Rola i efekty funkcjonowania centrów usług wspólnych w Polsce

Autorzy

Tomasz Motowidlak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0001-9948-4591
Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-2777-9451

Słowa kluczowe:

efektywność, przedsiębiorstwa, analiza finansowa, centrum usług wspólnych

Streszczenie

Monografia poświęcona jest sektorowi nowoczesnych usług biznesowych (NUB), który stanowi jeden z ważniejszych i bardzo dynamicznie rozwijających się działów gospodarek, w tym gospodarki Polski. Ta kategoria usług stała się istotnym elementem poprawy efektywności przedsiębiorstw. Nowy potencjał w tym zakresie pojawił się wraz z równoległym funkcjonowaniem wielu filii przedsiębiorstw międzynarodowych i wynikającym stąd powielaniem niektórych działań i procesów, zwłaszcza o charak­terze pomocniczym. Zagospodarowanie tego potencjału było bezpośrednim motywem rozwoju usług biznesowych, świadczonych m.in. przez centra usług wspólnych (CUW).

Celem badań opisanych w publikacji jest ocena korzyści ekonomicznych, jakie odnoszą CUW funkcjonujące w Polsce ze świadczenia nowoczesnych usług biznesowych. Świadczenie tych usług ma bowiem, z jednej strony, zapewnić poprawę efektywności działania przedsiębiorstw, zaś z drugiej – (zakładaną) efektywność podmiotom decydującym się podjąć ten typ działalności gospodarczej, w tym w szczególności CUW. Podmioty te, posiadające osobowość prawną i własne zarządy, traktują bowiem świadczenie omawianych usług jako pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej i oczekują w związku z tym określonych korzyści ekonomicznych. Strategicznym motywem podjęcia się realizacji tego pomysłu jest maksymalizacja wolumenu przychodów ze sprzedaży i dochodów, co jest istotną determinantą stabilnej sytuacji finansowej.

Polska zajmuje jedną z czołowych pozycji w światowym rankingu najbardziej rozwiniętych sektorów NUB. Głównie ze względu na wykwalifikowane kadry, w Polsce podejmowane są strategiczne zadania lub elementy procesów. Prezentowana publikacja osadzona jest w problematyce zagadnień z zakresu analiz finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw oraz nowych modeli biznesowych w łańcuchach dostaw.

Bibliografia

Global shared services and outsourcing survey report, Deloitte, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk M., Procesy przedsiębiorstwa – definicje, „ProcesyBiznesowe.pl”, https://procesybiznesowe.pl (dostęp: 4.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Adamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Mikroekonomia. Zachowania producenta w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Afuah A., Business Models. A Strategic Management Approach, McGraw–Hill Irwin, New York City 2004.
Zobacz w Google Scholar

Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Agrawal R., Varma S., Ludhwani J., Transaction Based Pricing in BPO. In Tune with Changing Times, „White Paper”, http://www.tcs.com (dostęp: 18.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Armistead C., Rowland P., Managing Business Processes, Wiley and Sons, Chichester 1996.
Zobacz w Google Scholar

Auksztol J., Chomuszko M., Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Babuśka E.W., Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6 (84).
Zobacz w Google Scholar

Banach K., Pomiar efektywności działania, https://www.banachoutsourcing.pl (dostęp: 20.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Banaszyk P., Kształtowanie ogólnej strategii przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Banaszyk P., Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki M., Kulikowska-Pawlak M., Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Benchmarking i outsourcing – rola firm zewnętrznych w biznesie, 16.08.2017, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-benchmarking-i-outsourcing-rola-firm-zewnetrznych-w-biznesie (dostęp: 19.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bielawa A., Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych projakościowo, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 34.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Organizacje. Istota, struktury i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Binda J., Łapińska H., Metody oceny polityki budżetowej i realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, https://wzr.ug.edu.pl (dostęp: 13.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bisnode – Dun & Bradstreet, https://www.dnb.com, baza danych.
Zobacz w Google Scholar

Blaik P., Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
Zobacz w Google Scholar

Blue Prism Product Overview NHS Edition, April 2013, https://www.blueprism.com/resources/?&category=analystReports&search=advantages%20RPA (dostęp: 24.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bogdanienko J., Organizacja i zarządzanie w zarysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Borawska A., Business proces reengineering – reorganizacja procesów w przedsiębiorstwie, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2012, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., Wysłocka E., Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., Cele a postulowana filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia, [w:] J. Marszałek, D. Starzyńska (red.), Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Borowski J., Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 2 (62).
Zobacz w Google Scholar

