholar

Drożdż W., Kuczkowski R., Wpływ rozwoju pojazdów elektrycznych na warunki pracy sieci Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, [w:] W. Drożdż (red.), Elektromobilność w rozwoju miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P., Innowacyjność i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J., Multinationals, Technology and Competitiveness, Unwin & Hyman, London 1988.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difi Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ebel T. i in., Strength in Unity: The Promise of Global Standards in Healthcare, McKinsey & Company, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Electric Vehicle Outlook 2019, BloombergNEF, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Europa w ruchu. Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2018) 293, Bruksela 2018.
Zobacz w Google Scholar

European Alternative Fuels Observatory, https://www.eafo.eu/countries/unitedkingdom/1758/infrastructure/electricity (dostęp: 7.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2016) 501, Bruksela 2016.
Zobacz w Google Scholar

Europejskie ramy interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności publicznej. COM (2010) 744 final. Bruksela, 16.12.2010, https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/europejskie_ramy_interoperacyjnosci_5770d331809d9.pdf (dostęp: 29.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

EV100 members, https://www.theclimategroup.org/ev100-members (dostęp: 15.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Evangelista R., Sirilli G., Measuring Innovation in Services, „Research Evaluation” 1995, No. 5(3).
Zobacz w Google Scholar

Ficoń K., Sztuczna inteligencja nie tylko dla humanistów, Wydawnictwo Bel Studio, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Fiedorowicz K., Korytarze transportowe jako przedmiot analizy planistycznej, „Przegląd Komunikacyjny” 1990, nr 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Fishbone A., Badik P., Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Wytyczne dla miast, CleanTechnica, Greenway, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Flasza J., Elektromobilność w Polsce – wyzwania i możliwości z uwzględnieniem inteligentnych instalacji OZE, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Flasza J., Matuszczyk P., Elektromobilność w Polsce a systemy OZE, „Przegląd Elektrotechniczny” 2018, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Fortak-Karasińska K., Procedura: Zaopatrywanie pacjentów w znaki identyfikacyjne w szpitalu, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak P., System GS1 nie tylko dla orłów, „Logistyka” 2014, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Fuhrer P., Guinard D. (2006), Building a Smart Hospital using RFID technologies, 1st European Conference on eHealth (ECEH06), Fribourg, Switzerland, October 12–13, https://www.researchgate.net/publication/221215167_Building_a_Smart_Hospital_using_RFID_Technologies (dostęp: 10.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Furmanek W., Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0), „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?, OECD, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gaweł A., Sytuacja ekonomiczna w branży jako czynnik przyciągający nowo tworzone przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 4(147).
Zobacz w Google Scholar

Gawrońska-Błaszczyk A., Analiza porównawcza możliwych rozwiązań w zakresie pogodzenia obowiązku ochrony danych osobowych z bezpieczeństwem pacjenta i efektywnością szpitala w kontekście nowego Rozporządzenia MZ, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. 14, z. 10.
Zobacz w Google Scholar

Gawrońska-Błaszczyk A., Jak usprawnić pracę szpitali i zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta oraz efektywność procesów logistycznych, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 54.
Zobacz w Google Scholar

Global EV Outlook 2019, IEA 2019.
Zobacz w Google Scholar

Godlewska-Majkowska H., Aluchna M., Kałuża H., Ginter A., Kijek T., Komor A., Inteligentna organizacja – dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Götz M., Gracel J., Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2017, nr 1(51).
Zobacz w Google Scholar

Gracel J., Makowiec M., Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0, „Acta Universitatis Nicolai Copernicus. Zarządzanie” 2017, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Grant D.B., Logistics Management, Pearson, Harlow 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grzelakowski A.S., Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju systemu logistycznego w UE, „Logistyka” 2013, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Grzelakowski A.S., Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 603, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 59.
Zobacz w Google Scholar

Guinet J., National Systems of Financing Innovation, OECD, Paris 1995. Hałas E., Kody kreskowe w ochronie zdrowia, „Logistyka” 2010, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Herman A., Oleksyn T., Stańczyk I., Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Hermann M., Pentek T., Otto B. (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, Dortmund, www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf (dostęp: 12.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Horizon 2020 – Funding areas, https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020 (dostęp: 15.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Howells J. (2000), Innovation and Services: New Conceptual Framework, CRIC Discussion Paper No. 38, August, https://www.researchgate.net/publication/246477886_Innovation_Services_New_Conceptual_Frameworks (dostęp: 4.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Importance of Smart Charging Supporting information for the EPBD and Market Design, SEDC, Brussels 2017.
Zobacz w Google Scholar

