Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej

Autorzy

Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-2777-9451

Słowa kluczowe:

globalizacja, zrównoważony rozwój, mobilność niskoemisyjna, niskoemisyjna gospodarka, dekarbonizacja, polityka klimatyczna UE, transport niskoemisyjny

Streszczenie

Książka jest rezultatem analiz teoretyczno-empirycznych dotyczących istotnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych, które charakteryzują się dużym potencjałem w kształtowaniu mobilności niskoemisyjnej, zgodnie z założeniami – konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu – zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wobec wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz celów Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zauważalne jest wzmożenie dyskusji naukowej na temat kierunków rozwoju transportu niskoemisyjnego w Europie, co jest następstwem większej presji politycznej i społecznej oraz słabszej, niż oczekiwano, reakcji rynku na efekty równoważenia mobilności. W tej sytuacji niezwykle istotne są przedstawione w publikacji wyniki badań identyfikujące działania na rzecz kształtowania koncepcji mobilności niskoemisyjnej oraz implementacji wybranych rozwiązań zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju i ładu klimatycznego, a także efekty tych przedsięwzięć.

Bibliografia

Achieving „growth within”, Institute Environment and Sustanability & Ellen MacArthur Foundation, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce, Raport Końcowy, Atmoterm S.A., Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Badanie ewaluacyjne. Recykling wyeksploatowanych komponentów technicznych odnawialnych źródeł energii oraz akumulatorów pojazdów elektrycznych jako element transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, Wroconsult Sp. z o.o. oraz Ekovert Łukasz Szkudlarek na zlecenie Ministerstwa Energii, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy, https://data.worldbank.org/indicator/ [dostęp: 19.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Bąkiewicz A., Czaplicka K., Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Becla A., Czaja S., Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” Uniwersytetu Szczecińskiego 2017, nr 47(2).
Zobacz w Google Scholar

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, wersja ostateczna, Bruksela 2011.
Zobacz w Google Scholar

Biedka M., Hitchcock G., Fiorello D., Study on Urban Mobility – Assessing and Improving the Accessibility of Urban Areas. Annex 3: Task 3 Report – Relative Efficiency of Urban Passenger Transport Modes, Study by Ricardo Energy & Environment and TRT for the European Commission, DG MOVE, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bocian A.F., Globalizacja a zrównoważony rozwój, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bocken N.M.P., Short S.W., Rana P., Evans S., A Literature and Practice Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes, „Journal of Cleaner Production” 2014, No. 65.
Zobacz w Google Scholar

Borys T., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
Zobacz w Google Scholar

Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju” 2011, t. 6, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bosch wydłuża żywotność akumulatorów w pojazdach elektrycznych, https://www.autoexpert.pl/technika-i-serwis/ [dostęp: 20.07.2019].
Zobacz w Google Scholar

Bossak J.W., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Christodoulou A., Demirel H., Impacts of Climate Change on Transport. A Focus on Airports, Seaports and Inland Waterways, JRC Science for Policy Report 2018.
Zobacz w Google Scholar

The Circular Economy a Powerful Force for Climate Mitigation. Transformative innovation for prosperous and low-carbon industry, Material Economics, Stockholm 2018.
Zobacz w Google Scholar

The Circularity Gap Report 2020, Amsterdam 2020.
Zobacz w Google Scholar

Clark C., The Conditions of Economic Progress, New York 1957.
Zobacz w Google Scholar

Clean, Connected and Competitive Mobility, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/initiative_10_mobility_en.pdf [15.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Climate Change and Land, Special Report, IPCC 2019.
Zobacz w Google Scholar

Colander D., The Death of Neoclassical Economics, „Journal of the History of Economic Thought” 2000, vol. 22(02).
Zobacz w Google Scholar

Czaja S., Czynniki niedostatecznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – analiza globalna. Rozwój trwały i zrównoważony, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 452.
Zobacz w Google Scholar

Czech K., Znaczenie zielonego nowego ładu dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie Polski, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 226.
Zobacz w Google Scholar

Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, COM(2018) 773, Bruksela 2018.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136).
Zobacz w Google Scholar

Development and Globalization Facts and Figures 2016, United Nations publication, New York– Geneva 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.Urz. UE L 239 z 15.09.2015.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Dz.Urz. UE L2018.150.93 z 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, Dz.Urz. UE L.2018.150.109 z 30.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L328 z 11.12.2018.
Zobacz w Google Scholar

Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K Kociszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Electric Vehicle Outlook 2019, Bloomberg New Energy Finance 2019.
Zobacz w Google Scholar