Boszko J., Wstęp do inżynierii zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Brajer-Marczak R., Doskonalenie procesów biznesowych – analiza występujących problemów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, nr 20 (4.1).
Zobacz w Google Scholar

Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J., Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie” 2009, nr 2 (6).
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J., Modele biznesu a wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach społecznych, „Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 78.
Zobacz w Google Scholar

Buczkowska A., Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Bukowska-Piestrzyńska A., Doński-Lesiuk J., Karkowski T.A., Motowidlak U., Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Butkiewicz-Schodowska A., Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Carlsberg Shared Services Sp. z o.o. Sprawozdanie Zarządu za rok sprawozdawczy 2021, Poznań 31.05.2022.
Zobacz w Google Scholar

Charging Methodologies of Shared Services and BPO Providers, https://www.ssonetwork.com/business-process-outsourcing/articles/charging-methodologies-of-shared-services-and-bpo (dostęp: 25.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Chojnacka A., Usługa logistyczna jako przedmiot rynku, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2011, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Ciołek M., Rozliczanie kosztów centrów usług wspólnych przy niepełnym wykorzystaniu zasobów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2018, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Metodologiczne aspekty naliczania całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy spółek giełdowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 357.
Zobacz w Google Scholar

Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Danielak W., Stankiewicz D., Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” 2016, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Davenport T.H., Process innovation. Reengineering. Work Through Information Technology, Harvard Business Scholl Press, Brighton 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000.
Zobacz w Google Scholar

Director’s report Man Shared Services Center Sp. z o.o. as of and for the financial year ended 31 December 2021, Poznań 20.06.2022.
Zobacz w Google Scholar

Doligalski T., Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dołhasz M. (red.), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Menedżer skuteczny. Efektywności można się nauczyć, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, Mt Biznes, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki J., Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu. Perspektywa Business Model Canvas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Durlik I., Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych w oparciu o koncepcję reengineeringu i x-engineeringu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2004, t. SWO’2004.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch W., Bratnicki M., Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych 2005, t. 32.
Zobacz w Google Scholar

Ehiraj S., Guler I., Singh H., E-Business Models: Value Creation and Competitive Advantage, Warton School, Philadelphia 2000.
Zobacz w Google Scholar

Escribá-Carda N., Balbastre-Benavent F., Canet-Giner M.T., Employees’ perceptions of high-performance work systems and innovative behaviour: The role of exploratory learning, ,,European Management Journal” 2017, vol. 35 (2).
Zobacz w Google Scholar

Falencikowski T., Competition based on the value pyramid in a company, [w:] The II International Scientific – Practical Conference ,,Problems of formation and complementation of competition policy”, National University Lviv Polytechnik, Lviv, September 2011.
Zobacz w Google Scholar

Falencikowski T., Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 260.
Zobacz w Google Scholar

Falencikowski T., Wartość dla klienta a wartość przechwycona dla przedsiębiorstwa: postacie i relacje w modelach biznesu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce. Wydanie specjalne”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Falencikowski T., Nogalski B., Przechwytywanie wartości w modelu biznesu sieci przedsiębiorstw – osnowa teoretyczna i przypadki praktyczne, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2005, t. 32.
Zobacz w Google Scholar

Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teorie i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Gabryelewicz I., Gawłowicz P., Sadłowska-Wrzesińska J., Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, „Problemy Profesjologii” 2015, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gerlach J., Gil M., Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2018, nr 2 (18).
Zobacz w Google Scholar

Gębczyńska M., System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gnusowski M., Działalność branży nowoczesnych usług biznesowych SSC/BPO z perspektywy usług profesjonalnych – podejście relacyjne, ,,Studia Oeconomica Posnaniensia” 2018, vol. 6, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Gola A., Analiza cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego, http://www.ptzp.org.pl (dostęp: 14.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Goleński W., Efektywność organizacyjna podmiotów ekonomii społecznej – próba operacjonalizacji, „Ekonomia Społeczna” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gorustowicz M., Skąpska, E., Skuteczność w ujęciu prakseologicznym jako istota procesu świadczenia usług inwestycyjno-budowlanych, „Zarządzanie i Finanse” 2019, vol. 17 (1).
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowska-Drzewiecka M., Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 1 (85).
Zobacz w Google Scholar