Innowacyjność w transporcie do 2020 roku – podstawowe pojęcia i tezy, Skrót materiału analitycznego Fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI), Warszawa, 15.11.2012.
Zobacz w Google Scholar

Jak rozwija się polska elektromobilność? Aktualny raport, https://globenergia.pl/jak-rozwija-sie-polska-elektromobilnosc-aktualny-raport/ (dostęp: 22.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jak uzdrowić sektor TSL przy pomocy Internetu rzeczy i rozwiązań telematycznych?, www.logistyka.net.pl/aktualnosci/logistyka/item/90045-jak-uzdrowic-sektor-tsl-przy-pomocy-internetu-rzeczy-i-rozwiazan-telematycznych (dostęp: 28.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbowski J., Popławski K., Kaczmarski M., Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE–Chiny: uwarunkowania, aktorzy, interesy, ,,Prace OSW" 2018, nr 72.
Zobacz w Google Scholar

Karkowska D., Karkowski T.A., Skoczylas P., Zarządzanie odpadami medycznymi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. XVIII, z. 10, cz. III.
Zobacz w Google Scholar

Karkowski T.A., Korczak K., Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Karkowski T.A., Król H., Czarny-Działak M., Szpringer M., Florek-Łuszczki M., Dziechciaż M., Gworek B., Karkowska D., Chmielewski J., Procedury ochrony personelu narażonego w pracy na działanie czynników chemicznych w postaci leków cytostatycznych, „Przemysł Chemiczny” 2019, nr 98(10).
Zobacz w Google Scholar

Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kaup M., Łozowicka D., Wpływ innowacji na efektywność transportu wodnego śródlądowego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2018, z. 120.
Zobacz w Google Scholar

Kautsch M., Cięciak K., Systemy identyfikacji aparatury medycznej a problemy kadrowe polskich szpitali – szanse i perspektywy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. XVIII, z. 7, cz. I.
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw: teoria, instrumenty i technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
Zobacz w Google Scholar

Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kolterman K., Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Komornicki T., Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe, „Prace Geograficzne” 2000, nr 177.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. z 2019 r., poz. 666).
Zobacz w Google Scholar

Kordos J., Pomiar i wykorzystanie innowacji. Czwarte wydanie „Podręcznika Oslo”, „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” 2019, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Korzeń Z. (2007), Inteligentne magazyny – logistyczne uwarunkowania integracji systemów, 2007, https://www.logistyka.net.pl (dostęp: 12.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kosmacz-Chodorowska A., Traceability w ochronie zdrowia, w tym w farmacji, „Logistyka” 2013, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kotarba W., Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski M., Kowalczyk B., Chojnacki B., Parapura H., Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2012, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski S., Różycki D., Strategiczna Agenda Badawcza jako mapa drogowa dla wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych w Grupie TAURON, [w:] H. Majchrzak (red.), Smart Grid – Inteligentne Sieci, PK ŚRE, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI w., Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Krasucki Z., Transport w Eurazji i przesłanki jego rozwoju w warunkach gospodarki globalnej, [w:] Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2009, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Kraśnicka T., Ingram T. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Sokołowska I., Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kropiwiencewa S.A., Organizacija mieżdunarodnyh gruzowyh pierewozok. Uczebnoje posobije, Samarski Uniwersytet Państwowy im. S. Korolowa, Samara 2015.
Zobacz w Google Scholar

Królik J., Skonieczny J., Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosal (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs” 1994, March. Którym pasem zamierzamy jechać? Samochody elektryczne, ING, EY, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła A.J., Gospodarka oparta na wiedzy jako strategia rozwoju gospodarczego XXI wieku, [w:] M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski (red.), Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kurienkow P.W., Razwitije Severnogo morskogo puti kak ważniejszego mirowogo morskogo koridora, [w:] S. Nowikow (red.), Transport i logistika v Arktike. Almanach, Moskwa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Laboa J.M., Robotnicy: rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014.
Zobacz w Google Scholar