Electric Vehicles from Life Cycle and Circular Economy Perspectives, TERM 2018: Transport and Environment Reporting Mechanism, EEA 2018, No. 13.
Zobacz w Google Scholar

Elektromobilność w strategii społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, Raport, red. U. Motowidlak, Ł. Witkowski, J. Wiśniewski, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Emisje CO2 rosną. Zobacz jak wypada Polska, https://wysokienapiecie.pl/15344-emisje-co2-rosna-zobacz-jak-wypada-polska [dostęp: 18.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Energy, Transport and Environment Indicators, Statistical books, Luxembourg, 2019. Environmentally Sustainable Transport (EST): Concept, Goal, and Strategy – The OECD’s EST Project, Paris 2004.
Zobacz w Google Scholar

EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2019, European Union, Luxembourg 2019.
Zobacz w Google Scholar

Eurocontrol, Weather, Ewent, Ecconet, Mowe-It, Futurenet, Railmet, The Adam, Paramount, https://www.weather-project.eu [dostęp: 27.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Europa w ruchu. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2017) 283, Bruksela 2017.
Zobacz w Google Scholar

Europa w ruchu. Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2018) 293, Bruksela 2018.
Zobacz w Google Scholar

Europe on the Move: Commission Completes Its Agenda for Safe, Clean and Connected Mobility, https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3 [dostęp: 4.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

European Environment Agency, 2020, https://www.eea.europa.eu [dostęp: 12.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

The European Green Deal, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2019) 640, Brussels 2019.
Zobacz w Google Scholar

Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2016) 501, Bruksela 2016.
Zobacz w Google Scholar

Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2019) 640, Bruksela 2019.
Zobacz w Google Scholar

The First and Last Mile – the Key to Sustainable Urban Transport, Transport and environment report, EEA 2019, No. 18.
Zobacz w Google Scholar

The Future Development of the Common Transport Policy: A Global Approach to the Construction of a Community Framework for Sustainable Mobility – White Paper, COM(1992) 494 final, Brussels 1992.
Zobacz w Google Scholar

Gevaers R., Van de Voorde E., Vanelslander T., Cost Modelling and Simulation of Last-mile Characteristics in an Innovative B2C Supply Chain Environment with Implications on Urban Areas and Cities, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, No. 125.
Zobacz w Google Scholar

Global Carbon Budget 2019, Report, Global Carbon Budget.
Zobacz w Google Scholar

Global Carbon Budget, http://www.globalcarbonatlas.org [dostęp: 12.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Global Electricity Trading Market 2019-2023, Evolving Opportunities with ASX Ltd. and European Energy Exchange AG, Technavio, https://www.bloomberg.com [dostęp: 19.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Global EV Outlook 2019, Scaling-up the Transition to Electric Mobility, IEA 2019.
Zobacz w Google Scholar

Global warming of 1.5°C. Special Report, Intergovernmental Panel on Climate Change, Switzerland 2018.
Zobacz w Google Scholar

Global warming of 1.5°C, Summary for Policymakers, Intergovernmental Panel on Climate Change Switzerland 2018.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia, Ku nowemu Paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Green Paper on the Impact of Transport on the Environment – A Community Strategy for „Sustainable Mobility”, Commission of the European Communities, COM(92) 46 final, Brussels 1992.
Zobacz w Google Scholar

Growth within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe, Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and Environment, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M., How Circular is the Global Economy?, „Journal of Industrial Ecology” 2015, Vol. 19, No. 5.
Zobacz w Google Scholar

Helmers E., Dietz J., Weiss M., Sensitivity Analysis in the Life-Cycle Assessment of Electric vs. Combustion Engine Cars under Approximate Real-World Conditions, „Sustainability” 2020, No. 12.
Zobacz w Google Scholar

Holden E., Gilpin G., Banister D., Sustainable Mobility at Thirty, „Sustainability” 2019, No. 11.
Zobacz w Google Scholar

Horizon 2020 – Work Programme 2018–2020. Smart, green and integrated transport, European Commission Decision C(2019)4575 of 2 July 2019; Horizon 2020 – Funding areas, https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020 [dostęp: 15.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Implementation of the Circular Economy Action Plan, https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm [dostęp: 15.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Indicators for EU2020 project EEA.
Zobacz w Google Scholar

Investing in European Networks. The Connecting Europe Facility: Five years supporting European Infrastructure, Innovation and Networks Executive Agency, European Commission, Brussels 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga T., Jajuga K., Wrzosek K. i in., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska E., Gospodarka o obiegu zamkniętym-nowa idea czy stare podejście? Dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 49, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jeżowski P., Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego, materiały pokonferencyjne, http://www.kul.pl/rozwoj-zrownowazony-materialy-pokonferencyjne,art_3754.html [dostęp: 15.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