Górka M., Źródło-Loda M., Rogowska A., Wybrane zagadnienia na temat efektywności przedsiębiorstw i ich pomiaru, [w:] P. Lenik (red.), Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Krosno 2016.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski A., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski P., Organizacja procesowa – projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grant R.M., Contemporary Strategy, Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Publishing, Oxford 2005.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak M., Analiza oraz metodyka modelowania systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwórczym branży stolarskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 337.
Zobacz w Google Scholar

Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Helms M.M., Encyclopedia of Management, Thomson Gale, Detroit 2006.
Zobacz w Google Scholar

İncekara M., Determinants of process reengineering and waste management as resource efficiency practices and their impact on production cost performance of Small and Medium Enterprises in the manufacturing sector, ,,Journal of Cleaner Production” 2022, vol. 356.
Zobacz w Google Scholar

Jagura B., Makowicz B. (red.), Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jaki A., Rojek T., Zorientowanie na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, „Uniwersytet Szczeciński – materiały, konferencje” 2000, nr 49.
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., Paździor M., Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., Paździor M., Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jantoń-Drozdowska E., Woźniak-Mikołajewicz A., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością: instrumenty i uwarunkowania jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak Z., Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowych, „Logistyka” 2018, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jiang J.Y., Liu Ch.W., High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital, „Human Resource Management Review” 2015, vol. 25 (1).
Zobacz w Google Scholar

Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H., Reinventing your business model, ,,Harvard Business Review” 2008, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowski M., Cykl konwersji gotówki a upadłość przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2012, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Kafel T., Ziębicki B., Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych, [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB – NLU, Nowy Sącz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kardas M., Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Keuper F., Lueg K.E., Finance Bundling and Finance Transformation: How to Build a Performance – Based F & A Outsourcing Con-tract, Alsbridge, Dallas 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kisielewska M., Pojęcie w metodach analizy granicznej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2000, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Klamecka-Roszkowska G., Koszty w ocenie efektywności działań marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Kleiber M. (red.), Ekoefektywność technologii, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2020.
Zobacz w Google Scholar

Koczar J., Usługi z zakresu rachunkowości jako usługi dla biznesu – aspekt międzynarodowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Research Papers of Wrocław University of Economics” 2014, nr 373.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczuk B., Model biznesu a budowa przewagi konkurencyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 389.
Zobacz w Google Scholar

Kołosowska B., Voss G., Huterska A., Analiza finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kondalkar V.G., Organization Effectiveness and Change Management, PHI Learning Pvt. Ltd., Delhi 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczewski W., Przedsiębiorstwo w teorii ekonomicznej i praktyce gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2013, nr 1 (39).
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Z., Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1992, nr 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Kozub-Skalska A., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2018, t. 82, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewska M., Pujer K., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Exante, Wrocław 2017.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kuźniarska A., Stańczyk I., Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG30, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 230.
Zobacz w Google Scholar

Linder J.C., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, Chicago 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka M., Kategoria efektywności wobec współczesnych wymagań definicji i pomiaru, „Quarterly Journal” 2017, vol. 3 (22).
Zobacz w Google Scholar

Łobos K., Goranczewski B., Słowo wstępne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszczyk Z., Centrum usług wspólnych sposobem na redukcję kosztów i standaryzację procesów przedsiębiorstwa na przykładzie KHW S.A., „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, z. 101.
Zobacz w Google Scholar

Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Majczyk J., Projektowanie procesów biznesowych zorientowanych na klienta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Maleszka A., Wprowadzenie do statystycznego zarządzania procesem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Manganelli R., Klein M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak S., Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Marek-Kołodziej K., Łapuńska I., Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4 (82/1).
Zobacz w Google Scholar

Martinsuo M., Ahola T., Multi-project management in inter-organizational contexts, ,,International Journal of Project Management” 2022, vol. 40 (7).
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z., Efektywność organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2000, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Masiukiewicz P., Sprawność jako kryterium oceny zarządzania, „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii” 2017, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Maskell B.H., Performance Measurement for World Class Manufacturing. A Model for American Companies, Productivity Press, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka T., Mazur-Maślanka I., Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, CeDeWu, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M., Outsourcing, [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