Logistyka 4.0 – kiedy warto po nią sięgnąć?, www.trans.info/logistyka-4-0-warto-nia-siegnac-72280 (dostęp: 19.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Long D., International Logistics. Global Supply Chain Management, Kluwer Academic Publishers, Norwell 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lundvall B., Johnson B., The Learning Economy, „Journal of Industry Studies” 1994, Vol. 1, No. 2, December.
Zobacz w Google Scholar

Łokaj M., RODO w ochronie zdrowia – przewodnik po zmianach w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych, LEX Ochrona Zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg R., Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei, „Zarządzanie Mediami” 2014, t. 2(4).
Zobacz w Google Scholar

Makulska D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2012, nr 88.
Zobacz w Google Scholar

Mare D., Funkcjonowanie zintegrowanego systemu informatycznego w szpitalu, [w:] J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Matulewski M., Pawlak Z., Technologia RFID jako czynnik konkurencyjności w zarządzaniu logistyką służby zdrowia, „Studia i Materiały” 2011, nr 38.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mazur Z., Mazur H., Systemy automatycznej identyfikacji zastosowania i bezpieczeństwo danych, [w:] M.G. Woźniak, C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mieżregionalne ekonomiczeskije swjazi i ekonomiczeskaja integracija regionow, [w:] E.L. Lisiecki, W.G. Głuszkowa (red.), Regionalnaja ekonomika, Moskwa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Miller M., Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Moore P., Discoveries and Inventions that changed our World, Apple Press, London 2006. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak U., Koncepcja public governance w polityce Unii Europejskiej na rzecz rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2018, z. 166.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak U., Witkowski Ł., Wiśniewski J. (red.), Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych, Raport, PSPA, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

One Belt One Road. New opportunities in China and beyond, China Britain Business Council.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie identyfikacji radiowej (RFID) (Dz.U.UE.C.07.256.66).
Zobacz w Google Scholar

Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, OECD, Eurostat, Paris–Luxembourg 2018.
Zobacz w Google Scholar

Paaske S., Bauer A., Moser T., Seckman C. (2017), The Benefits and Barriers to RFID Technology in Healthcare, „Online Journal of Nursing Informatics (OJNI)”, No. 21(2), https://www.himss.org/library/benefits-and-barriers-rfid-technology-healthcare (dostęp: 11.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Parvi A., Innowacje – podstawy ujęcia modelowego i kwalifikacja efektów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSP w Opolu, Opole 1993.
Zobacz w Google Scholar

Pasterniak M., Internet Rzeczy, czyli przyszłość w sieci www, www.marketingautomagic.pl/201/10/internet-rzeczy-tak-wyglada-przyszlosc-sieci (dostęp: 19.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pieriegud J., Aglomeracje przyszłości: koncepcje i wyzwania, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2018.
Zobacz w Google Scholar

Pieriegud J., E-mobilność jako koncepcja rozwoju sektorów infrastrukturalnych, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pillot C., The worldwide rechargeable battery market 2015–2025, June, Avicenne Energy 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pobocha M., Co to jest przemysł 4.0?, www.mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/spedycja/716940,Co-to-jest-Przemysl-40 (dostęp: 19.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo Manual, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD, Eurostat 2018.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD, Eurostat, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik stosowania systemu GS1, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo WSzK, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, „Harvard Business Review” 1990, Vol. 68, No. 2, March–April.
Zobacz w Google Scholar

Porwit K., Cechy gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Poznańska K., Projekty innowacyjne a zapotrzebowanie na kapitał, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania logistycznego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Praca KSE – Zapotrzebowanie mocy KSE, https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/zapotrzebowanie-kse (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Radović U., Wpływ samochodów elektrycznych na polski system elektroenergetyczny, emisję CO2 oraz inne zanieczyszczenia powietrza, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2018, nr 104.
Zobacz w Google Scholar

Raport: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z sektora usług 2001–2003, GUS, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Raport: Top disruptors in healthcare. Przegląd innowacyjnych start-upów medycznych w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne, Poznań 2020.
Zobacz w Google Scholar

Right patient – right care. Improving patient safety through better manual and technology-based systems for identification and matching of patients and their care, The National Patient Safety Agency, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i polityka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Romer P., Economic Growth, [w:] D.R. Henderson (red.), The Fortune Encyclopedia of Economics, Warner Books, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1098).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U. z 2015 r., poz. 1116).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2016 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1819).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1975).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
Zobacz w Google Scholar