JRC Peseta II, JRC Peseta III, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/ [dostęp: 27.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Kędziorek W., Różycka E., Wpływ procesów globalizacji na przeobrażenia rynku turystycznego i ekspansję grupy największych działających na nim międzynarodowych sieci hotelowych w XXI w., „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2016, t. XXIII.
Zobacz w Google Scholar

Kiełczewski D., Ekologia społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001. Kiełczewski D., Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Koniec elektrycznego carsharingu Vozilla we Wrocławiu, https://wysokienapiecie.pl/25843-koniec-elektrycznego-carsharingu-wroclawiu/ [dostęp: 20.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja RP, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczewski W., Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S., Czy transformacja polskiej gospodarki zmierza w kierunku rozwoju zrównoważonego, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, Wydawnictwo KEZOŚ Politechniki Białostockiej, Białystok 1996.
Zobacz w Google Scholar

Krupińska M., Rozwój gospodarczy w podstawowych miernikach makroekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2016, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, Ellen Mac-Arthur Foundation, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Latoszek E., Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej wpływ na wybrane polityki Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2017, nr 3, s. 100.
Zobacz w Google Scholar

Latoszek E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce ONZ, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lebedeva N., Di Persio F., Boon-Brett L., Lithium Ion Battery Value Chain and Related Opportunities for Europe, JRC Science Hub 2017.
Zobacz w Google Scholar

Litman T., Well Measured Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning, Victoria Transport Policy Institute, Victoria, Canada 2013.
Zobacz w Google Scholar

Makać A., Współczesna gospodarka światowa – istota i struktura, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Makać A., Oziewicz E., Istota procesu globalizacji w gospodarce światowej. Problemy globalne współczesnego świata, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] D. Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Zobacz w Google Scholar

McKnight L.W., Vaaler P.M., Katz R.L., Creative Destruction: Business Survival Strategies in the Global Internet Economy, Massachusetts Institute of Technology, United States 2001.
Zobacz w Google Scholar

Męczyński M., Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce, „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 2006, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Mężyk A., Zamkowska S., Rozwój polityki transportowej UE dla miast, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Mizgajski A., Stępniewska M., Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak U., Rola transportu miejskiego w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak U., Social Acceptance for the Implementation of New Mobility Concepts in Poland, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy” 2018, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak U., Znaczenie wykorzystania paliw alterrnatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłkowski M., System rynkowy. Podstawy mikro-i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004; za: B. Pawłowska, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nowe normy emisji CO2 zatwierdzone. Następne 10 lat zmieni oblicze motoryzacji współuczestniczyć w osiąganiu celu redukcji emisji, https://moto.rp.pl/technologie, [dostęp: 7.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych – OPRA.PL, https://orpa.pl/ [dostęp: 17.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Ocena skutków przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, SWD(2016) 418, Bruksela 2016.
Zobacz w Google Scholar

Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej. Unia Europejska, która chroni naszą planetę, wzmacnia pozycję konsumentów oraz broni swojego przemysłu i pracowników, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2017) 675, Bruksela 2017.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E., Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E., Globalizacja gospodarki światowej − nowe możliwości czy nowe zagrożenia dla transformującej się gospodarki Polski, [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E., Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki R., Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 214.
Zobacz w Google Scholar

Piętak Ł., Zrównoważony wzrost gospodarczy w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju gospodarczego, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2016, nr 2(43).
Zobacz w Google Scholar

Piontek W., Ewolucja europejskiej polityki klimatycznej w aspekcie budowy gospodarki niskoemisyjnej, [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Płowiec U., Teoretyczne podstawy rozwoju gospodarki i społeczeństwa wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Prospects for electric vehicle batteries in a circular economy, red. E. Drabik, V. Rizos, CEPS Research Report 2018, No. 5.
Zobacz w Google Scholar

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r., A/RES/70/1.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.
Zobacz w Google Scholar

Przyspieszenie przechodzenia Europy na gospodarkę niskoemisyjną, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2016) 500, Bruksela 2016.
Zobacz w Google Scholar

Reflection Paper Towards a Sustainable Europe by 2030 European Commission, COM(2019) 22.
Zobacz w Google Scholar