McNally J.J., The functions of the executive. Review of the book by C. Barnard, ,,Academy of Management Learning and Education” 2018, vol. 17, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz J., Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim, Akademia Biznesu, http://www.szkolenia-biznesowe.biz (dostęp: 16.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mielcarek P., Markowski P., Efektywność realizacji projektów strategicznych polskich przedsiębiorstw, ,,Management Science” 2017, no. 2 (31).
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk Z., Metody i techniki organizacji i zarządzania w ujęciu procesowym, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Moczydłowska M., Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [w:] M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska (red.), Efektywność organizacji, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Modrzyński P., Globalne trendy w zarządzaniu publicznym – przykład centrów usług wspólnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, z. 129.
Zobacz w Google Scholar

Modrzyński P., Gawłowski R., Modrzyńska J., Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski P., Wykorzystanie pojęć sprawności, skuteczności, efektywności i produktywności w administracji publicznej, https://docplayer.pl (dostęp: 30.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą podejście zachodnie, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak T., Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlak U., Tokarski D., Critical processes and risk factors of disturbances in the implementation of ecological reusable packaging into context of e-commerce sustainable development, ,,Economics and Environment” 2022, vol. 82, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Mroczko F., Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2014.
Zobacz w Google Scholar

Mroziewski M., Społeczna efektywność jako podstawa rozwoju Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmatates Oikonomias” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Ekonomia behawioralna a skuteczność zarządzania, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 167.
Zobacz w Google Scholar

Müller R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Musiał M., Wielowymiarowe ujęcie efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych, [w:] J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Neely A., Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
Zobacz w Google Scholar

New Research Shows That Flexible Working is Now a Top Consideration in the War for Talent, 27.03.2021, https://www.prnewswire.com/news-releases/new-research-shows-that-flexible-working-is-now-a-top-consideration-in-the-war-for-talent-300818790.html (dostęp: 28.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Nęcki Ł., Budowa nowoczesnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu biznesowego CANVAS, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2013, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Nita B., Praktyka pomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSC, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 300.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „Master of Business Administration” 2009, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Niewiadomski P., Kształtowanie partnerstwa z kluczowymi klientami – próba oceny elastyczności działań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 322.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki J., Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 56.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M., Szymańska K., Organizacja w ujęciu procesowym – od koordynacji funkcjonalnej do procesowej, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski S., Zarządzanie procesami, http://procesy.ue.wroc.pl (dostęp: 9.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Obsługa prawna firm. Dlaczego jest tak ważna? Jakie działania obejmuje i dlaczego warto z niej skorzystać?, https://biurokamienica.pl (dostęp: 18.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Olszewska K, Organizacja zorientowana na procesy – ujęcie modelowe, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ortiz-Avram D., Domnanovich J., Kronenberg Ch., Scholz M., Exploring the integration of corporate social responsibility into the strategies of small- and medium-sized enterprises: A systematic literature review, „Journal of Cleaner Production” 2018, vol. 201.
Zobacz w Google Scholar

Osbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, Hoboken–New Jersey 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ott C., Schiemann W., Rising strategic measurement to turn visio into reality, „Journal of Strategic Performance Measurement” 2000, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pasour E.C., A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size, „Journal Agriculture Economic” 1981, vol. 32.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak-Kołodziejska K., Łapińska J., Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013, nr 10 (59).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski J., Efektywność przedsięwzięć gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski E., Trzcieliński S., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pennings J.M., Goodman P.S., Toward a workable framework, [w:] New Perspectives on Organizational Effectivenes, Jossey-Bass Publ., San Francisco–Washington 1997.
Zobacz w Google Scholar

Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska M., Metody oceny efektywności działań marketingowych, https://www.doradcawbiznesie.pl (dostęp: 15.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pyszka A., Istota efektywności. Definicje i wymiary, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, vol. 230.
Zobacz w Google Scholar

Rogalska E., Przedsiębiorstwo w ujęciu menedżerskich teorii firmy, „Oeconomia Copernicana” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej podmiotu gospodarczego, „Bank i Kredyt” 1999, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Rojek T., Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 66.
Zobacz w Google Scholar

Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 141.
Zobacz w Google Scholar

Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, R. 11, nr 1, cz. 4.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska E.E., Model współczesnego przedsiębiorstwa usługowego, http://hdl.handle.net/11320/2835 (dostęp: 7.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M., Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 76.
Zobacz w Google Scholar