Schwab K., The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Cologne 2017. Sfałszowane produkty lecznicze, https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/sfalszowane-produkty-le/informacje-ogolne/sfalszowane-produkty-le/479,Fakty.html (dostęp: 11.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sieradzka A., Reńda A., Przemysł 4.0 i jego wpływ na logistykę, „Logistyka” 2018, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sikora J., Uziębło A., Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t. 2(2).
Zobacz w Google Scholar

Sikora-Fernandez D., Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 290.
Zobacz w Google Scholar

Sipiński D., Bolesta K., Cicha rewolucja w energetyce. Elektromobilność w Polsce, RESEARCH, „Polityka Insight” 2018.
Zobacz w Google Scholar

Skjøett-Larsen T., Thernøe C., Andresen C., Supply Chain Cooperation: Theoretical Perspectives and Empirical Evidence, „International Journal of Physical Distribution and Logistics Management” 2003, Vol. 33, No. 6.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] C. Fales (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja, elementy i determinanty rozwoju, Max-Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009.
Zobacz w Google Scholar

Smart Charging for electric vehicles, Innovation Outlook, IRENA 2019.
Zobacz w Google Scholar

Smirnowa J., SevMorPut: Kak Rossija zawojuet Arktiku, www.gazeta.ru/business/2015/09/20/7767083.shtml (dostęp: 24.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Smith K., What is the knowledge economy? Knowledge intensity and distributed knowledge bases, Discussion Paper Series, The United Nations University, Institute for New Technologies, June 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sobieraj J., Rewolucja przemysłowa 4.0, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2018.
Zobacz w Google Scholar

Spałek S., Zarządzanie projektami w erze przemysłu 4.0, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2017, nr 9(812).
Zobacz w Google Scholar

Stawasz E., Rodzaje innowacji, [w:] G. Buczyńska, Innowacje i transfer technologii, PARP, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Stelmaszyk A., Fałszywe leki – prawdziwe zagrożenie, http://www.pfm.pl/artykuly/falszywe-leki--prawdziwe-zagrozenie---/56 (dostęp: 11.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 80 final.
Zobacz w Google Scholar

Strużycki M., Bojewska B., Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjności gospodarki, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecka A., Zarządzanie przepływem dóbr i usług w zakładach opieki zdrowotnej, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 55.
Zobacz w Google Scholar

Szatkowski K., Zarządzanie innowacjami technicznymi, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sztuwe A., Naworska A., Poradnik RODO w ochronie zdrowia. Najnowsze zmiany do wdrożenia w 2019 r., Wiedza i Praktyka, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Theiss M., Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2013, t. 3, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Thurow L., Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in a Knowledge-Based Economy, Harper Business, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Tomanik J., Inteligentny dom? Po co to komu?, www.spidersweb.pl/2015/06/inteligentny-dom-po-co-to-komu.html (dostęp: 28.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Topolski M., Topolska K., Fuzja systemu ekspertowego z technologią RFID na przykładzie wybranego fragmentu łańcucha logistycznego, „Logistyka i Transport” 2008, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Transportation 2030, https://www.tc.gc.ca/eng/future-transportation-canada-trade-corridors-global-markets.html (dostęp: 8.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Transportation corridors and facilities (1968, R1990, R2001, R2008, R2009), American Society of Landscape Architects, https://www.asla.org/uploadedFiles/CMS/Government_Affairs/Public_Policies/Transportation.pdf (dostęp: 17.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

United Nations Conference on Climate Change COP 21, November 30 to December 11, Paris 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).
Zobacz w Google Scholar