Renewable Energy in Europe 2018: Recent Growth and Knock-on Effects, EEA Report 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems, Routledge, New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Romanow Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Routers; za: https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/produkcja-baterii-do-samochodow-elektrycznych [dostęp: 24.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013, Dz.U. L 156 z 19.6.2018.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA 1934.
Zobacz w Google Scholar

Souza J.V.R. de, Mello A.M. de, Marx R., When is an Innovative Urban Mobility Business Model Sustainable? A Literature Review and Analysis, „Sustainability” 2019, No. 11.
Zobacz w Google Scholar

Stępnicka N., Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki, „Studia Ekonomiczne” 2013, tom 129, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA) Roadmap Factsheets, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/strategic-transport-research-and-innovation-agendastria-roadmap-factsheets [dostęp: 19.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Szwed D., Zielony Nowy Ład na świecie, w Europie, w Polsce?, [w:] Zielony Nowy Ład w Polsce, red. D. Szwed, Green European Foundation, Bruksela 2012.
Zobacz w Google Scholar

Środowisko Europy 2015 – Stan i prognozy, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2015.
Zobacz w Google Scholar

Terlecka M.K., Idea zrównoważonego rozwoju – o genezie, definicji, celach i zasadach słów kilka, [w:] Zrównoważony rozwój. Idea czy konieczność?, red. A. Kleśta, M.K. Terlecka, Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno 2014.
Zobacz w Google Scholar

Towards Green Growth: Monitoring Progress OECD Indicators, OECD Green Growth Studies, Paris 2011.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 191 z 29.07.1992.
Zobacz w Google Scholar

Transport: Increasing Oil Consumption and Greenhouse Gas Emissions Hamper EU Progress towards Environment and Climate Objectives, https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/increasing-oil-consumption-and-ghg, [dostęp: 3.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts – Final Act, Dz.U. C 340 z 10.11.1997.
Zobacz w Google Scholar

Trzepacz P., Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Zrównoważony rozwój – wyzwania, red. P. Trzepacz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tundys B., Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu – założenia, relacje, implikacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015, nr 383.
Zobacz w Google Scholar

U Thant, Man and His Environment, Report of the UN Secretary General of May 26, 1969.
Zobacz w Google Scholar

UE i porozumienie klimatyczne z Paryża: podsumowanie postępów na konferencji COP w Katowicach, COM(2018) 716, Bruksela 2018.
Zobacz w Google Scholar

UE Transport in Figures, Statistical Pocketbook, Luxembuorg 2019.
Zobacz w Google Scholar

UE–Chiny – perspektywa strategiczna, Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, JOIN(2019) 5, Strasburg 2019.
Zobacz w Google Scholar

Ulbrych M., Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 3 (81).
Zobacz w Google Scholar

Urban Population Growth and Rising GDP Are Key Trends Impacting the Future Economic Costs of Congestion, https://cebr.com/reports/the-future-economic-and-environmental-costs-ofgridlock/ [dostęp: 14.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

W kierunku jak najpowszechniejszego wykorzystania paliw alternatywnych – plan działania dotyczący infrastruktury paliw alternatywnych przyjęty na podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 2014/94/UE, uwzględniający ocenę krajowych ram polityki na podstawie art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/94/UE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2017) 652, Bruksela 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich, COM(2018) 284, Bruksela 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona), COM(2017) 676, Bruksela 2017.
Zobacz w Google Scholar

World Energy Investment Outlook. Special Report, OECD/IEA, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Załączniki do dokumentu otwierającego debatę „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”, COM(2019) 22 ANNEXES 1 to 3, Bruksela 2019.
Zobacz w Google Scholar

Załoga E., Nowa polityka transportowa Unii Europejskiej, [w:] Transport. Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 614, Bruksela 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zamknięty obieg – otwarte możliwości, Raport Deloitte, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Zjednoczeni w realizacji unii energetycznej i działań w dziedzinie klimatu – Przygotowanie fundamentów w celu zapewnienia udanego przejścia na czystą energię, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2019) 285, Bruksela 2019.
Zobacz w Google Scholar

https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/produkcja-baterii-do-samochodow-elektrycznych [dostęp: 24.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/ [dostęp: 19.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=cei_cie010&language=en [dostęp: 12.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport [dostęp: 3.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-ii [dostęp: 26.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/ [dostęp: 21.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://www.innoenergy.com/news-events/webinar-battery-storage-applications/ [dostęp: 12.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

https://www.weather-project.eu/weather/index.php [dostęp: 26.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

https://www.weather-project.eu/weather/inhalte/research-network/ewent.php [dostęp: 26.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 czerwca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-974-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-975-7

Inne prace tego samego autora