Sabahi S., Parast M.M., The impact of entrepreneurship orientation on project performance: A machine learning approach, „International Journal of Production Economics” 2020, vol. 226.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson W.E., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, raporty ABSL za lata 2015–2022, Warszawa 2015–2022.
Zobacz w Google Scholar

Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SKWP, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Niemiec A. (red.), Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, vol. 262.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Slywotzky A., Morrison D., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak A., Case study. Robotyzacja procesów biznesowych w Centrum Usług Wspólnych PKP Energetyka, https://www.computerworld.pl, 18.10.2019 (dostęp: 13.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska A., Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] K. Poznańska, Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Zarządu z działalności Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2021 rok, Energa CUW, Grupa Orlen, Gdańsk 28.02.2022.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., Warszawa 18.03.2022.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Veolia Centrum Usług Wspólnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2021 rok, Poznań 30.03.2022.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Zarządu z działalności Volkswagen Group Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021, a kończący się 31.12.2021, Poznań 31.01.2023.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie procesowe: problemy metodologiczne, C.H. Beck, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Mfiles.pl, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak J., Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych – aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2017, t. 76, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Strumiłło J., Koncepcje: reengineering i benchmarking, [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, MNiSW, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sundstrom E., Altman I., Cummings L.L., Staw B. (red.), Physical environments and workgroup effectiveness, „Research in Organizational Behaviour” 1989, vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Szarska E., Przegląd informatycznych narzędzi controllingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2008, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Szmajser R., Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szmajser R., Ewolucja metod kalkulacji ceny świadczeń outsourcingowych w sektorze usług finansowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej” 2014, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szpaderski A., Podstawy prakseologicznej teorii zarządzania, „Master of Business Administration” 2008, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sztorc M., Model biznesowy jako instrument zarządzania strategicznego w hotelarstwie, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16443 (dostęp: 20.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M., Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 268.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G, t. 97, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński R., Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Tapinos E., Dyson R.G., Meadows M., The impact of performance measurement strategic planning, „International Journal of Productivity & Performance Management” 2005, no. 54.
Zobacz w Google Scholar

Thomson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts and Cases, McGraw–Hill, New York City 2003.
Zobacz w Google Scholar

Tkocz-Wolny K., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji informacji ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 287.
Zobacz w Google Scholar

Trzcieliński S., Adamczyk M., Pawłowski E., Procesowa orientacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tylec A., Wielgórka D., Istota i wielowymiarowość efektywności organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2011, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tyrańska M., Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. 2010 nr 96, poz. 615.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło A., Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w opiniach specjalistów zakresu rachunkowości i finansów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Varian H.R.V., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Walas-Trębacz J., Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 922.
Zobacz w Google Scholar

Walas-Trębacz J., Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2016, vol. 14, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Walaszczyk L., de Angelis E., de Angelis K., Vucovic M., Vlckova G., Batzogianni E., Ioannou S., Modele biznesowe – kompendium, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2018.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski J., Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2018, vol. 16 (1).
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski P., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw – studium przypadków, „Bank i Kredyt” 2000, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyńska M., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, vol. 2 (92).
Zobacz w Google Scholar

Wilczyński R., Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finanso-we, Ubezpieczenia” 2014, nr 66.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyński R., Struktura właścicielska a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski A.K., Wartość w koncepcji modelu biznesu, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – teoria i praktyka” 2016, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski A.K., Raczyńska M., Strategia a model biznesu, [w:] M. Zastempowski, W. Glabiszewski, K. Liczmańka-Kopcewicz (red.), Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, t. 2, https://www.researchgate.net/publication/331399625_Strategia_a_model_biznesu (dostęp: 23.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Wizualizacja danych wydajnościowych, https://leanactionplan.pl/wizualizacja-danych-wydajnosciowych (dostęp: 13.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek S., Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” 2005, nr 1060.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

You S., Zhou K.Z., Jia L., How does human capital foster product innovation? The contingent roles of industry cluster features, „Journal of Business Research” 2021, vol. 130.
Zobacz w Google Scholar

Ziębicki B., Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zymonik Z., Koszty jakości – ewidencjonowanie, analizowanie, zarządzanie jakością, WCTT, PWR, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

https://carlsbergsharedpassion.com (dostęp: 8.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://volkswagen-groupservices.pl (dostęp: 13.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

24 października 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-245-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-317-7

Inne prace tego samego autora