Volkswagen significantly raises electric car production forecast for 2025, https://www.volkswagen-newsroom.com/en (dostęp: 11.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Waligóra K. (2019), Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności, rozprawa doktorska złożona na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, https://repozytorium.uwb. edu.pl/jspui/bitstream/11320/8587/1/K_Waligora_Determinanty_rozwoju_panstw_BRICS.pdf (dostęp: 4.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Whitfild P., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Wieczerzycki W., E-logistyka, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski B., Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wronka J., Innowacyjne rozwiązania w transporcie intermodalnym – wybrane przykłady najlepszych praktyk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 603, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 59.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek W., Losy jednej metafory: „rewolucja”, [w:] W. Wrzosek, Historia. Kultura. Metafora. Narodziny nieklasycznej historiografii, Wydawnictwo FNP, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska M., Gossa E., Systemy automatycznej identyfikacji w służbie zdrowia – identyfikacja pacjenta i personelu, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zepp-LaRouche H., Billington M., Douglas R., The New Silk Road Becomes The World Land-Bridge, „Executive Intelligence Review” 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zorska A., Molęda-Zdziech M., Jung B. (red.), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Żurak-Owczarek C., Technologia RFID w usługach zdrowotnych, „Logistyka” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/06/wszystko-o-kodach-qr.aspx (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.pgt.pl/nowoczesna-technologia-ladowania-elektrycznych-dostawczakow (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://ysia.ru/otkrytie-passazhirskogo-soobshheniya-ot-stantsii-nizhnij-bestyah/ (dostęp: 10.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://crossriverpartnership.org/projects/smart-electric-urban-logistics/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://crossriverpartnership.org/wp-content/uploads/2019/03/seul-factsheet-1.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/initiative_10_mobility_en.pdf (dostęp: 15.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://elbil.no/this-is-the-world-s-biggest-charging-garage/ (dostęp: 5.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://evbox.com/en/products/smart-charging (dostęp: 18.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://mathallenoslo.no/en/vulkan-parking-garage/ (dostęp: 5.12.2019). https://napradzie.pl/2020/02/12/rekord-sprzedazy-ev-w-unii-europejskiej-w-2019-roku/ (dostęp: 15.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://neftegaz.ru/news/view/154643-Severnyj-morskoy-put-idet-na-rekord.-Obem-gruzovyh-perevozok-v-2016-g-mozhet-prevysit-6-mln-t (dostęp: 9.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://orpa.pl/licznik-elektromobilnosci-w-styczniu-bez-przelomu-na-polskim-rynku-samochodow-elektrycznych/ (dostęp: 17.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.arctictoday.com/kazakhstan-looks-to-the-arctic-for-a-new-trade-route/ (dostęp: 10.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cmap.illinois.gov/2050/mobility/transportation-technology (dostęp: 29.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.gazeta.ru/army/2019/03/06/12226447.shtml (dostęp: 9.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/nauka/haftowana-antena-i-guzik-z-mikroprocesorem-czyli-nowe-mozliwosci-tekstroniki (dostęp: 11.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.interfax.ru/russia/640154 (dostęp: 9.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.kommersant.ru/doc/4162858 (dostęp: 10.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/logistyka/item/4977-dhl-wprowadza-rfid-do-branzy-farmaceutycznej (dostęp: 11.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.newequipment.com/industry-trends/wireless-tech-leading-charge-transportation-revolution (dostęp: 18.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5caae8fb9a7947a1408a7e87 (dostęp: 10.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.rfidpolska.pl/rfid-w-szpitalu/ (dostęp: 11.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.thebalance.com/world-s-largest-economy-3306044 (dostęp: 9.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.biznesowe.edu.pl/1979-fazy_procesow_innowacyjncyh (dostęp: 11.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/przemysl/przemysl40 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.farnell.com/datasheets (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.farnell.com/internet-of-things (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.farnell.com/the-transportation-process-in-the-iot-world (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.newsweek.pl (dostęp: 19.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.przemysl-40.pl/index.php/2-18/02/23/udi-testuje--wykorzystanie-vr-w-rozwoju-produktow (dostęp: 5.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.trans.inf/pl/platformy-cyfrowe-szansa-dla-malych-przwoznikow-171808 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.trans.info/pl/logistyka-4-0-niemcy-moga-odstawic-zacofane-polskie-firmy-na-boczny-tor-169877 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.trans.info/pl/praca-w-logistyce-kogo-firmy-bede-potrzebowac-najbardziej-170801 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.trans.info/pl/uzycie-rfid-usprawnia-lancuch-dostaw-visibility-i-optymalizacje-zapasow-169960 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.trans.info/pl/w-ciagu-3-lat-coboty-zawladna-logistyka-branza-pobije-automotive-171957 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.trans.info/pl/wiekszosc-firm-ktore-wdrozyly-sztuczna-inteligencje-odnotowala-wymierne-korzysci-to-dotyczy-rowniez-logistyki-170846 (dostęp: 25.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 marca 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-276-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-277-9

Inne prace tego samego autora